ALM. BRAND AF 1792 FMBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND AF 1792 FMBA"

Transkript

1 Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1

2

3 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Hoved- og nøgletal for Alm. Brand A/S 6 Alm. Brand A/S Koncernen for Alm. Brand A/S 8 Skadeforsikring for Alm. Brand A/S 12 Bankvirksomhed for Alm. Brand A/S 15 Udlånsporteføljen for Alm. Brand A/S 17 Livsforsikring for Alm. Brand A/S PÅTEGNINGER 21 Ledelsespåtegning HALVÅRSRAPPORT Koncern 22 Balance 23 Resultatopgørelse 24 Egenkapitalopgørelse 25 Pengestrømsopgørelse 26 Segmentrapportering 27 Noter Forening 28 Balance 29 Resultatopgørelse 30 Egenkapitalopgørelse 31 Noter Side 2 af 31

4 SELSKABSOPLYSNINGER BESTYRELSE Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Henrik Christensen Per V. H. Frandsen Jan S. Pedersen Per Dahlbom Helle L. Frederiksen Henning Kaffka DIREKTION Søren Boe Mortensen, Administrerende direktør KONCERNOVERSIGT REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef REGISTRERING Alm. Brand af 1792 fmba CVR-nr ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND LIV OG PENSION ALM. BRAND BANK ALM. BRAND FORMUE ALM. BRAND LEASING SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING BANK Selskaber uden aktivitet eller under afvikling er ikke anført Side 3 af 31

5 HOVED- OG NØGLETAL Mio.kr. Indtægter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Investering mv Samlede indtægter Resultat koncern Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Øvrige aktiviteter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat eksklusive minoritetsinteresser Året Resultat før skat Skat Resultat efter skat Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -3% -4% -11% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -2% -1% -8% Alm. Brand A/S Koncernen er en børsnoteret dansk finansiel koncern med fokus på det danske marked. Koncernen har aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank. Koncernens samlede omsætning er på 7 mia.kr. Alm. Brands vision er Vi skal tage hånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, kunderne skal have, når de er i kontakt med Alm. Brand. Koncernens forsikrings- og pensionsprodukter dækker såvel privatområdet som landbrug samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Banken har hovedsageligt fokus på privatmarkedet samt kapitalforvaltning og markedsaktiviteter. Alm. Brand er landets fjerde største udbyder af skadeforsikringsprodukter. Liv- og pensions- samt bankaktiviteterne støtter op omkring forsikringskunderne. Side 4 af 31

6 HOVED- OG NØGLETAL for Alm. Brand A/S Mio.kr. Indtægter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoritetsinteresser Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Øvrige aktiviteter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat, koncern 2. kvt. 2. kvt. Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. 4% 12% -3% -8% -16% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. 3% 12% -2% -5% -12% Resultat pr. aktie 0,2 6-0, Resultat pr. aktie, udvandet 0,2 6-0, Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo 11, ,3 63,0 14,2 Børskurs/Indre værdi 0,43 0,31 0,43 0,31 0,53 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Året Side 5 af 31

7 Alm. Brand A/S Koncernen for Alm. Brand A/S Resultat Alm. Brand A/S koncernens resultat for andet kvartal blev et overskud på 44 mio.kr. før skat samt efter tab og nedskrivninger i banken. Således forbedres resultatet fortsat, men det er ikke tilfredsstillende. For første halvår blev resultatet et underskud på 65 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et underskud i første halvår på 134 mio.kr. Resultatet er positivt påvirket af et betydelig forbedret underliggende skadeforløb, en fortsat positiv udvikling i livsforsikringsaktiviteterne samt faldende omkostninger. Resultatet er negativt påvirket af kursreguleringer i banken blandt andet som følge af det stigende renteniveau samt nedskrivninger på udlånsporteføljen. Koncernens samlede erhvervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 668 mio.kr. i første halvår svarende til et fald på 10 % i forhold til samme periode året før. Omkostningerne i banken er påvirket af en udgift på 41 mio.kr. til Garantifonden for Indskydere og Investorer i forbindelse med Amagerbankens og Fjordbank Mors konkurs, mens omkostningerne i var påvirket af omkostninger til Bankpakke I på samme niveau. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig særdeles positivt. Således blev Combined Ratio for andet kvartal på 85,8 og på 91,6 for halvåret. Skadeudgifterne på den underliggende forretning er markant faldende samtidig med, at omkostningerne igen er reduceret. For første halvår udgør omkostningsprocenten således 16,3. Bank I forhold til andet halvår blev bankens driftsresultat negativt påvirket af lavere netto renteindtægter som følge af den reducerede udlånsportefølje og øgede fundingomkostninger, af negative kursreguleringer blandt andet som følge af stigende renter samt af udgifterne til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens og Fjordbank Mors konkurs. Omvendt er bankens nedskrivninger på udlån faldende men er dog på et fortsat for højt niveau. Liv og pension For liv- og pensionsaktiviteterne blev resultatet bedre end forventet. Resultatet er positivt påvirket af et godt omkostnings- og risikoresultat samt ændrede levetidsforventninger. For koncernen som helhed steg indbetalingerne på pensionsordninger med 11,7 %. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, der hovedsageligt består af koncernudgifter, udvikler sig som forventet. Resultatet blev en udgift for årets første halvår på 23 mio.kr. før skat mod en udgift på 27 mio.kr. i samme periode. Koncern I første halvår har der gennemsnitligt været ansat mod i samme periode. Koncernens samlede omsætning i første halvår blev på 3,6 mia.kr. Resultatet pr. aktie år til dato blev minus 0,30 kr. Ultimo første halvår var indre værdi pr. aktie 26 kr. Koncernens egenkapital udgjorde 4,7 mia.kr. ultimo første halvår, hvilket er et fald på 0,1 mia.kr. i forhold til ultimo. Kapitalforhold Koncernens basiskapital udgjorde mio.kr. ultimo første halvår svarende til en overdækning på mio.kr. i forhold til koncernens lovmæssige kapitalkrav. Koncernens interne kapitalmålsætning, som er tilpasset fremtidens skærpede krav ifølge Solvency II og Basel III samt giver plads til at kunne absorbere en række uventede udefrakommende begivenheder, udgjorde mio.kr. Koncernens basiskapital Koncernens lovmæssige kapitalkrav Overdækning ift lovmæssig kapitalkrav Koncernens kapitalmålsætning Overdækning ift. kapitalmålsætning 101 Væsentlige begivenheder Kapitalindskud Som beskrevet i Prospektet fra december og offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal den 18. maj er der tilført Side 6 af 31

8 banken yderligere kapital. Alm. Brand A/S har således indskudt 250 mio.kr. i yderligere kapital til Alm. Brand Bank. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Skybrud i juli I weekenden den juli blev dele af København ramt af en kraftig skybrudsbegivenhed. Det er vurderingen, at skadeudgiften for Alm. Brands egen regning vil være 140 mio.kr. Ny administrerende direktør i banken Den 1. august er Kim Bai Wadstrøm tiltrådt som ny administrerende direktør i banken. Ændringer i bestyrelsen På bankens bestyrelsesmøde den 18. august blev det besluttet at indstille til generalforsamlingen, at administrerende direktør for Alm. Brand A/S Søren Boe Mortensen vælges til bankens bestyrelse. I perioden fra den 2. maj til 31. juli var Søren Boe Mortensen indsat som konstitueret administrerende direktør for banken og udtrådte derfor af bankens bestyrelse den 2. maj. Den ekstraordinære generalforsamling afventes afholdt den 7. september. Forventninger Forventninger til koncernens resultat for hele er 275 mio.kr. før skat samt tab og nedskrivninger i banken. De reviderede forventninger er en følge af, at forventningerne til skadeforsikring og livsforsikring opjusteres med samlet 100 mio.kr. som følge af et meget positivt forløb af forsikringsaktiviteterne. Modsat nedjusteres forventningerne til bankens resultat med 200 mio.kr. Korrektionen sker primært på baggrund af de negative kursreguleringer i halvårsresultatet og den fortsatte uro på de finansielle markeder, der har medført yderligere kurstab i starten af 3. kvartal. Det er forventningen, at den samlede udlånsportefølje vil blive reduceret i niveauet 1,5 mia.kr. i. Efter de seneste måneders udvikling på de finansielle markeder samt den afledte effekt på den danske økonomi forventer banken, at tab og nedskrivninger på bankens udlånsportefølje i de kommende kvartaler vil være på niveau med de seneste to kvartaler. Som følge af de nedjusterede forventninger til bankens resultat for året som helhed forventes tilført yderligere kapital svarende til nedjusteringen. Resultatforventningerne er fordelt som følger på de enkelte forretningsområder: Maj August *) *) Skade Bank Liv Øvrige Resultat før skat ekskl. minoriteter *) Før tab og nedskrivninger i banken Forventningerne til Combined Ratio i skadeforsikring for er forbedret til niveauet 94. Koncernens samlede omsætning forventes i hele at blive i niveauet 7 mia.kr. Der vil fortsat være betydeligt fokus på de allerede igangsatte tiltag for at forbedre koncernens resultat, herunder at forbedre forholdet mellem risiko og pris i forsikringsaktiviteterne, at fastholde præmieindtægtsniveauet og på at øge basisindtjeningen i banken. Disclaimer Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om selskabets forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på en række forudsætninger og forventninger, der afspejler selskabets nuværende synspunkter og antagelser, men som i sagens natur er behæftet med betydelige risici og usikkerheder, herunder forhold, som ligger uden for selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet eller forudsat i disse udsagn. Som eksempler på forhold, der kan påvirke den fremtidige udvikling og resultatet i såvel koncernen som de enkelte forretningsområder, kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, på genforsikringsmarkedet og på ejendomsmarkedet, uventede begivenheder som voldsomt vejrlig eller terrorbegivenheder, tab på debitorer, større ændringer af skadeforløbet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje hvilke usikkerheder, der kan have betydning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. Side 7 af 31

9 BERETNING SKADEFORSIKRING for Alm. Brand A/S Mio.kr. Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med 2. kvt. 2. kvt. investeringsvirksomhed Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 62,6% 63,1% 68,9% 82,1% 77,8% Bruttoomkostningsprocent 16,9% 18,1% 16,3% 18,9% 17,6% Nettogenforsikringsprocent 6,3% 3,4% 6,4% 3,9% 2,8% Combined Ratio 85,8% 84,6% 91,6% 104,9% 98,2% Operating Ratio 84,9% 83,9% 90,6% 104,0% 97,6% Egenkapitalforrentning før skat p.a. 43% 45% 26% -8% 12% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 32% 34% 19% -6% 9% Året Resultat Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter i første halvår blev et overskud før skat på 244 mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende og væsentligt bedre end forventet. Resultatet i første halvår var et underskud på 64 mio.kr. og særligt påvirket af de mange snetrykskader og andre vinterrelaterede skader i sidste års første kvartal. Det forsikringstekniske resultat i første halvår blev et overskud på 223 mod et underskud på 94 mio.kr. i. Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat blev positivt med 21 mio.kr. mod 29 mio.kr. i første halvår. Resultatet for første halvår svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 26 % p.a. mod en negativ forrentning på 8 % p.a. i samme periode sidste år. For andet kvartal blev resultatet før skat et overskud på 207 mio.kr. svarende til en Combined Ratio på 85,8. Resultatet i samme periode året før var på 186 mio.kr. og var positivt påvirket af en reduktion i estimatet for snetrykskader samt af afløbsgevinster. Side 8 af 31

10 Således blev det forsikringstekniske resultat for andet kvartal et overskud på 179 mio.kr. mod 192 mio.kr. i andet kvartal. Resultatet i er positivt påvirket af et bedre forløb af den underliggende forretning, lavere omkostninger og færre storskader. Investeringsafkastet efter overførsel til det forsikringstekniske resultat blev på 28 mio.kr. mod et minus på 7 mio.kr. i andet kvartal. Præmier Bruttopræmieindtægterne år til dato udgjorde mio.kr., hvilket er en tilbagegang på 0,8 % i forhold til første halvår. Præmieindtægten er lidt lavere end forventet. Den manglende vækst skyldes først og fremmest erhvervssegmentet, hvor der er tilbagegang i præmierne for arbejdsskadeforsikring, ansvar og auto. På trods af tilbagegangen for præmie på erhvervssegmentet forventes det, at markedsandelen er fastholdt, idet markedet for erhvervsforsikringer i Danmark - ifølge den seneste opgørelse fra Forsikring & Pension for første kvartal - fortsat er faldende. Eksklusive auto er erhvervsmarkedet faldet med 2,4 % fra første kvartal til første kvartal. På privatsegmentet er der nulvækst. Et nyt ulykkesforsikringsprodukt blev introduceret i fjerde kvartal sidste år. De eksisterende kunder bliver løbende varslet over på det nye produkt og den nye tarif. Samtidigt forbedres lønsomheden af produktet. Nettoeffekten på resultatet i estimeres til mellem 25 og 30 mio.kr. Præmieindtægterne i andet kvartal udgjorde mio.kr., hvilket er et fald på 1,4 % i forhold til andet kvartal. Skadeforløb De samlede bruttoerstatninger blev på mio.kr. mod mio.kr. i første halvår. Erstatningsprocenten for første halvår blev således på 68,9 mod 82,1 i samme periode. I andet kvartal udgør erstatningsprocenten 62,6 mod 63,1 i samme periode. Antal anmeldte skader er steget med 0,7 % i første halvår i forhold til samme periode året før. Korrigeres der for stormen i februar og snetrykskaderne i første kvartal er der sket et fald i antal øvrige skader i første halvår på 3,8 %, hvilket er lidt bedre end forventet. Resultatet af den underliggende forretning (samlede erstatningsudgifter eksklusive storskader og vejrligsskader) er generelt forbedret. Forbedringen er en følge af den række af resultatfremmende aktiviteter, som Alm. Brand har gennemført siden 2009 inden for erhvervssegmentet på bygning og løsøre og inden for privatsegmentet på hus og familie. Aktiviteterne har omfattet præmietilpasninger, ændrede betingelser, større selvrisici samt skærpede acceptregler ved indtegning. Det fald i antallet af indbrudsskader, som Alm. Brand har observeret over de seneste år, er ikke fortsat i halvåret. Således er skadefrekvensen i andet kvartal på niveau med andet kvartal. I første halvår udgjorde storskaderne 163 mio.kr. mod 181 mio.kr. i samme periode. Udgifterne til storskader er 25 mio.kr. lavere end forventet i oprindelig budget, og 14 mio.kr. lavere end i den seneste prognose. I andet kvartal udgjorde storskaderne 79 mio.kr. mod 106 mio.kr. i andet kvartal. Erstatningerne til vejrlig i første halvår udgjorde 105 mio.kr., mod forventet 92 mio.kr. og 222 mio.kr. i første halvår. I andet kvartal har der været vejrligserstatninger for 28 mio.kr. svarende til det forventede. Renten ultimo juni lå på et højere niveau end ultimo juni. Det betyder, at diskonteringseffekten har påvirket erstatningsprocenten positivt med 0,1 %-point set i forhold til første halvår. Afløbsresultat Afløbsresultatet for egen regning udgjorde i første halvår en gevinst på 77 mio.kr. mod 97 mio.kr. i første halvår. I andet kvartal udgjorde afløbsgevinsterne 68 mio.kr. mod 108 mio.kr. i andet kvartal. Afløbsgevinsterne i første halvår skyldes, at snetrykskaderne fra februar blev nedjusteret med 20 mio.kr. samt at der var færre efteranmeldelser end forventet - primært på auto. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 381 mio.kr. mod 445 mio.kr. i første halvår svarende til en omkostningsprocent på 16,3 mod 18,9 i samme periode. Side 9 af 31

11 I andet kvartal udgjorde omkostningsprocenten 16,9 mod 18,2 i tilsvarende periode sidste år. Koncernen har i en årrække arbejdet målrettet med at reducere omkostningerne herunder gennemført en række organisationstilpasninger - senest i tredje kvartal. Nettogenforsikringsprocent I første halvår blev nettogenforsikringsprocenten 6,4 mod 3,9 i første halvår. Nettogenforsikringsprocenten i andet kvartal blev 6,3 mod 3,4 i andet kvartal. Den væsentligste årsag til stigningen skyldes en tilbageførsel af modtagen genforsikringsdækning som følge af en nedjustering på 25 mio.kr. af skybrudskaderne fra august. Combined Ratio Combined Ratio for første halvår blev på 91,6 mod 104,9 i samme periode. Combined Ratio i andet kvartal udgjorde 85,8. I nedenstående tabel er Combined Ratio specificeret i skader på underliggende forretning, storskader, vejrligsskader og afløbsresultat efter modtaget genforsikring Combined Ratio ekskl. vejrlig og storskader 88,8 85,5 88,3 83,4 Storskader 7,8 7,1 7,7 7,0 Vejrligsskader 3,1 8,5 13,0 4,5 Afløbsresultat -1,7-2,9-4,1-3,3 Combined Ratio 98,0 98,2 104,9 91,6 Combined Ratio på den underliggende forretning er således faldet fra 88,3 i første halvår, til 83,4 første halvår. Investeringsresultat Investeringsafkastet i første halvår udgjorde 64 mio.kr. mens kursreguleringer på hensættelser udgjorde 52 mio.kr. Afkast før overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde dermed 116 mio.kr. i første halvår mod 113 mio.kr. i samme periode. Resultat efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 21 mio.kr. mod 29 mio.kr. i første halvår. Investeringsaktiverne i skadeforsikring er altovervejende placeret i rentebærende aktiver, hvoraf hovedparten er realkreditobligationer. De rentebærende aktiver har gennem andet kvartal været placeret med en vægtet varighed omkring to år. Renterisikoen på aktiverne er tilpasset renterisikoen på hensættelserne ved brug af renteswaps. Aktieeksponeringen i skadeforsikring har gennem andet kvartal været på under 1 pct. af investeringsaktiverne. De faldende renter i løbet af andet kvartal har medført positive kursreguleringer på aktiverne, hvilket delvist er blevet modsvaret af negative kursreguleringer på hensættelserne i skadeforsikring. Netto har kursreguleringerne på aktiver og hensættelser bidraget med en gevinst på 13 mio.kr. i andet kvartal. Set over hele første halvår er renterne steget, hvilket har medført, at kursreguleringerne på aktiver og hensættelser samlet set har bidraget med et tab på 5 mio.kr. i første halvår. Balance Ultimo første halvår udgjorde den allokerede egenkapital til skadeforsikring 2,0 mia.kr. Solvensdækningen i Alm. Brand Forsikring A/S udgjorde 2,9 ultimo første halvår mod 2,6 ultimo. Væsentlige begivenheder efter periodens afslutning Skybrud i juli I weekenden juli blev dele af København igen ramt af en kraftig skybrudsbegivenhed. Denne gang med en styrke man ikke tidligere har målt i området. Samlet har Alm. Brand modtaget ca skadeanmeldelser. Heraf vedrører ca. 60 % skader på private boliger og indbo. Da det ramte område er karakteriseret ved en større koncentration af ejendomme, tæt asfaltering og manglende muligheder for, at vandet kan få naturligt afløb på grønne arealer, blev de enkelte skader større, end hvad der tidligere er set. Således oplevede mange af koncernens kunder især inden for beboelses- og kontorejendomme samt detailsegmentet - oversvømmede kældre og butiksarealer med betydelige udgifter til oprydning, genetablering, beskadigede bygninger og varelagre som følge. Det er vurderingen, at skadeudgiften for Alm. Brands egen regning vil være 140 mio.kr. Side 10 af 31

12 Forventninger Forventningerne til årets resultat for skadeforsikring er opjusteret fra et overskud på 300 mio.kr. til et overskud på 380 mio.kr. før skat. Baggrunden for opjusteringen er afløbsgevinster, lavere omkostninger og et markant bedre forløb af den underliggende forretning. Combined Ratio nedjusteres samtidig fra 95 til niveauet 94. De opjusterede forventninger er inklusive udgifter til skybrudskaderne i juli måned. Forventningerne til væksten nedjusteres til niveauet -1 % for hele året. Forventningerne er baseret på uændrede finansielle og økonomiske vilkår. Side 11 af 31

13 BERETNING BANKVIRKSOMHED for Alm. Brand A/S Mio.kr. 2. kvt. 2. kvt. PRORATA Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat før omkostninger Omkostninger og afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Resultat efter skat Heraf minoritetsinteressers andel Resultat efter skat eksklusive minoritetsinteresser Resultat før skat eksklusive minoritetsinteresser Udlån Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal p.a ,7% 2,5% 1,8% 2,4% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone 0,06 0,52 0,26 0,64 0,31 0,02 0,49 0,23 0,64 0,31 Periodens nedskrivningsprocent 0,5% 0,6% 1,3% 1,0% 4,3% 0,5% 0,6% 1,3% 1,0% 4,3% Solvensprocent ,6% 14,9% 18,6% 14,9% 18,8% Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -57% -38% -48% -26% -81% -57% -38% -48% -26% -81% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -42% -22% -36% -16% -60% -42% -22% -36% -16% -60% Året 2. kvt. 2. kvt. KONCERNTAL Året For at øge gennemskueligheden af regnskabet for Alm. Brand Bank A/S offentliggør banken proratakonsoliderede koncerntal. Tallene fremgår af Hoved- og nøgletal, og medmindre andet fremgår, er det proratatallene, der er kommenteret i beretningen. Tal vedrørende bankkoncernen er alene kommenteret, hvor det er fundet relevant. I det omfang det skønnes relevant, omtales henholdsvis før-ste halvår og første kvartal som sammenligningsgrundlag for henholdsvis første halvår og andet kvartal. Side 12 af 31

14 Resultat Før nedskrivninger og tab blev bankens resultat for første halvår et underskud på 122 mio.kr., hvilket er meget utilfredsstillende. Resultatet er påvirket af negative kursreguleringer samt af de forventede udgifter til Indskydergarantifonden som følge af konkursen i Amagerbanken og Fjordbank Mors. De negative kursreguleringer kan hovedsageligt henføres til udviklingen på rentemarkederne samt kurstab på illikvide aktier, der er overtaget i forbindelse med nedlukningen af en række engagementer. Efter tab og nedskrivninger fik banken i første halvår et underskud på 348 mio.kr. Bankens samlede tab og nedskrivninger på udlån - inklusive kreditrelaterede tab og nedskrivninger på pantebreve - udgjorde 226 mio.kr. i første halvår, hvoraf 129 mio.kr. er nedskrevet i første kvartal og 97 mio.kr. i andet kvartal. Nedskrivningerne er således faldende, men på et for højt niveau. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 276 mio.kr. i første halvår mod 350 mio.kr. i samme periode sidste år. I andet kvartal udgjorde netto rente- og gebyrindtægterne 131 mio.kr. mod 145 mio.kr. i første kvartal. Renteindtægter For første halvår udgjorde netto renteindtægterne 202 mio.kr. mod 260 mio.kr. i første halvår. Netto renteindtægterne for andet kvartal udgjorde 96 mio.kr. mod 106 mio.kr. i første kvartal. Faldet i netto renteindtægterne skyldes en kombination af lavere renteindtægt fra udlån som følge af den reducerede udlånsbalance samt øgede funding omkostninger blandt andet som følge af den gennemførte obligationsudstedelse med statsgaranti ultimo juni. Rentemarginalen for moderselskabet og bankkoncernen udgjorde henholdsvis 1,7 % og 1,8 % i første halvår mod en rentemarginal på 2,1 % og 2,3 % i. Gebyrindtægter Netto gebyrindtjeningen udgjorde 74 mio.kr. i første halvår mod 69 mio.kr. i andet halvår. Forskellen kan henføres til modtagne udbytter. Kursreguleringer I første halvår udgjorde kursreguleringerne et kurstab på 171 mio.kr. mod et kurstab på 79 mio.kr. i samme periode sidste år. Kursreguleringerne i første halvår er negativt påvirket af kreditrelaterede kursreguleringer på pantebreve på 45 mio.kr. Eksklusive kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve havde banken således et kurstab på 126 mio.kr. i første halvår mod en kursgevinst på 34 mio.kr. i første halvår. De renterelaterede kursreguleringer - eksklusive kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve - udgjorde i første halvår et kurstab på 85 mio.kr., hvoraf 60 mio.kr. vedrører andet kvartal. Kurstabet i første halvår skyldes blandt andet, at bankens betydelige overskydende likviditet på knap 7 mia.kr. har været placeret i obligationer. Endvidere havde banken i andet kvartal positioneret sig med en forventning om en stigende rente. De aktierelaterede kursreguleringer udgjorde et kurstab på 33 mio.kr. i første halvår. Heraf udgjorde 30 mio.kr. kurstab på illikvide aktier, der er overtaget i forbindelse med nedlukningen af en række engagementer. Bankens aktiebeholdning består primært af sektoraktier, mens handelsbeholdningen af aktier er på et beskedent niveau. I forbindelse med afvikling af nødlidende investeringsengagementer har banken i både og overtaget nogle illikvide aktier, hvorpå der i første halvår er konstateret kurstab. Kursværdien af de illikvide aktier udgjorde lidt over 100 mio.kr. ultimo juni. Kursregulering af valuta udgjorde et kurstab på knap 8 mio.kr. i første halvår. Omkostninger I første halvår udgjorde bankens omkostninger 244 mio.kr. mod 257 mio.kr. i samme periode sidste år. Andre driftsudgifter Posten vedrører hovedsageligt bankens udgifter på 41 mio.kr. til Garantifonden for Indskydere og Investorer som følge af konkursen i Amagerbanken og Fjordbank Mors. I første halvår omfattede posten primært bankens udgifter til Bankpakke I. Nedskrivninger på udlån mv. Bankens tab og nedskrivninger på udlån udgjorde 181 mio.kr. i første halvår. I andet halvår udgjorde nedskrivninger på udlån mv. 495 mio.kr. Side 13 af 31

15 Derudover havde banken kreditrelaterede tab og nedskrivninger på bankens pantebrevsportefølje for 45 mio.kr. i første halvår mod 102 mio.kr. i andet halvår. Disse tab og nedskrivninger indregnes under kursreguleringer, men er medtaget i tabellen i afsnittet Udlånsporteføljen nedenfor, hvor udlånsporteføljen og udviklingen i tab og nedskrivninger er yderligere beskrevet. De samlede tab og nedskrivninger på udlån inklusive kreditrelaterede tab og nedskrivninger på pantebreve udgjorde således 226 mio.kr. i første halvår mod 597 mio.kr. i andet halvår. Balance Udlån Bankens udlån udgjorde 11,6 mia.kr. ultimo juni. Eksklusive tab og nedskrivninger svarer dette til et fald i bankens udlån på 1,0 mia.kr. i forhold til ultimo. Banken forventer fremadrettet en fortsat reduktion af udlånsbalancen, hvilket er i overensstemmelse med bankens strategi. Gæld til kreditinstitutter Bankens gæld til kreditinstitutter udgjorde 5,9 mia.kr. ultimo juni, hvilket er et fald på 0,4 mia.kr. i forhold til ultimo. Indlån Bankens indlån udgjorde 7,9 mia.kr. ultimo juni mod 8,0 mia.kr. ultimo marts og 8,6 mia.kr. ultimo. Likviditet Ultimo juni udgjorde bankens likviditetsmæssige overdækning 319 % i forhold til lovkravet. Det er en stigning i forhold til ultimo marts, hvor den udgjorde 264 % og december, hvor den udgjorde 266 %. Stigningen skyldes, at banken har reduceret udlånsporteføljen betydeligt, hvilket kompenserer for faldet i indlån. Banken gennemførte i perioden december til februar en fastrente kampagne med attraktive indlånssatser. Da banken har en markant likviditetsmæssig overdækning, er der ikke siden markedsført nye fastrente kampagner. Kapitalforhold Bankens egenkapital udgjorde 1,6 mia.kr. ultimo juni. Den samlede basiskapital udgjorde 2,5 mia.kr., mens de risikovægtede poster udgjorde 13,9 mia.kr. ultimo juni. Solvensprocenten udgjorde således 18,0 og kernekapitalprocenten 15,7. Som offentliggjort den 18. maj har Alm. Brand A/S indskudt 250 mio.kr. i kapital i Alm. Brand Bank A/S. Bankkoncernens egenkapital udgjorde 1,7 mia.kr. ultimo juni, mens basiskapitalen udgjorde 2,6 mia.kr. De risikovægtede poster i bankkoncernen udgjorde 13,7 mia.kr. ultimo juni. Solvensprocenten udgjorde dermed 18,6 og kernekapitalprocenten 16,3. Væsentlige begivenheder Ejerandel på 100 % i Alm. Brand Pantebreve A/S Banken har i første kvartal tvangsindløst de resterende minoritetsaktionærer i Alm. Brand Pantebreve og dermed opnået en ejerandel på 100 %. Banken forventer at opløse selskabet i løbet af andet halvår. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Ny administrerende direktør i banken Den 1. august er Kim Bai Wadstrøm tiltrådt som ny administrerende direktør i banken. Ændringer i bestyrelsen På bankens bestyrelsesmøde den 18. august blev det besluttet at indstille til generalforsamlingen, at administrerende direktør for Alm. Brand A/S Søren Boe Mortensen vælges til bankens bestyrelse. I perioden fra den 2. maj til 31. juli var Søren Boe Mortensen indsat som konstitueret administrerende direktør for banken og udtrådte derfor af bankens bestyrelse den 2. maj. Den ekstraordinære generalforsamling afventes afholdt den 7. september. Forventninger På baggrund af primært de negative kursreguleringer i halvårsresultatet og den fortsatte uro på de finansielle markeder, der har medført yderligere kurstab i starten af 3. kvartal, nedjusterer banken forventningerne til fra et overskud på 45 mio.kr. før tab og nedskrivninger til et underskud i niveauet 155 mio.kr. Det er forventningen, at den samlede udlånsportefølje vil blive reduceret i niveauet 1,5 mia.kr. i. Efter de seneste måneders udvikling på de finansielle markeder og den afledte effekt på dansk økonomi samt udviklingen i bankens udlånsportefølje forventer banken, at tab og nedskrivninger i de kommende kvartaler vil være på niveau med de seneste to kvartaler. Som følge af de nedjusterede forventninger til bankens resultat for forventes tilført yderligere kapital svarende til nedjusteringen. Forventningerne er baseret på uændrede finansielle og økonomiske vilkår. Side 14 af 31

16 Udlånsporteføljen for Alm. Brand A/S Bankens samlede nedskrivninger og konstaterede tab på udlåns- og garantiporteføljen udgjorde en udgift på 226 mio.kr. i første halvår. Heraf udgjorde konstaterede tab 47 mio.kr. Derudover blev der konstateret tab på 341 mio.kr., som tidligere er hensat og derfor ikke påvirker driften i. De konstaterede tab, som tidligere er hensat, kan henføres til udlånssager, hvor banken er tæt på eller har realiseret tab på udlån samt den stillede garanti i forbindelse med Bankpakke II. Som følge heraf er bankkoncernens akkumulerede nedskrivningsprocent faldet fra 9,2 ultimo til 8,9 ultimo juni. Nedenstående tabel viser en koncernkonsolideret segmentopdeling af bankens udlånsportefølje. De enkelte segmenter er opgjort for bankkoncernen. Af tabellen fremgår også bankens proratakonsoliderede udlån, der kommenteres i bankens beretning. Tabellen afspejler bankens strategi med opdeling af udlån i en fortsættende portefølje og en afviklingsportefølje. De samlede driftsførte tab og nedskrivninger udgjorde 1,9 % af den gennemsnitlige udlånsportefølje for bankkoncernen eksklusive reverse forretninger i første halvår. Den samlede udlånsportefølje på 11,6 mia.kr. er faldet med 1,1 mia.kr. i forhold til ultimo. Heraf skyldes 750 mio.kr. fald i afviklingsporteføljen. Ultimo første halvår er 8,0 mia.kr. under afvikling, hvilket svarer til ca. 70 % af den samlede udlånsportefølje. I det følgende kommenteres udviklingen i de enkelte udlånssegmenter i første halvår. Tabsog nedskrivningsprocenten er opgjort i forhold til det gennemsnitlige udlån i perioden. Udlån Mio. kr Fortsættende portefølje Året Tab og nedskrivninger 1. kvt. 2. kvt. Privat ,6% ,1% Øvrigt udlån **) ,4% ,0% Afviklingsportefølje Landbrug ,6% ,8% Bilfinansiering ,7% ,6% Erhverv ,1% ,5% Ejendomsudviklingsprojekter ,5% ,8% Pantebrevsfinansiering ,3% ,2% Pantebreve ,0% ,8% Bankpakker mv I alt - ekskl. reverse forretninger ,2% ,9% Reverse forretninger samt Porteføljeandel i pct. koncerninterne transaktioner ,7% I alt koncern udlån ,9% ,9% Minoritetsinteresser ,1% I alt prorata udlån ,0% ,9% *) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i. Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved- og nøgletalsoversigt for banken. **) Fleet management (operationel leasing) indgår ikke, da det bogføres som øvrige materielle aktiver og ikke som udlån. Nedskr. pct.*) Fortsættende portefølje Udlån til private Porteføljen består af udlån til private og er geografisk spredt over hele landet. Porteføljen er opgjort inklusive billån til private og udgør hovedparten af bankens fortsættende udlån. Det samlede udlån til privatkunder er ultimo første halvår faldet med 233 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 36 mio.kr. svarende til 1,1 % af den gennemsnitlige portefølje. Øvrigt udlån Segmentet dækker over udlån til investeringskreditter, hvor investeringsmandatet er placeret i Alm. Side 15 af 31

17 Brand Markets. Disse investeringskreditter er en del af bankens fortsættende udlån, mens øvrige investeringskreditter er under afvikling. Øvrigt udlån er faldet med 17 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår er der ikke konstateret tab og nedskrivninger på dette segment. Afviklingsportefølje Som følge af bankens strategi tages der ikke nye kunder ind på disse segmenter, og forretningsomfanget med eksisterende kunder forventes afviklet over en længere periode. Der er fokus på at gennemføre en kontrolleret og effektiv afviklingsproces af de fravalgte udlånssegmenter. Landbrug Porteføljen er ultimo første halvår på niveau med ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 46 mio.kr. svarende til 3,8 % af den gennemsnitlige portefølje. Niveauet for tab og nedskrivninger afspejler de fortsat vanskelige forhold for landbrugskunderne. Bilfinansiering Som følge af ophør af forhandlerfinansiering mv. er porteføljen faldet. Disse lån har typisk en løbetid på maksimalt fem år. Den samlede portefølje er ultimo første halvår faldet med 193 mio.kr. i forhold til ultimo og udgjorde herefter 543 mio.kr. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 4 mio.kr. svarende til 0,6 % af den gennemsnitlige portefølje. Erhverv Porteføljen består af udlån til finansiering af investeringsejendomme, udlån til mindre erhvervsvirksomheder samt syndikerede udlån til mellemstore danske virksomheder. Den samlede portefølje er ultimo første halvår faldet med 242 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 10 mio.kr. svarende til 0,5 % af den gennemsnitlige portefølje. Ejendomsudviklingsprojekter Porteføljen består af et begrænset antal ejendomsudviklingsprojekter. Banken finansierer alene færdiggørelsen af igangværende projekter i henhold til allerede indgåede aftaler. Porteføljen er ultimo første halvår faldet med 84 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 8 mio.kr. svarende til 1,8 % af den gennemsnitlige portefølje. Pantebrevsfinansiering Porteføljen består af investeringsengagementer med belåning af pantebreve. Porteføljen er ultimo første halvår faldet med 975 mio.kr. i forhold til ultimo. Faldet skyldes primært, at banken har afviklet nogle investeringsengagementer. I den forbindelse har banken overtaget sikkerhedsstillelsen i form af pantebreve. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 76 mio.kr. svarende til 5,2 % af den gennemsnitlige portefølje. Nedskrivningerne skyldes manglende betalingsevne hos pantebrevsdebitorer kombineret med faldende overdækning på engagementerne som følge af kursfald på de belånte pantebreve. Pantebreve Segmentet omfatter bankens egenbeholdning af private og erhvervspantebreve. Private pantebreve udgør mio.kr. og omfatter bankens beholdning af pantebreve med pant i primært villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Ejendommene er beliggende i hele landet. Erhvervspantebreve udgør 774 mio.kr. og omfatter bankens beholdning af erhvervspantebreve, der består af pantebreve med pant inden for boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme med kontor, handel og industri samt grunde og blandet bolig/erhverv. Der er tale om en afviklingsportefølje, som kun tilføres nye pantebreve, når banken afvikler et investeringsengagement, hvor sikkerhedsstillelsen helt eller delvist består af pantebreve. Porteføljen værdiansættes løbende ved hjælp af en cashflow-baseret prismodel, hvor der blandt andet indgår estimerede førtidsindfrielser og kredittab. Der foretages individuelle nedskrivninger på alle pantebreve i restance eller med kendte svaghedstegn. Ultimo første halvår er porteføljen steget med 714 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 45 mio.kr. svarende til 1,8 % af den gennemsnitlige portefølje. Bankpakker mv. I første halvår er den stillede garanti på 107 mio.kr. overfor Finansiel Stabilitet A/S afregnet. Side 16 af 31

18 BERETNING LIVSFORSIKRING for Alm. Brand A/S Mio.kr. Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultatets sammensætning 2. kvt. 2. kvt. Resultat af omkostninger Resultat af investering Ændring af ydelsesgaranti mv Ændring af kollektivt bonuspotentiale Risikoresultat Resultat af genforsikring Resultat før skat Skat Resultat efter skat Hensættelser til forsikringskontrakter Egenkapital Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat p.a. 16% 23% 12% 24% 17% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 12% 17% 9% 18% 12% Bonusgrad 4,6% 3,4% 4,6% 3,4% 5,1% Året Resultat Resultatet før skat udgjorde 62 mio.kr. i første halvår mod 129 mio.kr. i samme periode. Resultatet er tilfredsstillende. Principperne for afkastberegningen til egenkapitalen er for blevet ændret som konsekvens af ændringerne i kontributionsreglerne. Kunderne er pr. 1. januar blevet opdelt i et antal kontributionsgrupper ud fra rente, forsikringsrisiko og omkostninger. Egenkapitalens risikotillæg opgøres for hver enkelt gruppe. Tilsvarende opgøres eventuel skyggekonto, kollektivt bonuspotentiale, kursværn mv. pr. kontributionsgruppe. Risikotillægget for er fastsat til: Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser for egen regning eksklusive kollektivt bonuspotentiale og eventuel anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser Forsikringsrisikogrupper: 100 % af risikoresultatet for egen regning efter bonus Omkostningsgrupper: 100 % af omkostningsresultatet for egen regning efter bonus Egenkapitalen har i første halvår fået tildelt risikotillæg for én rentegruppe og for alle risikoog omkostningsgrupperne. Det manglende risikotillæg på 3 mio.kr. for de tre resterende rente- Side 17 af 31

19 grupper er overført til skyggekonto, som dermed udgør 3 mio.kr. ved udgangen af første halvår. Forskellen mellem resultatet i første halvår og første halvår skyldes primært, at der i første halvår af blev tilbageført 56 mio.kr. fra skyggekontoen. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 12 % p.a. mod 24 % p.a. i samme periode. Præmier Bruttopræmierne udgjorde 329 mio.kr. i første halvår mod 348 mio.kr. i samme periode svarende til et fald på 5,5 %. De samlede indbetalinger til pensioner, inklusive investeringsordninger i banken og præmieindtægter i livsforsikringsselskabet, udgjorde 493 mio.kr. i første halvår mod 442 mio.kr. i samme periode svarende til en samlet stigning på 11,7 %. Koncernens strategi er, at livsforsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension skal have vækst, samtidig med at en stadig større del af den samlede pensionsopsparing skal ske i Alm. Brands Investeringsordning, som etableres i Alm. Brand Bank. Det har betydet en meget tilfredsstillende vækst i indbetalinger til investeringsordninger i banken på 76 %, mens udviklingen i præmieindtægterne i livsforsikringsselskabets garanterede ordninger ikke er tilfredsstillende. Nye aftaler i livsforsikringsselskabet placeres i en rentegruppe, hvor sammensætningen af investeringerne forventes at være i niveauet 20 % aktier, 15 % ejendomme og 65 % obligationer. Denne sammensætning med tilhørende lave investeringsomkostninger vurderes at være attraktiv for en stor del af kundeunderlaget. Det er forventningen, at dette fremadrettet vil bidrage positivt til væksten i livsforsikringsselskabet. Investeringsafkast For første halvår blev afkastet af investeringsaktiver tilhørende kunderne på 90 mio.kr. svarende til et afkast på 0,8 % (1,5 % p.a.) mod et afkast på 759 mio.kr. for samme periode. Afkastet er opgjort før pensionsafkastskat, men efter investeringsomkostninger. Afkastet på obligationsbeholdningen er positivt påvirket af faldende renter og dermed stigende kurser på obligationsbeholdningen i andet kvartal. Afkastet er tilfredsstillende i forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag, som er sammensat af statsobligationer, realkreditobligationer samt mindre positioner i kreditobligationer og emerging markets obligationer. På aktiebeholdningen er afkastet positivt påvirket af halvårets udvikling på det amerikanske aktiemarked, men negativt påvirket af udviklingen på det danske aktiemarked i andet kvartal. Det samlede aktieafkast blev for første halvår positivt med 18 mio.kr. sammensat af et negativt afkast af danske og øvrige nordiske aktier på 20 mio.kr. og et positivt afkast på udenlandske aktier på 38 mio.kr. Afkastet er tilfredsstillende i forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag, som er sammensat af danske, nordiske og udenlandske aktier (verdensindekset valutaafdækket). Afkastet på beholdningen af ejendomme ligger på niveau med det forventede. Afkastet af investeringsaktiverne tilhørende egenkapitalen udgjorde 4 mio.kr. svarende til et afkast på 0,4 % (0,8 % p.a.) mod et afkast på 24 mio.kr. i samme periode. Aktiverne er investeret i korte obligationer. Den ikke ubetydelige stigning i de korte renter specielt i første kvartal har resulteret i kurstab, som dog i væsentligt omfang forventes indhentet i løbet af året på grund af den højere fremadrettede rente. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag er afkastet tilfredsstillende. Forsikringsydelser De udbetalte forsikringsydelser udgjorde 560 mio.kr. i første halvår mod 552 mio.kr. i samme periode. Forsikringsbestandens alder betyder, at udbetalingerne ved sædvanlig pensionering er stigende. Udbetalinger som følge af tilbagkøb/overførsler til andre pensionsinstitutter ligger fortsat på et lidt højere niveau end forventet. Livsforsikringshensættelser Opgørelsen af livsforsikringshensættelserne sker efter et markedsværdiprincip med benyttelse af et forventet cashflow diskonteret med den af Finanstilsynet offentliggjorte justerede rentekurve. Finanstilsynet har udarbejdet og offentliggjort et benchmark for forventet levetid. I andet kvartal er opgørelsen af levetidsforventningerne ved beregningen af livsforsikringshensættelserne derfor tilpasset, så niveauet svarer til det nye benchmark. Ændringen har betydet en lempelse af hensættelserne for høje aldre og en mindre styrkelse for lave aldre. For bestanden af ikke bonusberettigede forsikringer - de såkaldte højt forrentede livrenter har det betydet en forbedring af resultatet på ca. 18 mio.kr., som tilfalder egenkapitalen. Side 18 af 31

20 Hensættelserne for bestanden af bonusberettigede forsikringer er kun påvirket marginalt af ændringen. Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale blev i første halvår reduceret med 48 mio.kr. og udgjorde herefter i alt 469 mio.kr. Det svarer til en bonusgrad på 4,6 %. Omkostninger Omkostningerne til erhvervelse og administration udgjorde 35 mio.kr. i første halvår mod 36 mio.kr. i samme periode. De samlede omkostninger i ligger lidt under det forventede niveau, hvilket skyldes en lavere nytegning af traditionelle garanterede produkter end forventet og dermed lavere erhvervelsesomkostninger end forventet. Omkostnings- og risikoresultat Omkostningsresultatet, som er forskellen mellem opkrævede omkostningsbidrag og faktiske omkostninger, blev for egen regning positivt med 7 mio.kr. i første halvår. Det samlede omkostningsresultat er tilfredsstillende. Målet for det samlede omkostningsresultat er, at det skal være positivt. Risikoresultatet, som er forskellen mellem opkrævede præmier til risikodækning og de faktiske udgifter til erstatninger, blev for egen regning positivt med 30 mio.kr. i første halvår. Det samlede risikoresultat er meget tilfredsstillende. Balance Egenkapitalen i Livkoncernen udgjorde 969 mio.kr. ved udgangen af første halvår. Solvensdækningen udgjorde ved udgangen af første halvår i alt 246 %. Finanstilsynets opstillede stress-scenarie opgøres løbende. Livkoncernen har i hele perioden været i grønt scenarie med god margen. Væsentlige begivenheder Nyt tegningsgrundlag Med virkning fra 1. april har selskabet indført et nyt tegningsgrundlag baseret på en rente på 0,5 % mod tidligere 1,5 %. Beregningsrenten svarer til den af Finanstilsynet fastsatte maksimale nytegningsrente. Det er derfor forventningen, at ændringen vil være konkurrenceneutral. Kunder, der indtegnes på det nye rentegrundlag, placeres i en ny rente-kontributionsgruppe. Samtidig med nedsættelsen af beregningsrenten har selskabet implementeret et nyt tegningsgrundlag for livrenter, som tager udgangspunkt i Finanstilsynets udmeldinger omkring fremtidig forventet levetid. Åbenhed og gennemsigtighed Selskabet har investeret betydelige kræfter i at skabe åbenhed og gennemsigtighed for kunderne. Tilbage i fik selskabets kunder adgang til en state-of-the-art internetportal, hvor den enkelte kunde kan følge sin ordning og få vigtige nøgletal. Løsningen forbedres løbende, og senest blev der i juni måned implementeret en såkaldt omkostningsmåler, hvor potentielle kunder på en nem tilgængelig måde kan få oplyst omkostningerne som kunde i Alm. Brand Liv og Pension. Brancheorganisationen Forsikring & Pension har udarbejdet nogle fælles retningslinier omkring åbenhed og gennemsigtighed, som skal sikre sammenlignelighed på tværs af selskaberne. Selskabet har allerede nu implementeret dette fuldt ud. Udløbsprocessen optimeret. Med en aldrende forsikringsbestand stiger antallet af aftaler, hvor udløbstidspunktet, der typisk er pensionsalderen, nås. Processen og kundekommunikationen i forbindelse med pensionering/udløb er blevet forbedret markant. Udover bedre kundeoplevelse giver det administrative besparelser planen Det offentlige velfærdssystem, skatteregler, lovreguleringer mv. har stor indflydelse på selskabets muligheder for at tiltrække nye kunder og fastholde bestående kunder. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og de Radikale indgået en politisk aftale om en tilbagetrækningsreform den såkaldte 2020-plan. Reformen vil dog først blive effektueret efter et folketingsvalg. Planen indeholder blandt andet en ændring af reglerne for efterløn og en tilbagetrækningsalder. En efterlønsreduktion og en senere pensionsalder har store økonomiske konsekvenser for mange mennesker, og alt afhængig af de endelige regler kan det få væsentlig betydning for kundernes motivation til at spare op. Specielt vil de udmeldte skærpelser omkring modregning i efterlønnen have en negativ effekt. Side 19 af 31

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere