Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning"

Transkript

1 Roskilde Kommune Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning Side 1 af 10

2 Roskilde Kommune...1 1) Rammeaftalens parter Omfang og formål...3 3) Leverandørens garantier...3 4) Tilmelding, ændringer og afmelding Tilmelding -opstart Løbende ændringer i kvalitetskravene Afmelding i forbindelse med leverandørskift Bestilling, aflevering, returvarer og afbestilling...5 5) Samarbejde Loyalt samarbejde og personaleforhold Informationsmateriale Arbejdsredskaber...6 6) Rapportering og kontrol Leverandørens rapportering Brugerundersøgelser Kontrol Revisorerklæring...6 7) Vederlag Priser og betalingsbetingelser Sikkerhedsstillelse Forsikring...7 8) Andre tilbud fra leverandøren Gave og låneforbud Tilkøbsydelser...7 9) Forvaltningsmæssige bestemmelser Tavshedspligt og fortrolighed Videregivelse af oplysninger Videresendelse af klager Aktindsigt ) Misligholdelse ) Force majure Overdragelse Fortolkning ) Tvister Ændringer af vilkår ) Ikrafttrædelse og varighed ) Underskrifter...10 Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Leverandørkrav Bilag 3 Tilbudsgivers tilbud af xx-xx-xxxx Side 2 af 10

3 1) Rammeaftalens parter Denne rammeaftales parter er Roskilde Kommune Myndighedsservice Køgevej Roskilde CVR i det følgende benævnt kommunen og [navn] [adresse1] [adresse2] CVR. nr. i det følgende benævnt leverandøren herefter samlet og hver for sig parterne og part alt efter sammenhængen. 2. Omfang og formål Denne rammeaftale (herefter Aftalen) er indgået efter kommunens gennemførelse af en udbudsforretning i overensstemmelse med bestemmelserne om frit valg af personlig og praktisk bistand mv., jf. lov om social service med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger mv. Aftalen omfatter leverandørens forpligtelser til at levere den i kravspecifikationen beskrevne indkøbsordning. Aftalen er en tilbudsaftale, som forpligter leverandøren, hvorimod kommunen og borgerne ikke umiddelbart uden nærmere aftale er forpligtet til at aftage konkrete aktiviteter fra leverandøren. Aftalen består af denne individuelle aftale med tilhørende bilag som udgør en integreret del af Aftalen. 3) Leverandørens garantier Leverandøren garanterer, at ydelserne leveres i overensstemmelse med de i Aftalen med bilag fastsatte krav, branchens faglige niveau og god skik inden for ydelsesområderne, herunder at de gældende krav til faglige standarder overholdes. Desuden skal leverandøren medvirke til at sikre, at reglerne om arbejdsmiljø og eventuelle krav om bedriftssundhedstjeneste, gældende lovgivning, kommunens instruktioner samt alle øvrige myndighedskrav, der er gældende for arbejdets udførelse, overholdes, jf. bl.a. bilag 2. Leverandøren garanterer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed for Aftalens opfyldelse, herunder at have et sådant beredskab, at leverancerne kan foregå uforstyrret af fravær i forbindelse med eksempelvis ferie, kursus, sygdom, personaleafgang mv. Såfremt et eller flere krav måtte vise sig ikke at være opfyldt, påhviler det leverandøren, uden forøgelse af nogen pris eller noget vederlag, uden reducerede servicemål og inden for eventuelle i Aftalen fastsatte tidsfrister, at tage sådanne skridt, som måtte være nødvendige Side 3 af 10

4 for at opfylde Aftalen, herunder eventuelt at inddrage sådant yderligere personelle ressourcer i det omfang, det måtte være nødvendigt. Leverandøren har som angivet i bilag 1, etableret de nødvendige rammer og procedurer til sikring af den kvalitet, hvormed leverandøren leverer sine ydelser. 4) Tilmelding, ændringer og afmelding 4.1 Tilmelding -opstart Leverandøren bliver kontaktet af kommunen (Myndighedsservice), når en borger ønsker at modtage praktisk hjælp fra den pågældende leverandør. Hjælpen skal iværksættes senest 14 dage efter, leverandøren er blevet orienteret om ydelsestildelingen. Leverandøren skal kontakte borgeren inden for en uge efter, leverandøren er blevet kontaktet herom af kommunen, bl.a. med henblik på at indgå aftale med borgeren om indkøbsordningens iværksættelse. En leverandør kan i intet tilfælde nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør. En leverandør kan ikke efterfølgende aflyse planlagte besøg hos borgeren, men leverandøren har dog adgang til at foreslå, at et møde flyttes til et andet tidspunkt, efter aftale med borgeren. Varsler for ændringer af aftaler er angivet i bilag Løbende ændringer i kvalitetskravene Kommunen er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer eller tilføjelser i kvalitetskravene, der er indarbejdet i kravspecifikationen, jf. bilag 1. Kvalitetskravene opdateres som hovedregel mindst én gang årligt. Kommunen er ligeledes berettiget til at foretage ændringer i kravspecifikationen som følge af ændrede politiske beslutninger, ændret lovgivning mv. Sådanne ændringer kan derfor forekomme hyppigere. Kommunen orienterer leverandøren skriftligt om de gennemførte ændringer eller tilføjelser. Leverandøren skal implementere og efterleve ændringer og tilføjelser med de tidsfrister, der fastsættes af kommunen. Det betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvis leverandøren ikke implementerer og/eller efterlever ændringerne og tilføjelserne indenfor de fastsatte tidsfrister. Konsekvensen af en forøgelse eller formindskelse af leverandørens samlede ydelser som følge af sådanne ændringer fastsættes i overensstemmelse med principperne om prisfastsættelse i bilag 1. Ajourføring af informationsmateriale i samarbejdsbogen eller lignende materiale hos eksisterende borgere foretages af leverandøren. 4.3 Afmelding i forbindelse med leverandørskift Borgerne kan med det i bilag 1 fastsatte varsel iværksætte skift til anden leverandør. I særlige tilfælde, f.eks. ved alvorlige uoverensstemmelser mellem leverandør og borger, kan kommunen dog godkende en borgers ønske om skift til en anden leverandør med kortere varsel. Leverandøren kan i intet tilfælde opsige en aftale med en borger. Side 4 af 10

5 4.4 Bestilling, aflevering, returvarer og afbestilling 1 Bestilling og aflevering af varer skal ske i overensstemmelse med angivelserne og principperne herom i bilag 1. Borgerne kan få leveret bestilte varer på alle hverdage i tidsrummet mellem 8:00 og 15:00. 5) Samarbejde 5.1 Loyalt samarbejde og personaleforhold Roskilde Kommune ønsker at indgå i dialog og samarbejde med leverandører af indkøbsordningen for at sikre fortsat udvikling indenfor hjemmeplejen. Leverandøren er forpligtet til at deltage i møder med Myndighedsservice efter behov. Formålet med møderne er at optimere samarbejdet mellem de involverede parter. Der er mulighed for at drøfte samarbejdsrelationer og mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Der gives ikke særskilt betaling for deltagelse i disse møder. Kommunen kan kræve, at leverandøren udpeger en kontaktperson, og at denne kontaktperson ikke udskiftes i Aftalens løbetid, medmindre dette skyldes kontaktpersonens personlige forhold eller andre udefrakommende omstændigheder, der ikke er under leverandørens kontrol. Leverandøren er desuden forpligtet til at koordinere hjælpen til borgeren med andre leverandører. Til dette formål skal leverandøren anvende Roskilde Kommunes samarbejdsbog eller tilsvarende, der forefindes i borgerens hjem. Bogen kan f.eks. indeholde sundhedsoplysninger om borgeren, samtykkeerklæring, information om tildelt hjælp og fungerer som dialogredskab mellem Myndighedsservice, leverandør og borger/pårørende. Parterne skal medvirke til opfyldelsen af Aftalen på en loyal og rimelig måde, der er egnet til at fremme samarbejdet og en smidig varetagelse af de omfattede ydelser. Kravene til leverandørens ansatte, herunder krav til fremtræden, påklædning, legitimation mv., fremgår af bilag 1. Kommunen lægger afgørende vægt på, at leverandøren og dennes ansatte skal i enhver henseende være egnede i forhold til at levere ældreservice, herunder bidrage til at sikre en tillidsvækkende ældreservice med vægt på tryghed og ansvarlighed i forhold til borgerne. 5.2 Informationsmateriale Leverandøren skal i samarbejde med kommunen udarbejde informationsmateriale om sine ydelser til de borgere i kommunen, som er visiteret til de pågældende ydelser. Informationsmaterialet skal følge de af kommunen fastlagte retningslinier og indeholde alle oplysninger af betydning for borgeres valg af leverandør. Informationsmaterialet indgår i og skal indsættes i samarbejdsbogen eller lignende materiale i borgerens hjem. Udgifterne til informationsmateriale afholdes af tilbudsgiver. Opdateringer af informationsmaterialet skal ske på baggrund af kommunens anvisninger til leverandøren herom. 1 Dette afsnit skal tilpasses, når forhandling med tilbudsgiver er gennemført. Side 5 af 10

6 5.3 Arbejdsredskaber Parterne kan træffe skriftlig aftale om, at kommunen eventuelt stiller supplerende hjælpemidler til rådighed for leverandørens medarbejdere, dersom det skønnes nødvendigt af hensyn til borgerne og arbejdets udførelse. Ydelserne skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og forskrifter, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds-og sikkerhedsforskrifter, samt de krav hertil, der er angivet i bilag 1. 6) Rapportering og kontrol 6.1 Leverandørens rapportering Leverandøren er indstillet på og forpligtet til vederlagsfrit at levere den til enhver tid nødvendige statistik, som kommunen af lovgivnings eller indberetningspligtige årsager er forpligtet til at levere. Leverandøren skal månedligt levere rapportering til Myndighedsservice vedrørende: 1. Klager fra borgere. 2. Sagshistorik på de enkelte borgere 3. Relevant statistik, herunder antal meget stærke borgere, stærke borgere og svage borgere, samt hvordan borgerne kontakter leverandøren. 4. Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af leverandøren. Leverandøren skal ved ændringer i borgerens almene tilstand mundtligt rapportere til Myndighedsservice. 6.2 Brugerundersøgelser Roskilde Kommune laver tilfredshedsundersøgelser af den personlige pleje og praktisk hjælp, herunder indkøb. Leverandøren skal positivt medvirke til disse undersøgelser. Såfremt leverandøren gennemfører egne tilfredshedsundersøgelser skal disse tilsendes Roskilde Kommune. 6.3 Kontrol Kommunens visitator foretager altid kontrol af ydelsesleveringen ved re-visitation eller borgerhenvendelser herom. Derudover kan kommunens visitator foretage stikprøvekontrol. Kommunen har desuden til enhver tid ret til på eget initiativ at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere. 6.4 Revisorerklæring Kommunen kan vederlagsfrit anmode leverandøren om at foranledige en årlig revisorerklæring udarbejdet af en statsautoriseret revisor. Såfremt kommunen ønsker revisorerklæringer udarbejdet oftere end ovenfor anført, sker dette for kommunens regning. Konstateres det på baggrund af revisorerklæringen, at leverandøren helt eller delvist ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til Aftalen, afholder leverandøren i alle tilfælde alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af revisorerklæringen, og kommunen er berettiget til at anvende de af Aftalen omfattede misligholdelsesbeføjelser. Side 6 af 10

7 7) Vederlag 7.1 Priser og betalingsbetingelser Priserne, betalingsbetingelserne og betalingsmåderne for de af Aftalen omfattede ydelser fremgår af bilag 3. 2 Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige på Aftaletidspunktet gældende afgifter, bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter, bortset fra moms, eller ved indførelse af nye danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens af ændringerne, således at leverandøren stilles uændret. Ændringer i de på Aftaletidspunktet gælder danske regler for leverandørens adgang til at fradrage eller modregne moms eller tilsvarende er i enhver henseende Aftalen uvedkommende og kan ikke føre til prisændringer. Betalingsbetingelserne for ydelserne er angivet i bilag 1. Leverandørernes fakturaer skal eksplicit angive antal leverancer pr. borger, samt almindelige leverancer og genleverancer. Leverandøren skal fakturere til Myndighedsservice månedligt. 7.2 Sikkerhedsstillelse Leverandører skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på kr i form af en anfordringsgaranti i et pengeinstitut. Garantien skal senest stilles ved underskrivelse af Aftalen. Alle eventuelle omkostninger i tilknytning til sikkerhedsstillelsen afholdes af leverandøren. 7.3 Forsikring Såfremt leverandøren, dennes medarbejdere eller underleverandører under udførelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller ting, er alene leverandøren eller eventuelt dennes medarbejdere ansvarlig herfor. Rejser skadelidte krav mod kommunen, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. Leverandøren er forpligtet til at tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer og til at opretholde disse i Aftalens løbetid. Kommunen er til enhver tid berettiget til at kræve omgående dokumentation herfor. 8) Andre tilbud fra leverandøren 8.1 Gave og låneforbud Leverandøren og dennes medarbejdere og underleverandører samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgerne, herunder lån. 8.2 Tilkøbsydelser Leverandøren har mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser uafhængigt af de opgaver, der er beskrevet i bilag 1. Leverandøren skal eksplicit gøre borgerne opmærksom på, at der 2 Dette afsnit skal tilpasses, når forhandlinger med tilbudsgivere er gennemført. Side 7 af 10

8 er tale om en tilkøbsydelse, der falder uden for Aftalen og dermed de opgaver, der er beskrevet i bilag 1. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og borgeren, er kommunen uvedkommende. Aftaler om tilkøbsydelser skal indgås med respekt af lov om visse forbrugsaftaler (dørsalgsloven). 9) Forvaltningsmæssige bestemmelser 9.1 Tavshedspligt og fortrolighed Kommunen er underlagt reglerne for tavshedspligt for personer ansat i offentlig tjeneste, herunder reglerne i straffeloven og retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3. Leverandøren, dennes medarbejdere og underleverandører påtager sig herved de samme regler for tavshedspligt, som gælder for kommunen og dennes ansatte. Leverandøren er særligt i relation til lov om behandling af personoplysninger pålagt en skærpet tavshedsforpligtelse for så vidt angår leverandørens, dennes personale og underleverandørers kendskab til personhenførbare oplysninger. Leverandøren er dog berettiget til at føre den til opfyldelse af Aftalen nødvendige dialog med sine underleverandører, såfremt disse skriftligt overfor leverandøren og kommunen påtager sig samme tavshedspligt, forinden eventuelle oplysninger er genstand for udlevering. Leverandøren og kommunen er i øvrigt gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forhold fortroligt, hvor dette i sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten gælder også efter Aftalens ophør, uanset ophørsårsag. Leverandøren kan medtage kommunen på en generel referenceliste, som omfatter leverandørens samarbejdsrelationer, men må ikke derudover, uden kommunens forudgående skriftlige samtykke, bruge kommunens navn i markedsføringsøjemed. 9.2 Videregivelse af oplysninger Leverandøren skal på anmodning fra kommunen videregive enhver oplysning til kommunen, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af de af Aftalen omfattede opgaver for kommunen, herunder oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true opfyldelsen af Aftalen. 9.3 Videresendelse af klager Leverandøren skal uden ugrundet ophold videresende skriftlige klager over leverandørens varetagelse af de af Aftalen omfattede opgaver til kommunen, når leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. 9.4 Aktindsigt Leverandørens varetagelse af de af Aftalen omfattede opgaver er omfattet af reglerne om aktindsigt i Offentligheds- og Forvaltningsloven. Begæringer om aktindsigt skal videresendes til Myndighedsservice, der forestår behandlingen heraf. Leverandøren er forpligtet at stille de fornødne oplysninger til rådighed for kommunen i forbindelse med kommunens behandling af begæringen. Side 8 af 10

9 10) Misligholdelse Såfremt leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og såfremt forholdet ikke er udbedret inden 2 uger efter, at kommunen skriftligt har påtalt denne misligholdelse, kan kommunen hæve Aftalen uden yderligere varsel. Leverandørens gentagne aflysninger af aftaler med borgere sidestilles med væsentlig misligholdelse. Desuden henvises til Aftalens pkt. 6.5 og 16 Kommunen er desuden berettiget til at hæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt leverandøren går konkurs, standser sine betalinger eller åbner forhandlinger om akkord. Det samme gælder, såfremt leverandøren ophører med den virksomhed, som Aftalen vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. I øvrigt gælder dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser og erstatningsregler. Ved ophævelse af Aftalen skal den part, hvis misligholdelse er årsag til ophævelsen, erstatte modparten dennes dokumenterede og direkte tab. Indirekte tab og tab af forventet omsætning kan i intet tilfælde kræves erstattet ved Aftalens ophævelse. 11) Force majeure Hverken leverandøren eller kommunen skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke kunne have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som leverandøren ikke burde have forudset, undgået eller overvundet. Såfremt force majeure indtræffer, påhviler det den berørte part straks at tage effektive skridt til med alle til rådighed stående midler at overvinde den pågældende forhindring eller formindske dens virkning. Den berørte part er desuden forpligtet til straks at give den anden part meddelelse herom. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere Aftalen, såfremt de aftalte opgaver ikke bliver løst i overensstemmelse med det fastlagte kvalitetsniveau i mere end 5 dage, og såfremt situationen derefter ikke kan forventes at blive reetableret inden for en frist på 5 dage. Dette gælder dog ikke ved landsdækkende strejke og/eller lockout eller forhold, der rammer begge parter. Ingen af parterne er forpligtet eller berettiget til at kræve nogen former for erstatning, godtgørelse eller lignende mod den anden part ved force majeure begrundet annullation af Aftalen Så længe leverandøren er forhindret, har kommunen ret til at lade det force majeure ramte arbejde udføre selv eller af andre. 12. Overdragelse Leverandøren er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand. Overdragelse kan dog ske til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med leverandøren. Overdragelse er i så fald betinget af, at det selskab, hvortil leverandørens rettigheder og forpligtelser overdrages, skriftligt tiltræder Aftalen i den helhed og uden forbehold. Ved sådan overdragelse skal leverandøren fortsat hæfte som selvskyldner for Aftalens opfyldelse. Side 9 af 10

10 13. Fortolkning Henvisning til Aftalen eller til bestemmelser heri omfatter også de tilhørende bilag. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem Aftalen og dens bilag skal følgende indbyrdes rangorden anvendes: 1. Kravspecifikation i bilag 1 2. Leverandørkrav i bilag 3 3. Aftalen 4. Øvrige bilag Bestemmelser indeholdt i tillæg til Aftalen opnår rangorden som de bestemmelser, tillægget erstatter eller supplerer. Rangordenen gælder medmindre andet eksplicit er anført i Aftalen. 14) Tvister Aftalen er underlagt dansk ret, og dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold. Retten i Roskilde er aftalt som værneting for alle tvister, der måtte udspringe af Aftalen, og som ikke kan løses ved mindelighed mellem parterne. 15. Ændringer af vilkår Aftalen kan alene ændres med skriftlig accept fra bemyndigede for henholdsvis kommunen og leverandøren. Ændringer beskrives i tillæg, der nummereres fortløbende, til Aftalen. 16) Ikrafttrædelse og varighed Nærværende Aftale træder i kraft 1. februar 2011 og løber til 31. januar 2015, med mulighed for forlængelse på yderligere 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. I aftaleperioden kan aftalen opsiges med 6 måneders skriftligt varsel. Ændringer af og tilføjelser til Aftalen kan iværksættes af kommunen med rimeligt varsel, såfremt dette er nødvendigt for at tilpasse Aftalen som følge af ændrede myndighedskrav, politiske beslutninger, ændringer i relevante lovregler samt ændringer, der følger af afgørelser fra domstole og relevante administrative nævn. Ændringer skal tiltrædes skriftligt af begge parter, jf. punkt 15. Såfremt leverandøren ikke kan tiltræde nødvendige ændringer og tilføjelser, som er begrundet i de ovennævnte forhold, er kommunen berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel. Såfremt leverandøren ikke sagligt kan begrunde sin manglende accept til at tiltræde nødvendige ændringer og tilføjelser, er kommunen berettiget til at anvende Aftalens misligholdelsesbeføjelser. 17) Underskrifter Aftalen er oprettet i 2 eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager en. Dato : Dato : For leverandøren For kommunen [Navn] [Titel] [Navn] [Titel] Side 10 af 10

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Kontrakt om levering af Turkøbsordning til ældre borgere i eget hjem

Kontrakt om levering af Turkøbsordning til ældre borgere i eget hjem Kontrakt om levering af Turkøbsordning til ældre borgere i eget hjem Oversigt over kontraktens parter og lokalområde m.v. Kommunens navn og adresse (kommunen): Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg

Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk hjælp Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren):

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt om levering af spisetilbud

Kontrakt om levering af spisetilbud Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontrakt om levering af spisetilbud Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Københavns Kommune

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakt om levering af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt om levering af personlig og praktisk hjælp Bilag 1 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontrakt om levering af personlig og praktisk hjælp Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren):

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Langeland Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp 1 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver Kontrakt om Levering af skolemælk mellem Frederiksberg Kommune og Kontrakthaver Indhold 1. Parter... 4 2. Kontraktgrundlaget... 4 3. Kontraktperiode... 4 4. Kontraktens genstand... 4 5. Priser... 5 6.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Rammeaftale

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Rammeaftale Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Rammeaftale Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Rammeaftalens

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 1 INDHOLD 1. Rammeaftalens parter 6 2. Definitioner 6 3. Baggrund, formål

Læs mere