Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund"

Transkript

1 Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1

2 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte medborgere og have lige muligheder for at bruge byen. Frederikssund Kommunes Handicappolitik har derfor overskriften Frederikssund, én by for alle. Handicappolitikken anviser mål og retning for, hvordan handicapperspektivet indtænkes fra starten i alle kommunens projekter og serviceydelser. Handicappolitikkens primære målgruppe er borgere med handicap, men politikken henvender sig også til psykisk sårbare personer, jf. FN s handicapkonvention Politikken taler også til pårørende, til ansatte i kommunen og til resten af samfundet. Sammen har vi et fælles ansvar for at skabe en by, hvor borgere med handicap kan få et godt liv og være med til at præge byen. Handicappolitikken rummer en vision, målsætning, fire forskellige principper for kommunens serviceydelser rettet mod borgere med alle typer af handicaps, fire fokusområder samt en plan for organiseringen af målopfyldelsen. Vi har i denne politik fokus på at udvikle og gentænke vores arbejde. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde på tværs og inddrage hele byen i visionen Frederikssund én by for alle. Vi lægger op til gentænkning og nytænkning for på den måde, at få skabt de bedst mulige livsvilkår og løsninger, indenfor de givne rammer. Politikken er en ramme, der udstikker retningslinjer for, hvordan vi i Frederikssund får skabt en kultur for, hvordan vi interagerer med hinanden, uanset hvilke forudsætninger vi har. En politik rummer ikke mulighed for sanktioner, men angiver en retning. Politikken bygger på FN s handicapkonvention, Frederikssund Kommunes værdier, samt input og inddragelse af interesseorganisationer, erhvervsliv, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, medarbejdere i Frederikssund Kommune og andre bidragsydere. 2

3 Vision Visionen for Frederikssund Kommunes Handicappolitik er: Frederikssund er en by, hvor borgere med handicap deltager aktivt i samfundslivet og bidrager efter formåen. Vi ser alle borgere som en ressource for byen. Vi ønsker, at borgerne skal gives mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvor alle har lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Den overordnede vision for Frederikssund Kommune er Frederikssund én by for alle, hvor: Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed Visionen afspejler, at Frederikssund Kommune har en bevidst holdning til, hvordan mødet med andre mennesker skal ske konkret udtrykt i kommunens værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Det handler om medborgerskab og om at høre til i et fællesskab. At have et socialt ansvar, der giver rettigheder og pligter i udviklingen af fællesskabet. Mennesker med handicap skal opleve at være ligeværdige medborgere, med respekt og accept af de begrænsninger et handicap giver. Borgere med handicap skal have hjælp og støtte, så de kan deltage i fællesskabet på egne præmisser. For at skabe en by med plads til alle, skal vi arbejde sammen på tværs. Det offentlige, det private, de frivillige og resten af samfundet skal sammen arbejde for at skabe en by for alle. Alles viden og engagement skal forenes, i en stadig bestræbelse på at gentænke og nytænke rammerne for det gode liv. 3

4 Det overordnede mål for Frederikssund kommunes Handicappolitik At borgerne får den hjælp, der tjener deres samlede livssituation bedst. Samtidig er det et mål, at bymiljøet indrettes på en måde, så det er inkluderende for alle. Denne hjælp gives med baggrund i en solid og velovervejet faglighed fra medarbejderen i Frederikssund Kommune og kommunens side. Vi ønsker samtidig at udmøntningen af Handicappolitikken vil medvirke til at styrke samarbejdet og dermed sammenhængskraften - på tværs af kommunen, de frivillige foreninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner og interesseorganisationer Vi ønsker således, at den primære målgruppe, nemlig borgere med handicap og deres netværk: oplever sammenhæng i alle indsatser, via en koordineret indsats på tværs af forvaltninger. oplever at blive inddraget på alle niveauer, via dialog og opfølgning med de relevante kommunale afdelinger. støttes til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier til at skabe sit eget gode liv via en respektfuld tilgang overfor de ressourcer, som borgeren og dennes netværk repræsenterer. oplever at blive mødt med troværdighed, respekt og engagement, via en imødekommende og nysgerrig holdning til den enkeltes særlige situation. 4

5 De fire forskellige principper for serviceydelser I mødet med borgeren arbejder Frederikssund Kommune ud fra en vifte af muligheder og metoder, som sætter det enkelte menneske i stand til at handle så selvstændigt som overhovedet muligt. I forhold til børn, unge og voksne med handicap arbejdes ud fra en helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang hvilket indebærer en bred vifte af muligheder, for at sikre borgeren det bedst mulige tilbud. Borgeren har forskellige behov og muligheder for livsudfoldelse og uafhængighed. Vores tilbudsvifte er dynamisk og målrettet de borgere, der til enhver tid er i kommunen. Vi har et dobbelt fokus på dels at styrke den enkelte personligt, dels at styrke omgivelserne, så de bliver mere tilgængelige og inkluderende. Dette kræver, at medarbejdere er bevidste om den helhed, som netop deres indsats indgår i. Et handicap forsvinder sjældent af sig selv. Dog kan virkningerne reduceres med hjælpemidler, herunder også digitale hjælpemidler. Derfor er det vigtigt at anerkende de udfordringer, som et handicap skaber. Medarbejdere i Frederikssund Kommune møder derfor borgeren med respekt for deres behov og ressourcer. Vi har fokus på, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt, og i det omfang det giver mening. Dette betyder, at vi har fokus på: Borgerens ressourcer, frem for borgerens begrænsninger. Borgerens faktiske muligheder for at skabe et selvstændigt, meningsfuldt og bidragende liv. At hjælpe borgeren til at se og bruge de ressourcer, som er i hans/hendes nærmiljø, således at borgerens samlede livssituation kan forbedres. Frederikssund Kommune gør brug af en vifte af muligheder og metoder, som sætter det enkelte menneske i stand til at handle så selvstændigt som muligt. At borgeren oplever kommunes hjælp som en ramme for fortsat udvikling, der leder hen imod større handlemuligheder for dem selv. 5

6 De bærende principper i Frederikssund Kommunes Handicappolitik for voksne med handicap er 1) Styrke, 2) Frembringelse, 3) Helhed 4) Udvikling. 1) Styrke Det betyder at vi i mødet med borgeren, tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Vi møder borgeren, der hvor de er, og arbejder på at den enkelte bliver bedre til at varetage eget liv på områder som uddannelse, arbejde, fritid, sundhed og samværet med andre mennesker. 2) Frembringelse Frembringelse betyder, den enkelte borgers helt unikke proces mod at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdommmen. De faglige medarbejdere i Frederikssund Kommune skal understøtte denne proces bedst muligt. 3) Helhed Helhed betyder, at vi sætter fokus på hele borgeren, fysisk, psykisk og socialt. I mødet med borgeren har kommunens medarbejdere fokus på at hjælpe borgeren med selv at få skabt sig et meningsfyldt og selvstændigt liv. Vores hjælp bygger på en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats, som skal forbedre borgerens samlede livssituation. 4) Udvikling Udvikling betyder at udvikle nye evner og har til formål at støtte udviklingen hos en borger med medfødt eller tidligt erhvervet funktionshæmning. Udvikling er en bred, sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der følger borgeren fra den tidligste barndom, gennem ungdommen og ind i voksenalderen, og hvor der er fokus på læring. Det overordnede mål med udvikling er fortløbende at styrke og udvikle de potentialer og færdigheder, en borger med handicap har, for derved at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet for borgeren. Herunder at iværksætte indsatser der fremmer bedst mulig kropsfunktion, indlæring, selvstændighed og selvtillid samt medvirker til borgerens aktive sociale deltagelse. Udvikling er en langsigtet indsats uden tidsbegrænsning, hvor man planlægger lange læringsforløb og forudser forhold til overgange fra et system til et andet. 6

7 De fire fokusindsatsområder Fokus 1) Deltagelse i samfundslivet - tilgængelighed Introduktion I Frederikssund kommune ønsker vi så vidt muligt, at ophæve de barrierer der måtte forhindre, at alle borgere kan deltage aktivt i samfundslivet og livet i vores by. Derfor har vi fokus på miljø og omgivelser, samt på hvordan disse kan optimeres så flest muligt kan færdes lettest muligt i byen. Mål Det er Frederikssund Kommunes mål at sikre såvel fysisk som psykisk tilgængelighed for alle. Tilgængelighed skal indtænkes i alle aktiviteter og områder. For eksempel har vi fokus på både psykisk og fysisk tilgængelighed fra byggeprojekternes begyndelse. Byrummet skal være tilgængeligt for borgere med både fysisk, psykiske og sensoriske handicaps. Kollektiv trafik og handicapkørsel skal supplere hinanden. Vi lægger vægt på, at bymiljøet rummer de bedst mulige forudsætninger for, at borgerne kan bevæge sig rundt i byen. Handling I overenstemmelse med FN s handicapkonvention artikel 9, som vedrører tilgængelighed, samt artikel 19 om retten til et selvstændigt liv, arbejder vi for at sikre, at borgere med handicap, på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud der er åbne for eller gives offentligheden, både i by områder og landdistrikter. Det betyder, at: Kommunes medarbejdere går i dialog med bysamfundets aktører om at indtænke tilgængelighed, når der skal etableres nye anlæg, bygninger og offentlige rum. For at understøtte dette afholder Sundhedsudvalget i 2014 konferencen Mit liv med handicap om fremtidens bolig og byrum i Frederikssund. Byrådet i Frederikssund kommune benytter handicaprådet som konsulent / rådgiver omkring handicapspørgsmål Vi insisterer på dialog med de kulturelle aktører om at indtænke både fysisk og psykisk tilgængelighed fra starten, således at kulturelle events bliver så tilgængelige som muligt for alle. Vi anvender velfærdsteknologiske løsninger, herunder digitale medier, der giver mulighed for at blive selvhjulpen i forhold til strukturering af dagligdagen, og som også kan give virtuelle fællesskaber for borgere med f.eks. autisme og ADHD, som indimellem kan have vanskeligt ved at indgå i fysiske fællesskaber i længere tid af gangen. 7

8 Vi tilstræber således, at offentlige arrangementer, kulturelle begivenheder osv. ikke kun kan opleves på stedet. Digitale hjælpemidler understøtter målsætningen, så offentlige arrangementer, kulturelle begivenheder, hjemmesider og byrummet er tilgængelige for alle. Kommunen har en særlig forpligtelse overfor de hårdest ramte og socialt udsatte borgere med handicaps skal inkluderes i fællesskaberne. 8

9 Fokus 2) Sundhed og trivsel Introduktion Handicappolitikken knytter an til Frederikssund Kommunes sundhedspolitik, og med udgangspunkt i denne skal enhver borger kunne leve gode, sunde og lange liv. Enhver borger, uanset et handicap, skal have mulighed for at fungere på lige vilkår med andre. Mål Borgere med handicap skal leve et godt liv med høj grad livskvalitet og have lige muligheder for at leve et sundt liv. Borgere med handicap skal have mulighed for at kunne frigøre sig fra behandling, pleje og hjælp, i den udstrækning det er muligt. Borgerne skal selv tage et medansvar for egen sundhed og trivsel i den udstrækning, det er muligt. Hvor det, ifølge en faglig vurdering, er nødvendigt, skal kommunen yde støtte til at borgeren opnår sundhed og trivsel. Handling For at understøtte FN s handicapkonvention artikel 25 sundhed vil vi: Give borgerne hjælp til at leve et sundt liv, fordi vi tror på, at lige muligheder for at være sunde, giver samtidig lige muligheder for at leve et aktivt liv. Hjælpe borgeren til et aktivt liv med uddannelse, arbejde, kultur, sport og samvær med andre. Trivsel og sundhed hænger sammen og er ofte to sider af samme sag. Stræbe efter, at sætte den enkelte i stand til at handle så selvstændigt som muligt for at skabe bedst mulig trivsel i eget liv. Dette sker ved hjælp af en bred vifte af muligheder og metoder og altid i bestræbelsen på, at gøre borgeren så selvhjulpen og uafhængig, som muligt. Dette sker altid i dialog med borgeren og pårørende, fordi vi ad denne vej kan imødekomme de individuelle behov indenfor de givne rammer. Tænke sundhedsperspektivet ind i alt, hvad vi gør. Borgere er forskellige, så vi målretter vores arbejde mod alle samfundsgrupper, herunder også borgere med handicap. Sikre en mangfoldighed i vores tilbud, sådan at alle har lige mulighed for at leve et godt og sundt liv. 9

10 Fokus 3) Uddannelse og arbejde Introduktion Borgere med handicap, skal så vidt muligt inkluderes i dag- og klubtilbud, i folkeskolen, i studiemiljøer, på arbejdspladser og i alle fællesskaber i videst muligt omfang. Dette sker blandt andet gennem fokus på inkluderende miljøer. Mål At en borger trods funktionsnedsættelse kan få en uddannelse og et arbejde. Mindst 95 % af en ungdomsårgang, skal have en uddannelse, dette gælder også børn og unge med handicap. At skabe dialog og et samarbejde med såvel det offentlige som det private erhvervsliv om at inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. At understøtte udviklingen af ligeværdige fællesskaber, som alle kan indgå i. Handling I overensstemmelse med FN s handicapkonvention artikel 24 og 27 arbejder vi for at sikre at borgere med handicap har reelle muligheder for såvel uddannelse som beskæftigelse. Skabe rammerne for dialogen med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Understøtte og udvikle ligeværdige fællesskaber. Gå forrest i målsætningen om, at få inkluderet borgere med handicap på arbejdsmarkedet. Gennem møder og oplysning vil vi bygge bro mellem viden og praktiske erfaringer. Inddrage relevante samarbejdspartnere, såsom jobcentre og repræsentanter fra erhvervslivet i bestræbelserne på at åbne arbejdsmarkedet for borgere med handicap. Bidrage til, at borgere med handicap ses som en ressource, såvel i uddannelsessystemet som på arbejdsmarkedet. Ruste medarbejderne til at imødekomme borgernes forskellige behov. Understøtte overgangen fra barn til voksen. Der udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan for jobcenter Frederikssund. Planen beskriver blandt andet, hvordan borgere med fysiske og psykiske handicaps i højere grad kan integreres på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Kommunen har fokus på samspillet mellem virksomheder og borgere med handicaps. Således stræber vi efter at gøre det lettere for virksomhederne at ansætte og inkludere borgere med handicaps. 10

11 Fokus 4) Kultur og fritid Introduktion Frederikssund er rig på muligheder, når det gælder kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Vi ved, at et aktivt kultur- og fritidsliv skaber glæde og trivsel for alle. Frederikssund skal være en mangfoldig og inkluderende by også når det gælder kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Mål Alle borgere skal have mulighed for at deltage og bidrage i fællesskaber og i kultur- og fritidsaktiviteter. Handling For at leve op til FN s handicapkonvention artikel 30 om, at borgere med handicap skal kunne deltage i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt arbejder vi for skabe rammerne på følgende måde: Vi sætter fokus på tilgængelighed ved idrætsanlæg, biblioteker og kulturinstitutioner både når det gælder indretning af bygninger og kommunikation til borgerne om f.eks. hvilke anlæg, der har god tilgængelighed. Vi støtter aktiviteter og tilbud, der har en særlig opmærksomhed på borgere med handicap. Frederikssund kommune vil bidrage til at udvikle nye tiltag, hvor det er muligt og relevant, og vi er lydhøre overfor nye ideer til at håndtere kendte udfordringer derfor vil vi skabe gode rammer for dialogen på tværs af myndigheder og frivillige. Vi understøtter, at opbygningen af social sammenhængskraft i lokalområderne inkluderer borgere med handicap. 11

12 Organisering Introduktion Frederikssund Kommune ønsker, at arbejdet med at realisere handicappolitikkens mål foregår på tværs af kommunens forvaltninger og i samarbejde med erhvervsliv, butikscentre, transportsektoren, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer indenfor turisme og erhverv, idrættens interesseorganisationer, handicapidrætsforeninger, handicaporganisationer, medarbejdere i Frederikssund Kommune og en række andre bidragsydere. Dermed ønsker vi, at udmøntningen af handicappolitikken bidrager til større sammenhængskraft og medborgerskab i Frederikssund. For at dette skal være blive muligt inviterer vi til dialog og medinddragelse. Hensigten er, at få politikken levendegjort i form af konkret samarbejde om indsatser, der skal medvirke til, at vi når de mål, som er beskrevet under de fire fokusområder. Mål Vores mål er, at vi sammen og på tværs af sektorer skaber en god by for borgere med handicap. Vi ønsker en by, hvor handicappolitikkens fire fokusområder er retningsgivende, og de konkrete indsatser sammentænkes. Handling Frederikssund Kommune ønsker en u-bureaukratisk og inddragende organisering, for at skabe samarbejde og synergi i arbejdet med at nå målene for de fire fokusområder. Handicaprådet har i samarbejde med sundhedsudvalget ansvar for at afholde årlige møder, i form af store workshops. Her inviteres erhvervsliv, Movia, DSB, uddannelsesinstitutioner, cityforeningen, Frederikssund turistforening, handicaporganisationer, medarbejdere i Frederikssund Kommune og en række andre bidragsydere. På disse årlige workshops skaber Frederikssund Kommune en ramme, hvor nye ideer kan opstå og eksisterende praksis kan gentænkes. Vi ønsker på denne måde at skabe et netværk på tværs, som kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og ressourcer. Den første workshop afholdes tredje kvartal 2014 og har alle fire fokusområder på dagsordenen. På workshoppen vil vi indsamle ideer til, hvilke elementer der kan indgå i et indsatskatalog og deraf følgende handleplan for de enkelte områder, og hvordan der med fordel kan organiseres et samarbejde på tværs om disse elementer. På denne måde vil handlingsplanen bidrage til, at Frederikssund bliver en by, hvor borgere med handicap deltager aktivt og bidrager efter formåen. Workshoppen gentages hvert år i juni, hvilket vil medvirke til at sikre, at Handicappolitikken løbende sammentænkes med de øvrige politikker. 12

13 For at sikre den indre forankring i Frederikssund Kommunes egen organisation lægges der op til, at Handicappolitikken én gang årligt drøftes/behandles i byrådet. Dato:.. Formand for handicaprådet Henrik Biehl Borgmester i Frederikssund kommune John Schmidt Andersen. 13

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Rødovre Kommunes handicappolitik

Rødovre Kommunes handicappolitik Forord Rødovre Kommunes handicappolitik Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik Selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse er nøgleordene i Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 24-11-2015 kl. 16:45 Mødelokale 3, 1. sal i Lyngby Idrætsby (samme mødelokale som det ordinære møde i september) Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Odense Kommune, Handicap- og psykiatriafdelingen Et eksempel på hvordan man kan arbejde med at virkeliggøre intentionerne Oplæggets struktur

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere