Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008"

Transkript

1 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks København Ø CVR. nr

2 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008 PensionDanmark har i første halvår generelt opnået tilfredsstillende resultater. > Præmier udgjorde 5,0 mia. kr., hvilket er 16 pct. mere end i samme periode sidste år. > Antallet af medlemmer er i halvåret steget med til > Investeringsafkastet blev på -6,1 pct., hvilket var 0,6 pct. point dårligere end det af bestyrelsen fastsatte benchmark. > Forsikringsydelser udgjorde 1,1 mia. kr., og er uændrede i forhold til 1. halvår > Administrationsomkostninger udgjorde 154 kr. pr. medlem svarende til 1,9 pct. af præmierne mod 2,2 pct. i samme periode sidste år. > Det regnskabsmæssige resultat før hensættelser til bonus blev på -2,3 mia. kr. > Den samlede balance udgjorde 70,8 mia. kr. hvilket er uændret i forhold til balancen primo året og en vækst på 6 pct. i forhold til samme tidspunkt året før. > De samlede reserver udgjorde 6,0 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår. Resultatopgørelsen Præmierne udgjorde i første halvår ,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til sidste år. Fremgangen i præmier skyldes flere beskæftigede, højere bidragssatser samt den generelle lønvækst. På de finansielle markeder var halvåret præget af kreditkrisen og den tiltagende afmatning i verdensøkonomien, som forårsagede betydelige kursfald på aktiemarkederne. Samtidig betød de kraftige prisstigninger på olie og andre råvarer, at markedsudviklingen også var præget af øget frygt for stigende inflation, hvilket trods den stadig tydeligere afmatning i verdensøkonomien forårsagede stigende renter og dermed kursfald på obligationsmarkederne. PensionDanmarks investeringsafkast er præget af de vanskelige markedsforhold og udgjorde for halvåret som helhed -6,1 pct., hvilket var 0,6 pct. point lavere end det af bestyrelsen fastsatte benchmark. Pct. Aktiv fordeling 30/ Afkast Børsnoterede aktier 30,0-17,1 Unoterede aktier 3,1 0,6 Højrenteobligationer 4,8 0,2 Indeksobligationer 8,8 6,1 Nominelle obligationer 39,0-2,4 Ejendomme 5,3 7,0 Kredit- og infrastrukturfonde 7,5-4,2 Afledte finansielle renteinstrumenter -0,5 Total 100,0-6,1 Anm.: Afkastet er opgjort tidsvægtet før skat og omkostninger. Det samlede afkast er opgjort pengevægtet og svarer til nøgletallet Afkast før pensionsafkastskat Med et afkast på -17,1 pct. var det især investeringerne i børsnoterede aktier, som bidrog negativt til halvårets investeringsafkast. Samtidig betød kreditkrisen og de heraf følgende kursfald på forskellige typer af erhvervslån, at investeringerne i kredit- og infrastrukturfonde gav et negativt afkast på 4,2 pct. Endvidere var der som følge af halvårets rentestigning også negative bidrag til afkastet fra investeringerne i nominelle obligationer samt beholdningen af afledte finansielle renteinstrumenter, som har til formål at opnå den tilsigtede rentefølsomhed i den samlede portefølje. 1

3 På plussiden gav investeringerne i ejendomme og indeksobligationer et afkast på henholdsvis 7,0 og 6,1 pct. Indeksobligationerne er karakteriseret ved, at obligationernes renter og afdrag løbende reguleres med udviklingen i inflationen. Det er derfor primært den tiltagende bekymring for stigende inflation, som er årsagen til at indeksobligationerne har klaret sig bedre end andre typer af obligationer. Endelig gav investeringerne i unoterede aktier (Private Equity) et positivt afkast på 0,6 pct., hvilket var væsentlig bedre end udviklingen på de børsnoterede aktiemarkeder. I løbet af halvåret er andelen af børsnoterede aktier nedbragt til 30 pct., mens kreditkrisen er udnyttet til at øge formueandelen i kreditfonde med investeringer i erhvervslån. Set i lyset af de seneste års meget betydelige svækkelse af den amerikanske dollar, er valutaafdækningen af de amerikanske aktieinvesteringer i løbet af halvåret desuden nedbragt, således at det ved halvårsskiftet alene var omkring halvdelen af de amerikanske aktieinvesteringer som fortsat var valutaafdækket. Opsparingen til kapital- og ratepension forrentes med det faktiske markedsafkast (unitlinked forsikringer). For halvåret er der opnået følgende afkast: Afkast før skat i pct. Medlemmer under 45 år, middel risiko -6,6 Medlemmer på 55 år, middel risiko -5,6 Medlemmer på 65 år, middel risiko -3,8 Medlemmerne har i første halvår 2008 modtaget 1,1 mia. kr. som forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, kritisk sygdom, udbetaling til de efterladte ved dødsfald samt overførsler af opsparingen til andre pensionsordninger, når medlemmer skifter overenskomstområde. Omkostningerne pr. medlem var på 154 kr. mod 171 kr. sidste år. Omkostningerne som andel af præmierne faldt fra 2,2 pct. sidste år til 1,9 pct. For hele året ventes omkostningerne dog at blive højere end i I forbindelse med ophævelse af PAL-skattefritagelsen for indeksobligationer vil PensionDanmarks medlemmer modtage kompensation på i alt 464 mio. kr. Opgaven med at fordele disse midler forventes at medføre en række engangsomkostninger. Balance og reserver Den samlede balance er siden årsskiftet uændret med 70,8 mia. kr. Livsforsikringshensættelserne er øget med 1,5 mia. kr. til 42,9 mia. kr., mens hensættelser for unit-linked kontrakter er øget med 0,5 mia. kr til 20,5 mia kr. Bonus- og overdækningsgraden udgjorde ved udgangen af første halvår 2008 tilsammen 11,0 pct. og er således reduceret med 6,4 pct.point siden årsskiftet. Bonus- og overdækningsgraden er den del af de samlede reserver, der overstiger lovgivningens krav til basiskapitalen som andel af livsforsikringshensættelserne. Reserverne kan betragtes under èt, da PensionDanmark er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, som ikke udbetaler udbytte til aktionærerne. Hertil kommer bonuspotentialet på fripoliceydelserne, der udgjorde 54 pct. af livsforsikringshensættelserne. Reserverne, der skal tjene til at bære de forsikrings- og investeringsmæssige risici, er dermed meget betydelige. Med hensyn til Finanstilsynets risikoscenarier er PensionDanmark derfor i grønt lys. 2

4 Forventninger til hele 2008 Som følge af den i 1. halvår realiserede udvikling, herunder udviklingen i præmier og investeringsafkast, er forventningerne til hele året revideret jf. nedenfor. Forventninger til 2008 Præmier, mia. kr. 10,6 Forsikringsydelser, mia. kr. 2,1 Administrationsomkostninger, mio. kr. 217 Resultat før hensættelser til bonus, mio. kr Halvårsregnskab Regnskabspraksis er ændret for så vidt angår indregningskriteriet for præmieindtægter vedrørende unit-linked kontrakter. Ændringen består i, at præmieindtægter nu indregnes når de er forfaldet i regnskabsåret. Efter hidtidig regnskabspraksis blev præmieindtægter indregnet på indbetalingstidspunktet. Ændringen i regnskabspraksis har ingen indvirkning på egenkapital eller resultat. Indvirkningen på aktiver og forpligtelser er som følger: 1. januar juni 2007 Mio. kr. Aktiver Forpligtelser Aktiver Forpligtelser I henhold til hidtidig regnskabspraksis Tilgodehavender hos forsikringstagere Hensættelser for unit-linked kontrakter I henhold til ændret regnskabspraksis Bortset fra ovenstående ændring er halvårsregnskabet for PensionDanmark A/S udarbejdet efter uændret regnskabspraksis i forhold til tidligere perioder. Halvårsrapporten er ikke revideret. PensionDanmark A/S er 100 pct. ejet af PensionDanmark Holding A/S og indgår i koncernregnskabet herfor, hvorfor der ikke er udarbejdet selvstændigt koncernregnskab for PensionDanmark og dette selskabs dattervirksomheder. 3

5 HOVED- OG NØGLETAL 1. Halvår Mio. kr *) Hovedtal Præmier for egen regning Afkast af investeringer Indtægter i alt Forsikringsydelser for egen regning i alt Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i gruppelivsbonushensættelse Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Årets tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlig bonushensættelse Ændringer i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r Pensionsafkastskat og selskabsskat Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Periodens resultat Forsikringsteknisk resultat Aktiver Investeringsaktiver Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Livsforsikringshensættelser mv Særlig bonushensættelse Kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt Andre passiver Passiver i alt Selskabets beregnede solvenskrav Basiskapital Antal medlemmer ultimo *) Proformatal for regnskabsperioder før

6 HOVED- OG NØGLETAL 1. Halvår *) Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat, pct. -6,1 1,6 2,6 6,8 14,9 10,6 Afkast efter pensionsafkastskat, pct. -5,2 1,4 2,3 6,0 12,8 9,1 Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 1,9 2,2 2,0 2,0 2,2 2,5 Omkostningsprocent af hensættelser 0,15 0,18 0,34 0,36 0,42 0,52 Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat, pct. 0,02-0,03-0,03-0,02 0,07 0,08 Forsikringsrisikoresultat, pct. 0,03 0,07 0,12 0,11 0,09 0,20 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad, pct. 0,7 11,6 6,2 10,2 10,4 3,6 Kundekapitalgrad, pct. 2,8 2,9 2,9 2,8 2,5 2,2 Ejerkapitalgrad, pct. 10,2 12,4 11,2 12,6 13,7 13,8 Overdækningsgrad, pct. 10,3 10,3 11,2 10,3 11,1 10,9 Solvensdækning, pct Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat **) -6,0 2,6 3,6 8,2 15,8 17,5 Egenkapitalforrentning efter skat **) -5,1 2,4 3,3 7,5 13,9 15,3 Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat -6,2 1,4 2,1 6,5 14,8 9,7 Forrentning af særlig bonushensættelse type B før skat -5,9 2,6 3,6 8,6 15,6 19,4 *) Proformatal for regnskabsperioder før **) Egenkapitalforretning før og efter skat i opgjort uden hensyntagen til tilbageførsel af engangskorrektion foretaget primo udgør hhv. 62,1 og 59,4 pct. 5

7 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE - Mio. kr. 1. Halvår Note Bruttopræmier Præmier for egen regning i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter -2-1 Administrationsomkostninger ifm investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning i alt Årets tilskrevne bonus Ændring i gruppelivsbonushensættelse Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlig bonushensættelse Bonus i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftomkostninger for egen regning i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter 6 3 Andre omkostninger -6-3 Resultat før skat Pensionsafkastskat for egenkapitalen 41-9 Årets resultat

8 REGNSKAB BALANCE ultimo - mio. kr. 30/6 31/12 Note AKTIVER Driftsmidler 0 0 MATERIELLE AKTIVER I ALT 0 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5 5 Andre tilgodehavender 1 2 TILGODEHAVENDER I ALT Tilgodehavende pensionsafkastskat Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje 0 0 Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

9 REGNSKAB BALANCE ultimo - mio. kr. 30/6 31/12 Note PASSIVER Aktiekapital Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Erstatningshensættelser Gruppelivsbonushensættelse Kollektivt bonuspotentiale Særlig bonushensættelse Hensættelser for unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT Gæld til kreditinstitutter - - Anden gæld GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

10 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for 2008 for Pension- Danmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Halvårsrapporten er aflagt i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. København, den 27. august 2008 Direktion Torben Möger Pedersen Adm. direktør Bestyrelse Poul Erik Skov Christensen Formand Ole Krog Næstformand Arne Grevsen Karsten Hansen Niels Jørgen Hansen Henrik Holmer Arne Johansen Allan Søgaard Larsen John Larsen Ellen Lykkegård Tina Møller Madsen Karin Retvig Lars Storr-Hansen Jan Villadsen Gerner Wolff-Sneedorff 9

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2013

Halvårsrapport 1. halvår 2013 Halvårsrapport 1. halvår 2013 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2013 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere