Ansøgning om midler til udbygning af Center for Sundhed, Holstebro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om midler til udbygning af Center for Sundhed, Holstebro."

Transkript

1

2

3 Ansøgning om midler til udbygning af Center for Sundhed, Holstebro. Ansøgning om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af lægeog sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018). Indledning På Finansloven for 2017 er der afsat 800 mio. kr. over 4 år til en pulje til læge- og sundhedshuse. Der er behov for at ruste det nære sundhedsvæsen til at imødegå fremtidens sygdomsbillede ved blandt andet at øge antallet og kvaliteten af læge- og sundhedshuse over hele landet. Ved at samle praktiserende læger i større fællesskaber, med andre læger og/eller sundhedsfaglige personer og kompetencer på tværs af sektorer understøttes muligheden for at etablere øget samarbejde, styrkede faglige miljøer og et nært og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet på borgerens præmisser. Region Midtjylland søger i samarbejde med Holstebro Kommune hermed om puljemidler til etablering af yderligere tværsektoriel aktivitet i Center for Sundhed, som netop nu er under opførelse i Holstebro. I alt søges der om 8,6 mio. kr. fra puljen til projektet. Baggrund for ansøgningen Region Midtjylland og Holstebro Kommune har et tæt og konstruktivt samarbejde om udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen; et sundhedsvæsen på borgerens præmisser. Vi ønsker sammen at styrke integrationen mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og hospitalerne. Center for Sundhed i Holstebro er under opførelse, og ibrugtagning forventes påbegyndt senere i år. Det er visionen, at når centret bliver taget i brug, vil det fungere som en katalysator for et øget samarbejde på tværs af sektorer til gavn for borgerne ikke blot i Holstebro Kommune, men også for borgere i bl.a. Struer og Lemvig Kommuner. For at kunne dette, er der behov for at sikre, at det relevante og fremtidssikrede udstyr er tilgængeligt. Lægedækningen i Holstebro har været stabil, men primo 2018 har det vist sig umuligt at afsætte en lægepraksis, der har været til salg et stykke tid. Dermed er klinikken i øjeblikket i udbud, og må forventes at blive drevet som udbudsklinik fra 1. maj. Ellers har det hidtil lykkedes at sikre generationsskifter, men der er grund til at forvente, at der i de kommende år vil være behov for en skærpet indsats, for fortsat at rekruttere. Etableringen af Center for Sundhed ses som et væsentligt rekrutteringsparameter. Beskrivelse af Center for Sundhed Center for Sundhed er under opførelse i fællesskab mellem Holstebro Kommune, Region Midtjylland og med støtte fra Staten. Processen for tilblivelsen af centret er et skoleeksempel på samarbejde på tværs af sektorer med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for den efterfølgende drift og dermed for sundhedstilbud til borgerne i Holstebro Kommune. Der er tale om et af de største og mest moderne sundhedshuse i Danmark, med såvel kommunale, regionale som private sundhedsaktører, side om side. 3

4 I Center for Sundhed skal læger, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere og terapeuter m.fl. arbejde side om side. Således bliver det nye sundhedscenter et hus, hvor tværfagligheden og også tværsektoriel synergi er i fokus. Når bygningen står færdig, rummer de over kvadratmeter blandt andet akutklinik, blodprøvetagning, sygeplejeklinik, regionale medicinske ambulatorier, jordemoderkonsultation, lægevagt, røntgen, psykiatritilbud og psykiatriske døgnpladser, basefaciliteter til akutlægebilen, de kommunale akutpladser, børnetandplejen, praktiserende læger og en specialtandlæge. Center for Sundhed vil samle en betydelig del af de lokale sundhedstilbud ét sted. Det skaber unikke muligheder for samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer. Desuden giver Center for Sundhed muligheden for at forbedre og udvikle indsatsen over for kroniske patienter og ældre patienter, som har særligt gavn af en integreret og sammenhængende indsats i det nære sundhedsvæsen. Funktioner i Center for Sundhed Regionale funktioner Hospitalsenheden Vest planlægger at oprette en døgndækkende akutklinik, laboratorium, ambulatorier, jordemoderkonsultation og røntgenfunktion i Center for Sundhed. Ligeledes vil Regionspsykiatrien indrette 8 opholdspladser i centret i samarbejde med Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Kommunale funktioner Holstebro Kommune planlægger at placere en række forebyggelses-, genoptræningsog rehabiliteringstilbud i huset. Herunder holdtræning til borgere i forløb efter KOL-, diabetes-, hjerte- eller kræftdiagnoser, herunder fysisk træning til kvinder og mænd og tilbuddene Mandehørm og FCProstata.Vi forslår projekt Sund Mand, misbrugsbehandling slettet, da tilbuddene ikke udgår fra CFS etc. Holstebro Kommune placerer også de kommunale akutpladser og børnetandplejen i Center for Sundhed, og som noget nyt ventes "Familie med hjerte" at indgå i et samarbejde med hospitalets jordemødre om bl.a. efterfødselsforløb i Center for Sundhed. Ligeledes vil kommunens psykiatriske rådgivning blive placeret sammen med regionens psykiatriske akutteam i forbindelse med de 8 fælles opholdspladser, og derved etableres et fælles, integreret tilbud uden sektorovergange til de borgere, der har behov for dette. Dette er et ganske enestående eksempel på etablering af tværkommunalt og tværregionalt samarbejde. Praksisfunktioner Der er indgået aftaler med en række praktiserende læger i en flerlægepraksis om at blive en del af Center for Sundhed. Derudover vil der være kommunal specialtandlæge i Center for Sundhed. Herudover er der planlagt en række fælles tilbud i huset; herunder fælles ankomst- og opholdsareal med café og mødelokaler. Ved ibrugtagningen af huset vil der ligeledes være en række tilbud, som kan anvendes for at sikre borgerne et sammenhængende forløb og hurtig diagnosticering, f.eks. direkte henvisning fra praktiserende læge til laboratorieundersøgelse og/eller røntgenundersøgelse internt i huset. 4

5 Ansøgning om udstyr På basis af en populationsbaseret tilgang er det nu afklaret, hvilke konkrete ambulatorie- og akutklinikfunktioner, der planlægges placeres i Center for Sundhed. Som følge deraf ønskes det at søge om puljemidler til relevant og fremtidssikret udstyr, som kan understøtte effektiv drift, høj kvalitet i opgaveløsning samt tilgængelighed for borgerne. Hospitalet har afdækket mulighederne for at udlægge flere opgaver i det nære sundhedsvæsen i regi af Center for Sundhed end tidligere aftalt. Såfremt der tildeles puljemidler til udstyr, vil der kunne tilbydes diagnostik og behandling i Center for Sundhed for visse kronikergrupper, som ellers vil modtage diagnostik og behandling på Regionshospitalet Gødstrup. Der er tale om kronikergrupper og ældre patienter, som har behov for hyppig behandling og konsulation, og hvor det derfor kan være fordel, at det tilbydes i det nære sundhedsvæsen. Der søges desuden om midler til tele- og videokonferenceudstyr, som kan anvendes til dialog på tværs af matrikler; mellem praktiserende læger og hospitalsspecialister på Regionshospitalet Gødstrup. Til at forbedre og udvikle indsatsen over for kroniske patienter og ældre patienter planlægger Hospitalsenheden Vest bl.a.: En øjenklinik med fokus på de mange patienter med nethindelidelser så som AMD, RVO og diabetessymptomer, samt en hjertesvigtsklinik; en onkologisk funktion til behandling og forebyggelse af recidiverende brystkræft; en klinik til urinvejsrelaterede kontroller; klinikfunktioner med kontroltilbud til gigtpatienter og til diabetespatienter. Fokus for Hospitalsenheden Vest er patienter fra særligt Holstebro, Struer og Lemvig, som i kraft af deres konstante og hyppige kontrolbehov har særlig stor gavn af en integreret og sammenhængende indsats i det nære sundhedsvæsen, således at de kan opretholde et almindeligt hverdagsliv og evt. bevare kontakten til arbejdsmarkedet til trods for dette behandlings- og kontrolbehov. Der er fire primære ønsker om udstyrsinvesteringer i huset: 1) Videokonference-udstyr til at underbygge dialogen på tværs af matrikler, herunder give praktiserende læger i sundhedshuset mulighed for tele-konference med f.eks. speciallæger på hospitalerne. Budget 0,3 mio. kr. 2) Fremtidssikret relevant udstyr til ambulatorier; ekkokardiografiudstyr, blærescanner, ultralydsscanner, lejer, units, spaltelamper, fundus foto, OCT, behandlerstole m.m., budget 7,3 mio. kr. 3) Implementering af fælles elektronisk tilgængelighedsløsning på tværs af de hospitals- og sundhedshusmatrikler, som Hospitalsenheden Vest har aktiviteter på. En fælles løsning på wayfinding, patientregistrering m.v. som udvikles til DNV-Gødstrup ønskes implementeret også i Holstebro både for at give en sammenhæng for den enkelte borger som er i kontakt med flere forskellige hospitalstilbud, men også for at give en samlet identitet på tværs af sektorerne på den enkelte matrikel. En løsning som er let opfattelig, øger tilgængeligheden og muligheden for selv at finde vej i huset, og som understreger for borgeren, at det er et fælles og koordineret sundhedstilbud, der ydes her. Budget 0,5 mio. kr. 4) Sikkerhed for borgere og medarbejdere i form af låsesystem med adgangskontrol og kameraovervågning ved Akutklinik og Lægevagt, som kan samtænkes med øvrige 5

6 sundhedshuse i Region Midtjylland, således at det er let tilgængeligt for de privatpraktiserende læger, som bemander lægevagten i aften- og nattetimerne på mange forskellige adresser, og så borgere, som møder op uanmeldt også har sikkerhed for at kunne få kontakt. Budget 0,5 mio. kr. Projektets sammenhæng med øvrig planlægning Intentionerne om et fortsat øget samarbejde på tværs mellem sektorerne er en væsentlig forudsætning for realiseringen af Strategi for Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. " Hvor kommuner, hospitaler og praktiserende læger arbejder tæt sammen for at give borgeren det bedste forløb tæt på borgerens hverdag ". Center for Sundhed i Holstebro danner rammen om dette. Særligt for sundhedshusene er følgende tre hovedintentioner defineret i strategien: At sundhedshusene skal bidrage til sammenhæng og nærhed for borgerne. At de almene sundhedstilbud skal spille en central rolle i sundhedshusene, f.eks. kommunale forebyggelses- og sundhedstilbud, kommunale arbejdsmarkeds- og socialtilbud, praktiserende læger, andre praksisydere samt almene hospitalsfunktioner eksempelvis blodprøvetagning, røntgen, svangreomsorg. At mere specialiserede hospitalsydelser i sundhedshusene målrettes udvalgte grupper af patienter, med udgangspunkt i en populationsbaseret tilgang. Det kan betyde, at tilbud til udvalgte patientgrupper etableres nogle steder, men ikke alle, afhængig af det konkrete behov i lokalområdet. Den specialiserede viden kan indgå ved fysisk tilstedeværelse eller via telemedicin, afhængig af de konkrete forhold og muligheder. Opsummering inkl. samlet økonomi Der er enighed om, at de foreslåede investeringer vil understøtte drift og udvikling af Center for Sundhed. Investeringerne vil være en væsentlig parameter i at sikre grundlaget for høj kvalitet i opgaveløsningen for borgerne i Holstebro Kommune, og vil generelt medvirke til et kvalitetsløft for de borgere, der benytter tilbud i sundhedshuset. Tabellen herunder viser budgettet for det tilskud, som ansøges fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse til udstyrsinvesteringer i Center for Sundhed. Budget for projekt Center for Sundhed, Holstebro Delprojekt Mio. kr. Hjertespec. ekkokardiografi-udstyr 4,1 Reumatologisk kontroludstyr 0,5 Urinvejskirurgisk kontroludstyr 0,1 Onkologisk kontroludstyr 0,2 Øjenklinikfunktion v. AMD, RVO og diabetes 2,4 Adgangskontrol og kameraovervågning v. Akutklinik og lægevagt 0,5 Elektronisk tilgængelighedsprojekt 0,5 Tele- og videokonferenceudstyr 0,3 Puljeansøgning 8,6 6

7 De fysiske rammer er ejet af Holstebro Kommune og Region Midtjylland i fællesskab. Det vil være Region Midtjylland, der bliver administrativ projektejer på de foreslåede delprojekter, da udstyrsdriften, særligt af røntgen- og ambulatorie-udstyret, efterfølgende tænkes varetaget i dette regi. Der søges dermed om 8,6 mio. kr. fra puljen til en helhedsorienteret investering på tværs af de tre sektorer. Der fokuseres på investeringer i fremtidssikret og relevant udstyr for de hospitalsdrevne aktiviteter, for udstyr til øget dialog på tværs af sektorerne og derudover en fælles investering i elektronisk udstyr, der skal understøtte øget tilgængelighed ved fælles wayfinding, elektronisk patientregistrering etc. på tværs af hospitalsmatrikler, og på tværs af sektorer i sundhedshuset. Projekterne forventes gennemført i 2018/2019, alt efter hvornår der modtages melding om tilsagn fra puljen. Ansøgningen er ved indsendelsen ikke politisk behandlet i hverken Regionsråd eller Kommunalbestyrelse. Det forventes, at politisk behandling kan finde sted i marts 2018, hvorefter dokumentation herfor fremsendes. 7

Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Tarm

Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus Tarm Region Midtjylland søger i fællesskab med Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kommune. Lemvig. af læge- etablering. Parterne. høj læger til Lemvig

Kommune. Lemvig. af læge- etablering. Parterne. høj læger til Lemvig Lemvig Kommune Ansøgning om midler til etablering og udbygning fa sundhedshus i Lemvig. Pulje til etablering af læge-- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Region Midtjylland søger i fællesskab med Lemvig

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Ansøgning om midler til udbygning af Skive Sundhedshus

Ansøgning om midler til udbygning af Skive Sundhedshus Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgning om midler til udbygning af Skive Sundhedshus Region Midtjylland søger i fællesskab med Skive Kommune tilskud fra Pulje til

Læs mere

Center for sundhed i Holstebro Det rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud den 6. juni 2017 oplæg v/ Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, HEV og

Center for sundhed i Holstebro Det rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud den 6. juni 2017 oplæg v/ Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, HEV og Center for sundhed i Holstebro Det rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud den 6. juni 2017 oplæg v/ Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, HEV og Helle Bro, direktør for Sundhed, Social og Arbejdsmarked,

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 8. februar 2018 Ansøgning til pulje om etablering af lægehuse Københavns Kommune ansøger hermed Sundheds- og Ældreministeriets

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) 21. januar 2019 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20. marts 2019 kl. 12.00. 1. Formål Regeringen ønsker at investere i moderne læge- og

Læs mere

Center for Sundhed - Holstebro

Center for Sundhed - Holstebro Center for Sundhed - Holstebro Vision Størstedelen af borgernes kontakt med sundhedsvæsnet foregår lokalt Samling af størsteparten af lokale nære sundhedstilbud et sted Innovative og progressive sundhedsløsninger

Læs mere

Sundhedshuse i kommunerne - De mange funktioner i et borgernært sundhedsvæsen

Sundhedshuse i kommunerne - De mange funktioner i et borgernært sundhedsvæsen Sundhedshuse i kommunerne - De mange funktioner i et borgernært sundhedsvæsen Erik Mitens Formand for Holstebro Ældreråd Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - Hvad er udfordringerne (for kommunerne)?

Læs mere

Hvad vil Regionen på sundhedsområdet?

Hvad vil Regionen på sundhedsområdet? Hvad vil Regionen på sundhedsområdet? Møde med Ældrerådet i Region Hovedstaden den 17. maj Næstformand Henrik Thorup 1 Nyt Regionsråd og ny konstituering Vi fik nyt regionsråd i 2018 Konstitueringsaftalen

Læs mere

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Region Midtjylland og Norddjurs Kommune søger hermed i fællesskab om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds-

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Skanderborg Sundhedshus rummer i dag følgende funktioner:

Skanderborg Sundhedshus rummer i dag følgende funktioner: Ansøgning om midler til etablering af Skanderborg Sundhedshus Ansøgning om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af lægeog sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019). Indledning På Finansloven

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher Workshop om sygeplejerskeuddannelsen Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Begyndelsen mod. Version:

Læs mere

Sundhedshuse på Ærø. Projektbeskrivelse. Ærø Kommune. Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet

Sundhedshuse på Ærø. Projektbeskrivelse. Ærø Kommune. Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet Projektbeskrivelse Sundhedshuse på Ærø Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Projektet... 5 2.1 Del

Læs mere

Sundhedshus i Støvring. Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Sundhedshus i Støvring. Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse Sundhedshus i Støvring Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse Indholdsfortegnelse Et aktivt liv sammen i et sundhedshus 4 Vision, formål og realisering 4 Vision 4 Formålet 4 Realisering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Sparekatalog. Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel

Sparekatalog. Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel Sparekatalog Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse

Læs mere

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Sundhedsstyregruppen 16. januar 2016 www.regionmidtjylland.dk DÆMP-handlingsplanens indsatsområder Otte indsatsområder i handlingsplanen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse

Regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse Udarbejdet af en tværsektoriel skrivegruppe bestående af repræsentanter fra regionsadministrationen, Det fælleskommunale sundhedssekretariat, Kommunerne, Patientinddragelsesudvalget og PLO-Hovedstaden.

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Oversigt over funktioner i sundhedshusene i Region Midtjylland

Oversigt over funktioner i sundhedshusene i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Oversigt over funktioner i sundhedshusene i Region Midtjylland - november 2017 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016 Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Klyngerne juni 2016 Region Midtjyllands Sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed På patientens præmisser Sundhed og

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Samlokalisering af enheder på Amager

Samlokalisering af enheder på Amager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lokalområdekontor Amager NOTAT 18. april 2013 Kommune ML, KSH, JB Samlokalisering af enheder på Amager Frivillige Region Dette notat beskriver visionerne for at samlokalisere

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Kommunal strategi for TELESUNDHED

Kommunal strategi for TELESUNDHED Kommunal strategi for TELESUNDHED Danmark som Telemedicinsk foregangsland, IDA - 29. august 2013 Poul Erik Kristensen, Center for social og sundhed, KL Hvad er telesundhed? Telemedicin Telesundhed Velfærdsteknologi

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Region

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Kvalitet og samarbejdsudvikling i Sundhedshus Bogense: styring, kommunikation og ressourceudnyttelse

Kvalitet og samarbejdsudvikling i Sundhedshus Bogense: styring, kommunikation og ressourceudnyttelse Kvalitet og samarbejdsudvikling i Sundhedshus Bogense: styring, kommunikation og ressourceudnyttelse 1. Resumé Sundhedshus Bogense indeholder en kombination af kommunale, regionale og private aktører,

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar 2017 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark 2 Vores fælles udfordringer på tværs af sektorer

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Den 5. marts 2018 Sagsnr. 18/8045

Den 5. marts 2018 Sagsnr. 18/8045 Til Sundheds- og Ældreministeriet Pulje til etablering af læge og sundhedshuse - ansøgning fra Syddjurs Kommune Den 5. marts 2018 Sagsnr. 18/8045 Gode rammer for lægedækning i Ebeltoft og omegn ansøgning

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør. Styregruppen for fælles sundhedshus Februar 2015

Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør. Styregruppen for fælles sundhedshus Februar 2015 Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør Styregruppen for fælles sundhedshus Februar 2015 Indhold 3. Formål 4. Fordele ved at samle opgaverne 5. Kommunale funktioner Helsingør Kommune

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

AKUTPLAN. Rubrik. for Region Midtjylland. Underrubrik. kort fortalt. Forslag i høring: 20. juni 14. september. Region Midtjylland

AKUTPLAN. Rubrik. for Region Midtjylland. Underrubrik. kort fortalt. Forslag i høring: 20. juni 14. september. Region Midtjylland AKUTPLAN Rubrik for Region Midtjylland Underrubrik kort fortalt Forslag i høring: 20. juni 14. september Bland dig i debatten se bagsiden Region Midtjylland Udgivet af Region Midtjylland 25. juni 2007

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter

Tværsektorielt Callcenter Et 2-årigt samarbejdsprojekt i Midtklyngen Konference Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser 10. oktober 2016 Oversygeplejerske Bente Dam, MPM Ledende overlæge Larry Kristiansen Akutafdelingen

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev Sundhedscenter Haderslev Planen fra kl. 14.00 14.45 Kl. 14.00-14.15 Kl. 14.15-14.25 Kl. 14.25-14.40 Kl. 14.40 14.45 Rundvisning Præsentation Spørgsmål i grupper Opsamling Tankerne bag samarbejdet om Sundhedscenter

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Bornholms Hospital. Styring og DRG. DRG Konference Charlotte Helene Westh

Bornholms Hospital. Styring og DRG. DRG Konference Charlotte Helene Westh Styring og DRG DRG Konference 2017 05-10-2017 1 Et af Region Hovedstadens fem akuthospitaler (1:10) 600.000 600 40.000 96 05-10-2017 2 05-10-2017 3 Hvad vil vi? 05-10-2017 4 Hvordan gør vi? 05-10-2017

Læs mere

sundhedshuset i Ribe

sundhedshuset i Ribe Byggeprogram I tilfælde af, at I har flere aktiviteter i forskellige faser i et byggeprojekt, så bedes I, for at kunne bestemme Etablering hvilken fase byggeprojektet af er i, vurdere lægeklinik ud fra

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Besøg af Det rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud d. 8. august 2017 kl

Besøg af Det rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud d. 8. august 2017 kl Besøg af Det rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud d. 8. august 2017 kl. 9.00-10.00 Hospitalsenheden Vest Sundhedshus Ringkøbing v/ida Götke og Poul Michaelsen www.regionmidtjylland.dk Fra vugge til

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Nye veje til bedre sundhed i Nordjylland

Nye veje til bedre sundhed i Nordjylland Nye veje til bedre sundhed i Nordjylland 2 I Nye veje samarbejder Region Nordjylland og Morsø Kommune om at se på sundhedsvæsenet med nye briller. Sammen tager vi fælles ansvar omkring sundhedstilbuddene

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Bornholms Hospital Direktionen. Værdibaseret styring. Fagligt selskab for ledende sygeplejersker. Niels Reichstein Larsen

Bornholms Hospital Direktionen. Værdibaseret styring. Fagligt selskab for ledende sygeplejersker. Niels Reichstein Larsen Direktionen Værdibaseret styring Fagligt selskab for ledende sygeplejersker Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009 BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE Dato 25.09.2009 Rammerne Sundhedslov: I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Høringssvar fra faglige organisationer

Høringssvar fra faglige organisationer Høringssvar fra faglige organisationer Høringspart: Kiropraktorkredsforeningen Region Sjælland 1. Formål og rammer for Praksisplanen 2. Udfordringer og visioner 3. Fem indsatsområder 4. Sundhedsaftale

Læs mere

Udkast. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk. 2

Udkast. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk. 2 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle 4. september 2017 Udkast Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Ansøgninger til facilitering af løsninger på det præhospitale område

Ansøgninger til facilitering af løsninger på det præhospitale område Sundhedsudvalget i Stru Kommune den 16. august 2012 Ansøgning til faciliting af løsning på det præhospitale område EMNE FORMÅLET ANSØGT BELØB I første omgang blev d ansøgt om 17.08 mio. kr. 1. Lægehus

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere