Danish Water Forum. CVR-nr Årsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Water Forum. CVR-nr. 27 00 75 97 Årsrapport for 2014"

Transkript

1 Danish Water Forum CVR-nr Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Tilkendegivelse fra den kritiske revisor 4 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab Regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 1. januar december 11 Balance 31. december 12 Noter til årsrapporten 13

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Danish Water Forum. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, beskrevet på side Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 29. april 2015 Jesper G. Dannisøe Miriam Feilberg Lisbeth Flint Jørgensen Sekretariat Sekretariat Sekretariat Bestyrelsen Bjørn Kaare Jensen Peter Engelund Holm John B. Kristensen Formand Næstformand Næstformand Anders Bækgaard Karin Klitgaard Hans-Martin Friis Møller Hans Jørgen Albrechtsen Janicke Schultz-Petersen Ilse Korsvang Espen Auken Anders Refsgaard Ida Holm Olesen Bodil Højland Lorentzen Gert Vesterlund Jørn Rasmussen Jakob Møller Nielsen Observatør 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Danish Water Forum Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danish Water Forum for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, beskrevet på side Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, beskrevet på side Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, beskrevet på side Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 29. april 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob F Christiansen statsautoriseret revisor Ulrik Ræbild statsautoriseret revisor 3

6 Tilkendegivelse fra den kritiske revisor Som kritisk revisor, har jeg gennemgået årsrapporten for Jeg har fået en tilfredsstillende besvarelse af de spørgsmål, jeg har haft, og en dækkende beskrivelse af de problemstillinger, jeg har ønsket belyst. Jeg har på dette grundlag ingen bemærkninger. København, den 29. april 2015 Kritisk revisor Dan Rosbjerg 4

7 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Danish Water Forum c/o DHI Institut for Vand og Miljø Agern Allé Hørsholm Telefon: Hjemmeside: danishwaterforum.dk CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Rudersdal Bestyrelse Bjørn Kaare Jensen, formand Peter Engelund Holm, næstformand John B. Kristensen, næstformand Anders Bækgaard Karin Klitgaard Hans-Martin Friis Møller Jakob Møller Nielsen, observatør Janicke Schultz-Petersen Ilse Korsvang Anders Refsgaard Bodil Højland Lorentzen Ida Holm Olesen Gert Vesterlund Jørn Rasmussen Espen Auken Hans Jørgen Albrechtsen Sekretariat Jesper G. Dannisøe, Miriam Feilberg, Lisbeth Flint Jørgensen Advokat Revision Bank Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35, 2100 København Ø PricewaterhouseCoopers Strandvejen 44, 2900 Hellerup Danske Bank, Finanscenter København Holmens Kanal 2, 1090 København K 5

8 Beretning Formål og virke Danish Water Forum er stiftet den 31. oktober Foreningens formål er: 2. Styrkelse af den danske og internationale indsats på forskning, udvikling og innovation på vandområdet 3. Styrkelse af den danske vanddagsorden ved at bidrage til dansk viden og kompetencer på vand i de internationale vandorganisationer og i forhold til en række internationale/paneuropæiske og EU initiativer på vandområdet. 4. DWF virker for sit formål ved: 5. at fremme videndelingen på vand, herunder videnshjemtagning og eksponering internationalt af dansk vandviden. 6. at fremme samarbejdet indenfor forskning, udvikling og innovation mellem alle grupper af danske aktører og netværk i vandsektoren (private og offentlige, organisationer, erhvervsliv og forskning), samt i sektorer, der har interesser eller aktiviteter i relation til vand (miljø, landbrug, sundhed, energi). Ved innovation forstås i denne sammenhæng innovationsaktiviteter, som i væsentligt omfang involverer forskningsinstitutioner. 7. at bidrage til synliggørelse af den danske vandindsats, herunder at konsolidere og udvikle dens internationale ry som varemærke for kvalitet og effektivitet. Udviklingen i regnskabsåret Årets resultat andrager et overskud på DKK Foreningen har bl.a. deltaget i følgende arrangementer og aktiviteter: Nationale aktiviteter: Fremme vidensdeling, videnshjemtagning og formidling af kontakt til medlemmer, bl.a. gennem nyhedsbreve Informationsmøder Udvikling af foreningen og udarbejdelse af nye vedtægter Partnerskab omkring Vand i Byer Deltagelse i projekt Access to Innovation Støtte til dansk ansøgning om IWA konference i 2020, ledet af den Danske IWA nationalkomite Afslutning af projektet ReThink Water Afslutning af projektet Innovativ Grøn Systemeksport 6

9 Internationale aktiviteter Forsknings-aktiviteter Implementering af dansk-fransk facilitering af regionale proces forud for World Water Forum i 2015 gennem deltagelse i bl.a. International Water Forum i Istanbul, maj 2014, Stockholm International Water Week i september 2014, EIP Water Innovation Conference i Barcelona i november 2015 og EWA Water Policy Conference i november Deltagelse i aktiviteter på initiativ af Eksportrådet bl.a. World Water Week i Singapore og IWA Congress and Exhibition i Lissabon. Støtte til implementering af China Europe Water Platform, herunder dansk Co-lead inden for grundvand. Deltagelse i møder og general assemblys i European Water Association og European Water Partnership Fremme vidensdeling blandt vandforskere i Danmark og på tværs af hele sektoren bl.a. gennem Årsmødet Vedligeholdelse af projektoversigt, dansk vandforskning Facilitering af danske bidrag til EU Calls for vandforskning. Fremme samarbejde til gavn for vandforskning og sektoren generelt. Fremme forskning og innovation i vandsektoren I 2014 har Danish Water Forum gennemgået en organisationsændring, hvor Danish Water Forum er blevet sammenlagt med Forsknings- og Innovationsplatformen Vand, så det nu kun er én organisation med navnet Danish Water Forum. I denne proces er formål og vedtægter for DWF blevet ændret, hvilket blev godkendt på Generalforsamlingen i april Som led i vedtægtsændringerne er det blevet etableret mulighed for sponsormedlemsskaber, som støtte til DWF s sekretariat. Sponsormedlemmer i 2014 har været DANVA, DHI og GEUS. DWF deltager i Council for European Water Association og er medlem af International Water Association, Global Water Partnership, World Water Council og European Water Partnership. Derudover har organisationen har et tæt samarbejde med øvrige nationale partnerskaber så som Netherlands Water Partnership, Japan Water Forum, German Water Partnership, Finish Water Forum og Swedish Water House og mødes jævnligt med disse organisationer. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 7

10 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Danish Water Forums årsrapport for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og er følgende: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Danish Water Forum, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Danish Water Forum, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning, andre driftsindtægter Indtægterne omfatter projekter udført for eksterne midler, eksternt finansierede aktiviteter samt blandede aktiviteter delvist finansieret af Danish Water Forum. Indtægter vedrørende projekter udført for eksterne midler, eksternt finansierede aktiviteter samt blandede aktiviteter delvist finansieret af Danish Water Forum indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at produktionen finder sted, og afspejler herved omfanget af årets aktivitet. Medlemskontingenter Medlemskontingenter indregnes i resultatopgørelsen for den udskrevne opkrævningsperiode med fuld periodisering. Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne omfatter omkostninger vedrørende projekter udført for eksterne midler, omkostninger vedrørende eksternt finansierede aktiviteter samt omkostninger vedrørende blandede aktiviteter delvist finansieret af Danish Water Forum. 8

11 Regnskabspraksis Omkostningerne vedrørende projekter udført for eksterne midler, eksternt finansierede aktiviteter samt blandede aktiviteter delvist finansieret af Danish Water Forum indeholder de direkte og indirekte omkostninger vedrørende produktionen, herunder af- og nedskrivninger samt gager, der er afholdt for at opnå årets indtægter. Driftsomkostninger Omkostningerne til drift af Danish Water Forums aktiviteter omkostningsføres i takt med afholdelsen. Væsentlige omkostninger periodiseres. Skat Skat af årets resultat omkostningsføres med 25 % af Danish Water Forums resultat, med skyldig hensyntagen til de i fondsbeskatningslovens særlige regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst for brancheforeninger, herunder reguleringer for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Under kortfristede gældsforpligtigelser opføres den del af de beregnede aktuelle skatter, der på statustidspunktet endnu ikke er betalt. Der afsættes ikke udskudt skat. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede, samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen. Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi. Forudbetalinger modregnes i igangværende arbejder for fremmed regning. Modtagne ácontobetalinger ud over den udførte andel af kontrakter opgøres særskilt for hver kontrakt og opføres som modtagne forudbetalinger fra kunder under kortfristede gældsforpligtelser. 9

12 Regnskabspraksis Igangværende arbejder for fremmed regning (fortsat) Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes. Likvide beholdninger Likvide beholdninger består af indestående i pengeinstitutter. Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. 10

13 Resultatopgørelse 1. januar december Note 2014 Budget Nettoomsætning Andre driftsindtægter Medlemskontingenter Indtægter Produktionsomkostninger Driftsomkostninger Omkostninger Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Overførsel til næste år

14 Balance 31. december Aktiver Note Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver SACCNet Passiver Egenkapital Egenkapital Forudbetaling vedrørende igangværende arbejder Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemregning med DHI Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

15 Noter til årsrapporten 1 Indtægter og omkostninger Nettoomsætning Produktionsomkostninger Dækningsbidrag Projekter udført for eksterne midler WWF Access2innovation MST Indien Rethinkwater Innovativ Grøn Systemeksport I alt I alt Andre driftsindtægter 0 Eksternt finansierede aktiviteter Forskningsplatformen Vand Medlemskontingenter Driftsomkostninger Dækningsbidrag Foreningsaktiviteter I alt Indtægter og omkostninger i alt

16 Noter til årsrapporten Foreningsaktiviteter Medlemsmøder, annoncering Rejseomkostninger (int. møder og konferencer) Medlemskaber og abonnementer Revision, inkl. erklæringer afgivet hen over året Gebyrer, kursregulering mv Sekretariat hjemmeside og diverse Sekretariat udgifter World Water Forum sekr. 0 0 FP Vand Skat af årets resultat Erhvervsmæssig nettoindkomst Skattepligtig øvrig nettoindkomst 1 0 Bundfradrag -1 0 Skattepligtig øvrig nettoindkomst 0 0 Skattepligtig indkomst

17 Noter til årsrapporten 4 Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder til salgsværdi A'contofaktureret Nettoværdien indregnes således i balancen: Igangværende arbejder for fremmed regning Modtagne forudbetalinger fra kunder, ud over udført arbejde Andre tilgodehavender Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende moms Likvide beholdninger Valutabeholdning Kassebeholdning Danske Bank, kt.nr Danske Bank, kt.nr Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets overført resultat Saldo 31. december

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere