Offentligt EU-udbud nr. 2015/S , Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder"

Transkript

1 Offentligt EU-udbud nr. 2015/S , Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder i Region Hovedstaden i overensstemmelse med medfølgende udbudsmateriale. Kontraktudkastet udfyldes efter det antagne tilbuds indhold ved kontrakttildeling, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 8. Det er vigtigt at kontrollere, at alle udbudsmaterialets dokumenter er modtaget, jf. udbudsbetingelsernes oversigt over udbudsmaterialet. Virksomheder, der ikke ønsker at byde, bedes kontakte os straks. Med venlig hilsen Kristina Østergaard Mikkelsen Strategisk indkøbskonsulent EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

2 UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD EU NR. 2015/S RADIOKOMMUNIKATIONSLØSNING (HARDWARE) TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER I REGION HOVEDSTADEN JUNI 2015 EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over udbudsmaterialet ORDREGIVER GENERELT Tilbuddets udformning Tjekliste for tilbuddet Sprog Tilbudsomkostninger Forretningsfølsomme oplysninger FRISTER OG TIDSPLAN FOR UDBUDDET Spørgsmål Tilbudsfrist Adressat Åbning af tilbud Tilbuddets gyldighed (vedståelsesfrist) Kontrakttildeling og -start UDBUDDETS ART, OMFANG OG FORMÅL Art, omfang og formål Optioner Afgivelse af alternativt tilbud AFTALEPERIODE FORBEHOLD Tilbudsgivers eventuelle forbehold KRAVSPECIFIKATION OG MÆNGDER Leverancens omfang og mængder KONTRAKTUDKAST PRIS Prisoplysning Fastprisperiode Prisregulering LEVERING OG LOGISTISKE FORHOLD Leveringsbetingelser BETALINGSBETINGELSER SERVICE OG SUPPORT SÆRLIGE YDELSER OG FORHOLD IKKE RELEVANT AFTALENS KARAKTER TILDELINGSKRITERIER (TILBUDSVURDERING) Tildelingskriterier Den samlede evaluering UDBUDSPROCESSEN UDVÆLGELSESKRITERIER (VURDERING AF TILBUDSGIVER) ORIENTERING OM RESULTATET AF UDBUDSFORRETNINGEN EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

4 Oversigt over udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: 1) Nærværende udbudsbetingelser 2) Kontraktudkast med følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Kravspecifikation inkl. bilag A Tidsplan Tilbudsliste Sælgers tilbud (indsættes efterfølgende) 3) Eksempel på Erklæring på tro og love om udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2. 4) Annonce nr. 2015/S i EU-Tidende den 4. juni 2015 inkl. evt. senere ændringer EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

5 1. ORDREGIVER Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal 2750 Ballerup v/region Hovedstaden Center for Økonomi - Indkøb Blok C, 1 sal Kongens Vænge 2 DK 3400 Hillerød CVR-nr Kontaktperson: Strategisk indkøbskonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen Tlf. nr.: Direkte nr.: Fax.nr.: GENERELT Hele udbudsmaterialet er tilgængeligt på internettet på adressen: og udsendes ikke. 2.1 Tilbuddets udformning Tilbud skal indeholde besvarelse af samtlige punkter, hvor besvarelser er ønsket i nærværende dokument. Desuden skal tilbuddet indeholde svar og oplysninger, som anført i de medsendte bilag, såsom besvarelse af alle krav som anført i Kravspecifikationen (bilag 1), udfyldelse af alle poster i Tilbudsliste (bilag 2) m.fl., jf. tjekliste i pkt Oplysningerne ønskes fremsendt i samme rækkefølge som anført i udbudsmaterialet. Tilbudsgiveren kan vedlægge tilbudsbrev. Der bør kun vedlægges dokumentation, hvor det er udtrykkeligt nævnt, mens eventuel yderligere dokumentation alene skal fremsendes på anmodning. Ordregiver gør opmærksom på, at ufuldstændige tilbud kan medføre, at tilbuddet ikke anses som konditionsmæssigt, idet ordregiver ikke - ud over det som Implementeringsbekendtgørelsens 12 1 giver mulighed for, jf. pkt efterfølgende har mulighed for at lade tilbudsgiver korrigere sit tilbud. 2.2 Tjekliste for tilbuddet Følgende dokumenter og oplysninger skal fremgå af tilbuddet: 1 Bkg. Nr. 712 af 15. juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

6 Tilbudsbrev, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning (juridisk enhed) der afgiver tilbud samt angivelse af evt. underleverandører. Udfyldt kravspecifikation (bilag 1) og evt. tilknyttede beskrivelser. Udfyldt Tilbudsliste (bilag 2) Dokumentation vedr. udvælgelse, jf. pkt. 17. Forretningsfølsomme oplysninger bedes angivet, jf. pkt Ordregiver forbeholder sig dog ret til under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og forhandlingsforbuddet at gøre brug af Implementeringsbekendtgørelsens 12, såfremt eventuelle mangler vedrørende formelle krav i tilbudsgivers fremsendte tilbud er omfattet af denne bestemmelse. 2.3 Sprog Tilbudsmaterialet skal være på dansk. Engelsksprogede dokumenter accepteres som dokumentation for udvælgelseskriterier pkt. 17, samt evt. teknisk dokumentation. 2.4 Tilbudsomkostninger Tilbuddet udarbejdes for tilbudsgivers regning og risiko og returneres ikke. 2.5 Forretningsfølsomme oplysninger Udbuddet er undergivet offentlighed, jf. Lov nr. 606 af 12/06/ Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven). Tilbudsgiver bedes klart angive hvilke oplysninger eller dokumenter i det fremsendte materiale, der ønskes undtaget offentlighed som forretningsfølsomme mv. For hver oplysning eller dokument, der ønskes undtaget, anføres kort grunden herfor. Forretningsfølsomme oplysninger kan oplyses i følgeskrivelsen, som bilag eller ved markering af tekst/tal. Region Hovedstaden træffer den endelige afgørelse om offentlighed i udbuddet, iht. Offentlighedsloven, og tilbudsgivers ønsker om at undtage eventuelle oplysninger fra aktindsigt er således ikke bindende for Region Hovedstaden. Tilbudsgiver høres som udgangspunkt ikke inden afgørelsen træffes, men afdelingen bestræber sig på at kontakte tilbudsgiver under udbudsprocessen, hvor det praktisk kan lade sig gøre, og hvor det findes relevant at foretage endnu en høring. 3. FRISTER OG TIDSPLAN FOR UDBUDDET 3.1 Spørgsmål Ordregiver opfordrer tilbudsgiverne til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er forhold og krav, der efter tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller beskrevet på ufuldstændig vis. EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

7 Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt skriftligt pr. så tidligt som muligt og senest d. 1. juli Spørgsmålene vil blive besvaret senest den 7. juli Spørgsmål, der stilles efter nævnte spørgefrist, vil blive besvaret, hvis det er muligt, senest pr. ovennævnte svarfrist. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på i tilknytning til det offentliggjorte udbudsmaterialet, hvorfor tilbudsgiver opfordres til at holde sig orienteret herigennem. 3.2 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest mandag den 13. juli 2015 kl For sent indkomne tilbud vil ikke blive taget i betragtning i tilbudsvurderingen. Tilbuddet bør mærkes Tilbud vedrørende EU-udbud nr.2015/s Radiokommunikationsløsning Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 1 underskrevet originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag og datablade (elektronisk eller papirversion). Endvidere bedes afleveret: 1 kopi af tilbuddet samt bilag og evt. datablade 1 USB-stik indeholdende det fulde tilbudsmateriale. De elektroniske eksemplarer må ikke være kopibeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf. Alle dokumenter bedes indleveret i samme format som fremsendt af ordregiver i nærværende udbudsmateriale. Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi af det fulde tilbud i indhold er identisk med det originale tilbud. I tilfælde af modstrid imellem dokumenterne vil det være den underskrevne, originale papirversion, der har forrang. Såfremt et dokument ved en fejl ikke er indeholdt i den originale papirversion men findes i den elektroniske kopi, betragtes dette ikke som modstrid. Ordregiver forbeholder sig ret til med 3 dages varsel at udbede sig yderligere kopier af det underskrevne originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag til brug for eventuelle aktindsigtsbegæringer og/eller klagesagsbehandlinger. 3.3 Adressat Tilbuddet skal sendes til: EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

8 Region Hovedstaden Center for Økonomi - Indkøb Blok C, 1. sal Kongens Vænge 2 DK 3400 Hillerød Kontaktperson: Kristina Østergaard Mikkelsen Tlf. nr..: Hvis tilbuddet afleveres personligt, henvises til indgang via Receptionen (dvs. gennem Hovedindgangen). 3.4 Åbning af tilbud Der vil ikke være mulighed for overværelse af åbningen af de modtagne tilbud. 3.5 Tilbuddets gyldighed (vedståelsesfrist) Tilbuddet skal være gyldigt indtil 6 måneder efter tilbudsfristen, jf. pkt Kontrakttildeling og -start Kontrakten forventes tildelt i uge 30 og kontrakten træder i kraft ved underskrivelse. 4. UDBUDDETS ART, OMFANG OG FORMÅL Art, omfang og formål Alle præhospitale enheder skal have installeret udstyr til disponeringskommunikation mellem AMK-Vagtcentralen, regionernes datacentre, hospitalerne og de præhospitale enheder. Region Hovedstaden leverer software til mobilapplikationen som skal bruges til styring af radio, navigation, opgaveinformation m.v. i køretøjerne. Regionen har indkøbt Sepura SRG3500 og SRG3900 mobilterminaler til SINE-nettet, som skal bruges til kommunikation fra mobilapplikationen til AMK-Vagtcentralen og køretøjerne imellem. Mobilterminalen skal betjenes via tablet-pc. Udbuddet omfatter: Levering, installation og support af vogn Pc er (Tablet), GPS enhed, Router/Modem samt kabling mv. Leverancen omfatter nedenstående til 111 køretøjer Vogn PC er (Tablet) med trykfølsom skærm GPS enhed Router/Modem Kabler og kabling Operativsystem-licens til vogn PC er (tablet) Licens til Windows 7 EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

9 Montering i 111 køretøjer Tilslutning af tablet til kundens eksisterende SEPURA terminaler Idriftsættelse af den samlede løsning Andre dele som er nødvendige for at løse opgaven Support frem til 1. april 2016 Herudover skal leveres enkeltstående dele ekskl. installation. Optioner som angivet i pkt Den konkrete kravspecifikation, krav til kvalitet, mængder og omfang m.v. fremgår af bilag 1. De aftalevilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af Kontraktudkast. Indkøbet skal understøtte ordregivers hospitalers (og institutioners) overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau og skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering af og respekt for de økonomiske midler Optioner Udbuddet omfatter endvidere option nedenstående: 1. Supportaftale fra 1. april 2016 (løbende) 2. Tilkøb af tilsvarende udstyr samtidig med hovedleverancen 3. Tilkøb af op til 30 % tilsvarende udstyr indenfor en periode på 3 år (levering efter hovedleverancen) Optionerne er nærmere beskrevet i Kravspecifikationen (bilag 1) pkt Afgivelse af alternativt tilbud Der kan ikke afgives alternativt tilbud. 5. AFTALEPERIODE Aftalen træder i kraft ved kontraktens underskrivelse. Hovedleverancen skal leveres frem til 25. januar 2016, hvorefter support løber frem til 1. april Der henvises til optioner som kan udnyttes efterfølgende. 6. FORBEHOLD 6.1. Tilbudsgivers eventuelle forbehold Eventuelle forbehold over for forhold i udbudsmaterialet skal anføres tydeligt i tilbudsbrevet med reference til det punkt, det vedrører, og bedes begrundet. Forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, samt forbehold der ikke kan kapitaliseres vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ikke konditionsmæssigt. Tilbuddet vil derfor ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. Flere ikke EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

10 grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne vil efter omstændighederne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende element, således at forbehold overfor denne flerhed af elementer ligeledes vil føre til, at tilbuddet ikke tages i betragtning. 7. KRAVSPECIFIKATION OG MÆNGDER 7.1 Leverancens omfang og mængder Hovedleverancen omfatter: 111 komplette systemer inkl. installation 4 komplette systemer ekskl. montering 6 tablets og 6 GPS-enheder (android telefoner) i henhold til Tilbudslisten (bilag 2). 8. KONTRAKTUDKAST Vedlagte Kontraktudkast inkl. bilag udgør vilkårene for en eventuel samhandel. Udkastet suppleres med relevante oplysninger og bilag fra tilbudsgivers tilbud. Det fremgår af udkastet, hvor kontrakten suppleres. Da der ikke er tale om en standardkontrakt, opfordres tilbudsgiver til at gennemgå kontraktudkastet nøje og stille spørgsmål til evt. uklarheder, jf. pkt. 3.1 i nærværende udbudsbetingelser. 9. PRIS 9.1 Prisoplysning Tilbudspriser på de på Tilbudsliste (bilag 2) anførte leverancer skal oplyses i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter og told (netto). 9.2 Fastprisperiode De tilbudte priser skal være gældende i hele perioden inkl. ved udnyttelse af option 3, jf. pkt Leverandøren kan sænke priserne i aftaleperioden. 9.3 Prisregulering af supportaftale fra 1. april 2016 (option 1) Priserne på option 1 supportaftale kan reguleres én gang årligt med den årlige udvikling i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Første regulering pr. 1. januar LEVERING OG LOGISTISKE FORHOLD 10.1 Leveringsbetingelser DDP - Delivered, Duty Paid i henhold til INCOTERMS 2010 på ordregivers adresse. EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

11 11. BETALINGSBETINGELSER 30 dage netto. 12. SUPPORT Krav til tilbudsgivers support overfor ordregiver er beskrevet i Kravspecifikationen (bilag 1) pkt. 9. Supportaftalen skal opfylde de i kravspecifikationen, jf. bilag 1, opstillede mindstekrav. Tilbudsgiver kan som en del af tilbuddet vedlægge egen supportaftale til udfyldning og supplement ud over de fastsatte mindstekrav. Såfremt tilbudsgivers egne standardsupportbetingelser strider mod de fastsatte mindstekrav, vil mindstekravene have forrang. Supportaftalen indgår ikke i evalueringen. 13. SÆRLIGE YDELSER OG FORHOLD IKKE RELEVANT 14. AFTALENS KARAKTER Aftalen, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er en offentlig kontrakt. Ordregiver agter at indgå kontrakt med den leverandør, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet anført i pkt TILDELINGSKRITERIER (TILBUDSVURDERING) 15.1 Tildelingskriterier Valg af leverandør sker efter følgende kriterier: Det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra følgende underkriterier: Pris - 60 % Kvalitet og funktionalitet 20 % Leveringssikkerhed - 20 % Pris 60 % Prisparameteret vurderes på basis af de udbudte mængder samt priser oplyst i de modtagne tilbud, jf. Tilbudslisten (bilag 2). I evalueringsprisen indgår: Hovedleverance Samlet pris for hovedleverancen: 111 systemer installeret i køretøjer 4 komplette systemer ekskl. installation 6 sæt tablet og GPS Support frem til 1. april X support/montørtimepris kl EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

12 Option 1 supportaftale Option 2 Tilkøb af tilsvarende udstyr samtidig med hovedleverancen Option 3 Tilkøb af op til 30 % tilsvarende udstyr indenfor en periode på 3 år (levering efter hovedleverancen) 10 X support/montørtimepris kl Der medtages pris for: 24 måneders supportaftale X support/montørtimepris. Der medtages pris for: 5 komplette systemleverancer Der medtages pris for: 5 stk. af hver enkeltdel. Kvalitet og funktionalitet - 20 % Kvalitet og funktionalitet vurderes på baggrund af tilbudsgivers beskrivelser vedr. opfyldelse af konkurrencekrav (KK) anført i Kravspecifikation (bilag 1). 35 % KK 7.3 (tablet skærmstørrelse) KK 7.10 (tablet opløsning) KK 7.24 (GPS skærmstørrelse + hukommelse) Der lægges vægt på graden af opfyldelse. Alle KK vægter lige. 50 % KK 7.25 (Peplink) Konkurrencekrav som alene enten kan opfyldes / opfyldes ikke tildeles henholdsvis 5 point / 0 point 15 % KK 5.1 Brugervenlighed og design af betjeningsenheder (tablet og GPS) Der lægges vægt på funktioner der forbedrer: - Arbejdsmiljø - Hensigtsmæssig betjening - Læsbarhed under vanskelige lysforhold - Hygiejne - Forhold der åbner mulighed for fremtidige relevante funktioner Leveringssikkerhed - 20 % Levering vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers beskrivelser vedr. opfyldelse af konkurrencekrav (KK) anført i Kravspecifikation (bilag 1). KK 8.1 Installationsplan Der lægges vægt på, at: - Udstyr er monteret optimalt tilgængeligt for brugeren - Der er afsat tilstrækkelige EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

13 ressourcer til monteringsopgaven - Der er en jævn fordeling af installationsopgaven henover perioden - Planen i tilstrækkelig grad understøtter rettidig levering - Test foretages tidligt (jo tidligere jo bedre) - Der er taget højde for uforudsete hændelser og risici Den samlede evaluering Ordregiver anvender følgende karakterskala: Point Beskrivelse 5 kravet opfyldes særdeles tilfredsstillende 4 kravet opfyldes mere end tilfredsstillende 3 kravet opfyldes tilfredsstillende 2 kravet opfyldes mindre end tilfredsstillende 1 kravet opfyldes kun akkurat 0 kravet opfyldes ikke Flere tilbud kan tildeles samme karakter. Alle karakterer fra 0-5 kan anvendes, og der kan gives halve karakterer. Den samlede karakter for de enkelte tilbud beregnes herefter som produktsummen af de oplyste vægtningsprocenter og karakterer (point) for underkriterierne i punkt Tilbuddet med den højeste totalværdi anses for at være det økonomisk mest fordelagtige og tildeles kontrakten. 16. UDBUDSPROCESSEN Udbudsprocessen gennemføres som to delprocesser. Forud for den ovenfor i pkt. 15 beskrevne tilbudsvurdering på baggrund af de offentliggjorte tildelingskriterier vil der således finde en bedømmelse af tilbudsgivers egnethed sted som beskrevet i pkt UDVÆLGELSESKRITERIER (VURDERING AF TILBUDSGIVER) Tilbudsgiver skal fremsende nedenstående materiale i forbindelse med indsendelse af det øvrige tilbudsmateriale, jf. dog henvisningen til Implementeringsbekendtgørelsens 12 i pkt Såfremt tilbudsgiver ikke afgiver nedenstående oplysninger, kan dette føre til afvisning af tilbuddet. Såfremt de afgivne oplysninger viser at tilbudsgiver ikke opfylder ordregivers EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

14 eventuelle mindstekrav for egnethed som angivet i udbudsbekendtgørelsen vil ordregiver ikke kunne tage tilbuddet i betragtning. Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Personlige forhold Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse). Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Tilbudsgiver kan ved afgivelsen af erklæring på tro og love vedrørende Art. 45 vedlægge ordregivers vedlagte eksempel om erklæring på tro og love i udfyldt og underskrevet stand. Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel eller anden fuldgyldig dokumentation for at vindende tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer. Økonomisk og finansiel formåen Årsregnskab. Seneste reviderede og godkendte årsregnskab fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud. Soliditetserklæring, dvs. erklæring vedrørende virksomhedens soliditetsgrad det seneste regnskabsår. Erklæringen kan udstedes af tilbudsgivers bank eller revisor. Den må højst være 3 måneder gammel. Erklæringen kan udelades eller begrænses, i det omfang de ønskede oplysninger fremgår af det vedlagte regnskab. Anden virksomheds status. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, jf. Udbudsdirektivets Art. 47, stk. 2, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og begrænset til kontraktens opfyldelse. Minimumskrav: Positiv Egenkapital. Der stilles krav om positiv egenkapital ved udgangen af det seneste regnskabsår, der fremlægges regnskab for. Minimums Soliditetsgrad. Der stilles krav om en soliditetsgrad på minimum 15 % ved udgangen af det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som: egenkapital/aktiver*100 Teknisk og/eller faglig formåen EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

15 Referencelister for tilsvarende leverancer/tjenesteydelser inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden. Anden virksomheds formåen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds formåen, jf. Udbudsdirektivets Art. 48, stk. 2, skal det dokumenteres, at tilbudsgiver råder over denne virksomheds ressourcer ved erklæring herom fra virksomheden. Minimumskrav: Referencer. Der stilles krav om mindst 1 reference for tilsvarende leverancer/tjenesteydelser indenfor de seneste tre år frem mod tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. For tilsvarende leverancer anses levering, montering og support af digitale kommunikationsløsninger til kørende enheder på beredskabsområdet. 18. ORIENTERING OM RESULTATET AF UDBUDSFORRETNINGEN Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvilken tilbudsgiver ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med. Denne meddelelse sendes pr. til den af tilbudsgiver angivne adresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom ordregiver ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt. Kontrakt forventes indgået med den vindende tilbudsgiver efter udløbet af standstillperioden på 10 dage. EU-udbud 2015/S Radiokommunikationsløsning,

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere