UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af kanylebokse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse"

Transkript

1 Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af kanylebokse

2 Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER Indledning Ordregiver Kontaktafdeling og person Brugergruppe Udbudsmateriale Fortrolighed Tidsplan Udbudspræsentation Spørgsmål Vurdering af tilbudsgivers egnethed Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Afgivelse af tilbud og sprogkrav Aflevering af tilbud Produktdatablade og brugsvejledninger Vareprøver Eventuel afprøvning af den tilbudte leverance/produktpræsentation Prisoplysning Vedståelsesfrist Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Forbehold Alternative tilbud Udbuddets form Kontraktform Tildelingskriterium med underkriterier Orientering om resultatet af udbudsforretningen Offentliggørelse af prisoplysninger Ordregivers forbehold TJEKLISTE FOR TILBUDSGIVER Bilagsoversigt Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Udbudsbilag 2 Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet Udbudsbilag 3 Den seneste godkendte årsrapport Udbudsbilag 4 Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring Udbudsbilag 5 Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet24 Udbudsbilag 6 Kopi af certificeringer Udbudsbilag 7 Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet Udbudsbilag 8 Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et konsortium/flere tilbudsgivere i forening Indkøb & Medicoteknik

3 Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse Udbudsbilag 9 Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Udbudsbilag 10 Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel Udbudsbilag 11 Fortegnelse over vareprøver Udbudsbilag 12 Oversigt over Regions Midtjyllands årsforbrug Indkøb & Medicoteknik

4 1 UDBUDSBETINGELSER 1.1 Indledning Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af kontrakter om kanylebokse. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler som ses i det nedenstående. Der vælges én leverandør pr. delaftale. Mængder og omfang vedrørende de enkelte delaftaler fremgår af Kontraktbilag 2 og Udbudsbilag 12. I Udbudsbilag 12 fremgår styk-, brutto- og nettoforbruget fra 2012 opgjort pr. størrelse, mens det estimerede nettoforbrug på de enkelte delaftaler fremgår af Kontraktbilag 2. Delaftalerne er opdelt efter funktion. Delaftale 1 omfatter kanylebokse til bortskaffelse af almindelige størrelser kanyler og stikkende affald på hospitaler og institutioner i regionen. Delaftale 2 tilgodeser et behov for en mindre kanyleboks som også kan anvendes ved patientbesøg udenfor hospitalerne. Delaftale 3 dækker et behov for bortskaffelse af langt og stikkende affald på op til 45 cm som ikke ville kunne bortskaffes i almindelige kanylebokse. For beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende rammeaftaler om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet 1. Udbudsmaterialet offentliggøres på ordregivers hjemmeside og på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside for udbud efter forudgående udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende nr. 2014/S af Ordregiver Ordregiver er: Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg 1.3 Kontaktafdeling og person Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik 1 Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved følgende bekendtgørelser: nr. 326 af 11. april 2006, nr. 588 af 12. juni 2006 og nr. 597 af 7. juni 2007 og nr. 712 af 15. juni 2011 (bekendtgørelse til implementering af Udbudsdirektivet) Indkøb & Medicoteknik

5 Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Kontaktperson: Anders Dalsgaard Tlf.: (+45) Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. dette udbud: "Udbud af Kanylebokse, Sagsnr Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftlig. 1.4 Brugergruppe Ordregivers brugergruppe er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter/ydelser, som er omfattet af dette udbud. Brugergruppen er bl.a. medansvarlig for udarbejdelse af kravspecifikation, fastsættelse af tildelingskriterier og underkriterier, jf. afsnit 1.24, samt evaluering af tilbud. 1.5 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består af: 1: Udbudsbetingelser med følgende bilag: Udbudsbilag 1 Udbudsbilag 2 Udbudsbilag 3 Udbudsbilag 4 Udbudsbilag 5 Generelle oplysninger Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet Den seneste godkendte årsrapport Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet Udbudsbilag 6 Kopi af certificeringer Udbudsbilag 7 Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet Udbudsbilag 8 Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et konsortium/flere tilbudsgivere i forening Udbudsbilag 9 Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Udbudsbilag 10 Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45 Udbudsbilag 11 Fortegnelse over vareprøver Udbudsbilag 12 Oversigt over Region Midtjyllands årsforbrug 2: Udkast til kontrakt om levering af kanylebokse med følgende bilag: Kontraktbilag 1 Kravspecifikation / Løsningsbeskrivelse Indkøb & Medicoteknik

6 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 Kontraktbilag 4 Kontraktbilag 5 Kontraktbilag 6 Kontraktbilag 7 Tilbudsliste(r) Produktdatablade Leveringsadresser og ny vareforsyningsstruktur Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Eventuelt øvrigt kontraktrelevant materiale fra leverandørens tilbud Indeståelseserklæring 3: Udbudsbekendtgørelse jf. pkt Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har hentet det fulde udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt. I udbudsmaterialet indgår eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar, jf. Kontraktbilag 5, som så vidt muligt løbende bliver offentliggjort på i overensstemmelse med den angivne tidsplan (se pkt. 1.7). Det er ikke tilladt for tilbudsgiver at ændre indholdsmæssigt i det offentliggjorte udbudsmateriale. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes på og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet offentliggjort på forrang. 1.6 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i dette udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Der er som udgangspunkt aktindsigt i alle dokumenter indsendt i forbindelse med et udbud, medmindre der efter reglerne om aktindsigt foreligger konkrete undtagelsesmuligheder. Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver om muligt blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet der måtte være undtaget fra aktindsigt. Der henvises dog til pkt Offentliggørelse af prisoplysninger. Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen Indkøb & Medicoteknik

7 1.7 Tidsplan Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende Offentliggørelse af udbudsmateriale på Udbudspræsentation, jf. pkt kl Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade og yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på kl Uge 17-18/2014 Frist for modtagelse af tilbud Gennemgang og evaluering af tilbud Levering af vareprøver Uge 22-23/2014 Uge 23/2014 Uge Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakter, henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) Forventet kontraktindgåelse Forventet implementering Forventet kontraktstart Vedståelsesfrist Forventet kontraktudløb 1.8 Udbudspræsentation Der vil være udbudspræsentation den hos Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N i Mødelokale 13, kl , hvor ordregiver vil give en præsentation af udbudsforretningen, og der vil være adgang til at stille spørgsmål. Tilmelding til udbudspræsentationen skal ske senest den til ordregivers kontaktperson. Der kan for hver tilbudsgiver deltage indtil 2 personer i udbudspræsentationen. Referat fra udbudspræsentationen samt andre generelt relevante informationer vil blive offentliggjort efter mødet. Det skal understreges, at der kun i begrænset omfang vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, da spørgsmål skal fremsendes skriftligt jf. pkt. 1.9 nedenfor Indkøb & Medicoteknik

8 1.9 Spørgsmål Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer. Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for de udbudte produkter. Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål sendes til ordregiver pr. , jf. pkt Spørgsmål, der er ordregiver i hænde inden fristen angivet i tidsplanen jf. pkt. 1.7, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke lovligt kunne besvares og vil derfor ikke blive besvaret. Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse i overensstemmelse med fristerne i tidsplanen i pkt. 1.7 blive offentliggjort i anonymiseret form på Dette vil så vidt muligt ske løbende. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om dette udbud på Vurdering af tilbudsgivers egnethed Ordregiver foretager en vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed i forhold til at udføre den udbudte opgave. Egnethedsvurderingen foretages på baggrund af tilbudsgivernes indsendte oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet fremsende de i pkt anførte oplysninger. Tilbudsgivere, der ikke vedlægger tilbuddet de i pkt anførte oplysninger, risikerer at få afvist deres tilbud og dermed ikke at komme betragtning til den udbudte opgave, jf. pkt Ved sammenslutninger af virksomheder (hvor flere virksomheder byder sammen) skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed Indkøb & Medicoteknik

9 Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Tilbuddet skal endvidere vedlægges en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet, jf. Udbudsbilag 8. Det bemærkes, at det følger af udbudsdirektivets artikel 48, at en tilbudsgiver for en bestemt kontrakt kan basere sig på andre enheders formåen. Det skal i så fald i forbindelsen med afgivelsen af de i pkt anførte oplysninger dokumenteres, at den tilbudsgiver, som ønsker at byde på opgaven, råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette sker ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stillede nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, jf. Kontraktbilag Personlige forhold Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse), jf. Udbudsbilag 2. Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger), jf. Udbudsbilag 9. Erklæring om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c jf. Udbudsbilag 10. Ordregiver forbeholder sig ret til inden kontraktindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i situationer omfattet af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre over for ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven: Den seneste godkendte årsrapport (med underskrifter) for den juridiske enhed, som afgiver tilbud. Såfremt virksomheden er yngre, skal der i stedet medsendes relevante økonomiske oplysninger. Er virksomheden forpligtet til at lade sin årsrapport revidere efter årsregnskabsloven skal den fremsendte årsrapport endvidere være revideret. Vedlægges som Udbudsbilag 3. Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år. Såfremt virksomheden er yngre, skal der oplyses om samlet årsomsætning for den periode, hvor virksomheden har eksisteret. Oplysningerne afgives i Udbudsbilag 2. Oplysninger om produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Vedlægges som Udbudsbilag 4. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 7 indeholdte erklæring i underskrevet og udfyldt stand, ligesom tilbuddet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger / dokumentation vedrørende økonomisk og fi Indkøb & Medicoteknik

10 nansiel kapacitet for den anden virksomhed. Disse oplysninger og dokumentation vedlægges som Udbudsbilag Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre over for ordregiver, at tilbudsgiver har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven: Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år, med angivelse af mængde, leveringssted og kontaktperson inkl. kontaktoplysninger. Oplysningerne afgives i Udbudsbilag 2. Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem (beskrives i Udbudsbilag 2), herunder evt. certificeringer, som vedlægges i kopier som Udbudsbilag 6. Oplysning om evt. brug af underleverandører. Oplysningerne afgives i Udbudsbilag 2. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 7 indeholdte erklæring, ligesom tilbuddet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger/dokumentation for teknisk kapacitet for den anden virksomhed. Disse oplysninger og dokumentation vedlægges som Udbudsbilag Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: c) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Afgivelse af tilbud og sprogkrav Tilbud skal affattes på dansk. Tilbudsgiver opfordres til nøje at gennemgå tjeklisten i pkt. 2, som er en samlet oversigt over de bilag, som tilbuddet skal vedlægges. Ordregiver ser gerne, at tilbudsgiver aflægger diverse krævede erklæringer etc. i den form, hvori ordregiver har udformet dem til dette udbud, jf. udbuds- og kontraktbilagene. Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver Indkøb & Medicoteknik

11 1.13 Aflevering af tilbud Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 1 originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag 1 USB-nøgle eller andet almindeligt anvendt elektronisk medie indeholdende det samlede tilbud med underskrifter m.v. inkl. alle bilag (til brug for ordregivers journalisering). USB-nøglen mærkes med tilbudsgivers navn samt teksten Tilbud vedrørende Kanylebokse - Sagsnr Ordregiver ser gerne, at tilbuddet også afleveres i følgende yderligere eksemplarer: Et papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag jf. ovenfor. 4 USB-nøgler indeholdende det samlede tilbud herfra undtaget bilag vedr. økonomisk og teknisk kapacitet. Såfremt dele af tilbudsmaterialet ikke kan overføres til USB, vedlægges 1 kopi af dette i papirformat. USB-nøglen mærkes med tilbudsgivers navn samt teksten Tilbud vedrørende Kanylebokse - Sagsnr Bilagene nævnt i pkt. 1.5 bedes vedlagt på ovennævnte USB i det samme format som fremsendt/offentliggjort af ordregiver. Ordregiver ser gerne, at fremsendte papirversioner af tilbuddet inkl. bilag er samlet i mapper. Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi af det fulde tilbud i indhold er identisk med det originale tilbud. I tilfælde af modstrid mellem dokumenterne vil det være den originale papirversion, der har forrang. Såfremt et dokument ved en fejl ikke er indeholdt i den originale papirversion men findes i den elektroniske kopi, betragtes dette ikke som modstrid. USB-nøglen bør ikke være skrivebeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf. Tilbud bedes afleveret i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det samlede tilbudsmateriale (original, kopi samt USB m.m.) mærkes tydeligt med følgende tekst: Tilbud vedrørende Kanylebokse Sagsnr FORTROLIGT Må ikke poståbnes Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til: Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Att.: Receptionen / Anders Egebjerg Dalsgaard Indkøb & Medicoteknik

12 Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbud kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud Produktdatablade og brugsvejledninger Produktdatablade skal være på dansk eller engelsk og fremsendes på samtlige tilbudte produkter, jf. tilbudslisterne i Kontraktbilag 2, elektronisk (USB-stik). De tilhørende positions nr. på tilbudslisten skal angives på databladene Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende 1 stk. brugsvejledning på dansk eller engelsk for samtlige tilbudte produkter Vareprøver Vareprøver bedes alene fremsendt efter anmodning i overensstemmelse med tidsplanen i pkt Vareprøver fremsendes i 4 eksemplarer, mærket med sælgers varenummer samt udbuddets positionsnummer. Tilbudsgiver bedes oplyse, om ubrugte vareprøver ønskes returneret. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at vareprøverne vil blive anvendt i bedømmelsen af underkriteriet Funktionalitet og kvalitet i forbindelse med tilbudsevalueringen. Det skal være muligt for ordregiver umiddelbart at identificere sammenhæng mellem produktdatablad og vareprøver af de enkelte tilbudte produkter. Vareprøverne skal stemme overens med det tilbudte Eventuel afprøvning af den tilbudte leverance/produktpræsentation Afprøvning: For nogle produkter vil en afprøvning af de tilbudte produkter være nødvendig med henblik på vurdering af kvalitet. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at eventuel afprøvning vil indgå i bedømmelsen af underkriteriet kvalitet i forbindelse med tilbudsevalueringen. Ordregiver forbeholder sig ret til at afprøve den tilbudte leverance på et eller flere af ordregivers brugssteder i perioden fra tilbudsfristens udløb til forventet svar til tilbudsgiverne. Ordregiver afholder udgifterne til en eventuel afprøvning. Der vil alene blive afregnet for anvendte produkter i afprøvningsperioden og således ikke for antal bestilte produkter. Eventuelle overskydende produkter vil blive returneret til tilbudsgiver Indkøb & Medicoteknik

13 for ordregivers regning. Afregningen for de afprøvede/anvendte produkter vil ske til den af tilbudsgiver i dette udbud tilbudte pris. Såfremt brugergruppen før eller under afprøvning af et produkt vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt at anvende, forbeholder ordregiver sig ret til ikke at iværksætte afprøvning eller at afbryde afprøvningen tidligere end aftalt. Hvis det på baggrund af den tilbudte pris kan beregnes, at et tilbud ikke vil kunne vinde en kontrakt, uanset om det blev tildelt toppoints på de kvalitative underkriterier, kan en afprøvning af de tilbudte produkter undlades Prisoplysning Tilbudspriser på de i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2, anførte produkter ønskes opgivet som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.) Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed indtil den i tidsplanen, jf. pkt. 1.7, angivne dato Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed, jf. hermed også tjeklisten i pkt. 2. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver er berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra et i øvrigt godt tilbud, hvis tilbuddet ikke nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt ikke lovligt for ordregiver at tillade tilbudsgiver at korrigere fejlbehæftede tilbud efter, at tilbuddet er indleveret. Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende elementer i udbuddet, følger det af ligebehandlingsprincippet, at ordregiver har pligt til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et grundlæggende element, har ordregiveren ret, men ikke pligt, til ikke at tage tilbuddet i betragtning, dvs. at ordregiveren ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved ikke at tage tilbuddet i betragtning, men at ordregiveren heller ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved at tage tilbuddet i betragtning. Særligt vedrørende tilbudsgivernes egnethed er det i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2 og i pkt. 1.10, Vurdering af tilbudsgivers egnethed, ovenfor anført, at det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver fremsender en række dokumenter og oplysninger. Fremsendes de udbedte dokumenter og oplysninger ikke, vil ordregiver være berettiget og efter omstændighederne forpligtet til at afvise tilbudsgivers tilbud Forbehold Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser, ligesom der ikke kan tages forbehold over for mindstekrav. Mindstekrav er udtrykkeligt anført som Indkøb & Medicoteknik

14 mindstekrav i Kravspecifikationen i Kontraktbilag 1. Ordregiver betragter således kontraktens bestemmelser samt mindstekravene som grundlæggende elementer i udbuddet. Dette udelukker ikke, at også andre elementer i udbuddet er grundlæggende elementer. Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudsgivers tilbud, anses alle mindstekrav for opfyldt jf. Kontraktbilag Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne, jf. pkt ovenfor. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således særligt på, at ordregiver kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbehold, herunder bl.a. tilbud med forbehold over for udbuddets grundlæggende elementer, kontrakten eller mindstekrav. Såfremt ordregiver efter udbudsreglerne har mulighed for og vælger at prissætte et forbehold, vil prissætningen indgå i evalueringen af økonomi, jf. pkt Ordregiver fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at kassere det pågældende tilbud Alternative tilbud Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud Udbuddets form Delaftaler De udbudte produkter er fordelt på 3 delaftaler, jf. tilbudslisten, Kontraktbilag 2. Delaftale Område Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,7-25 liter Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,1-0,6 liter Kanylebokse med låg til langt stikkende/skærende affald i størrelser fra 5,0-30,0 liter Det er muligt at afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Delaftale 1: Der skal afgives tilbud på mindst 5 ud af de 6 positioner på tilbudslisten Kontraktbilag 2. Såfremt tilbudsgiver ikke tilbyder alle 6 nettostørrelser, forbeholder udbyder sig ret til at anskaffe den nettostørrelse, som tilbudsgiver ikke tilbyder, hos tredjemand. På den eventuelle position i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2, hvor der ikke er afgivet tilbud, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris, svarende til udbuddets dyreste tilbudte alternativ på dette positionsnummer med tillæg af 10 %. Delaftale 2-3: Der skal afgives tilbud på samtlige positioner på tilbudslisten Kontraktbilag Indkøb & Medicoteknik

15 1.23 Kontraktform Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er en rammeaftale. Ordregiver agter at indgå en eller flere kontrakt(er) med den (eller de) leverandør(er), der afgiver det tilbud, der for ordregiver samlet set er det økonomisk mest fordelagtige i henhold til tildelingskriteriet anført i pkt Samme leverandør kan tildeles kontrakter for én delaftale, flere delaftaler eller alle delaftaler. Der vælges én leverandør pr. delaftale Tildelingskriterium med underkriterier Tildeling af kontrakt(er) vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Underkriterier Vægtning Økonomi 55 % Kvalitet og funktionalitet 40 % Miljø 5 % Kontrakt vil blive tildelt til den/de tilbudsgivere, som har afgivet det/de økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de ovenfor anførte underkriterier. Tildelingsvurderingen foretages individuelt for hver enkelt delaftale Økonomi Forstået som den samlede tilbudssum pr. delaftale. Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2. Den samlede tilbudssum pr. delaftale beregnes - på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 2 således: Vægtende med 20 %: Den samlede tilbudssum, beregnet ud fra årsforbrug i nettoliter, ved køb af mindste salgsenhed, plus Vægtende med 80 %: Den samlede tilbudssum, beregnet ud fra årsforbrug i nettoliter, ved køb af en europalle. Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud. Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt Indkøb & Medicoteknik

16 Funktionalitet og kvalitet Vurderes pr. delaftale på baggrund af: Besvarelserne i kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1 Vurderingen af de fremsendte vareprøver samt evt. gennemførte tests. Her vil parametre som styrke og holdbarhed/funktionsevne ved almindelig brug blive taget med i vurderingen. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium Miljø Forstået som det tilbudtes miljøbelastning pr. delaftale. Miljøbelastningen beregnes på basis af plast- og/eller andet emballageforbrug i gram pr. nettoliterindhold på baggrund af besvarelserne i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2 Miljø vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud Evaluering Den kvalitative evaluering varetages af den under pkt nævnte brugergruppe. Brugergruppen foretager en konkret evaluering af hvert produkt i forhold til de ovenfor nævnte underkriterier. Hvis det på baggrund af den tilbudte pris kan beregnes, at et tilbud ikke vil kunne vinde en kontrakt, uanset om det blev tildelt maksimumpoints på alle de kvalitative underkriterier, kan evaluering af de kvalitative underkriterier, herunder afprøvning af de tilbudte produkter, undlades Orientering om resultatet af udbudsforretningen Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvilken tilbudsgiver/hvilke tilbudsgivere ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med. 2 Denne meddelelse sendes pr. til den af tilbudsgiver i Udbudsbilag 1 angivne adresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk. Kontrakt forventes herefter indgået med den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere efter udløbet af standstill-perioden. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens/tilbudsgivernes tilbud er det/de vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kon- 2 Jf. lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v Indkøb & Medicoteknik

17 traktens parter, ligesom ordregiver ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt Offentliggørelse af prisoplysninger Den samlede pris, subsidiært kontraktsummen, vil blive offentliggjort i EU-tidende, medmindre en offentliggørelse efter ordregivers vurdering vil krænke markedet Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af udbuddet (enkelte delaftaler) og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt der er en saglig grund Indkøb & Medicoteknik

18 2 TJEKLISTE FOR TILBUDSGIVER Tilbudsgiver opfordres til at tjekke, at følgende krævede dokumenter/oplysninger er vedlagt tilbuddet: Udbudsbilag 1: Udbudsbilag 2: Udbudsbilag 3: Udbudsbilag 4: Udbudsbilag 5: Udbudsbilag 6: Udbudsbilag 7: Udbudsbilag 8: Generelle oplysninger Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet Den seneste godkendte årsrapport Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet Kopi af certificeringer Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et konsortium/flere tilbudsgivere i forening Udbudsbilag 9: Underskrevet Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Udbudsbilag 10: Underskrevet Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45 Udbudsbilag 11: Fortegnelse over vareprøver Kontraktbilag 1: Kravspecifikation/løsningsbeskrivelse med tilbudsgivers besvarelser Kontraktbilag 2: Tilbudslister i udfyldt stand Kontraktbilag 3: Produktdatablade Kontraktbilag 7: Udfyldt og underskrevet indeståelseserklæring Om tilbud, som afviger fra udbudsmaterialet, henvises til Udbudsbetingelsernes pkt og pkt Indkøb & Medicoteknik

19 Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger 1 Generelle oplysninger Tilbudsgivers besvarelser 1.1 Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. telefonnummer, faxnummer og . Bemærk, at ordregiver efter modtagelse af tilbud sender meddelelser til tilbudsgiver pr. , og ordregiver vil her benytte den her opgivne e- mailadresse. 1.2 Navn på den person, der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne denne persons direkte telefonnummer, mobilnummer og Oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, jf. Udbudsbetingelserne, pkt Eventuelt supplerende oplysninger. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Indkøb & Medicoteknik

20 Udbudsbilag 2 Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet 1. Personlige forhold 1.1 Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse) Udfyldes af tilbudsgiver 1.2 Tro og love erklæringer vedrørende gæld til det offentlige og vedrørende artikel 45 (udfyld Udbudsbilag 9 og Udbudsbilag 10). Bekræft, at erklæringer er vedlagt Bekræftes 2. Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet 2.1 Den seneste godkendte og reviderede årsrapport fra den juridiske enhed, som afgiver tilbud. Bekræft, at årsrapport er vedlagt Bekræftes, vedlagt som Udbudsbilag 3 Virksomheden er yngre: Bekræft, at relevante økonomiske oplysninger er vedlagt Bekræftes, vedlagt som Udbudsbilag Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år. Sidste regnskabsår Kr. Udfyldes af tilbudsgiver Næstsidste regnskabsår Kr. Udfyldes af tilbudsgiver Tredjesidste regnskabsår Kr. Udfyldes af tilbudsgiver 2.3 Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring Bekræft, at produktansvars- og Bekræftes erhvervsansvarsforsikring haves Bekræft, at forsikringsbevis eller Bekræftes, vedlagt som Udbudsbilag Indkøb & Medicoteknik

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Udbudsbetingelser vedr. levering af Babylance til Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet EU-udbud nr. 2015/S 083-147151 Udbudsbetingelser Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. BILAG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbudsbetingelser - prækvalifikation

Udbudsbetingelser - prækvalifikation Aarhus Marts 2015 Sagsnr. 058610-0004 tbr/ase/dla Udbudsbetingelser - prækvalifikation København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune

Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune Udbudsbetingelser 19. maj 2015 Udbudsbetingelser, 800 l glasbeholdere Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 Erhvervsstyrelsens udbudsbetingelser side 2/13 1. Overordnede rammer for udbuddet 1.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere