SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr ) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006"

Transkript

1 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr ) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 5 BERETNING 6-7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 8-15 RESULTATOPGØRELSE 16 BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 19 NOTER 20-28

3 1. RESUME OM VIRKSOMHEDEN VIRKSOMHEDEN: Scanvaegt International A/S P.O. Pedersens Vej Århus N Bestyrelse: Lars Grundtvig, formand Michael Grundtvig Henrik Grundtvig Erik Steffensen Johan Blach Petersen Kristian Kolding Direktion: Erik Steffensen Revision: PricewaterhouseCoopers Ejerforhold: Selskabets samlede aktiekapital ejes af Scanvaegt International Holding Aps, P.O. Pedersens Vej 18, 8200 Århus N.

4 2. RESUME OM VIRKSOMHEDEN FORTSAT TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER: Scanvægt Nordic A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Digi-System A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Dansk Kalibreringsteknik A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Scanvaegt Leasing A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK ) Scanvaegt Automation A/S, 75% ejet (Indskudskapital DKK ) Scanvaegt (GB) Ltd., England, 100% ejet (Indskudskapital GBP ) Scanvaegt Nederland B.V., Holland, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt Ireland Ltd., Irland, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt Northern Ireland, Nordirland, 100% ejet af Scanvaegt Ireland Ltd. (Indskudskapital GBP ) Scanvaegt France S.A.R.L., Frankrig, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt (Deutschland) GmbH, Tyskland, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt do Brasil Ltda, Brasilien, 100% ejet (Indskudskapital BRN ) Scanvaegt Chile, Ltda, Chile, 100% ejet (Indskudskapital CHP ) Scanvaegt US Inc., USA, 100% ejet (Indskudskapital USD ) Scanvaegt Italia Srl., Italien, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt España SL, Spanien, 100% ejet (Indskudskapital EUR ) Scanvaegt Norge AS, Norge, 100% ejet af Scanvægt Nordic A/S (Indskudskapital NOK ) Scanvaegt AB, Sverige, 100% ejet af Scanvægt Nordic A/S (Indskudskapital SEK ) Scanvaegt Ltd, New Zealand, 70% ejet (Indskudskapital NZD ) ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER: Uniscale Sp.zoo., Polen, 50% ejet (Indskudskapital PLN ) Norfo Ejendomme A/S, 50% ejet (Indskudskapital DKK ) FILIAL: Scanvaegt Uruguay, Uruguay, 100% ejet

5 3. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2005/2006 for Scanvaegt International A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 28. juni 2006 Direktion: Erik Steffensen Bestyrelse: Lars Grundtvig (Formand) Michael Grundtvig Henrik Grundtvig Johan Blach Petersen Kristian Kolding Erik Steffensen Vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 21. september 2006: Dirigent

6 4. REVISIONSPÅTEGNING Til aktionæren i Scanvaegt International A/S Vi har revideret årsrapporten for Scanvaegt International A/S for regnskabsåret 1. maj april 2006, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. maj april 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 28. juni 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Mæhlisen statsautoriseret revisor Susanne Varrisboel statsautoriseret revisor

7 5. HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Mio. kr. 2005/ / / / /02 Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Nøgletal i %: Bruttomargin 27,0 28,5 27,5 20,6 29,3 Overskudsgrad 1,9 3,7 2,5-5,9 3,9 Afkastningsgrad 3,3 5,4 3,3-7,3 4,9 Soliditetsgrad 25,4 24,7 22,2 20,1 25,7 Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Nøgletallene defineres således: Bruttomargin Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Herudover er vist: Afkastningsgrad Soliditetsgrad Resultat af primær drift Gennemsnitlige operative aktiver Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x100 Passiver i alt, ultimo Der er i overenstemmelse med årsregnskabslovens 166, stk. 4 ikke foretaget tilpasning af sammenligningstallene for anvendelse af produktionsprincippet på igangværende arbejder, aktivering af finansielt leasede aktiver samt måling til amortiseret kostpris af finansielle aktiver og forpligtelser, som ikke forventes indfriet før udløb, for regnskabsåret 2001/2002.

8 6. BERETNING Hovedaktivitet Hovedaktiviteten er udvikling, produktion og afsætning af pakke-, proces- og vejeudstyr samt IT-baserede produktionsstyringssystemer til den globale fødevareindustri. Udvikling og produktion foretages i moderselskabet, mens salg foregår i de øvrige datterselskaber samt i moderselskabet. Udvikling i regnskabsåret Koncernens resultat før skat og minoritetsinteresser for 2005/2006 udgør et overskud på 7,5 mio. kr., og resultat efter skat udgør et overskud på 2,7 mio. kr. Koncernen har i regnskabsåret konstateret et stigende investeringsniveau på kundesiden, ligesom der kan konstateres en positiv konkurrencemæssig effekt af de seneste års investeringer i markedsopbygning samt i udvikling af et stigende antal produkter, processer og løsninger. Ordreindgangen har i 2005/2006 været som forventet og på et tilfredsstillende niveau. En forholdsmæssig stor del af ordreindgangen er realiseret i den sidste del af regnskabsåret, således at en væsentlig del af ordreindgangen ikke har kunnet omsættes til fakturering. Årets resultat er af denne årsag mindre end de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for 2004/2005. Til gengæld er koncernens ordreportefølje ved årets afslutning på et meget højt niveau, ligesom aktivitetsniveauet generelt er i en positiv udvikling. Moderselskabet er pr. 1. maj 2005 fusioneret med det helejede datterselskab Norfo A/S, og alle udviklings- og produktionsaktiviteter er herefter samlet i moderselskabet. Særlige risici Udover den generelle samfundsøkonomiske konjunkturudvikling, som i et vist omfang påvirker investeringsniveauet, er koncernen påvirket af følgende særlige risici, som generelt er uændret i forhold til tidligere: Konkurrencen på fødevareområdet er i almindelighed voksende i de fleste lande, hovedsagelig drevet af en stadig mere aggressiv detailhandel. Dette i forening med en markant stigende konkurrence mellem lande og regioner på landbrugsområdet medfører en yderligere koncentration inden for produktionsleddet. Samtidig flyttes en række af de arbejdsprocesser som er forbundet med landbrug og fødevareproduktion, fra højindkomst lande til lande med mindre produktionsomkostninger. Sygdomme såsom fjerkræinfluenza, BSE eller mund- og klovsyge er risici, som i tilfælde af udbrud kan påvirke koncernens afsætning i de lande og regioner, som måtte blive ramt. Den beskrevne udvikling og de anførte risici indebærer en række udfordringer for koncernen i retning af at kunne betjene en global fødevareindustri. Det gælder især inden for bestemte sektorer, hvor industrien i stigende grad består af store eller meget store virksomheder, som typisk opererer over meget store geografiske områder. Samtidig efterspørger fødevareindustrien stadigt mere automatiserede og på anden måde mere teknologiprægede produkter og løsninger. Denne efterspørgsel er afledt af fødevareindustriens behov for at kunne reducere fremstillingsomkostningerne, øge kvaliteten og sikre sporbarhed i alle led. Denne udvikling og de nævnte risici indebærer omvendt en række interessante muligheder for virksomheden.

9 Koncernen, hvis forretningsområder i stadigt stigende grad er videnbaserede, udvikler løbende sit teknologiniveau, sit vidensniveau, sit leveringsprogram, sin markedsføringsorganisation og sin service- og supportorganisation med henblik på bedst muligt at kunne betjene den globale fødevareindustri, også over store geografiske afstande. Der opnås derved bl.a. en betydelig spredning i sin afsætning. Koncernen er som følge af en betydelig eksport eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er koncernens politik aktivt at styre finansielle risici, og der foretages således ikke spekulation heri. Videnressourcer Koncernens primære forretningsgrundlag er at levere konkurrencedygtige produkter, løsninger og teknologi til fødevareindustrien, som kan medvirke til at sikre dennes konkurrencekraft. Dette stiller store krav til udvikling og fastholdelse af videnressourcer hos medarbejdere og i forbindelse med produkter og forretningsprocesser. Koncernen udvikler derfor løbende politikker og procedurer for rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere samt for udvikling og dokumentation af produkter og forretningsprocesser. Miljøpåvirkning Koncernens produktion består i al væsentlighed i montage af komponenter fra underleverandører, og det er derfor ledelsens vurdering, at koncernens påvirkning af det eksterne miljø er minimal. Det er koncernens politik generelt at reducere denne påvirkning, i det omfang det er økonomisk forsvarligt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Forsknings- og udviklingsaktiviteter foretages i moderselskabetet og omfatter løbende ny- og videreudvikling af produkter og processer til fødevareindustrien. Der er i regnskabsåret anvendt godt 28 mio. kr. på udviklingsprojekter og -aktiviteter. Der forventes i det kommende år gennemført udviklingsaktiviteter på et højere niveau. Forventet udvikling Investeringsniveauet i fødevareindustrien på en række af koncernens væsentlige markeder udvikler sig fortsat positivt. Det afspejler sig dels i en meget høj ordreportefølje ved det nye regnskabsårs begyndelse, dels i en stor tilbudsplatform. Kombineret med fortsat introduktion af en nye produkter, løsninger og processer samt yderligere optimering af konkurrencekraften på den eksisterende produktportefølje, forventes såvel i ordreindgang som faktureret omsætning af kerneprodukter og løsninger derfor en betydelig vækst. De tilknyttede kapacitetsudvidelser vil være af marginal karakter, og der er fortsat en række aktiviteter til forbedring af rentabiliteten i alle led. Der forventes derfor et væsentligt forbedret resultat i det kommende regnskabsår. Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 7.

10 8. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET 30. APRIL 2006 Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven af 2001, selskabets vedtægter og god dansk regnskabsskik. Der aflægges årsrapport efter regnskabsklasse C (store virksomheder). Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Som følge af fusionen med den tilknyttede virksomhed Norfo A/S pr. 1. maj 2005 er sammenlligningstallene tilpasset. Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, indregnes i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor under hver regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages der hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Konsolidering: Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Scanvaegt International A/S og de på side 2 anførte tilknyttede og associerede virksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes som et sammendrag af moderselskabets og dattervirksomhedernes enkelte regnskabsposter, og der foretages eliminering af interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt urealiserede fortjenester og tab. For associerede virksomheder elimineres interne fortjenester og tab med en forholdsmæssig andel.

11 Ved køb af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder foretages en opgørelse af forskellen mellem anskaffelsesprisen på kapitalandelen og dagsværdien af identificerbare aktiver og passiver på købstidspunktet. Positive forskelsbeløb (goodwill) aktiveres og afskrives over det individuelle aktivs levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb, der modsvarer en forventet negativ resultatudvikling, hensættes og indtægtsføres i takt med realisation af den negative udvikling. Resultatet af købte kapitalandele medtages fra anskaffelsestidspunktet. Omregning af fremmed valuta: Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Mellemværender i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til den officielle kurs på balancedagen. Urealiserede og realiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Resultatopgørelserne for udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder omregnes til en gennemsnitskurs for året. Balancerne for udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder omregnes til balancedagens valutakurs. De kursdifferencer, der opstår ved omregning af dattervirksomhedernes og associerede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse og ved omregning af resultatopgørelserne til balancedagens valutakurs, indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for klassifikation som sikringstransaktioner, indregnes ændringer i dagsværdien løbende i resultatopgørelsen. 9.

12 10. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå koncernen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. I produktionsomkostningerne indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer, handelsvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg og andre anlægsaktiver, der anvendes i produktionen. Desuden indgår nedskrivning på varebeholdninger og nedskrivning i forbindelse med forventede tab på igangværende arbejder for fremmed regning. Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsprojekter. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg og distribution af varer og tjenesteydelser solgt i året samt til årets gennemførte salg. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, marketingomkostninger samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, forsikring, kontoromkostninger mv. samt afskrivninger.

13 11. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat med fradrag for årets amortisering af goodwill. Andel i de tilknyttede virksomheders skat indregnes under skat af årets resultat. I både moderselskabets og i koncernens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat før skat med fradrag af årets amortisering af goodwill og efter eliminering af en forholdsmæssig andel af intern avance eller tab. Andel i de associerede virksomheders skat indregnes under skat af årets resultat. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, mellemværender i transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og omkostninger under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver: Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder almindeligt anerkendte kriterier for indregning. Aktiverede udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Aktiverede udviklingsprojekter afskrives lineært over den økonomiske brugstid efter færdiggørelsen af udviklingsprojektet. Afskrivningsperioden udgør normalt 5 år og overstiger ikke 20 år. Goodwill Goodwill, der opstår i forbindelse med køb af virksomheder, aktiveres og afskrives over det individuelle aktivs levetid, dog maksimalt 20 år. Materielle anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den økonomiske levetid, der som hovedregel er som følger: Bygninger Indretning af lejede lokaler Biler Maskiner, tekniske anlæg og inventar Software 50 år Max. 10 år Max. 6 år 5-10 år 3 år

14 12. Forbedringer og småanskaffelser med en anskaffelsespris under kr omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Grunde afskrives ikke. Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning til dagsværdi eller til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som koncernens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende positiv eller negativ forskelsværdi opgjort efter overtagelsesmetoden. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang tilgodehavendet anses for uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Andre værdipapirer måles til dagsværdi, hvor denne kan opgøres pålideligt. I modsat fald måles sådanne værdipapirer til anskaffelsespris. Værdipapirer, der ikke forventes indfriet før udløb, måles til amortiseret kostpris, således at kursgevinsten indregnes løbende i resultatopgørelsen som en renteindtægt. Nedskrivning Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for at afgøre, om der indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation er tilstede, vurderes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er det højeste af et aktivs nettorealisationsværdi eller nytteværdien. Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv eller dets pengestrømsgenererende enhed overstiger aktivet eller dets pengestrømsgenererende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen.

15 13. Varebeholdninger: Varebeholdninger måles til den laveste værdi af kostpris- eller nettorealisationspris, hvor kostprisen baseres på FIFO-metoden. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Varer under fremstilling og færdigvarer måles til direkte medgåede omkostninger til materialer og løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn, vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen anvendte maskiner og udstyr, lokaleomkostninger, samt fabriksadministration og -ledelse. Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Tilgodehavender nedskrives til imødegåelse af forventede tab, baseret på en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som forholdet mellem de anvendte ressourcer og de totale forventede ressourcer til færdiggørelse af kontrakten. Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan måles pålideligt, indregnes det igangværende arbejde til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller forpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Værdipapirer: Værdipapirer, der er omsætningsaktiver, måles til dagsværdi. Egenkapital Udbytte for året indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv.

16 14. Finansielle forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld og periodeafgrænsningsposter, måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Skat: Årets skat, der består af årets aktuelle skat samt ændring i hensættelser til udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode og afsættes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og gæld. Udskudt skat måles ved anvendelse af den til enhver tid gældende skattelovgivning og skattesats. Ændringer i den hensatte udskudte skat som følge af ændringer i skattesatser medtages i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre denne er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Moderselskabet er sambeskattet med en række af de 100 % ejede tilknyttede virksomheder. Beregnet aktuel skat af resultatet i de sambeskattede selskaber er som følge af sambeskatningen ført over mellemregningen med moderselskabet, i hvilket skyldig skat afsættes. Skat af sambeskatningsindkomsten fordeles mellem de danske sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskaber betaler skat efter a conto ordningen. Tillæg eller godtgørelser i forbindelse med skattens betaling betragtes som finansielle poster og indgår ikke i den omkostningsførte skat.

17 15. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen for koncernen, der opstilles efter den indirekte metode, viser koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter, finansieringsaktiviteter samt koncernens likvider og kortfristede bankgæld ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteterne opgøres som årets resultat af den primære drift reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt udbetalinger vedrørende finansielle poster og selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i den langfristede gæld samt betaling af udbytte. Likviditet omfatter i relation til pengestrømsopgørelsen koncernens kortfristede bankgæld med fradrag af likvide beholdninger. Segmentoplysninger Segmentoplysninger gives under henvisning til overgangsbestemmelserne i årsregnskabsloven om geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Segmentindtægter og omkostninger samt segmentanlægsaktiver og -forpligtelser omfatter de poster der direkte kan henføres til det enkelte segment samt de poster, der indirekte kan allokeres til det pågældende segment på et fornuftigt grundlag. Kapitalandele i associerede virksomheder samt rentebærende finansielle anlægsaktiver og forpligtelser indgår ikke i segmentanlægsaktiver henholdsvis segmentforpligtelser.

18 TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER: Selskabets nærtstående parter med bestemmende indflydelse består af moderselskabet Scanvaegt International Holding Aps og dettes hovedanpartshaver Lars Grundtvig. Derudover består nærtstående parter af den øvrige bestyrelse og direktionen, samt de tilknyttede virksomheder og den associerede virksomhed, der er vist på s. 2. Der er ikke aftaler eller transaktioner med moderselskabet, udover en normal mellemregning, der forrentes. Der er ikke indgået aftaler eller andre transaktioner med koncernen, hvor bestyrelsen eller direktionen har haft økonomisk interesse, udover de transaktioner, der følger af ansættelsesforholdet. Samhandel mellem selskaberne i koncernen finder sted på markedsmæssige vilkår og er elimineret i koncernregnskabet. 19. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER: Selskabet er sambeskattet med visse andre selskaber i koncernen og hæfter for den samlede beregnede skat i disse selskaber. Såfremt de af sambeskatningen omfattede udenlandske selskaber udtræder af sambeskatningen, kan der påhvile moderselskabet en forpligtelse på i alt 11 mio kr. Der er ikke hensat beløb til imødegåelse af lovpligtige garantiforpligtelser, idet det er ledelsens vurdering, at den potentielle forpligtelse er uvæsentlig. Moderselskabet kautionerer over for enkelte tilknyttede virksomheders bank- og leasingengagementer. Forpligtelsen udgør 50 mio. kr. pr. 30. april Moderselskabet har endvidere afgivet støtterklæringer over for enkelte datterselskaber. Der er i datterselskaber stillet sikkerhed i aktiver for bankgæld på i alt 9 mio. kr. moderselskabet er stillet sikkerhed i aktiver for 5 mio. kr. I Til sikring af tilgodehavender og gæld samt potentielle ordrer i udenlandsk valuta har Scanvaegt International A/S indgået valutatermins- og optionsforretninger på 34 mio. kr. Til sikring af renten på variabelt forrentet gæld har moderselskabet indgået renteswaps med en samlet hovedstol på 75 mio. kr. I koncernen udgør den samlede hovedstol på sådanne renteswaps 88 mio. kr. Dagsværdien af disse renteswaps er indregnet i balancen. Moderselskabet har stillet bankgarantier overfor kunder, leverandører m.v. på 9,5 mio. kr. I koncernen er der stillet bankgarantier for i alt 9,8 mio kr. Moderselskabet har overfor et datterselskab garanteret kreditrisikoen på tilgodehavender på i alt 0,1 mio. kr. Moderselskabet har samlede operationelle leje- og leasingforpligtelser på 7 mio. kr. Moderselskabets leje- og leasingkontrakter har en løbetider på ikke over 7 år. Koncernen har samlede operationelle leje- og leasingforpligtelser på 11 mio. kr. Leje- og leasingkontrakterne har løbetider på ikke over 5 år. Koncernens samlede forpligtelse på finansielle leasingkontrakter udgør 8 mio. kr, hvilket er indregnet i balancen, jvf. note 14. Disse leasingkontrakter har løbetider på ikke over 5 år.

19 16. RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET 30. APRIL 2006 (kr ) Koncern Moderselskab Note 2005/ /2005 Note 2005/ /2005 NETTOOMSÆTNING ####### Produktionsomkostninger 2 ######## ######## 2 ######## ####### BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger 2 ######## ######## Administrationsomkostninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Resultat før skat i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i associerede virksomheder Finansielle poster, netto RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat KONCERNRESULTAT Minoritetsinteresser ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overførsel til (fra) henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter equity-metode Udbytte - - Overført til næste år

20 17. BALANCE PR. 30. APRIL 2006 AKTIVER (kr ) Koncern Moderselskab Note Note ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmidler og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Deposita Anlægsaktiver i alt ####### OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger ### Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg ### Igangværende arbejder for fremmed regning ### Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender ####### Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt ####### AKTIVER I ALT #######

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

El-firmaet ELCON Thisted A/S

El-firmaet ELCON Thisted A/S El-firmaet ELCON Thisted A/S Årsrapport 1. april 2011-31. marts 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2012 Finn Østergaard Jeppesen Dirigent Side

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Tom G. Totalentreprise ApS

Tom G. Totalentreprise ApS CVR-nr. 20 33 17 04 Årsrapport for 2013 (17. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04 2014 Tom Preben Gudmandsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere