Marts 2006 Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2006 Årsrapport 2005"

Transkript

1 Marts 2006 Årsrapport 2005

2

3 Årsrapport marts 2006 Årsrapport marts 2006 Banedanmark Amerika Plads København Ø Forfatter: Forfatter Telefon: Telefon direkte:

4 Forord 2005 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Banedanmark. I offentligheden har der været fokus på de mange hastighedsnedsættelser, der blev indført på strækningen mellem København og Århus. Infrastrukturens tilstand og det tydelige investeringsefterslæb blev i 2005 for alvor et tema, som prægede Banedanmark og det image, som virksomheden har i den danske befolkning. Navnlig skinnernes stand og de fejlbehæftede signalanlæg førte til en regularitet, som skabte problemer for operatørerne og førte til udbredt utilfredshed blandt passagererne. Det har været vanskeligt for alle, ikke blot for operatører, passagerer og den politiske ledelse, men også for Banedanmarks medarbejdere, der trods svære vilkår har gjort en stor indsats for at skabe forudsætningerne for, at Banedanmark sikrer det danske samfund en velfungerende jernbaneinfrastruktur. Med opmærksomheden omkring infrastrukturens tilstand fulgte også et øget fokus på den måde, hvorpå Banedanmark i det daglige løfter sit sikkerhedsmæssige ansvar. Banedanmark arbejder til stadighed for at blive bedre til at følge op på sikkerhedsmæssige spørgsmål og hændelser og dermed leve op til sine forpligtelser i sikkerhedscertifikatet til hver en tid. Regularitet og sikkerhed er to af de tre strategiske mål, som Banedanmark arbejder efter i det daglige har vist, at Banedanmark på disse to områder står overfor væsentlige udfordringer. I efteråret fik Banedanmark tilført ekstra bevillinger til akutte fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder, der skal sikre, at køreplanerne i 2006 kan holdes. Hvad angår Banedanmarks sikkerhedsarbejde, er der iværksat en større handlingsplan, der yderligere skal styrke Banedanmarks proaktive indsats i forhold til sikkerhed i opgavevaretagelsen. Der må aldrig være tvivl om, at Banedanmark til stadighed er sit sikkerhedsmæssige ansvar bevidst og i ord og handling lever op til dette har også medført ændringer på det ledelsesmæssige plan i Banedanmark. Banedanmarks bestyrelse er blevet gjort ansvarshavende, hvor den før var rådgivende. Efter Jesper Rasmussens afgang i september 2005 har det været en af bestyrelsens vigtigste opgaver at finde en ny adm. direktør for Banedanmark, der kan lede virksomheden succesfuldt igennem de udfordringer, virksomheden står overfor i de kommende år. Med disse begivenheder in mente er det os en glæde at kunne konstatere, at årsrapporten 2005 viser, at resultatet for 2005 er bedre end forventet. Banedanmark er på vej til at nedbringe den bevillingsoverskridelse på kontoen for fornyelse og vedligehold, der kunne konstateres ved udgangen af Ledel-

5 sen i Banedanmark har i 2005 gennem bestyrelsens handlingsplan for bevillingsoverholdelse arbejdet for, at en overskridelse ikke vil finde sted igen, og at forudsætningerne for en permanent forbedring af Banedanmarks økonomistyring er til stede. Det er på denne baggrund, at vi nu ser frem mod 2006 som et år, hvor Banedanmarks ledelse og medarbejdere skal tage flere positive udfordringer op: Til efteråret 2006 skal der ske en genforhandling af trafikaftalen, hvor rammerne for Banedanmarks virksomhed i de kommende år skal fastlægges. Banedanmarks ledelse har iværksat et større arbejde for at sikre et konstruktivt og betydeligt input til disse forhandlinger, der skal være med til at sikre genopretningen af infrastrukturen. Når genforhandlingen er på plads, håber Banedanmarks ledelse, at der er skabt et holdbart grundlag for en langsigtet kontrakt mellem Banedanmark og Transport- og Energiministeriet. I januar 2006 har Banedanmark påbegyndt implementeringen af den handlingsplan, der skal styrke Banedanmarks indsats i forhold til sikkerhed i opgavevaretagelsen. Handlingsplanen skal være fuldt implementeret medio Det er også i 2006 en målsætning for Banedanmark løbende at effektivisere virksomheden. Derfor vil Banedanmarks ledelse fortsat se på organiseringen og udviklingen af Banedanmarks virksomhed og brugen af medarbejderressourcerne. Forbedringen af Banedanmarks økonomistyring vil fortsat være et højt prioriteret område. I den forbindelse håber Banedanmarks ledelse, at der i 2006 kan skabes grundlag for en endelig beslutning om Entreprisedivisionens fremtid. Banedanmark vil i 2006 gøre en forstærket indsats for at skabe rettidig, troværdig og relevant trafikinformationen for passagererne. Med disse udfordringer og med det arbejde, der skal gøres, fastholdes Banedanmarks klare målsætning for 2006 at sikre målopfyldelse på de tre strategiske mål, der er grundlaget for vores virksomhed, nemlig: Sikkerhed, Effektivitet og Regularitet Hans Skov Christensen, bestyrelsesformand Henrik Hassenkam, adm. direktør

6 INDHOLD 1. BERETNING 2. MÅLRAPPORTERING 3. REGNSKAB 4. PÅTEGNING 5. BILAG A. ANLÆGSPROJEKTER, RÅDIGHEDSPULJER 6. BILAG B. FORNYELSE OG VEDLIGEHOLD 7. BILAG C. GRØNT REGNSKAB 8. BILAG D. SIKKERHEDSBERETNING 9. BILAG E. RESULTATOPGØRELSER OPGJORT PR. HOVEDKONTI 10. BILAG F. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSER OG BALANCER 11. BILAG G. TEKNISKE ORD OG FORKORTELSER 12. BILAG H. SAMLETABEL FOR FUNKTIONSDATA Årsrapport

7 1. BERETNING Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport- og Energiministeriet og har følgende hovedopgaver: At drive, vedligeholde og udvikle statens jernbanenet At styre og overvåge trafikken på jernbanenettet At udarbejde de overordnede køreplaner At tildele kapacitet til togoperatørerne At opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen Banedanmarks organisation fremgår af nedenstående figur 1. Bestyrelsen. Banedanmarks rådgivende bestyrelse blev på det stiftende virksomhedsmøde den 19. december 2005 mellem transport- og energiministeren og bestyrelsen gjort ansvarshavende, idet transport- og energiminister Flemming Hansen ved den lejlighed underskrev vedtægterne for Banedanmark. Bestyrelsen har tillige indgået en fælleserklæring med transport- og energiministeren, der sammen med kontrakten for 2005 mellem departementet og Banedanmark regulerer forholdet mellem de to enheder, indtil en ny resultatkontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og Banedanmark indgås i løbet af marts Banedanmarks bestyrelse består af: Formand Hans Skov Christensen, adm. direktør i Dansk Industri, Næstformand Kaare Vagner, adm. direktør i N & V Holding Aps, Carsten Krogsgaard Thomsen, økonomi- og finansdirektør i DONG A/S, Jette Wigand Knudsen, direktør, Årsrapport

8 Medarbejderrepræsentant Christian Christensen, trafikinspektør, kredsformand i HK Trafik & Jernbane, og Medarbejderrepræsentant Carl D Petersen, banemontør, områdegruppeformand, Spor, Dansk Jernbaneforbund. Entreprise (Banedanmarks Entreprenørvirksomhed) har som hovedopgave salg af jernbanespecifikke entreprenørydelser. Drift har ansvaret for at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet, at de leverede jernbanekanaler lever op til den kvalitet Banedanmark har aftalt med operatørerne, og at trafikken afvikles så effektivt som muligt. Net er ansvarlig for nettets tilstand og udvikling. Det indebærer planlægning, udbud og styring af anlægs- fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter. Net varetager ejerskabet for såvel den jernbanetekniske del af nettet, som de tilhørende arealer og ejendomme. Økonomi & HR bidrager til planlægning, styring og støtte i forbindelse med anvendelsen af Banedanmarks økonomiske og personalemæssige ressourcer. Direktionens støtteområder; Direktionssekretariatet, Kommunikation og Sikkerhed & Kvalitet udfører sekretariatsbetjening af direktionen samt understøtter direktionens arbejde i forhold til bestyrelsen og Transport- og Energiministeriets departement. Intern Revision opfylder Banedanmarks behov for revision og revisionsmæssig bistand efter aftale med Rigsrevisionen. Udfordringerne for Banedanmark har i 2005 bl.a. været knyttet til jernbanenettets tilstand. Efterlevelsen af de jernbanesikkerhedsmæssige krav har medført mange hastighedsnedsættelser hvilket har betydet, at Banedanmark ikke har kunnet opfylde målet vedrørende kanalregularitet. Banedanmark har i 2005 arbejdet med jernbanesikkerheden ved at præcisere placering af ansvar og fastsættelse af kompetencer mv. i sikkerhedsmæssige forhold. Derudover har Banedanmark i 2005 opbygget en teknisk driftsorganisation til at varetage det faglige tilsyn med jernbanenettet et tilsyn der tidligere blev udført af Entreprise på kontrakt. Desuden har 2005 været præget af udliciteringen af IT-drift og tiltrædelse af ny administrerende direktør. Banedanmark har i 2005 fået kritik af den manglende bevillingsoverholdelse i Endvidere har Banedanmark og transport- og energiministeren modtaget kritik af håndteringen af aktstykker jf. Rigsrevisionens beretning om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg. Denne kritik betød, at ministeren indførte et skærpet tilsyn med virksomheden samt at der i Banedanmark gennem hele året var betydeligt fokus på bevillingsoverholdelse og forbedring af økonomistyringen. Banedanmarks fokus på økonomistyring blev konkretiseret i bestyrelsens Årsrapport

9 handlingsplan for bevillingsoverholdelse, og har medvirket til at Banedanmark i 2005 overholder sine bevillinger. Endvidere har arbejdet med effektivisering og udvikling af Entreprise været højt prioriteret. Effektiviseringer på alle områder har været afgørende for Entreprises forsatte evne til at klare sig i den stigende konkurrence. Der er således foretaget en gennemgribende tilpasning af Entreprises omkostningsstruktur til den lavere omsætning. I løbet af 2005 har Entreprise måttet tage afsked med 359 medarbejdere. Dette skyldes dels et stagnerende marked for jernbanetekniske ydelser i Danmark, dels Entreprises lavere vinderrate af udbudte entreprenørkontrakter. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT: For såvel driftsbevillingen (hovedkonto 01) som anlægsbevillingen (hovedkonto 02) er der en positiv opsparing ultimo 2005 og underskuddet på Fornyelse og Vedligehold (hovedkonto 05) er nedbragt planmæssigt og ligger væsentligt under udsvingsgrænsen. Udgifter til vedligehold og fejlretning har i 2005 ligget væsentligt over det budgetterede som følge af jernbanenettets tilstand. Fx konstaterede Banedanmark i august 2005, at der på en lang række lokaliteter på strækningen København Århus var overskridelser af de maksimale grænseværdier, der normmæssigt er fastlagt for sporets beliggenhed. Det har derfor været nødvendigt løbende at foretage omprioriteringer, således at planlagte fornyelsesaktiviteter har måttet udskydes til fordel for vedligeholdelsesaktiviteter. Overordnet set finder Banedanmark det økonomiske resultat for 2005 tilfredsstillende, jf. kap. 3 Regnskab. Banedanmark blev i efteråret 2005 kritiseret af Rigsrevisionen for manglende hjemmel til at afholde indirekte produktionsomkostninger (IPO) til anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter. Med Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke 77 af den 29. november 2005 opnåede Banedanmark hjemmel til at overføre IPO med tilbagevirkende kraft for 2004 og Banedanmark Entreprises resultat for 2005 udgør -61,8 mio. kr. Set i lyset af de omfattende reduktioner af medarbejderstaben og de store ændringer i øvrigt, er der tale om et acceptabelt resultat. Årsrapport

10 Tabel 1. Økonomiske hovedtal Banedanmark Ikke Infrastruktur (mio. kr.). Regnskab 2005 Ordinære driftsindtægter (eksl. bevillinger) 276,1 Ordinære driftsomkostninger 778,5 Heraf personaleomkostninger 394,7 Andre driftsposter, netto Finansielle poster, netto 4,2 Ekstraordinære poster, netto 3,0 Årets resultat (eksl. bevillinger) (495,2) Driftsbevilling/ Statsvirksomhed Indtægter 296,1 Indtægter Udgifter 776,3 Udgifter Årets nettoudgifter (eksl. bevillinger) 480,2 Bevilling (nettotal) inkl. TB 520,1 Årets overskud 39,9 Til videreførsel 44,3 Bevilling, indtægter, inkl. TB Bevilling, udgifter, inkl. TB Anlægsbevilling Mio. kr. Status pr Anlægsaktiver i alt 112,5 Heraf immatrielle anlægsaktiver 27,8 Heraf materielle anlægsktiver 84,7 Omsætningsaktiver i alt 856,1 Aktiver i alt 968,6 Egenkapital 199,3 Hensatte forpligtigelser 12,9 Øvrige forpligtigelser 756,4 Passiver i alt 968,6 Ovenstående opgørelse omfatter Banedanmarks hovedkonto og viser Banedanmark omkostningsresultat for Årets resultat eksklusiv bevilling udgør 495 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. højere end resultatet opgjort efter de udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Difference skyldes afskrivninger på 17 mio. kr. og nedgang i hensættelserne på 2 mio. kr. Resultatet udgiftsbaseret er kort beskrevet i kapitel 3 under bevillingsafregningen. Den videreførte opsparing vil blive anvendt til afholdelse af rådighedsløn til afskedigede tjenestemænd og øvrige udgifter i forbindelse med effektiviseringer af virksomheden. Årsrapport

11 Tabel 2. Økonomiske hovedtal Banedanmark Infrastruktur (mio. kr.). Regnskab 2005 Ordinære driftsindtægter (eksl. bevillinger) 26,1 Ordinære driftsomkostninger 1.551,6 Heraf personaleomkostninger Andre driftsposter, netto Finansielle poster, netto Ekstraordinære poster, netto 102,0 Årets resultat (eksl. bevillinger) (1.423,5) Driftsbevilling/ Statsvirksomhed Anlægsbevilling Indtægter 26,0 Indtægter 171,4 Udgifter 936,4 Udgifter 1.350,2 Årets nettoudgifter (eksl. bevillinger) 910,4 Bevilling (nettotal) inkl. TB 864,1 Bevilling, indtægter, inkl. TB 114,2 Bevilling, udgifter, inkl. TB 1.407,0 Årets overskud (46,3) 114,0 Til videreførsel 150,7 Mio. kr. Status pr Anlægsaktiver i alt ,8 Heraf immatrielle anlægsaktiver 69,3 Heraf materielle anlægsktiver ,5 Omsætningsaktiver i alt 142,4 Aktiver i alt ,2 Egenkapital ,1 Hensatte forpligtigelser 616,6 Øvrige forpligtigelser 4,6 Passiver i alt ,2 Banedanmark infrastruktur omfatter udgifter til vedligehold en del af hovedkonto samt udgifter til årets infrastrukturafskrivninger. Infrastrukturafskrivningerne omfatter alle afskrivninger vedrørende hovedkonto samt afskrivninger relateret til fornyelse på hovedkonto Årets resultat eksklusiv bevilling udgør godt 1,42 mia. kr., fordelt med udgifter til vedligeholdelse på 920 mio. kr. og afskrivninger for 630 mio. kr. Modsat er der oppebåret indtægter på 25 mio. kr. i forbindelse med arbejde forestået for Vejdirektoratet, samt en ekstraordinær indtægt på 102 mio. kr. som følge af forlig indgået med Bombardier. Resultatet for vedligeholdelsen er nærmere beskrevet i bilag B. Opsparingen afspejler forsinkelser eller udskydelser af anlægsprojekterne i forhold til bevillingsafløbet. Opsparingen vil derfor blive anvendt i takt med at projekterne gennemføres. Årsrapport

12 Tabel 3. Økonomiske hovedtal Banedanmark Entreprise (mio. kr.). Regnskab 2005 Ordinære driftsindtægter (eksl. bevillinger) 1.122,1 Ordinære driftsomkostninger 1.181,4 Heraf personaleomkostninger 572,8 Andre driftsposter, netto 0,8 Finansielle poster, netto (3,3) Ekstraordinære poster, netto Årets resultat (eksl. bevillinger) (61,8) Driftsbevilling/ Statsvirksomhed Anlægsbevilling Indtægter 1.124,7 Indtægter 8,5 Udgifter 1.134,2 Udgifter 33,6 Årets nettoudgifter (eksl. bevillinger) 9,5 Bevilling (nettotal) inkl. TB 14,4 Bevilling, indtægter, inkl. TB 34,3 Bevilling, udgifter, inkl. TB 40,5 Årets overskud 4,9 (18,9) Til videreførsel 7,4 10,1 mio. kr. Status pr Anlægsaktiver i alt 297,8 Heraf immatrielle anlægsaktiver 18,8 Heraf materielle anlægsktiver 279,0 Omsætningsaktiver i alt 392,6 Aktiver i alt 690,4 Egenkapital 264,1 Hensatte forpligtigelser 6,8 Øvrige forpligtigelser 419,5 Passiver i alt 690,4 Ovenstående opgørelse omfatter Banedanmarks hovedkonti og Det omkostningsbaserede regnskab udviser et underskud på 62 mio. kr. Resultatet er nærmere beskrevet i afsnit 3 under bevillingsafregningen, men dækker over en reduktion i antallet af medarbejdere og et fald i omsætningen fra 2004 til 2005 på ca. 400 mio. kr. Tabel 4. Banedanmarks administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.). Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Art Bevillingstype Hovedkonti Bevilling Regnskab Anden bevilling, Lovbunden bevilling, Reservations-bevilling Udgifter 938,5 935,4 Indtægter 653,8 615,6 Årsrapport

13 ÅRETS FAGLIGE RESULTAT: Banedanmarks interne fokusområder har i 2005 fortsat været Sikkerhed, Effektivitet og Regularitet. Med hensyn til Sikkerhed er der målopfyldelse for så vidt angår nedbringelse af antallet af både arbejdsulykker og jernbaneuheld. Desværre er antallet af færdselsulykker i overkørsler højere end det forventede. For at imødegå dette iværksættes sammen med Vejdirektoratet en kampagne mod bilister mv., der overtræder færdselsregler. Derudover nedlægges løbende et mindre antal overkørsler. Målet for effektiviseringer er nået bl.a. som følge af store enkelt effektiviseringer i forbindelse med udbud og gennemførelse af sporfornyelsesprojekter. Målet for regularitet er som følge af jernbanenettets tilstand og de deraf følgende hastighedsnedsættelser, ikke nået. Fornyelse og Vedligeholdelse har igen i 2005 haft mange forskelligartede aktiviteter. Der er fx foretaget sporombygning på ca. 120 spor og fornyet godt 50 sporskifter. Blandt de største fornyelsesarbejder kan nævnes sporombygningerne på strækningen Herning-Give-Vejle og Fredericia-Lunderskov ligesom der er udført en lang række mindre fornyelsesarbejder inden for sikrings- og fjernstyringsområdet. VURDERINGER OG FORVENTNINGER FOR 2006 I 2006 vil Banedanmark særligt fokusere på følgende udfordringer: Banedanmark er sammen med Transport- og Energiministeriets departement ved at udarbejde grundlaget for de kommende forhandlinger om en ny trafikaftale. Store dele af organisationen er involveret i bestræbelserne på at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag for aftalen. Effektivisering i Banedanmarks administration. Med henblik på fortsat effektivisering og for, også på sigt at sikre bevillingsoverholdelse vil Banedanmark i 2006 reducere antallet af medarbejdere. Banedanmark vil med udgangen af 2006 have bragt forbruget på hovedkonto 05 tilbage til neutral i forhold til udsvingsordningen. Banedanmark forventer i 2006 at anvende 1.771,8 mio. kr. på fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, her indgår 220 mio. kr. som Banedanmark fik tilført i henhold til trafikaftalen november Fortsat fokus på forbedring af økonomistyringen. Årsrapport

14 Implementering af handlingsplan for ændring af sikkerhedskulturen. Passagerinformation bliver i 2006 et højt prioriteret område, der skal skabe rettidig, troværdig og relevant information til passagererne. Fortsat udvikling og tilpasningen af Entreprise, skal sikre Entreprises konkurrenceevne. Denne årsrapport omfatter de hovedkonti på finansloven for 2005, som henhører under Banedanmark. Det er følgende hovedkonti: Tabel 5. Banedanmarks hovedkonti Hovedkonto Banedanmark (Statsvirksomhed) Banedanmark (Anlægsbevilling) Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed) Baneafgifter mv. (Anden bevilling) Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed) Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Anlægsbevilling) Årsrapport

15 2. MÅLRAPPORTERING 1. OPFYLDELSE AF MÅL OG RESULTATKRAV I 2005 indgik Banedanmarks bestyrelse en kontrakt med Transport- og Energiministeriets departement og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden Kontrakten afløser resultatkontrakten for for Banedanmark, som udløb pr. 31. december 2004, men i modsætning til den forudgående resultatkontrakt er kontrakten for ikke en resultatkontrakt i gængs forstand. Kontrakten er en udmøntning og præcisering af de rammer, der følger af aftalen om trafik af 5. november 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Kontrakten fokuserer på de ydelser, som Banedanmark som infrastrukturforvalter skal levere, snarere end måden, hvorpå disse ydelser leveres. I det følgende fokuseres på Banedanmarks opfyldelse af de krav, som Banedanmark ifølge kontrakten er forpligtet til at rapportere på til departementet på enten årlig, kvartalsvis eller månedlig basis. Kravene og de opnåede resultater er opført i nedenstående skema. Som opfølgning på Rigsrevisionens kritik i efteråret 2005 af departementets tilsyn med Banedanmarks virksomhed skærpede departementet sit tilsyn med Banedanmarks opfyldelse af kontrakten. Dette førte til tre yderligere rapporteringskrav på hhv. antal rettidigt aflyste køreplanskanaler, teoretisk køretid og fremdrift i nedlægningen af overkørsler (mål / resultatkrav nr. 2, 5 og 6 i nedenstående skema). Skema 1. Afrapportering af mål og resultatkrav Mål / resultatkrav Opnåede resultater Målopfyldelse 1) Kanalregularitet for S- tog, fjerntog og godstog (kontraktens pkt ) Målsætning for kanalregularitet for S-tog, fjerntog og Ikke opfyldt. godstog er ikke opfyldt. Nærmere redegørelse følger nedenfor. Bonus fra DSB/Kyst-banen og Arriva på i alt 0,5 mio. kr. Bod på 4,6 mio. kr. betalt til DSB S-tog. Bod på 6,0 mio. kr. betalt til DSB fjerntog og bod på 0,2 mio. kr. betalt til Railion. 2) Antal rettidig aflyste køreplanskanaler (jf. departementets skrivelse af 7. oktober 2005) 3) Særlig indsats for regulariteten på hhv. S- banen og hovedbanen Helsingør / Kastrup Ringsted (kontraktens pkt ) Der afrapporteredes på realiseret, aflyst og tillyst kilometerproduktion fra og med oktober Der var ikke udarbejdet målsætning herfor. Nærmere redegørelse følger nedenfor. Kontrakten mellem Banedanmark og departementet forudsatte, at Banedanmark skulle iværksætte en særlig indsats for at forbedre togenes rettidighed på S-banen samt på hovedbanen Helsingør/Kastrup Ringsted i perioden Efter aftale med Transport- og Energiministeriets departement er disse midler i 2005 anvendt til afhjælpning af hastighedsnedsættelser grundet sporets tilstand, da dette Målsætning ikke fastsat. Ikke gennemført. Årsrapport

16 Mål / resultatkrav Opnåede resultater Målopfyldelse indebar den største regularitetsgevinst. Den oprindeligt forudsatte indsats er derfor ikke gennemført. 4) Teoretisk køretid (kontraktens pkt. 2.2) I forbindelse med departementets skærpede tilsyn med Banedanmark blev Banedanmark pålagt at rapportere på den teoretiske køretid hver måned. Det blev i november 2005 aftalt, at Banedanmark skal afrapportere på udviklingen i delstrækningers tilstand, således at der udregnes et månedligt indekstal for delstrækningens tilstand. Der er i kontrakten ikke nævnt nogen målsætning herfor. Målsætning ikke fastsat. 5) Fremdrift i Nedlægning af overkørsler (kontraktens pkt ) 6) Fremdrift i Forenkling af jernbanen - registrering af hvilende baner (kontraktens pkt ) 7a) Aktivitetsniveau Spor (kontraktens pkt. 2.3 og 4.1.1) 7b) Aktivitetsniveau Spor (kontraktens pkt ) 7c) Spor alder i år ultimo Banedanmark nedlægger i 2005 og 2006 overkørsler i overensstemmelse med Banedanmarks 10-årsplan for nedlæggelse af overkørsler. I forbindelse med departementets skærpede tilsyn med Banedanmark blev Banedanmark pålagt at rapportere på fremdriften i nedlæggelsen af overkørsler hver måned. I løbet af 2005 har Trafikstyrelsen i samarbejde med Banedanmark arbejdet på en revideret plan for nedlæggelsen af overkørsler for perioden frem til og med Flere af nedlægningsprojekterne er derfor midlertidigt sat i bero, indtil en revideret 10 års-plan er godkendt af Trafikstyrelsen. Overkørselsprojekterne i Arden, Farris, Sommersted, Hinnerup, Skalborg og Dambrovej blev afsluttet i Endvidere er en overkørsel på strækningen Roskilde Køge er nedlagt, og der er ibrugtaget signalafhængighed ved overkørsel 72 i Funder på strækningen Skanderborg Herning. Strækninger, der er åbne for jernbanevirksomheder, fremgår af den netredegørelse, som Banedanmark udsender en gang om året. Kontrakten forudsætter, at netredegørelsen fra 2005 også omfatter terminaler, inkl. stationer, dvs. spor mv., der er åbne, herunder også nærmere oplysninger om vilkår i forhold til f.eks. akseltryk. Banedanmarks registrering heraf skal iværksættes og godkendes af Trafikstyrelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af Banedanmarks netredegørelse for 2007 har Banedanmark i 2005 udarbejdet og indføjet en oversigt over stationer og trinbrætter samt antallet af perroner på de enkelte stationer. Derudover har Banedanmark iværksat en registrering af terminaler, stationer og trinbrætter og de dertil hørende vilkår i første omgang på fjernbanen, hvor anlæggene inddeles i henholdsvis åbne, lukkede og hvilende anlæg. Registreringen sker i samarbejde med Trafikstyrelsen og som led i Banedanmarks arbejde med at tilpasse jernbaneinfrastrukturen i forhold til togtrafikken. Kontrakten forudsætter, at Banedanmark og Trafikstyrelsen udarbejder denne oversigt over anlæggene i løbet af Projektet er igangsat i 2005 og fortsætter i I kontrakten er det forudsat, at Banedanmark afrapporterer på opfyldelsen af mål / resultatkrav 7a 7d gennem brug af en samletabel for funktionsdata, der gengiver udviklingen i sporkvaliteten for de enkelte delstrækninger på et bestemt tidspunkt på året, nemlig onsdag i uge 43. Funktionsdataene omfatter bl.a. data vedr. teoretisk køretid, antal klasse 4 fejl pr., Q-tal, akseltryk, metervægt etc. Samle- Delvist opfyldt. Delvist opfyldt. Delvist opfyldt. Årsrapport

17 Mål / resultatkrav Opnåede resultater Målopfyldelse 2005 (kontraktens pkt ) 7d) Spor alder i år ultimo 2006 (kontraktens pkt ) tabellen indgår som bilag G. I det følgende redegøres kort for de vigtigste udviklingstendenser, der kan aflæses af samletabellen: * Teoretisk køretid: I samletabellen er angivet den teoretiske køretid, der gælder for hhv. person- og godstog på den enkelte delstrækning med de eventuelle tidsmæssige begrænsninger (i form af hastighedsnedsættelser, Laspærringer osv.) indregnet. Tabellen angiver køretiden i minutter og sekunder. Det interessante er naturligvis den udvikling, der er sket i den teoretiske køretid fra 2004 til Udviklingen kan ikke aflæses af skemaet i bilag G men en sammenligning foretaget i Banedanmark, viser, at der på en række delstrækninger er sket en forøgelse af køretiden. Forøgelsen skyldes i langt de fleste tilfælde indførelsen af LA-spærringer på den pågældende delstrækning. Forøgelsen af den teoretiske køretid på de enkelte, ramte delstrækninger går fra 33 sekunder til 4 minutter og 39 sekunder. Om end der ikke er beregnet et gennemsnit af forøgelsen i den teoretiske køretid, kan det dog aflæses, at de fleste forøgelser af køretiden ligger i intervallet 1 2 minutter. * Klasse 4 fejl: Tabellen opgiver antallet af klasse 4 fejl, dvs. fejl på skinnerne, der skal udbedres snarest, pr.. Antallet af klasse 4 fejl er faldet for alle tre banekategorier (dvs. hoved-, regional- og S-baner) fra 2004 til Målsætningen i henhold til gældende regler med hensyn til antal lokaliteter med klasse 4 fejl ultimo 2005 var opfyldt for alle TIB-strækninger, bortset fra strækningen København - Helsingør, hvor der trods en forbedring fra 2004 til 2005 fortsat kunne konstateres en marginal afvigelse fra banenormens målsætning. På baggrund af de gennemførte spormålinger i 2005 blev der igangsat ekstra sporjustering og udveksling af defekte / nedslidte isolerklæbestød, og dette arbejde vil fortsætte i Den ekstra sporjustering er i første omgang iværksat de steder, hvor de største klasse 4 fejl findes. I 2006 er der planlagt en øget strækningsjustering på alle baner i forhold til Defekte / nedslidte isolerklæbestød er løbende blevet fornyet i løbet af 2005, og den forebyggende vedligeholdelse af isolerklæbestødene vil blive opprioriteret i 2006, således at levetiden for det enkelte isolerklæbestød forlænges væsentligt. * Akseltryk og metervægt: Der er ikke sket nogen nævneværdig udvikling i dataene for akseltryk og metervægt fra 2004 til Dataene har i langt de fleste af tilfældene holdt sig konstant, hvorfor der fra denne side ikke er sket nogen påvirkning af trafikkens afvikling. * Q-tal: I tabellen i bilag G skulle der også rapporteres på udviklingen i Q-tallet for den enkelte delstrækning. Banedanmark har opgjort disse tal, men har valgt ikke at indføje dem i skemaet, da data skal verificeres. Dette skyldes primært, at Banedanmark i løbet af 2005 har ændret opgørelsesmetode på dette felt, således at der fremover vil blive rapporteret på sigmaværdier. Disse værdier har udgjort grundlaget for Banedanmarks udregning af Q-tallet, men omregningen af sigmaværdier til Q-tal er under verificering, hvorfor der ved redaktionens slutning ikke forelå verificerede Q-tal. Baggrunden for denne metodeændring er implementeringen af en ny banenorm BN1-38 primo I kontrakten er det endvidere forudsat, at Banedanmark Årsrapport

18 Mål / resultatkrav Opnåede resultater Målopfyldelse skal afrapportere på udviklingen i sporets alder. Banedanmark har i løbet af 2005 orienteret Transport- og Energiministeriets departement om, at det metodisk set ikke er muligt for Banedanmark at opgøre udviklingen i sporets alder. I stedet afrapporterer Banedanmark bl.a. på udviklingen i delstrækningernes tilstand (jf. resultatkrav 4) og på funktionsdata, som der er redegjort for i det foregående. 8) 10 årsplan udskiftning af sikringsanlæg (kontraktens pkt og bilag 3) 9) Status i udvikling af Asset Management Systemet (kontraktens pkt og bilag 11) 10) 3-årig rullende handlingsplan (kontraktens pkt og 4.1.2) Kontrakten indeholder Banedanmarks 10 års-plan for udskiftning af sikringsanlæg efter en strategi indeholdende strækningsvis udskiftning af sikringsanlæg. Banedanmark har i forbindelse med genforhandlingen af trafikaftalen i efteråret 2005 udarbejdet en redegørelse for håndteringen af signalområdet på kort sigt, herunder de udskudte investeringer i fornyelse af signaler. På grundlag af denne redegørelse traf de politiske partier beslutning om gennemførelsen af en signalanalyse. Der er således på FFL 2006 afsat kr. 20 mio. til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag vedr. udskiftning af signalsystemerne på den statslige jernbaneinfrastruktur. Beslutningsgrundlaget vil indgå i de politiske forhandlinger i efteråret 2006 om fastlæggelsen af rammerne for jernbanedriften for Status på projektet ultimo 2005 beskriver den generelle udvikling i projektet som positiv. Nærmere redegørelse følger nedenfor. Ifølge kontrakten skal Banedanmark årligt forelægge Banedanmarks 3-årige rullende handlingsplan for Trafikstyrelsen. Planen omfatter alle Banedanmarks nyanlæg og fornyelsesarbejder og fremsendes til Trafikstyrelsen, for at de to virksomheder bedre kan koordinere deres aktiviteter. Udkast til den årlige 3-årige rullende handlingsplan er forelagt Trafikstyrelsen den 20. maj Revideret udkast er forelagt Trafikstyrelsen den 20. december Delvist opfyldt. Opfyldt. Opfyldt. Der er i ovenstående skema ikke redegjort for antallet af årsværk forbrugt på de enkelte målsætninger/resultatkrav, da årsværksforbruget ikke meningsfuldt kan allokeres til de målsætninger der i henhold til kontrakten skal afrapporteres. 2. ANALYSE OG VURDERING AF MÅL- OG RESULTATOPFYLDELSE I det følgende kommenteres og vurderes Banedanmarks opfyldelse i 2005 udvalgte mål og resultatkrav, der er nævnt i ovenstående skema: Kanalregularitet S-tog, fjerntog og godstog Banedanmark kunne ikke leve op til de forventede mål til kanalregularitet i Dette skyldes bl.a., at Banedanmark på baggrund af resultaterne fra målevognskørsler måtte indføre hastighedsnedsættelser for at overholde sikkerhedsnormerne. Den manglende opfyldelse af målet for Årsrapport

19 kanalregularitet i 2005 afspejles i opgørelserne af de bod/bonus-aftaler, som Banedanmark har indgået med operatørselskaberne. Nedenfor redegøres nærmere for de væsentligste faktorer, der har påvirket kanalregulariteten i Udviklingen i kanalregulariteten i løbet af 2005 Udviklingen i kanalregulariteten i kvartal 2005 er anført i nedenstående tabel. Tabel 6. Kvartalsvis kanalregularitet 2005 Kanalregularitet Kontraktkrav 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Arriva 95,5 % 98,2 % 98,3 % 97,2 % 96,7 % DSB fjern 95,5 % 92,3 % 93,3 % 92,0 % 89,3 % DSB S-tog 98,5 % 96,9 % 92,9 % 90,3 % 96,0 % Railion 90,0 % 86,3 % 86,4 % 91,3 % 88,3 % I 2005 var Banedanmark ansvarlig for 51 % af de påvirkede tog, operatørerne for 41 % og udefra kommende forhold for 8 % af det samlede antal. I 2004 var fordelingen hhv. 47 %, 46 % og 7 %. Antallet af tog, hvor Banedanmark var ansvarlig for påvirkningen, steg fra påvirkede tog i 2004 til i Påvirkningsfaktorerne fordeler sig således: Tabel 7. Påvirkningsfaktorer i forhold til kanalregulariteten 2005 og Påvirkningsfaktor Antal påvirkede tog 2005 Antal påvirkede tog 2004 antal tog % antal tog % Banens tilstand, fjernbanen , ,7 Fornyelses- og vedligeholdsarbejder, fjernbanen ,2 Banens tilstand, S-banen , ,4 Fejl indenfor signalområdet, fjernbanen , ,3 Fejl indenfor signalområdet, S-banen , ,4 Andet , ,1 Totalt , ,0 Note: Opgørelsen af påvirkningsfaktorer er ikke fuldt sammenlignelig mellem de to år, da Banedanmark ændrede sine kriterier for opgørelsen af og specificeringen af påvirkningsfaktoren vedrørende banens tilstand (fjernbane som S-bane) i Totaltallet er imidlertid sammenligneligt. Antallet af påvirkninger som følge af banens tilstand på både fjern- og S-bane er steget væsentligt i Dette skyldes bl.a. udbedring af de fejl, som en regelmæssig målevognskørsel har synliggjort. Disse forhold har bl.a. afstedkommet flere hastighedsnedsættelser end tidligere. Antallet af tog, der blev påvirket af fejl indenfor signalområdet er ligeledes steget i 2005 såvel på fjern- som på S- banen. Dette skyldes bl.a. den generelle nedslidning af signalanlæggene, og at anlæggenes mange Årsrapport

20 grænsefladeproblemer kan medføre fejl med regularitetsmæssige konsekvenser til følge. Den samlede produktregularitet i 2005 for de enkelte operatører på statens jernbaneinfrastruktur blev som følger: Tabel 8. Produktregularitet Operatør Realiserede produktregularitet Krav DSB 87,2 % 90 % S-tog 88,5 % 95 % Arriva 95,8 % 90 % Railion 71,0 % 85 % Den realiserede produktregularitet levede således kun op til det kontraktfastsatte krav i Arrivas tilfælde. Antal rettidig aflyste køreplanskanaler Kilometerproduktionen beskriver forholdet mellem planlagt kilometerproduktion, jævnfør køreplanen, sat op imod realiseret kilometerproduktion. Den realiserede kilometerproduktion er lig med de faktisk kørte kilometer. Forskellen mellem disse tal er tillysninger og aflysninger i den givne periode. Nedenstående tabel viser det samlede resultat for 2005: Tabel 9. Kilometerproduktion 2005 og 2004 Operatør Planlagt kilometerproduktion Aflyst kilometerproduktion Realiseret kørsel 2005 Realiseret kørsel 2004 Procentvis ændring i realiseret kørsel fra 2004 til 2005 DSB ,8 % S-tog ,7 % Arriva ,7 % Railion ,8 % SJ ,8 % i alt ,8 % Alle operatører har kørt færre togkilometre end det oprindeligt planlagte, jævnfør køreplanen, men alligevel har 3 ud af 5 operatører kørt flere togkilometre i 2005 end de gjorde i 2004, svarende til en samlet stigning på 2,8 % fra 2004 til I det følgende redegøres for de primære årsager, fordelt på hhv. fjernbanen og S-banen: Fjernbane: På fjernbanen skyldes afvigelsen mellem planlagte og realiserede togkilometre primært flere større sporvedligeholdelses- og fornyelsesprojekter. Det største sporfornyelsesprojekt i 2005 blev gennemført på den enkeltsporede strækning mellem Vejle og Herning. Projektet betød, at denne banestrækning var lukket i 3 måneder og 8 dage. I denne periode blev togene erstattet af busser. S-bane: Skinnenettets generelle tilstand har været årsag til mange aflysninger på S-banenettet. Årsrapport

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed Omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed Udarbejdet af: Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal 3F Rapportens indhold Indledning... 3 Det bedste valg... 4 Politiske aspekter... 5 - Rammerne...

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

april 2005 Årsrapport 2004

april 2005 Årsrapport 2004 april 2005 Årsrapport 2004 14. april 2005 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: INDHOLD 1. BERETNING 5 1.1. Hovedopgaver

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere