Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner"

Transkript

1 Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Sell-It (PTR med UIOSI) til finansielle transmissionsrettigheds optioner (FTR) gældende fra 1. januar Ændringen vil være gældende på: KONTEK-forbindelsen (Østdanmark-Tyskland), Vestdanmark-Tyskland-forbindelsen og Storebæltsforbindelsen (Øst- og Vestdanmark). Betinget af at der forsat udbydes transmissionsrettigheder på forbindelsen. Baggrundsnotatet kan ses i sammenhæng med Indførelsen af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation. Begrundelsen for at overgå fra PTR til FTR er et ønske om at effektivisere transmissionsrettighederne og udbyde det efterspurgte. Overgangen fra PTR til FTR fjerner det nuværende krav omkring balanceansvar hos de aktører, der deltager i auktionen og fjerner dermed indgangsbarrierer. Samtidig vil indførelsen af FTR betyde, at Energinet.dk ikke skal vedligeholde processer, der ingen værdi har for markedet. 1. Den nuværende situation Forudsætningen for at elleverandørerne kan sælge el til forbrugerne til konkurrenceudsatte priser er, at det kan lade sig gøre for elleverandørerne at afdække elforbruget. Dette forudsætter, at elleverandøren kan købe finansielle forwardkontrakter til konkurrenceudsatte priser i det område, som elforbruget er. En PTR med UIOSI på en forbindelse giver markedsaktørerne 2 muligheder: 1. Foretage en fysisk levering af el imellem to prisområder eller Dok. 13/ /7

2 2. sælge rettigheden tilbage til TSO'en til anvendelse i det daglige spotmarked og som betaling modtage prisforskellen imellem de to områder. Transmissionsrettigheder forbedrer dermed afdækningsmulighederne i det finansielle marked, da elleverandøren kan benytte produkter fra naboprisområdet til risikoafdækning. På denne måde reducerer transmissionsrettigheder risikoen for elleverandørerne, hvilket medfører mere effektive markeder med konkurrenceudsatte priser ud mod slutforbrugerne. Samtidig betyder PTR en øget mulighed for, at prissætningen af fremtidige spotpriser kan foretages af andre end salgssiden i det pågældende område. Prisen på en PTR vil afspejle forventningen til den fremtidige prisforskel mellem fx DK1 og DK2 og dermed også den forventede spotpris i DK2. Prissætningen i det finansielle marked vil dermed i endnu højere grad blive konkurrenceudsat med transmissionsrettigheder. Allerede i 1999 blev der indført PTR på forbindelsen mellem Vestdanmark- Tyskland og i 2013 på KONTEK-forbindelsen mellem Østdanmark-Tyskland. I juli 2014 implementerede Energinet.dk et pilotprojekt med PTR på Storebæltsforbindelsen, hvor evalueringen er sendt separat til Energitilsynet den 26. juni Energinet.dk udbyder således i dag PTR med UIOSI i form af års- og månedskontrakter på KONTEK-forbindelsen samt Vestdanmark-Tysklandforbindelsen og som månedskontrakter på pilotprojektet på Storebæltsforbindelsen. Alle PTR-kontrakter handles via auktioner, som gennemføres af allokeringsplatformen CASC/JAO Det juridiske grundlag Ifølge Elmarkedsforordningen og udkast til Guideline on Forward Capacity Allocation (FCA), som forventes vedtaget i EU's komitologiproces i løbet af 2015, pålægges alle TSO'er at udbyde langsigtede transmissionsrettigheder, såfremt der ikke findes et likvidt finansielt marked, hvor risikoafdækning af prisforskelle imellem to prisområder er muligt. Det er indtil videre Energinet.dk's og de øvrige nordiske TSO'ers vurdering, at likviditeten i de øvrige nordiske områder er tilstrækkelig, og der er derfor ikke indført transmissionsrettigheder på grænserne mod Sverige og Norge. 2. Hvorfor skifte til finansielle transmissionsrettigheder? FTR fungerer på samme måde som PTR. Den eneste forskel er, at muligheden for at bruge rettigheden fysisk, det vil sige, at foretage en levering af el via forbindelsen forsvinder. Markedsaktører, som har købt en finansiel rettighed på en specifik forbindelse, vil altid modtage prisforskellen mellem prisområderne, såfremt denne er positiv. 1 CASC og CAO er gang med en fusion til JAO. Dok. 13/ /7

3 2.1 Problemstillingen ved de nuværende fysiske transmissionsrettigheder Da de nuværende PTR tilbyder mulighed for at foretage en fysisk levering af el imellem to prisområder, skal markedsaktøren være balanceansvarlig for at kunne deltage i auktionen. Markedsaktører med transmissionsrettigheder skal endvidere hver dag meddele Energinet.dk, hvorvidt de den følgende dag ønsker at benytte muligheden for fysisk levering igennem nomineringen. Sidste gang, en fysisk levering fandt sted, var i december I praksis anvendes muligheden for levering i forbindelse med PTR dermed ikke længere. I stedet gives rettigheden tilbage til TSO'erne til anvendelse i det daglige spotmarked, og som betaling modtages prisforskellen imellem de to prisområder. Dette betyder, at vi reelt allerede i dag har FTR, da muligheden for fysisk levering ikke anvendes. Det nuværende krav om, at alle deltagende aktører skal være balanceansvarlige, er derfor reelt en hindring og indgangsbarriere for nye aktører. Herudover skal Energinet.dk løbende vedligeholde interne processer vedrørende nomineringer, der reelt ikke anvendes og ikke har en værdi for markedet. 2.2 Afklaringen af betydningen af finansielle reguleringer baner vejen for finansielle transmissionsrettigheder Projektet med at skifte fra fysiske til finansielle transmissionsrettigheder er indledt som et samarbejdsprojekt med de to tyske TSO'er, TenneT GmbH og 50Hertz Transmission GmbH, som flere gange over de seneste par år har kontaktet Energinet.dk angående et skifte. Projektet blev dog tidligere udskudt på grund af usikkerhed omkring hvorvidt FTR var et finansielt produkt og dermed krævede tilladelse som værdipapirhandler under den finansielle MiFID I 2 regulering. Det er Energinet.dk's opfattelse, som deles af de øvrige TSO'er samt Finanstilsynet i Danmark og Tyskland, at FTR som udgangspunkt opfylder betingelserne for at være et finansielt instrument, men at Energinet.dk kan undtages herfra under MiFID I, såfremt Energinet.dk ikke udfører anden investeringsservice. Af Finanstilsynets svar fra april 2015 fremgår det, at: "Det er dog Finanstilsynets vurdering, at Energinet.dk er undtaget fra kravet om tilladelse som værdipapirhandler i henhold til 1, nr. 4, i undtagelsesbekendtgørelsen. Dette skyldes, at Energinet.dk ikke påtænker at yde anden investeringsservice eller udføre andre investeringsaktiviteter end handel for egen regning." Fra januar 2017 vil den nye regulering, MiFID II 3 træde i kraft. I denne vil der være en undtagelsesbestemmelse, der specifikt undtager TSO'er fra lov om 2 3 Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter. Direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter. Dok. 13/ /7

4 finansiel virksomhed ved indførelse af finansielle instrumenter såsom transmissionsrettigheder. ENTSO-E har med allerstørste sansynlighed fået indskrevet i MiFID II at transmissionsrettigheder ikke er et finansielt instrument ved primær allokering. Dette betyderat TSO'er vil blive undtaget for dobbeltrapportering, hvilket vil sige at TSO vil blive undtaget for at skulle rapportere under andre finansielle reguleringer end REMIT. Dette betyder, at Energinet.dk kan implementere FTR uden at skulle have tilladelse som værdipapirhandler i forhold til MiFID I, jf. svar fra Finanstilsynet, og vil fra 2017 være direkte undtaget igennem MiFID II-reguleringen. 2.3 Hvorledes løser finansielle transmissionsrettigheder problemstillingen Som allerede nævnt fungerer FTR på samme måde som PTR med UIOSI. Den eneste forskel er, at muligheden for fysisk levering af el over en forbindelse ikke længere er mulig. Deltagere i FTR-auktionen modtager altid prisforskellen mellem de to prisområder, såfremt denne er positiv. Da en fysisk levering af el over forbindelsen ikke vil være mulig ved FTR, vil en indførelse af FTR på de tre forbindelser, Vestdanmark Tyskland, KONTEK og Storebælt, betyde, at det nuværende krav, om at alle deltagende aktører skal være balanceansvarlige, bortfalde. Dette vil betyde mindre barrierer for nye aktører til at deltage i auktionerne samt mindre transaktionsomkostninger for aktørerne. På denne måde skabes grundlaget for en øget likviditet i auktionerne, hvilket vil afspejle sig i en endnu mere konkurrencedygtig prissætning i det finansielle marked. Som nævnt tidligere har vi i praksis allerede i dag FTR, da muligheden for fysisk levering ikke anvendes. Muligheden for den fysiske levering betyder dog, at markedet ikke med sikkerhed ved, hvorvidt overførselskapaciteten påvirkes af nomineringer af PTR. Ved indførelse af FTR sikres markedet mod påvirkninger, og der skabes derfor mere transparens i kapacitetsmængderne og prissætningen i både Day-ahead of Intraday markedet. 3. De konkrete elementer og regler Ved indførslen af FTR ønsker Energinet.dk og de to tyske TSO er at de nuværende regler angående afkortning af transmissionsrettigheder og refusion ved afkortning bibeholdes. Energinet.dk og de to tyske TSO er har derfor valgt at vedhæfte et regionsspecifikt bilag til Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (HAR). Grunden til at Energinet.dk, TenneT og 50 Hertz har valgt at benytte denne mulighed er, at Energinet.dk og de to tyske TSO er ved at bibeholde de nuværende regler vedrørende afkortning og refusion af afkortning kan implementere FTR uden reelle ændringer for markedet. Der vil kun være en ændring vedrørende nomineringen, da denne mulighed ikke længere vil være til stede efter indførelsen af FTR. På samme måde som i dag, hvor auktioner af PTR på alle tre forbindelser håndteres af en allokeringsplatform, vil auktionerne for FTR på Dok. 13/ /7

5 Storebæltsforbindelsen, KONTEK-forbindelsen og Vestdanmark-Tysklandforbindelsen også håndteres af en allokeringsplatform. 3.1 Kapacitetsmængden Kapaciteten, som stilles til rådighed til auktionen for PTR, fastsættes i dag af Energinet.dk og nabo-tso'en på den anden side af forbindelsen. På samme måde vil kapaciteten til auktionen for FTR blive bestemt af Energinet.dk og nabo-tso'en. Kapacitetsmængden vil for FTR fortsat være tæt forbundet med det fysiske marked. Grunden hertil er at kapacitetsmængden fra FTR altid gives til benyttelse i Day-ahead markedskoblingen og derfor ikke kan overstige den kapacitetsmængde der er muligt i det fysiske marked. Derudover ønsker Energinet.dk ikke at udbyde transmissionsrettigheder for at muliggøre spekulativ handel, så der bør være en sammenhæng imellem det fysiske marked og den kapacitet, der gives til auktionen for FTR, som det har været gældende for PTR. Det er desuden vigtigt i forhold til undtagelse fra MiFID I, at Energinet.dk bestemmer kapacitetsmængden ud fra interne processer og ikke ud fra markedsønsker, som vil blive betragtet som kundeordrer af Finanstilsynet. 4. Finansielle transmissionsrettigheder har ingen negativ påvirkning på økonomien I dag består indtægten fra overføringsforbindelsen dels af flaskehalsindtægten fra markedskoblingen i spot markedet og dels af auktionsindtægterne fra PTRauktionerne. Markedsaktøren kan vælge at sælge transmissionsrettigheden tilbage til TSO'en til anvendelse i det daglige spotmarked og som betaling modtage prisforskellen imellem de to prisområder. Prisforskellen mellem de to prisområder kan enten være større, mindre eller lig med auktionsindtægten, afhængigt af hvordan aktørerne har værdisat den fremtidige prisforskel (givet bud i auktionen). I forbindelse med en prisforskel, der er større end auktionsindtægten, kaldes dette for underselling. I det tilfælde har markedsaktørerne værdisat prisforskellen mindre, end den er blevet realiseret, og Energinet.dk har haft en større udbetaling til aktørerne, end de har modtaget i auktionsindtægter. Figur 1 Illustrativt eksempel på underselling. Hvis den faktiske indtægt fra auktionerne på PTR sammenlignes med udbetalingen af prisforskelle til aktører med PTR, viser data, at indtægten fra Dok. 13/ /7

6 auktionerne samlet set har været henholdsvis 14 pct. lavere i 2013 og 42 pct. højere i 2014 end udbetalingerne for forbindelsen Vestdanmark-Tyskland. Ser vi på KONTEK-forbindelsen og Storebæltsforbindelsen, hvor data kun er tilgængelige for 2014, har auktionsindtægterne været henholdsvis 18 pct. højere og 2 pct. lavere end udbetalingerne. Energinet.dk bibeholder det nuværende regelsæt for transmissionsrettigheder ved en indførelse af FTR (Har + regionsspecifikt bilag). Samtidig gøres markedet mere konkurrenceudsat ved at tillade ikke-balanceansvarlige aktører at deltage i auktionerne, og dermed forventer Energinet.dk ikke, at underselling blive større, men at underselling forhåbentlig blive mindre som følge af større konkurrence i markedet. Ligeledes vil den samfundsøkonomiske effekt af transmissionsrettigheder ikke blive påvirket negativt ved en indførelse af FTR. Det nuværende regelsæt bibeholdes (HAR + regionsspecifikt bilag), men deltagelsen i auktionen forventes øget ved indførelsen af FTR. På denne måde forventes kompensationen og undersellingværdien ikke at blive større, men priserne i det finansielle marked at blive mere konkurrencedygtige ud mod slutforbrugerne. 5. Aktørernes kommentarer Energinet.dk har gennemført en høring af "pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle transmissionsrettigheder" den 28. maj 2015 med en høringsfrist den 18. juni Høringen er sendt direkte via til Energinet.dk's kontaktpersoner hos aktørerne og publiceret på vores hjemmeside. Høringen blev foretaget blandt produktionsbalanceansvarlige aktører og interesseorganisationer i Danmark. 4 Fire aktører indleverede høringssvar. Energinet.dk spurgte indtil følgende 4 spørgsmål: 1. Er der generelle bekymringer for en overgang fra PTR til FTR? 2. Hvorledes forventes det, at markedet vil reagere ved en overgang fra PTR til FTR? Forventes det, at der skabes mere handel og større likviditet i det nordiske finansielle marked? 3. Hvor vigtigt vurderes det at have en mulighed for at benytte sin transmissionsrettighed fysisk? 4. Hvorledes forventes det, at skiftet fra PTR til FTR vil påvirke aktiviteten i auktionen for transmissionsrettigheder? Aktørerne udtrykker sig generelt positivt i forhold til skiftet fra PTR til FTR. De har udelukkende bekymringer angående yderligere juridiske forpligtigelser, som FTR måtte medføre. Energinet.dk har forståelse for bekymringen omkring MiFID II-licens og rapportering under flere reguleringer. Det er Energinet.dk's opfattelse, at PTR på samme måde som FTR vil blive betragtet som et finansielt produkt under MiFID II. Det betyder, at aktører, der skal have en MiFID II-licens for at handle FTR, også vil skulle have denne licens, 4 Se Høringsnotat vedrørende høring af fysiske transmissionsrettigheder og overgang til finansielle transmissionsrettigheder på Energinet.dk. Dok. 13/ /7

7 såfremt Energinet.dk bibeholder PTR. Herudover vil aktører, der handler i andre finansielle aktiver end transmissionsrettigheder, formentlig skulle have en MIFID II-licens under alle omstændigheder. Det skal dog nævnes, at aktører, der ikke handler med finansielle aktiver som deres hovedaktivitet, kan undtages fra en MIFID II-licens uanset om Energinet.dk udbyder FTR eller PTR. Angående rapportering under andre regulativer er dette ikke bestemt af kravet om MIFID II licens. Handel direkte imellem allokeringsplatformen og aktøren vil være omfattet af REMIT Implementerings Forordning (EU 1348/2014), artikel 3. ENTSO-E arbejder derfor i øjeblikket på at få alle handler med transmissionsrettigheder der er fortaget direkte mellem aktøren og allokeringsplatformen (CASC/JAO), fritaget fra EMIR rapporteringen for at undgå dobbeltrapportering. Såfremt aktøren ønsker at benytte secondary handel, som det er beskrevet i Harmonised Allocation Rules (HAR), vil dette formentlig medføre et krav om rapportering under EMIR. Dette krav vil dog være gældende, uanset om Energinet.dk indfører FTR eller bibeholder PTR, da HAR er gældende for begge typer transmissionsrettigheder. Aktørerne forholder sig generelt positive til, hvorledes de forventer, at markedet vil reagere på en overgang fra PTR til FTR, hvilket er i overensstemmelse med Energinet.dk's opfattelse af, at en overgang til FTR vil forbedre mulighederne for at flere aktører kan deltage i auktionerne. Med hensyn til vigtigheden af at have mulighed for at benytte transmissionsrettigheden fysisk svarer aktørerne entydigt at den fysiske levering vurderes irrelevant hvilket også er hvad Energinet.dk observere i praksis. Til det sidste spørgsmål svarer aktørerne, at der måske ikke vil ske en markant stigning i aktiviteten i auktionerne umiddelbart efter indførelsen af FTR, men at de mindre indgangsbarrierer vil øge aktiviteten med tiden. Dok. 13/ /7

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere