Jakon A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej København Ø Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Ledelsesberetning 7-13 Resultatopgørelse 14 Balance Pengestrømsopgørelse 17 Anvendt regnskabspraksis Noter

3 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet Jakon A/S Baltorpbakken Ballerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Ballerup Bestyrelse John Håkon Pettersen Mariann Pettersen Stein Pettersen Charlotte Pettersen Kenneth Asbjerg Danny Louis Belchuke, (medarbejderrepræsentant) Steen Espelund Christensen, (medarbejderrepræsentant) Direktion Stein Pettersen Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Jakon A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 15. september 2010 Direktionen Stein Pettersen Bestyrelsen John Håkon Pettersen Mariann Pettersen Stein Pettersen Charlotte Pettersen Kenneth Asbjerg Danny Louis Belchuke (medarbejderrepræsentant) Steen Espelund Christensen (medarbejderrepræsentant) 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Jakon A/S Vi har revideret årsregnskabet for Jakon A/S for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter, samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 15. september 2010 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hakon Rønn Jensen Statsaut. revisor 6

7 Ledelsesberetning HOVED- OG NØGLETAL HOVEDTAL Beløb i t.dkk 2009/ / / / /06 Resultat Nettoomsætning Indeks Bruttofortjeneste Indeks Resultat af primær drift (EBIT) Indeks Finansielle poster, netto Indeks Årets resultat Indeks Balance Samlede aktiver Indeks Egenkapital Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme

8 Ledelsesberetning NØGLETAL 2009/ / / / /06 Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 20,0 % 33,1 % 49,7 % 74,2 % 67,6% Bruttomargin 10,5 % 13,2 % 18,0 % 12,8 % 11,2% Overskudsgrad 3,2 % 5,5 % 10,0 % 7,9 % 6,0% Afkastningsgrad 13,8 % 24,7 % 42,8 % 50,6 % 37,1% Soliditet Egenkapitalandel 33,4 % 33,0 % 36,6 % 36,6 % 22,8% Øvrige Antal medarbejdere (gnsn.) Beregning af nøgletal Egenkapitalens forrentning Afkast af investeret kapital (ROIC) Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalandel Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Resultat af primær drift x 100 Samlede aktiver Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Nettoomsætning Samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. 8

9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af nybygning, ombygning og renovering indenfor snedker/tømrerområdet, hovedentrepriser og totalentrepriser. Derudover er der en produktafdeling, snedkerværksted samt murer- og betonafdeling. Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på DKK mod t.dkk for tiden Balancen viser en egenkapital på DKK I regnskabsåret der er gået, har virksomheden haft en omsætning på 522 mio. kr. Omsætningen og resultatet er som budgetteret. Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. Selskabets likvider er i tiden faldet med t.dkk 368, nemlig fra t.dkk til t.dkk Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Selskabets forventede udvikling For regnskabsåret forventes en lavere omsætning end og et positivt resultat. Markedet er stadigt præget af meget hård konkurrence, der forventes at vare helt frem til Jakon Vision fortsætter uhindret det kommende år. Der skal udarbejdes ny vision medio

10 Ledelsesberetning Samfundsansvar Medarbejdere Jakon A/S har, som familieejet virksomhed stærk tradition for social ansvarlighed og omsorg for de ansatte. Tryghed, ansvar og ejerskab er en af grundpillerne i Jakons personalepolitik. Jakon A/S adskiller sig bl.a. fra andre snedker- og tømrerfirmaer i Danmark ved, at have ca. 30 % funktionæransatte svende, hvilket giver tryghed for begge parter, og ikke mindst for kunderne. Den større tryghed i ansættelsen, styrker forholdet mellem firmaet og svende og har nedbrudt nogle grænser, hvilket giver mere frihed og ansvar til den enkelte. I Jakon A/S er vi meget bevidste om vores sociale ansvar og arbejder derfor både med fastholdelse af egne medarbejdere samt rekruttering eller integrering af nye medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller svagere forudsætninger. Vi har ansat medarbejdere med fysisk eller psykisk handicap. Vi samarbejder med Jobcenter Ballerup om rekruttering af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller svagere forudsætninger og arbejder systematisk med fastholdelse af egne medarbejdere, der af den ene eller anden årsag ikke længere kan varetage deres arbejdsopgaver. Vi har i regnskabsperioden haft en medarbejder i arbejdsprøvning i 3 måneder, som nu er ansat under flexordning. Derudover er en medarbejder blevet omplaceret og overgået til flexordning. Samtidig arbejder vi systematisk med omplacering til midlertidigt skånejob, for medarbejdere der i perioder ikke kan varetage deres normale arbejdsopgaver. Vi har desuden, som en naturlig spejling af samfundet, ansat medarbejdere med anden etnisk herkomst end dansk, både hvad angår funktionærer, svende og lærlinge. Jakon deltager aktivt i uddannelse af nye medarbejdere. Vi har løbende mellem lærlinge ansat, og 3 af vores byggeledere er skuemester i forbindelse med skoleforløbet og svendeprøve på tømrer og snedkerområdet Vi deltager i flere udviklingsprojekter om eksempelvis uddannelse, arbejdsmetoder og processer. Vi støtter vores meget aktive svendeklub, der blandt andet arbejder med sikkerhed, arbejdsforhold og sociale aktiviteter. 10

11 Ledelsesberetning Arbejdsmiljø Hos Jakon A/S vægtes arbejdsmiljøet meget højt. Vi ønsker et godt og sundt arbejdsmiljø for vore medarbejdere, hvor de trives i trygge rammer, og hvor de har mulighed for medindflydelse og faglig udvikling. Vi bestræber os på løbende at forbedre arbejdsmiljøforholdende. Vi mener, at det er med til at højne kvaliteten, både for det arbejde, medarbejderne udfører samt for deres egen hverdag. Arbejdsmiljøledelse er derfor integreret som en naturlig del af hele virksomheden. Vi arbejder ud fra erkendelsen, at løbende forbedringer kun kan gennemføres med succes, hvis de tænkes ind i alle virksomhedens processer. Forandringer skal forankres i ledelse såvel som hos den enkelte medarbejder på alle niveauer. Som værktøj i dette arbejde benytter vi os af vores arbejdsmiljøledelsessystem, der er opbygget efter principperne i DS/OHSAS Vi har i en periode haft arbejdsmiljøcertifikat, men har efter nøje overvejelser besluttet, at videreføre vores ledelsessystem uden certifikat, så længe certifikatet ikke efterspørges af kunderne. Vores ledelsessystem for arbejdsmiljøet sikrer, at vores ansatte på byggepladsen har tilgang til alle nødvendige oplysninger dette gør vi ved at oprette en specifik sikkerhedsmappe på sagen, som ligger i skurvognen hos svendene. Denne mappe indeholder alle sikkerhedsmæssige oplysninger, medarbejderne har behov for - så som Plan For Sikkerhed og Sundhed, arbejdsinstruktioner, sags APV, arbejdspladsbrugsanvisninger m.m. De ansatte på byggepladserne understøttes ved behov af virksomhedens arbejdsmiljøafdeling, der blandt andet fører løbende tilsyn med sikkerheden på pladserne, afholder interne arbejdsmiljøkurser for samtlige medarbejdere samt rådgiver ved løsning af eventuelle problemer på pladserne. Jakon A/S arbejdsmiljøpolitik, der er besluttet af vores arbejdsmiljøorganisation er: løbende at arbejde med forbedringer af arbejdsmiljøet og at sørge for, at arbejdsmiljøarbejdet indgår som en naturlig del af det daglige arbejde at efterleve arbejdsmiljøloven og andre relevante bestemmelser at tilskynde den enkelte medarbejder til, at tage et fagligt ansvar overfor det arbejde, som udføres, og til at udvise respekt overfor kunder, rådgivere, arbejdet og egne kolleger at sætte fokus på de menneskelige værdier og give den enkelte indflydelse og mulighed for personlig udvikling at reducere arbejdsmiljømæssige belastninger gennem forebyggende handlinger at uddanne medarbejderne til at varetage det gode og sunde arbejdsmiljø at ledelsen sætter tilstrækkelige ressourcer af til at fastholde arbejdsmiljøet på et højt sikkerheds- og sundhedsmæssigt niveau ved hjælp af omplaceringer så vidt muligt at fastholde medarbejdere, som har lidt skade på deres erhvervsevne at opretholde informationsniveauet vedrørende arbejdsmiljøet på et så højt plan, at alle medarbejdere altid er rustet til at løse opgaver på den mest hensigtsmæssige måde 11

12 Ledelsesberetning Vi sikrer, at alle medarbejdere er informeret om virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, ved løbende afholdelse af introduktionskurser for alle nye medarbejdere. Jakon deltager aktivt i udviklingen af nye tekniske hjælpemidler til forbedring af arbejdsmiljøet. Vi har bl.a. deltaget i udviklingen og prøvning af Mountit serien, en række tekniske hjælpemidler til håndtering af gipsplader, der nu er anerkendte tekniske hjælpemidler der danner grundlag for den ny branchevejledning om gipshåndtering. Vi har endvidere stor erfaring i udvikling af tekniske hjælpemidler til løbende forbedring af arbejdsmiljøet på den enkelte byggeplads. Under renoveringen af Vor frelser Kirke, har vi eksempelvis udviklet en kirke-bænk-vender til reducering af tunge løft ved vending af kirkebænke med en vægt af ca. 200 kg. Udviklingen indgår som en naturlig del af arbejdsprocessen på byggepladsen der ikke forsinker, men tvært imod fremmer arbejdsprocessen. Jakon har desuden deltaget i Teknologisk Instituts projekt Hands-On om afdækning, udvikling og implementering af nye og bedre og arbejdsmetoder. I forlængelse heraf arbejder vi nu med vores eget projekt God arbejdsdag med gipsplader, hvor vi blandt andet arbejder på at reducere antallet at snitskader og generelt at undgå nedslidning af medarbejderne. Som led i overvågningen af en løbende forbedring af arbejdsmiljøet, fører vi statistik over fravær grundet arbejdsulykker. Det totale antal ulykker med fravær faldt fra 23 i 2008 til 16 i 2009, det betyder at vores ulykkesfrekvens er faldet fra 44 til 28. Miljø Affaldshåndtering: I Jakon er vi meget opmærksomme på den økonomiske, samfunds- og miljømæssige belastning ved affaldshåndteringen og har derfor stort fokus på affalds minimering, sortering og genbrug i det daglige. I den forbindelse har vi valgt en fast miljøcertificeret samarbejdspartner til afhentning af affald. Vi har, i samarbejde med vores samarbejdspartner til afhentning af affald, arbejdet systematisk på at minimere ovennævnte belastninger. På baggrund heraf er der nu udarbejdet en sorteringsvejledning, der meget overskueligt beskriver sorteringskriterierne for affaldet. Dette sikrer god sortering ved kilden. Desuden er der udarbejdet en pjece med eksempler på gode løsninger for affaldshåndtering på forskellige typer byggepladser. 12

13 Ledelsesberetning Samtidig arbejdes der på, i højere grad at bestille vare på fix mål og i præcise mængder, for derigennem at mindske mængden af affald. Ovennævnte aktiviteter har vist sig, at give en mindre mængde affald, der er sorteret ved kilden, hvilket giver færre transporter og bedre sortering og hermed reducerer den økonomiske, samfunds- og miljømæssige belastning ved affaldshåndtering. Gipsaffald afleveres generelt til genbrug til Gipsrecycling. Desuden leverer nedriveren alt affald til Genbyg.dk, der sikrer en høj grad af genanvendelse af de nedbrudte materialer. Eget snedkerværksted Jakon A/S råder over eget moderne, miljøvenligt snedkerværksted, hvor der så vidt mulig kun anvendes FSC godkendt træ og hvor produktionen er indstillet på minimering af spild. Biler Jakon ejer 48 biler fordelt på 9 hvidplade biler og 39 gulpladebiler. Af hensyn til miljøet er disse biler hovedsageligt dieselbiler, og til mindskning af partikel udslip er alle nye biler udstyret med partikelfilter. Næsten alle biler er VW eller Toyota, der generelt set har miljøvenlige biler og var først til indførelse af partikelfilter på dieselbiler. Alle biler bliver udskiftet efter 4 eller 5 år. Nyt energivenligt hovedkontor Vores hovedkontor er opført i 1999, der er lagt vægt på at materialevalget understøtter et godt indeklima. I 2007 har vi bygget til, da pladsen var blevet for trang i forbindelse med firmaets vækst. I forbindelse med tilbygningen har vi udskiftet vores varmeanlæg til nyt gasfyr med røggasgenvinding. Vores belysning består fortrinsvis af lavenergi belysning suppleret med rum-følere, for minimering af energiforbruget. 13

14 Resultatopgørelse 2009/ /09 Note DKK t.dkk Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat foreslås fordelt således: Overført resultat Udbytte for regnskabsåret I alt

15 Balance AKTIVER Note DKK t.dkk 2 Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 Balance PASSIVER Note DKK t.dkk 5 Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Medarbejderobligationer Langfristede gældsforpligtelser i alt Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Medarbejderforhold 10 Sikkerhedsstillelser 11 Kontraktlige forpligtelser 12 Nærtstående parter 13 Honorar til revisor 16

17 Pengestrømsopgørelse 2009/ /09 DKK t.dkk Årets resultat Reguleringer Forskydning i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden driftsafledt gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne renteindtægter og lignende indtægter Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Betalt selskabsskat Driftens pengestrømme Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Investeringernes pengestrømme Betalt udbytte Optagelse af langfristet gæld Køb af egne aktier Finansieringens pengestrømme Årets samlede pengestrømme Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således: Likvide beholdninger Værdipapirer I alt

18 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. VALUTA Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. 18

19 Anvendt regnskabspraksis RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgang af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter. Anlæg produceret for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet. Produktionsomkostninger Heri indregnes omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte eller indirekte afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Distributionsomkostninger Heri indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Administrationsomkostninger Heri indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Afskrivninger Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Produktionsanlæg og maskiner 5-7 år 0% Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 0% Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med en kostpris på under DKK pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 19

20 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Skatter Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som skat af årets resultat. Indregning af ekstraordinære poster medfører, at den skat, der indregnes i resultatopgørelsen klassificeres som henholdsvis skat af ordinært resultat og skat af ekstraordinært resultat. 20

21 Anvendt regnskabspraksis BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i balancen til kostpris med fradrag af eventuel nedskrivning. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 21

22 Anvendt regnskabspraksis Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. Egenkapital Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særlig post under egenkapitalen. Aktuelle og udskudte skatter Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld vedrørende nævnte poster. 22

23 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra og udbetalt udbytte til aktionærer samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger, værdipapirer uden væsentlig kursrisiko og kortfristet pengeinstitutgæld. 23

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere