UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af kanylebokse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse"

Transkript

1 Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af kanylebokse

2 Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER Indledning Ordregiver Kontaktafdeling og person Brugergruppe Udbudsmateriale Fortrolighed Tidsplan Udbudspræsentation Spørgsmål Vurdering af tilbudsgivers egnethed Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Afgivelse af tilbud og sprogkrav Aflevering af tilbud Produktdatablade og brugsvejledninger Vareprøver Eventuel afprøvning af den tilbudte leverance/produktpræsentation Prisoplysning Vedståelsesfrist Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Forbehold Alternative tilbud Udbuddets form Kontraktform Tildelingskriterium med underkriterier Orientering om resultatet af udbudsforretningen Offentliggørelse af prisoplysninger Ordregivers forbehold TJEKLISTE FOR TILBUDSGIVER Bilagsoversigt Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Udbudsbilag 2 Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet Udbudsbilag 3 Den seneste godkendte årsrapport Udbudsbilag 4 Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring Udbudsbilag 5 Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet24 Udbudsbilag 6 Kopi af certificeringer Udbudsbilag 7 Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet Udbudsbilag 8 Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et konsortium/flere tilbudsgivere i forening Indkøb & Medicoteknik

3 Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse Udbudsbilag 9 Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Udbudsbilag 10 Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel Udbudsbilag 11 Fortegnelse over vareprøver Udbudsbilag 12 Oversigt over Regions Midtjyllands årsforbrug Indkøb & Medicoteknik

4 1 UDBUDSBETINGELSER 1.1 Indledning Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af kontrakter om kanylebokse. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler som ses i det nedenstående. Der vælges én leverandør pr. delaftale. Mængder og omfang vedrørende de enkelte delaftaler fremgår af Kontraktbilag 2 og Udbudsbilag 12. I Udbudsbilag 12 fremgår styk-, brutto- og nettoforbruget fra 2012 opgjort pr. størrelse, mens det estimerede nettoforbrug på de enkelte delaftaler fremgår af Kontraktbilag 2. Delaftalerne er opdelt efter funktion. Delaftale 1 omfatter kanylebokse til bortskaffelse af almindelige størrelser kanyler og stikkende affald på hospitaler og institutioner i regionen. Delaftale 2 tilgodeser et behov for en mindre kanyleboks som også kan anvendes ved patientbesøg udenfor hospitalerne. Delaftale 3 dækker et behov for bortskaffelse af langt og stikkende affald på op til 45 cm som ikke ville kunne bortskaffes i almindelige kanylebokse. For beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende rammeaftaler om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet 1. Udbudsmaterialet offentliggøres på ordregivers hjemmeside og på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside for udbud efter forudgående udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende nr. 2014/S af Ordregiver Ordregiver er: Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg 1.3 Kontaktafdeling og person Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik 1 Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved følgende bekendtgørelser: nr. 326 af 11. april 2006, nr. 588 af 12. juni 2006 og nr. 597 af 7. juni 2007 og nr. 712 af 15. juni 2011 (bekendtgørelse til implementering af Udbudsdirektivet) Indkøb & Medicoteknik

5 Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Kontaktperson: Anders Dalsgaard Tlf.: (+45) Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. dette udbud: "Udbud af Kanylebokse, Sagsnr Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftlig. 1.4 Brugergruppe Ordregivers brugergruppe er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter/ydelser, som er omfattet af dette udbud. Brugergruppen er bl.a. medansvarlig for udarbejdelse af kravspecifikation, fastsættelse af tildelingskriterier og underkriterier, jf. afsnit 1.24, samt evaluering af tilbud. 1.5 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består af: 1: Udbudsbetingelser med følgende bilag: Udbudsbilag 1 Udbudsbilag 2 Udbudsbilag 3 Udbudsbilag 4 Udbudsbilag 5 Generelle oplysninger Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet Den seneste godkendte årsrapport Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet Udbudsbilag 6 Kopi af certificeringer Udbudsbilag 7 Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet Udbudsbilag 8 Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et konsortium/flere tilbudsgivere i forening Udbudsbilag 9 Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Udbudsbilag 10 Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45 Udbudsbilag 11 Fortegnelse over vareprøver Udbudsbilag 12 Oversigt over Region Midtjyllands årsforbrug 2: Udkast til kontrakt om levering af kanylebokse med følgende bilag: Kontraktbilag 1 Kravspecifikation / Løsningsbeskrivelse Indkøb & Medicoteknik

6 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 Kontraktbilag 4 Kontraktbilag 5 Kontraktbilag 6 Kontraktbilag 7 Tilbudsliste(r) Produktdatablade Leveringsadresser og ny vareforsyningsstruktur Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Eventuelt øvrigt kontraktrelevant materiale fra leverandørens tilbud Indeståelseserklæring 3: Udbudsbekendtgørelse jf. pkt Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har hentet det fulde udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt. I udbudsmaterialet indgår eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar, jf. Kontraktbilag 5, som så vidt muligt løbende bliver offentliggjort på i overensstemmelse med den angivne tidsplan (se pkt. 1.7). Det er ikke tilladt for tilbudsgiver at ændre indholdsmæssigt i det offentliggjorte udbudsmateriale. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes på og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet offentliggjort på forrang. 1.6 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i dette udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Der er som udgangspunkt aktindsigt i alle dokumenter indsendt i forbindelse med et udbud, medmindre der efter reglerne om aktindsigt foreligger konkrete undtagelsesmuligheder. Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver om muligt blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet der måtte være undtaget fra aktindsigt. Der henvises dog til pkt Offentliggørelse af prisoplysninger. Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen Indkøb & Medicoteknik

7 1.7 Tidsplan Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende Offentliggørelse af udbudsmateriale på Udbudspræsentation, jf. pkt kl Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade og yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på kl Uge 17-18/2014 Frist for modtagelse af tilbud Gennemgang og evaluering af tilbud Levering af vareprøver Uge 22-23/2014 Uge 23/2014 Uge Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakter, henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) Forventet kontraktindgåelse Forventet implementering Forventet kontraktstart Vedståelsesfrist Forventet kontraktudløb 1.8 Udbudspræsentation Der vil være udbudspræsentation den hos Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N i Mødelokale 13, kl , hvor ordregiver vil give en præsentation af udbudsforretningen, og der vil være adgang til at stille spørgsmål. Tilmelding til udbudspræsentationen skal ske senest den til ordregivers kontaktperson. Der kan for hver tilbudsgiver deltage indtil 2 personer i udbudspræsentationen. Referat fra udbudspræsentationen samt andre generelt relevante informationer vil blive offentliggjort efter mødet. Det skal understreges, at der kun i begrænset omfang vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, da spørgsmål skal fremsendes skriftligt jf. pkt. 1.9 nedenfor Indkøb & Medicoteknik

8 1.9 Spørgsmål Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer. Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for de udbudte produkter. Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål sendes til ordregiver pr. , jf. pkt Spørgsmål, der er ordregiver i hænde inden fristen angivet i tidsplanen jf. pkt. 1.7, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke lovligt kunne besvares og vil derfor ikke blive besvaret. Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse i overensstemmelse med fristerne i tidsplanen i pkt. 1.7 blive offentliggjort i anonymiseret form på Dette vil så vidt muligt ske løbende. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om dette udbud på Vurdering af tilbudsgivers egnethed Ordregiver foretager en vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed i forhold til at udføre den udbudte opgave. Egnethedsvurderingen foretages på baggrund af tilbudsgivernes indsendte oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet fremsende de i pkt anførte oplysninger. Tilbudsgivere, der ikke vedlægger tilbuddet de i pkt anførte oplysninger, risikerer at få afvist deres tilbud og dermed ikke at komme betragtning til den udbudte opgave, jf. pkt Ved sammenslutninger af virksomheder (hvor flere virksomheder byder sammen) skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed Indkøb & Medicoteknik

9 Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Tilbuddet skal endvidere vedlægges en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet, jf. Udbudsbilag 8. Det bemærkes, at det følger af udbudsdirektivets artikel 48, at en tilbudsgiver for en bestemt kontrakt kan basere sig på andre enheders formåen. Det skal i så fald i forbindelsen med afgivelsen af de i pkt anførte oplysninger dokumenteres, at den tilbudsgiver, som ønsker at byde på opgaven, råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette sker ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stillede nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, jf. Kontraktbilag Personlige forhold Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse), jf. Udbudsbilag 2. Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger), jf. Udbudsbilag 9. Erklæring om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c jf. Udbudsbilag 10. Ordregiver forbeholder sig ret til inden kontraktindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i situationer omfattet af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre over for ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven: Den seneste godkendte årsrapport (med underskrifter) for den juridiske enhed, som afgiver tilbud. Såfremt virksomheden er yngre, skal der i stedet medsendes relevante økonomiske oplysninger. Er virksomheden forpligtet til at lade sin årsrapport revidere efter årsregnskabsloven skal den fremsendte årsrapport endvidere være revideret. Vedlægges som Udbudsbilag 3. Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år. Såfremt virksomheden er yngre, skal der oplyses om samlet årsomsætning for den periode, hvor virksomheden har eksisteret. Oplysningerne afgives i Udbudsbilag 2. Oplysninger om produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Vedlægges som Udbudsbilag 4. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 7 indeholdte erklæring i underskrevet og udfyldt stand, ligesom tilbuddet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger / dokumentation vedrørende økonomisk og fi Indkøb & Medicoteknik

10 nansiel kapacitet for den anden virksomhed. Disse oplysninger og dokumentation vedlægges som Udbudsbilag Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre over for ordregiver, at tilbudsgiver har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven: Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år, med angivelse af mængde, leveringssted og kontaktperson inkl. kontaktoplysninger. Oplysningerne afgives i Udbudsbilag 2. Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem (beskrives i Udbudsbilag 2), herunder evt. certificeringer, som vedlægges i kopier som Udbudsbilag 6. Oplysning om evt. brug af underleverandører. Oplysningerne afgives i Udbudsbilag 2. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 7 indeholdte erklæring, ligesom tilbuddet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger/dokumentation for teknisk kapacitet for den anden virksomhed. Disse oplysninger og dokumentation vedlægges som Udbudsbilag Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: c) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Afgivelse af tilbud og sprogkrav Tilbud skal affattes på dansk. Tilbudsgiver opfordres til nøje at gennemgå tjeklisten i pkt. 2, som er en samlet oversigt over de bilag, som tilbuddet skal vedlægges. Ordregiver ser gerne, at tilbudsgiver aflægger diverse krævede erklæringer etc. i den form, hvori ordregiver har udformet dem til dette udbud, jf. udbuds- og kontraktbilagene. Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver Indkøb & Medicoteknik

11 1.13 Aflevering af tilbud Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 1 originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag 1 USB-nøgle eller andet almindeligt anvendt elektronisk medie indeholdende det samlede tilbud med underskrifter m.v. inkl. alle bilag (til brug for ordregivers journalisering). USB-nøglen mærkes med tilbudsgivers navn samt teksten Tilbud vedrørende Kanylebokse - Sagsnr Ordregiver ser gerne, at tilbuddet også afleveres i følgende yderligere eksemplarer: Et papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag jf. ovenfor. 4 USB-nøgler indeholdende det samlede tilbud herfra undtaget bilag vedr. økonomisk og teknisk kapacitet. Såfremt dele af tilbudsmaterialet ikke kan overføres til USB, vedlægges 1 kopi af dette i papirformat. USB-nøglen mærkes med tilbudsgivers navn samt teksten Tilbud vedrørende Kanylebokse - Sagsnr Bilagene nævnt i pkt. 1.5 bedes vedlagt på ovennævnte USB i det samme format som fremsendt/offentliggjort af ordregiver. Ordregiver ser gerne, at fremsendte papirversioner af tilbuddet inkl. bilag er samlet i mapper. Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi af det fulde tilbud i indhold er identisk med det originale tilbud. I tilfælde af modstrid mellem dokumenterne vil det være den originale papirversion, der har forrang. Såfremt et dokument ved en fejl ikke er indeholdt i den originale papirversion men findes i den elektroniske kopi, betragtes dette ikke som modstrid. USB-nøglen bør ikke være skrivebeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf. Tilbud bedes afleveret i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det samlede tilbudsmateriale (original, kopi samt USB m.m.) mærkes tydeligt med følgende tekst: Tilbud vedrørende Kanylebokse Sagsnr FORTROLIGT Må ikke poståbnes Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til: Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Att.: Receptionen / Anders Egebjerg Dalsgaard Indkøb & Medicoteknik

12 Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbud kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud Produktdatablade og brugsvejledninger Produktdatablade skal være på dansk eller engelsk og fremsendes på samtlige tilbudte produkter, jf. tilbudslisterne i Kontraktbilag 2, elektronisk (USB-stik). De tilhørende positions nr. på tilbudslisten skal angives på databladene Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende 1 stk. brugsvejledning på dansk eller engelsk for samtlige tilbudte produkter Vareprøver Vareprøver bedes alene fremsendt efter anmodning i overensstemmelse med tidsplanen i pkt Vareprøver fremsendes i 4 eksemplarer, mærket med sælgers varenummer samt udbuddets positionsnummer. Tilbudsgiver bedes oplyse, om ubrugte vareprøver ønskes returneret. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at vareprøverne vil blive anvendt i bedømmelsen af underkriteriet Funktionalitet og kvalitet i forbindelse med tilbudsevalueringen. Det skal være muligt for ordregiver umiddelbart at identificere sammenhæng mellem produktdatablad og vareprøver af de enkelte tilbudte produkter. Vareprøverne skal stemme overens med det tilbudte Eventuel afprøvning af den tilbudte leverance/produktpræsentation Afprøvning: For nogle produkter vil en afprøvning af de tilbudte produkter være nødvendig med henblik på vurdering af kvalitet. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at eventuel afprøvning vil indgå i bedømmelsen af underkriteriet kvalitet i forbindelse med tilbudsevalueringen. Ordregiver forbeholder sig ret til at afprøve den tilbudte leverance på et eller flere af ordregivers brugssteder i perioden fra tilbudsfristens udløb til forventet svar til tilbudsgiverne. Ordregiver afholder udgifterne til en eventuel afprøvning. Der vil alene blive afregnet for anvendte produkter i afprøvningsperioden og således ikke for antal bestilte produkter. Eventuelle overskydende produkter vil blive returneret til tilbudsgiver Indkøb & Medicoteknik

13 for ordregivers regning. Afregningen for de afprøvede/anvendte produkter vil ske til den af tilbudsgiver i dette udbud tilbudte pris. Såfremt brugergruppen før eller under afprøvning af et produkt vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt at anvende, forbeholder ordregiver sig ret til ikke at iværksætte afprøvning eller at afbryde afprøvningen tidligere end aftalt. Hvis det på baggrund af den tilbudte pris kan beregnes, at et tilbud ikke vil kunne vinde en kontrakt, uanset om det blev tildelt toppoints på de kvalitative underkriterier, kan en afprøvning af de tilbudte produkter undlades Prisoplysning Tilbudspriser på de i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2, anførte produkter ønskes opgivet som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.) Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed indtil den i tidsplanen, jf. pkt. 1.7, angivne dato Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed, jf. hermed også tjeklisten i pkt. 2. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver er berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra et i øvrigt godt tilbud, hvis tilbuddet ikke nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt ikke lovligt for ordregiver at tillade tilbudsgiver at korrigere fejlbehæftede tilbud efter, at tilbuddet er indleveret. Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende elementer i udbuddet, følger det af ligebehandlingsprincippet, at ordregiver har pligt til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et grundlæggende element, har ordregiveren ret, men ikke pligt, til ikke at tage tilbuddet i betragtning, dvs. at ordregiveren ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved ikke at tage tilbuddet i betragtning, men at ordregiveren heller ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved at tage tilbuddet i betragtning. Særligt vedrørende tilbudsgivernes egnethed er det i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2 og i pkt. 1.10, Vurdering af tilbudsgivers egnethed, ovenfor anført, at det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver fremsender en række dokumenter og oplysninger. Fremsendes de udbedte dokumenter og oplysninger ikke, vil ordregiver være berettiget og efter omstændighederne forpligtet til at afvise tilbudsgivers tilbud Forbehold Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser, ligesom der ikke kan tages forbehold over for mindstekrav. Mindstekrav er udtrykkeligt anført som Indkøb & Medicoteknik

14 mindstekrav i Kravspecifikationen i Kontraktbilag 1. Ordregiver betragter således kontraktens bestemmelser samt mindstekravene som grundlæggende elementer i udbuddet. Dette udelukker ikke, at også andre elementer i udbuddet er grundlæggende elementer. Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudsgivers tilbud, anses alle mindstekrav for opfyldt jf. Kontraktbilag Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne, jf. pkt ovenfor. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således særligt på, at ordregiver kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbehold, herunder bl.a. tilbud med forbehold over for udbuddets grundlæggende elementer, kontrakten eller mindstekrav. Såfremt ordregiver efter udbudsreglerne har mulighed for og vælger at prissætte et forbehold, vil prissætningen indgå i evalueringen af økonomi, jf. pkt Ordregiver fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at kassere det pågældende tilbud Alternative tilbud Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud Udbuddets form Delaftaler De udbudte produkter er fordelt på 3 delaftaler, jf. tilbudslisten, Kontraktbilag 2. Delaftale Område Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,7-25 liter Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,1-0,6 liter Kanylebokse med låg til langt stikkende/skærende affald i størrelser fra 5,0-30,0 liter Det er muligt at afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Delaftale 1: Der skal afgives tilbud på mindst 5 ud af de 6 positioner på tilbudslisten Kontraktbilag 2. Såfremt tilbudsgiver ikke tilbyder alle 6 nettostørrelser, forbeholder udbyder sig ret til at anskaffe den nettostørrelse, som tilbudsgiver ikke tilbyder, hos tredjemand. På den eventuelle position i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2, hvor der ikke er afgivet tilbud, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris, svarende til udbuddets dyreste tilbudte alternativ på dette positionsnummer med tillæg af 10 %. Delaftale 2-3: Der skal afgives tilbud på samtlige positioner på tilbudslisten Kontraktbilag Indkøb & Medicoteknik

15 1.23 Kontraktform Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er en rammeaftale. Ordregiver agter at indgå en eller flere kontrakt(er) med den (eller de) leverandør(er), der afgiver det tilbud, der for ordregiver samlet set er det økonomisk mest fordelagtige i henhold til tildelingskriteriet anført i pkt Samme leverandør kan tildeles kontrakter for én delaftale, flere delaftaler eller alle delaftaler. Der vælges én leverandør pr. delaftale Tildelingskriterium med underkriterier Tildeling af kontrakt(er) vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Underkriterier Vægtning Økonomi 55 % Kvalitet og funktionalitet 40 % Miljø 5 % Kontrakt vil blive tildelt til den/de tilbudsgivere, som har afgivet det/de økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de ovenfor anførte underkriterier. Tildelingsvurderingen foretages individuelt for hver enkelt delaftale Økonomi Forstået som den samlede tilbudssum pr. delaftale. Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2. Den samlede tilbudssum pr. delaftale beregnes - på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 2 således: Vægtende med 20 %: Den samlede tilbudssum, beregnet ud fra årsforbrug i nettoliter, ved køb af mindste salgsenhed, plus Vægtende med 80 %: Den samlede tilbudssum, beregnet ud fra årsforbrug i nettoliter, ved køb af en europalle. Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud. Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt Indkøb & Medicoteknik

16 Funktionalitet og kvalitet Vurderes pr. delaftale på baggrund af: Besvarelserne i kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1 Vurderingen af de fremsendte vareprøver samt evt. gennemførte tests. Her vil parametre som styrke og holdbarhed/funktionsevne ved almindelig brug blive taget med i vurderingen. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium Miljø Forstået som det tilbudtes miljøbelastning pr. delaftale. Miljøbelastningen beregnes på basis af plast- og/eller andet emballageforbrug i gram pr. nettoliterindhold på baggrund af besvarelserne i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2 Miljø vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud Evaluering Den kvalitative evaluering varetages af den under pkt nævnte brugergruppe. Brugergruppen foretager en konkret evaluering af hvert produkt i forhold til de ovenfor nævnte underkriterier. Hvis det på baggrund af den tilbudte pris kan beregnes, at et tilbud ikke vil kunne vinde en kontrakt, uanset om det blev tildelt maksimumpoints på alle de kvalitative underkriterier, kan evaluering af de kvalitative underkriterier, herunder afprøvning af de tilbudte produkter, undlades Orientering om resultatet af udbudsforretningen Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvilken tilbudsgiver/hvilke tilbudsgivere ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med. 2 Denne meddelelse sendes pr. til den af tilbudsgiver i Udbudsbilag 1 angivne adresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk. Kontrakt forventes herefter indgået med den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere efter udløbet af standstill-perioden. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens/tilbudsgivernes tilbud er det/de vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kon- 2 Jf. lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v Indkøb & Medicoteknik

17 traktens parter, ligesom ordregiver ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt Offentliggørelse af prisoplysninger Den samlede pris, subsidiært kontraktsummen, vil blive offentliggjort i EU-tidende, medmindre en offentliggørelse efter ordregivers vurdering vil krænke markedet Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af udbuddet (enkelte delaftaler) og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt der er en saglig grund Indkøb & Medicoteknik

18 2 TJEKLISTE FOR TILBUDSGIVER Tilbudsgiver opfordres til at tjekke, at følgende krævede dokumenter/oplysninger er vedlagt tilbuddet: Udbudsbilag 1: Udbudsbilag 2: Udbudsbilag 3: Udbudsbilag 4: Udbudsbilag 5: Udbudsbilag 6: Udbudsbilag 7: Udbudsbilag 8: Generelle oplysninger Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet Den seneste godkendte årsrapport Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet Kopi af certificeringer Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et konsortium/flere tilbudsgivere i forening Udbudsbilag 9: Underskrevet Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Udbudsbilag 10: Underskrevet Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45 Udbudsbilag 11: Fortegnelse over vareprøver Kontraktbilag 1: Kravspecifikation/løsningsbeskrivelse med tilbudsgivers besvarelser Kontraktbilag 2: Tilbudslister i udfyldt stand Kontraktbilag 3: Produktdatablade Kontraktbilag 7: Udfyldt og underskrevet indeståelseserklæring Om tilbud, som afviger fra udbudsmaterialet, henvises til Udbudsbetingelsernes pkt og pkt Indkøb & Medicoteknik

19 Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger 1 Generelle oplysninger Tilbudsgivers besvarelser 1.1 Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. telefonnummer, faxnummer og . Bemærk, at ordregiver efter modtagelse af tilbud sender meddelelser til tilbudsgiver pr. , og ordregiver vil her benytte den her opgivne e- mailadresse. 1.2 Navn på den person, der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne denne persons direkte telefonnummer, mobilnummer og Oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, jf. Udbudsbetingelserne, pkt Eventuelt supplerende oplysninger. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Indkøb & Medicoteknik

20 Udbudsbilag 2 Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet 1. Personlige forhold 1.1 Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse) Udfyldes af tilbudsgiver 1.2 Tro og love erklæringer vedrørende gæld til det offentlige og vedrørende artikel 45 (udfyld Udbudsbilag 9 og Udbudsbilag 10). Bekræft, at erklæringer er vedlagt Bekræftes 2. Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet 2.1 Den seneste godkendte og reviderede årsrapport fra den juridiske enhed, som afgiver tilbud. Bekræft, at årsrapport er vedlagt Bekræftes, vedlagt som Udbudsbilag 3 Virksomheden er yngre: Bekræft, at relevante økonomiske oplysninger er vedlagt Bekræftes, vedlagt som Udbudsbilag Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år. Sidste regnskabsår Kr. Udfyldes af tilbudsgiver Næstsidste regnskabsår Kr. Udfyldes af tilbudsgiver Tredjesidste regnskabsår Kr. Udfyldes af tilbudsgiver 2.3 Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring Bekræft, at produktansvars- og Bekræftes erhvervsansvarsforsikring haves Bekræft, at forsikringsbevis eller Bekræftes, vedlagt som Udbudsbilag Indkøb & Medicoteknik

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 188-340641 Indkøb af Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold til Logistikafdelingen, Aarhus Universitetshospital Sagsnummer: 1-23-4-101-34-15

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - offentligt udbud UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af liggende og hvilende sygetransport

Udbudsbetingelser - offentligt udbud UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af liggende og hvilende sygetransport UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 077-129997 Udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 171-310707 Indkøb, montering og installation af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe Sagsnummer: 1-23-4-101-35-15 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 220-382809 Udbud af Pacemakere, ICD er og højvoltselektroder, Loop Recorder, Elektroder til pacemaker og LV-elektroder Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 047-080882 Indkøb af Lukket veneblodprøvetagning Sagsnummer: 1-23-4-101-24-14 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Ordregivers forhold...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2012/S 165-273773 Udbud af PC er Udbud af PC er Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 197-356377. Indkøb af. Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 197-356377. Indkøb af. Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 197-356377 Indkøb af Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød Sagsnummer: 1-23-4-101-9-15 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Udbudsform...3

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S200-345747 til Region Midtjylland og Region Syddanmark Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. Indkøb af Kardiologiske procedurepakker til Region Syddanmark Sagsnummer: 15/9406 Region Syddanmark Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af Fleksible video- og fiberendoskoper med trolleyudstyr UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 178-306796 Udbud af rammeaftale vedrørende anskaffelse af fleksible video- og fiberendoskoper

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. vaskerimaskiner. til. Syddanske Vaskerier

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. vaskerimaskiner. til. Syddanske Vaskerier UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 248-451185 Indkøb af vaskerimaskiner til Syddanske Vaskerier Sagsnummer: 15/52337 Region Syddanmark Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer til sygehusene og patienterne i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer til sygehusene og patienterne i Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer til sygehusene og patienterne i Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2011/S

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2011/S UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2011/S 138-177 kontrakt om varetagelse af vinduespolering til Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Regionsyddanmark Formateret: Ikke Fremhævning Slettet: xx Slettet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud. Indkøb af

UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud. Indkøb af UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud Indkøb af Faglig konsulentbistand til produktion af indhold til portal om mental sundhed for børn og unge Til Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af kanylebokse, affaldsbokse og -kasser samt transportkasser til klinisk risikoaffald

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af kanylebokse, affaldsbokse og -kasser samt transportkasser til klinisk risikoaffald UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2012/S 98-162278 Udbud af kanylebokse, affaldsbokse og -kasser samt transportkasser til klinisk risikoaffald Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 UDBUDSMATERIALETS

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer til sygehusene og brugerne i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer til sygehusene og brugerne i Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer til sygehusene og brugerne i Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Begrænset udbud nr. 2010/S Udbud af forsikringsmæglerydelser. Til. Region Syddanmark

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Begrænset udbud nr. 2010/S Udbud af forsikringsmæglerydelser. Til. Region Syddanmark PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE nr. 2010/S 138-212725 Udbud af forsikringsmæglerydelser Til Region Syddanmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80882-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S 047-080882 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 060-104958 Udbud af Brystimplantater, sizere, temporære ekspandere og permanente ekspanderproteser til Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark.

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT UDBUD INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR REGION HOVEDSTADEN JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER UDBUDSMATERIALET... 3 1.

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud, Genudbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker, delaftale 9, Esbjerg Pace

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud, Genudbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker, delaftale 9, Esbjerg Pace UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud, Genudbud EU-udbud nr. 2015/S 235-425939 Indkøb af Kardiologiske procedurepakker, delaftale 9, Esbjerg Pace til Region Syddanmark Sagsnummer: 15/9406 Region Syddanmark

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere