GateHouse Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Gøteborgvej 18 Postboks Aalborg SV Telefon Telefax GateHouse Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Godkendt på selskabets generalforsamling den Dirigent Navn: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 GateHouse Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Koncernens resultatopgørelse for 2011/12 15 Koncernens balance pr Koncernens egenkapitalopgørelse for 2011/12 18 Koncernens pengestrømsopgørelse for 2011/12 19 Koncernens noter 20 Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2011/12 23 Modervirksomhedens balance pr Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2011/12 26 Modervirksomhedens noter 27 keggertsen/ :07/w.1.0.0/mstc_c Excel koncern 45 /E.1.0.0

3 Vir ksomhedsoplysninger GateHouse Holding A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed GateHouse Holding A/S Lindholm Brygge Nørresundby CVR-nr.: Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: Telefon: Telefax: Bestyrelse Ulrik Bülow, formand Jakob Axel Nielsen, næstformand Niels Henrik Langkilde Hans Gregersen Frank Winther Jesper Brøckner Nielsen Direktion Michael Bondo Andersen, CEO Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gøteborgvej Aalborg SV

4 Ledelsespåtegning GateHouse Holding A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for GateHouse Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den Direktion Michael Bondo Andersen CEO Bestyrelse Ulrik Bülow Jakob Axel Nielsen Niels Henrik Langkilde formand næstformand Hans Gregersen Frank Winther Jesper Brøckner Nielsen

5 GateHouse Holding A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i GateHouse Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for GateHouse Holding A/S for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i koncernregnskabet og årsregnskabet Uden at tage forbehold, skal vi henvise til note 1 i koncernregnskabet og note 1 i årsregnskabet omkring usikkerhed ved indregning og måling omkring færdiggjorte udviklingsprojekter. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering af de pågældende aktivers værdiansættelse end den af ledelsen foretaget.

6 GateHouse Holding A/S 4 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Birner Sørensen statsautoriseret revisor René Winther Pedersen statsautoriseret revisor

7 Ledelsesberetning GateHouse Holding A/S 5 Ledelsesberetning 2011/ / / /09 Hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat (54) (10.802) Resultat af finansielle poster (174) 63 (1.237) (11.840) Årets resultat (1.005) (8.952) Samlede aktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.) Nøgletal Bruttomargin (%) 82,2 81,3 78,6 75,0 Nettomargin (%) 8,5 5,8 (2,2) (21,7) Egenkapitalens forrentning (%) 15,2 11,5 (6,9) (122,5) Soliditetsgrad (%) 67,6 63,8 52,7 19,5

8 GateHouse Holding A/S 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Koncernens formål og aktivitet består i at udvikle teknisk software til kommunikationsformål. Der er etableret tre forretningsområder: Satellite Communication, Tracking og Defence. Kunderne serviceres gennem levering af softwareprodukter samt tilpasning og integration af disse, ligesom der løses kundespecificerede opgaver af forskellig karakter og herunder rådgivning. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen har fortsat den positive resultatmæssige udvikling i 2011/12. Årets overskud efter skat andrager t.kr, og der er via driften genereret et positivt likviditetsbidrag på mere end 10 mio. kr. Pr. 30. september 2012 andrager egenkapitalen i alt , mens soliditetsgraden er 67,6%. Det præsterede resultat for 2011/12 overstiger på adskillige punkter budgetmålene og anses på denne baggrund for meget tilfredsstillende. Milepæle i 2011/12 Nedenstående er en række centrale forretningsmæssige milepæle for 2011/12 fremdraget: GateHouse har i 2012 haft 20 års jubilæum. Tracking GateHouse skaber på daglig basis værdiskabende information til beslutningsstøtte ved live at tracke mere end enheder (skibe, lastbil-trailers, m.m.) verden over til lands og til vands ved brug af egen udviklet softwareplatform: ghtrack En række transportvirksomheder, herunder bl.a. Freja Transport & Logistics, DSV og Dansk Supermarked, har teamet op med GateHouse om brug af ghtrack -baseret flådestyring. ghtrack kan betegnes som et banebrydende produkt, der hjælper til at opnå markant værdiskabelse med en integreret flådestyringsløsning. Løsningen bidrager til markante effektiviseringer i kundernes planlægning, automatisering og udnyttelse af kapacitet. I årets løb har GateHouse endvidere udviklet en ghtrack -applikation, der muliggør, at insourcede 3.-parts leverandører via smartphones kan levere centrale lokations- og forretningsdata til dispositionssystemer, således at transportvirksomheder kan tracke og udveksle informationer med deres totale flåde. Der arbejdes i de kommende år på at få fodfæste med ghtrack-baserede produkter på transportmarkedet i Tyskland og i et par andre primære eksportlande. GateHouses strategiske partnerskab med exactearth, datterselskab af børsnoterede ComDev (Canada), udvikler sig fortsat positivt i takt med, at deres AIS-tracking service rulles ud i markedet. exactearth leverer trackingdata fra skibe world wide til en stadig stigende kundedatabase, mens GateHouse har leveret den kritiske ghtrack baserede it-infrastruktur, som har understøttet, at der til dato er leveret mere end tre milliarder skibslokationsbeskeder.

9 GateHouse Holding A/S 7 Ledelsesberetning I det maritime segment, som GateHouse gennem en årrække har serviceret med avancerede AIS 1 - løsninger, ses et øget behov for at kunne konsolidere opsamlede datainformationer fra forskellige kildegrundlag. Dette behov opstår i takt med et skærpet fokus på budgetter samtidig med, at der gennemføres organisatoriske omlægninger og nedskæringer. ghtrack-baserede løsninger er designet til at behandle og distribuere store datamængder fra mange forskellige datakilder, og der opstår kontinuerligt nye muligheder for at hjælpe offentlige som private organisationer hermed. Satelitte Communication GateHouse udbygger fortsat sin forretning relateret til Inmarsat, som er verdens førende udbyder af mobile satellitbaserede services og markedsledende med deres BGAN service. GateHouse har gennem mere end 10 år opbygget stærk konkurrenceevne i en international niche og har i det forgangne år passeret indbygningen af softwareprodukter i mere end 40 forskelle BGAN terminalprodukter på tværs af et antal internationale terminalproducenter. GateHouses højteknologiske produkter indgår i kundernes terminaler, der dagligt anvendes i meget kritiske brugsmiljøer til lands, vands og i luften. GateHouses softwareprodukter indgår i dag i mere end terminalprodukter og udgør en markedsandel på 40-50%. Inmarsat vil opføre en ny særskilt BGAN jordstation i Kina, hvilket i de kommende år forventes at åbne for nye forretningsmuligheder for GateHouse. I samarbejde med Inmarsat har GateHouse udviklet en komplet BGAN Software Defined Radio (SDR) waveform. Der arbejdes i fællesskab målrettet på at få denne løsning solgt til det militære segment, mens den første kunde i form af en større amerikansk virksomhed er udvalgt. Der kan forventes et militært slutprodukt i løbet af 2 år. GateHouse vil i den kommende tid arbejde på forskellige muligheder for at fremdrive nye, langsigtede forretningsmuligheder på basis af den udviklede SDR-teknologi. Defence GateHouse har siden 2005 fungeret som uafhængig rådgiver for Forsvarets Materieltjeneste og Hjemmeværnskommandoen i forbindelse med anskaffelse af kommunikations- og informationssystemer. En unik systemmæssig approach samt en helhedstilgang til analyse, specifikation, anskaffelse, integration og test af kommunikations- og informationssystemer optimerer matchet mellem anskaffelserne og det operative behov. 1 Automatic Identification System

10 GateHouse Holding A/S 8 Ledelsesberetning Færdiggjorte udviklingsprojekter Færdiggjorte udviklingsprojekter er i årsrapporten indregnet med De færdiggjorte udviklingsprojekter har et stort salgspotentiale vurderet på baggrund af markedsanalyser og konkrete salgskontrakter. Som følge af projekternes skønnede potentialer og indtjeningsmuligheder samt eksisterende ordrer / salgskontrakter på regnskabsaflæggelsestidspunktet vurderes udviklingsprojekternes værdiansættelse i årsrapporten at være forsvarlig. Igangværende arbejder for fremmed regning Under igangværende arbejder for fremmed regning indgår værdien af én salgskontrakt, hvor en væsentlig andel af kontraktsummerne forfalder til betaling senere end Det samlede beløb for denne salgskontrakt udgør 4.901, hvoraf de forfalder til betaling efter Årsagen til den lange betalingsfrist er forretningsmæssigt begrundet, idet GateHouse dermed har kunnet indgå en mere rentabel salgskontrakt, end det sædvanligvis er muligt i det nuværende marked. Derudover er der henset til det forhold, at der løbende har været samhandel med den pågældende kunde. Usikkerhed vedrørende indregning og måling Som nævnt under afsnittet om igangværende arbejder for fremmed regning ligger betalingsterminen mere end et år ude i fremtiden for én enkelt væsentlig salgskontrakt. Denne konkrete kundes fremtidige betalingsevne vil således være behæftet med større usikkerhed, end det er tilfældet ved Koncernens kortfristede tilgodehavender. Der er tillige usikkerhed forbundet med indregning og måling af færdiggjorte udviklingsprojekter, eftersom disse i en vis udstrækning værdiansættes på baggrund af skønnet markedspotentiale og fremtidige salgsmuligheder. Forventet udvikling Koncernen investerer betydeligt i salg i 2012/13, hvor der forventes et mindre overskud end realiseret for 2011/12. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

11 GateHouse Holding A/S 9 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen

12 GateHouse Holding A/S 10 Anvendt regnskabspraksis på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

13 GateHouse Holding A/S 11 Anvendt regnskabspraksis Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Modervirksomheden er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Balance Immaterielle rettigheder mv. Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter. Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter direkte og indirekte omkostninger der opfylder kriterierne for indregning. Aktiverede færdiggjorte udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Færdiggjorte udviklingsprojekter 3 5 år Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 3-5 år 5 år For indretning af lejede lokaler afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

14 GateHouse Holding A/S 12 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomheden efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende udviklingsprojekt. I de samlede forventede indtægter indgår kapitaliseret værdi af kontraktsummer med betalingsforfald på mere end 1 år. Selskabets finansieringsrente pr. statusdagen anvendes som kapitaliseringsfaktor. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

15 GateHouse Holding A/S 13 Anvendt regnskabspraksis Såfremt salgsværdien på en udviklingskontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger inklusiv IPO-tillæg eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende udviklingsprojekt for fremmed regning, hensættes det samlede forventede tab på kontrakten. Forudbetalinger modregnes i igangværende arbejder for fremmed regning. Kursværdi af udenlandske fordringer opgøres til statusdagens børskurs eller til den terminssikrede valutakurs. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser omfatter minoritetsinteressers andel af dattervirksomhedernes egenkapital, hvor denne ikke er ejet 100% af modervirksomheden. Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Modtagne forudbetalinger fra kunder Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

16 GateHouse Holding A/S 14 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavende og skyldig selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i som følger: Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker Bruttomargin (%) Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Virksomhedens driftsmæssige gearing. Nettomargin (%) Årets resultat x 100 Nettoomsætning Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. Soliditetsgrad (%) Egenkapital ekskl. minoriteter x 100 Samlede aktiver Virksomhedens finansielle styrke.

17 Koncernens resultatopgørelse for 2011/12 GateHouse Holding A/S 15 Koncernens resultatopgørelse for 2011/12 Note 2011/ /11 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger (8.544) (8.646) Bruttoresultat Personaleomkostninger (29.332) (29.601) Af- og nedskrivninger (4.506) (4.566) Driftsresultat Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger (339) (230) Resultat af ordinære aktiviteter før skat Skat af ordinært resultat 2 (1.371) (873) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen Overført resultat (5.938)

18 Koncernens balance pr GateHouse Holding A/S 16 Koncernens balance pr Note 2011/ /11 Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 7 26 Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 GateHouse Holding A/S 17 Koncernens balance pr Note 2011/ /11 Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital Udskudt skat Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Anden gæld optaget ved udstedelse af obligationer Skyldig selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Usikkerhed ved indregning og måling 1 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10

20 Koncernens egenkapitalopgørelse for 2011/12 GateHouse Holding A/S 18 Koncernens egenkapitalopgørelse for 2011/12 Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital primo Udbetalt udbytte 0 4 (250) (246) Værdireguleringer 0 (188) 0 (188) Skat af egenkapitalbevægelser Årets resultat 0 (5.938) Egenkapital ultimo

21 Koncernens pe ngestrømsopgørelse for 2011/12 GateHouse Holding A/S 19 Koncernens pengestrømsopgørelse for 2011/12 Note 2011/ /11 Driftsresultat Af- og nedskrivninger Ændringer i arbejdskapital Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (339) (230) Betalt selskabsskat (1.628) 30 Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle anlægsaktiver (218) (210) Salg af materielle anlægsaktiver 0 30 Salg af finansielle anlægsaktiver 80 0 Pengestrømme vedrørende investeringer (138) (180) Optagelse af lån Udbetalt udbytte (250) 0 Salg af egne aktier Pengestrømme vedrørende finansiering (221) 785 Ændring i likvider Likvider primo (3.180) Likvider ultimo

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Deloitte. Lo/i. Dansk Arkitektur Center (Fond) Årsrapport 2012. CVR-nr. 78805218. fondens beswre1sesde den. Navn:

Deloitte. Lo/i. Dansk Arkitektur Center (Fond) Årsrapport 2012. CVR-nr. 78805218. fondens beswre1sesde den. Navn: Deloitte. Deloitle Statsautoriseret Resicnspartnerselskab CVR nr. 33963555 Weide&sgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36102040.deIoitte.dk Dansk Arkitektur Center (Fond)

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere