Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215

2 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed ved mindre populationer Side 6 Behandling af åbne spørgsmål Side 6 Indekstal Side 7 Anvendelse af resultaterne Side 7 Analysetilgang Side 7 Analyse Side 8 Lidt om dimittenderne Side 8 Aldersfordeling Side 8 Højeste gennemførte uddannelsesniveau Side 9 Antal moduler gennemført hos act2learn Side 1 Nuværende beskæftigelsessituation Side 1 Ansættelsesforhold og arbejdsplads Side 11 Regional fordeling af respondenternes arbejdspladser Side 12 Betydning af uddannelsesforløb Side 13 Nye arbejdsopgaver Side 14 Ny stilling Side 14 Leder med personaleansvar Side 15 Selvstændige/iværksættere, under uddannelse samt ledige Side 15 Tilegnede og efterspurgte kompetencer Side 15 Anvendelse af det lærte Side 21 Rustet til at varetage relevante jobfunktioner Side 21 Uddannelsen kan med fordel rumme mere af Side 23 Anvendt kompetencer i praksis Side 23 Samarbejdet med act2learn Side 24 Motivation for at vælge act2learn Side 24 Benytte act2learn igen - eller anbefale os til andre Side 24 Kontaktoplysninger på mulige samarbejdspartere Side 24 Efterår 216 Side 2 af 24

3 Indledning Som uddannelsesinstitution har vi et vedvarende fokus på at sikre og udvikle kvalitet og relevans i UCN s uddannelser. I den sammenhæng er det helt centralt, at vi har et indgående indblik i det arbejdsmarked, som vi uddanner til og sammen med. Vi spørger løbende os selv: Hvorvidt vore studerende opnår den viden og de kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Hvorvidt der skabes optimale muligheder for transfer mellem uddannelse og arbejde, således de studerende kan sætte deres viden og faglighed i spil og skabe værdi i samfundet og på arbejdsmarkedet. UCN's dimittender er centrale kilder til belysning af netop disse spørgsmål, og derfor vægter vi på UCN en løbende og systematisk kontakt til vores dimittender. Med nærværende undersøgelse har vi kontaktet dimittender fra UCN s efter- og videreuddannelser, der dagligt er forankret i UCN's efter- og videreuddannelses-afdeling act2learn. Hvordan den systematiske kontakt til dimittenderne foregår er konkretiseret i en UCN procedure for dimittendkontakt. Proceduren fastlægger, at: UCN hvert 2. år gennemfører en dimittendundersøgelse for alle UCN s efter- og videreuddannelser med start fra 216. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse med fælles spørgeramme. Uddannelserne på baggrund af den fælles dimittendundersøgelse enkeltvist skal vurdere, hvorvidt undersøgelsens resultater peger på behov for uddybning. Hvis det er tilfældet, skal den enkelte uddannelse gennemføre supplerende aktivitet, hvor dimittendernes viden udfoldes. Med dette afsæt er der således i efteråret 216 gennemført en dimittendundersøgelse for UCN's efter- og videreuddannelser. Undersøgelsen afrapporteres på uddannelsesniveau, hvor resultater for den enkelte uddannelse belyses deskriptivt. Nærværende er en afrapportering af dimittendundersøgelse 216 for: Akademiuddannelse i international handel og marked Der skal lyde en stor tak til alle dimittender, som har taget sig tid til at deltage i denne undersøgelse! Efterår 216 Side 3 af 24

4 Udvalgte resultater Det overordnede formål med nærværende undersøgelse er som nævnt indledningsvist at få et indblik i, hvorvidt vores dimittender opnår viden og kompetencer, der er i overenmsstemmelse med arbejdsmarkedets behov - og hvorvidt viden og kompetencer bliver omsat på arbejdspladsen. Derfor har vi i følgende valgt at fremhæve et udsnit af rapportens resultater, der er centrale for belysningen af netop dette. I diagrammet til højre vises respondenternes nuværende beskæftigelsessituation. For respondenterne i arbejde og iværksættere/selvstændige er det bl.a interessant at se nærmere på, hvorvidt de: oplever at det uddannelesforløb, de har deltaget i er fagligt relevant i forhold til nuværende beskæftigelse. har fået andre arbejdsopgaver på baggrund af uddannelsesforløbet. Dette fremgår af diagrammerne nedenfor. Nedenfor ses endvidere et diagram, der viser, hvorvidt alle respondenterne (uanset beskæftigelsessituation) føler, at de er rustet til at varetage jobfunktioner, der er relevante for det uddannelsesforløb, de har deltaget i. Nuværende beskæftigelsessituation (angivet i %) 8,3, 91,7, I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelser el. lign.) Iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Under videregående uddannelse (f.eks. erhvervsuddannelse, topup, kandidatuddannelse, ph.d./erhvervs ph.d.) Ledig 85, 8, 75, 7, 65, 6, Centrale områder for (Indekseret) 72,4 79,2 77,7 Rustet til job 69,6 77,6 81,9 Nuværende job er fagligt relevant Akademiud dannelse i internation al handel og marked Ledelse og Organisatio n act2learn Andre arbejdsgopver på baggrund af uddannelsesforløb (angivet i %) Ja Nej Efterår 216 Side 4 af 24

5 Konkret er der i undersøgelsen spurgt ind til 21 forskellige generiske kompetencer - hvorvidt respondenterne oplever at have tilegnet sig disse kompetencer gennem uddannelsesforløbet samt oplevet dem efterspurgt på arbejdsmarkedet. Nedenstående diagram viser, hvorledes dimittendernes oplevelse af "tilegnelse" og "efterspørgsel" matcher hinanden. Tilegnede kompetencer gennem udd.forløbet Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Generel organisations-/virksomhedsforståelse Generel forretningsforståelse Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at samarbejde At indgå i relationer Evnen til at tilegne mig ny viden 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at koble teori og praksis IT-færdigheder Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines At kunne arbejde innovativt Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at kommunikere mundtligt De eksakte indekstal for hvert kompetenceområde fremgår af søjlediagram i rapportens afsnit "Tilegnede og efterspurgte kompetencer". Efterår 216 Side 5 af 24

6 Undersøgelsen og metoden bag Dimittendundersøgelsen for UCN s efter- og videreuddannelser er gennemført for første gang i efteråret 216 og afrapporteret ultimo 216. Undersøgelsen inkluderer alle UCN's udbud af efter- og videreuddannelser. For at få et samlet overblik over alle UCN's efter- og videreuddannelser se her. Population og svarprocenter Populationen for undersøgelsen udgøres af dimittender, der er dimitteret i perioden Det betyder, at dimittenderne er kontaktet imellem et halvt år til ca. 2 1/2 år efter, de er dimitteret fra UCN, hvor de stadig har uddannelsen i relativ frisk erindring. I denne undersøgelse, er dimittender fra efter- og videreuddannelses-afdelingen betragtet som de, der har gennemført et eller flere moduler i undersøgelsesperioden samt de, der har gennemført et fuldt forløb i perioden. Følgende tabeller viser populationsstørrelse og svarprocenter fordelt for hhv. uddannelsen, uddannelsesområdet og samlet for act2learn: marked Antal dimittender som har fået tilsendt spørgeskemaet: Antal dimittender, som har besvaret spørgeskemaet: Svarprocenten for uddannelsen: Ledelse og Organisation Antal dimittender, som har fået tilsendt spørgeskemaet: Antal dimittender, som har besvaret spørgeskemaet: Svarprocenten for området: act2learn Antal dimittender, som har fået tilsendt spørgeskemaet: Antal dimittender, som har besvaret spørgeskemaet: Svarprocenten for UCN: ,3 procent ,1 procent ,7 procent Usikkerhed ved mindre populationer Antallet af respondenter varierer fra uddannelse til uddannelse afhængigt af, hvor mange dimittender den enkelte uddannelse har uddannet i den pågældende periode. På de uddannelser hvor populationerne er små, kan en enkelt besvarelse ændre på resultatet, hvorfor resultater angivet i procenter skal vurderes med den svaghed for øje. For de uddannelser hvor respondentpopulationen er 1 eller derunder, vil uddannelsen ikke få en særskilt afrapportering. De steder hvor det enkelte uddannelsesforløb sammenlignes med uddannelsesområdet og act2learn samlet, vil samlige repsondenter fra det pågældende område indgå. Behandling af åbne spørgsmål I undersøgelsen er der visse steder mulighed for at besvare åbne spørgsmål, hvilket betyder, at besvarelsen er skrevet tekst. De åbne svar er samlet og vil fremgå af uddannelsesrapporternes bilag 1. Efterår 216 Side 6 af 24

7 Indekstal For at gøre visse resultater mere målbare er flere besvarelser omregnet til indekstal, som ligger mellem - 1. Indekset beregnes således, at det laveste trin på 4-punktsskalaen tildeles værdien, herefter 33,3 og 66,6, hvor det højeste trin tildeles værdien 1. Der beregnes herefter et gennemsnit af besvarelsen på det enkelte spørgsmål. Der er bias forbundet med en sådan værdiladning af en ellers ordinal skala. I den forbindelse skal det pointeres, at der er lagt en fortolkning ned i resultaterne, når der f.eks. er fastlagt 33 point mellem "I nogen grad" og "I høj grad". Indekstallene har imidlertid sin force i, at de udgør numeriske værdier, som kan gøre en ønsket udvikling mere målbar, hvorfor denne fremgangsmåde er anvendt i visse sammenhænge. Anvendelse af resultaterne Denne dimittendundersøgelse giver som nævnt indledningsvist UCN en central viden i forhold til relevansen af vores uddannelser. Vi anvender således undersøgelsens resultater i det løbende arbejde med at sikre og udvikle kvalitet og relevans i uddannelserne. UCN og herunder vores uddannelsesområder og uddannelser udarbejder årligt kvalitetsrapporter samt tilhørende kvalitetsudviklingsplaner, der giver status og retning for udvikling af UCN's uddannelser. I dette arbejde vurderes en række relevant data/viden, og herunder indgår også dimittendundersøgelsens resultater. Resultater indhentet ved denne dimittendundersøgelse, gennemført i efteråret 216, vil indgå i udarbejdelsen af kvalitetsudviklingsplaner udarbejdet i marts 217. Disse kvalitetsudviklingsplaner godkendes af rektoratet i 2. kvartal det pågældende år. Analysetilgang Nærværende undersøgelse har gennemgående for alle uddannelser undersøgt følgende temaer: Nuværende beskæftigelsessituation (i arbejde, iværksætter/ selvstændig, under videregående uddannelse, ledig) Ændring i arbejdssituation og -opgaver efter deltagelse i uddannelsesforløb på act2learn Tilegnede og efterspurgte kompetencer, herunder hvorvidt tillærte kompetencer er anvendt i praksis. Samarbejdet med act2learn Analysen er struktureret efter ovenstående temaer. Hvert tema belyses deskriptivt i en standardrapport, der er overvejende ens for alle uddannelser. Det er hensigten, at uddannelserne selv skal analysere rapporten med henblik på at igangsætte indsatser for kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen. Efterår 216 Side 7 af 24

8 Analyse Lidt om dimittenderne For at få et kendskab til de respondenter som har besvaret undersøgelsen, ses der i det følgende nærmere på, hvordan disse fordeler sig på parametre som køn og alder. Dette for bl.a. at kunne analysere hvorvidt der er overensstemmelse mellem den del af populationen for uddannelsesforløbet, som har besvaret undersøgelsen set i forhold til den samlede population for uddannelsesforløbet. Endvidere belyses populationen i forhold til parametre som højest gennemførte uddannelsesniveau, året hvor respondenterne er dimitteret fra denne uddannelse, antallet af moduler gennemført hos act2learn inden for de sidste to år samt nuværende beskæftigelsessituation. Kønsforderling for alle adspurgte dimittender (angivet i %) Kønsforderling for respondenter i undersøgelsen (angivet i %) Kvinde; 3 Mænd; 7 Kvinde; 23,1 Mænd; 76,9 Ovenstående diagram til venstre viser kønsfordelingen på alle uddannelsens dimittender i perioden Diagrammet til højre viser kønsfordelingen på de respondenter, som har besvaret spørgeskemaet til denne undersøgelse. Aldersfordeling Af nedenstående diagram til venstre fremgår aldersfordelingen på alle uddannelsens dimittender i perioden Diagrammet til højre viser aldersfordelingen på de respondenter, som har besvaret spørgeskemaet. Aldersfordering for alle adspurgte dimittender (angivet i %) 46, ,3 16,7 6,7 13,3 1, 3,3, -24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år 55 år og derover Aldersfordeling på respondenter (angivet i %) 46,2, 23,1 7,7 15,4 7,7,, -24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år 55 år og derover Efterår 216 Side 8 af 24

9 Højeste gennemførte uddannelsesniveau Af diagrammet nedenfor ses respondenternes højest gennemførte uddannelsesniveau (angivet i %) - og herunder dimittendåret for, hvornår uddannelsen er bestået (angivet i % inden for en periode). Højeste gennemførte uddannelsesniveau (angivet i %) Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Erhvervsakademiuddannelse Professionsbacheloruddannelse Bacheloruddannelse Kandidatuddannelse Masteruddannelse Ph.d. uddannelse Anden MVU fra før 26,,,,,, 7,7 15,4 3,8 46,2 Dimittendår (angivet i %) ,9 9,1,,, Efterår 216 Side 9 af 24

10 Antal moduler gennemført hos act2learn Nedenfor fremgår det, hvor mange moduler respondenterne har deltaget i hos act2learn inden for de sidste to år opdelt efter, om de har taget ét modul, to eller flere moduler eller et helt uddannelsesforløb. Fordelingen er angivet i %. Antal moduler som de har deltaget i inden for de sidste to år (angivet i %) ,15 46,15 Ét modul To eller flere moduler Ét fuldt uddannelsesforløb 7,69 Nuværende beskæftigelsessituation For at få et indblik i respondenternes nuværende beskæftigelsessituation er disse blevet spurgt, hvorvidt de er i arbejde, iværksætter/selvstændig, under videregående uddannelse eller ledig. Nedenstående diagram viser fordelingen i faktiske tal blandt undersøgelsens respondenter. 11 Nuværende beskæftigelse blandt respondenter på uddannelsen (angivet i antal) 1 I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelser el. lign.) Iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Under videregående uddannelse (f.eks. erhvervsuddannelse, top-up, kandidatuddannelse, ph.d./erhvervs ph.d.) Ledig Efterår 216 Side 1 af 24

11 Ansættelsesforhold og arbejdsplads Dette afsnit omhandler de respondenter, som har angivet, at de er i arbejde eller iværksættere/selvstændige. Først er respondenterne i arbejde blevet spurgt til, hvilket ansættelsesforhold de har i nuværende job. Fordelingen er opgjort i faktiske tal og fremgår af nedenstående diagram. Ansættelsesforhold i nuværende arbejde (angivet i antal) Fastansat Tidsbegrænset ansat /vikar Timelønsansat Ansat med løntilskud Andet, angiv venligst hvad Besvarelser fra respondenter, der eventuelt har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1. Endvidere er respondenterne i arbejde spurgt: Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Dette er opgjort i faktiske tal. Lige nedenunder ser vi, hvordan ansættelsesforhold ser ud alt efter, hvilken sektor man er ansat i (opgjort i procent). Sektor - Nuværende arbejde (angivet i antal) Privat Stat Region Kommune Interess,udviklings- eller nødhjælpsorganisation Ansættelsesforhold fordelt på sektor (angivet i %) % 2% 4% 6% 8% 1% Privat Stat Region Kommune Interess,udviklings- eller nødhjælpsorganisation Fastansat Tidsbegrænset ansat /vikar Timelønsansat Ansat med løntilskud Andet, angiv venligst hvad Efterår 216 Side 11 af 24

12 Nedenfor ses en fordeling (angivet i %) af, hvilken sektor respondenternes nuværende arbejdsplads er inden for. Dette er vist for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sektor (nuværende arbejde) for hhv. uddannelse, område og UCN (angivet i %), 1,2,7 1, Akademiuddannelse i international handel og marked 38,6 3,7 17,3 39,3 Ledelse og Organisation 54,6 8,5 12,1 24,1 act2learn Interess,udviklings- eller nødhjælpsorganisation Kommune Region Stat Privat Regional fordeling af respondenternes arbejdspladser På landkortet til venstre er fordelingen af respondenternes 9 arbejdsplads på regioner illustreret (opgivet i antal). Herudover er der tre kategorier uden for Danmark, og fordelingen fremgår af diagram herunder. 2 Norden (ekskl. DK/inkl. Færøerne og Grønland): Europa (ikke norden): Øvrige udland: Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) Øvrige udland, angiv venlist hvilket 1 Efterår 216 Side 12 af 24

13 Betydning af uddannelsesforløb Dette afsnit omhandler de respondenter, som har angivet, at de er i arbejde eller iværksættere/selvstændige. Nedenstående diagram viser respondenternes vurdering af, hvorvidt det uddannelsesforløb, de har taget hos act2learn, er fagligt relevant i forhold til deres nuværende beskæftigelse. Resultatet fremgår for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. Nuværende job er fagligt relevant i forhold til uddannelsen 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 33,3 5, 8,3 14,4 8,3 1,7 2,8 2,3 Akademiuddannelse i international Ledelse og Organisation act2learn handel og marked 52,8 3, 6,8 26,2 i høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Respondenternes besvarelse af hvorvidt det uddannelsesforløb, de har taget hos act2learn, er fagligt relevant i forhold til deres nuværende beskæftigelse, er i diagrammet til højre omregnet til et indekstal. Indekstallet er vist for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. Nuværende job er fagligt relevant (indekseret) act2learn Ledelse og Organisation Akademiuddannelse i international handel og marked 69,6 77,6 81,9 5, 6, 7, 8, 9, 1, Efterår 216 Side 13 af 24

14 Nye arbejdsopgaver Respondenterne er blevet spurgt til, hvorvidt de på baggrund af deres deltagelse i uddannelsesforløbet hos act2learn har fået andre arbejdsopgaver. Svaret fremgår nedenfor til venstre opgjort i %. Endvidere vises resultatet for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn i diagrammet til højre. Andel, som har fået andre arbejdsopgaver pba. uddannelsesforløbet (angivet i %) Andel som har fået andre arbejdsopgaver pba. uddannelsesforløbet (angivet i %), 2, 4, 6, 8, 1, 25 Akademiuddannelse i international handel og marked 25, 75, 75 Ledelse og Organisation 28, 72, act2learn 61,1 38,9 Ja Nej Ja Nej De, der ovenfor har svaret, at de har fået andre arbejdsopgaver, er endvidere blevet spurgt til, hvilke nye opgaver de har fået. Dette fremgår af bilag 1. Ny stilling Respondenterne er også blevet spurgt til, hvorvidt de på baggrund af deres deltagelse i uddannelsesforløbet hos act2learn har fået en ny stilling. Svaret fremgår nedenfor til venstre opgjort i %. Endvidere vises resultatet for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn i diagrammet til højre. Andel som har fået ny stilling pba. af uddannelsesforløbet (angivet i %) 16,7 Andel som har fået ny stilling pba. uddannelsesforløbet (angivet i %) Akademiuddannelse i international handel og marked, 2, 4, 6, 8, 1, 16,7 83,3 83,3 Ledelse og Organisation 15,3 84,7 act2learn 13,7 86,3 Ja Nej Ja Nej De, der ovenfor har svaret, at de har fået en ny stilling, er endvidere blevet spurgt til, hvilken stilling de er gået fra og til. Dette fremgår af bilag 1. Efterår 216 Side 14 af 24

15 Leder med personaleansvar For at få et indblik i hvor mange af de der har deltaget på uddannelsesforløbet, der i det daglige er ledere med personaleansvar, er respondenterne blevet spurgt om dette. Svaret er opgjort i % og fremgår af diagrammet nedenfor til venstre. Til højre ses resultatet for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. Andel ledere med personaleansvar (angivet i %) Andel ledere med personaleansvar (angivet i %), 2, 4, 6, 8, 1, 33,3 Akademiuddannelse i international handel og marked 33,3 Ledelse og Organisation 42,2 57,8 act2learn 24,4 75,6 Ja Nej Ja Nej Selvstændige/Iværksættere, under videregående uddannelse samt ledige I besvarelsen vedr. beskæftigelsessituationen er der også respondenter, der har angivet at være hhv. selvstændige/iværksættere, under videregående uddannelse eller ledige. For alle respondenter samlet for act2learn er der tale om hhv. 16 selvstændige/iværksættere, 31 under videregående uddannelse og 26 ledige. Når disse tal opdeles for de enkelte uddannelsesforløb er der tale om meget små populationer, hvorfor der ikke udarbejdes særskilte afsnit for disse. Beskæftigelsessituationen er dog enkelte steder benyttet som baggrundsvariabel, hvorfor selvstændige/iværksættere indgår som en kategori. Tilegnede og efterspurgte kompetencer Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere en række generiske kompetencer i forhold til om de: 1) har tilegnet sig kompetencerne via uddannelsesforløbet hos act2learn (alle respondenter har fået disse spørgsmål). 2) oplever at arbejdsmarkedet efterspørger kompetencerne (respondenterne under uddannelse er ikke blevet stillet disse spørgsmål, da de ikke nødvendigvis har oplevet efterspørgslen på arbejdsmarkedet). Vurderingen af hvorvidt kompetencerne er tilegnet/efterspurgt, er foretaget ud fra følgende skala: slet ikke, i mindre grad, i nogen grad og i høj grad. Resultaterne af denne vurdering er omregnet til indekstal (læs eventuelt mere herom i indledende afsnit Undersøgelsen og metoden bag ). Efterår 216 Side 15 af 24

16 Tilegnede kompetencer Herunder vises respondenternes vurdering af, hvorvidt de mener at have tilegnet sig de i diagrammet nævnte kompetencer gennem uddannelsesforløbet hos act2learn. Resultatet er vist for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. Kompetencer tilegnet via uddannelsesforløbet (indekseret), 2, 4, 6, 8, 1, Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde At kunne arbejde innovativt Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper IT-færdigheder Evnen til at reflektere over egen praksis Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhedsforståelse At indgå i relationer Evnen til at samarbejde 3,5 32,8 32,7 66,8 67,4 67,3 63,9 53,8 54,3 75,1 64,7 65,1 67, 72,9 76,4 55,6 59,4 61,8 66,8 69,5 7,3 61,2 59,3 55,4 55,8 55,6 53,7 58,4 58,3 56,4 63,9 64,7 64,3 58,4 59,4 58,1 55,7 55,7 56,1 64, 62, 64,6 55,6 52,2 51,4 5,1 55,6 54,4 58,3 68,5 7,7 69,6 53,2 41,1 69,7 63,9 5,4 58,4 58,6 56,6 5,1 58,8 58,3 Akademiuddannelse i international handel og marked Ledelse og Organisation act2learn Efterår 216 Side 16 af 24

17 I diagrammet nedenfor ser vi igen på respondenternes vurdering af, hvorvidt de har tilegnet sig de nævnte kompetencer gennem uddannelsesforløbet hos act2learn - men nu ud fra en opdeling af de respondenter, der har angivet, at de efter deltagelse i uddannelsesforløbet hos act2learn hhv. har/ikke har fået nye arbejdsopgaver. Kompetencer tilegnet via uddannelsesforløbet (indekseret), 2, 4, 6, 8, 1, Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde At kunne arbejde innovativt Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper IT-færdigheder Evnen til at reflektere over egen praksis Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhedsforståelse At indgå i relationer Evnen til at samarbejde 78, 63, 55,7 78, 74,1 67, 67, 44,3 59,3 59,3 59,3 78, 48,3 78, 51,9 77,7 59,3 55,7 59,3 55,7 55,7 44,3 7,6 51,9 55,7 48,2 33,3 29,6 77,7 51,9 78, 66,8 67, 7,6 78, 51,9 78, 4,8 89, Har fået andre arbejdsopgaver Har ikke fået andre arbejdsopgaver Efterår 216 Side 17 af 24

18 Kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet Herunder vises respondenternes vurdering af, hvorvidt de oplever de i diagrammet nævnte kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet. Her vist for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. Kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet (indekseret), 2, 4, 6, 8, 1, Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde At kunne arbejde innovativt Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper IT-færdigheder Evnen til at reflektere over egen praksis Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhedsforståelse At indgå i relationer Evnen til at samarbejde 77,8 81,9 81,8 61,3 77,5 76,5 69,6 8,1 78,6 66,8 75,2 78,9 75, 8,8 83, 63,9 78,1 8,6 75,8 7,8 8,6 85,1 82,4 8,8 86, 85,7 75,2 87, 86,1 69,5 85,1 85,2 72,3 84,9 85,1 61,2 74,4 77,6 64, 74,3 72,3 61,2 79,3 8,6 52,8 71,7 71,5 66,8 76,3 79,9 55,6 71,3 6,3 52,8 75,6 66, 83,5 84,4 85,6 72,3 88,9 89,7 Akademiuddannelse i international handel og marked Ledelse og Organisation act2learn Efterår 216 Side 18 af 24

19 I diagrammet nedenfor ser vi igen på respondenternes vurdering af, hvorvidt de oplever de nævnte kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet - men nu ud fra en opdeling af de respondenter, der har angivet, at de efter deltagelse i uddannelsesforløbet hos act2learn hhv. har/ikke har fået nye arbejdsopgaver. Kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet (indekseret), 2, 4, 6, 8, 1, 12, Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde At kunne arbejde innovativt Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper IT-færdigheder Evnen til at reflektere over egen praksis Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhedsforståelse At indgå i relationer Evnen til at samarbejde 55,3 85,2 55,7 63,1 67, 7,4 66,8 77,8 78, 59,2 89, 77,8 78, 81,7 89, 7,6 7,4 44,3 81,6 44,3 66,8 77,7 59,4 78, 55,6 44,3 55,6 66,9 44,3 59,3 55,7 51,8 78, 55,7 77,8 1, Har fået andre arbejdsopgaver Har ikke fået andre arbejdsopgaver Efterår 216 Side 19 af 24

20 Sammenligning af tilegnede og efterspurgte kompetencer Diagrammet nedenfor viser indekstallene for uddannelsesforløbets respondenter i forhold til deres vurdering af, hvorvidt de oplever at have tilegnet sig kompetencerne via uddannelsesforløbet hos act2learn og dette sammenlignet med, hvorvidt de oplever kompetencerne efterspurgt på arbejdsmarkedet (nedenstående diagram er afbilledet som radardiagram (edderkoppespind) indledningsvist under afsnittet Udvalgte resultater. Tilegnede og efterspurgte kompetencer (indekseret), 2, 4, 6, 8, 1, Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde At kunne arbejde innovativt Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper IT-færdigheder Evnen til at reflektere over egen praksis Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhedsforståelse At indgå i relationer Evnen til at samarbejde 3,5 66,8 77,8 63,9 61,3 75,1 69,6 67, 66,8 55,6 75, 66,8 63,9 61,2 55,8 8,6 58,4 8,8 63,9 75,2 58,4 69,5 55,7 72,3 64, 61,2 55,6 64, 5,1 61,2 52,8 58,3 66,8 69,6 55,6 69,7 52,8 58,4 83,5 5,1 72,3 Tilegnede kompetencer gennem udd.forløbet Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Efterår 216 Side 2 af 24

21 Anvendelse af det lærte Dette afsnit omhandler alle respondenter. For at et uddannelsesforløb skal give værdi for den enkelte, arbejdspladsen og arbejdsmarkedet generelt er det væsentligt, at det lærte omsættes til praksis. Derfor sættes der via nedenstående spørgsmål fokus på, hvorvidt respondenterne føler sig rustet til at varetage jobfunktioner, der er relevante for det uddannelsesforløb, de har taget hos act2learn, og om respondenten i praksis har anvendt tillærte kompetencer - eller har oplevet udfordringer med dette. Rustet til at varetage relevante jobfunktioner I nedenstående diagram fremgår respondenternes vurdering af, hvorvidt de føler sig rustet til at varetage jobfunktioner, der er relevante for det uddannelsesforløb, de har deltaget i hos act2learn. Resultatet er vist for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. Føler sig rustet til at varetage fagligt relevante jobfunktioner 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 25, 46,9 48,3 45,1 43,8 8,3, 6,4 1,6 6,4 1,4 Akademiuddannelse i international Ledelse og Organisation act2learn handel og marked I høj grad I nogen grad I mindre grad slet ikke Respondenternes besvarelse ovenfor er i diagrammet til højre omregnet til indekstal (læs eventuelt mere herom i indledende afsnit Undersøgelsen og metoden bag ). Indekstallet er vist for det enkelte uddannelsesforløb, uddannelsesområdet og samlet for act2learn. Rustet til jobfunktioner (indekseret) act2learn Ledelse og Organisation Akademiuddannelse i international handel og marked 72,4 79,8 79,2 5, 6, 7, 8, 9, 1, Efterår 216 Side 21 af 24

22 I nedenstående fremgår ligeledes respondenternes vurdering af, hvorvidt de føler sig rustet til at varetage jobfunktioner, der er relevante for det uddannelsesforløb, de har deltaget i hos act2learn - her blot opdelt ud fra de respondenter, der har angivet, at de efter deltagelse i uddannelsesforløbet hhv. har/ikke har fået nye arbejdsopgaver (vist som indekstal). 1, "Rustet til jobfunktioner" set i forhold til om de har fået andre arbejdsopgaver pba. uddannelsesforløbet (indekseret) 9, 8, 7, 6, 5, 78, Har fået andre arbejdsopgaver 7,6 Har ikke fået andre arbejdsopgaver I nedenstående to diagrammer er respondenternes vurdering af, hvorvidt de føler sig rustet til at varetage jobfunktioner, der er relevante for det uddannelsesforløb, de har taget hos act2learn vist igen - her blot opdelt ud fra hhv. respondenternes alder og beskæftigelsessituation (begge vist som indekstal). 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, "Rustet til jobfunktioner" set i forhold til alder (indekseret) 1, 83,5 67, 67, - 24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år 55 år - "Rustet til job" set i forhold til beskæftigelsessituation (indekseret) 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 72,9 67, 25, I arbejde Iværksætter Under udd. Ledig Efterår 216 Side 22 af 24

23 Uddannelsen kan med fordel rumme mere af... Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvad der efter deres mening kan gøre uddannelsesforløbet endnu bedre. Den samlede vurdering heraf er angivet i bilag 1. Anvendt kompetencer i praksis I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt til, hvorvidt de i praksis har anvendt kompetencer, som de har tillært i deres uddannelsesforløb hos act2learn - og ligeså er de blevet spurgt til, om de har oplevet udfordringer med at anvende det lærte. Svaret på disse to spørgsmål fremgår af diagrammerne nedenfor (angivet i procent). Respondenterne er endvidere blevet bedt om at give konkrete eksempler på, hvordan de har anvendt de tillærte kompetencer og hvilke udfordringer de eventuelt har oplevet. Svaret herpå fremgår af bilag 1. Andel, som i praksis har anvendt kompetencer tillært på uddannelsesforløbet hos act2learn (angivet i %) 8,3 Andel, som har oplevet udfordringer ifht at anvende det tillærte (angivet i %) 9,1 91,7 9,9 Ja Nej Ja Nej Efterår 216 Side 23 af 24

24 Samarbejdet med act2learn Som uddannelsesinstitution og samarbejdspartner for en række offentlige og private organisationer og virksomhederer er det relevant at have et vedvarende indblik i, hvordan vores omverden vurderer samarbejdet med act2learn. Derfor er respondenterne i undersøgelsen blevet spurgt til netop dette. Motivation for at vælge act2learn Respondenterne er blevet bedt om at begrunde deres motivation for at vælge et uddannelsesforløb hos act2learn. Svarene på dette spørgsmål fremgår af bilag 1. Benytte act2learn igen - eller anbefale os til andre Respondenterne er endvidere blevet bedt om at angive, hvorvidt de kan forestille sig i fremtiden at benytte sig af et af act2learns uddannelsestilbud. Svaret fremgår af diagrammet nedenfor (angivet i %). Nedenfor ses respondenternes svar på, hvorvidt de vil anbefale et uddannelsesforløb hos act2learn til andre (angivet i %). Svaret er givet ud fra følgende skala: slet ikke, i mindre grad, i nogen grad og i høj grad. De, der har angivet en af to førstnævnte muligheder (i mindre grad, i nogen grad), har fået mulighed for at begrunde, hvorfor de ikke vil anbefale act2learn. Disse begrundelser fremgår af bilag 1. Andel, som kunne forestille sig at benytte et af act2learns udd. tilbud i fremtiden (angivet i %) 1, Ja, Nej I hvilken grad vil du anbefale et uddannelsesforløb hos act2learn til andre? (angivet i %) ,6 4 2,, Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 36,4 Kontaktoplysninger på mulige samarbejdspartere De respondenter der vurderer, at egen virksomhed/arbejdsplads har interesse i at samarbejde med act2learn om udviklingen af et uddannelsesforløb, har haft mulighed for at angive kontaktoplysninger til virksomheden/arbejdspladsen. Disse fremgår af bilag 1. Efterår 216 Side 24 af 24

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne

UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne UCN Dimittendundersøgelse 2017 Installatør EL som er en del af Teknologiuddannelserne Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sundhed Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologi

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologi UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Business

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Business UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Business Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologiuddannelserne

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologiuddannelserne UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Teknologiuddannelserne Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Institutionsrapport

UCN Dimittendundersøgelse Institutionsrapport UCN Dimittendundersøgelse 2017 Institutionsrapport Januar 2018 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed ved

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse 1. Hvornår dimitterede du fra KSA? År Måned Dimittendundersøgelse 2. Hvor lang tid gik der fra dimission fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde til du fik dit første job? Jeg fik job før jeg var færdig

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Resultater... 4

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere