Årsrapport CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40"

Transkript

1 Årsrapport 2011 CVR-nr.:

2 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

3 Årsrapport 2011

4 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon: Telefax Hjemmeside CVR-nr Stiftet 30. juni 2000 Hjemsted Hedehusene Regnskabsår 1. januar 31. december Bestyrelse Michael Christiansen, formand Niels Hald Søren Chr. Jørgensen Thomas Kolber Torben Larsen Søren Lisbjerg Claus Bøgelund Kegel Nielsen Morten Petersen Jette Ramgaard Bjarke Roost Steen Rytlig Ruth Schade Kenn F. Thomsen Direktion Benny Rasmussen, adm. direktør Revision KPMG, statsautoriseret revisionspartnerselskab, 2000 Frederiksberg Andel Aktiekapital Dansk Retursystem Holding A/S 85,62 % t.kr. Harboes Bryggeri A/S 14,27 % t.kr. Bryggeriet Vestfyen A/S 0,10 % 10 t.kr. Mineralvandsfabrikken Frem A/S 0,01 % 1 t.kr. 100,00 % t.kr. 4

5 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Indhold side 7 LEDELSESBERETNING side 23 Dansk Retursystems politik for samfundsansvar side 36 side 39 side 41 side 42 side 47 side 48 side 50 side 52 PÅTEGNINGER Regnskabsberetning HOVED- OG NØGLETAL Anvendt regnskabspraksis resultatopgørelse Balance pengestrømsopgørelse noter 5

6 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

7 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning Et velfungerende pant- og retursystem nu og i fremtiden Det danske pant- og retursystem har på ti år udviklet sig til at være et af de mest effektive i verden. Returprocenten har været jævnt stigende, samtidig med at mængden af engangsemballager på det danske marked er steget markant. Gennem alle årene har Dansk Retursystem A/S haft fokus på at udvikle pantsystemet i en effektiv og brugervenlig retning. I de godt ti år, hvor Dansk Retursystem A/S har haft eneretten til at drive det danske pant- og retursystem, har udviklingen i markedet og i samfundet generelt været stor. Mængden af engangsemballager solgt på det danske marked er steget markant, opmærksomheden på miljøet og vores knappe ressourcer er blevet større samtidig med, at den generelle erkendelse af, at alle må bidrage til samfundets bedste, har fået mere fokus. Dansk Retursystem A/S er i den sammenhæng en vigtig samfundsmæssig bidragyder, både fordi Selskabets erfaring og kendskab til det danske marked er stor, og fordi borgerne og markedet viser tillid til, at Selskabet er i stand til at drive pantsystemet på en effektiv og brugervenlig måde. Årets resultat Dansk Retursystems aktiviteter vedrørende indsamling af engangsemballager var i regnskabsåret 2011 større end budgetteret, idet salget af engangsemballager på det danske marked oversteg forventningerne. Den højere aktivitet har naturligvis medført større omkostninger til indsamling af engangsemballage. Dette blev dog mere end modsvaret af højere indtægter fra gebyrer og salg af de genanvendelige materialer samt via en større effektivitet i indsamlingsproces- sen i forhold til budgetteret. Samlet set resulterede dette i et overskud efter skat på 26,3 mio. kr. før henholdsvis aktivering og passivering af gebyrområderesultater. Overskuddet har sat Selskabet i stand til hurtigere end forventet at afvikle det akkumulerede driftsunderskud, som opstod under finanskrisen i 2009/2010. Efter afvikling af tidligere års underskud vedrørende engangsemballage udgør årets resultat 0,3 mio. kr., som foreslås udloddet som udbytte. For 2012 forventes et resultat i intervallet 2 4 mio. kr. før overførsel af gebyrområderesultater. Det tilfredsstillende resultat skal naturligvis bedømmes i forhold til, at Dansk Retursystem A/S er et non-profit selskab, der til stadighed skal sikre et nul-resultat efter hvile i sig selv princippet, idet Selskabet også skal sikre en balanceret udvikling i de gebyrer, der betales af producenter og importører. Gebyrsatserne var således uændret i 2011 i forhold til 2010, hvilket også gør sig gældende for

8 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S indsamlede i 2011 cirka 800 mio. engangsemballager. Alle blev sendt videre til genanvendelse til gavn for naturens ressourcer og miljøet. Udviklingen på det danske marked Salget af engangsemballager rapporteret til Dansk Retursystem A/S steg i 2011 med 8 % i forhold til De stigende mængder kan på den ene side tilskrives en forøgelse af antallet af produkter, som er tilmeldt pantog retursystemet. På den anden side er der en række eksisterende produkter, der i løbet af 2011 skiftede fra genpåfyldelige flasker til engangsemballager. Når der er tale om et emballageskift fra genpåfyldelige flasker til engangsemballager, ændres der i logistikansvaret vedrørende indsamling af emballager. De genpåfyldelige emballager indsamles af bryggerierne, hvor engangsemballagerne indsamles af Dansk Retursystem A/S. Selskabet har i forbindelse med ovennævnte emballageskift medvirket til en problemfri udfasning af de genpåfyldelige flasker ved at assistere bryggerierne i forhold til de opgaver, der har været vedrørende indsamling, juridiske forhold og information overfor markedet. Gennem hele 2011 har der været en generel tendens til et fald i salget af genpåfyldelige emballager på det danske marked. I 2010 udgjorde salgsmængden af genpåfyldelige emballager, der salgsrapporteres til Dansk Retursystem A/S, godt 40 % af det danske marked, mens mængden af engangsemballager udgjorde knap 60 %. Det tilsvarende tal for 2011 var 36 % og 64 %. Stigningen i mængden af engangsemballager på det danske marked har medført en øget aktivitet for Dansk Retursystem A/S i forbindelse med indsamling, optælling og sortering af de forskellige materialetyper. Påvirkning fra grænsehandlen Når man sammenholder faldet i mængden af genpåfyldelige emballager med stigningen i mængden af engangsemballager solgt på det danske marked i 2011, har der samlet set været tale om et lille fald i salget af de emballager, der rapporteres til Dansk Retursystem A/S. Et fald, der dels kan skyldes en stigning i salget af drikkevarer i grænsehandelsbutikkerne, dels kan skyldes en ændring af forbrugernes drikkevaner. I den forbindelse følger Selskabet fortsat processen omkring en aftale mellem de danske og tyske myndigheder vedrørende etablering af pant på de emballager, der sælges i grænsehandelsbutikkerne. 8

9 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Mængden af især dåser uden pant, der sælges i grænsehandlen, er som nævnt stadigt stigende og dermed også mængden af tomme upantede emballager. Med denne stigning de senere år er det stadig vanskeligere at fastholde eller forbedre den nuværende returprocent på 89. Dette skyldes, at en del af engangsemballagerne med pant ikke bliver afleveret til pantsystemet, fordi borgerne i forbindelse med forbrugs- og sorteringsmønstret i hjemmet ikke er opmærksomme på at skelne mellem de pantede og de udpantede emballager. Derfor er det også glædeligt, at det i 2011 har været muligt at fastholde den samlede returprocent for engangsemballager på 89. Returprocenten for genpåfyldelige emballager blev i 2011 opgjort til 103 %. Opgørelsen skete på baggrund af de rapporterede salgs- og returmængder fra udbyderne af pantbelagte genpåfyldelige emballager på det danske marked. At returprocenten for de genpåfyldelige emballager igen i 2011 lå over 100 % skyldes, at salget af drikkevarer i denne emballagetype faldt yderligere. Opbakning til pant- og retursystemet Danskerne er generelt stolte over pant- og retursystemet. Det bliver dokumenteret i analyser og via Selskabets dialog med borgerne. Analyserne viser, at returnering af tomme pantede emballager er en af de situationer i dagligdagen, hvor man som borger har mulighed for at handle aktivt i forhold til de mange udfordringer, der findes særligt på miljøområdet. I 2011 lykkedes det at fastholde den samlede returprocent for engangsemballage på 89. Det er glædeligt, blandt andet fordi salget af engangsemballager rapporteret til Dansk Retursystem A/S samtidig steg med 8 % i forhold til

10 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

11 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S De ikke-indløste pantmidler (IP-midlerne) benyttes hvert år til at finansiere en række grundomkostninger til at drive det danske pant- og retursystem - fx investering og drift af teknisk udstyr i butikkerne, håndteringsgodtgørelse, tilsyn samt information om pantsystemet. Støtte til et renere Danmark En væsentlig del af IP-indtægterne benyttes hvert år til finansiering af en række grundomkostninger til at drive pant- og retursystemet. Disse omkostninger indgår ikke som en del af de daglige driftsomkostninger vedrørende indsamling af mere end 800 mio. engangsemballager (2011). Grundomkostningerne, der som nævnt finansieres af IP-midlerne, indeholder udgifter af mere administrativ og strukturel karakter og kan overordnet opdeles i følgende grupperinger: I dette perspektiv spiller returprocenten en afgørende rolle for pantsystemets fortsatte succes. Med en yderligere forbedring af returprocenten opnår man en langt større positiv miljøeffekt sammenlignet med Dansk Retursystems øvrige optimeringsmuligheder indenfor miljøområdet. Selskabet arbejder derfor på mange fronter for at øge returprocenten. Det sker blandt andet ved fortsat at udvikle pantsystemet, så det bliver endnu lettere og hurtigere for borgerne at returnere emballagerne. Et forhold, der styrker motivationen/lysten til at bruge pantsystemet. Brug af IP-midlerne til gavn for pantsystemet Selvom Dansk Retursystem A/S er tilfreds med returprocenten i 2011, er der imidlertid fortsat 11 % af de engangsemballager, der bliver solgt på det danske marked, som ikke bliver indsamlet og genanvendt. Udover de miljø- og ressourcemæssige konsekvenser ved en manglende returnering af emballagerne, er der hvert år tale om pant, som ikke bliver udbetalt til borgerne. Dansk Retursystem A/S skal ifølge pantbekendtgørelsen indtægtsføre disse ikke-indløste pantmidler (IP-midler) og benytte dem til en lang række fastlagte miljøforbedringer inden for pantog retursystemet. IP-midlerne, som opstår inden for pantsystemet, benyttes således helt naturligt til at optimere og udvikle systemet yderligere, så flere motiveres til at returnere deres tomme engangsemballager til gavn for naturen og samfundet. Investering og drift af mere end computere og sikkerhedskameraer opsat i alle danske dagligvarebutikker med returautomater. Til størstedelen af de mere end butikker, der giver borgerne mulighed for at aflevere pantede emballager, udbetales en håndteringsgodtgørelse, som finansieres af IP-midlerne. Udgifter til dækning af myndighedernes tilsyn med pantsystemet samt en særlig bekendtgørelsesbetinget revisorkontrol af Selskabet. Udgifter til information om det danske pant- og retursystems drift og struktur primært rettet mod borgerne med det sigte, at returprocenten fortsat forbedres. Grundomkostningerne dækker også mere målrettede miljøtiltag, idet de finansierer Dansk Retursystems driftsudgifter ved indsamling af mere end 40 mio. engangsemballager uden pant, der primært er købt af danske borgere ved den dansk-tyske grænse. Disse emballager returneres som nævnt i dagligvarebutikkerne af borgere, der har købt emballagen i grænsen uden pant, men som på trods af manglende pantudbetaling vælger at returnere emballagerne til genanvendelse via det danske pantsystem. 11

12 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Den erhvervsdrivende fond Hold Danmark Rent støttes ligeledes via IP-midlerne. Fonden arbejder på at skabe et renere Danmark ved at nedbringe mængden af henkastet affald i naturen. Det sker gennem målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer, som skal hjælpe samfundet med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald. Et endnu mere brugervenligt pantsystem Et af de områder, hvor IP-midlerne har afgørende betydning for pantsystemets succes er finansiering af udgifter til udvikling, optimering og drift af pantog retursystemet. Her spiller den tekniske udvikling af systemet naturligvis en vigtig rolle. Det primære fokus har dog de senere år været rettet mod at udvikle pantsystemet i en stadig mere brugervenlig retning, da det er Selskabets overbevisning, at det vil blive vanskeligt at forbedre returprocenten yderligere, hvis borgerne kun har mulighed for at aflevere emballagerne i dagligvarebutikker i den eksisterende indsamlingsstruktur. En struktur, der af borgerne opleves som meget tidskrævende, da emballagerne skal returneres enkeltvis. Udvikling af en fremtidig strategi for pantsystemet Dansk Retursystems direktion og bestyrelse har de sidste tre år gennemført en strategiproces for målrettet at forbedre de forhold, der har en positiv indvirkning på returprocenten. Målet med strategiarbejdet har netop været at sikre en fortsat udvikling af borgernes motivation/lyst til at benytte pant- og retursystemet, både i forhold til de 11 % af de solgte engangsemballager, der endnu ikke bliver returneret og for at fastholde og forbedre returprocenten hos de borgere, der allerede returnerer de tomme engangsemballager. Resultatet af Dansk Retursystems strategiarbejde er beskrevet i en strategiplan vedrørende udvikling af hele indsamlingssystemet i Danmark. Planen strækker sig til 2017 og har særligt fokus på effektivisering og udvikling af pant- og retursystemet i forhold til især brugervenlighed og økonomi. Udover at indeholde en række miljømæssige fordele for samfundet har Selskabets strategiplan også haft det mål at medvirke til en positiv bedømmelse af Selskabets arbejde, når pant- og retursystemet evalueres af myndighederne. Denne evaluering danner grundlag for myndighedernes forlængelse af Dansk Retursystems eneret. 12

13 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S for at kontrollere udbetalingen via Dansk Retursystems borgerportal på internettet. Implementering af pantstationer i Danmark Danmarks to første pantstationer bliver testet i løbet af 2012 på en genbrugsplads i Høje Tåstrup Kommune samt i en kommune tæt på Selskabets fabrik i Jylland. Dette for at sikre at testen dækker forskellige geografiske og demografiske områder. Med udgangspunkt i disse testresultater er det Dansk Retursystems forventning at implementere pantstationer i Danmark, inden udløbet af Selskabets nuværende eneret. En sådan implementering er dog afhængig af, at de økonomiske og politiske forudsætninger er til stede. Udviklingen af pantstationskonceptet må betragtes som nytænkning både i forhold til det nuværende danske pantsystem, og i forhold til de eksisterende pantsystemer i andre lande. Dansk Retursystem A/S har udviklet et nyt indsamlingskoncept, der består af pantstationer. Konceptet skal ses som et supplement til det eksisterende indsamlingsspor, som foregår via butikkerne. Danmarks to første pantstationer bliver testet i løbet af Nyt alternativt indsamlingsspor Selskabets strategiske arbejde har resulteret i udvikling af såkaldte pantstationer, som efter Dansk Retursystems vurdering imødekommer de krav, borgerne og myndighederne stiller til et fremtidssikkert, brugervenligt og effektivt pantsystem. Pantstationkonceptet ses som et supplement til det eksisterende indsamlingsspor, som foregår via butikkerne, og vil efter Selskabets opfattelse være det alternativ, der kan få en positiv indvirkning på returprocentens videre udvikling. Dansk Retursystem A/S vurderer, at konceptet samfundsøkonomisk er et stærkere koncept end det nuværende enstrengede butikskoncept. Med pantstationerne giver Dansk Retursystem A/S borgerne mulighed for at returnere de tomme emballager i sække fx på genbrugspladser eller i bymiljøet, hvor tilgængelighed og brugervenlighed er afgørende faktorer. På pantstationerne kan borgerne hurtigt og effektivt returnere de tomme emballager i særlige pantsække frem for at skulle returnere emballagerne enkeltvis i butikkerne. Borgerne benytter deres betalingskort i forbindelse med indlevering af sække, hvorefter sækkene bliver optalt af Dansk Retursystem A/S. Panten indsættes efterfølgende på borgerens konto, hvorefter de har mulighed Dansk Retursystem A/S ser derfor pantstationerne som et vigtigt skridt på vejen til at udvikle nye strukturer for borgernes mulighed for at returnere tomme emballager, hvilket giver ændrede adfærdsmønstre for både borgere og markedet. Pantstationkonceptet er med til at sikre, at det danske pant- og retursystem forsat kan være et af de mest effektive og innovative i verden. Kampagner med udgangspunkt i miljøet Dansk Retursystems kampagneaktiviteter tager udgangspunkt i målet om en stadig stigende returprocent samt en bevidstgørelse i befolkningen om den miljøeffekt, som opnås, når de indsamlede engangsemballager genanvendes. At Selskabets kampagner har haft en effekt afspejler sig både i, at det er lykkedes at fastholde returprocenten på 89, og at de materialer, som Selskabet sender videre til genanvendelse, har en så god kvalitet, at de kan genanvendes til nye flasker og dåser eller andre fødevareemballager. Den høje kvalitet i vores evne til at sortere materialerne afspejler sig i højere priser for de genanvendelige materialer. På den kommunikative side fortsatte Dansk Retursystem A/S linjen fra det foregående år, hvor kampagner i de elektroniske medier blev neddroslet til fordel for kampagner, der var specifikt målrettet Selskabets forskellige målgrupper. Det skete via annoncering og artikler i diverse fag- og brancheblade. En af disse kampagner var målrettet medarbejderne i landets kantiner og kontorarbejdspladser, hvor 13

14 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S sponsorerede i sommeren 2011 udstillingerne Danmark Dejligst og Wild Wonders of Europe, som blev vist på Nytorv og Kongens Nytorv i København. Udstillingerne blev set af omkring en million mennesker. budskabet var, at de mange sjatter i særligt kildevandsflaskerne skulle tømmes inden emballagerne sendes retur til Dansk Retursystem A/S. Dette af hensyn til arbejdsmiljøet, hvor sække med for mange flasker med sjatter ofte er for tunge. Støttede Danmark Dejligst Også i 2011 fortsatte Dansk Retursystem A/S den bredere eksponering på Selskabets indsamlingsbiler, der kører i gadebilledet. Sommerens kampagne tog udgangspunkt i udstillingerne Danmark Dejligst og Wild Wonders of Europe, som Selskabet sponserede. Udstillingerne blev vist hen over sommeren på Nytorv og Kongens Nytorv i København og blev set af omkring en million mennesker. Udstillingernes billeder viste naturbilleder og bevaringsværdige steder i henholdsvis Danmark og Europa. I forbindelse med udstillingerne blev Dansk Retursystem A/S eksponeret via miljøbudskaber, der alle relaterede sig til Selskabets virke. Desuden havde Dansk Retursystem A/S udarbejdet en skattejagt på udstillingerne, hvor de besøgende familier skulle besvare en række spørgsmål om Selskabets miljøindsats. Dansk Retursystems mål med at være en del af udstillingerne var at videregive den glæde, der opstår, når man ser den skønne og uspolerede natur på bil- lederne og på en positiv måde engagere og motivere børn og voksne til at passe godt på naturen. Dette skal ses i lyset af, at det er et budskab, der ligger i direkte forlængelse af vores egen forretningsformål med at indsamle og genanvende flasker og dåser, så de ikke ender i den danske natur, og så de råstoffer, der én gang er gravet op, bliver brugt igen og igen. Sideløbende med Selskabets kampagnerelaterede aktiviteter er der blevet igangsat en kortlægning af, hvilke af disse aktiviteter, der kan indarbejdes i Dansk Retursystems samfundsansvarlige aktiviteter. Målet er, at kampagneaktiviteterne og den samfundsansvarlige indsats understøtter hinanden. I den sammenhæng udarbejdede Selskabet i 2011 en politik for samfundsansvar, som præsenteres senere i denne årsrapport. 14

15 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S 15

16 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 BT-bilen tømmer kar og sikkerhedscontainere med dåser og engangsplastflasker ved butikken. 16

17 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Indsatsområder i 2011 og 2012 Med udgangspunkt i den tidligere omtalte strategiplan er Dansk Retursystem A/S i gang med udvikling, effektivisering og investering i hele indsamlingsstrukturen. Selskabets strategiske arbejde tager udgangspunkt i Dansk Retursystems vision om at skabe et bæredygtigt pant- og retursystem, der er let tilgængeligt og forståeligt, og som primært tilpasses borgernes ønsker og behov. Visionen forudsætter også, at der sikres balance mellem miljøhensyn og driftseffektivitet. Disse målsætninger har dannet grundlag for en række indsatsområder, der beskrives i det følgende og som på forskellig vis forventes at bidrage til, at Selskabet i løbet af 2013 får sin eneret forlænget. Test af nye indsamlingsbiler Mængden af engangsemballager solgt på det danske marked fortsatte som nævnt med at stige i En tendens, der i større eller mindre grad har været gældende, siden Selskabet blev etableret. Mængden har nu nået et volumen, hvor det er blevet rentabelt at investere i nye transportløsninger i markedet. Blandt andet i form af butikstømningsbiler - BT-biler, der tømmer kar og sikkerhedscontainere ved butikkerne i stedet for at fragte dem frem og tilbage mellem fx butik og indsamlingscenter. Ved hjælp af BT-bilerne bliver det muligt at tømme kar og sikkerhedscontainere med engangsemballager hos butikkerne og køre dem direkte til fabrikkerne i henholdsvis Hedehusene og Løsning. På den måde understøttes en mere effektiv logistikmodel i pantsystemet, hvilket resulterer i en afvikling af indsamlingscentrene. BT-bilen er specialdesignet til Dansk Retursystem A/S. I eftersommeren 2011 modtog Selskabet den første BT-bil, som blev testet i efteråret i forskellige butikstyper. Testen af BT-bilen forløb meget positivt både i forhold til den modtagelse, som bilen fik i butikkerne, og i forhold til den forventede optimering i indsamlingsleddet. På den baggrund har Dansk Retursystems bestyrelse besluttet, at Selskabet kan indkøbe yderligere syv BT-biler, som forventes at komme i drift i slutningen af Nyt indsamlingskoncept i butikkerne Et andet forhold, der har været i fokus i 2011, er en yderligere styrkelse af servicen overfor markedet. Antallet af returmodtagere, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, var i 2011 knap Af disse står butikker med returautomat for omkring 85 % af returmængderne. De sidste 15 % af returmængderne fordeler sig blandt andet i små butikker uden teknisk udstyr, kiosker, kontorer, hoteller, restauranter og kantiner. Da 85 % af returmængderne afleveres i cirka butikker er det også i fremtiden denne del af markedet, som Selskabet i særlig grad fokuserer på vedrørende optimering. Hvert kar bliver vasket i forbindelse med tømningen, således at sjatter og lugtgener forsvinder. 17

18 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Derfor igangsatte Dansk Retursystem A/S i 2011 en test af et nyt indsamlingskoncept bestående af sikkerhedscontainere til opsamling af henholdsvis plast og aluminium samt glas. Sikkerhedscontaineren er en opsamlingsenhed, hvor de tomme, ukomprimerede engangsemballager bliver optalt og afregnet i butikken. Dette er nyt primært i forhold til returnering af engangsglasflasker, som tidligere kun kunne optælles centralt på Selskabets fabrikker. Sikkerhedscontaineren til engangsglasflasker giver således en hurtigere pantafregning, end det har været tilfældet tidligere. Ligesom butikkens håndtering af disse flasker effektiviseres, da de ikke længere skal sorteres fra flaskebordet til enten sække eller pallecontainere. Udvikling af ny indsamlingsstruktur Som nævnt tidligere arbejder Selskabet optimeringsmæssigt efter den strategiplan for indsamling, som er blevet udarbejdet de senere år. Strategien lægger her op til en yderligere tilpasning og centralisering af indsamlingsstrukturen, hvor Dansk Retursystem A/S blandt andet afvikler otte ud af ni indsamlingscentre, således at arbejdet på centrene flyttes til Dansk Retursystems fabrikker i henholdsvis Hedehusene og Løsning. Afviklingen af indsamlingscentrene effektueres i takt med, at lejekontrakterne på de enkelte centre ophører i løbet af 2012 og Selvom det første indsamlingscenter først fraflyttes i 2012, så blev forberedelserne til denne yderligere centralisering påbegyndt allerede i I den forbindelse købte Dansk Retursystem A/S i efteråret 2011 en del af nabogrunden i Hedehusene for at gøre I 2011 igangsatte Dansk Retursystem A/S en test af sikkerhedscontainere til opsamling af henholdsvis aluminium og plast samt glas. Konceptet er nyt særligt i forhold til returnering af engangsglasflasker, som tidligere kun kunne optælles centralt på Selskabets fabrikker. Sikkerhedscontainerne giver således en hurtigere pantafregning på engangsglas end tidligere. 18

19 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S det muligt at udvide produktionsfaciliteterne og dermed skabe plads til de øgede mængder, der fremover samles på fabrikken i Hedehusene. Udvidelsen af produktionsfaciliteterne vil blandt andet bestå af yderligere 900 m 2 produktionshal. Dette byggeri forventes at stå færdigt i andet halvår af For også at forøge produktionskapaciteten på fabrikken i Løsning, er det Selskabets forventning, at der i 2012 igangsættes ombygning af driftsfaciliteterne, så fabrikken også her bliver gearet til at erstatte indsamlingscentrene, når disse afvikles. Falske pantetiketter Omkring årsskiftet 2011/2012 kunne Dansk Retursystem A/S konstatere, at der var falske pantetiketter på det danske marked. Der er tale om professionelt udførte forfalskninger. Det er kun Dansk Retursystem A/S, der lovligt må sælge pantetiketter på det danske marked. Den økonomiske skadevirkning for Dansk Retursystem A/S begrænses af, at de falske pantetiketter udelukkende har været udbredt i dele af kiosksektoren i storbyerne. Dansk Retursystems samarbejdspartner i denne sammenhæng SKAT gennemførte i februar/marts 2012 en omfattende razzia i København, hvor dele af kiosksektoren fik beslaglagt emballager med falske pantmærkninger. Dansk Retursystem A/S skønner, at det økonomiske tab vil være af begrænset størrelse set i forhold til Selskabets samlede administration af pantmidlerne. Selskabet har iværksat forskellige tiltag for at undgå flere tilfælde. Dansk Retursystem A/S købte i 2011 en del af nabogrunden i Hedehusene for at gøre det muligt at udvide produktionsfaciliteterne. Byggeriet forventes færdigt i andet halvår af

20 Skjern Å

21

22 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

23 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystems politik for samfundsansvar Dansk Retursystem A/S udarbejdede i 2011 en politik for samfundsansvar, som er godkendt af Selskabets bestyrelse. Politikken skal danne baggrund for Dansk Retursystems videre arbejde på området, hvor der vil blive arbejdet struktureret med initiativer og måling af opnåede resultater. Dansk Retursystems mission rummer i sig selv samfundsansvarlighed i forhold til virksomhedens indsamlingsaktiviteter. Aktiviteter, der sikrer en fortsat udvikling af returprocenten og dermed en effektiv genanvendelse af engangsemballager. Samfundsansvarlighed ligger med andre ord i Dansk Retursystems DNA og er et grundlæggende element i virksomhedens daglige drift og fremtidige udvikling. Dansk Retursystems samfundsansvarlighed tager udgangspunkt i følgende tre primære målsætninger: 1. Samfundsansvar i forhold til miljøet 2. Samfundsansvar i forhold til Selskabets medarbejdere 3. Generelt samfundsansvar. 23

24 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Samfundsansvar i forhold til miljøet optimal udnyttelse af naturens råstoffer med det mål at medvirke til en renere natur Dansk Retursystem A/S vil fortsat optræde samfundsansvarligt ved at tage miljøforbedrende og energibesparende initiativer, der vedrører drift, udvikling og genanvendelse. Virksomheden vil også i fremtiden foretage miljøvurderinger af de fysiske anlæg, processer og materialer. Dette vil sammen med vurderinger af økonomi og effektivitet indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med både drifts- og udviklingsmæssige initiativer. Dansk Retursystem A/S arbejder målrettet på at sikre, at materialerne bliver genanvendt på den bedst mulige måde. Selskabet har således fokus på kvaliteten af materialerne i produktionsprocessen både i forhold til sortering i materialetype og i forhold til at minimere fugten i materialerne. Begge forhold har stor betydning for kvaliteten i forbindelse med genanvendelse. Det er Dansk Retursystems målsætning udelukkende at indgå aftaler med oparbejdere, som er i stand til at behandle de tomme flasker og dåser, så de kan indgå som råvarer i produktion af nye fødevareemballager fx fra flaske til flaske eller fra dåse til dåse. På den måde bidrager Dansk Retursystem A/S til at holde materialerne i kredsløb længst muligt, så både metal, plast og glas kan bruges igen og igen. 24

25 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S 25

26 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning

27 Ledelsesberetning 2011 Dansk Retursystem A/S Udover at have fokus på miljøet i forbindelse med genanvendelsen af de indsamlede materialer, har Selskabet også fokus på miljøoptimering, når der enten sker omlægninger eller udvidelser i driften. Et eksempel på dette var i forbindelse med en omlægning af naturgasfyret i produktionen, som udover ren økonomisk besparelse også resulterede i en årlig reduktion, der svarede til 22 tons CO 2. I forbindelse med indkøb stiller Dansk Retursystem A/S miljøkrav til leverandørerne, hvor blandt andet materialevalg, genanvendelses- og bortskaffelsesmuligheder inddrages i overvejelserne, således at Dansk Retursystem A/S også i denne sammenhæng agerer samfundsansvarligt. Dansk Retursystem A/S stiller krav til aftagerne af de genanvendelige materialer, således at virksomheden også i aftagerleddet sikrer den bedst mulige kvalitet af de oparbejdede materialer. Dansk Retursystems mål er i denne sammenhæng er at sikre, at materialerne indgår i en livscyklus, hvor de genanvendes igen og igen til gavn for hele samfundet nationalt såvel som internationalt. Samfundsansvar i forhold til medarbejdere styrke og anerkende Dansk Retursystems medarbejdere med det mål at udvikle den enkeltes faglige og personlige kompetencer Medarbejderne er Dansk Retursystems vigtigste ressource og virksomheden ønsker at styrke og udvikle den enkelte medarbejders faglige og personlige kompetencer. Det er virksomhedens mål at værne om kulturen i virksomheden, hvor den enkelte medarbejder udviser respekt og forståelse for både kolleger og ledere. Det vil blandt andet sige, at forskelligheder respekteres, da mangfoldighed styrker virksomheden både fagligt og socialt. Dansk Retursystem A/S har lavet en aftale med Kriminalforsorgen, så brædderne fra de kasserede træpaller, bliver genanvendt til nye produkter fx fuglekasser og træfigurer. På den måde er hvert produkt unikt håndarbejde, som beskæftiger indsatte i Ringe Statsfængsel på Fyn, samtidig med at værdifulde råstoffer bliver brugt igen og igen, ligesom de indsamlede emballager. 27

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere