SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr ) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006"

Transkript

1 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr ) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 5 BERETNING 6-7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 8-15 RESULTATOPGØRELSE 16 BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 19 NOTER 20-28

3 1. RESUME OM VIRKSOMHEDEN VIRKSOMHEDEN: Scanvaegt International A/S P.O. Pedersens Vej Århus N Bestyrelse: Lars Grundtvig, formand Michael Grundtvig Henrik Grundtvig Erik Steffensen Johan Blach Petersen Kristian Kolding Direktion: Erik Steffensen Revision: PricewaterhouseCoopers Ejerforhold: Selskabets samlede aktiekapital ejes af Scanvaegt International Holding Aps, P.O. Pedersens Vej 18, 8200 Århus N.

4 2. RESUME OM VIRKSOMHEDEN FORTSAT TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER: Scanvægt Nordic A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Digi-System A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Dansk Kalibreringsteknik A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Scanvaegt Leasing A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Scanvaegt Automation A/S, 75% ejet (Indskudskapital DKK ) Scanvaegt (GB) Ltd., England, 100% ejet (Indskudskapital GBP ) Scanvaegt Nederland B.V., Holland, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt Ireland Ltd., Irland, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt Northern Ireland, Nordirland, 100% ejet af Scanvaegt Ireland Ltd. (Indskudskapital GBP ) Scanvaegt France S.A.R.L., Frankrig, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt (Deutschland) GmbH, Tyskland, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt do Brasil Ltda, Brasilien, 100% ejet (Indskudskapital BRN ) Scanvaegt Chile, Ltda, Chile, 100% ejet (Indskudskapital CHP ) Scanvaegt US Inc., USA, 100% ejet (Indskudskapital USD ) Scanvaegt Italia Srl., Italien, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt España SL, Spanien, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt Norge AS, Norge, 100% ejet af Scanvægt Nordic A/S (Indskudskapital NOK ) Scanvaegt AB, Sverige, 100% ejet af Scanvægt Nordic A/S (Indskudskapital SEK ) Scanvaegt Ltd, New Zealand, 70% ejet (Indskudskapital NZD ) ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER: Uniscale Sp.zoo., Polen, 50% ejet (Indskudskapital PLN ) Norfo Ejendomme A/S, 50% ejet (Indskudskapital DKK ) FILIAL: Scanvaegt Uruguay, Uruguay, 100% ejet

5 3. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2005/2006 for Scanvaegt International A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 28. juni 2006 Direktion: Erik Steffensen Bestyrelse: Lars Grundtvig (Formand) Michael Grundtvig Henrik Grundtvig Johan Blach Petersen Kristian Kolding Erik Steffensen Vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 21. september 2006: Dirigent

6 4. REVISIONSPÅTEGNING Til aktionæren i Scanvaegt International A/S Vi har revideret årsrapporten for Scanvaegt International A/S for regnskabsåret 1. maj april 2006, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. maj april 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 28. juni 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Mæhlisen statsautoriseret revisor Susanne Varrisboel statsautoriseret revisor

7 5. HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Mio. kr. 2005/ / / / /02 Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Nøgletal i %: Bruttomargin 27,0 28,5 27,5 20,6 29,3 Overskudsgrad 1,9 3,7 2,5-5,9 3,9 Afkastningsgrad 3,3 5,4 3,3-7,3 4,9 Soliditetsgrad 25,4 24,7 22,2 20,1 25,7 Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Nøgletallene defineres således: Bruttomargin Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Herudover er vist: Afkastningsgrad Soliditetsgrad Resultat af primær drift Gennemsnitlige operative aktiver Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x100 Passiver i alt, ultimo Der er i overenstemmelse med årsregnskabslovens 166, stk. 4 ikke foretaget tilpasning af sammenligningstallene for anvendelse af produktionsprincippet på igangværende arbejder, aktivering af finansielt leasede aktiver samt måling til amortiseret kostpris af finansielle aktiver og forpligtelser, som ikke forventes indfriet før udløb, for regnskabsåret 2001/2002.

8 6. BERETNING Hovedaktivitet Hovedaktiviteten er udvikling, produktion og afsætning af pakke-, proces- og vejeudstyr samt IT-baserede produktionsstyringssystemer til den globale fødevareindustri. Udvikling og produktion foretages i moderselskabet, mens salg foregår i de øvrige datterselskaber samt i moderselskabet. Udvikling i regnskabsåret Koncernens resultat før skat og minoritetsinteresser for 2005/2006 udgør et overskud på 7,5 mio. kr., og resultat efter skat udgør et overskud på 2,7 mio. kr. Koncernen har i regnskabsåret konstateret et stigende investeringsniveau på kundesiden, ligesom der kan konstateres en positiv konkurrencemæssig effekt af de seneste års investeringer i markedsopbygning samt i udvikling af et stigende antal produkter, processer og løsninger. Ordreindgangen har i 2005/2006 været som forventet og på et tilfredsstillende niveau. En forholdsmæssig stor del af ordreindgangen er realiseret i den sidste del af regnskabsåret, således at en væsentlig del af ordreindgangen ikke har kunnet omsættes til fakturering. Årets resultat er af denne årsag mindre end de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for 2004/2005. Til gengæld er koncernens ordreportefølje ved årets afslutning på et meget højt niveau, ligesom aktivitetsniveauet generelt er i en positiv udvikling. Moderselskabet er pr. 1. maj 2005 fusioneret med det helejede datterselskab Norfo A/S, og alle udviklings- og produktionsaktiviteter er herefter samlet i moderselskabet. Særlige risici Udover den generelle samfundsøkonomiske konjunkturudvikling, som i et vist omfang påvirker investeringsniveauet, er koncernen påvirket af følgende særlige risici, som generelt er uændret i forhold til tidligere: Konkurrencen på fødevareområdet er i almindelighed voksende i de fleste lande, hovedsagelig drevet af en stadig mere aggressiv detailhandel. Dette i forening med en markant stigende konkurrence mellem lande og regioner på landbrugsområdet medfører en yderligere koncentration inden for produktionsleddet. Samtidig flyttes en række af de arbejdsprocesser som er forbundet med landbrug og fødevareproduktion, fra højindkomst lande til lande med mindre produktionsomkostninger. Sygdomme såsom fjerkræinfluenza, BSE eller mund- og klovsyge er risici, som i tilfælde af udbrud kan påvirke koncernens afsætning i de lande og regioner, som måtte blive ramt. Den beskrevne udvikling og de anførte risici indebærer en række udfordringer for koncernen i retning af at kunne betjene en global fødevareindustri. Det gælder især inden for bestemte sektorer, hvor industrien i stigende grad består af store eller meget store virksomheder, som typisk opererer over meget store geografiske områder. Samtidig efterspørger fødevareindustrien stadigt mere automatiserede og på anden måde mere teknologiprægede produkter og løsninger. Denne efterspørgsel er afledt af fødevareindustriens behov for at kunne reducere fremstillingsomkostningerne, øge kvaliteten og sikre sporbarhed i alle led. Denne udvikling og de nævnte risici indebærer omvendt en række interessante muligheder for virksomheden.

9 Koncernen, hvis forretningsområder i stadigt stigende grad er videnbaserede, udvikler løbende sit teknologiniveau, sit vidensniveau, sit leveringsprogram, sin markedsføringsorganisation og sin service- og supportorganisation med henblik på bedst muligt at kunne betjene den globale fødevareindustri, også over store geografiske afstande. Der opnås derved bl.a. en betydelig spredning i sin afsætning. Koncernen er som følge af en betydelig eksport eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er koncernens politik aktivt at styre finansielle risici, og der foretages således ikke spekulation heri. Videnressourcer Koncernens primære forretningsgrundlag er at levere konkurrencedygtige produkter, løsninger og teknologi til fødevareindustrien, som kan medvirke til at sikre dennes konkurrencekraft. Dette stiller store krav til udvikling og fastholdelse af videnressourcer hos medarbejdere og i forbindelse med produkter og forretningsprocesser. Koncernen udvikler derfor løbende politikker og procedurer for rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere samt for udvikling og dokumentation af produkter og forretningsprocesser. Miljøpåvirkning Koncernens produktion består i al væsentlighed i montage af komponenter fra underleverandører, og det er derfor ledelsens vurdering, at koncernens påvirkning af det eksterne miljø er minimal. Det er koncernens politik generelt at reducere denne påvirkning, i det omfang det er økonomisk forsvarligt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Forsknings- og udviklingsaktiviteter foretages i moderselskabetet og omfatter løbende ny- og videreudvikling af produkter og processer til fødevareindustrien. Der er i regnskabsåret anvendt godt 28 mio. kr. på udviklingsprojekter og -aktiviteter. Der forventes i det kommende år gennemført udviklingsaktiviteter på et højere niveau. Forventet udvikling Investeringsniveauet i fødevareindustrien på en række af koncernens væsentlige markeder udvikler sig fortsat positivt. Det afspejler sig dels i en meget høj ordreportefølje ved det nye regnskabsårs begyndelse, dels i en stor tilbudsplatform. Kombineret med fortsat introduktion af en nye produkter, løsninger og processer samt yderligere optimering af konkurrencekraften på den eksisterende produktportefølje, forventes såvel i ordreindgang som faktureret omsætning af kerneprodukter og løsninger derfor en betydelig vækst. De tilknyttede kapacitetsudvidelser vil være af marginal karakter, og der er fortsat en række aktiviteter til forbedring af rentabiliteten i alle led. Der forventes derfor et væsentligt forbedret resultat i det kommende regnskabsår. Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 7.

10 8. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET 30. APRIL 2006 Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven af 2001, selskabets vedtægter og god dansk regnskabsskik. Der aflægges årsrapport efter regnskabsklasse C (store virksomheder). Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Som følge af fusionen med den tilknyttede virksomhed Norfo A/S pr. 1. maj 2005 er sammenlligningstallene tilpasset. Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, indregnes i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor under hver regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages der hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Konsolidering: Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Scanvaegt International A/S og de på side 2 anførte tilknyttede og associerede virksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes som et sammendrag af moderselskabets og dattervirksomhedernes enkelte regnskabsposter, og der foretages eliminering af interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt urealiserede fortjenester og tab. For associerede virksomheder elimineres interne fortjenester og tab med en forholdsmæssig andel.

11 Ved køb af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder foretages en opgørelse af forskellen mellem anskaffelsesprisen på kapitalandelen og dagsværdien af identificerbare aktiver og passiver på købstidspunktet. Positive forskelsbeløb (goodwill) aktiveres og afskrives over det individuelle aktivs levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb, der modsvarer en forventet negativ resultatudvikling, hensættes og indtægtsføres i takt med realisation af den negative udvikling. Resultatet af købte kapitalandele medtages fra anskaffelsestidspunktet. Omregning af fremmed valuta: Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Mellemværender i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til den officielle kurs på balancedagen. Urealiserede og realiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Resultatopgørelserne for udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder omregnes til en gennemsnitskurs for året. Balancerne for udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder omregnes til balancedagens valutakurs. De kursdifferencer, der opstår ved omregning af dattervirksomhedernes og associerede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse og ved omregning af resultatopgørelserne til balancedagens valutakurs, indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for klassifikation som sikringstransaktioner, indregnes ændringer i dagsværdien løbende i resultatopgørelsen. 9.

12 10. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå koncernen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. I produktionsomkostningerne indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer, handelsvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg og andre anlægsaktiver, der anvendes i produktionen. Desuden indgår nedskrivning på varebeholdninger og nedskrivning i forbindelse med forventede tab på igangværende arbejder for fremmed regning. Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsprojekter. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg og distribution af varer og tjenesteydelser solgt i året samt til årets gennemførte salg. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, marketingomkostninger samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, forsikring, kontoromkostninger mv. samt afskrivninger.

13 11. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat med fradrag for årets amortisering af goodwill. Andel i de tilknyttede virksomheders skat indregnes under skat af årets resultat. I både moderselskabets og i koncernens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat før skat med fradrag af årets amortisering af goodwill og efter eliminering af en forholdsmæssig andel af intern avance eller tab. Andel i de associerede virksomheders skat indregnes under skat af årets resultat. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, mellemværender i transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og omkostninger under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver: Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder almindeligt anerkendte kriterier for indregning. Aktiverede udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Aktiverede udviklingsprojekter afskrives lineært over den økonomiske brugstid efter færdiggørelsen af udviklingsprojektet. Afskrivningsperioden udgør normalt 5 år og overstiger ikke 20 år. Goodwill Goodwill, der opstår i forbindelse med køb af virksomheder, aktiveres og afskrives over det individuelle aktivs levetid, dog maksimalt 20 år. Materielle anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den økonomiske levetid, der som hovedregel er som følger: Bygninger Indretning af lejede lokaler Biler Maskiner, tekniske anlæg og inventar Software 50 år Max. 10 år Max. 6 år 5-10 år 3 år

14 12. Forbedringer og småanskaffelser med en anskaffelsespris under kr omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Grunde afskrives ikke. Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning til dagsværdi eller til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som koncernens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende positiv eller negativ forskelsværdi opgjort efter overtagelsesmetoden. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang tilgodehavendet anses for uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Andre værdipapirer måles til dagsværdi, hvor denne kan opgøres pålideligt. I modsat fald måles sådanne værdipapirer til anskaffelsespris. Værdipapirer, der ikke forventes indfriet før udløb, måles til amortiseret kostpris, således at kursgevinsten indregnes løbende i resultatopgørelsen som en renteindtægt. Nedskrivning Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for at afgøre, om der indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation er tilstede, vurderes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er det højeste af et aktivs nettorealisationsværdi eller nytteværdien. Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv eller dets pengestrømsgenererende enhed overstiger aktivet eller dets pengestrømsgenererende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen.

15 13. Varebeholdninger: Varebeholdninger måles til den laveste værdi af kostpris- eller nettorealisationspris, hvor kostprisen baseres på FIFO-metoden. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Varer under fremstilling og færdigvarer måles til direkte medgåede omkostninger til materialer og løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn, vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen anvendte maskiner og udstyr, lokaleomkostninger, samt fabriksadministration og -ledelse. Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Tilgodehavender nedskrives til imødegåelse af forventede tab, baseret på en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som forholdet mellem de anvendte ressourcer og de totale forventede ressourcer til færdiggørelse af kontrakten. Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan måles pålideligt, indregnes det igangværende arbejde til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller forpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Værdipapirer: Værdipapirer, der er omsætningsaktiver, måles til dagsværdi. Egenkapital Udbytte for året indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv.

16 14. Finansielle forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld og periodeafgrænsningsposter, måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Skat: Årets skat, der består af årets aktuelle skat samt ændring i hensættelser til udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode og afsættes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og gæld. Udskudt skat måles ved anvendelse af den til enhver tid gældende skattelovgivning og skattesats. Ændringer i den hensatte udskudte skat som følge af ændringer i skattesatser medtages i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre denne er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Moderselskabet er sambeskattet med en række af de 100 % ejede tilknyttede virksomheder. Beregnet aktuel skat af resultatet i de sambeskattede selskaber er som følge af sambeskatningen ført over mellemregningen med moderselskabet, i hvilket skyldig skat afsættes. Skat af sambeskatningsindkomsten fordeles mellem de danske sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskaber betaler skat efter a conto ordningen. Tillæg eller godtgørelser i forbindelse med skattens betaling betragtes som finansielle poster og indgår ikke i den omkostningsførte skat.

17 15. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen for koncernen, der opstilles efter den indirekte metode, viser koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter, finansieringsaktiviteter samt koncernens likvider og kortfristede bankgæld ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteterne opgøres som årets resultat af den primære drift reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt udbetalinger vedrørende finansielle poster og selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i den langfristede gæld samt betaling af udbytte. Likviditet omfatter i relation til pengestrømsopgørelsen koncernens kortfristede bankgæld med fradrag af likvide beholdninger. Segmentoplysninger Segmentoplysninger gives under henvisning til overgangsbestemmelserne i årsregnskabsloven om geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Segmentindtægter og omkostninger samt segmentanlægsaktiver og -forpligtelser omfatter de poster der direkte kan henføres til det enkelte segment samt de poster, der indirekte kan allokeres til det pågældende segment på et fornuftigt grundlag. Kapitalandele i associerede virksomheder samt rentebærende finansielle anlægsaktiver og forpligtelser indgår ikke i segmentanlægsaktiver henholdsvis segmentforpligtelser.

18 TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER: Selskabets nærtstående parter med bestemmende indflydelse består af moderselskabet Scanvaegt International Holding Aps og dettes hovedanpartshaver Lars Grundtvig. Derudover består nærtstående parter af den øvrige bestyrelse og direktionen, samt de tilknyttede virksomheder og den associerede virksomhed, der er vist på s. 2. Der er ikke aftaler eller transaktioner med moderselskabet, udover en normal mellemregning, der forrentes. Der er ikke indgået aftaler eller andre transaktioner med koncernen, hvor bestyrelsen eller direktionen har haft økonomisk interesse, udover de transaktioner, der følger af ansættelsesforholdet. Samhandel mellem selskaberne i koncernen finder sted på markedsmæssige vilkår og er elimineret i koncernregnskabet. 19. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER: Selskabet er sambeskattet med visse andre selskaber i koncernen og hæfter for den samlede beregnede skat i disse selskaber. Såfremt de af sambeskatningen omfattede udenlandske selskaber udtræder af sambeskatningen, kan der påhvile moderselskabet en forpligtelse på i alt 11 mio kr. Der er ikke hensat beløb til imødegåelse af lovpligtige garantiforpligtelser, idet det er ledelsens vurdering, at den potentielle forpligtelse er uvæsentlig. Moderselskabet kautionerer over for enkelte tilknyttede virksomheders bank- og leasingengagementer. Forpligtelsen udgør 50 mio. kr. pr. 30. april Moderselskabet har endvidere afgivet støtterklæringer over for enkelte datterselskaber. Der er i datterselskaber stillet sikkerhed i aktiver for bankgæld på i alt 9 mio. kr. moderselskabet er stillet sikkerhed i aktiver for 5 mio. kr. I Til sikring af tilgodehavender og gæld samt potentielle ordrer i udenlandsk valuta har Scanvaegt International A/S indgået valutatermins- og optionsforretninger på 34 mio. kr. Til sikring af renten på variabelt forrentet gæld har moderselskabet indgået renteswaps med en samlet hovedstol på 75 mio. kr. I koncernen udgør den samlede hovedstol på sådanne renteswaps 88 mio. kr. Dagsværdien af disse renteswaps er indregnet i balancen. Moderselskabet har stillet bankgarantier overfor kunder, leverandører m.v. på 9,5 mio. kr. I koncernen er der stillet bankgarantier for i alt 9,8 mio kr. Moderselskabet har overfor et datterselskab garanteret kreditrisikoen på tilgodehavender på i alt 0,1 mio. kr. Moderselskabet har samlede operationelle leje- og leasingforpligtelser på 7 mio. kr. Moderselskabets leje- og leasingkontrakter har en løbetider på ikke over 7 år. Koncernen har samlede operationelle leje- og leasingforpligtelser på 11 mio. kr. Leje- og leasingkontrakterne har løbetider på ikke over 5 år. Koncernens samlede forpligtelse på finansielle leasingkontrakter udgør 8 mio. kr, hvilket er indregnet i balancen, jvf. note 14. Disse leasingkontrakter har løbetider på ikke over 5 år.

19 16. RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET 30. APRIL 2006 (kr ) Koncern Moderselskab Note 2005/ /2005 Note 2005/ /2005 NETTOOMSÆTNING ####### Produktionsomkostninger 2 ######## ######## 2 ######## ####### BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger 2 ######## ######## Administrationsomkostninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Resultat før skat i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i associerede virksomheder Finansielle poster, netto RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat KONCERNRESULTAT Minoritetsinteresser ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overførsel til (fra) henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter equity-metode Udbytte - - Overført til næste år

20 17. BALANCE PR. 30. APRIL 2006 AKTIVER (kr ) Koncern Moderselskab Note Note ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmidler og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Deposita Anlægsaktiver i alt ####### OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger ### Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg ### Igangværende arbejder for fremmed regning ### Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender ####### Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt ####### AKTIVER I ALT #######

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16 Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte CVR-nummer: 35 85 10 11 ÅRSRAPPORT 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2017 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05 2014 Jan Grevelund dirigent

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05 2015 Carsten Gjørtsvang dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere