Nordsøenhedens årsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordsøenhedens årsrapport 2006"

Transkript

1 Nordsøenhedens årsrapport 2006

2 1. Beretning Præsentation Nordsøenhedens mission og vision Årets resultat Faglige resultater i Forventninger til det kommende år Konto omfattet af Nordsøenhedens årsrapport Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse og balance mv Bevillingsregnskab Bevillingsregnskab Nordsøenheden Påtegning Fremlæggelse Påtegning Noter Nordsøenheden

3 1. Beretning 1.1. Præsentation Nordsøenheden er en enhed under Transport- og Energiministeriet. Enheden er oprettet ved lov nr. 587 af 24. juni 2005 og har til opgave at administrere Nordsøfonden, som varetager statens deltagelse i nye licenser til efterforskning og indvinding af olie og naturgas i Danmark. Det er ligeledes forudsat i loven, at Nordsøenheden i god tid inden 2012, hvor staten overtager 20 % i Dansk Undergrunds Consortium-licensen (eneretsbevillingen), opbygger en organisation, der på kvalificeret vis kan varetage denne statsandel. Nordsøfonden er ved udgangen af 2006 ejer af en andel på 20 % i 16 licenser såvel på land som i Nordsøen (se endvidere Fonden afgiver årligt selvstændigt regnskab til transport- og energiministeren for sin virksomhed, der indtil videre finansieres ved statslige genudlån. Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfonden finansieres over de årlige bevillingslove, og det er disse midler, der er omfattet af nærværende årsrapport. Nordsøenheden, der i dag har 6 ansatte, forudsættes i størst mulig udstrækning at basere sig på eksisterende statslig ekspertise. Enheden er således etableret i tæt tilknytning til Energistyrelsen og udnytter i størst mulig udstrækning såvel Energistyrelsens tekniske som administrative og regnskabsmæssige kompetencer. Enheden råder derfor primært over olie- og gasfaglig, økonomisk og juridisk ekspertise. 1.2 Nordsøenhedens mission og vision Nordsøenhedens mission er at skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Nordsøenheden skal sikre, at fonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion. Nordsøenhedens vision er at arbejde for en langsigtet, idérig og økonomisk bevidst efterforskningsog produktionsindsats i Danmark. 3

4 1.3 Årets resultat Tabel 1: De økonomiske nøgletal 2006 Nordsøenhedens økonomiske hovedtal 2006 Mio. kr. - Omkostningsbaseret 2006 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevilling) - Ordinære driftsomkostninger 5,8 Heraf personaleomkostninger 3,2 Andre driftsposter, netto - Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto - Årets resultat (ekskl. bevillinger) 5,8 Mio. kr. - Udgiftsbaseret Driftsbevilling Indtægter - Udgifter 5,3 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 5,3 Bevilling (nettotal) inkl. TB 9,5 Årets overskud Overført overskud fra ,2 0,2 Til videreførsel 4,4 Mio. kr. - Omkostningsbaseret Status pr. 31.december 2006 Anlægsaktiver 0,2 Heraf immaterielle anlægsaktiver - Heraf materielle anlægsaktiver 0,2 Finansielle anlægsaktiver - Omsætningsaktiver 0,4 Aktiver i alt 0,6 Egenkapital 0,9 Hensatte forpligtelser -0,1 Øvrige forpligtelser -1,3 Passiver i alt -0,6 Nordsøenhedens regnskabsresultat er tilfredsstillende. 1.4 Faglige resultater i 2006 Nordsøenheden har i 2006 været i en opbygningsfase, både hvad angår personale, etablering af samarbejdsaftaler og antallet af licenser, der skal administreres. Personale Nordsøenheden har i 2006 udover direktøren været bemandet med én sekretær, to økonomer samt én specialist på efterforskningsområdet, og med ansættelse af en jurist primo 2007 har enheden udfyldt sin ramme på 6 årsværk. Det er hensigten, at Nordsøenheden i størst mulig udstrækning skal basere sig på eksisterende statslig ekspertise først og fremmest i Energistyrelsen, men også i Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Nordsøenheden benytter herunder de administrative kompetencer i forbindelse med personaleadministration, regnskabsfunktioner, IT m.v., som Energistyrelsen råder 4

5 over. Nordsøenhedens ekspertise er derfor primært rettet imod de tekniske, økonomiske og juridiske spørgsmål omkring efterforskning og indvinding. Udover den statslige ekspertise har enheden haft behov for at indhente konsulentbistand i spørgsmål om forsikring af efterforskningsaktiviteter, udarbejdelse af finansieringsplan, EU-udbud af fondens mellemfinansiering, regnskabspraksis for Nordsøfonden, skatteforhold for Nordsøfonden og særlige juridiske forhold i licenssamarbejdsaftaler. Nordsøenheden er primo 2006 flyttet ind i egne lokaler i samme bygning, som huser Energistyrelsen, og har herved fået mulighed for at anvende mange af Energistyrelsens servicefunktioner. Samarbejdsaftaler m.v. I begyndelsen af 2006 indgik Nordsøenheden en aftale med Finansministeriet, Danmarks Nationalbank og Transport- og Energiministeriet om optagelse af statslige genudlån til finansiering af Nordsøfondens deltagelse i efterforsknings- og indvindingsaktiviteter. Denne aftale er grundlaget for Nordsøenhedens finansieringsinstruks, som fastlægger enhedens varetagelse af Nordsøfondens finansieringsstrategi. Nordsøenheden har endvidere indgået en aftale med Energistyrelsen om servicefællesskab (personaleadministration, IT mv.).arbejdsdelingen imellem enheden og styrelsen på regnskabs- og budgetområdet indgår i Nordsøenhedens regnskabsinstruks. Den 22. maj 2006 udstedte transport- og energiministeren i forbindelse med 6. udbudsrunde i alt 14 nye licenser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Nordsøfonden deltager i alle licenser med en andel på 20 %. Det er et vilkår i alle licenserne, at de deltagende selskaber udarbejder en samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement JOA), som kan godkendes af Energistyrelsen. Herudover er det et vilkår i flere licenser, at der i JOA erne skal indarbejdes særlige regler om mindretalsbeskyttelse, ligesom der i nogle licenser skal udarbejdes særlige aftaler om koordineret efterforskning med nabolicensen. Nordsøenheden har i løbet af 2006 færdigforhandlet næsten alle disse omfattende og komplicerede aftaler med bistand fra Kammeradvokaten i særlige spørgsmål. Der udestår endnu færdiggørelse af 2 aftaler om koordination af efterforskningen mellem nye og gamle licenser. Licensadministration Nordsøenheden administrerer efter 6. runde 16 licenser på vegne af Nordsøfonden. Nordsøenheden deltager som led i varetagelsen af Nordsøfondens interesser i møder med de øvrige selskaber om økonomiske og tekniske spørgsmål m.v. Herunder vurderes, kommenteres og godkendes operatørens forslag til arbejdsprogrammer og budget. Derudover sker der en løbende opfølgning på aktiviteterne i licenserne. Enheden har opbygget systemer til sikring af, at fondens betalinger er korrekte i forhold til godkendte aktiviteter og budgetter m.v. samt med henblik på rapportering i henhold til aftalen om finansiering af Nordsøfonden. Nordsøenheden varetager endvidere i samarbejde med Energistyrelsen konterings- og betalingsfunktioner i overensstemmelse med fondens regnskabsinstruks. 5

6 1.5. Forventninger til det kommende år Nordsøenheden vil i 2007 skulle varetage fondens interesser i 19 licenser, idet transport- og energiministeren den 12. februar 2007 har udstedt yderligere 3 licenser i det såkaldte Åben Dør område. Aktivitetsniveauet forventes at blive højt i de fleste licenser. I to licenser i Nordsøen planlægges gennemførelse af efterforskningsboringer i 2007 og i to andre licenser forberedes tilsvarende boringer til gennemførelse i Herudover vil der i 2007 blive gennemført et meget omfattende program for optagelse af nye 3D seismiske data i Centralgravsområdet i Nordsøen, ligesom der i licenserne foretages en lang række geologiske kortlægningsopgaver og specialstudier. Nordsøenheden vil løbende følge, vurdere og godkende dette arbejde. Det forventes, at der i 2007 vil være olieselskaber i de danske licenser, der helt eller delvist ønsker at frasælge deres andele. Der skal i så fald tages stilling til, om Nordsøfonden i disse licenser skal udnytte sin forkøbsret til at øge sin andel udover de nuværende 20 %. En sådan beslutning kræver i henhold til fondens vedtægter en forudgående godkendelse af transport- og energiministeren i hvert enkelt tilfælde. Nordsøenheden vil udarbejde det nødvendige beslutningsgrundlag. Nordsøenheden vil i samarbejde med de relevante operatører dels færdiggøre to udestående aftaler om koordineret efterforskning imellem nye og gamle licenser, og dels forhandle JOA er med selskaberne i de tre nye licenser fra februar Enheden vil fortsætte drøftelserne med først og fremmest Energistyrelsen og GEUS om den bedst mulige udnyttelse af den eksisterende statslige ekspertise i forbindelse med enhedens administration af fondens deltagelse i licenserne. Det skal herunder overvejes, om der også på de efterforsknings- og indvindingsfaglige områder bør udarbejdes mere detaljerede samarbejdsaftaler. I lyset af aftalen af 29. september 2003 mellem A. P. Møller-Mærsk og økonomi- og erhvervsministeren skal Nordsøenheden påbegynde vurderingen og beskrivelsen af de organisatoriske rammer, ekspertiser og kapaciteter, der er nødvendige for, at enheden på kvalificeret vis vil kunne administrere fondens varetagelse af statsdeltagelsen på 20 % i eneretsbevillingen fra medio Konto omfattet af Nordsøenhedens årsrapport Denne årsrapport omfatter kontoen Regnskab Regnskabet for Nordsøenheden er udarbejdet efter omkostningsprincipper i overensstemmelse med aktstykke 163 af 24. juni Anvendt regnskabspraksis Nordsøenhedens regnskab er omkostningsbaseret og aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning samt de øvrige regler på området. 6

7 2.2 Resultatopgørelse og balance mv. Nordsøenheden har i 2006 haft et resultat på 5,8 mio. kr. Nordsøenheden har ikke haft indtægter i 2006, men forbrugsomkostninger på 2,2 mio. kr. og personaleomkostninger på 3,2 mio. kr. Tabel 2: Resultatopgørelse Resultatopgørelse Mio. kr. Note Ordinære driftsindtægter Salg af vare/tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Husleje - - 0,4 Andre forbrugsomkostninger - 0,5 1,8 Forbrugsomkostninger i alt - 0,5 2,2 1 Lønninger - 0,2 2,8 Pension - 0,0 0,4 Lønrefusion Andre personaleomkostninger - 0,0 - Personaleomkostninger i alt - 0,2 3,2 Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 0,2 Af- og nedskrivninger - - 0,1 Ordinære driftsomkostninger i alt - 1,2 5,8 Resultat af ordinær drift - 1,2 5,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster - 1,2 5,8 Finansielle poster Finansielle indtægter - - 0,0 Finansielle omkostninger - - 0,0 Resultat før ekstraordinære poster - 1,2 5,8 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat - 1,2 5,8 7

8 Nordsøenheden har ved udgangen af 2006 en egenkapital på 0,9 mio. kr., aktiver med værdi for 0,2 mio. kr. samt en gæld på 1,3 mio. kr. Tabel 3: Balancen Balance Mio. kr. Note 31. december december december 2006 AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede licenser Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT udstyr - 0,2 0,2 Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt - 0,2 0,2 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivninger Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt - - 0,2 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender - 0,2 0,4 Værdipapirer Likvide beholdninger - - 0,0 Omsætningsaktiver i alt - 0,1 0,4 Aktiver i alt - 0,4 0,6 PASSIVER 3 Egenkapital Startkapital Opskrivninger Reserveret egenkapital Overført overskud - 1,2 0,9 Egenkapital i alt - 1,2 0,9 Hensatte forpligtelser - -0,1-0,1 Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsposter Leverandører af varer tjenesteydelser - -1,3-0,8 Anden kortfristet gæld - -0,3-0,1 Skyldige feriepenge - -0,1-0,5 Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt - -1,5-1,3 Gæld i alt - -1,5-1,3 Passiver i alt - -0,4-0,6 8

9 Forskellen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede resultat skyldes primært afskrivninger, anskaffelser samt personaleomkostninger. Tabel 4: Omregningstabel Omregningsforklaring Mio. kr Nordsøenheden Årets omkostningsbaserede resultat 5,8 - Afskrivninger 0,1 +/- Nedskrivninger - + Hensættelser - + Anskaffelser 0,1 +/- Lagerregulering - +/- Igangværende arbejder for egen regning - - Udviklingsprojekter under opførelse - - Regulering af personaleomkostninger 0,5 +/- Tab på debitorer - +/- Korrektion for forskel mellem salgspris og tab/gevinst ved - salg af aktiver Årets udgiftsbaserede resultat 5, Bevillingsregnskab I dette afsnit aflægges bevillingsregnskab og noter for Nordsøenheden Bevillingsregnskab Nordsøenheden Tabel 5: Bevillingsregnskab Nordsøenheden, mio. kr. Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Difference Budget 2007 Udgifter 1,3 9,5 5,3 4,2 9,9 - løn 0,0 3,7 2,7 1,0 3,8 - øvrig drift 1,1 5,8 2,6 3,2 6,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat, brutto 1,3 9,5 5,3 4,2 9,9 Bevilling, netto 2,5 9,5 9,5 0,0 9,9 Resultat, netto 1,2 0,0 4,2 4,2 0,0 Tabel 6: Bevillingsafregning Nordsøenheden, mio. kr. Hovedkonto Bevilling Regnskab Årets Overskud Disp. overskud der bortfalder Akk. overskud til videreførelse ult. året Løn 3,7 2,7 1,0 0,0 1,2 Øvrig drift 5,8 2,6 3,2 0,0 3,2 I alt 9,5 5,3 4,2 0,0 4,4 9

10 Tabel 7: Akkumuleret resultat Nordsøenheden, mio. kr. Hovedkonto Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 Årets Resultat Ultimo 2006 Løn 0,0 0,0 0,2 1,0 1,2 Øvrig drift 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 I alt 0,0 0,0 0,2 4,2 4,4 3. Påtegning 3.1 Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv.). Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport fra den 14. december 2005, samt Transport- og Energiministeriets indkaldelsesskrivelse til de mindre institutioner af 24. januar Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2006 af Nordsøenheden. 3.2 Påtegning Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2006 giver et retvisende billede af aktiver og passiver samt af årets økonomiske og faglige resultater for Nordsøenheden. København den xx. marts 2007 For Nordsøenheden For Transport- og Energiministeriets departement Peter Helmer Steen Direktør Thomas Egebo Departementschef 10

11 Noter Nordsøenheden Note 1. Personale oplysninger Antal Årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Note 2. Materielle anlægsaktiver Tusind kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT udstyr I gangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Kostpris pr. 1. januar ,6-193,6 Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse Tilgang ,5-129,5 Afgang Kostpris pr. 31. december ,1-323,1 Akkumulerede afskrivninger ,5-124,5 Akkumulerede nedskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2006 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,5-124, ,6-198,6 Årets afskrivninger ,5-124,5 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger ,5-124,5 Afskrivningsmetode Lineær - 3 år - Afskrivningsmetode Saldo 50 pct. Note 3. Egenkapital Tusind kr. Egenkapital pr. 1. januar 2006 Startkapital 1.222,3 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - Bevægelser i året Likviditetstildeling ,4 Mellemregning med andre statsinstitutioner - Afstemningsdifferencer - Overført resultat Årets resultat 5.783,1 Egenkapital pr. 31. december ,0 11

12 12

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere