Årsrapport for regnskabsåret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for regnskabsåret 2014"

Transkript

1 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Tlf

2 INDHOLD PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB... 3 INDLEDNING... 4 BERETNING Præsentation DIADEM Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år... 7 REGNSKAB Anvendte regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Udnyttelse af lånerammen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab BILAG Noter til balancen side 2 af 15

3 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB Det finansielle regnskab omfatter hovedkonto Digital adgang til oplysninger ifm. Ejendomshandel (Driftsbev.), CVR , som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for regnskabsåret PÅTEGNING Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 19. marts 2015 København, den 19. marts 2015 Claes Nilas Departementschef Henrik Grosen Nielsen Økonomichef side 3 af 15

4 INDLEDNING Ifølge regnskabsbekendtgørelse skal virksomheder udarbejde en årsrapport, der som minimum indeholder en finansiel rapportering, påtegning og regnskabsmæssige forklaringer til brug for Rigsrevisionens bevillingskontrol. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har på den baggrund udarbejdet en årsrapport for Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM). Årsrapporten omfatter en beretning, regnskabsmæssig rapportering og en bilagsdel. BERETNING 2.1 Præsentation Årsrapporten, herunder det finansielle regnskab, vedrører Digital adgang til oplysninger i forbindelse med Ejendomshandel, driftsbevilling. 2.2 DIADEM Digital adgang til oplysninger i forbindelse med Ejendomshandel forkortet DIADEM er navnet på projektet, som siden 2009 har udviklet produktet ejendomsdatarapporten, der anvendes af borgere, ejendomsmæglere, advokater og andre, som beskæftiger sig med ejendomshandel. Formålet med projektet er at gøre ejendomshandel lettere, billigere og mere gennemsigtig gennem one-stop shopping på internettet i forhold til ejendomsoplysninger, som er relevante i forbindelse med ejendomshandel. Ejendomsdatarapporten tilbyder disse oplysninger online for et gebyr på 325 kr. DIADEM har et samlet udviklingsbudget på 117,3 mio. kr. Projektet skal i 2019 være i økonomisk balance og herefter være selvfinansieret gennem gebyret. Det samlede udviklingsregnskab er forelagt Folketingets Finansudvalg i december DIADEM er ressortmæssigt placeret under 14 og har arbejdssted i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 2.3 Årets faglige resultater DIADEM er ved udgangen af 2014 stabiliseret på et højt niveau, hvor der er bestilt godt rapporter og tilknyttet ca fastkunder, jf tabel 1. Der er etableret et panel af brugere såsom boligadvokater og ejendomsmæglere, som har bidraget til en række tilpasninger af produktet, så det passer bedre til den faktiske brugssituation, side 4 af 15

5 herunder indarbejdelse af nye oplysninger i rapporten. Der er generelt stor tilfredshed med løsningen. Brugerne har fortsat en række udviklingsønsker, som primært retter sig imod at få flere oplysninger med i rapporten for yderligere at spare tid og penge til fremsøgning af oplysninger for aktørerne på boligmarkedet. Udviklingsdelen for DIADEM er afsluttet og evalueret, herunder er såvel udviklingsregnskab som selve it-systemet gennemgået af Rigsrevisionen. Det resterende udviklingsarbejde, som vedrører digitalisering af fem ejendomsoplysninger, er organiseret i det såkaldte SALUT-projekt. Restdigitaliseringen afsluttes med udgangen af Udviklingen i antallet af boliger, der sættes til salg eller på tvangsauktion, påvirker antallet af bestilte rapporter. På basis af de kendte tal og en nogenlunde konstant aktivitet på ejendomsmarkedet forventes der at blive solgt ca i 2015, dvs. svarende til salget i Tabel 1: Nøgletal Udvikling ANTAL FASTKUNDER ANTAL BRUGERE RAPPORTBESTILLINGER TILSLUTTEDE KOMMUNER Total ultimo Tilvækst måned januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Total ultimo side 5 af 15

6 2.4 Årets økonomiske resultat Årets resultat for 2014 blev et overskud på ca. 9,3 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal MIO. KR., LØBENDE PRISER Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -0,1-23,3-31,2 - Heraf indtægtsført bevilling 0,0 0,0 1,4 - Heraf eksterne indtægter -0,1-23,3-32,6 Ordinære driftsomkostninger 39,0 26,1 16,3 - Heraf løn 6,1 4,0 3,5 - Heraf afskrivninger 0,0 3,7 3,9 - Heraf øvrige omkostninger 32,9 18,4 8,9 Resultat af ordinær drift 38,9 2,8-14,9 Resultat før finansielle poster 38,7 2,8-12,5 Årets resultat 40,8 6,8-9,3 Balance Anlægsaktiver 30,9 27,6 24,2 Omsætningsaktiver forklar forskellen -55,6-81,2-65,3 Egenkapital -79,2-86,0-76,8 Langfristet gæld 1,5 28,0 25,2 Kortfristet gæld 53,0 4,4 10,5 Lånerammen 25,0 28,0 25,0 Træk på lånerammen 30,9 27,6 24,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 123,6% 98,6% 96,8% Negativ udsvingsrate Overskudsgrad 0,0% -29,2% 29,8% Bevillingsandel 0,0% 0,0% -4,5% Personaleoplysninger Antal årsværk - 8,0 9,6 Årsværkspris - 0,5 0,5 Lønomkostningsandel - 17,2% 11,2% Lønsumsloft. 6,1 4,0 4,8 Lønforbrug 6,1 4,0 4,7 DIADEMs økonomiske resultater kan beskrives med følgende bemærkninger: Det positive resultat på 9,3 mio. kr., hvilket er en væsentlig stigning i forhold til det negative resultat for 2013, skyldes, at DIADEM er et nyt projekt, hvor de to første år har været udviklingsfasen, og først i 2014 er blevet færdigudviklet. Gebyrindtægter er steget fra 23,3 mio. kr. i 2013 til 31,2 mio kr. i 2014, som skyldes en stigning i antallet af solgte rapporter. Der er ikke en forventning om, at der vil ske en yderligere væsentlig stigning i gebyrindtægter i de kommende år, da systemet nu er fuldt ud implementeret i forhold til landets kommuner, jf. tabel 2. side 6 af 15

7 De ordinære driftsomkostninger er faldet betydeligt fra 26,1 mio. kr i 2013 til 16,3 mio. kr. i Det skyldes hovedsageligt færre udgifter til brugen af it-tjenesteydelser, idet at projektet er blevet færdigudviklet. De finansielle omkostninger er faldet fra 4,0 mio. kr. i 2013 til 3,2 mio. kr. Denne udvikling skyldes især, at gælden på FF7 er halveret i forhold til primo Årets positive resultat har nedbragt den negative egenkapital, som nu udgør 76,7 mio kr. Den negative egenkapital skal ses som et udtryk for de omkostninger, der har været forbundet med etableringen af systemet. Der er givet tilladelse til at operere med et underskud inden for en otteårig periode. Denne periode er på finansloven for 2015 blevet forlænget med to år, så projektet skal være i økonomisk balance ii år Årsagen til bevillingsandelen i 2014 er, at der er overført 1,3 mio. kr. på lov om tillægsbevilling. I 2014 var låneramme på 25,0 mio. kr. Udnyttelsen ultimo 2014 udgør 24,2 mio. kr., hvilket svarer til en udnyttelsesgrad af lånerammen på 96,8 pct. Lønsumsloftet udgør efter tillægsbevillingen i ,8 mio. kr. Der er anvendt 3,5 mio. kr. i direkte løn og 1,2 mio. kr. i lønoverhead. Under antagelse af en gennemsnitlig lønudgift på 0,5 mio. kr. pr. årsværk svarer det til 9,6 årsværk. Den akkumulerede opsparing lyder ultimo 2014 på 0,1 mio. kr. 2.5 Redegørelse for reservation Der er reserveret 2,7 mio. kr. til digitalisering af spildevandsoplysninger og tilpasning af forvaltningssystemer, bl.a. i forbindelse med oplysninger om forfalden gæld til kommunen, jf. tabel 3. Tabel 3: Reservationer MIO. KR., LØBENDE PRISER RESERVERET ÅR RESERVATION PRIMO FORBRUG I ÅRET NY RESERVATION I ÅRET RESERVATION ULTIMO FORVENTET AFSLUTNING Digitalisering af spildevandsoplysninger 0,0 0,0 0,0 2,7 2, Forventninger til det kommende år I 2015 er salgsmålet rapporter, hvilket svarer til 32,6 mio. kr. Salgsmålet svarer til omsætningen i 2014 og er fastlagt under forudsætning af uændret aktivitet på ejendomsmarkedet. Årets vigtigste faglige mål er afslutningen af de sidste digitaliseringsopgaver og dermed udfasning af den såkaldte semiautomatiske løsning, hvor kommunerne for nogle få oplysningers vedkommende manuelt indtaster disse, når der bestilles en ejendomsdatarapport, hvorefter oplysningerne hentes automatisk ind i ejendomsdatarapporten. Udfasningen af dette system vil betyde yderligere aflastning af de kommunale medarbejdere, og tiden til færdiggørelse af rapport vil falde fra op til 10 hverdage til ganske få minutter. Endelig vil det medføre en væsentlig reduktion af driftsudgifterne i side 7 af 15

8 side 8 af 15

9 REGNSKAB 3.1 Anvendte regnskabspraksis DIADEM s regnskab er udarbejdet efter de regnskabsregler og principper for omkostningsbaseret regnskab og bevillinger, der anvendes i staten, og som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager administrationen af DIADEM. DIADEM betaler lønog driftsoverhead til ministeriet en gang om året. DIADEM anvender følgende afskrivningshorisonter: It-udstyr Specialudvikling af et forrentningskritisksystem: 8 år 3.2 Resultatopgørelsen Årets slutresultat blev et overskud på ca. 9,3 mio. kr., jf. tabel 4. De ordinære driftsindtægter udgør 31,2 mio. kr. og de ordinære driftsomkostninger 16,3 mio. kr. Hertil kommer andre driftsposter og finansielle poster med nettoudgift på 5,6 mio. kr. side 9 af 15

10 Tabel 4: Resultatopgørelse MIO. KR., LØBENDE PRISER REGNSKAB REGNSKAB BUDGET Note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 0,0-1,3 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 2,7 0,0 Indtægtsført bevilling i alt 0,0 1,4 0,0 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer -23,3-32,6-34,0 Ordinære driftsindtægter i alt -23,3-31,2-34,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,0 0,0 Personaleomkostninger Lønninger 4,0 3,5 4,0 Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 0,0 Pension 0,0 0,0 0,0 Lønrefusion 0,0 0,0 0,0 Personaleomkostninger i alt 4,0 3,5 4,0 Af- og nedskrivninger 3,7 3,9 4,1 Andre ordinære driftsomkostninger 18,4 8,9 12,2 Ordinære driftsomkostninger i alt 26,1 16,3 20,3 Resultat af ordinær drift 2,8-14,9-13,7 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 0,0 2,4 0,0 Resultat før finansielle poster 2,8-12,5-13,7 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 4,0 3,2 3,7 Resultat før ekstraordinære poster 6,8-9,3-10,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 6,8-9,3-10,0 side 10 af 15

11 Under andre driftsomkostninger er der i 2014 bogført 2,4 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i lønoverhead og 1,2 mio. kr. i driftsoverhead. Gebyrindtægter for 2015 er budgetteret i samme niveau som 2014 svarende til salg af stk. rapporter. På løn er anvendt i alt 4,7 mio. kr. fordelt 3,5 mio. kr. i direkte løn og 1,2 mio. kr. i lønoverhead. I 2015 er der budgetteret 4,0 mio. kr. i løn fordelt med 3,0 mio. kr. i direkte løn og 1,0 mio. kr. i lønoverhead. Tabel 5: Resultatdisponering MIO. KR., LØBENDE PRISER REGNSKAB REGNSKAB BUDGET Note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 6,8-9,3-10,7 3.3 Balancen Tilgodehavender er steget fra 2,4 mio. kr til 4,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en øget mængde af udestående debitorer, som har bestilt rapporter i fjerde kvartal 2014, jf. tabel 6. FF5 og FF7 skal ses i sammenhæng, idet der sker en årlige regulering på kontiene. side 11 af 15

12 Tabel 6: Balancen AKTIVER PRIMO ULTIMO PASSIVER PRIMO ULTIMO Note: Note: Anlægsaktiver: 1 Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) 0,0 0,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter 25,8 24,2 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v. 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 1,8 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 27,6 24,2 Udbytte til staten -79,2-86,1 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -6,8 9,3 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt -86,0-76,8 Infrastruktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 FF4 Langfristet gæld 28,0 25,2 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Donationer 0,0 0,0 Statsforskrivning 0,0 0,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt 28,0 25,2 Anlægsaktiver i alt 27,6 24,2 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 2,4 4,5 Leverandører af varer og tjenesteydelser 6,0 7,9 Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 0,0 0,0 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 0,0 0,0 FF5 Uforrentet konto 59,9 2,0 Reserveret bevilling 0,0 2,7 FF7 Finansieringskonto -143,5-71,8 Igangværende arbejder for fremmed regning 0,0 0,0 Andre likvider 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter -1,6-0,1 Likvide beholdninger i alt -83,6-69,8 Kortfristet gæld i alt 4,4 10,5 Omsætningsaktiver i alt -81,2-65,3 Gæld i alt 32,4 35,7 Aktiver i alt -53,6-41,1 Passiver i alt -53,6-41,1 3.4 Egenkapitalforklaring Der er blevet overført ca. 9.3 mio kr for regnskabet for 2014, jf. tabel 7. side 12 af 15

13 Tabel 7: Egenkapitalforklaring MIO. KR., LØBENDE PRISER Note: Egenkapital primo R-året 79,2 86,0 Startkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 0,0 0,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 79,2 86,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat 6,8-9,3 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 86,0 76,7 Egenkapital ultimo R-året 86,0 76,7 Årets resultat har nedbragt den negative egenkapital, som nu udgør 76,7 mio kr., jf. tabel 7. Der er givet tilladelse til at operere med et underskud inden for en 8-årig periode. Denne periode er på finansloven for 2015 blevet forlænget med to år til Udnyttelse af lånerammen Tabel 8: Udnyttelse af låneramme MIO. KR., LØBENDE PRISER 2014 Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december ,2 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 96,8% side 13 af 15

14 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft MIO. KR., LØBENDE PRISER 2014 Lønsumsloft FL 3,5 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 4,8 Lønforbrug under lønsumsloft 4,7 Difference 0,0 Akkumuleret opsparing ultimo ,0 Akkumuleret opsparing ultimo ,1 NB: Lønforbruget er på 4,8 mio. kr., hvor de 3,5 mio. kr. er konteret under løn og 1,2 mio. kr. i form af lønoverhead under andre driftsomkostninger. Administration varetages af Departementet. Ultimo året laver departementet en beregning på løn- og driftsoverhead, som bliver udgiftsført på standardkonto 33 i DIADEMs regnskab og indtægtført i departementet regnskab standardkonto Bevillingsregnskab Tabel 10: Bevillingsregnskab MIO. KR., LØBENDE PRISER REGNSKAB 2013 BUDGET 2014 REGNSKAB 2014 DIFFERENCE BUDGET 2015 Nettoudgiftsbevilling 0,0 0,0-1,3 1,3 0,0 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 2,7-2,7 0,0 Indtægter -23,3-42,0-32,6-9,4-34,0 Indtægter i alt -23,3-42,0-31,2-10,8-34,0 Udgifter 30,1 25,2 21,9 3,3 23,3 Årets resultat 6,8-16,8-9,3-7,5-10,7 Nettoudgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. dækker over ekstra lønsum, som er blevet overført via TB. Ved udarbejdelsen af budget 2014 var der en forventning om en gebyrindtægt på 42,0 mio. kr. Denne afvigelse skyldes, at antallet af solgte rapporter var estimeret ud fra antallet af bolighandler før finanskrisen. I budget for 2015 er estimatet blevet nedjusteret til 34,0 mio. kr. side 14 af 15

15 BILAG 4.1 Noter til balancen Note 1: Immaterielle anlægsaktiver MIO. KR. FÆRDIGGJORTE UDVIKLINGS-PROJEKTER ERHVERVEDE KONCESSIONER, PATENTER, LICENSER MV. Primobeholdning 29,5 0,0 29,5 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 29,5 0,0 29,5 Tilgang 2,3 0,0 2,3 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 31,8 0,0 31,8 Akk. afskrivninger 7,6 0,0 7,6 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,6 0,0 7,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,2 0,0 24,2 Årets afskrivninger -3,9 0,0-3,9 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -3,9 0,0-3,9 Afskrivningsperiode/år 8 år antal år I ALT side 15 af 15

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q1 2014 (intern

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere