ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481"

Transkript

1 ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481

2 SÆRLIGE BETINGELSER Denne forsikringsaftale består af de særlige betingelser og af de generelle betingelser, dertil hørende underlag og tillæg samt af forsikringsansøgning og ethvert andet til denne hørende dokument. De nærværende særlige betingelser nyder forrang i tilfælde af, at der skulle forekomme modsigelser eller tvivl i forhold til bestemmelserne fastlagt i policens specifikke betingelser og generelle betingelser. 1.- GENERELLE OPLYSNINGER POLICENUMMER: TLSWESBOT FORSIKRINGSGIVER: ACE European Group Limited, Sucursal en España (selskabets spanske filial) C/ Francisco Gervás nr Madrid FORSIKRINGSTAGER: TRAVELLINK AB FORSIKRINGSMÆGLER: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada (tilknyttet forsikringsselskab). C/ Rosario Pino, nr , Madrid FORSIKRINGENS DÆKNINGSPERIODE For den forsikrede svarer forsikringens dækningsperiode til varigheden af den rejse, som forsikringen tegnes for, men den overstiger under ingen omstændigheder 90 dage. Idet det drejer sig om en gruppepolice, som udstedes til forsikringtager, er policens varighed den, som er fastlagt i den mellem forsikringstager og forsikringsgiver underskrevne aftale, som ved sit udløb forlænges med et år ad gangen. Begge parter kan modsætte sig kontraktens forlængelse ved skriftlig meddelelse herom med mindst 2 måneders varsel før kontraktens årlige udløb. 2.- LOVGIVNING OG VÆRNETING Policen er underkastet spansk jurisdiktion og omfattet af Lov nr. 50/1980 af den 8. oktober om forsikringsaftaler, ved kongeligt lovdekret nr. 6/2004 af den 29. oktober, som godkender lovteksten til Lov om kategorisering af og kontrol med private forsikringer, og ved kongeligt lovdekret nr. 2486/1998 af den 20. november, som godkender bekendtgørelse om kategorisering af og kontrol med private forsikringer, og ved Lov nr. 26/2006 af den 17. juli om Forsikringsmægling og private genforsikringer, idet der her ses bort fra lovbestemmelserne inden for socialsikring i forhold til fastlæggelse af arbejdsulykker, medmindre disse udtrykkeligt er omfattet af policen. En afgørelse i forhold til klager og krav, som afledes af nærværende police, skal træffes i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt i ECO-bekendtgørelse/734/ BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Under overholdelse af organisk lov nr. 15/1999 om beskyttelse af personlige oplysninger, skal ACE EUROPEAN GROUP LIMITED og dermed firmaets spanske filial ( ACE ), som ansvarshavende for registeret, herved meddele sine kunder, at deres personlige oplysninger, som vi har modtaget direkte fra kunderne selv eller via kundernes forsikringsmægler, vil blive optaget i et register med henblik på at kunne administrere kundernes forsikringspolicer, forebygge og efterforske bedrageri samt med det formål at kunne vurdere og begrænse risikoen. Dine oplysninger kan anvendes af andre forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber i tilfælde af genforsikring, coassurance eller af specialiserede sundhedscentre i forbindelse med ulykkesbehandling. Alle de indhentede oplysninger samt de i det foregående nævnte overdragelser og behandlinger heraf er nødvendige for at kunne opretholde kontraktforholdet. 2/14

3 Vi gør ligeledes opmærksom på, at ACE anvender dine oplysninger med henblik på at kunne informere dig om vores nuværende og fremtidige aktiviteter og forsikringsprodukter, herunder via elektronisk fremsendelse heraf, at kunne foretage undersøgelser af kvaliteten på de erhvervede forsikringsprodukter, samt at foretage markedsundersøgelser, herunder også efter policens ophævelse, i den hensigt at kunne tilpasse vores salgstilbud til din specifikke profil og eventuelt at kunne udarbejde vurderingsmodeller. Du giver ligedes tilladelse til, at ACE kan videregive dine personlige oplysninger, når dette er nødvendigt på baggrund af de oven for beskrevne formål til de følgende firmaer i ACE-selskabsgruppen: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited og det spanske selskab ACE Europe Life Limited Sucursal en España. Vi oplyser, at du kan modsætte dig, at dine personlige oplysninger bliver brugt til de i det foregående beskrevne formål, samt at du kan benytte dig af dine rettigheder til at skaffe dig adgang til, foretage rettelser i eller annullere dine oplysninger ved at rette skriftlig henvendelse til adressen C/ Francisco Gervás nr. 13, postnummer Madrid, idet du til skrivelsen skal vedlægge en kopi af dit nationale Id-kort eller tilsvarende officielt dokument, eller du kan sende en til Såfremt vi ikke hører fra dig inden for 30 dage, vil vi opfatte det som din accept af behandling og formidling af dine oplysninger til de nævnte formål. ACE forpligter sig til at overholde sin tavshedspligt i forhold til personlige oplysninger og sin pligt til at opbevare disse, og ACE vil træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå, at oplysningerne ændres, går tabt, anvendes eller tilgåes uretmæssigt, og til enhver tid henset den teknologiske tilstand. Såfremt der tilføres personlige oplysninger til policen, som drejer sig om personer, der ikke drejer sig om forsikringstager, påtager sidstnævnte sig ansvaret for at oplyse disse om, at deres oplysninger er tilført førnævnte register samt oplyse dem om de øvrige forhold, som fremgår af nærværende klausul. 4.- MEDDELELSE Alle oplysningerne i nærværende klausul er blevet meddelt forsikringstager/den forsikrede forud for kontraktens indgåelse. Under opfyldelse af reglerne i kongeligt lovdekret 6/2004 af den 29. oktober, hvorved lovteksten til Lov om kategorisering af og kontrol med private forsikringer godkendes, og reglerne i anordning til denne lov, godkendt ved kongeligt lovdekret 2486/1998 af den 20. november, skal forsikringsgiver herved gøre opmærksom på de følgende forhold: 1.- Denne forsikringsaftale indgåes i henhold til ordningen om etableringsret med den spanske filial af det britiske forsikringsselskab ACE EUROPEAN GROUP LIMITED med adressen ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, Det Forenede Kongerige (UK). ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA er behørigt tilmeldt Forsikringsselskabernes Administrative Register ved Generalstyrelsen for Forsikringer og Pensionsfonde under koden E0155, og det har adressen C/Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Med forbehold af de til Generalstyrelsen for Forsikringer og Pensionsfonde hørende beføjelser, tilkommer kontrollen med forsikringsselskabet medlemsstaten Det Forenede Kongerige og i denne stat den pågældende kontrolmyndighed Financial Services Authority (FSA), med adressen 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 3. På nærværende forsikringsaftale finder reglerne i Lov 50/1980 af den 8. oktober om forsikringsaftaler anvendelse, ligesom også kongeligt lovdekret 6/2004 om kategorisering af og kontrol med private forsikringer og hertil hørende anordning samt Lov nr. 30/1995 af den 8. november finder anvendelse (for så vidt reglerne har relevans for sagen og er gældende). Likvidationen af ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA er underlagt den britiske lovgivning, og den kompetente britiske myndighed til at forestå en eventuel likvidation af selskabet er Financial Services Compensation Scheme, som samtidig virker som garantifond. 3/14

4 Klageinstanser: 4. De interne og eksterne bestemmelser i forhold til klager og reklamationer er følgende: a) Interne reklamationsinstanser. Det er forsikringsgiverens ønske at kunne tilbyde kunderne en førsteklasses serviceydelse. Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet, og du ønsker at klage eller indgive en reklamation, skal dette gøres skriftligt, og du skal i første omgang rette henvendelse til den spanske filial: Ace European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás Madrid Såfremt du ikke er tilfreds med den måde, din klage er blevet behandlet på, og du derfor ønsker at indgive en klage eller reklamation i forbindelse med dine interesser og dine i loven anerkendte rettigheder, skal du rette skriftlig henvendelse til: Kundeafdelingen, Departamento de Atención al Cliente C/ Francisco Gervás Madrid Fax: Reglementet gældende for Kundeafdelingens virksomhed ligger til rådighed for kunderne hos Ace European Group Limited, Sucursal en España (på deres spanske kontor). I det tilfælde, at din klage skal behandles af den forsikredes forsvarer hos ACE European Group Limited Sucursal en España, vil din klage straks blive fremsendt til denne. Den forsikredes forsvarer ( Defensor del Asegurado ): Advokatkontoret LEGSE Abogados Fax: b) Eksterne reklamationsinstanser. I tilfælde af tvistigheder, kan du i medfør af paragraf 24 i loven om forsikringsaftaler klage til den til din bopæl hørende førsteinstansdomstol. Du kan ligeledes frivilligt indgive uoverensstemmelsesspørgsmålet til behandling som voldgiftssag på grundlag af bestemmelserne i paragraf 57 og 58 i kongeligt lovdekret 1/2007 af den 16. november, som godkender lovbekendtgørelse af generallov om forsvar af forbrugernes og brugernes interesser og andre komplimentære love samt reglerne til udvikling af disse love; med forbehold af bestemmelserne i voldgiftsloven i det tilfælde, at parterne underkaster behandlingen af deres uoverensstemmelser til en eller flere voldgiftsmænd. Forsikringsgiveren kan også indstævnes i medfør af artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af den 22. december 2000, såvel for domstolene i omtalte forsikringsgivers bopælsland (i dette tilfælde Spanien), som for domstolene i den medlemsstat, hvor du har din bopæl. Ligeledes og uagtet de søgsmål der gøres gældende for domstolene, kan forsikringstager, den forsikrede, de begunstigede, skadelidte tredjeparter eller rettighedshavere til enhver af disse i medfør af paragraf 62 i Lov om kategorisering af og kontrol med privatforsikringer klage til Forsikringernes Generalstyrelse (Klageafdelingen) eller til 4/14

5 enhver af de reklamationsinstanser, som fremgår af bilaget til policen, når det anses, at forsikringsselskabet har udøvet misbrug eller krænket de af kontrakten afledte rettigheder. 5.- Endelig og under opfyldelse af Lov 22/2007 af den 11.juli om fjernsalg af finansielle ydelser til forbrugerne, skal vi nedenfor oplyse dig om de følgende, yderligere forhold i forbindelse med forsikringspolicen: a) Forsikringsaftalen der er blivet ingået dækker de uforudsete hændelser som er beskrevet i disse vilkår og gjælder for perioden man er på rejse som er dækket af forsikringen b) Betaling af forsikringsprisen sker samtidig med købet af rejsen. c) Hvis varigheden på din rejseforsikring er under en måned, har du ikke nogen frafaldsret, mens hvis din rejseforsikring gælder i over en måned, har du ret til frafald i 15 dage. d) De i dette dokument angivne oplysninger gælder i hele forsikringsdækningsperioden. 5.- AFHJÆLPNING AF UOVERENSSTEMMELSER Under henvisning til bestemmelserne i paragraf 8 i Lov 50/1980 om forsikringsaftaler, skal det her fremgå, at hvis policens indhold adskiller sig fra forsikringens garantiengagement eller fra de aftalte klausuler, kan forsikringstager og/eller den forsikrede klage til forsikringsselskabet inden for en tidsfrist på en måned at regne fra policens udstedelse med henblik på at opnå en afhjælpning af de eksisterende uoverensstemmelser. Hvis ikke der er foretaget nogen reklamation inden for tidsfristen, vil policens bestemmelser være de gældende. 6.- UDTRYKKELIG ACCEPT. KVITTERING FOR MODTAGELSE AF INFORMATIONERNE Den forsikrede anerkender udtrykkeligt at have modtaget de generelle og specifikke betingelser samt de særlige betingelser, som udgør policen, idet den forsikrede erklærer at kende og godkende disse betingelser. Ligeledes erklærer den forsikrede i overensstemmelse med det i paragraf 3 i lov 50/80 af den 8. oktober om forsikringsaftaler fastlagte og som en tillægsaftale til de særlige betingelser, at vedkommende har læst, gennemgået og forstået indholdet i og omfanget af alle kontraktens klausuler og herunder specielt de med fede typer fremhævede klausuler, der kan være rettighedsafgrænsende. Og til bekræftelse af at være gjort bekendt hermed, giver den forsikrede sin samtykke hertil og fulde accept heraf, idet den forsikrede tiltræder aftalen ved at afkrydse den boks, som er placeret ved siden af den forsikringstype, som vedkommende ønsker at tegne. Endelig anerkender den forsikrede udtrykkeligt fra forsikringsgiveren og forud for kontraktens indgåelse at have modtaget den skriftlige behørige information i forhold til den lovgivning, der finder anvendelse på forsikringsaftalen, de forskellige reklamationsinstanser, medlemsstaten for forsikringsgiverens bopæl samt kontrolmyndigheden i dette land, selskabsnavn samt forsikringsgivers juridiske form. 5/14

6 GENERELLE BETINGELSER DEFINITIONER FORSIKRINGSSELSKAB: ACE European Group Limited, der handler som forsikringsselskab (i det følgende forsikringsgiver) FORSIKRINGSTAGER: Den fysiske eller juridiske peron, som har indgået aftalen med forsikringsselskabet, og over for hvilken det påhviler forsikringsgiveren at overholde de af kontrakten afledte forpligtelser, medmindre disse i sagens natur skal overholdes af den forsikrede selv. FORSIKREDE: En fysisk person, som har tegnet en forsikring på Aflysningsforsikring (Hotel) via forsikringstagerens hjemmeside. TRANSPORTSELSKAB: Ethvert selskab, som af de offentlige myndigheder er blevet godkendt til transport af passagerer. FLYETS AFGANGSTID: Det klokkeslet, som transportselskabet har angivet på flybilletten eller på et lignende dokument. FAMILIEMEDLEM: Ægtefælle, samlivspartner, der er behørigt tilmeldt som sådan i det pågældende officielle register, forældre, svigerforældre, børn, svigerbørn, søskende, svogre og svigerinder, bedsteforældre, børnebørn, onkler og tanter samt nevøer og nevøser. REJSELEDSAGER: Enhver anden person end den forsikrede, som er tilmeldt købet af den samme rejse, idet denne ledsager kan være forsikret eller ikke. POLICE: Det dokument, som indeholder forsikringsgrundlaget, og som udgøres af de generelle betingelser, de særlige betingelser, tillæg og underlag. FORSIKRINGSSUM: Erstatningsbeløbet i tilfælde af en forsikringsbegivenheds indtrædelse. Dette beløb fremgår af policens særlige betingelser. PRÆMIE: Det er forsikringens samlede pris. FORSIKRINGENS ANNUITET: Den årlige periode, som løber fra hver enkel fornyelse af policen. Den første étårsperiode starter den dato, hvor forsikringen træder i kraft. ULYKKE: Kropsskade, som er opstået direkte som følge af en hændelig, ekstern, voldelig hændelse, uden der foreligger fortsæt fra den forsikredes side, og som forvolder død, permanent handicap eller enhver anden situation, som policen dækker. Henset denne police anses følgende tilfælde som ulykker: - Elektriske stød og lynnedslag. - Forgiftning, kvælning, forbrændinger eller skader, som er opstået som følge af ufrivillig indånding af gasser eller dampe, immersion i eller oversvømmelse af eller indtagelse af flydelse, faste, giftige eller ætsende stoffer. - Infektioner, når sygdomsagenten (patogenet) er trængt ind i kroppen via en skade, der er dækket af policen, forudsat at kausalforholdet kan bevises på troværdig vis. - Flyrejsedækning. Her dækkes de ulykker, som den forsikrede kan udsættes for, når vedkommende rejser som passager med et luftfartsselskab, der er behørigt godkendt til lufttransport, forudsat at flyet styres af personale i besiddelse af gyldig og efter reglerne gældende pilotlicens, og (I) at flyvemaskinen benyttes til enten ruteflyvning eller charter mellem lufthavne, der er indrettet til passagertransport eller (II), at flyvemaskinen holder på enten landings- eller startbane i de omtalte lufthavne eller (III), at flyvemaskinen er ved at foretage en eller anden manøvre i disse lufthavne. 6/14

7 ALVORLIG ULYKKE: Enhver kropsskade med en voldsom, akut, ekstern årsag, der opstår uden forsæt fra den forulykkedes side, og som forhindrer den forulykkede i at rejse tilbage til sin sædvanlige bopæl på normal vis, eller som medfører hospitalsindlæggelse i mere end 24 timer, og som efter forsikringsgiverens lægestabs skøn gør det lægeligt umuligt for den forulykkede at rejse tilbage den planlagte dato. SYGDOM: Henset denne kontrakt, forstås ved sygdom enhver forværring i den forsikredes helbred, som opstår under den af policen omfattede rejse, og hvis diagnose og bekræftelse heraf foretages af en lovmæssig godkendt læge eller tandlæge, hvis assistance viser sig nødvendig og påkrævet. ALVORLIG SYGDOM: Ved alvorlig sygdom forstås en forværring af sundhedstilstanden hos en person, som er konstateret af en professionel læge, og som kræver hospitalsindlæggelse i mere end 24 timer, eller som indebærer risiko for akut dødsfald; at omtalte situation opstår i løbet af de 7 for rejsen forudgående dage, og som i henhold til forsikringsgiverens lægestab, gør det lægeligt umuligt at foretage rejsen den planlagte dato. EPIDEMI: Herved forstås en akut, uventet og omfattende forekomst af en infektionssygdom i et land, som breder sig hurtigt og meget voldsomt i dette land, forudsat at WHO har anbefalet at aflyse de internationale rejser, der ikke er livsvigtige til eller fra det berørte område, og i tilfælde af en influenzavirus forudsat at WHO erklærer pandemialarmtilstand 5 i henhold til sin verdensplan for influenzapandemi. En karantæne af de berørte personer skal være erklæret af det kompetente sundhedsministerium eller myndighed i det berørte land. KARANTÆNE: En midlertidig isolation af personer med henblik på forhindre en infektionssygdom i at brede sig. BAGAGE: Tøj og personlige ting til personlig anvendelse og hygiejne under rejsen, og som ligger anbragt i en kuffert, samt selve bagagedelen. RØVERI: Ulovlig tilegnelse af løsøre tilhørende andre personer under anvendelse af vold eller tvang over for personerne eller ved udøve vold mod ting. TYVERI: Ulovlig tilegnelse af løsøre tilhørende andre personer uden anvendelse af vold eller tvang eller udøvelse vold mod ting. SKADE: Enhvert forhold, der indtræder akut, tilfældigt, uforudset og uden forsæt fra den forsikredes side, og hvor de heraf forvoldte skader er dækket af policen og oppebærer skadeserstatning. Det anses for at udgøre en eneste skade de samlede skader, som er udledt af en og samme årsag. TERRORISTHANDLINGER ELLER SABOTAGE: Organiserede operationer i al hemmelighed med ideologiske, politiske, økonomiske, religiøse eller sociale formål, som udføres af et enkelt individad eller af en gruppe i den hensigt at skabe social ængstelse og foretage udiskriminerende angreb på personer eller skade eller destruere ejendele. Sabotage er en overlagt handling, som er straffet i loven, og som udføres i den hensigt at svække en fjende via undergravning, obstruktion, standsning eller ødelæggelse af materiale. FAST BOPÆL: Ved forsikredes faste bopæl forstås den adresse, som opgives ved købet af rejsen, og hvorfra den af nærværende forsikringsaftale dækkede rejse foregår, og hvortil den forsikrede om nødvendigt skal hjemsendes i overensstemmelse med policens dækning. UDLANDET: Ved udland forståes henseende forsikringsdækningen et andet land end det land, hvor den forsikrede har sin faste bopæl i henhold til oplysningerne angivet ved forsikringens tegning. FRIBELØB: Det beløb, som forsikringstager eller den forsikrede i tilfælde af en skade skal betale, og hvilket beløb er angivet i policens særlige betingelser. KILOMETERFRITAG: Assistancen gælder 35 km fra den forsikredes faste bopæl 7/14

8 DÆKNINGSOMRÅDE: Assistancen gælder over hele verden. Herfra udelukkes under alle omstændigheder assistance i de lande, der under rejseperioden, selvom de fremgår af det territorialområde, der er tegnet dækning for, befinder sig i krig, oprørstilstand eller krigskonlikt af enhver type eller art, også når ikke foreligger officiel erklæring om en sådan tilstand. I sådanne tilfælde betaler forsikringsgiveren de dækkede udgifter, som skal godtgøres ved indgivelse af den originale og akkrediterende regning. STREJKE: Kollektiv nedlæggelse af arbejdet fra arbejdernes side i den hensigt at opnå noget eller at udøve pres i bestemte situationer. BORGERKRIG: Borgerkrig defineres som en konfrontation mellem 2 fraktioner fra det samme land eller fra befolkningen mod den etablerede ordensmagt. Disse styrker kontrollerer en del af territoriet og er i besiddelse af regulære, bevæbnede styrker. UDENLANDSKRIG: Udenlandskrig defineres som en væbnet konflikt mellem to eller flere stater med eller uden krigserklæring. TREDJEPART: Enhver juridisk eller fysisk person med undtagelse af: Den forsikrede selv, forsikredes familiemedlemmer, slægtninge i opadgående eller nedadgående retning samt rejseledsagere til den forsikrede. Den forsikredes ansatte eller agenter, uanset om de er lønansatte eller ej, når disse er i arbejde. FORSIKRINGSFORMÅLET At sikre sig mod følgerne af de risici, hvis dækning er specificeret i kontrakten, og som opstår som følge af en tilfældig hændelse i løbet af rejsen, der indtræder uden for den faste bopæl og inden for det dækkede territorium og med de begrænsninger, som er fastlagt i kontrakten. Kontraktens garantier ophører med at have virkning ved rejsens afslutning og den sikredes tilbagevenden til sin faste bopæl. Samtidig dækker forsikringen Aflysningsforsikring (Hotel) på den rejse, som den forsikrede har købt hos forsikringstager. Policen fungerer i henhold til de betingelser, som vil blive defineret i det følgende. GARANTEREDE BELØBSRAMMER De økonomiske størrelser, som er angivet som beløbsrammer for hver enkelt af kontraktens ydelser, skal forståes som de maksimale beløb, der kan akkumuleres under rejsen. 8/14

9 1. DÆKNING DÆKNING AF AFLYSNINGER De begivenheder, som forsikringsgiveren dækker og som foranlediger refundering af udgifter, drejer sig om de nedenstående angivne, forudsat at disse begivenheder berører den forsikrede direkte, idet der skal være medgået mindst 48 timer fra forsikringsaftalens indgåelse og rejsens start og mindst 72 timer fra forsikringens tegnelse og det forhold, som foranlediger aflysningen af rejsen, medmindre forsikringen er erhvervet samtidig med købet af billetten. Under alle omstændigheder er det et nødvendigt og uomgængeligt krav for at komme i betragtning til erstatningsbetaling at indgive original lægeerklæring, udstedt af den læge, som har behandlet personen, hvis sygdom måtte foranledige rejsens aflysning eller eventuelt af de originale, pågældende dokumenter i form af for eksempel de originale regninger på rejsens pris. Det højeste beløb, der dækkes per reservation/køb er fastsat til DKK for én og samme forsikringsbegivenhed. 1 AFLYSNING DÆKNINGER BELØBSGRÆNSER SELVRISIKO A) Forsikredes dødsfald, op til DKK / alvorlig sygdom eller Forsikrede / alvorlig ulykke forsikringsbe-givenhed B) Enhver anden hændelse med undtagelse af fritagelsestil-fælde DKK per reservation/køb 10% af rejsens beløb eksl. afgifter, pr. forsikrede 20% af rejsens beløb ekskl. afgifter, per forsikrede 1.- ANNULLERING A. Forsikredes dødsfald, alvorlig sygdom eller alvorlig ulykke Der gives garanti på op til den sum, der er fastlagt i policen, under betragtning af de heri angivne fritagelsesgrunde, refusionsbetaling af udgifter til annullering af rejsen, som påløber forsikringstager/den forsikrede ved forsikredes dødsfald, alvorlig sygdom eller alvorlig ulykke, og som denne opkræves på baggrund af forsikringstagers salgsbetingelser eksklusive de afgifter, som forsikringstager og/eller rejsearrangøren måtte tilbageholde, forudsat at de påløber efter den dato, hvor forsikringen blev tegnet og før rejsens eller de købte ydelsers påbegyndelse/realisation, og som ikke var kendt på det tidspunkt, forsikringen blev tegnet, og som berører den forsikrede direkte, og som begrænser sig til: Der fastsættes et fribeløb (selvrisiko) på 10% af rejsens pris per forsikret, som den forsikrede selv skal betale. B. Enhver anden begivenhed med undtagelse af fritagelser Der gives garanti på op til den sum, der er fastlagt i policen, under betragtning af den angivne fritagelsesgrund, refundering af udgifter for annullering af rejsen, som påløber forsikringstager/den forsikrede af årsager, der ligger uden for den forsikredes vilje, og som faktureres under anvendelse af forsikringstagers salgsbetinglser, eksklusive de afgifter, som forsikringstager og/eller rejseorganisatoren måtte tilbageholde, forudsat at dette sker efter den dato, hvor forsikringen blev tegnet og før rejsens begyndelse eller de købte ydelsers realisering, og som ikke var kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev tegnet, og som direkte berører den forsikrede, og som begrænser sig til: Enhver årsag, som kan bevises i form af et dokument, som er uforudsigelig og som ligger uden for den forsikrede vilje, som ikke er omfattet af policens fritagelsesgrunde, og som gør det nødvendigt og obligatorisk ikke at foretage rejsen på de bestilte datoer. Der fastsættes et fribeløb (selvrisiko) på 20% af rejsens pris ekskl. afgifter per forsikret, som forsikrede selv skal betale. 2.- NÅR MAN MISTER FLYET Hvis den forsikrede ikke møder op ved gaten på grund af en begivenhed, der ligger uden for dennes vilje, tilbagebetales beløbet for den strækning, som ikke foretages, hvis den forsikrede foretager en ny afgang med 9/14

10 samme måldestination inden for 48 timer efter det først programmerede afgangstidspunkt. Erstatningens beløbsgrænse på ikke overstige 50% af billettens oprindelige beløb (returbillet eller enkeltbillet) op til højst per forsikret og med et maksimalt beløb på for en og samme forsikringsbegivenhed. 3.- MISLIGHOLDELSE FRA LUFTFARTSSELSKABETS OG/ELLER LUFTHAVNENS SIDE I tilfælde af, at flyvningen på grund af et problem hos luftfartsselskabet ikke foretages, eller der sker forsinkelse på afgangen på over 7 timer, refunderes beløbet på den strækning, der ikke flyves, op til det beløb, der er betalt i præmie med maks per forsikret og forsikringsbegivenhed og med et maksimalt beløb på for en og samme forsikringsbegivenhed. Der fastlægges et fribeløb (selvrisiko) på 30 per forsikret, som den forsikrede selv skal betale. 4.- FORSINKELSER I FLYAFGANGENE. Der stilles garanti for betaling af refusion af de reelle og nødvendige udgifter, der påløber på det sted, hvor forsinkelsen er opstået, og som er foretaget på grund af forsinkelser i flyafgangen (rutefly, low cost eller charter), der overstiger 4 timer, idet der skal indgives de pågældende, originale regninger samt det originale dokument fra luftfartsselskabet, der bevidner forsinkelsen, med de følgende begrænsninger: Efter 4 timers forsinkelse, op til 30 for hver to timers forsinkelse med et maksimalt beløb på 150 Euro. Denne ydelse finder ikke anvendelse, hvis den forsikrede overføres til et andet luftfartsselskab, der flyver til den oprindelige afgangstid. FRITAGELSESGRUNDE Policen dækker ikke de omkostninger, der er påløbet i forbindelse med udflugter, besøg og indgang eller de omkostninger, der ikke udelukkende hører til den købte rejse. Policen dækker heller ikke konsekvenserne af de følgende forhold: Følgende forhold er ikke omfattet af policen: A) Enhver grund, der ikke kan bevises via fremlæggelse af et dokument, der verificerer årsagen til aflysningen. B) De beløb, som kan udbetales som erstatning til den eller de forsikrede af en tredjepart C) Forsikredes handlinger: i. Manglende fremlæggelse fra forsikrede af de til rejsens foretagelse nødvendige dokumenter (pas, flybilletter, vaccine-attester), uanset den pågældende skade. ii. Handlinger, der indledningsvist er fremprovokeret af den forsikrede selv. iii. Forsætlige handling, selvforulempelse eller selvmord. iv. De handlinger, som skyldes en uagtsomhed, alvorlig forsømmelse eller handlinger afledt af ulovlige aktiviteter. v. Enhver ulykke, der opstår, mens den forsikrede er under påvirkning af alkohol, narko, narkotiserende, psykotrope og stimulerende stoffer samt andre lignende substanser. Til fastlæggelse af en sådan påvirkning, uafhængig typen af den omhandlende ulykke, henholder man sig til de grænser, som loven fastlægger for færdsel med motorkøretøjer og for færdselssikkerhed på ulykkestidspunktet. D) Hændelser: i. Erklæret eller uerklæret krig, opstand, terroristhandlinger, radioaktiv påvirkning, befolkningsbevægelser, grænselukninger samt bevidst ikke-overholdelse af officielle forbud. ii. Alle former for naturkatastrofer, som for eksempel nogle af de følgende naturfænomener: jordskælv og tsunamier, ekstraordinære oversvømmelser (herunder brændinger/bølgeslag), vulkanudbrud, atypiske cykloner (herunder ekstraordinære vindstød på over 135 km/t, og tornadoer, ildebrand og tordenvejr : Vejrligsforhold, der kendetegner sig ved en brat ændring i vejret med forekomst af lynnedslag, torden, vind og kraftig regn, sne eller hagl iii. Karantæne, epidemier eller forurening i destinationslandet. iv. Aflysning af sports- og kulturarrangementer som for eksempel koncerter osv, idet sådanne aflysninger ikke skønnes at udgøre nogen forhindring for rejsens foretagelse. 10/14

11 v. Tilbagetrækning fra driften (uanset om denne er af midlertidig karakter eller ej) af transportmidler efter anbefaling fra fabrikanten eller civile myndigheder eller havnemyndigheder. vi. Hændelser opstået som følge af strejker vii. Hændelser opstået som følge af fejl eller haveri hos transportmidler (andre end skader på veje eller togskinner forårsaget af laviner, sne eller oversvømmelser), når man har forudgående viden herom på tidspunktet for forsikringens tegnelse eller reservationen af rejsen og/eller opholdet eller lignende. viii. Utilstrækkeligt antal deltagere/reservationer til rejsens foretagelse eller på grund af overbooking. ix. Hændelser opstået på grund af konkurs, betalingsstandsning, forsvinden eller misligholdelse af kontrakt fra de til de kontraherede ydelser leverandørers side. x. Hvis der ikke foreligger uforudsete begivenheder. E) Arbejds- / finansiel situation i. Ændringer i den forsikredes arbejdstilladelser og/eller godkendt ferie ii. Ændringer i den forsikredes økonomiske og finansielle forhold (med undtagelse af arbejdsløshed af ansatte, som har været i et ansættelses- forhold på ubestemt tid i over to år, og som ikke var klar over, at de ville blive arbejdsløse, da de bestilte rejsen) F) Sygdomme i. Allerede eksisterende sygdom: Hændelser afledt af kroniske eller allerede eksisterende sygdomme hos den forsikrede, forudsat at det ikke drejer sig om en uventet forværring af tilstanden, og som forhindrer rejsens foretagelse. Kroniske eller allerede eksisterende sygdomme hos enhver af de forsikrede, der efter at være blevet stabiliseret, viser en dekompensation eller forværring inden for 30 dage forud for policens tegnelse. ii. Afslag fra den forsikredes side mod at modtage besøg fra den sagkyndige læge, når forsikringsgiver har fastlagt, at der er behov for aflæggelse af et sådant besøg. iii. Når formålet med rejsen er en kosmetisk behandling, kur, uegnethed til at rejse med fly, manglende vaccine eller vaccinationskontraindikation, umulighed af på visse destinationer at fortsætte med den anbefalede medicinske behandling, frivillig svangerskabsafbrydelse, behandling af alkoholmisbrug, forbrug af narko og narkotiserende stoffer, medmindre disse stoffer er lægeordinerede og indtages på den anviste måde. 2. MEDDELELSE OM FORSIKRINGSBEGIVENHED OG ERSTATNINGSBETALING Den forsikrede skal meddele FORSIKRINGSGIVEREN via adressen eller gennem den webside hvor den forsikrede kan udfærdige sin egen refusionsansøgning, idet der skal vedlægges godtgørende beviser for årsagen til rejsens annullering samt de pågældende regninger eller kontroldokumenter. Såfremt der opstår mere end en årsag, der giver anledning til en forsikringsbegivenhed, vil den første årsag, der indtraf og som godtgøres af den forsikrede, altid blive vurderet til at være skadesårsagen. Den forsikrede skal meddele forsikringsgiver om forsikringsbegivenhedens indtræden inden for en frist på højst 7 dage efter hændelsen. DOKUMENTATION, DER SKAL PRÆSENTERES I TILFÆLDE AF EN FORSIKRINGSBEGIVENHED Dokument, der beviser forholdene (lægeerklæring, dødsattest, attest på hospitalsindlæggelse, politirapport, politianmeldelse etc.). Dokumentet skal have påført datoen for begivenheden, årsag, diagnose, sygejournal eller baggrund/fortilfælde og foreskreven behandling. Original faktura og/eller kvittering på købet af rejsen. Individuelt forsikringscertifikat. Original regning på omkostningerne på rejsens annullering udstedt af leverandøren til ydelserne med optegnelse over omkostningernes beløb og koncepter, samt kopi af de generelle salgsbetingelser. Original annulleringsdokument på reservationen udstedt af leverandøren til ydelserne, samt regning på annulleringsudgifterne. 11/14

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7 Side 1 af 7 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Rejsestartsforsikring ved udrejse 7. Forsikring af bagage og ejendele 8. Transportforsinkelse 9. Forsinket

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

TravelCare, +45 70 25 04. omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a.

TravelCare, +45 70 25 04. omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a. REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45 70 220 470 Indhold Dækningsoversigt 2 Vigtige

Læs mere