Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev"

Transkript

1 vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed Beskrivelse af opgaven Betingelser for egnethed Tildeling af kontrakt og tildelingskriterier Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Afgivelse og aflevering af tilbud Øvrige vilkår Oplysninger mv. om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø... 11

2 1 Den ordregivende myndighed Nationalmuseet udbyder hermed i egenskab af ordregiver opgaven istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev Den ordregivende myndighed er: Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen I.C. Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby Kontaktoplysninger på kontaktperson hos den ordregivende myndighed er: Johanne Bornemann Mogensen, telefon nr.: , mail: Tilbudsfristen er den 18. april 2012 kl Alle interesserede firmaer kan deltage i udbuddet på grundlag af vilkår fastsat i nærværende udbudsbetingelser med tilknyttede dokumenter (udbudsmaterialet). 1.1 Udbudsprocedure/udbudsform Udbuddet er indsendt til offentliggørelse i EU-tidende den 2. marts Udbudsformen er offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter, Udbudsdirektivet, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, rammebekendtgørelsen. 1.2 Udbudsmaterialets bestanddele Det samlede udbudsmateriale består af følgende bestanddele: Nærværende udbudsbetingelser. Udkast til kontrakt med tilhørende bilag 1-6: o o o Bilag 1: Rettelsesskrivelser til udbudsmaterialet under udbuddet. Bilag 2: Betalings- og milepælsplan (som vedlagt i tilbuddet). Bilag 3: Kravspecifikation (som vedlagt i tilbuddet). 2

3 o o o Bilag 4: Værftets tilbud (vedlægges ved kontraktens indgåelse). Bilag 5: Projektledere og nøglemedarbejdere. Bilag 6: Mødevirksomhed Formular der kan anvendes ved afgivelse af tro og love erklæring om gæld til det offentlige (restanceloven) samt beskyttelse på arbejdspladsen mv. 2 Beskrivelse af opgaven 2.1 Kravspecifikation Opgaven skal udføres i overensstemmelse med vedlagte udkast til kontrakt med tilhørende kravspecifikation i kontraktens bilag Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget imellem vinderen af udbuddet og Nationalmuseet er vedlagte udkast til kontrakt med tilhørende bilag Udbudsforretningens tidsplan Udbuddets offentliggørelse (offentligt udbud) 2. marts 2012 Frist for tilmelding til besigtigelse af fyrskibet. 13. marts 2012 Besigtigelse af fyrskibet Gedser Rev 16. marts 2012 kl Sidste frist for at stille skriftlige spørgsmål og anmode om supplerende oplysninger. 6. april 2012 Forventet dato for udsendelse af svar på spørgsmål og udsendelse af eventuelle supplerende oplysninger. 11. april 2012 Frist for afgivelse af tilbud. 18. april 2012 kl Forventet dato for udsendelse af accept- og afslagsskrivelser til tilbudsgivere. 30. april 2012 Forventet dato for indkaldelse til kontraktmøde med den valgte tilbudsgiver. Uge

4 Forventet dato for indgåelse af endelig kontrakt. 8. maj 2012 Forventet dato for kontraktstart. 9. maj 2012 Nationalmuseet har ud for nogle af datoerne i tidsplanen skrevet forventet, hvilket betyder, at der kan forekomme ændringer i disse datoer undervejs. 3 Betingelser for egnethed 3.1 Tro og loveerklæring Tilbudsgiver skal underskrive og aflevere en formular, som er samlet dokumentation for pkt. 1 og 2. Vedlagte formular som er bilagt udbudsbetingelserne kan benyttes. 1. En erklæring på tro og love om, hvorvidt tjenesteyderen har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter samt betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tjenesteyderen er etableret, eller i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13/05/ En erklæring om, at tilbudsgiver har taget hensyn til de forpligtigelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. artikel 27, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, som er obligatorisk i Danmark ved 4 i LBK nr. 937 af 16. september 2004 med senere ændringer. 3.2 Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: 3. Bevis for relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring. 4. Fremlæggelse af virksomhedens balance herunder egenkapital eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. 5. Erklæring om tjenesteyders generelle omsætning, i højest de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tjenesteyder blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. 4

5 3.3 Oplysninger om teknisk kapacitet Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for teknisk kapacitet: 6. Forelæggelse af en liste over de betydeligste tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år, som bør indeholde angivelse af beløb og tidspunkter samt den offentlige eller private modtager. Referencen bør desuden uddybes, så ordregiver kan få et indtryk af referencens relevans for denne opgave. 7. Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten tjenesteyderen eventuelt agter at give i underentreprise. 3.4 Minimumskrav til tilbudsgivernes egnethed Tilbudsgivere skal indsende samtlige oplysninger og dokumentation som fremgår af afsnit 3.1, 3.2 og 3.3 ovenfor samt opfylde de oplistede mindstekrav, som fremgår af skema A neden for, for at være egnede tilbudsgivere i dette udbud. Tilbudsgivere, der glemmer at indsende oplysninger og dokumentation som fremgår af afsnit 3.1, 3.2 og 3.3 ovenfor og/eller som ikke opfylder alle mindstekravene i skemaet neden for, er ikke egnede og vil ikke blive bedømt efter tildelingskriterierne i afsnit 4. Skema A: Henvisning til dokumentationskrav i afsnit 3.2 ovenfor Udvælgelseskriterier Mindstekrav Ad 3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring Ad 4) Soliditetsgrad Soliditetsgrad på min. 5 % 5

6 Ad 5) Omsætning Omsætning (generelt) på min. 10 mio. kr. Ad 6) Erfaring ved levering af sammenlignelige ydelser Min. 1 reference som relaterer sig til den udbudte opgave (inden for de sidste 3 år) Ad 7) Anvendelse af underentreprise, idet det foretrækkes, hvis ydelsen leveres af leverandøren selv 4 Tildeling af kontrakt og tildelingskriterier Det overordnede tildelingskriterium er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som består af de underkriterier, som fremgår af pkt. 4.1 og som er uddybet i afsnit Underkriterier Der anvendes følgende underkriterier med tilhørende vægtninger: Underkriterier Vægtning i % Pris (uddybes i afsnit 4.3.1) 40 Løsningsforslag herunder fremgangsmåde og 35 metode (uddybes i afsnit 4.3.2) Faglig relevans af tilbudte medarbejdere i forhold 25 til den udbudte opgave (uddybes i afsnit 4.3.3) I alt 100 6

7 4.2 Tildeling af ordren/kontrakten Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der efter evalueringen samlet set har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt efter underkriterierne i afsnit 4.1. Underkriterierne er uddybet i afsnit Uddybning af underkriterierne I de følgende afsnit er det angivet, hvordan tilbuddene vil blive bedømt i forhold til de konkrete underkriterier i afsnit Pris, vægtning (40 %): Budgetrammen er kr. ekskl. moms. Budgetrammen ligger fast og den samlede pris må ikke overstige budgetrammen. Tilbudsgiver skal afgive en samlet fast pris på udførelse af hele opgaven som beskrevet i kravspecifikationen (kontraktens bilag 3) og betalings- og milepælsplanen i kontraktens bilag 2 skal udfyldes og vedlægges tilbuddet. Tilbudsgiver skal fordele den samlede pris på delbetalinger der knytter sig til milepælene. Opfyldelse af milepælene udløser de tilbudte betalinger. Der skal afgives en fast pris pr. plankemeter eg (se kravspecifikationen) samt timepriser for relevante medarbejderkategorier. Alt kobber tilhører Nationalmuseet. Det sælges på værftets foranledning til højeste dagspris og beløbet modregnes mod dokumentation i den endelige faktura. Den forventede fortjeneste ved salg af kobber skal tages med i kalkulationen af den faste pris ved tilbudsafgivelse. Tilbud skal afgives i DKK ekskl. moms, og skal indeholde samtlige udgifter til opgavens udførelse. Undtaget fra den samlede pris er eventuelle afgifter til offentlige myndigheder i forbindelse med klassificering af skibet som flydende erhverv. Udgifter forbundet med klargøring og gennemførelse af tilsynet skal indregnes i den faste pris. Det er den samlede faste pris der lægges til grund ved vurderingen af pris Løsningsforslag herunder fremgangsmåde og metode, delvægtning (35 %): Tilbudsgiver bør afgive et løsningsforslag som indeholder en fremgangsmåde og metode til løsning af hele opgaven med istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev. Løsningsforslaget skal afgives inden for rammerne af kravspecifikationen og omfatte alle delopgaver/aktiviteter. Tilbudsgiver bør i løsningsforslaget beskrive den mest velegnede fremgangsmåde og metode til løsning af opgaven/delopgaver/aktiviteter, som tager hensyn til at inddrage Nationalmuseet og minimere alle tænkelige risici undervejs. Ordregivers tilsynsførende har adgang til værftet inden for værftets almindelige arbejdstid, jf. kontraktens punkt 5. I den forbindelse bør tilbudsgiver i sit tilbud beskrive eventuelle ordensbestemmelser på værftet. 7

8 Tilbuddet bør kun omfatte ca. 3 A4 sider til beskrivelse af dette underkriterium. Ordensbestemmelser på værftet kan vedlægges i bilagsform til tilbuddet og tæller ikke med inden for de ca. 3 A4 sider. Nationalmuseet lægger særligt vægt på følgende ved vurdering af løsningsforslag, fremgangsmåde og metode: Løsningsforslaget er gennemtænkt og omfatter udførelse af opgaven/delopgaver/aktiviteter i højest mulig kvalitet. Fremgangsmåde/metode demonstrerer overblik over hele opgaven og tager hensyn til at inddrage Nationalmuseet undervejs i opgaveløsningen Faglig relevans af tilbudte medarbejdere i forhold til den udbudte opgave, delvægtning 25 %: Tilbudsgiver bør beskrive, hvordan faglige kompetencer/kvalifikationer hos de personer (navnlig projektlederen) og eventuelle underleverandører, der arbejder på hele eller dele af opgaven, tænkes ind i udførelsen af opgaven/delopgaverne. Nationalmuseet lægger særligt vægt på følgende, når tildelingskriteriet vurderes: Den faglige relevans i forhold til den udbudte opgave vurderes. Dvs. har de faglige personer og eventuelle underleverandør(er), der inddrages i løsningen af opgaven/delopgaverne, den tilstrækkelige viden og erfaring med at løse opgaven/delopgaverne. 5 Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende vilkår. Sådanne forbehold vil medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Øvrige forbehold i tilbudsgivers tilbud kan føre til afvisning af tilbuddet fra ordregivers side, hvis forbeholdet ikke kan kapitaliseres af ordregiver på tidspunktet for tilbudssammenligningen. Eventuelle forbehold bør være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelser. 6 Afgivelse og aflevering af tilbud 6.1 Besigtigelse af fyrskibet Gedser Rev D. 16. marts 2012 kl Kan fyrskibet Gedser Rev besigtiges i Nyhavn. 8

9 Frist for tilmelding til besigtigelsen er d. 13. marts. Tilmelding sker ved at sende en mail til Leverandører som ønsker at besigtige fyrskibet kan højst stille med to repræsentanter/leverandør. 6.2 Frist for skriftlige spørgsmål og anmodning om supplerende oplysninger Skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet og anmodninger om supplerende oplysninger skal være Nationalmuseet i hænde senest den 6. april 2012 Henvendelser, der modtages efter denne frist, kan ikke forventes besvaret. Skriftlige spørgsmål og anmodninger om supplerende oplysninger skal sendes til Johanne Bornemann Mogensen på mail: Den 11. april 2012 forventer Nationalmuseet at udsende en besvarelse af spørgsmål og eventuelt supplerende materiale til tilbudsgiverne på . Besvarelsen vil sikre spørgernes anonymitet. 6.3 Tilbudsfrist, aflevering og mærkning af tilbud Tilbud skal være Nationalmuseet i hænde senest d. 18. april 2012 kl Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen I.C. Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby Att.: Johanne Bornemann Mogensen Mail: Tilbud bør mærkes Tilbud på istandsættelse af fyrskibet. 6.4 Acceptfrist for tilbud Tilbud er automatisk gældende for accept i en periode på 90 dage regnet fra tilbudsfristens udløb. 6.5 Åbning af tilbud De tilbud, der er modtaget rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen. 9

10 6.6 Antal eksemplarer Tilbuddet skal afgives i et originalt underskrevet eksemplar og bør indeholde en elektronisk kopi af tilbuddet i CD-Rom, USB eller lignende. 6.7 Sprog Tilbud skal være affattet på dansk, men baggrundsmateriale m.v. kan være på engelsk. 7 Øvrige vilkår 7.1 Alternative tilbud Der er ikke adgang til at afgive alternative tilbud. 7.2 Aflysning Nationalmuseet forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet. En eventuel aflysning vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til aflysningen. 7.3 Ændringer i udbudsmaterialet Nationalmuseet forbeholder sig ret til i videst muligt omfang at foretage ændringer i udbudsmaterialet ved udsendelse af et tillæg til udbudsmaterialet inden tilbudsfristens udløb. Nationalmuseet kan forlænge tidsfristerne, herunder tilbudsfristen. 7.4 Omkostninger ved deltagelse Deltagelse i udbuddet sker for tilbudsgivers egen regning og risiko, og omkostninger eller tab, som en tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i udbuddet, er Nationalmuseet uvedkommende. 7.5 Ejendomsret til udbudsmaterialet Nationalmuseet har vedblivende enhver rettighed, herunder ophavsret og ejendomsret, til udbudsmaterialet og oplysninger, der i øvrigt afgives af Nationalmuseet i forbindelse med udbuddet. Tilbuddene vil blive behandlet fortroligt. 10

11 8 Oplysninger mv. om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Nedenfor er angivet adresse, internetadresse og telefonnummer mv. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) Skattecenter København Sluseholmen 8B 2450 København SV Telefon: Telefax: adresse: Internetadresse: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon: Telefax: adresse: Internetadresse: Nationalmuseet stiller ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i forbindelse med de udbudte ydelser, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. Information om relevant lovgivning på området kan i øvrigt fås via henvendelse til Søfartsstyrelsen. 3) Søfartsstyrelsen Vermundsgade 38 C Telefon: Telefax: adresse: Internetadresse: 11

12 12

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere