Årsrapport CVR-nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40"

Transkript

1 Årsrapport 2011 CVR-nr.:

2 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

3 Årsrapport 2011

4 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon: Telefax Hjemmeside CVR-nr Stiftet 30. juni 2000 Hjemsted Hedehusene Regnskabsår 1. januar 31. december Bestyrelse Michael Christiansen, formand Niels Hald Søren Chr. Jørgensen Thomas Kolber Torben Larsen Søren Lisbjerg Claus Bøgelund Kegel Nielsen Morten Petersen Jette Ramgaard Bjarke Roost Steen Rytlig Ruth Schade Kenn F. Thomsen Direktion Benny Rasmussen, adm. direktør Revision KPMG, statsautoriseret revisionspartnerselskab, 2000 Frederiksberg Andel Aktiekapital Dansk Retursystem Holding A/S 85,62 % t.kr. Harboes Bryggeri A/S 14,27 % t.kr. Bryggeriet Vestfyen A/S 0,10 % 10 t.kr. Mineralvandsfabrikken Frem A/S 0,01 % 1 t.kr. 100,00 % t.kr. 4

5 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Indhold side 7 LEDELSESBERETNING side 23 Dansk Retursystems politik for samfundsansvar side 36 side 39 side 41 side 42 side 47 side 48 side 50 side 52 PÅTEGNINGER Regnskabsberetning HOVED- OG NØGLETAL Anvendt regnskabspraksis resultatopgørelse Balance pengestrømsopgørelse noter 5

6 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

7 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning Et velfungerende pant- og retursystem nu og i fremtiden Det danske pant- og retursystem har på ti år udviklet sig til at være et af de mest effektive i verden. Returprocenten har været jævnt stigende, samtidig med at mængden af engangsemballager på det danske marked er steget markant. Gennem alle årene har Dansk Retursystem A/S haft fokus på at udvikle pantsystemet i en effektiv og brugervenlig retning. I de godt ti år, hvor Dansk Retursystem A/S har haft eneretten til at drive det danske pant- og retursystem, har udviklingen i markedet og i samfundet generelt været stor. Mængden af engangsemballager solgt på det danske marked er steget markant, opmærksomheden på miljøet og vores knappe ressourcer er blevet større samtidig med, at den generelle erkendelse af, at alle må bidrage til samfundets bedste, har fået mere fokus. Dansk Retursystem A/S er i den sammenhæng en vigtig samfundsmæssig bidragyder, både fordi Selskabets erfaring og kendskab til det danske marked er stor, og fordi borgerne og markedet viser tillid til, at Selskabet er i stand til at drive pantsystemet på en effektiv og brugervenlig måde. Årets resultat Dansk Retursystems aktiviteter vedrørende indsamling af engangsemballager var i regnskabsåret 2011 større end budgetteret, idet salget af engangsemballager på det danske marked oversteg forventningerne. Den højere aktivitet har naturligvis medført større omkostninger til indsamling af engangsemballage. Dette blev dog mere end modsvaret af højere indtægter fra gebyrer og salg af de genanvendelige materialer samt via en større effektivitet i indsamlingsproces- sen i forhold til budgetteret. Samlet set resulterede dette i et overskud efter skat på 26,3 mio. kr. før henholdsvis aktivering og passivering af gebyrområderesultater. Overskuddet har sat Selskabet i stand til hurtigere end forventet at afvikle det akkumulerede driftsunderskud, som opstod under finanskrisen i 2009/2010. Efter afvikling af tidligere års underskud vedrørende engangsemballage udgør årets resultat 0,3 mio. kr., som foreslås udloddet som udbytte. For 2012 forventes et resultat i intervallet 2 4 mio. kr. før overførsel af gebyrområderesultater. Det tilfredsstillende resultat skal naturligvis bedømmes i forhold til, at Dansk Retursystem A/S er et non-profit selskab, der til stadighed skal sikre et nul-resultat efter hvile i sig selv princippet, idet Selskabet også skal sikre en balanceret udvikling i de gebyrer, der betales af producenter og importører. Gebyrsatserne var således uændret i 2011 i forhold til 2010, hvilket også gør sig gældende for

8 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S indsamlede i 2011 cirka 800 mio. engangsemballager. Alle blev sendt videre til genanvendelse til gavn for naturens ressourcer og miljøet. Udviklingen på det danske marked Salget af engangsemballager rapporteret til Dansk Retursystem A/S steg i 2011 med 8 % i forhold til De stigende mængder kan på den ene side tilskrives en forøgelse af antallet af produkter, som er tilmeldt pantog retursystemet. På den anden side er der en række eksisterende produkter, der i løbet af 2011 skiftede fra genpåfyldelige flasker til engangsemballager. Når der er tale om et emballageskift fra genpåfyldelige flasker til engangsemballager, ændres der i logistikansvaret vedrørende indsamling af emballager. De genpåfyldelige emballager indsamles af bryggerierne, hvor engangsemballagerne indsamles af Dansk Retursystem A/S. Selskabet har i forbindelse med ovennævnte emballageskift medvirket til en problemfri udfasning af de genpåfyldelige flasker ved at assistere bryggerierne i forhold til de opgaver, der har været vedrørende indsamling, juridiske forhold og information overfor markedet. Gennem hele 2011 har der været en generel tendens til et fald i salget af genpåfyldelige emballager på det danske marked. I 2010 udgjorde salgsmængden af genpåfyldelige emballager, der salgsrapporteres til Dansk Retursystem A/S, godt 40 % af det danske marked, mens mængden af engangsemballager udgjorde knap 60 %. Det tilsvarende tal for 2011 var 36 % og 64 %. Stigningen i mængden af engangsemballager på det danske marked har medført en øget aktivitet for Dansk Retursystem A/S i forbindelse med indsamling, optælling og sortering af de forskellige materialetyper. Påvirkning fra grænsehandlen Når man sammenholder faldet i mængden af genpåfyldelige emballager med stigningen i mængden af engangsemballager solgt på det danske marked i 2011, har der samlet set været tale om et lille fald i salget af de emballager, der rapporteres til Dansk Retursystem A/S. Et fald, der dels kan skyldes en stigning i salget af drikkevarer i grænsehandelsbutikkerne, dels kan skyldes en ændring af forbrugernes drikkevaner. I den forbindelse følger Selskabet fortsat processen omkring en aftale mellem de danske og tyske myndigheder vedrørende etablering af pant på de emballager, der sælges i grænsehandelsbutikkerne. 8

9 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Mængden af især dåser uden pant, der sælges i grænsehandlen, er som nævnt stadigt stigende og dermed også mængden af tomme upantede emballager. Med denne stigning de senere år er det stadig vanskeligere at fastholde eller forbedre den nuværende returprocent på 89. Dette skyldes, at en del af engangsemballagerne med pant ikke bliver afleveret til pantsystemet, fordi borgerne i forbindelse med forbrugs- og sorteringsmønstret i hjemmet ikke er opmærksomme på at skelne mellem de pantede og de udpantede emballager. Derfor er det også glædeligt, at det i 2011 har været muligt at fastholde den samlede returprocent for engangsemballager på 89. Returprocenten for genpåfyldelige emballager blev i 2011 opgjort til 103 %. Opgørelsen skete på baggrund af de rapporterede salgs- og returmængder fra udbyderne af pantbelagte genpåfyldelige emballager på det danske marked. At returprocenten for de genpåfyldelige emballager igen i 2011 lå over 100 % skyldes, at salget af drikkevarer i denne emballagetype faldt yderligere. Opbakning til pant- og retursystemet Danskerne er generelt stolte over pant- og retursystemet. Det bliver dokumenteret i analyser og via Selskabets dialog med borgerne. Analyserne viser, at returnering af tomme pantede emballager er en af de situationer i dagligdagen, hvor man som borger har mulighed for at handle aktivt i forhold til de mange udfordringer, der findes særligt på miljøområdet. I 2011 lykkedes det at fastholde den samlede returprocent for engangsemballage på 89. Det er glædeligt, blandt andet fordi salget af engangsemballager rapporteret til Dansk Retursystem A/S samtidig steg med 8 % i forhold til

10 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

11 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S De ikke-indløste pantmidler (IP-midlerne) benyttes hvert år til at finansiere en række grundomkostninger til at drive det danske pant- og retursystem - fx investering og drift af teknisk udstyr i butikkerne, håndteringsgodtgørelse, tilsyn samt information om pantsystemet. Støtte til et renere Danmark En væsentlig del af IP-indtægterne benyttes hvert år til finansiering af en række grundomkostninger til at drive pant- og retursystemet. Disse omkostninger indgår ikke som en del af de daglige driftsomkostninger vedrørende indsamling af mere end 800 mio. engangsemballager (2011). Grundomkostningerne, der som nævnt finansieres af IP-midlerne, indeholder udgifter af mere administrativ og strukturel karakter og kan overordnet opdeles i følgende grupperinger: I dette perspektiv spiller returprocenten en afgørende rolle for pantsystemets fortsatte succes. Med en yderligere forbedring af returprocenten opnår man en langt større positiv miljøeffekt sammenlignet med Dansk Retursystems øvrige optimeringsmuligheder indenfor miljøområdet. Selskabet arbejder derfor på mange fronter for at øge returprocenten. Det sker blandt andet ved fortsat at udvikle pantsystemet, så det bliver endnu lettere og hurtigere for borgerne at returnere emballagerne. Et forhold, der styrker motivationen/lysten til at bruge pantsystemet. Brug af IP-midlerne til gavn for pantsystemet Selvom Dansk Retursystem A/S er tilfreds med returprocenten i 2011, er der imidlertid fortsat 11 % af de engangsemballager, der bliver solgt på det danske marked, som ikke bliver indsamlet og genanvendt. Udover de miljø- og ressourcemæssige konsekvenser ved en manglende returnering af emballagerne, er der hvert år tale om pant, som ikke bliver udbetalt til borgerne. Dansk Retursystem A/S skal ifølge pantbekendtgørelsen indtægtsføre disse ikke-indløste pantmidler (IP-midler) og benytte dem til en lang række fastlagte miljøforbedringer inden for pantog retursystemet. IP-midlerne, som opstår inden for pantsystemet, benyttes således helt naturligt til at optimere og udvikle systemet yderligere, så flere motiveres til at returnere deres tomme engangsemballager til gavn for naturen og samfundet. Investering og drift af mere end computere og sikkerhedskameraer opsat i alle danske dagligvarebutikker med returautomater. Til størstedelen af de mere end butikker, der giver borgerne mulighed for at aflevere pantede emballager, udbetales en håndteringsgodtgørelse, som finansieres af IP-midlerne. Udgifter til dækning af myndighedernes tilsyn med pantsystemet samt en særlig bekendtgørelsesbetinget revisorkontrol af Selskabet. Udgifter til information om det danske pant- og retursystems drift og struktur primært rettet mod borgerne med det sigte, at returprocenten fortsat forbedres. Grundomkostningerne dækker også mere målrettede miljøtiltag, idet de finansierer Dansk Retursystems driftsudgifter ved indsamling af mere end 40 mio. engangsemballager uden pant, der primært er købt af danske borgere ved den dansk-tyske grænse. Disse emballager returneres som nævnt i dagligvarebutikkerne af borgere, der har købt emballagen i grænsen uden pant, men som på trods af manglende pantudbetaling vælger at returnere emballagerne til genanvendelse via det danske pantsystem. 11

12 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Den erhvervsdrivende fond Hold Danmark Rent støttes ligeledes via IP-midlerne. Fonden arbejder på at skabe et renere Danmark ved at nedbringe mængden af henkastet affald i naturen. Det sker gennem målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer, som skal hjælpe samfundet med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald. Et endnu mere brugervenligt pantsystem Et af de områder, hvor IP-midlerne har afgørende betydning for pantsystemets succes er finansiering af udgifter til udvikling, optimering og drift af pantog retursystemet. Her spiller den tekniske udvikling af systemet naturligvis en vigtig rolle. Det primære fokus har dog de senere år været rettet mod at udvikle pantsystemet i en stadig mere brugervenlig retning, da det er Selskabets overbevisning, at det vil blive vanskeligt at forbedre returprocenten yderligere, hvis borgerne kun har mulighed for at aflevere emballagerne i dagligvarebutikker i den eksisterende indsamlingsstruktur. En struktur, der af borgerne opleves som meget tidskrævende, da emballagerne skal returneres enkeltvis. Udvikling af en fremtidig strategi for pantsystemet Dansk Retursystems direktion og bestyrelse har de sidste tre år gennemført en strategiproces for målrettet at forbedre de forhold, der har en positiv indvirkning på returprocenten. Målet med strategiarbejdet har netop været at sikre en fortsat udvikling af borgernes motivation/lyst til at benytte pant- og retursystemet, både i forhold til de 11 % af de solgte engangsemballager, der endnu ikke bliver returneret og for at fastholde og forbedre returprocenten hos de borgere, der allerede returnerer de tomme engangsemballager. Resultatet af Dansk Retursystems strategiarbejde er beskrevet i en strategiplan vedrørende udvikling af hele indsamlingssystemet i Danmark. Planen strækker sig til 2017 og har særligt fokus på effektivisering og udvikling af pant- og retursystemet i forhold til især brugervenlighed og økonomi. Udover at indeholde en række miljømæssige fordele for samfundet har Selskabets strategiplan også haft det mål at medvirke til en positiv bedømmelse af Selskabets arbejde, når pant- og retursystemet evalueres af myndighederne. Denne evaluering danner grundlag for myndighedernes forlængelse af Dansk Retursystems eneret. 12

13 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S for at kontrollere udbetalingen via Dansk Retursystems borgerportal på internettet. Implementering af pantstationer i Danmark Danmarks to første pantstationer bliver testet i løbet af 2012 på en genbrugsplads i Høje Tåstrup Kommune samt i en kommune tæt på Selskabets fabrik i Jylland. Dette for at sikre at testen dækker forskellige geografiske og demografiske områder. Med udgangspunkt i disse testresultater er det Dansk Retursystems forventning at implementere pantstationer i Danmark, inden udløbet af Selskabets nuværende eneret. En sådan implementering er dog afhængig af, at de økonomiske og politiske forudsætninger er til stede. Udviklingen af pantstationskonceptet må betragtes som nytænkning både i forhold til det nuværende danske pantsystem, og i forhold til de eksisterende pantsystemer i andre lande. Dansk Retursystem A/S har udviklet et nyt indsamlingskoncept, der består af pantstationer. Konceptet skal ses som et supplement til det eksisterende indsamlingsspor, som foregår via butikkerne. Danmarks to første pantstationer bliver testet i løbet af Nyt alternativt indsamlingsspor Selskabets strategiske arbejde har resulteret i udvikling af såkaldte pantstationer, som efter Dansk Retursystems vurdering imødekommer de krav, borgerne og myndighederne stiller til et fremtidssikkert, brugervenligt og effektivt pantsystem. Pantstationkonceptet ses som et supplement til det eksisterende indsamlingsspor, som foregår via butikkerne, og vil efter Selskabets opfattelse være det alternativ, der kan få en positiv indvirkning på returprocentens videre udvikling. Dansk Retursystem A/S vurderer, at konceptet samfundsøkonomisk er et stærkere koncept end det nuværende enstrengede butikskoncept. Med pantstationerne giver Dansk Retursystem A/S borgerne mulighed for at returnere de tomme emballager i sække fx på genbrugspladser eller i bymiljøet, hvor tilgængelighed og brugervenlighed er afgørende faktorer. På pantstationerne kan borgerne hurtigt og effektivt returnere de tomme emballager i særlige pantsække frem for at skulle returnere emballagerne enkeltvis i butikkerne. Borgerne benytter deres betalingskort i forbindelse med indlevering af sække, hvorefter sækkene bliver optalt af Dansk Retursystem A/S. Panten indsættes efterfølgende på borgerens konto, hvorefter de har mulighed Dansk Retursystem A/S ser derfor pantstationerne som et vigtigt skridt på vejen til at udvikle nye strukturer for borgernes mulighed for at returnere tomme emballager, hvilket giver ændrede adfærdsmønstre for både borgere og markedet. Pantstationkonceptet er med til at sikre, at det danske pant- og retursystem forsat kan være et af de mest effektive og innovative i verden. Kampagner med udgangspunkt i miljøet Dansk Retursystems kampagneaktiviteter tager udgangspunkt i målet om en stadig stigende returprocent samt en bevidstgørelse i befolkningen om den miljøeffekt, som opnås, når de indsamlede engangsemballager genanvendes. At Selskabets kampagner har haft en effekt afspejler sig både i, at det er lykkedes at fastholde returprocenten på 89, og at de materialer, som Selskabet sender videre til genanvendelse, har en så god kvalitet, at de kan genanvendes til nye flasker og dåser eller andre fødevareemballager. Den høje kvalitet i vores evne til at sortere materialerne afspejler sig i højere priser for de genanvendelige materialer. På den kommunikative side fortsatte Dansk Retursystem A/S linjen fra det foregående år, hvor kampagner i de elektroniske medier blev neddroslet til fordel for kampagner, der var specifikt målrettet Selskabets forskellige målgrupper. Det skete via annoncering og artikler i diverse fag- og brancheblade. En af disse kampagner var målrettet medarbejderne i landets kantiner og kontorarbejdspladser, hvor 13

14 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S sponsorerede i sommeren 2011 udstillingerne Danmark Dejligst og Wild Wonders of Europe, som blev vist på Nytorv og Kongens Nytorv i København. Udstillingerne blev set af omkring en million mennesker. budskabet var, at de mange sjatter i særligt kildevandsflaskerne skulle tømmes inden emballagerne sendes retur til Dansk Retursystem A/S. Dette af hensyn til arbejdsmiljøet, hvor sække med for mange flasker med sjatter ofte er for tunge. Støttede Danmark Dejligst Også i 2011 fortsatte Dansk Retursystem A/S den bredere eksponering på Selskabets indsamlingsbiler, der kører i gadebilledet. Sommerens kampagne tog udgangspunkt i udstillingerne Danmark Dejligst og Wild Wonders of Europe, som Selskabet sponserede. Udstillingerne blev vist hen over sommeren på Nytorv og Kongens Nytorv i København og blev set af omkring en million mennesker. Udstillingernes billeder viste naturbilleder og bevaringsværdige steder i henholdsvis Danmark og Europa. I forbindelse med udstillingerne blev Dansk Retursystem A/S eksponeret via miljøbudskaber, der alle relaterede sig til Selskabets virke. Desuden havde Dansk Retursystem A/S udarbejdet en skattejagt på udstillingerne, hvor de besøgende familier skulle besvare en række spørgsmål om Selskabets miljøindsats. Dansk Retursystems mål med at være en del af udstillingerne var at videregive den glæde, der opstår, når man ser den skønne og uspolerede natur på bil- lederne og på en positiv måde engagere og motivere børn og voksne til at passe godt på naturen. Dette skal ses i lyset af, at det er et budskab, der ligger i direkte forlængelse af vores egen forretningsformål med at indsamle og genanvende flasker og dåser, så de ikke ender i den danske natur, og så de råstoffer, der én gang er gravet op, bliver brugt igen og igen. Sideløbende med Selskabets kampagnerelaterede aktiviteter er der blevet igangsat en kortlægning af, hvilke af disse aktiviteter, der kan indarbejdes i Dansk Retursystems samfundsansvarlige aktiviteter. Målet er, at kampagneaktiviteterne og den samfundsansvarlige indsats understøtter hinanden. I den sammenhæng udarbejdede Selskabet i 2011 en politik for samfundsansvar, som præsenteres senere i denne årsrapport. 14

15 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S 15

16 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 BT-bilen tømmer kar og sikkerhedscontainere med dåser og engangsplastflasker ved butikken. 16

17 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Indsatsområder i 2011 og 2012 Med udgangspunkt i den tidligere omtalte strategiplan er Dansk Retursystem A/S i gang med udvikling, effektivisering og investering i hele indsamlingsstrukturen. Selskabets strategiske arbejde tager udgangspunkt i Dansk Retursystems vision om at skabe et bæredygtigt pant- og retursystem, der er let tilgængeligt og forståeligt, og som primært tilpasses borgernes ønsker og behov. Visionen forudsætter også, at der sikres balance mellem miljøhensyn og driftseffektivitet. Disse målsætninger har dannet grundlag for en række indsatsområder, der beskrives i det følgende og som på forskellig vis forventes at bidrage til, at Selskabet i løbet af 2013 får sin eneret forlænget. Test af nye indsamlingsbiler Mængden af engangsemballager solgt på det danske marked fortsatte som nævnt med at stige i En tendens, der i større eller mindre grad har været gældende, siden Selskabet blev etableret. Mængden har nu nået et volumen, hvor det er blevet rentabelt at investere i nye transportløsninger i markedet. Blandt andet i form af butikstømningsbiler - BT-biler, der tømmer kar og sikkerhedscontainere ved butikkerne i stedet for at fragte dem frem og tilbage mellem fx butik og indsamlingscenter. Ved hjælp af BT-bilerne bliver det muligt at tømme kar og sikkerhedscontainere med engangsemballager hos butikkerne og køre dem direkte til fabrikkerne i henholdsvis Hedehusene og Løsning. På den måde understøttes en mere effektiv logistikmodel i pantsystemet, hvilket resulterer i en afvikling af indsamlingscentrene. BT-bilen er specialdesignet til Dansk Retursystem A/S. I eftersommeren 2011 modtog Selskabet den første BT-bil, som blev testet i efteråret i forskellige butikstyper. Testen af BT-bilen forløb meget positivt både i forhold til den modtagelse, som bilen fik i butikkerne, og i forhold til den forventede optimering i indsamlingsleddet. På den baggrund har Dansk Retursystems bestyrelse besluttet, at Selskabet kan indkøbe yderligere syv BT-biler, som forventes at komme i drift i slutningen af Nyt indsamlingskoncept i butikkerne Et andet forhold, der har været i fokus i 2011, er en yderligere styrkelse af servicen overfor markedet. Antallet af returmodtagere, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, var i 2011 knap Af disse står butikker med returautomat for omkring 85 % af returmængderne. De sidste 15 % af returmængderne fordeler sig blandt andet i små butikker uden teknisk udstyr, kiosker, kontorer, hoteller, restauranter og kantiner. Da 85 % af returmængderne afleveres i cirka butikker er det også i fremtiden denne del af markedet, som Selskabet i særlig grad fokuserer på vedrørende optimering. Hvert kar bliver vasket i forbindelse med tømningen, således at sjatter og lugtgener forsvinder. 17

18 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Derfor igangsatte Dansk Retursystem A/S i 2011 en test af et nyt indsamlingskoncept bestående af sikkerhedscontainere til opsamling af henholdsvis plast og aluminium samt glas. Sikkerhedscontaineren er en opsamlingsenhed, hvor de tomme, ukomprimerede engangsemballager bliver optalt og afregnet i butikken. Dette er nyt primært i forhold til returnering af engangsglasflasker, som tidligere kun kunne optælles centralt på Selskabets fabrikker. Sikkerhedscontaineren til engangsglasflasker giver således en hurtigere pantafregning, end det har været tilfældet tidligere. Ligesom butikkens håndtering af disse flasker effektiviseres, da de ikke længere skal sorteres fra flaskebordet til enten sække eller pallecontainere. Udvikling af ny indsamlingsstruktur Som nævnt tidligere arbejder Selskabet optimeringsmæssigt efter den strategiplan for indsamling, som er blevet udarbejdet de senere år. Strategien lægger her op til en yderligere tilpasning og centralisering af indsamlingsstrukturen, hvor Dansk Retursystem A/S blandt andet afvikler otte ud af ni indsamlingscentre, således at arbejdet på centrene flyttes til Dansk Retursystems fabrikker i henholdsvis Hedehusene og Løsning. Afviklingen af indsamlingscentrene effektueres i takt med, at lejekontrakterne på de enkelte centre ophører i løbet af 2012 og Selvom det første indsamlingscenter først fraflyttes i 2012, så blev forberedelserne til denne yderligere centralisering påbegyndt allerede i I den forbindelse købte Dansk Retursystem A/S i efteråret 2011 en del af nabogrunden i Hedehusene for at gøre I 2011 igangsatte Dansk Retursystem A/S en test af sikkerhedscontainere til opsamling af henholdsvis aluminium og plast samt glas. Konceptet er nyt særligt i forhold til returnering af engangsglasflasker, som tidligere kun kunne optælles centralt på Selskabets fabrikker. Sikkerhedscontainerne giver således en hurtigere pantafregning på engangsglas end tidligere. 18

19 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S det muligt at udvide produktionsfaciliteterne og dermed skabe plads til de øgede mængder, der fremover samles på fabrikken i Hedehusene. Udvidelsen af produktionsfaciliteterne vil blandt andet bestå af yderligere 900 m 2 produktionshal. Dette byggeri forventes at stå færdigt i andet halvår af For også at forøge produktionskapaciteten på fabrikken i Løsning, er det Selskabets forventning, at der i 2012 igangsættes ombygning af driftsfaciliteterne, så fabrikken også her bliver gearet til at erstatte indsamlingscentrene, når disse afvikles. Falske pantetiketter Omkring årsskiftet 2011/2012 kunne Dansk Retursystem A/S konstatere, at der var falske pantetiketter på det danske marked. Der er tale om professionelt udførte forfalskninger. Det er kun Dansk Retursystem A/S, der lovligt må sælge pantetiketter på det danske marked. Den økonomiske skadevirkning for Dansk Retursystem A/S begrænses af, at de falske pantetiketter udelukkende har været udbredt i dele af kiosksektoren i storbyerne. Dansk Retursystems samarbejdspartner i denne sammenhæng SKAT gennemførte i februar/marts 2012 en omfattende razzia i København, hvor dele af kiosksektoren fik beslaglagt emballager med falske pantmærkninger. Dansk Retursystem A/S skønner, at det økonomiske tab vil være af begrænset størrelse set i forhold til Selskabets samlede administration af pantmidlerne. Selskabet har iværksat forskellige tiltag for at undgå flere tilfælde. Dansk Retursystem A/S købte i 2011 en del af nabogrunden i Hedehusene for at gøre det muligt at udvide produktionsfaciliteterne. Byggeriet forventes færdigt i andet halvår af

20 Skjern Å

21

22 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

23 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystems politik for samfundsansvar Dansk Retursystem A/S udarbejdede i 2011 en politik for samfundsansvar, som er godkendt af Selskabets bestyrelse. Politikken skal danne baggrund for Dansk Retursystems videre arbejde på området, hvor der vil blive arbejdet struktureret med initiativer og måling af opnåede resultater. Dansk Retursystems mission rummer i sig selv samfundsansvarlighed i forhold til virksomhedens indsamlingsaktiviteter. Aktiviteter, der sikrer en fortsat udvikling af returprocenten og dermed en effektiv genanvendelse af engangsemballager. Samfundsansvarlighed ligger med andre ord i Dansk Retursystems DNA og er et grundlæggende element i virksomhedens daglige drift og fremtidige udvikling. Dansk Retursystems samfundsansvarlighed tager udgangspunkt i følgende tre primære målsætninger: 1. Samfundsansvar i forhold til miljøet 2. Samfundsansvar i forhold til Selskabets medarbejdere 3. Generelt samfundsansvar. 23

24 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Samfundsansvar i forhold til miljøet optimal udnyttelse af naturens råstoffer med det mål at medvirke til en renere natur Dansk Retursystem A/S vil fortsat optræde samfundsansvarligt ved at tage miljøforbedrende og energibesparende initiativer, der vedrører drift, udvikling og genanvendelse. Virksomheden vil også i fremtiden foretage miljøvurderinger af de fysiske anlæg, processer og materialer. Dette vil sammen med vurderinger af økonomi og effektivitet indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med både drifts- og udviklingsmæssige initiativer. Dansk Retursystem A/S arbejder målrettet på at sikre, at materialerne bliver genanvendt på den bedst mulige måde. Selskabet har således fokus på kvaliteten af materialerne i produktionsprocessen både i forhold til sortering i materialetype og i forhold til at minimere fugten i materialerne. Begge forhold har stor betydning for kvaliteten i forbindelse med genanvendelse. Det er Dansk Retursystems målsætning udelukkende at indgå aftaler med oparbejdere, som er i stand til at behandle de tomme flasker og dåser, så de kan indgå som råvarer i produktion af nye fødevareemballager fx fra flaske til flaske eller fra dåse til dåse. På den måde bidrager Dansk Retursystem A/S til at holde materialerne i kredsløb længst muligt, så både metal, plast og glas kan bruges igen og igen. 24

25 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S 25

26 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

27 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Udover at have fokus på miljøet i forbindelse med genanvendelsen af de indsamlede materialer, har Selskabet også fokus på miljøoptimering, når der enten sker omlægninger eller udvidelser i driften. Et eksempel på dette var i forbindelse med en omlægning af naturgasfyret i produktionen, som udover ren økonomisk besparelse også resulterede i en årlig reduktion, der svarede til 22 tons CO 2. I forbindelse med indkøb stiller Dansk Retursystem A/S miljøkrav til leverandørerne, hvor blandt andet materialevalg, genanvendelses- og bortskaffelsesmuligheder inddrages i overvejelserne, således at Dansk Retursystem A/S også i denne sammenhæng agerer samfundsansvarligt. Dansk Retursystem A/S stiller krav til aftagerne af de genanvendelige materialer, således at virksomheden også i aftagerleddet sikrer den bedst mulige kvalitet af de oparbejdede materialer. Dansk Retursystems mål er i denne sammenhæng er at sikre, at materialerne indgår i en livscyklus, hvor de genanvendes igen og igen til gavn for hele samfundet nationalt såvel som internationalt. Samfundsansvar i forhold til medarbejdere styrke og anerkende Dansk Retursystems medarbejdere med det mål at udvikle den enkeltes faglige og personlige kompetencer Medarbejderne er Dansk Retursystems vigtigste ressource og virksomheden ønsker at styrke og udvikle den enkelte medarbejders faglige og personlige kompetencer. Det er virksomhedens mål at værne om kulturen i virksomheden, hvor den enkelte medarbejder udviser respekt og forståelse for både kolleger og ledere. Det vil blandt andet sige, at forskelligheder respekteres, da mangfoldighed styrker virksomheden både fagligt og socialt. Dansk Retursystem A/S har lavet en aftale med Kriminalforsorgen, så brædderne fra de kasserede træpaller, bliver genanvendt til nye produkter fx fuglekasser og træfigurer. På den måde er hvert produkt unikt håndarbejde, som beskæftiger indsatte i Ringe Statsfængsel på Fyn, samtidig med at værdifulde råstoffer bliver brugt igen og igen, ligesom de indsamlede emballager. 27

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup CVR-nr. 32 31 81 50 Årsrapport 1. januar - 31.

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012)

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) Årsrapporten

Læs mere