DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET"

Transkript

1 . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende med et ønske om, at Danmark forlader EU. Flere forskellige faktorer er medvirkende til danskernes modstand mod EU, og kun i nogle tilfælde fører denne skepsis til hård EUmodstand, dvs. et ønske om at Danmark melder sig helt ud af samarbejdet. Det viser en ny analyse af data fra en omfattende meningsmåling om suverænitet, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA. Danskerne er mest skeptiske over for, at Danmark afgiver suverænitet til EU. Desuden kan borgernes syn på niveauet af demokrati i EU udløse en vis modstand i befolkningen. Den økonomiske side af samarbejdet vækker til gengæld ikke til stor skepsis blandt danskerne. Bevæger man sig et niveau dybere ned meningsmålingen og sammenholder besvarelserne med en række sociodemografiske forhold som køn, alder, uddannelsesniveau, husstandsindkomst og region, viser der sig nogle væsentlige nuancer i danskernes EU-skepsis. Generelt er de højest uddannede, de unge og de højeste indkomstgrupper mindst skeptiske over for EU-samarbejdet, og kun mht. økonomisk skepsis er der signifikant forskel på mænd og kvinder. Tænketanken EUROPA 0 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Afgivelse af suverænitet afføder den stærkeste modstand mod EU blandt danskerne. På en skala fra -0, hvor er mest positivt og 0 er mest negativt, scorer suverænitet,. Den suverænitetsbaserede EU-skepsis følges op ad en demokratisk funderet skepsis, der samlet set scorer,. Økonomisk skepsis blandt danskerne ligger noget lavere på,. Folk med kort eller mellemlang uddannelse har et signifikant højere niveau af suverænitetsbaseret EU-skepsis end folk med lang videregående uddannelse. Denne skepsis stiger med alderen. Kvinder er mere skeptiske over for EU s økonomiske betydning for Danmark end mænd. Til gengæld er det til forskel fra både den suverænitetsbaserede og demokratiske skepsis svært at se en tendens, hvad angår alder. Selv om folk angiver skepsis ift. EU på områder som suverænitet, demokrati eller økonomi, er det ikke ensbetydende med, at man ønsker, at Danmark skal forlade samarbejdet. Grundlæggende er opbakningen til dansk medlemskab af EU høj. pct. af danskerne foretrækker ifølge undersøgelsen, at Danmark forbliver i samarbejdet, mens blot pct. angiver, at de foretrækker at forlade EU. Sociodemografiske forhold synes at være afgørende for denne hårde skepsis (dvs. et ønske om at forlade EU). Generelt kan ses en tendens, hvor ønsket om at forlade EU aftager som husstandsindkomsten og uddannelsesniveauet stiger. I den yngste gruppe er signifikant færre hårde skeptikere, og der er ikke nævneværdig forskel på mænd og kvinders modstand.

3 Med valget til Europa-Parlamentet i 0 vil spørgsmålet om opbakning til eller modstand imod EU endnu engang blive aktuelt. I debatten tegnes ofte et billede af en fløj, der ønsker at forlade samarbejdet, og en fløj, der ønsker at forblive i EU, men for at forstå den danske euroskepsis er det vigtigt ikke kun at forholde sig til et spørgsmål om at være inde eller ude. Herimellem findes mange nuancer, der f.eks. handler om graden og typen af skepsis. Dette notat undersøger dansk euroskepsis ved at beskrive, hvordan forskellige typer af euroskepsis fordeler sig over køn, uddannelse, husstandsindkomst og alder for på den måde at komme nærmere en afklaring af, hvem den euroskeptiske dansker er. Euroskepsis undersøges på to måder. For det første i relation til tre dimensioner af europæisk integration nemlig suverænitetsbaseret, demokratisk og økonomisk euroskepsis. For det andet ud fra et spørgsmål om, hvorvidt danskerne foretrækker at forlade eller forblive i EU. Ved suverænitetsbaseret euroskepsis forstås en skepsis over for et tættere overnationalt samarbejde som f.eks. euroen. Demokratisk euroskepsis refererer til den enkeltes følelse af at være repræsenteret i EU-systemet, og om systemet opleves som demokratisk eller udemokratisk. Økonomisk euroskepsis beror på den enkeltes vurdering af Danmarks økonomiske gevinst ved EU-medlemskabet. For nærmere gennemgang af metoden se bilag. Suverænitet vækker mest skepsis Grundlæggende er opbakningen til dansk medlemskab af EU høj. pct. af danskerne foretrækker ifølge undersøgelsen, at Danmark forbliver i samarbejdet, mens blot pct. angiver, at de foretrækker at forlade EU. pct. svarer ved ikke. Kigger man på, hvor danskerne er skeptiske over for EU-samarbejdet, tegner der sig et tydeligt billede, hvor især spørgsmålet om suverænitet vækker modstand. Ligesom Tænketanken EUROPA s rapport Suveræne Danmark. Danskernes fortællinger om EU og suverænitet forsøger denne analyse ikke at påpege om graden af skepsis overfor de fire dimensioner af euroskepsissen er negativ eller positiv, men søger i sin enkelthed at bidrage til ny viden omhandlende dansk euroskepsis på individniveau, For nærmere gennemgang af de forskellige typer af euroskepsis, Se Catharina Sørensen (00): Euroscepticism. A Conceptual Analysis and a Longitudinal Crosscountry Examination of Public Scepticism Towards the European Union, ph.d.-afhandling, Københavns Universitet; Catharina Sørensen (00): Love me, love me not... A typology of public euroscepticism. Sussex European Institute/EPERN working paper, YouGov for Tænketanken EUROPA, maj 0.

4 Danskerne er i gennemsnit mest skeptiske over for, at Danmark overgiver suverænitet til EU. Herefter følger skepsis over for niveauet af demokrati i EU og EU s økonomiske betydning for Danmark. Danskernes stærke suverænitetsbaserede skepsis er historisk kommet til udtryk ved bl.a. folkeafstemningerne om euroen, Maastricht-traktaten og retsforbeholdet, hvor danskerne stemte nej. Til gengæld vurderer danskerne EU s økonomiske betydning for Danmark relativt positivt. Dette kan hænge sammen med, at vi har en relativt velfungerende økonomi med lav arbejdsløshed, og at mange danske arbejdspladser er knyttet direkte til eksport af varer og services til EU s indre marked. Se figur. Figur : Suverænitet afgørende for dansk skepsis Hvordan vurderer du følgende forhold på en skala fra -0? (Jo højere værdi, jo større modstand.) 0 0, Hvordan vurderer du EU s økonomiske betydning for Danmark? Note: Respondenterne er blevet bedt om på en skala fra -0 at tage stillig til de tre udsagn, hvor angiver hhv. Meget positivt indstillet, Meget tilfredsstillende og Det støtter jeg fuldt ud, mens 0 angiver hhv. Meget negativt indstillet, Meget utilfredsstillende og Det støtter jeg slet ikke. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA, maj 0. Sociodemografiske forhold afgørende for skepsis Den suverænitetsbaserede skepsis er således den stærkeste med en samlet score på, (på en skala fra -0). Kigger man nærmere på en række sociodemografiske forhold, står det klart, at især uddannelse og alder er afgørende for, hvor stærk denne skepsis er. Se figur., Hvordan vurderer du niveauet af demokrati i EU?, Hvad er generelt set din holdning til, at Danmark afgiver suverænitet til EU?

5 Figur : Højtuddannede er mindre bekymrede for at afgive suverænitet Hvad er generelt din holdning til, at Danmark afgiver suverænitet til EU? Skala fra -0 fordelt på sociodemografiske variable. 0 0 Kvinde Mand Grundskole/Gymnasial Lang uddannelse Kort/mellemlang uddannelse > kr kr kr kr. < - år 0- år 0- år 0- år 0- år Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Note: Vægtede gennemsnit med pct. konfidensinterval med undtagelse af køn og region. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA, maj 0. Figur viser den gennemsnitlige skepsis over for, at Danmark afgiver suverænitet til EU fordelt på køn, uddannelse, årlig husstandsindkomst, aldersgruppe og region. Sjælland Syddanmark Respondenter med grundskole, gymnasial, kort eller mellemlang uddannelse har et signifikant højere niveau af suverænitetsbaseret EU-skepsis end respondenter med lang videregående uddannelse. Samtidig stiger denne skepsis med alderen. Især de helt unge synes mindre bekymrede. Generelt falder den suverænitetsbaserede skepsis i takt med, at husstandsindkomsten stiger. Der er ikke nogen signifikant forskel på mænd og kvinder, mens Region Hovedstaden skiller sig ud med lavere skepsis end de øvrige regioner, der er nogenlunde på niveau. En multivariable regressionsanalyse viser endvidere, at den suverænitetsbaserede EU-skepsis falder særligt statistisk signifikant for danskerne med en lang uddannelse, dem med en husstandsindkomst på over kr. og de 0- årige, når man sammenligner med danskerne med en grundskole eller gymnasial uddannelse, danskerne med en husstandsindkomst på under kr. og de - årige. Den demokratisk baserede skepsis scorer samlet set,, hvilket er lidt lavere end den suverænitetsbaserede. Figur viser den gennemsnitlige skepsis over for

6 niveauet af demokrati i EU fordelt på køn, uddannelse, årlig husstandsindkomst, aldersgruppe og region. Figur : Alder afgørende for demokratisk skepsis Hvordan vurderer du niveauet af demokrati i EU? Skala fra -0 fordelt på sociodemografiske variable. 0 0 Kvinde Mand Grundskole/Gymnasial Kort/mellemlang uddannelse Lang uddannelse > kr kr kr kr. < - år Note: Vægtede gennemsnit med pct. konfidensinterval på nær uddannelsesniveau og årlig husstandsindkomst. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA, maj år 0- år 0- år 0- år Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Til forskel fra den suverænitetsbaserede skepsis er der ikke signifikante forskelle mht. uddannelsesniveau eller indkomst. Der er heller ikke signifikant forskel, hvad angår køn. Derimod er alder afgørende, og som ved suverænitet er tendensen, at skepsis stiger i de ældste aldersgrupper. En multivariable regressionsanalyse viser dog, at den demokratiske skepsis falder for danskerne med en husstandsindkomst på over kr. sammenlignet med danskerne med en husstandsindkomst på under kr. Figur viser danskernes gennemsnitlige skepsis overfor EU s økonomiske betydning for Danmark, der samlet set scorer,.

7 Figur : Kvinder har større økonomisk skepsis end mænd Hvordan vurderer du EU s økonomiske betydning for Danmark? Skala fra -0 fordelt på sociodemografiske variable. 0 0 Kvinde Mand Grundskole/Gymnasial Kort/mellemlang uddannelse Lang uddannelse > kr kr kr kr. < - år Note: Vægtede gennemsnit med pct. konfidensinterval på nær aldersgruppe. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA, maj år 0- år 0- år 0- år Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Dette er den eneste af de tre former for skepsis, hvor der kan spores en tydelig signifikant forskel på mænd og kvinder. Gennemgående er kvinderne mere skeptiske over for EU s økonomiske betydning for Danmark end mændene. Den højeste uddannelsesgruppe (lang uddannelse) og den højeste indkomstgruppe (husstandsindkomst over kroner) adskiller sig tydeligt fra de øvrige ved markant lavere økonomisk skepsis. Til gengæld er det til forskel fra både den suverænitetsbaserede og demokratiske skepsis svært at se en tendens hvad angår alder. Her er den yngste (- år) og den ældste (0- år) gruppe mindre skeptiske end de mellemliggende grupper. Sammenhængen er dog ikke statistisk signifikant. Endelig er danskerne, som er bosat i Hovedstaden de mindst skeptiske over for EU s økonomiske betydning for Danmark, mens danskerne bosat i Nordjylland og Sjælland giver udtryk for det højeste niveau. At danskerne bosat i Nordjylland og Sjælland er lige skeptiske over for EU s økonomiske betydning for Danmark er interessant, da det indikerer, at økonomisk EU-skepsis ikke er centreret til én bestemt region, men derimod er udtrykt i store dele af Danmark.

8 Figur samler suverænitetsbaseret, demokratisk og økonomisk skepsis i én figur, hvilket giver et indtryk af, at niveauerne af skepsis varierer betydeligt. Figur : Suverænitetsbaseret skepsis er stærkest Forskellige typer skepsis vurderet fra -0 fordelt på sociodemografiske variable. 0 0 Note: Vægtede gennemsnit med pct. konfidensinterval: Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA, maj 0. Hård skepsis Kvinde Mand Grundskole/Gymnasial Kort/mellemlang uddannelse Lang uddannelse > kr kr kr kr. < - år 0- år 0- år 0- år 0- år Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Økonomisk skepsis Demokratisk skepsis Suverænitetbaseret skepsis Det er en vigtig pointe, at selv om folk angiver skepsis ift. EU på områder som suverænitet, demokrati eller økonomi, så er det ikke ensbetydende med et ønske om, at Danmark skal forlade samarbejdet. At føle skepsis og forholde sig kritisk til dele af EU-samarbejdet må siges at være ganske naturligt, ligesom de færreste nok anser vores eget nationale demokrati som aldeles perfekt. I den forbindelse kan det nævnes, at danskerne faktisk har nogenlunde lige så stor tillid til EU som til Folketinget. Som nævnt svarer blot pct. af de adspurgte, at de ønsker at forlade EU-samarbejdet. Ønsket om at forlade EU bliver under tiden betegnet som hård EU-skepsis. Sociodemografiske forhold synes at være afgørende for denne hårde skepsis. Europæerne har højere tillid til EU end til egne nationale parlamenter, notat, Tænketanken EUROPA, 0,

9 Figur : Få unge har hård EU-skepsis Foretrækker du at Danmark skal forlade eller forblive i EU? Skala fra 0-0 fordelt på socioøkonomiske variable. 0 0 Kvinde Mand Grundskole/Gymnasial Kort/mellemlang uddannelse Lang uddannelse > kr kr kr kr. < - år 0- år 0- år 0- år 0- år Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Note: Respondenter, der har svaret foretrækker i høj grad, at Danmark forbliver i EU og foretrækker i nogen grad, at Danmark forbliver i EU fortolkes som ikke-skeptiske (0), mens respondenter, der har svaret foretrækker i høj grad, at Danmark forlader EU og foretrækker i nogen grad, at Danmark forlader EU tolkes som skeptiske (0). Vægtede gennemsnit med pct. konfidensinterval med undtagelse af køn. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA, maj 0. Som ved suverænitetsbaseret og økonomisk skepsis ses også her en tendens, hvor hård skepsis (udtrykt som et ønske at forlade EU) aftager som husstandsindkomsten og uddannelsesniveauet stiger. Den yngste gruppe er signifikant mindre skeptisk, men der er ikke nævneværdig forskel på mænd og kvinders modstand. Danskere bosat i Region Sjælland ønsker i mest udpræget grad at forlade EU, mens færrest folk bosat i Hovedstaden foretrækker dette. En logistisk multivariable regressionsanalyse viser, at der er en statistisk signifikant sandsynlighed for, at danskerne med en lang uddannelse og dem med en husstandsindkomst på over kr. i højere grad vil foretrække at forblive i EU sammenlignet med danskerne med en grundskole eller gymnasial uddannelse og dem med en husstandsindkomst på under kr. De 0- årige og danskerne bosat på Sjælland er omvendt mere tilbøjelige til at forlade EU sammenlignet med de - årige og danskerne bosat i Hovedstaden.

10 Bilag : Metode Afhængige variable Analysen benytter fire indikatorer for euroskepsis. Indikatoren for økonomisk euroskepsis er spørgsmålet Hvordan vurderer du EU s økonomiske betydning for Danmark? Spørgsmålet er målt på en 0-0-punktskala, hvor 0 indikerer en Meget positiv betydning, mens 0 indikerer en Meget negativ betydning. Demokratisk euroskepsis er operationaliseret via spørgsmålet Hvordan vurderer du niveauet af demokrati i EU?. Demokratisk euroskepsis er ligeledes målt på en 0-0-punktskala, hvor 0 er Meget tilfredsstillende og 0 er Slet ikke tilfredsstillende. Suveræn euroskepsis er operationaliseret i spørgsmålet Hvad er generelt set din holdning til, at Danmark afgiver suverænitet til EU?. Suveræn euroskepsis er målt på en 0-0-punktskala, hvor 0 er Det støtter jeg fuldt ud og 0 er Det støtter jeg slet ikke. Indikatoren for EU-skepsis som et spørgsmål om at forlade eller forblive i EU er, hvorvidt respondenterne foretrækker i høj grad, at Danmark forbliver i EU, foretrækker i nogen grad, at Danmark forbliver i EU, foretrækker i nogen grad, at Danmark forlader EU, og foretrækker i høj grad, at Danmark forlader EU. I analysen tolkes respondenter, der har svaret foretrækker i høj grad, at Danmark forbliver i EU og foretrækker i nogen grad, at Danmark forbliver i EU som ikkeskeptiske (0), mens respondenter, der har svaret foretrækker i høj grad, at Danmark forlader EU og foretrækker i nogen grad, at Danmark forlader EU tolkes som skeptiske (). Da indikatoren er operationaliseret på denne facon må det forventes, at skepsissen kan have forskellig intensitet. Uafhængige variable Uddannelse er kategoriseret i tre grupper, Grundskole/Gymnasium, Kort/Mellemlang og Lang. Gruppen Grundskole/Gymnasium inkluderer respondenter der har angivet deres højeste uddannelsesniveau som værende Grund-/folkeskole, Almengymnasial uddannelse (studentereksamen/hf), Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX), og Erhvervsfaglig uddannelse. Gruppen Kort/Mellemland omfatter Kort videregående uddannelse under år og Mellemlang videregående uddannelse - år. Den tredje gruppe inkluderer respondenter med en Lang videregående uddannelse år eller mere og Forskeruddannelse (f.eks. Ph.d.). Alder er kategoriseret i grupperne: -, 0-, 0-, 0-, og 0-. 0

11 Køn er kodet som kvinde () og mand () Husstandsindkomst er opdelt i grupperne: > kr., kr., kr., og kr. <. Datagrundlag Denne analyse tager udgangspunkt i YouGovs undersøgelse for Tænketanken EU- ROPA, der dannede grundlag for rapporten Suveræne Danmark. Danskernes fortællinger om EU og suverænitet (0). Data blev indsamlet i perioden.- maj 0 og udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, hvor dimensionerne køn, alder geografi og politisk ståsted er vejet på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik. Respondenterne er i alderen - år. 0 respondenter udgør grundlaget for analysen, hvorfra respondenter, der svarede Ved ikke er frasorteret. På denne baggrund har respondenter svaret på spørgsmålet om økonomisk EU-skepsis, på spørgsmålet om demokratisk EU-skepsis, på spørgsmålet om suverænitetsbaseret EU-skepsis og respondenter på spørgsmålet om hvorvidt de foretrækker, at Danmark skal forlade eller forblive i EU. Bilag : Regressionsanalyser Tabel. Logistisk multivariable og multivariable regressionsanalyse af sociodemografiske variables forklaringskraft på typer af EU-skepsis og hård EU-skepsis med robuste standardfejl. Økonomisk skepsis (0-0) Demokratisk skepsis (0-0) Suverænitetsbaseret skepsis (0-0) Hård skepsis (0-) Kvinde Reference Reference Reference Reference Mand -0. *** [0.] 0. * [0.] -0. [0.] 0. [0.] Grundskole/gymnasial Kort/mellemlang Lang uddannelse Under kr kr. Reference Reference Reference Reference -0. [0.] 0.0 [0.] -0. [0.] -0. [0.] -0. *** [0.] -0. [0.] -.0 *** [0.] -0.0 ** [0.] Reference Reference Reference Reference -0.0 [0.] -0. [0.] -0. [0.] -0. [0.]

12 [0.] -0. [0.0] -0. * [0.] -0. [0.]. kr. Over kr. -0. * [0.] -0.0 ** [0.] -0. *** [0.] -0. ** [0.] - Reference Reference Reference Reference 0-0. ** [0.0] 0. *** [0.].0 *** [0.0] 0. *** [0.] 0-0. [0.]. *** [0.]. *** [0.].0 *** [0.] 0-0. ** [0.]. *** [0.]. *** [0.]. *** [0.0] [0.]. *** [0.].0 *** [0.] 0. *** [0.] Hovedstaden Reference Reference Reference Reference Midtjylland 0. [0.] 0.0 [0.] 0. * [0.0] 0. * [0.] Nordjylland 0. [0.] 0. [0.] 0. [0.] 0.0 * [0.0] Sjælland 0. * [0.0] 0. [0.0] 0. [0.0] 0. *** [0.] Syddanmark Observations 0. * [0.] 0.0 [0.] 0. [0.] 0. * [0.] Note: Signifikansniveauer: * p < 0.0, ** p < 0.0, *** p < Standardfejl i parentes. Kilde: Tænketanken EUROPA.

VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET

VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET Kontakt: Ph.d.-studerende, Karsten Tingleff Vestergaard +45 26 70 52 25 ktv@thinkeuropa.dk RESUME Et stort flertal af danskerne er tilhængere

Læs mere

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Danske vælgere er over en bred politisk kam særdeles

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

DANSKERNE FORBINDER EU MED ØKONOMISK VELSTAND

DANSKERNE FORBINDER EU MED ØKONOMISK VELSTAND DANSKERNE FORBINDER EU MED ØKONOMISK VELSTAND Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning +45 33 13 07 30 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Både økonomiske og kulturelle faktorer kan have betydning for folks

Læs mere

REKORDHØJ OPBAKNING TIL DANSK EU-MEDLEMSKAB

REKORDHØJ OPBAKNING TIL DANSK EU-MEDLEMSKAB REKORDHØJ OPBAKNING TIL DANSK EU-MEDLEMSKAB Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Ifølge en ny måling fra Parlamentets Eurobarometer mener en rekordhøj andel

Læs mere

DANSKERE BEKYMRER SIG MERE OG MERE OVER BREXIT

DANSKERE BEKYMRER SIG MERE OG MERE OVER BREXIT DANSKERE BEKYMRER SIG MERE OG MERE OVER BREXIT Kontakt: Seniorforsker, Maja Kluger Dionigi +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Et flertal af danskerne ser Brexit som et dårligt valg for Storbritannien,

Læs mere

DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR

DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR Kontakt: Malte Kjems, Kommunikationschef +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Når danskerne om en måned skal stemme til Europa-Parlamentsvalget,

Læs mere

Analyse. Er politisk selvværd bestemt af geografisk. 1 februar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. Er politisk selvværd bestemt af geografisk. 1 februar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 1 februar 2017 Er politisk selvværd bestemt af geografisk placering? Af Julie Hassing Nielsen Danskernes geografiske placering og deres relation til centraladministrationen og det politisk system

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

DANSKE KVINDER ELSKER EU MERE END MÆND

DANSKE KVINDER ELSKER EU MERE END MÆND DANSKE KVINDER ELSKER EU MERE END MÆND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME På flere afgørende spørgsmål er danske kvinder mere positive over for EUsamarbejdet

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems + 23 39 7 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Langt de fleste danskere anerkender det indre markeds og EU s positive bidrag

Læs mere

STORE FORSKELLE I DANSKERNES EU-HOLDNINGER

STORE FORSKELLE I DANSKERNES EU-HOLDNINGER STORE FORSKELLE I DANSKERNES EU-HOLDNINGER Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME: EU er ikke en entydig størrelse for danskerne: Medlemskab, forbehold og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Danskernes syn på demokratiet anno 2018 Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Om undersøgelsen DUF har siden

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME: Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. Det viser en sammenligning,

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

JORDSKRED I GANG BLANDT EU-SKEPTISKE VÆLGERE

JORDSKRED I GANG BLANDT EU-SKEPTISKE VÆLGERE 18. april 2018 JORDSKRED I GANG BLANDT EU-SKEPTISKE VÆLGERE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME: Mens venstrefløjen tegnede sig for næsten 9 ud af 10 EU-skeptiske

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED PENGE- OG PENSIONSPANELET OKTOBER 2016 METODE Undersøgelsen er baseret på en svensk undersøgelse fra Finansinspektionen fra 2014 1. Det er forsøgt at gøre den danske

Læs mere

MÅLING: S OG V BLIVER STØRRE END DF VED EP-VALGET

MÅLING: S OG V BLIVER STØRRE END DF VED EP-VALGET MÅLING: S OG V BLIVER STØRRE END DF VED EP-VALGET Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Seniorforsker, Maja Kluger Dionigi +45 3 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN 14. november 21 JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +4 21 4 88 21 cas@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +4 23 39 6

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

DANSKERNE ER LUNKNE OVER FOR AT UDVIDE EU BÅDE I BREDDEN OG I DYBDEN

DANSKERNE ER LUNKNE OVER FOR AT UDVIDE EU BÅDE I BREDDEN OG I DYBDEN DANSKERNE ER LUNKNE OVER FOR AT UDVIDE EU BÅDE I BREDDEN OG I DYBDEN Kontakt: Erhvervs-Ph.d., Karsten Tingleff Vestergaard +45 26 70 52 25 ktv@thinkeuropa.dk RESUME: Mens dansk EU-skepsis kun i meget begrænset

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Beskæftigelsestryghed blandt studerende

Beskæftigelsestryghed blandt studerende Side 1 af 6 Beskæftigelsestryghed blandt studerende TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Beskæftigelsestryghed...

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018 Markedsanalyse 12. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober 2014 Penge- og Pensionspanelet Sp.1 Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet at miste dit arbejde? Ja 11 Nej 89 Base (6456) 2 Sp.1 Har du inden for de seneste

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes NOTAT 7. november 2014 Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Inden for det seneste

Læs mere

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv 17. maj 18 Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Halvdelen af alle lønmodtagere med børn mellem -13 år ville benytte sig af udvidede åbningstider i deres

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere