Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, ændres»og stk. 6«til:»og stk. 7«. 2. I 2, stk. 3, ændres» 13, stk. 2 og 4«til:» 13, stk. 2, 4 og 5« , stk. 4, affattes således:»stk. 4. Når en tjenesteydelse er udført efter regning, skal der tilstilles forbrugeren en specificeret regning, der sætter denne i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen. Forbrugeren skal, såfremt det er relevant for tjenesteydelsen, have følgende oplysninger: 1) timepris, 2) timeforbrug og 3) materialeforbrug.«4. I 13 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. Den erhvervsdrivende skal endvidere på forbrugerens begæring give yderligere oplysninger, som kan være relevante for at kontrollere regningens indhold.«stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og I 15, stk. 1, ændres»stk. 5«til:»stk. 6« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Forbrugerombudsmanden udnævnes af økonomiog erhvervsministeren for et tidsrum på op til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som Forbrugerombudsmand efter udløb af den fastsatte og eventuelt forlængede periode kan kun ske efter fornyet opslag. Forbrugerombudsmanden kan kun afskediges uden ansøgning, såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt den pågældende som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen. Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Forbrugerombudsmanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive dommer.«8. 30, stk. 3, 1. pkt., ændres» 13, stk. 1-4«til:» 13, stk. 1-5«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli I 13, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres»stk. 1-4«til:»stk. 1-5«. Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 AU003809

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Dette lovforslag har til formål at indføre en generel pligt for erhvervsdrivende til at udstede en regning til forbrugere for regningsarbejde. Lovforslaget har endvidere til formål at ændre Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår Faktureringspligt Regningen skal sætte forbrugeren i stand til at orientere sig om, hvilke arbejder og materialer, den samlede tjenesteydelse indeholder. Der indføres en pligt for den erhvervsdrivende til at oplyse timeløn, timepris og materialeforbrug, såfremt det er relevant for tjenesteydelsen. Derudover kan forbrugeren anmode om yderligere oplysninger, hvis det kan være relevant for at kontrollere regningens indhold. I forlængelse af indførelsen af faktureringspligten i markedsføringsloven ophæves en række specifikke faktureringsbekendtgørelser, som gælder både erhvervsdrivende imellem og mellem erhvervsdrivende og forbrugere, hvorimod faktureringspligten i markedsføringsloven kun gælder mellem erhvervsdrivende og forbrugere. I Afbureaukratiseringsplanen LET Administration fremgår det som et selvstændigt initiativ, at regeringen vil ophæve de eksisterende faktureringsbekendtgørelser. Ifølge disse bekendtgørelser har den erhvervsdrivende pligt til at udstede en faktura for regningsarbejde. Bekendtgørelserne gælder primært for håndværksmæssige arbejder. For at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau indsættes samtidig i markedsføringsloven en generel faktureringsforpligtelse for regningsarbejde samt en mulighed for forbrugeren til at anmode om yderligere oplysninger, hvis det er relevant Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår Der er i de senere år sket en betydelig udvikling i Forbrugerombudsmandens opgavevaretagelse og tilsynsbeføjelser, som medfører et øget behov for, at Forbrugerombudsmanden får mulighed for at fortsætte i en periode ud over 6 år. Muligheden for at forlænge stillingsansættelsen skal sikre, at der skabes den fornødne kontinuitet så Forbrugerombudsmanden har den tilstrækkelig tid til at påvirke, opfølge samt udnytte de erfaringer og den viden, som Forbrugerombudsmanden har indhøstet inden for de forskellige brancheområder. 2. Lovforslagets indhold i hovedtræk 2.1. Faktureringspligt Gældende ret Ifølge markedsføringslovens 13, stk. 4, skal en erhvervsdrivende efter anmodning give forbrugeren en faktura for regningsarbejde. Fakturaen skal sætte forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de materialer og arbejder, der indgår i ydelsen Den nye ordning Det foreslås, at der indføres en generel faktureringspligt i markedsføringsloven for regningsarbejde. Bestemmelsen skal sikre, at der bibeholdes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, når de eksisterende faktureringsbekendtgørelser ophæves. Bestemmelsen vil kun gælde i forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Omfanget af faktureringspligten vil blive større, da en række erhverv, som ikke tidligere var omfattet, nu vil være omfattet af faktureringspligten, fx. Juridisk bistand. Derimod vil kravet til detaljeringsgraden i fakturaerne blive væsentligt mindre, da det ifølge bestemmelsen som udgangspunkt kun er timeløn, timeforbrug og materialeforbrug, der skal angives i regningen. Forbrugeren vil dog efter begæring kunne få flere oplysninger, som kan være relevante for at kontrollere regningens indhold. Der vil være tale om oplysninger, som man med rimelighed kan forvente, at en virksomhed kan skaffe, uden at det bliver uforholdsmæssigt byrdefuldt. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Formålet med ophævelsen af faktureringsbekendtgørelserne og indførelsen af en generel faktureringspligt er således, at der opretholdes en høj grad af forbrugerbeskyttelse, samtidig med at de erhvervsdrivendes administrative byrder lettes, og regelgrundlaget forenkles Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår Gældende ret Ifølge markedsføringslovens 22, stk. 3, udnævner økonomi- og erhvervsministeren Forbrugerombudsmanden for en periode af 6 år uden mulighed for forlængelse eller genansættelse Den nye ordning Den foreslåede ændring af stk. 3, medfører, at der skabes mulighed for at forlænge Forbrugerombudsmandens ansættelsesperiode med yderligere 3 år, så den samlede ansættelsesperiode bliver i alt 9 år. Der vil derefter være

3 3 mulighed for genansættelse efter sædvanlig ansættelsesprocedure. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at ville medføre økonomiske og administrative omkostninger for det offentlige. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet a) Faktureringspligt Administrative lettelser for erhvervslivet: Da den generelle faktureringspligt i markedsføringsloven erstatter de hidtil gældende faktureringsbekendtgørelser, og da reglerne fremover kun gælder mellem erhvervsdrivende og forbrugere, samtidig med at detaljeringsgraden bliver formindsket, vil der samlet set med lovændringen og ophævelsen af faktureringsbekendtgørelserne ske væsentlige administrative lettelser for erhvervslivet. Ophævelsen af disse bekendtgørelser medfører en administrativ lettelse for de erhvervsdrivende på 302 mio. kr. Beregningerne er lavet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering. erhvervslivet på 47 mio. kr. Samlet set betyder dette, at ændringen vil betyde en administrativ nettolettelse på 255 mio. kr. Omstillingsbyrder for erhvervslivet: Der forventes at være en række omstillingsbyrder for erhvervslivet, da der nu ikke længere vil være en pligt efter faktureringsbekendtgørelserne til i fakturaerne at give en lang række specifikke oplysninger. b) Forbrugerombudsmandens ansættelsesforhold Forslaget skønnes ikke at ville medføre økonomiske og administrative omkostninger for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgere 6. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ingen EU-retlige konsekvenser. 8. Høring Forslaget har været i høring hos følgende organisationer og myndigheder: (indsættes) Indførelsen af en generel faktureringspligt, vil isoleret 9. Sammenfattende skema set medføre en stigning i de administrative byrder for Positive konsekvenser/mindre udgifteter Negative konsekvenser/merudgif- Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne a) Faktureringspligt Samtidig med indførelsen af en generel faktureringspligt for regningsarbejde i markedsføringsloven ophæves de eksisterende faktureringsbekendtgørelser for regningsarbejde. Ophævelsen af disse bekendtgørelser medfører en administrativ lettelse for de erhvervsdrivende på 302 mio. kr. Beregningerne er lavet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering. b) Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering har lavet en foreløbig vurdering, der viser, at der isoleret set vil være tale om en stigning i de administrative byrder for erhvervslivet på 47 mio. kr. Samlet set medfører lovforslaget imidlertid en nettolettelse på 255 mio. kr.

4 4 Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ingen konsekvenser for EU-retten. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes, en ny 13, stk. 5 i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 4. Til nr. 2 Lovens 2, stk. 3, angiver de bestemmelser, som ikke finder anvendelse på virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed. Det foreslås, at 13, stk. 5 tilføjes, da denne bestemmelse alene regulerer de virksomheder, der ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Til nr. 3 Med forslagets 1, nr. 1, indføres i en 13, stk. 4, en generel forpligtelse for erhvervsdrivende, der udfører tjenesteydelser efter regning, til at give forbrugeren en specificeret regning, der sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de materialer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen. Denne generelle faktureringspligt skal sikre forbrugeren et grundlag for at kunne vurdere, om den pris, som den erhvervsdrivende forlanger for en tjenesteydelse, er berettiget, i de tilfælde hvor der ikke på forhånd er opgivet en fast pris for tjenesteydelsen. Der skal ifølge bestemmelsen gives oplysninger om timeløn, timeforbrug og materialeforbrug, såfremt det er relevant for tjenesteydelsen. Langt størsteparten af de virksomheder, der udfører regningsarbejde er indenfor håndværksbranchen, og for en forbruger vil det være afgørende for at forstå en samlet pris for tjenesteydelsen, at oplysninger som timeløn, timeforbrug og materialeforbrug opgives. Udover disse oplysninger kan der i nogle tilfælde være behov for, at yderligere oplysninger gives i en regning, for at forbrugeren kan få et fyldestgørende billede af, hvad den samlede pris for tjenesteydelsen indeholder. Se nærmere om dette under bemærkninger til lovforslagets 1, stk. 2. Det fastsættes i 13, stk. 4, at kravet om oplysning om timeløn, timepris og materialeforbrug kun skal gives i det omfang, det er relevant for tjenesteydelsen. Ved juridisk arbejde vil det fx ikke være relevant med en specifikation af materialeforbrug. Til nr. 4 Med den forslåede 13, stk. 5, skal den erhvervsdrivende på forbrugerens begæring give yderligere oplysninger, som kan være relevante for at kontrollere regningens indhold. Ligesom man kan forestille sig situationer, hvor det ikke vil være relevant at opgive alle de oplysninger, som er nævnt i stk. 4, kan der forekomme situationer, hvor forbrugeren vil have brug for at få yderligere oplysninger for at kunne bedømme elementerne af ydelsen og prisen herfor. Disse oplysninger vil forbrugeren have krav på at få efter anmodning. Man kan fx. forestille sig, at det i nogle situationer vil være relevant for forbrugeren at få oplysninger om et grundgebyr, kørsel eller brug af ekstern arbejde. Hvis det viser sig, at faktureringsreglerne ikke er hensigtsmæssige for visse typer af regningsarbejde, og dette ikke kan løses ved selvregulering eller gennem retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden, er det relevant at markedsføringslovens 13, stk. 6, der med lovforslagets gennemførelse vil blive stk. 7, giver økonomi- og erhvervsministeren bemyndigelse til efter forhandling med vedkommende minister samt repræsentanter for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer ved bekendtgørelse at fastsætte regler bl.a. faktureringspligter, herunder til at undtage et område fra faktureringsreglen. Til nr. 5 Der foretages en konsekvensrettelse af 13, stk. 6. Til nr. 6 Der foretages en konsekvensrettelse af 15, stk. 1. Til nr. 7 I dag udnævner økonomi- og erhvervsministeren Forbrugerombudsmanden for en periode af 6 år uden mulighed for forlængelse eller genansættelse. Den foreslåede ændring af 22, stk. 3, medfører, at der skabes mulighed for at gøre ansættelsesperioden kortere end 6 år eller at forlænge Forbrugerombudsmandens ansættelsesperiode med yderligere 3 år. Da det foreslås, at Forbrugerombudsmanden fremover kan genansættes uden begrænsninger, foreslås 22, stk. 3, ændret således, at ansættelsen ikke som udgangspunkt i genansættelsessituationen sker for en periode på 6 år. En førstegangsansættelse af Forbrugerombudsmanden vil normalt som i dag ske for en 6 års periode dog med

5 5 mulighed for forlængelse med 3 år, så ansættelsesperiode i første omgang i alt kan blive på op til 9 år. Der vil derefter være mulighed for genansættelse efter sædvanlig ansættelsesprocedure. Det er således ikke hensigten, at der skal være begrænsninger i hvor mange gange, Forbrugerombudsmanden vil kunne blive genansat men genansættelse efter 9 år vil skulle ske efter, at stillingen er slået op, og hvor der søges på linje med andre ansøgere til stillingen. Der er i de senere år sket en betydelig udvikling i Forbrugerombudsmandens opgavevaretagelse og tilsynsbeføjelser, som medfører et øget behov for, at Forbrugerombudsmanden får mulighed for at fortsætte i en periode ud over 6 år. Muligheden for at forlænge stillingsansættelsen skal sikre, at der skabes den fornødne kontinuitet, så Forbrugerombudsmanden har tilstrækkelig tid til at påvirke, opfølge samt udnytte de erfaringer og den viden, som Forbrugerombudsmanden har indhøstet indenfor de forskellige brancheområder. Ved den foreslåede ændring sikres Forbrugerombudsmandens uafhængighed samtidig med at den ønskede dynamik på posten opretholdes. Til nr. 8 Det foreslås, at strafbelægge de foreslåede 13, stk. 4 og 5, med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Til 2 Det foreslås, at de foreslåede ændringer træder i kraft den 1. juli 2010.

6 6 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lovgivning Lovforslaget Bilag Stk og 3, 12 a, 13, stk. 3 og stk. 6, nr. 1, finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder, i det omfang økonomi- og erhvervsministeren har udstedt regler på det pågældende område. Stk , stk. 2 og 4, og 15 og 16 finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder. 1 I markedsføringsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, ændres»og stk. 6«til:»og stk. 7«. 2. I 2, stk. 3, ændres» 13, stk. 2 og 4«til:» 13, stk. 2, 4 og 5« , stk. 4,affattes således: Stk Stk. 4. Når en tjenesteydelse er udført efter regning, skal der på forbrugerens begæring tilstilles ning, skal der tilstilles forbrugeren en specificeret»stk. 4. Når en tjenesteydelse er udført efter reg- denne en specificeret regning, der sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de varer og prisen for de varer og tjenesteydelser, der indgår i regning, der sætter denne i stand til at kontrollere tjenesteydelser, der indgår i ydelsen. ydelsen. Forbrugeren skal, såfremt det er relevant for tjenesteydelsen, have følgende oplysninger: 1) timepris, 2) timeforbrug og 3) materialeforbrug I 13 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: Stk »Stk. 5. Den erhvervsdrivende skal endvidere på forbrugerens begæring give yderligere oplysninger, som kan være relevante for at kontrollere regningens indhold.«stk Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og Stk Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister samt repræsentanter for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer fastsætte regler om 1) særregler om og undtagelser fra stk. 1-4, herunder regler om oplysninger i forbindelse med ydelse af kredit, 2) fremgangsmåden ved meddelelse af prisoplysninger og om begrænsning i mængden af oplysninger, der gives, 5. I 13, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres»stk. 1-4«til:»stk. 1-5«.

7 7 3) at der på samme måde som efter stk. 1 skal oplyses om varens pris pr. måleenhed og om anvendelse af måleenhed for de enkelte varegrupper, og 4) at færdigpakkede detailsalgsvarer skal forsynes med oplysning om pakningens nettomængde Stk Stk. 3. Forbrugerombudsmanden udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for et tidsrum af 6 år og kan kun afskediges uden ansøgning, såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt den pågældende som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen. Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Forlængelse eller genansættelse kan ikke finde sted. Forbrugerombudsmanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive dommer Stk Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne i 3, stk. 1 og 2, 4-6, 8, stk. 2, 9-11, 12 a, stk. 1 og 2, 13, stk. 1-4, 14, 15, stk. 3, 16, stk. 1-4, og forsætlig overtrædelse af 18 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Overtrædelse af 3, stk. 2, der består i skadelig omtale af en anden erhvervsdrivende eller af forhold, der på særlig måde angår den pågældende, og overtrædelse af 5 er undergivet privat påtale. Stk I 15, stk. 1, ændres»stk. 5«til:»stk. 6« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Forbrugerombudsmanden udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for et tidsrum på op til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som Forbrugerombudsmand efter udløb af den fastsatte og eventuelt forlængede periode kan kun ske efter fornyet opslag. Forbrugerombudsmanden kan kun afskediges uden ansøgning, såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt den pågældende som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen. Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Forbrugerombudsmanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive dommer.«8. 30, stk. 3, 1. pkt., ændres» 13, stk. 1-4«til:» 13, stk. 1-5«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere