ALM. BRAND AF 1792 FMBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND AF 1792 FMBA"

Transkript

1 Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1

2

3 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Hoved- og nøgletal for Alm. Brand A/S 6 Alm. Brand A/S Koncernen for Alm. Brand A/S 8 Skadeforsikring for Alm. Brand A/S 12 Bankvirksomhed for Alm. Brand A/S 15 Udlånsporteføljen for Alm. Brand A/S 17 Livsforsikring for Alm. Brand A/S PÅTEGNINGER 21 Ledelsespåtegning HALVÅRSRAPPORT Koncern 22 Balance 23 Resultatopgørelse 24 Egenkapitalopgørelse 25 Pengestrømsopgørelse 26 Segmentrapportering 27 Noter Forening 28 Balance 29 Resultatopgørelse 30 Egenkapitalopgørelse 31 Noter Side 2 af 31

4 SELSKABSOPLYSNINGER BESTYRELSE Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Henrik Christensen Per V. H. Frandsen Jan S. Pedersen Per Dahlbom Helle L. Frederiksen Henning Kaffka DIREKTION Søren Boe Mortensen, Administrerende direktør KONCERNOVERSIGT REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef REGISTRERING Alm. Brand af 1792 fmba CVR-nr ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND LIV OG PENSION ALM. BRAND BANK ALM. BRAND FORMUE ALM. BRAND LEASING SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING BANK Selskaber uden aktivitet eller under afvikling er ikke anført Side 3 af 31

5 HOVED- OG NØGLETAL Mio.kr. Indtægter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Investering mv Samlede indtægter Resultat koncern Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Øvrige aktiviteter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat eksklusive minoritetsinteresser Året Resultat før skat Skat Resultat efter skat Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -3% -4% -11% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -2% -1% -8% Alm. Brand A/S Koncernen er en børsnoteret dansk finansiel koncern med fokus på det danske marked. Koncernen har aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank. Koncernens samlede omsætning er på 7 mia.kr. Alm. Brands vision er Vi skal tage hånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, kunderne skal have, når de er i kontakt med Alm. Brand. Koncernens forsikrings- og pensionsprodukter dækker såvel privatområdet som landbrug samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Banken har hovedsageligt fokus på privatmarkedet samt kapitalforvaltning og markedsaktiviteter. Alm. Brand er landets fjerde største udbyder af skadeforsikringsprodukter. Liv- og pensions- samt bankaktiviteterne støtter op omkring forsikringskunderne. Side 4 af 31

6 HOVED- OG NØGLETAL for Alm. Brand A/S Mio.kr. Indtægter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoritetsinteresser Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Øvrige aktiviteter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat, koncern 2. kvt. 2. kvt. Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. 4% 12% -3% -8% -16% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. 3% 12% -2% -5% -12% Resultat pr. aktie 0,2 6-0, Resultat pr. aktie, udvandet 0,2 6-0, Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo 11, ,3 63,0 14,2 Børskurs/Indre værdi 0,43 0,31 0,43 0,31 0,53 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Året Side 5 af 31

7 Alm. Brand A/S Koncernen for Alm. Brand A/S Resultat Alm. Brand A/S koncernens resultat for andet kvartal blev et overskud på 44 mio.kr. før skat samt efter tab og nedskrivninger i banken. Således forbedres resultatet fortsat, men det er ikke tilfredsstillende. For første halvår blev resultatet et underskud på 65 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et underskud i første halvår på 134 mio.kr. Resultatet er positivt påvirket af et betydelig forbedret underliggende skadeforløb, en fortsat positiv udvikling i livsforsikringsaktiviteterne samt faldende omkostninger. Resultatet er negativt påvirket af kursreguleringer i banken blandt andet som følge af det stigende renteniveau samt nedskrivninger på udlånsporteføljen. Koncernens samlede erhvervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 668 mio.kr. i første halvår svarende til et fald på 10 % i forhold til samme periode året før. Omkostningerne i banken er påvirket af en udgift på 41 mio.kr. til Garantifonden for Indskydere og Investorer i forbindelse med Amagerbankens og Fjordbank Mors konkurs, mens omkostningerne i var påvirket af omkostninger til Bankpakke I på samme niveau. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig særdeles positivt. Således blev Combined Ratio for andet kvartal på 85,8 og på 91,6 for halvåret. Skadeudgifterne på den underliggende forretning er markant faldende samtidig med, at omkostningerne igen er reduceret. For første halvår udgør omkostningsprocenten således 16,3. Bank I forhold til andet halvår blev bankens driftsresultat negativt påvirket af lavere netto renteindtægter som følge af den reducerede udlånsportefølje og øgede fundingomkostninger, af negative kursreguleringer blandt andet som følge af stigende renter samt af udgifterne til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens og Fjordbank Mors konkurs. Omvendt er bankens nedskrivninger på udlån faldende men er dog på et fortsat for højt niveau. Liv og pension For liv- og pensionsaktiviteterne blev resultatet bedre end forventet. Resultatet er positivt påvirket af et godt omkostnings- og risikoresultat samt ændrede levetidsforventninger. For koncernen som helhed steg indbetalingerne på pensionsordninger med 11,7 %. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, der hovedsageligt består af koncernudgifter, udvikler sig som forventet. Resultatet blev en udgift for årets første halvår på 23 mio.kr. før skat mod en udgift på 27 mio.kr. i samme periode. Koncern I første halvår har der gennemsnitligt været ansat mod i samme periode. Koncernens samlede omsætning i første halvår blev på 3,6 mia.kr. Resultatet pr. aktie år til dato blev minus 0,30 kr. Ultimo første halvår var indre værdi pr. aktie 26 kr. Koncernens egenkapital udgjorde 4,7 mia.kr. ultimo første halvår, hvilket er et fald på 0,1 mia.kr. i forhold til ultimo. Kapitalforhold Koncernens basiskapital udgjorde mio.kr. ultimo første halvår svarende til en overdækning på mio.kr. i forhold til koncernens lovmæssige kapitalkrav. Koncernens interne kapitalmålsætning, som er tilpasset fremtidens skærpede krav ifølge Solvency II og Basel III samt giver plads til at kunne absorbere en række uventede udefrakommende begivenheder, udgjorde mio.kr. Koncernens basiskapital Koncernens lovmæssige kapitalkrav Overdækning ift lovmæssig kapitalkrav Koncernens kapitalmålsætning Overdækning ift. kapitalmålsætning 101 Væsentlige begivenheder Kapitalindskud Som beskrevet i Prospektet fra december og offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal den 18. maj er der tilført Side 6 af 31

8 banken yderligere kapital. Alm. Brand A/S har således indskudt 250 mio.kr. i yderligere kapital til Alm. Brand Bank. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Skybrud i juli I weekenden den juli blev dele af København ramt af en kraftig skybrudsbegivenhed. Det er vurderingen, at skadeudgiften for Alm. Brands egen regning vil være 140 mio.kr. Ny administrerende direktør i banken Den 1. august er Kim Bai Wadstrøm tiltrådt som ny administrerende direktør i banken. Ændringer i bestyrelsen På bankens bestyrelsesmøde den 18. august blev det besluttet at indstille til generalforsamlingen, at administrerende direktør for Alm. Brand A/S Søren Boe Mortensen vælges til bankens bestyrelse. I perioden fra den 2. maj til 31. juli var Søren Boe Mortensen indsat som konstitueret administrerende direktør for banken og udtrådte derfor af bankens bestyrelse den 2. maj. Den ekstraordinære generalforsamling afventes afholdt den 7. september. Forventninger Forventninger til koncernens resultat for hele er 275 mio.kr. før skat samt tab og nedskrivninger i banken. De reviderede forventninger er en følge af, at forventningerne til skadeforsikring og livsforsikring opjusteres med samlet 100 mio.kr. som følge af et meget positivt forløb af forsikringsaktiviteterne. Modsat nedjusteres forventningerne til bankens resultat med 200 mio.kr. Korrektionen sker primært på baggrund af de negative kursreguleringer i halvårsresultatet og den fortsatte uro på de finansielle markeder, der har medført yderligere kurstab i starten af 3. kvartal. Det er forventningen, at den samlede udlånsportefølje vil blive reduceret i niveauet 1,5 mia.kr. i. Efter de seneste måneders udvikling på de finansielle markeder samt den afledte effekt på den danske økonomi forventer banken, at tab og nedskrivninger på bankens udlånsportefølje i de kommende kvartaler vil være på niveau med de seneste to kvartaler. Som følge af de nedjusterede forventninger til bankens resultat for året som helhed forventes tilført yderligere kapital svarende til nedjusteringen. Resultatforventningerne er fordelt som følger på de enkelte forretningsområder: Maj August *) *) Skade Bank Liv Øvrige Resultat før skat ekskl. minoriteter *) Før tab og nedskrivninger i banken Forventningerne til Combined Ratio i skadeforsikring for er forbedret til niveauet 94. Koncernens samlede omsætning forventes i hele at blive i niveauet 7 mia.kr. Der vil fortsat være betydeligt fokus på de allerede igangsatte tiltag for at forbedre koncernens resultat, herunder at forbedre forholdet mellem risiko og pris i forsikringsaktiviteterne, at fastholde præmieindtægtsniveauet og på at øge basisindtjeningen i banken. Disclaimer Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om selskabets forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på en række forudsætninger og forventninger, der afspejler selskabets nuværende synspunkter og antagelser, men som i sagens natur er behæftet med betydelige risici og usikkerheder, herunder forhold, som ligger uden for selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet eller forudsat i disse udsagn. Som eksempler på forhold, der kan påvirke den fremtidige udvikling og resultatet i såvel koncernen som de enkelte forretningsområder, kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, på genforsikringsmarkedet og på ejendomsmarkedet, uventede begivenheder som voldsomt vejrlig eller terrorbegivenheder, tab på debitorer, større ændringer af skadeforløbet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje hvilke usikkerheder, der kan have betydning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. Side 7 af 31

9 BERETNING SKADEFORSIKRING for Alm. Brand A/S Mio.kr. Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med 2. kvt. 2. kvt. investeringsvirksomhed Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 62,6% 63,1% 68,9% 82,1% 77,8% Bruttoomkostningsprocent 16,9% 18,1% 16,3% 18,9% 17,6% Nettogenforsikringsprocent 6,3% 3,4% 6,4% 3,9% 2,8% Combined Ratio 85,8% 84,6% 91,6% 104,9% 98,2% Operating Ratio 84,9% 83,9% 90,6% 104,0% 97,6% Egenkapitalforrentning før skat p.a. 43% 45% 26% -8% 12% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 32% 34% 19% -6% 9% Året Resultat Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter i første halvår blev et overskud før skat på 244 mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende og væsentligt bedre end forventet. Resultatet i første halvår var et underskud på 64 mio.kr. og særligt påvirket af de mange snetrykskader og andre vinterrelaterede skader i sidste års første kvartal. Det forsikringstekniske resultat i første halvår blev et overskud på 223 mod et underskud på 94 mio.kr. i. Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat blev positivt med 21 mio.kr. mod 29 mio.kr. i første halvår. Resultatet for første halvår svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 26 % p.a. mod en negativ forrentning på 8 % p.a. i samme periode sidste år. For andet kvartal blev resultatet før skat et overskud på 207 mio.kr. svarende til en Combined Ratio på 85,8. Resultatet i samme periode året før var på 186 mio.kr. og var positivt påvirket af en reduktion i estimatet for snetrykskader samt af afløbsgevinster. Side 8 af 31

10 Således blev det forsikringstekniske resultat for andet kvartal et overskud på 179 mio.kr. mod 192 mio.kr. i andet kvartal. Resultatet i er positivt påvirket af et bedre forløb af den underliggende forretning, lavere omkostninger og færre storskader. Investeringsafkastet efter overførsel til det forsikringstekniske resultat blev på 28 mio.kr. mod et minus på 7 mio.kr. i andet kvartal. Præmier Bruttopræmieindtægterne år til dato udgjorde mio.kr., hvilket er en tilbagegang på 0,8 % i forhold til første halvår. Præmieindtægten er lidt lavere end forventet. Den manglende vækst skyldes først og fremmest erhvervssegmentet, hvor der er tilbagegang i præmierne for arbejdsskadeforsikring, ansvar og auto. På trods af tilbagegangen for præmie på erhvervssegmentet forventes det, at markedsandelen er fastholdt, idet markedet for erhvervsforsikringer i Danmark - ifølge den seneste opgørelse fra Forsikring & Pension for første kvartal - fortsat er faldende. Eksklusive auto er erhvervsmarkedet faldet med 2,4 % fra første kvartal til første kvartal. På privatsegmentet er der nulvækst. Et nyt ulykkesforsikringsprodukt blev introduceret i fjerde kvartal sidste år. De eksisterende kunder bliver løbende varslet over på det nye produkt og den nye tarif. Samtidigt forbedres lønsomheden af produktet. Nettoeffekten på resultatet i estimeres til mellem 25 og 30 mio.kr. Præmieindtægterne i andet kvartal udgjorde mio.kr., hvilket er et fald på 1,4 % i forhold til andet kvartal. Skadeforløb De samlede bruttoerstatninger blev på mio.kr. mod mio.kr. i første halvår. Erstatningsprocenten for første halvår blev således på 68,9 mod 82,1 i samme periode. I andet kvartal udgør erstatningsprocenten 62,6 mod 63,1 i samme periode. Antal anmeldte skader er steget med 0,7 % i første halvår i forhold til samme periode året før. Korrigeres der for stormen i februar og snetrykskaderne i første kvartal er der sket et fald i antal øvrige skader i første halvår på 3,8 %, hvilket er lidt bedre end forventet. Resultatet af den underliggende forretning (samlede erstatningsudgifter eksklusive storskader og vejrligsskader) er generelt forbedret. Forbedringen er en følge af den række af resultatfremmende aktiviteter, som Alm. Brand har gennemført siden 2009 inden for erhvervssegmentet på bygning og løsøre og inden for privatsegmentet på hus og familie. Aktiviteterne har omfattet præmietilpasninger, ændrede betingelser, større selvrisici samt skærpede acceptregler ved indtegning. Det fald i antallet af indbrudsskader, som Alm. Brand har observeret over de seneste år, er ikke fortsat i halvåret. Således er skadefrekvensen i andet kvartal på niveau med andet kvartal. I første halvår udgjorde storskaderne 163 mio.kr. mod 181 mio.kr. i samme periode. Udgifterne til storskader er 25 mio.kr. lavere end forventet i oprindelig budget, og 14 mio.kr. lavere end i den seneste prognose. I andet kvartal udgjorde storskaderne 79 mio.kr. mod 106 mio.kr. i andet kvartal. Erstatningerne til vejrlig i første halvår udgjorde 105 mio.kr., mod forventet 92 mio.kr. og 222 mio.kr. i første halvår. I andet kvartal har der været vejrligserstatninger for 28 mio.kr. svarende til det forventede. Renten ultimo juni lå på et højere niveau end ultimo juni. Det betyder, at diskonteringseffekten har påvirket erstatningsprocenten positivt med 0,1 %-point set i forhold til første halvår. Afløbsresultat Afløbsresultatet for egen regning udgjorde i første halvår en gevinst på 77 mio.kr. mod 97 mio.kr. i første halvår. I andet kvartal udgjorde afløbsgevinsterne 68 mio.kr. mod 108 mio.kr. i andet kvartal. Afløbsgevinsterne i første halvår skyldes, at snetrykskaderne fra februar blev nedjusteret med 20 mio.kr. samt at der var færre efteranmeldelser end forventet - primært på auto. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 381 mio.kr. mod 445 mio.kr. i første halvår svarende til en omkostningsprocent på 16,3 mod 18,9 i samme periode. Side 9 af 31

11 I andet kvartal udgjorde omkostningsprocenten 16,9 mod 18,2 i tilsvarende periode sidste år. Koncernen har i en årrække arbejdet målrettet med at reducere omkostningerne herunder gennemført en række organisationstilpasninger - senest i tredje kvartal. Nettogenforsikringsprocent I første halvår blev nettogenforsikringsprocenten 6,4 mod 3,9 i første halvår. Nettogenforsikringsprocenten i andet kvartal blev 6,3 mod 3,4 i andet kvartal. Den væsentligste årsag til stigningen skyldes en tilbageførsel af modtagen genforsikringsdækning som følge af en nedjustering på 25 mio.kr. af skybrudskaderne fra august. Combined Ratio Combined Ratio for første halvår blev på 91,6 mod 104,9 i samme periode. Combined Ratio i andet kvartal udgjorde 85,8. I nedenstående tabel er Combined Ratio specificeret i skader på underliggende forretning, storskader, vejrligsskader og afløbsresultat efter modtaget genforsikring Combined Ratio ekskl. vejrlig og storskader 88,8 85,5 88,3 83,4 Storskader 7,8 7,1 7,7 7,0 Vejrligsskader 3,1 8,5 13,0 4,5 Afløbsresultat -1,7-2,9-4,1-3,3 Combined Ratio 98,0 98,2 104,9 91,6 Combined Ratio på den underliggende forretning er således faldet fra 88,3 i første halvår, til 83,4 første halvår. Investeringsresultat Investeringsafkastet i første halvår udgjorde 64 mio.kr. mens kursreguleringer på hensættelser udgjorde 52 mio.kr. Afkast før overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde dermed 116 mio.kr. i første halvår mod 113 mio.kr. i samme periode. Resultat efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 21 mio.kr. mod 29 mio.kr. i første halvår. Investeringsaktiverne i skadeforsikring er altovervejende placeret i rentebærende aktiver, hvoraf hovedparten er realkreditobligationer. De rentebærende aktiver har gennem andet kvartal været placeret med en vægtet varighed omkring to år. Renterisikoen på aktiverne er tilpasset renterisikoen på hensættelserne ved brug af renteswaps. Aktieeksponeringen i skadeforsikring har gennem andet kvartal været på under 1 pct. af investeringsaktiverne. De faldende renter i løbet af andet kvartal har medført positive kursreguleringer på aktiverne, hvilket delvist er blevet modsvaret af negative kursreguleringer på hensættelserne i skadeforsikring. Netto har kursreguleringerne på aktiver og hensættelser bidraget med en gevinst på 13 mio.kr. i andet kvartal. Set over hele første halvår er renterne steget, hvilket har medført, at kursreguleringerne på aktiver og hensættelser samlet set har bidraget med et tab på 5 mio.kr. i første halvår. Balance Ultimo første halvår udgjorde den allokerede egenkapital til skadeforsikring 2,0 mia.kr. Solvensdækningen i Alm. Brand Forsikring A/S udgjorde 2,9 ultimo første halvår mod 2,6 ultimo. Væsentlige begivenheder efter periodens afslutning Skybrud i juli I weekenden juli blev dele af København igen ramt af en kraftig skybrudsbegivenhed. Denne gang med en styrke man ikke tidligere har målt i området. Samlet har Alm. Brand modtaget ca skadeanmeldelser. Heraf vedrører ca. 60 % skader på private boliger og indbo. Da det ramte område er karakteriseret ved en større koncentration af ejendomme, tæt asfaltering og manglende muligheder for, at vandet kan få naturligt afløb på grønne arealer, blev de enkelte skader større, end hvad der tidligere er set. Således oplevede mange af koncernens kunder især inden for beboelses- og kontorejendomme samt detailsegmentet - oversvømmede kældre og butiksarealer med betydelige udgifter til oprydning, genetablering, beskadigede bygninger og varelagre som følge. Det er vurderingen, at skadeudgiften for Alm. Brands egen regning vil være 140 mio.kr. Side 10 af 31

12 Forventninger Forventningerne til årets resultat for skadeforsikring er opjusteret fra et overskud på 300 mio.kr. til et overskud på 380 mio.kr. før skat. Baggrunden for opjusteringen er afløbsgevinster, lavere omkostninger og et markant bedre forløb af den underliggende forretning. Combined Ratio nedjusteres samtidig fra 95 til niveauet 94. De opjusterede forventninger er inklusive udgifter til skybrudskaderne i juli måned. Forventningerne til væksten nedjusteres til niveauet -1 % for hele året. Forventningerne er baseret på uændrede finansielle og økonomiske vilkår. Side 11 af 31

13 BERETNING BANKVIRKSOMHED for Alm. Brand A/S Mio.kr. 2. kvt. 2. kvt. PRORATA Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat før omkostninger Omkostninger og afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Resultat efter skat Heraf minoritetsinteressers andel Resultat efter skat eksklusive minoritetsinteresser Resultat før skat eksklusive minoritetsinteresser Udlån Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal p.a ,7% 2,5% 1,8% 2,4% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone 0,06 0,52 0,26 0,64 0,31 0,02 0,49 0,23 0,64 0,31 Periodens nedskrivningsprocent 0,5% 0,6% 1,3% 1,0% 4,3% 0,5% 0,6% 1,3% 1,0% 4,3% Solvensprocent ,6% 14,9% 18,6% 14,9% 18,8% Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -57% -38% -48% -26% -81% -57% -38% -48% -26% -81% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. -42% -22% -36% -16% -60% -42% -22% -36% -16% -60% Året 2. kvt. 2. kvt. KONCERNTAL Året For at øge gennemskueligheden af regnskabet for Alm. Brand Bank A/S offentliggør banken proratakonsoliderede koncerntal. Tallene fremgår af Hoved- og nøgletal, og medmindre andet fremgår, er det proratatallene, der er kommenteret i beretningen. Tal vedrørende bankkoncernen er alene kommenteret, hvor det er fundet relevant. I det omfang det skønnes relevant, omtales henholdsvis før-ste halvår og første kvartal som sammenligningsgrundlag for henholdsvis første halvår og andet kvartal. Side 12 af 31

14 Resultat Før nedskrivninger og tab blev bankens resultat for første halvår et underskud på 122 mio.kr., hvilket er meget utilfredsstillende. Resultatet er påvirket af negative kursreguleringer samt af de forventede udgifter til Indskydergarantifonden som følge af konkursen i Amagerbanken og Fjordbank Mors. De negative kursreguleringer kan hovedsageligt henføres til udviklingen på rentemarkederne samt kurstab på illikvide aktier, der er overtaget i forbindelse med nedlukningen af en række engagementer. Efter tab og nedskrivninger fik banken i første halvår et underskud på 348 mio.kr. Bankens samlede tab og nedskrivninger på udlån - inklusive kreditrelaterede tab og nedskrivninger på pantebreve - udgjorde 226 mio.kr. i første halvår, hvoraf 129 mio.kr. er nedskrevet i første kvartal og 97 mio.kr. i andet kvartal. Nedskrivningerne er således faldende, men på et for højt niveau. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 276 mio.kr. i første halvår mod 350 mio.kr. i samme periode sidste år. I andet kvartal udgjorde netto rente- og gebyrindtægterne 131 mio.kr. mod 145 mio.kr. i første kvartal. Renteindtægter For første halvår udgjorde netto renteindtægterne 202 mio.kr. mod 260 mio.kr. i første halvår. Netto renteindtægterne for andet kvartal udgjorde 96 mio.kr. mod 106 mio.kr. i første kvartal. Faldet i netto renteindtægterne skyldes en kombination af lavere renteindtægt fra udlån som følge af den reducerede udlånsbalance samt øgede funding omkostninger blandt andet som følge af den gennemførte obligationsudstedelse med statsgaranti ultimo juni. Rentemarginalen for moderselskabet og bankkoncernen udgjorde henholdsvis 1,7 % og 1,8 % i første halvår mod en rentemarginal på 2,1 % og 2,3 % i. Gebyrindtægter Netto gebyrindtjeningen udgjorde 74 mio.kr. i første halvår mod 69 mio.kr. i andet halvår. Forskellen kan henføres til modtagne udbytter. Kursreguleringer I første halvår udgjorde kursreguleringerne et kurstab på 171 mio.kr. mod et kurstab på 79 mio.kr. i samme periode sidste år. Kursreguleringerne i første halvår er negativt påvirket af kreditrelaterede kursreguleringer på pantebreve på 45 mio.kr. Eksklusive kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve havde banken således et kurstab på 126 mio.kr. i første halvår mod en kursgevinst på 34 mio.kr. i første halvår. De renterelaterede kursreguleringer - eksklusive kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve - udgjorde i første halvår et kurstab på 85 mio.kr., hvoraf 60 mio.kr. vedrører andet kvartal. Kurstabet i første halvår skyldes blandt andet, at bankens betydelige overskydende likviditet på knap 7 mia.kr. har været placeret i obligationer. Endvidere havde banken i andet kvartal positioneret sig med en forventning om en stigende rente. De aktierelaterede kursreguleringer udgjorde et kurstab på 33 mio.kr. i første halvår. Heraf udgjorde 30 mio.kr. kurstab på illikvide aktier, der er overtaget i forbindelse med nedlukningen af en række engagementer. Bankens aktiebeholdning består primært af sektoraktier, mens handelsbeholdningen af aktier er på et beskedent niveau. I forbindelse med afvikling af nødlidende investeringsengagementer har banken i både og overtaget nogle illikvide aktier, hvorpå der i første halvår er konstateret kurstab. Kursværdien af de illikvide aktier udgjorde lidt over 100 mio.kr. ultimo juni. Kursregulering af valuta udgjorde et kurstab på knap 8 mio.kr. i første halvår. Omkostninger I første halvår udgjorde bankens omkostninger 244 mio.kr. mod 257 mio.kr. i samme periode sidste år. Andre driftsudgifter Posten vedrører hovedsageligt bankens udgifter på 41 mio.kr. til Garantifonden for Indskydere og Investorer som følge af konkursen i Amagerbanken og Fjordbank Mors. I første halvår omfattede posten primært bankens udgifter til Bankpakke I. Nedskrivninger på udlån mv. Bankens tab og nedskrivninger på udlån udgjorde 181 mio.kr. i første halvår. I andet halvår udgjorde nedskrivninger på udlån mv. 495 mio.kr. Side 13 af 31

15 Derudover havde banken kreditrelaterede tab og nedskrivninger på bankens pantebrevsportefølje for 45 mio.kr. i første halvår mod 102 mio.kr. i andet halvår. Disse tab og nedskrivninger indregnes under kursreguleringer, men er medtaget i tabellen i afsnittet Udlånsporteføljen nedenfor, hvor udlånsporteføljen og udviklingen i tab og nedskrivninger er yderligere beskrevet. De samlede tab og nedskrivninger på udlån inklusive kreditrelaterede tab og nedskrivninger på pantebreve udgjorde således 226 mio.kr. i første halvår mod 597 mio.kr. i andet halvår. Balance Udlån Bankens udlån udgjorde 11,6 mia.kr. ultimo juni. Eksklusive tab og nedskrivninger svarer dette til et fald i bankens udlån på 1,0 mia.kr. i forhold til ultimo. Banken forventer fremadrettet en fortsat reduktion af udlånsbalancen, hvilket er i overensstemmelse med bankens strategi. Gæld til kreditinstitutter Bankens gæld til kreditinstitutter udgjorde 5,9 mia.kr. ultimo juni, hvilket er et fald på 0,4 mia.kr. i forhold til ultimo. Indlån Bankens indlån udgjorde 7,9 mia.kr. ultimo juni mod 8,0 mia.kr. ultimo marts og 8,6 mia.kr. ultimo. Likviditet Ultimo juni udgjorde bankens likviditetsmæssige overdækning 319 % i forhold til lovkravet. Det er en stigning i forhold til ultimo marts, hvor den udgjorde 264 % og december, hvor den udgjorde 266 %. Stigningen skyldes, at banken har reduceret udlånsporteføljen betydeligt, hvilket kompenserer for faldet i indlån. Banken gennemførte i perioden december til februar en fastrente kampagne med attraktive indlånssatser. Da banken har en markant likviditetsmæssig overdækning, er der ikke siden markedsført nye fastrente kampagner. Kapitalforhold Bankens egenkapital udgjorde 1,6 mia.kr. ultimo juni. Den samlede basiskapital udgjorde 2,5 mia.kr., mens de risikovægtede poster udgjorde 13,9 mia.kr. ultimo juni. Solvensprocenten udgjorde således 18,0 og kernekapitalprocenten 15,7. Som offentliggjort den 18. maj har Alm. Brand A/S indskudt 250 mio.kr. i kapital i Alm. Brand Bank A/S. Bankkoncernens egenkapital udgjorde 1,7 mia.kr. ultimo juni, mens basiskapitalen udgjorde 2,6 mia.kr. De risikovægtede poster i bankkoncernen udgjorde 13,7 mia.kr. ultimo juni. Solvensprocenten udgjorde dermed 18,6 og kernekapitalprocenten 16,3. Væsentlige begivenheder Ejerandel på 100 % i Alm. Brand Pantebreve A/S Banken har i første kvartal tvangsindløst de resterende minoritetsaktionærer i Alm. Brand Pantebreve og dermed opnået en ejerandel på 100 %. Banken forventer at opløse selskabet i løbet af andet halvår. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Ny administrerende direktør i banken Den 1. august er Kim Bai Wadstrøm tiltrådt som ny administrerende direktør i banken. Ændringer i bestyrelsen På bankens bestyrelsesmøde den 18. august blev det besluttet at indstille til generalforsamlingen, at administrerende direktør for Alm. Brand A/S Søren Boe Mortensen vælges til bankens bestyrelse. I perioden fra den 2. maj til 31. juli var Søren Boe Mortensen indsat som konstitueret administrerende direktør for banken og udtrådte derfor af bankens bestyrelse den 2. maj. Den ekstraordinære generalforsamling afventes afholdt den 7. september. Forventninger På baggrund af primært de negative kursreguleringer i halvårsresultatet og den fortsatte uro på de finansielle markeder, der har medført yderligere kurstab i starten af 3. kvartal, nedjusterer banken forventningerne til fra et overskud på 45 mio.kr. før tab og nedskrivninger til et underskud i niveauet 155 mio.kr. Det er forventningen, at den samlede udlånsportefølje vil blive reduceret i niveauet 1,5 mia.kr. i. Efter de seneste måneders udvikling på de finansielle markeder og den afledte effekt på dansk økonomi samt udviklingen i bankens udlånsportefølje forventer banken, at tab og nedskrivninger i de kommende kvartaler vil være på niveau med de seneste to kvartaler. Som følge af de nedjusterede forventninger til bankens resultat for forventes tilført yderligere kapital svarende til nedjusteringen. Forventningerne er baseret på uændrede finansielle og økonomiske vilkår. Side 14 af 31

16 Udlånsporteføljen for Alm. Brand A/S Bankens samlede nedskrivninger og konstaterede tab på udlåns- og garantiporteføljen udgjorde en udgift på 226 mio.kr. i første halvår. Heraf udgjorde konstaterede tab 47 mio.kr. Derudover blev der konstateret tab på 341 mio.kr., som tidligere er hensat og derfor ikke påvirker driften i. De konstaterede tab, som tidligere er hensat, kan henføres til udlånssager, hvor banken er tæt på eller har realiseret tab på udlån samt den stillede garanti i forbindelse med Bankpakke II. Som følge heraf er bankkoncernens akkumulerede nedskrivningsprocent faldet fra 9,2 ultimo til 8,9 ultimo juni. Nedenstående tabel viser en koncernkonsolideret segmentopdeling af bankens udlånsportefølje. De enkelte segmenter er opgjort for bankkoncernen. Af tabellen fremgår også bankens proratakonsoliderede udlån, der kommenteres i bankens beretning. Tabellen afspejler bankens strategi med opdeling af udlån i en fortsættende portefølje og en afviklingsportefølje. De samlede driftsførte tab og nedskrivninger udgjorde 1,9 % af den gennemsnitlige udlånsportefølje for bankkoncernen eksklusive reverse forretninger i første halvår. Den samlede udlånsportefølje på 11,6 mia.kr. er faldet med 1,1 mia.kr. i forhold til ultimo. Heraf skyldes 750 mio.kr. fald i afviklingsporteføljen. Ultimo første halvår er 8,0 mia.kr. under afvikling, hvilket svarer til ca. 70 % af den samlede udlånsportefølje. I det følgende kommenteres udviklingen i de enkelte udlånssegmenter i første halvår. Tabsog nedskrivningsprocenten er opgjort i forhold til det gennemsnitlige udlån i perioden. Udlån Mio. kr Fortsættende portefølje Året Tab og nedskrivninger 1. kvt. 2. kvt. Privat ,6% ,1% Øvrigt udlån **) ,4% ,0% Afviklingsportefølje Landbrug ,6% ,8% Bilfinansiering ,7% ,6% Erhverv ,1% ,5% Ejendomsudviklingsprojekter ,5% ,8% Pantebrevsfinansiering ,3% ,2% Pantebreve ,0% ,8% Bankpakker mv I alt - ekskl. reverse forretninger ,2% ,9% Reverse forretninger samt Porteføljeandel i pct. koncerninterne transaktioner ,7% I alt koncern udlån ,9% ,9% Minoritetsinteresser ,1% I alt prorata udlån ,0% ,9% *) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i. Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved- og nøgletalsoversigt for banken. **) Fleet management (operationel leasing) indgår ikke, da det bogføres som øvrige materielle aktiver og ikke som udlån. Nedskr. pct.*) Fortsættende portefølje Udlån til private Porteføljen består af udlån til private og er geografisk spredt over hele landet. Porteføljen er opgjort inklusive billån til private og udgør hovedparten af bankens fortsættende udlån. Det samlede udlån til privatkunder er ultimo første halvår faldet med 233 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 36 mio.kr. svarende til 1,1 % af den gennemsnitlige portefølje. Øvrigt udlån Segmentet dækker over udlån til investeringskreditter, hvor investeringsmandatet er placeret i Alm. Side 15 af 31

17 Brand Markets. Disse investeringskreditter er en del af bankens fortsættende udlån, mens øvrige investeringskreditter er under afvikling. Øvrigt udlån er faldet med 17 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår er der ikke konstateret tab og nedskrivninger på dette segment. Afviklingsportefølje Som følge af bankens strategi tages der ikke nye kunder ind på disse segmenter, og forretningsomfanget med eksisterende kunder forventes afviklet over en længere periode. Der er fokus på at gennemføre en kontrolleret og effektiv afviklingsproces af de fravalgte udlånssegmenter. Landbrug Porteføljen er ultimo første halvår på niveau med ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 46 mio.kr. svarende til 3,8 % af den gennemsnitlige portefølje. Niveauet for tab og nedskrivninger afspejler de fortsat vanskelige forhold for landbrugskunderne. Bilfinansiering Som følge af ophør af forhandlerfinansiering mv. er porteføljen faldet. Disse lån har typisk en løbetid på maksimalt fem år. Den samlede portefølje er ultimo første halvår faldet med 193 mio.kr. i forhold til ultimo og udgjorde herefter 543 mio.kr. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 4 mio.kr. svarende til 0,6 % af den gennemsnitlige portefølje. Erhverv Porteføljen består af udlån til finansiering af investeringsejendomme, udlån til mindre erhvervsvirksomheder samt syndikerede udlån til mellemstore danske virksomheder. Den samlede portefølje er ultimo første halvår faldet med 242 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 10 mio.kr. svarende til 0,5 % af den gennemsnitlige portefølje. Ejendomsudviklingsprojekter Porteføljen består af et begrænset antal ejendomsudviklingsprojekter. Banken finansierer alene færdiggørelsen af igangværende projekter i henhold til allerede indgåede aftaler. Porteføljen er ultimo første halvår faldet med 84 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 8 mio.kr. svarende til 1,8 % af den gennemsnitlige portefølje. Pantebrevsfinansiering Porteføljen består af investeringsengagementer med belåning af pantebreve. Porteføljen er ultimo første halvår faldet med 975 mio.kr. i forhold til ultimo. Faldet skyldes primært, at banken har afviklet nogle investeringsengagementer. I den forbindelse har banken overtaget sikkerhedsstillelsen i form af pantebreve. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 76 mio.kr. svarende til 5,2 % af den gennemsnitlige portefølje. Nedskrivningerne skyldes manglende betalingsevne hos pantebrevsdebitorer kombineret med faldende overdækning på engagementerne som følge af kursfald på de belånte pantebreve. Pantebreve Segmentet omfatter bankens egenbeholdning af private og erhvervspantebreve. Private pantebreve udgør mio.kr. og omfatter bankens beholdning af pantebreve med pant i primært villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Ejendommene er beliggende i hele landet. Erhvervspantebreve udgør 774 mio.kr. og omfatter bankens beholdning af erhvervspantebreve, der består af pantebreve med pant inden for boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme med kontor, handel og industri samt grunde og blandet bolig/erhverv. Der er tale om en afviklingsportefølje, som kun tilføres nye pantebreve, når banken afvikler et investeringsengagement, hvor sikkerhedsstillelsen helt eller delvist består af pantebreve. Porteføljen værdiansættes løbende ved hjælp af en cashflow-baseret prismodel, hvor der blandt andet indgår estimerede førtidsindfrielser og kredittab. Der foretages individuelle nedskrivninger på alle pantebreve i restance eller med kendte svaghedstegn. Ultimo første halvår er porteføljen steget med 714 mio.kr. i forhold til ultimo. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 45 mio.kr. svarende til 1,8 % af den gennemsnitlige portefølje. Bankpakker mv. I første halvår er den stillede garanti på 107 mio.kr. overfor Finansiel Stabilitet A/S afregnet. Side 16 af 31

18 BERETNING LIVSFORSIKRING for Alm. Brand A/S Mio.kr. Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultatets sammensætning 2. kvt. 2. kvt. Resultat af omkostninger Resultat af investering Ændring af ydelsesgaranti mv Ændring af kollektivt bonuspotentiale Risikoresultat Resultat af genforsikring Resultat før skat Skat Resultat efter skat Hensættelser til forsikringskontrakter Egenkapital Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat p.a. 16% 23% 12% 24% 17% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 12% 17% 9% 18% 12% Bonusgrad 4,6% 3,4% 4,6% 3,4% 5,1% Året Resultat Resultatet før skat udgjorde 62 mio.kr. i første halvår mod 129 mio.kr. i samme periode. Resultatet er tilfredsstillende. Principperne for afkastberegningen til egenkapitalen er for blevet ændret som konsekvens af ændringerne i kontributionsreglerne. Kunderne er pr. 1. januar blevet opdelt i et antal kontributionsgrupper ud fra rente, forsikringsrisiko og omkostninger. Egenkapitalens risikotillæg opgøres for hver enkelt gruppe. Tilsvarende opgøres eventuel skyggekonto, kollektivt bonuspotentiale, kursværn mv. pr. kontributionsgruppe. Risikotillægget for er fastsat til: Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser for egen regning eksklusive kollektivt bonuspotentiale og eventuel anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser Forsikringsrisikogrupper: 100 % af risikoresultatet for egen regning efter bonus Omkostningsgrupper: 100 % af omkostningsresultatet for egen regning efter bonus Egenkapitalen har i første halvår fået tildelt risikotillæg for én rentegruppe og for alle risikoog omkostningsgrupperne. Det manglende risikotillæg på 3 mio.kr. for de tre resterende rente- Side 17 af 31

19 grupper er overført til skyggekonto, som dermed udgør 3 mio.kr. ved udgangen af første halvår. Forskellen mellem resultatet i første halvår og første halvår skyldes primært, at der i første halvår af blev tilbageført 56 mio.kr. fra skyggekontoen. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 12 % p.a. mod 24 % p.a. i samme periode. Præmier Bruttopræmierne udgjorde 329 mio.kr. i første halvår mod 348 mio.kr. i samme periode svarende til et fald på 5,5 %. De samlede indbetalinger til pensioner, inklusive investeringsordninger i banken og præmieindtægter i livsforsikringsselskabet, udgjorde 493 mio.kr. i første halvår mod 442 mio.kr. i samme periode svarende til en samlet stigning på 11,7 %. Koncernens strategi er, at livsforsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension skal have vækst, samtidig med at en stadig større del af den samlede pensionsopsparing skal ske i Alm. Brands Investeringsordning, som etableres i Alm. Brand Bank. Det har betydet en meget tilfredsstillende vækst i indbetalinger til investeringsordninger i banken på 76 %, mens udviklingen i præmieindtægterne i livsforsikringsselskabets garanterede ordninger ikke er tilfredsstillende. Nye aftaler i livsforsikringsselskabet placeres i en rentegruppe, hvor sammensætningen af investeringerne forventes at være i niveauet 20 % aktier, 15 % ejendomme og 65 % obligationer. Denne sammensætning med tilhørende lave investeringsomkostninger vurderes at være attraktiv for en stor del af kundeunderlaget. Det er forventningen, at dette fremadrettet vil bidrage positivt til væksten i livsforsikringsselskabet. Investeringsafkast For første halvår blev afkastet af investeringsaktiver tilhørende kunderne på 90 mio.kr. svarende til et afkast på 0,8 % (1,5 % p.a.) mod et afkast på 759 mio.kr. for samme periode. Afkastet er opgjort før pensionsafkastskat, men efter investeringsomkostninger. Afkastet på obligationsbeholdningen er positivt påvirket af faldende renter og dermed stigende kurser på obligationsbeholdningen i andet kvartal. Afkastet er tilfredsstillende i forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag, som er sammensat af statsobligationer, realkreditobligationer samt mindre positioner i kreditobligationer og emerging markets obligationer. På aktiebeholdningen er afkastet positivt påvirket af halvårets udvikling på det amerikanske aktiemarked, men negativt påvirket af udviklingen på det danske aktiemarked i andet kvartal. Det samlede aktieafkast blev for første halvår positivt med 18 mio.kr. sammensat af et negativt afkast af danske og øvrige nordiske aktier på 20 mio.kr. og et positivt afkast på udenlandske aktier på 38 mio.kr. Afkastet er tilfredsstillende i forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag, som er sammensat af danske, nordiske og udenlandske aktier (verdensindekset valutaafdækket). Afkastet på beholdningen af ejendomme ligger på niveau med det forventede. Afkastet af investeringsaktiverne tilhørende egenkapitalen udgjorde 4 mio.kr. svarende til et afkast på 0,4 % (0,8 % p.a.) mod et afkast på 24 mio.kr. i samme periode. Aktiverne er investeret i korte obligationer. Den ikke ubetydelige stigning i de korte renter specielt i første kvartal har resulteret i kurstab, som dog i væsentligt omfang forventes indhentet i løbet af året på grund af den højere fremadrettede rente. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag er afkastet tilfredsstillende. Forsikringsydelser De udbetalte forsikringsydelser udgjorde 560 mio.kr. i første halvår mod 552 mio.kr. i samme periode. Forsikringsbestandens alder betyder, at udbetalingerne ved sædvanlig pensionering er stigende. Udbetalinger som følge af tilbagkøb/overførsler til andre pensionsinstitutter ligger fortsat på et lidt højere niveau end forventet. Livsforsikringshensættelser Opgørelsen af livsforsikringshensættelserne sker efter et markedsværdiprincip med benyttelse af et forventet cashflow diskonteret med den af Finanstilsynet offentliggjorte justerede rentekurve. Finanstilsynet har udarbejdet og offentliggjort et benchmark for forventet levetid. I andet kvartal er opgørelsen af levetidsforventningerne ved beregningen af livsforsikringshensættelserne derfor tilpasset, så niveauet svarer til det nye benchmark. Ændringen har betydet en lempelse af hensættelserne for høje aldre og en mindre styrkelse for lave aldre. For bestanden af ikke bonusberettigede forsikringer - de såkaldte højt forrentede livrenter har det betydet en forbedring af resultatet på ca. 18 mio.kr., som tilfalder egenkapitalen. Side 18 af 31

20 Hensættelserne for bestanden af bonusberettigede forsikringer er kun påvirket marginalt af ændringen. Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale blev i første halvår reduceret med 48 mio.kr. og udgjorde herefter i alt 469 mio.kr. Det svarer til en bonusgrad på 4,6 %. Omkostninger Omkostningerne til erhvervelse og administration udgjorde 35 mio.kr. i første halvår mod 36 mio.kr. i samme periode. De samlede omkostninger i ligger lidt under det forventede niveau, hvilket skyldes en lavere nytegning af traditionelle garanterede produkter end forventet og dermed lavere erhvervelsesomkostninger end forventet. Omkostnings- og risikoresultat Omkostningsresultatet, som er forskellen mellem opkrævede omkostningsbidrag og faktiske omkostninger, blev for egen regning positivt med 7 mio.kr. i første halvår. Det samlede omkostningsresultat er tilfredsstillende. Målet for det samlede omkostningsresultat er, at det skal være positivt. Risikoresultatet, som er forskellen mellem opkrævede præmier til risikodækning og de faktiske udgifter til erstatninger, blev for egen regning positivt med 30 mio.kr. i første halvår. Det samlede risikoresultat er meget tilfredsstillende. Balance Egenkapitalen i Livkoncernen udgjorde 969 mio.kr. ved udgangen af første halvår. Solvensdækningen udgjorde ved udgangen af første halvår i alt 246 %. Finanstilsynets opstillede stress-scenarie opgøres løbende. Livkoncernen har i hele perioden været i grønt scenarie med god margen. Væsentlige begivenheder Nyt tegningsgrundlag Med virkning fra 1. april har selskabet indført et nyt tegningsgrundlag baseret på en rente på 0,5 % mod tidligere 1,5 %. Beregningsrenten svarer til den af Finanstilsynet fastsatte maksimale nytegningsrente. Det er derfor forventningen, at ændringen vil være konkurrenceneutral. Kunder, der indtegnes på det nye rentegrundlag, placeres i en ny rente-kontributionsgruppe. Samtidig med nedsættelsen af beregningsrenten har selskabet implementeret et nyt tegningsgrundlag for livrenter, som tager udgangspunkt i Finanstilsynets udmeldinger omkring fremtidig forventet levetid. Åbenhed og gennemsigtighed Selskabet har investeret betydelige kræfter i at skabe åbenhed og gennemsigtighed for kunderne. Tilbage i fik selskabets kunder adgang til en state-of-the-art internetportal, hvor den enkelte kunde kan følge sin ordning og få vigtige nøgletal. Løsningen forbedres løbende, og senest blev der i juni måned implementeret en såkaldt omkostningsmåler, hvor potentielle kunder på en nem tilgængelig måde kan få oplyst omkostningerne som kunde i Alm. Brand Liv og Pension. Brancheorganisationen Forsikring & Pension har udarbejdet nogle fælles retningslinier omkring åbenhed og gennemsigtighed, som skal sikre sammenlignelighed på tværs af selskaberne. Selskabet har allerede nu implementeret dette fuldt ud. Udløbsprocessen optimeret. Med en aldrende forsikringsbestand stiger antallet af aftaler, hvor udløbstidspunktet, der typisk er pensionsalderen, nås. Processen og kundekommunikationen i forbindelse med pensionering/udløb er blevet forbedret markant. Udover bedre kundeoplevelse giver det administrative besparelser planen Det offentlige velfærdssystem, skatteregler, lovreguleringer mv. har stor indflydelse på selskabets muligheder for at tiltrække nye kunder og fastholde bestående kunder. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og de Radikale indgået en politisk aftale om en tilbagetrækningsreform den såkaldte 2020-plan. Reformen vil dog først blive effektueret efter et folketingsvalg. Planen indeholder blandt andet en ændring af reglerne for efterløn og en tilbagetrækningsalder. En efterlønsreduktion og en senere pensionsalder har store økonomiske konsekvenser for mange mennesker, og alt afhængig af de endelige regler kan det få væsentlig betydning for kundernes motivation til at spare op. Specielt vil de udmeldte skærpelser omkring modregning i efterlønnen have en negativ effekt. Side 19 af 31

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere