Casestudier: 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Casestudier: 3 www.regionmidtjylland.dk"

Transkript

1

2 Casestudier: Bent Flyvbjerg: Rationalitet og magt, 1991 Anegen Trillingsgaard: Skolens blinde øje, 2000 Franc Ramus: Tre teorier om ordblindhed 2003 Birgitte Ahlgreen et al. Når naboen er et offentligt tilbud, 8 casestudier, CEPS,2003 Henriksen: Om handleplaner på Soltoppen, 2007 Birgitte Ahlgreen: Unges udflytning fra Socialpsykiatriske botilbud, 2009 Helle Obbekær: Om anvendelse af feed-back i psykosocial rehabilitering, 2010 Adriansen et al.: Skal vi lege i skoven eller på legepladsen?

3 Casestudiet er en strategi.l empirisk udforskning af et udvalgt nu.digt fænomen i sin naturlige sammenhæng ved anvendelse af forskellige datakilder, der case for case kan anvendes i en bevisførelse.

4 Fordommene Casestudiet er fyldt med ukontrollable fejlkilder Casestudier er langvarige og ordfyldte Man kan ikke generalisere ud fra en enkelt case Casestudiet er en kvalita.v metode

5 En forskningsstrategi Spørgsmål: Hvad, hvordan, hvorfor? " Genstand: Fænomener studeres i deres real life -kontekst " Design: Fleksibilitet i spørgsmål, antagelser og dataindsamling" Data: Dataindsamling styres af antagelser. Triangulering. Kvalitative og kvantitative metoder anvendes efter behov. " Analyser: Det handler om opklaring, pattern matching" Konklusioner: Hver case en afsluttet undersøgelse Teoretisk/ analytisk generalisering"

6 Generaliseringer i casestudiet 10

7

8 Casestudiet og de andre 7

9 Valg af forskningstrategier Faste designs Experimenter Survey-undersøgelser Fleksible designs Register-undersøgelser Casestudier Kvalitative studier 4

10 Forskningsprocessen Tema Rapport Spørgsmål Konklusioner Antagelser Resultater Data Analyser

11 Casestudiets matrix Undersøgelsespørgsmål: Antagelser/ Delspørgsmål Datakilde: interview Datakilde: observa.oner Vores svar på hypotesen Argumenter for valg af svar Konklusioner 29

12 Valg af tema Praksisorienteret? Den praksisorienterede forsker vælger sit tema ud fra hvilken viden, der mangler for at løse problemet. Teoriorienteret? Den teore.sk orienterede forsker vælger sit tema ud fra, hvor en teore.sk viden har mangler.

13 Hvad er problemet? Hvad er resultaterne? Hvorfor findes problemet? Hvordan virker de i praksis? Hvilke løsninger findes?

14 Fra tema.l forskningsspørgsmål Institutionens rolle Revalideringsinstitutionen Revalideringsprojektet Revalidendernes forløb Valg af analyseenhed

15 Valg af spørgsmål Beskrivende spørgsmål: Hvad er.. Udforskende spørgsmål: Hvorfor. Hvordan? Bevisførende spørgsmål: Hvis så. Forandrende spørgsmål: Hvis vi gør x,y,z får vi så a,b,c? 14

16 Valg af antagelser De formodede svar på spørgsmålene Analyse af forforståelsen Formulering af alternative svar Anvendelse af direkte teorier -virkningsteorier Anvendelse af hjælpeteorier 17

17 Alterna0ve antagelser Er der andre nærliggende årsager? Er der konkurrerende teorier/opfattelser? Hvad kan der ske, som har indflydelse på fænomenet? Er der særlige forhold, der påvirker kontekst? Kan der ske noget i løbet af studiet? 20

18 Uddrag fra Programteori for bostøme.l anorexi (Århus ( kommune Komponent Aktiviteter Mål-gruppe Kort-sigtede resul-tater Langsig-tede resultater Mad og spisning Psyko-education Krop og Fysik Samtaler om kost Træning i alm. Spisning Undervisning om spiseforstyrrelser.. Massage.. bruger bruger Bruger Måltid ved hvert besøg Sygdomserkendelse Håb.. Krops-bevidsthed Stabiliserer vægten.. Mindske risiko for tilbagefald Kroppen regulerer ikke følelser Anorexi-projektet Århus 2005

19 Casestudie design I "#$%&'( )*+'+,-.#' "#$%&'%&( )*&+&',-%+./-$+01+' )*&+&',-%+ /-&,#( )*+'+,-.#'

20 Casestudie- design II "#$%&'()*+,+*&-.* 9471)5)%&:+ ()*+*%#,&+5 ;)5)$$+$$+*&.-$+' ()*+*%#,&+5 <+5&+$$+*&.-$+' ()*+*%#,&+5 (Dul, 2008 ) /01&*2+ 345*2.&.**165-*78$ "#$%&'()*#) +,-%.)').)'.)*#) +,-%.)')/#01(2)*#)

21 Valg af cases Den enestående case Den typiske case Teoribaserede case Maximum variation Homogenitet Den kritiske case Kædeudvælgelse Den opklarende case 22

22 Fra spørgsmål.l data? Hvilke slags datakilder kan besvare spørgsmålene? (Triangulering) Hvilke datainsamlingsmetoder skal vi anvende? (Spørge-,observations- eller registermetoder) Hvilke data vil være en besvarelse af spørgsmålene eller bekræftelse af hypoteser? ( Matching (Pattern 27

23 Datakilder Trianguleringslogik Begivenheder Mennesker SkriXlige dokumenter Audio- visuelt materiale Arkiver og registre Genstande

24 Data- indsamling Forhørslogik (empa.sk og kri.sk) i Spørgemetoder Observa.oner Dokumentanalyser

25 Fejlkilder I Undersøger vi det vi tror? (Ekstern validitet) Repræsenta.ve data? Undersøger effekt? Vægtning af data? Vurdering af datastyrke? Undtagelser der forsvinder?

26 Fejlkilder II Er der irrelevante forklaringer på vores fund? (Intern validitet) Har vi alterna.ve hypoteser nok?

27 Fejlkilder III Kan andre komme.l de samme konklusioner? (Reliabiliteten) Er beviskæden i orden? Er der orden i casedatabasen Er der nedsat en domstol?

28 E.k i casestudier De usynlige forudindtagelser? Ståstedsbias- Engagement - interesser- Konflikter Prioriteringer Generelle etiske retningslinjer Utilsigtede virkninger under planlægning, gennemførelse og formidling Love om retsikkerhed, off. forvaltning, persondataloven God videnskabelig praksis Redelighed - God skik - Kollegial adfærd

29 Fra data.l resultater "#$%&'(' )*'#+, -)#. "#$%&'(' /0$#+, -(')/* "#$%&'(' 1/2%, 3#*'#+ 4+5%, 3#*'#+6 7(3&#' +#$%&'(' 7%8, 8&#+#*1# 9%*1 4*, '(5#&$# : 4*, '(5#&$# ;

30 Fra data.l resultater Spørgsmålsanalyse Indholdsanalyse Datamining Forklaringsopbygnig PaMern Matching Simpel hypotesetestning Virkningsteori Forløbsanalyse Single subject design

31 "# "$ "% "& '()*+,-.--*/,* *,*+(* :.( ;0() ;0() <=>()* ;0()?/)*+ C>0D(5,* E0+0(5>) E0+0(5>) G<>F5-34>,< I"C70(D,-H,<>F51+*(>,<>F51+*(> />)*/,*70(D,-H J*-=K+< L5+K/)+*7,.,<*()*H M(D*(<5(-0<- ->/=*((*+H L5+K/)+*,.,<*()*H :5//*D*+7>(D*( =*((*+H *<,;0()71/*+* N.+(715+K/)+*7,.,<*()*H G-5+-=*((*9 L5+K/)+*H M(D*(<5(-0<- ->/=*((*+H '))0((*/,*?+N*Q),*+10+>(D U>/<(3-(>(D->/ N51K//*,,<0N*-8 />=,,>-O0->5(H G-O)*(-*+9 *<,0;*( G45+0)>,<7 (K,-*(>(D*(H G-0N>/5D-K- ->/<(3-(>(D G-O)*(-*+9 *<,0;*( M(D*(O)5=*+ (O=K+*()* N*,<K1->D*/,*> G-0N>/5D-K- ->/<(3-(>(D (*-=K+< G-O)*(-*9 +*<,0;*(5D /0(D- O))0((*/,*,15 +/.N?+N*Q)*-,*/=,-K()>D- G-0)>D;>()+* ->/<(3--*-9 O()*+ O)1/3-(>(DH PL5DPP *<,0;*(H :5+-*+* /K+*->) SK+*- 10,-0(,0-> (5D/*T+4/O, =><0+>0-*+H V()(O><<* ->/<(3--*-HP0+ =K+*- (.),0D*-->/ 0-1/3--*>()H Obbekær2010,

32 PaMern Matching "# $%&'()*)# +"##,'-./0 *12()#/1(1# 3"##,14(5*4)## /1(1# 6"# 7(%-4) )-# :"# ;-2.0 8)<()-# -)*.=(1(# 7.&&=)0 -)</)# A.</# $%&'()*)# # $%&'()*)#+# # # B1(145=/)# ;# # B1(145=/)# C# D"# B1(1045=/)# ;# # B1(1045=/)# C# D""# EEEF0000# #,'-8.0 =)-5<2# 1A# ;# '2#C# #

33 Tidsserien Fase 1 Fase 2 Fase N Situationen Begiven-heder/forhold Mekanismer Hvad gør de? Resultat 33

34 Single subject studies

35 Mul.case tabel "#$%&'(' )($#* "#$%&'(' )($#+ "#$%&'(' )($#) *,-%.#/0 '('12/ "#$%&'(' 34'56,$ (78($#$ 9%30 3&#,#/:# 7%/: */'(-#&$#; */'(-#&$#< */'(-#&$#=

36 Fra resultater.l konklusioner Anvendes al evidens? Involveres alle rivaler? Inddrages det mest betydningsfulde Inddrages eksisterende viden Anvendes teoretisk generalisering 37

37 Tre teorier om ordblindhed

38

39

40

41 Casestudie design I "#$%&'()*&*+,-"&. /,%+"'()*&*+,-"&. "#$%&'%&( )*&+&',-%+./-$+01+' )*&+&',-%+. 0+.()*&*+,-"&.)1.&#.&#2&%+. ()*& *+,-"&+.4)7. 162,*.89.4&%&.()*&#:.. 0+.()*&*+,-"&.)1.&#.&#2&%+. ()*& *+,-"&+.4)7. 162,*.89.&+.&%%&7.1%&7&. 1=#6<&#&7.".()*&#:.. ;%&7&.()*&*.<&-.162,*. 89.4&%&.()*&#:.. +,-"&+.)1.1%&7&.()*&* *+,-"&+.4)7.162,*. 89.&+.&%%&7.1%&7&. 1=#6<&#&7.".()*&#::.

42 Casestudie- design II "#$%&'()*+,*)%-.) /*)01%2*#)* 345%)0*+ 671)0.%.))581-)9:# ;795(1($%2*+'()*)$",%*1+ "#$%&'()*&#*+,*-)-.'/0+1)-23-*$$)#%' 45(*#.'/%6+)&7) 45($5'&%&1)(23#/0(-*4,*-)- 8'45(-6)&')9 :/5('*&6*&/%;)'-# 45(-#3').&')(-<1#) 40&5$)&)(= <(1(##*##*+)%.-#*& '()*)$",%*1+ >*-)-.'/0+1)-23-*$$) #%'45(*#-#.')()') =*1%*##*+)%.-#*&'()*)$",%*1+ A)-.+#*#)(&)4(*?/)(,*-) ;(.1)-#%+*#(*44%&)() 45($5'&%&1)(&)4<()# (Dul, 2008 ) :725#)-)#)-#)&')9 :/%+6)45($5'&%&1)(?5+')(23#/0(-*4,*-)-= :725#)-).'/%6+)&')9 :/5('*&.'/%6+)( 45($5'&%&1)(-%14(*,*-)

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Mellem papiret & virkeligheden

Mellem papiret & virkeligheden JOHNNY DYREBORG Mellem papiret & virkeligheden - Institutionalisering af sikkerhed i byggebranchen Ph.d. afhandling Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde Universitetscenter & Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere