Holbæk kommune By og Landskab, Plan Dato: Sagsnr.: 14/ Sagsbeh.: krish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk kommune By og Landskab, Plan Dato: 05-09-2014 Sagsnr.: 14/53682. Sagsbeh.: krish"

Transkript

1 By og Landskab, Plan Dato: Sagsnr.: 14/53682 Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Revideret lokalplanforslag nr Boligområde ved Høbjærggård i Tølløse Syd med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 11. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). Beskrivelse af det reviderede lokalplanforslag Tølløse har gennem årene udviklet sig til en relativ stor stationsby med et omkringliggende stjernemønster af landsbyer (Gl. Tølløse, Nr. Eskilstrup, Soderup, Kvarmløse og Lunderød). Kvarmløse er som den eneste landsby vokset sammen med stationsbyen. Høbjærggård-udstykningen ligger som den sydlige afslutning af stationsbyen, nord for Nr. Eskilstrup. Det er væsentligt for lokalplanområdets afgrænsning, at landsbystrukturen respekteres, og at der friholdes en landskabelig bræmme, så Nr. Eskilstrup stadig vil fremstå som adskilt fra byen efter den nye udstykning er etableret. Landskabet er et kuperet morænelandskab med flere naturbeskyttede vandområder, der til dels er omgivet af plantninger. Derudover er der flere mindre plantninger og små lægivende hegn inden for lokalplanområdet. Sydøst for området danner et markant bakkedrag afgrænsning mod Høbjærgvej. Der er veludviklede læhegn omkring selve Høbjærggård ligesom Nr. Eskilstrup afgrænses af frodige og karaktergivende plantninger. Der er således tale om et område med fine og karaktergivende landskabelige træk. Det reviderede lokalplanforslag giver mulighed for at etablere et nyt boligområde bestående af ca. 120 boliger, der skal underordne sig og optimere de landskabelige kvailteter. Samtidig tages der hensyn til den eksisterende boligbebyggelse mod nord ved at udlægge et grønt bælte mellem boligområderne. Bebyggelsen udformes som boliger i mindre grupper. Størstedelen af området udlægges med parcelhusgrunde på ca. 750 m 2, en mindre del med tæt-lav bebyggelse. Alle boligerne får en tæt sammenhæng med de friarealer, der er mellem de enkelte boliggrupper. Vejadgangen vil ske fra den allerede eksisterende vej i vest (Søndermarken), og den trafikale belastning af området vil være minimal, da der ikke etableres gennemkørsel. Et nyt stisystem, der kobler sig på de eksisterende stier, vil give give nem adgang til områdets landskabelige værdier. Beskrivelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Den nuværende kommuneplanramme 19.B12 udlægger et areal til boliger, som er sammenfaldende med afgrænsningen af det oprindelige lokalplanforslag, der var i høring fra den 13. januar 2014 til den 19. marts Forslaget til den nye rammeafgrænsning for 19.B12 følger afgrænsningen for det reviderede planforslag, som medtager et vejareal mellem Sønderstrupvej og Søndermarken. Med den nye rammeafgrænsning inddrages en del af kommuneplanrammen 19.B03. Kommuneplantillægget ændrer ikke på indholdet i rammebestemmelserne. Side 1 af 10

2 Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Er planen eller programmet omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 3 og/eller 4? ( 3, stk. 1., nr. 1) Kan planen eller programmet påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt? ( 3, stk. 1, nr. 2) Fastlægger planforslagene i øvrigt rammer for fremtidige anlægstilladelser ( 3, stk. 1, nr. 3) Planforslagene muliggør etablering af omkring 120 boliger. Der skal kun udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes at planforslagene kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Konklusion Dato for mv-høringsfrist (min. to uger) Revideret forslag til Lokalplan nr og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: Der fastlægges bestemmelser om belægning på parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, håndtering af tagvand og overfladevand fra parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, befæstelsesgrader og etablering af regnvandsbassiner, der sikres et hensyn til lokalplanområdets beskyttede natur, og i øvrigt ikke sker en væsentlig påvirkning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresser, eventuelle miljøkonflikter med det nærliggende landbrug vil blive håndteret af anden lovgivning, og det sikres, at ny bebyggelse etableres som lavenergibebyggelse. 24. september Side 2 af 10

3 Screening / scoping Planforslaget eller programmets indvirkning på miljøet Miljøparametre Ikke relevant/ingen påvirkning Påvirkning (Mulig) væsentlig påvirkning Indgår i planforslaget Udløser miljøvurdering Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af, hvad der bør undersøges nærmere i en miljøvurdering. Bymiljø & landskab Landskabelig værdi Er det omgivende landskab udpeget som særlig værdifuldt eller sker der i øvrigt påvirkning af landskabsoplevelsen og i hvilken grad? Landskab og geologi Er der særlige geologiske formationer -hatbakker, skrænter eller lign.? Ligger området indenfor kystlinjen? Hvordan påvirker planforslaget landskabet/byen visuelt? Arkitektonisk udtryk Er udformningen og skalaen tilpasset det omkringliggende bymiljø? Vil udformningen og placeringen bidrage positivt til oplevelsen af bybilledet eller landskabet? Området er landskabeligt værdifuldt og indeholder mindre, naturbeskyttede områder (vandhuller omgivet af plantninger). Værdierne sikres ved at udlægge grønne kiler mellem boligerne. Bebyggelsesprocenten vil være forholdsvis lav, og den nye bebyggelse tilpasses omgivelserne og placeres således, at man stadigvæk kan fornemme det karakterfulde landskab. Dette vurderes Landskabet er et morænelandskab og fremstår som let bølget. Afvandingen af det østlige naboområde sker via rørlagt å igennem området. Højdeforskellene indenfor området er ca. 4 meter. Der foreligger en geoteknisk rapport for område der viser, at området kan bebygges. Området er ikke beliggende indenfor kystlinjen. Den nye bebyggelse på Høbjærggårdudstykningen underordner sig landskabet og de naturbeskyttede områder og tilgodeser desuden nabobebyggelsen mod nord. Essentielt for bebyggelsen er, at den er adskilt fra landsbyen Nr. Eskilstrup. Den nye bebyggelse samles i mindre grupperinger adskilt af store naturplejede områder, grøfter og søer. Bebyggelsen vil få et roligt og harmonisk udtryk med ensartede tagbeklædninger og facader af tegl materialer, der er i harmoni med nabobebyggelserne. Dette vurderes Lys og/eller refleksion Det reviderede lokalplanforslag Medfører planforslaget fastlægger, at der ikke må være lysforurening og/eller reflekterende tagmaterialer. refleksionsgener for Belysning som i tilsvarende boligområder. omkringliggende huse? Oplag, materialer, maskiner. Der vil ikke være egentlige oplag af Side 3 af 10

4 Vil der blive mulighed for i forbindelse med det færdige byggeri, eller vil der i byggeprocessen ske oplag af materialer eller opstilling af maskiner, som kan være til gene for omgivelserne. Landbrugsinteresser Vil byggeriet betyde begrænsninger i nuværende eller fremtidig landbrugsdrift herunder mulige konflikter mht afstandskrav. materialer, maskiner e.lign. når området er udbygget. Området dyrkes med almindelige landbrugsafgrøder og på Høbjærggård er der p.t. en større svineproduktion, som i nogen grad giver géner for de eksisterende boligområder i Tølløse syd. (produktionsgården ligger 280 meter fra eksist. boliger). For gården Høbjærggård er det blevet tinglyst, at senest når den første beboelsesbygning inden for lokalplanforslag 19.05, som etableres på ca. 20 ha af ejendommen, er endeligt opført, skal svineproduktionen i ejendommens landbrugsbygninger være endeligt ophørt og bygningerne/arealet kan herefter ikke anvendes til svineproduktion. Fra samme tidspunkt må der ikke udbringes gylle på ejendommen. Det reviderede lokalplanforslag fastlægger ikke bestemmelser herom. Udlægget af boligområdet kan medføre restriktioner i driften af svineproduktionen på de omkringliggende gårde, f.eks. hvis der opstår støj- eller lugtgener i boligområdet. Eventuelle miljøkonflikter skal håndteres gennem anden lovgivning. Størstedelen af lokalplanområdet er i Kommuneplan udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Retningslinjerne for disse områder forhindrer dog ikke byvækst. Lavbundsjorder Bygges der på potentielle vådområder eller udpegede lavbundsjorder, og vil projektet begrænse muligheden for at gennemføre et vådområdeprojekt. Råstofinteresser Vil byggeriet begrænse den planlagte udnyttelse af råstoffer? Der bygges ikke på potentielle vådområder. Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af området, som ligger til grund for registreringen af lavbundsarealerne. Der er ikke planlagt udnyttelse af råstoffer i området. Befolkningens sundhed / sikkerhed Indendørs støjpåvirkninger Medfører planforslaget en større støjpåvirkning indendørs? Det vurderes, at planforslagene ikke medfører nogen indendørs støjpåvirkning. Ligeledes vurderes det, at der ikke vil Side 4 af 10

5 Svage grupper f.eks. handicappede Er der gjort særlige tiltag for at imødekomme handicappede eks. ift. tilgængelighed, adgangs- og parkerings-forhold osv.? Friluftsliv og rekreative interesser Hvordan påvirker planforslaget områdets rekreative muligheder? Begrænser eller tilfører den området noget nyt? Begrænsninger og gener overfor befolkningen Medfører planforslaget andre midlertidige eller permanente gener overfor befolkningen? Sundhedstilstanden Medfører planforslaget midlertidige eller permanente sundhedsrisikoer? Brand, eksplosion, giftpåvirkning Medfører planforslaget brandfare eller risiko for eksplosion eller giftpåvirkning? Ulykker Vil anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld generelt? Vil der i anlægsfasen eller vil det færdige anlæg medføre en øget trafikmængde eller væsentlige ændringer af trafikarten i det omgivende område. Natur Dyreliv Påvirker planforslaget dyrelivet i området? Planteliv Påvirker planforslaget plantelivet i området? Side 5 af 10 være en støjpåvirkning i boligerne i området. Se desuden vurderingen ift. trafikstøj. Der skal udføres alle lovpligtige tiltag for imødekommelse af kravene om tilgængelighed. Det reviderede lokalplanforslag fastlægger ikke bestemmelser herom. Med anlæg af det nye boligområde gives der mulighed for at færdes ved de naturområder, som p.t. er omgivet af dyrkede marker. Der bliver desuden gode muligheder for gåture, cykelture og kondiløb på de stier og fortove, der skal anlægges i området. Dette vurderes Planforslagene medfører enkelte midlertidige gener i forbindelse med byggeprocessen, men ingen permanente gener. Planforslagene medfører hverken midlertidige eller permanente sundhedsrisikoer. Planforslagene medfører ikke brandfare eller risiko for eksplosion eller giftpåvirkning. Planforslagene forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld generelt. Planforslagene vil medføre en begrænset stigning i den trafikale belastning. Der vil være en mindre påvirkning af dyrelivet, når der etableres en ny bebyggelse, men den vurderes at være meget ringe, idet ca. 2/3 af området vil henligge som naturprægede/plejede arealer. Der fastlægges bestemmelser om udstykning og bebyggelse ift. den beskyttede natur. Dette vurderes Bebyggelsen etableres på intensivt dyrket mark. De naturprægede friarealer vil sammen med bebyggelsens haver bidrage til større variation. Det reviderede lokalplanforslag sikrer, at der udlægges grønne områder omkring 3-områderne. Der er foretaget en Bilag IV-undersøgelse som fastslår, at dyre- og planteliv ikke påvirkes af planlægningen. Dette vurderes

6 Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Er der registreret nogle bilag IVarter inden for eller i nærheden af området? Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder Ligger området i nærheden af et naturbeskyttelses- og/el. fuglebeskyttelsesområder? Spredningskorridorer Påvirker planforslaget mulighederne for spredningen af dyr og planter i det åbne land? Naturbeskyttelse Er der nogen 3-registreringer inden for området eller i nærheden af? Vil der ske påvirkninger af beskyttede områder, direkte eller indirekte? Grønne områder Hvordan påvirker planforslaget de eksisterende grønne områder? Udlægger planforslaget nye grønne områder og i så fald hvordan integreres disse i den eksisterende grønne struktur? Skovrejsning og/eller skovnedlæggelse Medfører planforslaget etablering af ny skov eller fjernelse af eksisterende skov? Eller vil anlægget begrænse muligheden for at rejse skov eller betyde indgreb i eksisterende fredsskovsarealer? Forurening Lugt Vil der fra det færdige anlæg eller i byggeprocessen ske aktiviteter, som kan medføre lugtgener. Det vurderes, at planforslagene ikke kan skade områdets økologiske funktion for bilag IV- arter. Der er foretaget en Bilag IV-undersøgelse som fastslår, at dyre- og planteliv ikke påvirkes af planlægningen. Det reviderede lokalplanforslag sikrer, at der udlægges grønne områder omkring 3-områderne. Dette vurderes Området ligger ikke i nærheden af naturbeskyttelses- eller fuglebeskyttelsesområder. Planforslagene vil ikke påvirke muligheden for spredningen af dyr og planter i det åbne land. Der sikres større, grønne områder. Området indeholder 3-registrerede arealer og det reviderede lokalplanforslag fastlægger bestemmelser, der er med til at sikre områdernes tilstand. 3 områderne vil indgå som en integreret del af de store, naturprægede friarealer. Dette vurderes Grønne, naturprægede områder er et væsentligt element i den nye bebyggelse i form af sammenhængende grønne bælter mellem de enkelte boliggrupper. Med planforslagene sker der desuden en sammenkædning med de eksisterende grønne arealer i Tølløse Syd. Dette vurderes Side 6 af 10 Planforslagene medfører ikke etablering af ny skov. Der vil ikke ske aktiviteter fra boligområdet, der kan medføre lugtgener. For gården Høbjærggård er det blevet tinglyst, at senest når den første beboelsesbygning indenfor lokalplanforslag 19.05, som etableres på ca. 20 ha af ejendommen, er endeligt opført, skal svineproduktionen i ejendommens landbrugsbygninger være endeligt ophørt og bygningerne/arealet kan herefter ikke anvendes til svineproduktion. Fra samme tidspunkt må

7 Støjbelastning og vibrationer Vil der i anlægsfasen eller vil det færdige anlæg medføre gener på omgivelserne i form af støj eller vibrationer. Jordforurening, jordhåndtering og flytning Er der registreret forurenede eller mulige forurenede arealer i eller i nærheden af lokalplanområde?. Vil der være behov for oprensning inden byggeriet igangsættes eller tages i anvendelse. Vil anlægget begrænse muligheden for at oprense et allerede forurenet areal? Risiko for jordforurening Medfører planforslaget en øget risiko for forurening? Vand Overfladevand, herunder påvirkningerne af søer, vandløb og vådområder Vil afledning af overfladevand kunne påvirke naboarealer eller have væsentlig indvirkning på grøfter, vandløb eller søer. Mængde, miljøpåvirkning eller materialetilførsel? Grundvandsforhold Er der registreret grundvandsinteresser indenfor eller i nærheden af området? Risiko for grundvandsforurening Vil anlægget kunne påvirke grundvandet eller true eksisterende boringer? Side 7 af 10 der ikke udbringes gylle på ejendommen. Lokalplanforslaget fastlægger ikke bestemmelser herom. Udlægget af boligområdet kan medføre restriktioner i driften af svineproduktionen på de øvrige omkringliggende gårde, f.eks. hvis der opstår støj- eller lugtgener i boligområdet. Eventuelle miljøkonflikter skal håndteres gennem anden lovgivning. I anlægsfasen kan der ske enkelte gener i form af støj og vibrationer. Region Sjælland har ingen oplysninger om kortlægning på vidnesniveau 1 eller 2 i henhold til lov om forurenet jord eller oplysninger omfattet af den indledende kortlægning. Planforslagene vil ikke medføre øget risiko for forurening af jorden. Området er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). Det reviderede lokalplanforslag fastlægger bestemmelser om håndtering af tag- og overfladevand i overensstemmelse med de statslige vandplaner. Det vurderes derfor, at planlægningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de særlige drikkevandsinteresser i området. Overfladevand fra parkeringspladser, veje/kørebanearealer, kørearealer på adgangstorve og vendepladser samt øvrige kørearealer skal ledes til regnvandsbassin via kloak (regnvandsledning). Tagvand kan nedsives i området. Ovenstående vurderes -//- På baggrund af ovenstående er det vurderet, at anlægget ikke vil påvirke eller true eksisterende boringer. Udledning af spildevand Spildevand skal ledes til offentlig kloak.

8 Hvordan håndteres udledningen af spildevand? Bør der stilles særlige krav til bortledningen? Trafik Trafikafvikling / belastning Vil der i anlægsfasen eller vil det færdige anlæg medføre en øget trafikmængde eller væsentlige ændringer af trafikanten i det omgivende område? Trafikstøj Vil planforslaget medføre øget trafikstøj? Er der gjort noget for at forebygge dette? Emissioner fra eks. trafik til og fra området? Vil planforslaget give anledning til øget udledning af drivhusgasser eks. CO 2 - midlertidigt eller permanent? Energiforbrug Vil planforslaget medføre et øget energiforbrug som konsekvens af en øget trafikbelastning? Er der gjort noget for at fremme brug af kollektiv trafik og/eller fremme forholdene for bløde trafikanter? Trafiksikkerhed Er der gjort særlige tiltag for at fremme trafiksikkerheden? Medfører planforslaget en øget risiko for trafikulykker? Side 8 af 10 Planforslagene vil medføre en begrænset stigning i trafikmængden, herunder på den vestlige del af Søndermarken og Sønderstrupvej. Det anslås, at antallet af daglige ture vil stige med 180 ved overkørslen til Sønderstrupvej. Det vurderes, at overkørslen vil kunne rumme den ekstra trafik og at stigningen ikke er væsentlig. Planforslagene sikrer et særligt hensyn til de vestligt beliggende boliger på Søndermarken med en vejstruktur med to ensrettede kørebaner. Årsdøgnstrafikken på Sønderstrupvej vurderes til ca Trafikstøj som i tilsvarende boligområder. Det vurderes, at trafikstøj fra Sønderstrupvej og Høngbanen ikke vil påvirke lokalplanområdet i væsentlig grad. Lokalplanforslaget sikrer dog, at der kan etableres støjskærme i området hvis der vil være støjgener Udledningen af drivhusgasser som følge af trafikbelastningen i området vil være meget lille. Der er særdeles gode betingelser for at udnytte kollektiv trafik, idet Tølløse Station er beliggende indenfor en afstand af 1-1,5 km. Der sikres stiforbindelser til byen og stationen via Østergade og Lidtgodtvej. Stiforbindelserne byens skoler er ligeledes fine. Udkørslen fra området til Sønderstrupvej er sikret i forbindelse med en nylig trafikomlægning. Det reviderede lokalplanforslag sikrer, at det nye vejanlæg mellem Sønderstrupvej og lokalplanområdet etableres som en vejstruktur med to ensrettede kørebaner, lige som svinget i den nordvestlige del af Søndermarken rettes op. Dette vurderes Det reviderede lokalplanforslag fastlægger bestemmelser om stier, fortove mv. Dette vurderes

9 Kulturarv Kulturhistorisk værdi, herunder kulturmiljøer Er området af særlig kulturhistorisk interesse og/eller udpeget som kulturmiljø? Vil ændringer påvirke oplevelsen af kulturmiljøet? Kirker herunder kirkeomgivelser og kirkeindsigt. Vil der blive bygget inden for kirkeomgivelser og/eller vil der blive bygget i en kirkeindsigtslinje og hvordan vil det påvirke indblikket til kirken? Vil byggeriet nær en kirke kunne indgå på en harmonisk måde med kirken? Fredede eller bevaringsværdige bygninger Vil der ske direkte påvirkning af bygninger, haver og andre bygningsomgivelser eller oplevelsen af disse? Fortidsminder og arkæologi Er der fortidsminder som vil blive direkte eller indirekte (oplevelsen) påvirket? Sker der byggeri eller andre anlæg på arealer af arkæologisk eller kulturhistorisk interesse? Kan der forventes at skulle foretages prøvegravninger? Ressourcer og affald Arealforbrug Udnytter planforslaget eksisterende arealreservation eller udlægger den nye arealer? Området er en del af landskabet, der danner overgangen mellem Tølløse og Nr. Eskilstrup, men indeholder ingen specielle kulturhistoriske interesser. Der er ikke kirkebyggelinje, kirkeomgivelser eller indsigtslinjer til kirken. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i området. Der er ikke registreret fortidsminder i området jf. Kulturarvsstyrelsens register. Området er rammeplanlagt til boliger i Kommuneplan Kommuneplantillægget udarbejdes for at ensrette afgrænsningen på kommuneplanramme 19.B12 og afgrænsningen af det reviderede lokalplanforslag. Energiforbrug Medfører planforslaget et øget energiforbrug? Er der taget særlige hensyn for at mindske det samlede energiforbruget? Der er registreret lavbundsarealer i området, som vurderes uhensigtsmæssige at inddrage til boligformål. Områderne udlægges i stedet til friarealer. Når lavbundsarealerne er fratrukket planområdets samlede areal, kan der etableres ca. 6 boliger pr. hektar i området. Set i sammenhæng med de øvrige boligområder i nærheden, vurderes dette til at være en tilstrækkelig udnyttelsesgrad. Det reviderede lokalplanforslag sikrer, at nyt boligbyggeri etableres som lavenergibebyggelse. Dette vurderes Boligerne skal opføres i henhold til Side 9 af 10

10 Vandforbrug Ligger området indenfor eksisterende forsyningsområde? Kan eksisterende vandværker honorere kapacitetsudvidelsen? Produktion, materialer og råstoffer Er der gjort særlige tiltag for at minimere forbruget af materialer og råstoffer? Kemikalier, miljøfremmende stoffer Er der gjort særlige tiltag for at minimere brugen af kemikalier og anvende miljøfremmende stoffer? Er der risiko for udslip af miljøfremmede stoffer? Affald og genbrug Er der taget særlige tiltag ift. affaldshåndtering og genbrug? Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger? gældende bygningsreglement. Området forsynes fra hhv. Kvarmløse- Tølløse Vandværk og Nr. Eskilstrup Vandværk. Brug af materialer og råstoffer i forbindelse med byggeri som tilsvarende områder. Ingen forhold. Håndtering i henhold til Holbæk Kommunes affaldsplan. Det reviderede lokalplanforslag fastlægger ikke bestemmelser herom. Side 10 af 10

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014.

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. By og Landskab, september 2014 Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 - Boliger

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Plan & Byg, Plan Dato: 13.06.2012 Sagsnr.: 10/65115 Dok.id.: Sagsbeh.: Ankll Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en væsentlig

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Plan & Byg, Planteamet Dato: 3. maj 2012 Sagsnr.: 12/39824 Dok.id.: Sagsbeh.: Rikwe Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Screening/scoping for miljøvurdering Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse I henhold til Lov

Læs mere

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1.

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1. By og Landskab, Plan Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82851 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 3.45 for campingplads på Sofiesminde allé 1, Øst Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG STRATEGISK FORSY- NING Screening for miljøvurdering Dato: 15. maj 2015 Sagsb.: Christian Kromann Nielsen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 4846 E-mail: chrkr@holb.dk Lokalplanforslag nr. 2.75 I henhold til

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og Bæredygtighed, Plan Dato: 6. marts 2015 Sagsnr.: 15/13099 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Revideret lokalplanforslag 4.14 Orø Havn og Revideret forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplanforslag 10.09 og forslag til tillæg 3 til OSD redegørelsen. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr.

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Holbæk kommune By og Landskab, Plan Dato: Sagsnr.: 14/980 Dok.id.: Sagsbeh.: Rikwe

Holbæk kommune By og Landskab, Plan Dato: Sagsnr.: 14/980 Dok.id.: Sagsbeh.: Rikwe kommune By og Landskab, Plan Dato: 13.11.2014 Sagsnr.: 14/980 Dok.id.: Sagsbeh.: Rikwe Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplanforslag nr. 20.19 Ridecenter på Asmindrupvej,

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Alle planens/programmets punkter skal vurderes i forhold til følgende spørgsmål:

Alle planens/programmets punkter skal vurderes i forhold til følgende spørgsmål: Plan & Byg, Planteamet Dato: 09.03.2012 Sagsnr.: 11/60742 Dok.id.: Sagsbeh.: majml Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Screening iht. lov om miljøvurdering SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til lokalplan nr. 309 samt kommuneplantillæg nr. 7 Boligbebyggelse ved Hanehøjvej, Skørping Planområdet,

Læs mere

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse. Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 7.32 for et område ved Ole Rømers vej 7-9 (tidligere Eslau) i Sengeløse samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Holbæk kommune Plan og strategisk forsyning Dato: 13. april 2015 Sagsnr.: / Sagsbeh.: mansc

Holbæk kommune Plan og strategisk forsyning Dato: 13. april 2015 Sagsnr.: / Sagsbeh.: mansc Plan og strategisk forsyning Dato: 13. april 2015 Sagsnr.: / Sagsbeh.: mansc Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 2.73 boligområde i Holbæk vest, ved Rishøjgård og Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Intern høring Plan & Byg Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Acadre 13-4271 Intern høring af screening for lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 4, stk. 3) Ringsted Kommune, Plan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april 2012 Tillæg nr. 18 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Retningslinje for opførelse af husstandsmøller Redegørelse Kommuneplantillæg side 2 Redegørelse

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere