ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan

2 NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse for perioden, 1. januar 31. december Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger 3 ( ) ( ) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger 3 (32.039) (25.164) Administrationsomkostninger 3 (84.902) (94.119) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8 (18.866) (71.321) Finansielle indtægter Finansielle udgifter 5 (11.019) (7.650) Resultat før skat (47.807) Selskabsskat (12.995) (9.940) Årets resultat (57.747) Forslag til resultatdisponering: Udbytte til aktionærerne - - Overført resultat (57.747) Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (57.747) Årsrapport Side 101 af 110

3 NNE Pharmaplan A/S - Balance pr. 31. december AKTIVER Note Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Igangværende arbejde for fremmed regning Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Årsrapport Side 102 af 110

4 NNE Pharmaplan A/S - Balance pr. 31. december PASSIVER Note Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Langfristet lån fra tilknyttede virksomheder Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Forudbetalinger vedr. igangværende arbejder Gæld til leverandører Gæld til tilknyttede virksomheder Kortfristet lån fra tilknyttede virksomheder Andre hensatte forpligtelser Andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualaktiver og eventualforpligtelser 12 Øvrige noter Årsrapport Side 103 af 110

5 NNE Pharmaplan A/S Egenkapitalopgørelse Reserve for nettoopskrivning Aktie- efter den indre Overført Foreslået 2009 kapital værdis metode overskud udbytte I alt Egenkapital 1. januar Valutakursreguleringer af kapitalandele i dattervirksomheder - - (627) - (627) Regulering af investering i datterselskaber tidligere år Realiserede omkostninger til udnyttede optioner - - (6.658) - (6.658) Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Indkomst i alt Omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse Foreslået udbytte Egenkapital 31. december Aktiekapital og Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode kan ikke bruges til udbytteudlodning. Reserve for nettoopskrivning Aktie- efter den indre Overført Foreslået 2008 kapital værdis metode overskud udbytte I alt Egenkapital 1. januar Valutakursreguleringer af kapitalandele i dattervirksomheder - - (2.437) - (2.437) Regulering af investering i datterselskaber tidligere år - - (13.848) - (13.848) Realiserede omkostninger til udnyttede optioner - - (6.709) - (6.709) Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen - - (22.994) - (22.994) Årets resultat - - (57.747) - (57.747) Indkomst i alt - - (80.741) - (80.741) Omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse Foreslået udbytte Egenkapital 31. december Aktiekapital og Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode kan ikke bruges til udbytteudlodning. Årsrapport Side 104 af 110

6 NNE Pharmaplan A/S - Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven (regnskabsklasse C/store virksomheder). Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er uændret i forhold til sidste år, og er den samme som for koncernen, dog med nedenstående tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår af note 1, side Supplerende anvendt regnskabspraksis for moderselskabet Finansielle anlægsaktiver I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder efter indre værdis metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder. Et positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessummen og den indre værdi på anskaffelsestidspunktet aktiveres i moderselskabet regnskab under Finansielle anlægsaktiver som en del af kapitalinteresser i dattervirksomheder(goodwill). Afskrivning af goodwill foretages lineært over en periode på højst 20 år baseret på den forventede levetid. Andel af resultat af dattervirksomheder med fradrag af urealiseret koncerninterne fortjenester er indregnet i moderselskabets resultatopgørelse. Nettoopskrivninger af kapitalandele i dattervirksomheder, der overstiger deklareret udbytte fra virksomhederne, henlægges under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode. Præsentation af resultat i datterselskaber vises som resultat efter skat. Skat Moderselskabet sambeskattes med øvrige danske selskaber i Novo Nordisk koncernen. De sambeskattede danske virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Årets aktuelle skat for sambeskattede selskaber indregnes i de enkelte selskaber. Pengestrømsopgørelse I overensstemmelse med årsregnskabslovens 86, stk. 4, er der ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen. Årsrapport Side 105 af 110

7 NNE Pharmaplan A/S - Noter Note 2 nettoomsætning Salgsværdi af salg af andre ydelser Salgsværdi af afsluttede kontrakter i året Salgsværdi af igangværende arbejder ved slutningen af året Salgsværdi af igangværende arbejder ved begyndelsen af året ( ) ( ) I alt Note 3 personaleomkostninger Lønninger Pensioner Omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger I alt Personaleomkostninger er indeholdt i resultatopgørelsen under følgende poster: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte medarbejdere i 2009 var 835 i forhold til 889 i Ved slutningen af året var der 807 medarbejdere i forhold til 882 ved slutningen af For information om bestyrelsens og direktionen aflønning henvises til note 3 i koncernregnskabet. Note 4 finansielle indtægter Renteindtægter fra dattervirksomheder Renteindtægter fra bank Aktieudbytte Valutakursgevinster og andre finansielle indtægter I alt Udbytte fra aktier i Novo Nordisk A/S beløber sig til 0 tkr. (387 tkr. i 2008) Note 5 finansielle udgifter Renteudgifter til koncernselskaber Valutakurstab og andre finansielle udgifter I alt Årsrapport Side 106 af 110

8 NNE Pharmaplan A/S Noter Note 6 immaterielle anlægsaktiver ERP-system 2009 og software I alt Kostpris pr. 1. januar Tilgang i året - - Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december ERP-system 2008 og software I alt Kostpris pr. 1. januar Tilgang i året Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Note 7 materielle anlægsaktiver Andre an- Indretning læg, driftsaf lejede materiel 2009 lokaler og inventar I alt Kostpris pr. 1. januar Tilgang i året Afgang i året - (7.878) (7.878) Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger vedr. afgang i året - (6.199) (6.199) Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Andre an- Indretning læg, driftsaf lejede materiel 2008 lokaler og inventar I alt Kostpris pr. 1. januar Tilgang i året Afgang i året - (1.216) (1.216) Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger vedr. afgang i året Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Årsrapport Side 107 af 110

9 NNE Pharmaplan A/S - Noter Note 8 kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Investering i datterselskaber Kostpris pr. 1. januar Tilgang i året Justeringer i året (13.848) Afgang i året - (1.206) Kostpris pr. 31. december Op-/nedskrivninger pr. 1. januar Valutakursreguleringer Årets resultat Op-/nedskrivninger vedr. afgang i året Op-/nedskrivninger pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar Valutakursreguleringer Afskrivning på goodwill Afskrivninger vedr. afgang i året Afskrivninger pr. 31. december (88.768) (27.921) (898) (3.298) (7.646) (57.549) - - (97.312) (88.768) (31.988) (19.093) (11.220) (13.772) - - (42.935) (31.988) Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Regnskabsoplysninger i sammendrag vedrørende dattervirksomheder: Aktie- Egen- Årets Navn Hjemsted Ejerandel kapital kapital resultat NNE Pharmaplan France SAS Chatres, Frankrig 100% EUR 37 tkr (1.269) NNE Pharmaplan US Inc. Clayton, USA 100% USD 375 tkr (5.418) NNE Pharmaplan(Tianjin) Co. Ltd. Tianjiin, Kina 100% USD 450 tkr NNE Pharmaplan Sweden AB Stockholm, Sverige 100% SEK 100 tkr (3.943) NNE Pharmaplan GmbH Bad Homburg, Tyskland 100% EUR 550 tkr (21.081) NNE Pharmaplan Ltd. Dublin, Ireland 100% EUR (105) (7.646) Goodwill mv. pr. 31. december Afskrivning på goodwill mv. (11.220) (18.866) Regnskabsoplysninger i sammendrag vedrørende associerede virksomheder: Kapitalandele i associerede virksomheder: Navn Hjemsted Ejerandel Geanne I/S (Joint venture) Skanderborg, Danmark 50% Kapitalandele i Geanne I/S er pro rata-konsolideret i årsrapporten. For yderligere information henvises til note 11 i koncernregnskabet. Årsrapport Side 108 af 110

10 NNE Pharmaplan A/S - Noter Note 9 igangværende arbejder for fremmed regning og forudbetalinger vedr. igangværende arbejder Løbende regningssager Igangværende arbejder (1.271) Aconto betalinger - - I alt (1.271) Fastprissager Igangværende arbejder i fast regning Aconto betalinger (82.091) (60.612) I alt (160) (1.064) I alt (1.431) Opdeles i balancen, som vist herunder: Regnings- Fastprissager sager I alt I alt Omsætningsaktiver (1.271) Kortfristede forpligtelser - (3.966) (3.966) (7.536) (1.271) (160) (1.431) I igangværende arbejder indgår aconto avance med 19.9 mio. kr. pr. 31. december 2009 mod 18,1 mio. kr. pr. 31. december Note 10 aktiekapital Aktiekapital pr. 31. december: A-aktiekapital (167 aktier a kr.) B-aktiekapital (333 aktier a kr.) Aktiekapital i alt Aktiekapitalen i NNE Pharmaplan A/S er opdelt i A-aktier og B-aktier. A-aktier har 10 stemmer pr. 500 kr. af A-aktiekapitalen, mens B-aktierne har en stemme pr. 500 kr. af B-aktiekapitalen. Der er ingen begrænsninger med hensyn til overdragelse af B-aktierne, mens ejere af A-aktier har forkøbsret ved en eventuel overdragelse af A-aktier. Note 11 andre gældsforpligtelser Skyldig feriepenge og medarbejderrelaterede poster Skyldige omkostninger Finansiel leasingforpligtelse Moms, skatter og andre bidrag til social sikring I alt Andre gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser - - I alt Årsrapport Side 109 af 110

11 NNE Pharmaplan A/S Noter Note 12 kontraktslige forpligtelser Operationelle leasingforpligtelser De operationelle leasingforpligtelser vedrører uopsigelige aftaler, der er relateret til husleje, firmabiler og kopimaskiner. Leasingaftaler beløber sig til DKK 31,5 millioner i 2009 og DKK 30,5 millioner i Andre forpligtelser De interne konsulenter har en opsigelsesperiode på maks. 3 måneder. Eventualforpligtelserne forfalder inden for de følgende perioder fra balancedagen: Indenfor 1 år Mellem 1 og 2 år Mellem 2 og 3 år Mellem 3 og 4 år Mellem 4 og 5 år Efter 5 år I alt Garantier Garantier stillet over for udlejer Bankgarantier Øvrige garantier I alt Garantier stillet gennem joint ventures Andre NNE Pharmaplan A/S hæfter for 2004 og tidligere år i fællesskab med Novo Nordisk A/S og de andre sambeskattede selskaber for skyldig skat i henhold til sambeskatningsordningen. Note 13 honorar til revisorer Revisionshonorar til PricewaterhouseCoopers Revisionsrelaterede ydelser Skatterådgivning Andre ydelser end revision - 50 I alt Note 14 transaktioner med nærtstående parter For information om transaktioner med nærtstående parter henvises til note 24 i koncernregnskabet. Årsrapport Side 110 af 110

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Regnskab for Carlsberg-gruppen

Regnskab for Carlsberg-gruppen Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere