TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16"

Transkript

1 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget 4. Turisme bedre oplevelser Fonden Østdansk Turisme Banegårdspladsen Næstved Cvr. nr Direktør Karin Melbye Holm mobil , Østdansk Turisme vil med VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Fonden Femern Bælt Development, Væksthus Sjælland og Videncenter for kystturisme som strategiske partnere gennemføre en treårig indsats for at skabe vækst i turismen i Region Sjælland. Indsatsen tager afsæt i organisationernes netværk, kompetencer, erfaringer og nuværende aktiviteter, men sætter på nogle afgørende punkter dagsordenen for en mere målrettet indsats med større effektskabelse: Med udgangspunkt i vækstvirksomheder og geografiske tyngdepunkter med kritisk masse (baseret på analyser og fakta) stærke strategiske fællesskaber med relevante aktører (målrettede og økonomisk forpligtende med både offentlige og private parter) identifikation og bearbejdning af specifikke turistsegmenter (analyse og megatrends) vil partnerskabet arbejde med fem strategiske vækstspor, der er udtryk for regionens turismemæssige styrkepositioner: 1/ Femern Bælt regionen og Region Sjællands nærhed til København som løftestang for øget interregional og international turisme, 2/ Kystnær turisme og aktiv ferie med fokus på værdiskabende ferieturisme og udnyttelse af naturen som oplevelsesprodukt, 3/ Kulturhistorien som driver for brandløft og unikke oplevelser med international tiltrækningskraft, 4/ Kulinarisk profil og madoplevelser til udvikling af regionens attraktivitet, 5/ Erhvervsturisme med fokus på mødeturisme og technical visits til bl.a. tunnelbyggeri og bæredygtige energiproducenter. Gennem en række konkrete aktiviteter tager Østdansk Turisme understøttet af konsortiet rollen som brobygger og facilitator for regionens turismeudvikling og dens samspil med andre regioner. Dvs. aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af f.eks. destinationer og virksomheder. Indsatsen i vækstaftalen er byggesten til en større samlende turismefremmeindsats, der involverer etableringen af store udviklingsprojekter og koordination af fælles markedsføring finansieret af eksterne midler, der tilvejebringes gennem arbejdet i Vækstaftalen. Nogle projekter er allerede udviklet og kan gennemføres, hvis der findes alternativ medfinansiering til erstatning for den, der skulle være kommet fra Østdansk Turismes kontrakt med Vækstforum. Via Østdansk Turisme sikres ikke alene den regionale forankring, men også den lokale. I tæt samarbejde med kommuner og destinationer sikres koordinering og samspil mellem turismestrategier og indsatser. Således vil resultaterne af vækstaftalen også gennem synergi med den lokale turismefremmeindsats række langt ud over vækstaftalen isoleret set. Side 1 af 11

2 Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Via partnerskabet i vækstaftalen sikres sammenhæng og synergi med den tværregionale og nationale turismefremmeindsats. Basisaftalen er fundamentet for den større samlende turismefremmeindsats, der har følgende resultat- og effektmål: Omsætningsfremgang på min. 12 % hos de deltagende virksomheder. Merbeskæftigelse på min. 8 % hos de deltagende virksomheder. Der skabes en meromsætning på 92 mio. kr. i Region Sjælland. Der skabes en merbeskæftigelse på 120 årsværk i Region Sjælland 85 % af de deltagende virksomheder i produktudviklings- og kompetenceudviklingsarbejdet skal føle sig bedre rustet til at udvikle deres forretning. Turismevæksten skal minimum være på niveau med de andre kystregioner Anbefaling: Vi anbefaler en fælles evalueringsmodel for alle vækstaftaler Østdansk Turisme vil med vækstaftalens aktiviteter varetage rollen som brobygger og facilitator mellem både offentlige og private aktører samt mellem det lokale, regionale og nationale niveau. Østdansk Turisme ønsker at fremme samspillet mellem aktører om fælles mål. Dvs. aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af f.eks. destinationer og virksomheder. Aktivitet 1 Videnudvikling og formidling Hvad: Udvikle og bearbejde viden, formidle denne til turismens offentlige og private aktører og operationalisere viden gennem øvrige aktiviteter. Hvorfor: Sikre at eget og partnernes arbejde baseres på fakta, såvel tilbageskuende (fx turisters faktiske adfærd) som fremadskuende (fx forbrugertendenser), og skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan turismens potentiale i Region Sjælland bedst indfries. Hvilke delaktiviteter: 1/ Geografisk vækstanalyse; 2/ Analyse af vækstvirksomheder; 3/ Udvikle segmenteret målgruppeforståelse personaer; 4/ Månedlige overnatningsstatistikker; 5/ årlig besøgstals-analyse; 6/ Analyse af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning; 7/ Profil af turisterne; 8/ Trendanalyse; 9/ Ugentligt nyhedsbrev og PR; 10/ Udgivelse af to årlige Turisme+ magasiner; 11/ Måling af effekt og resultatopnåelse; 12/ Analyse af turisternes tilfredshed Aktivitet 2 - Strategiudvikling Hvad: Sætte retning ved at udvikle vision, strategi og mål både internt i Region Sjællands turisme og i større sammenhænge. Hvorfor: Sikre sammenhæng og fremsynethed i turismeaktørernes arbejde og dermed større effektskabelse, samt sikre Region Sjællands interesser i turismefremmesystemet. Hvilke delaktiviteter: 1/ Samarbejdsaftaler om den regionale turismefremme med konsortiepartnere samt kommuner/destinationer, interesseorganisationer m.fl. / ledelse af konsortiet; 2/ Facilitering af fem strategiske væksthold i Region Sjælland inden for temaerne: Femernbæltregionen; Kystnær turisme og aktiv ferie; Kulturhistorie; Madoplevelser og kulinarisk profil; Erhvervsturisme; 3/ Samarbejde med øvrige regionale turismeselskaber om fælles strategi og leadpartnerfunktioner på tværs af landet; 4/ Udvikle international markedsføringsstrategi med VisitDenmark; 5/ Videre prioritering og udmøntning af den fælles Femernbælt-turismestrategi Building Tourism med Wonderful Copenhagen/STRING m.fl.; 6/ Deltagelse i bestyrelse for Videncenter for Side 2 af 11

3 Kystturisme mhb. national strategiudvikling; 7/ Udvikling af tværregional kulturturisme-strategisk indsats med Kulturstyrelsen/VisitDenmark m.fl.; 8/ Udvikling af tværregional fødevarestrategisk indsats med Madkulturen/Horesta m.fl.; 9/ Bidrag til tværregional/national strategiudvikling indspil til regering, fokuseret vækstdagsorden m.v. Aktivitet 3 Værdikædeudvikling Hvad: Sætte aktører sammen om fælles udfordringer vertikale værdikæder (på tværs af aktørtyper/brancher) og horisontale værdikæder (inden for brancher). Hvorfor: For at styrke læring, fremme innovation og produktudvikling, samt for at skabe forpligtende strategiske og operationelle partnerskaber. Hvilke delaktiviteter: 1/ Samle forskellige aktørtyper om at udvikle projektkoncepter, der operationaliserer strategien; 2/Årlig innovationskonference med workshops inden for vækstsporene; 3/ Etablere og facilitere vækstgrupper/innovations-netværk mellem virksomheder omkring afdækkede udviklingsbehov; 4/ Skabe kobling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (4.2); 5/ Skabe kobling mellem virksomheder og turoperatører (8.3) Aktivitet 4 Kompetenceudvikling Hvad: Udvikling og gennemførsel af tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland om efteruddannelsestilbud, studerende i praktik og kobling mellem forskere og virksomheder. Hvorfor: For at højne kvaliteten og servicen i turismeerhvervet, så turisterne får den savnede value for money. Hvilke delaktiviteter: 1/ Udvikling og gennemførsel af tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt i sammenhæng med bl.a. den fokuserede vækstdagsorden med hovedstadsregionen (EU s socialfond); 2/ Matchmaking mellem turismevirksomheder og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland undervisere, forskere, studerende, efteruddannelsestilbud. Aktivitet 5 Produktudvikling Hvad: Give virksomheder udviklingssupport gennem bl.a. inspiration, fokusering, produktforbedring og kvalitetsudvikling, og ved (som resultat af værdikædeudvikling) at udvikle turismeprodukter, der er sammensat af ydelser/oplevelser fra forskellige virksomheder. Afprøve/teste nye produkter. Hvorfor: Indfri behovet for et øget udbud og kvalitetsløft af faciliteter, oplevelser og service, så regionens attraktivitet øges, samt skabe en konkurrencefordel for Region Sjælland gennem produkter, der matcher nu- og fremtidens efterspørgsel. Hvilke delaktiviteter: 1/ Etablering og gennemførsel af 3-4 udviklingsprojekter (i 2014 projektmodnes og fundraises; 2/ Gennemføre raketvækstforløb til bobler - vækstvirksomheder; 3/ Give sparring til større eksisterende attraktioner med fokus på at skabe løft i oplevelsesværdi, attraktionskraft, service og mersalg; 4/ Lave idékatalog med visionære koncepter; 5/ Sparringpartner på Femern Bælt Developments udvikling af modtageapparat for delegationsbesøg/technical visits; 6/ Sammensætte pakkeprodukter (bl.a. med fokus på krydstogtrejsende). Aktivitet 6 Investering Hvad: Medvirke til at fundraise midler til udvikling af produkter og faciliteter Side 3 af 11

4 gennem projekt-fundraising. Der sættes en ambition om samlet 50 mio. kr. Hvorfor: Hvis regionens turisme skal udvikles er det nødvendigt at skaffe kapital. Hvilke delaktiviteter: 1/ Udvikle og fundraise projekter. Aktivitet 7 Markedsføring Hvad: Gennemføre online og offline markedsføringsaktiviteter samt pressebearbejdning, koordinere destinationernes og erhvervets investering og synlighed i VisitDenmarks kampagner, samt udvikle og implementere fortællinger (brands). Markedsføringen rettes mod de udvalgte turistsegmenter, der vurderes at have størst potentiale for vækstsporenes vision og mål. Hvorfor: Så Region Sjælland bliver synlig overfor relevante turistmålgrupper og får et styrket image. Hvilke delaktivieter: 1/ Udvikle og drive et infosite på med såvel regional indgang som mulighed for decentral (fx destinations-) indgang. Portalen fungerer også som landingside for kampagner med fx VisitDenmark; 2/ Bearbejde online medier gennem søgemaskineoptimering og online annoncering; 3/ Pressebearbejdning i form af presseture for internationale medier; 4/ Samle investorer om VisitDenmarks markedsføring; 5/ Kampagner med VisitDenmark; 6/ Udvikle gode fortællinger (brands) inden for regionens styrkepositioner som rejsemål; 7/ Internationalt sociale-medier voluntørkorps. Aktivitet 8 Salg Hvad: Gøre regionens turismetilbud book-bare via ny salgsplatform og via turoperatører. Hvorfor: Imødekomme markedets efterspørgsel efter let adgang til skræddersyede, pakkede ophold. Hvilke delaktivieter: 1/ Udvikling af online bookingplatform, hvor turisten enkelt kan sammensætte og booke sin personlige ferie; 2/ Bearbejdning af internationale turoperatører gennem planlægning og gennemførsel af kendskabsture og udarbejdelse af turforslag. Metode for løsning af opgaven Vækstspor - nyt liv til turismestrategien Vækstforum Sjællands turismestrategi trådte i kraft i 2011 og skal virke til og med Med den nye vækstaftale revitaliserer vi udmøntningen af strategien midtvejs i strategiperioden. Østdansk Turisme har i foråret 2013 inviteret virksomheder, kommuner og destinationer til at være med til at definere indsatserne under strategien på ny, hvilket har resulteret i 5 vækstspor (omfang af indsatsen under hver er angivet i % af vækstaftalens samlede aktiviteter): 1. Femern Bælt Regionen (5%), 2. Kystnær turisme og aktiv ferie (30%), 3. Madoplevelser og kulinarisk profil (20%), 4. Kulturhistorie (30%), 5. Erhvervsturisme (15%). Rolle som brobygger: Mange bække små, gør en stor å Østdansk Turisme tager gennem vækstaftalen rolle som brobygger, facilitator og inspirator for regionens turismeudvikling og dens samspil med andre regioner, samspillet mellem kommuner/destinationer og ikke mindst mellem virksomheder. Det vil sige, at der arbejdes ud fra fælles strategier og mål samt at aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af fx destinationer og virksomheder. På denne måde skal vækstaftalen medvirke til at sikre fælles retning og mål for turismeaktører, styrket samarbejde Side 4 af 11

5 og øget effekt af den samlede turismefremmeindsats. Vækstfokus Indsatsen fokuseres på den geografi og de virksomheder, hvor potentialet er størst. Der tages således udgangspunkt i vækstvirksomheder og geografiske tyngdepunkter med kritisk masse (baseret på analyser og fakta) stærke strategiske fællesskaber med relevante aktører (målrettede og økonomisk forpligtende med både offentlige og private parter) identifikation og bearbejdning af specifikke turistsegmenter (analyse og megatrends) Aktivitetstyper sikrer en helhedsindsats Vi anvender 8 typer af aktiviteter til at realisere vækstsporenes potentiale for vækstskabelse i Region Sjællands turisme. Redskaberne er komplementære, gensidigt afhængige og føder ind til hinanden i en helhedsorienteret tilgang, der anvendes i og på tværs af alle vækstspor, og som sikrer, at vores service til turisterhvervet bringer indsatsen hele vejen i mål. Tilsammen udgør de et helheds-fokus i turismefremmeindsatsen, der går hele vejen fra identifikation af en megatrend til et salg til en turist: Aktivitet 1 Videnudvikling- og formidling Hvordan: Vi udarbejder en geografisk vækstanalyse i samarbejde med Videncenter for Kystturisme og en Vækstvirksomhedsanalyse med Væksthus Sjælland for at udvælge hvilke aktører, der skal være centrale samarbejdspartnere i forhold til at udforme og udfolde vision, strategi og mål, men også i forhold til en prioritering i Østdansk Turismes bestyrelse af, hvor og med hvem aktiviteterne gennemføres for at opnå maksimal effekt. Vi udvikler en skarpere segmentering af målgrupper i samarbejde med VisitDenmark, med inddragelse af viden om lignende tiltag i Kulturstyrelsen og andre regioner, samt foretager en systematisk inddragelse af viden om eksisterende turisters profiler og tilfredshed for at sætte turisternes behov i Side 5 af 11

6 centrum for turismeudviklingen og målrette produktudvikling og markedsføring, så den giver størst mulig effekt i forhold til målgrupperne. Endvidere tilføjer vi viden om relevante internationale turismetrends der kan inspirere udviklingen af regionen turisme. Vi monitorerer turismeudviklingen gennem indkøb og bearbejdning af data fra Danmarks Statistik, VisitDenmark og fra virksomhederne selv. Viden formidles i bearbejdet form til alle regionens turismeaktører via nyhedsbreve, btb-hjemmeside, to årlige Turisme+ udgivelser, presse m.v. Dette skal sikre, at den udviklede viden inspirerer og kvalificerer arbejdet i såvel virksomheder som hos offentlige aktører. Aktivitet 2 Strategiudvikling Hvordan: Vi tager initiativ til at involvere andre turismeaktører i fælles strategiudvikling for at opnå ressourceoptimering samling af offentlige (lokale og regionale) samt private ressourcer om fælles indsatser. Vi faciliterer formuleringen af skarpe og præcise visioner, strategier og mål for vækstsporene, visualiseret på strategikort for vækstsporene, der skal fungere som navigationskort for turismeudviklingen , i form af en ramme og et sigtepunkt for de operationelle udviklingsprojekter, vi står bag. Vi mødes 2 gange årligt med de strategiske væksthold for at følge op på strategien og justere den til, så den passer til den løbende udviklingsproces. I samarbejdsaftaler med partnerne på det strategiske plan specificerer vi gensidige leverancer, og følger årligt op på progressionen i aftalerne. I samarbejdet med øvrige regioner byder vi ind på arbejdspakke-ledelse og på leadpartnerrolle, hvor vi har relevant kompetence og faglighed at fundere buddet på. Her er det også ud fra devisen, at der skal være win-win i tværgående samarbejde, idet den samlede ressourcemængde anvendt på udvikling bliver større og koordineret på tværs. Aktivitet 3 Værdikædeudvikling Hvordan: En helt grundlæggende metode i realiseringen af vækstaftalen er at skabe samspil mellem alle relevante led i værdikæden. Alle typer af aktører skal trække vækstudviklingen i samme retning inden for den gældende turismestrategi for at den skal virke. Vækstvirksomhederne bærer ikke regionens turismevækst alene i egen virksomhed, og vi inviterer dem derfor til at samarbejde med andre typer af aktører inden for de vækstspor, der er relevante for deres type virksomhed. Vi kobler vækstvirksomhederne med fire andre aktørtyper, plus gerne med mulige investorer, hvor dette er muligt. Der sker enten på baggrund af kendskab til aktører qua Østdansk Turismes og konsortiepartnernes erfaring, eller der opsøges nye aktører. Værdikædesamarbejdet sker dels på det strategiske niveau i regi af væksthold, dels på det operationelle plan, hvor der både gennem etablering i 2014 og gennemførsel i af fælles større og flerårige projekter (3.1), dels gennem en række løbende aktiviteter: Side 6 af 11

7 (3.2) På årlige innovationsworkshops bringes private og offentlige aktører sammen om at bearbejde udvalgte problemstillinger (3.3) Med udgangspunkt i læringen fra Vækstprogram for turismevirksomheder kyst og kultur faciliteter Østdansk Turisme ca. 3 vækstgrupper af 6-10 virksomheder, hvor virksomheder med vækstpotentiale sættes sammen med andre virksomheder med samme udfordringer/potentialer og øvrige aktørtyper og kompetencer, der er nødvendige og relevante i forhold til at indfri dem. Vækstgruppernes udviklede produkter bringes videre til afprøvning på markedet gennem vækstaftalens markedsførings- og salgsaktiviteter. ( ) Desuden skabes kobling mellem dels virksomheder og uddannelsesinstitutioner og virksomheder og turoperatører. Aktivitet 4 Kompetenceudvikling Hvordan: Vi udvikler kompetenceløftende samarbejder om strategisk ledelse, innovation, bedre værtskab og service for at højne kvaliteten i udviklingen af turismeprodukter og højne turistoplevelsen, så der kommer bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det gør vi som konsulenter gennem brobygning mellem kompetenceudviklingstilbud i det eksisterende uddannelses- og erhvervsfremmesystem og turismevirksomhederne i regionen. Vi mindsker afstanden mellem vores erhverv og det etablerede uddannelses- og forretningsudviklings-system, hvor begge parter kommer tættere på hinanden, og der skabes større søgning til det etablerede system i fremtiden. Vi kobler desuden studerende, undervisere, forskere og virksomheder sammen i videndomæne-innovation i udviklingsprojekter, eventudvikling og i praktik- og ansættelsessamarbejder, hvor vi fremmer matchmakingen mellem turismetalenter under uddannelse og turismevirksomheder på jagt efter kvalificeret arbejdskraft, nyuddannede og studerende i sommerferiejobs som genkommende sæsonpersonale. (4.1) Vi tager initiativ i den funktionelle hovedstadsregion til at samarbejde med hovedstadsregionen om et serviceløft i turismen på Sjælland, Møn og Lolland- Falster. Vi indtræder desuden i en projektudviklingsgruppe til kompetenceudvikling af turismen på tværs af alle regionerne med henblik på at udfærdige en ansøgning til EU s Socialfondsmidler. I dette samarbejde byder vi ind på arbejdspakkeledelse, der passer til vores erfaringer og kompetence, med basis i erfaringerne fra Vækstprogram for turismevirksomheder og med fokus på værdikædeinnovation. Aktivitet 5 Produktudvikling Hvordan: Østdansk Turisme varetager i Vækstaftalen en basal udviklingsfunktion, som støtte til turismevirksomhedernes udviklingsressourcer til varetagelse af større innovationsopgaver. Det er meget udbredt, at det er den entreprenante ejer, direktør eller stifter, der er innovationsmotoren i virksomheden, og ofte mangler de legekammerater, der kan inspirere og skubbe tænkningen ud af de gængse rammer, eller hjælpe med fokusering, strukturering, produktspecialisering og kvalitetsudvikling af eksisterende produkter. Dette arbejde gennemføres i forskellig form: (5.1)Vi etablerer og gennemfører 3-4 større udviklingsprojekter til forbedring af regionens turismeprodukter. Projekterne skal realisere de strategier og mål, der sættes for vækstsporene. Projekterne defineres nærmere gennem workshops på en innovationskonference, der er åben for alle virksomheder. Vi bidrager med videns- og innovationsledelse, herunder facilitering og værdikædeinnovation, markeds- og målgruppeindsigt samt fundraising og projektledelse. Projekterne etableres i brede partnerskaber med klar rollefordeling og optimering af samspil mellem den kommunale og regionale turismefremmeindsats. Projekterne er Side 7 af 11

8 flerårige og vil rumme en række forskellige aktivitetstyper og følge udviklingen helt til dørs. På baggrund af den nyudviklede kundesegmentering/personaerne og den viden, vi har, om markeder og hvad der skaber værdi for kunderne, hjælper vi virksomhederne til at arbejde med co-creation i værdinetværk og værdikæder, i tværfaglige projektgrupper hvor vi bringer deltagernes viden i spil gennem videndomæne-innovation og strukturerede værdikæde-innovationsprocesser med klare mål for produktoutput. (5.2) Virksomheder, der har potentiale for at blive egentlige vækstvirksomheder, tilbydes et afgrænset raketvækstforløb. Gennem samarbejde mellem Østdansk Turisme og Væksthus Sjælland udarbejdes et forløb med viden, inspiration og sparring til virksomhederne samt facilitering af fælles forretningsudvikling. Ca. 10 virksomheder samles i et hold, der har indflydelse på forløbets indhold. (5.3) Østdansk Turisme og Væksthus Sjælland tilbyder sammen sparring til større eksisterende attraktioner med fokus på at skabe løft i oplevelsesværdi, attraktionskraft, service og mersalg. Vi foretager koblinger mellem virksomhedens og andre relevante systemer for at give dem frugtbare forstyrrelser, der i innovationsprocessen resulterer i bedre kvalificerede løsninger til et hyperkomplekst marked. Vi hjælper dem med det, de ved, de ikke ved, men også med det, de ikke ved, de ikke ved. Der sættes fokus på serviceinnovation, medarbejder- og kundedreven innovation gennem afprøvede strukturerede processer. (5.4) Med ønske om at løfte idéhøjden og bane vejen for den fremtidige vækst nedsætter Østdansk Turisme og Wonderful Copenhagen i fællesskab et hold af kreative, visionære kompetencer, der gennem en række innovationsworkshops og via bearbejdning af megatrends idéudvikler 5-10 visionære storskalakoncepter. Disse samles i idékatalog præsenteres nationalt som bud på fremtidens turisme. (5.5) Østdansk Turisme er sparringpartner og medudvikler på Femern Bælt Developments udvikling af modtageapparat for delegationsbesøg/technical visits og bistår med erfaring og kontakter fra eget arbejde med emnet. (5.6) På baggrund af egen erfaring fra arbejde med pakketering og samarbejde med indenlandske og udenlandske turoperatører vil der systematisk blive udvikles pakkeprodukter rettet mod vækstsporenes prioriterede segmenter og med udgangspunkt i viden om segmenternes behov. Der skabes kobling mellem forskellige produkttilbud i hele værdikæden og sammensættes ferietilbud, der sættes til salg via bookingportal. Her overvåges markedsresponsen og produktet tilpasses i samarbejde med virksomhederne. Den indsamlede viden stilles til rådighed for alle virksomheder, som hjælp til deres eget arbejde med at skræddersy tilbud til udvalgte kundegrupper. Aktivitet 6 Investering Hvordan: Med udgangspunkt i en ambition om at medvirke til at skaffe 50 mio.kr. til udvikling af turismen i Region Sjælland i vil vi: -Skaffe finansiering til udviklingsprojekterne (5.1) Det skal ske gennem projektmodning, og tilvejebringelse af risikovillig kapital fra f.eks. EU, statslige midler og private fonde, ligesom projektmidler fra Vækstforum Sjælland vil blive ansøgt, da de er centrale for at Østdansk Turisme kan stille med kontant medfinansiering af projekterne. Aktivitet 7 Markedsføring Hvordan: -Vi sikrer synligheden af regionen som rejsemål ved at drive et informationssite på vores platform Som følge af udvikling af nye segmenter udvikles platformen til at kunne målrette markedsføring mod disse, således at informationen tilpasses målgruppernes særlige interesser og behov. Side 8 af 11

9 Hjemmesiden fungerer som landingssite for kampagner, der gennemføres med VisitDenmark. Der genereres trafik via søgemaskineoptimering, Google Adwords og tilsvarende. Dvs. der sker en løbende overvågning af søgeord, klik og adfærd på sitet. -Med fokus på at tiltrække udenlandske turister er Østdansk Turisme opsøgende ifht. at samle virksomheder og destinationer om fælles kampagner med VisitDenmark. Der sker gennem afholdelse af informationsmøder og udarbejdelse af tilbud til mindre virksomheder om, hvordan de kan gå mange sammen om fælles international synlighed. Vi udvikler de fortællinger (brands) som vores markedsføring bygges op omkring, og som samler vores markedsføring om regionens styrkepositioner. Pressebearbejdning gennemføres i form af afvikling af ture for udenlandske journalister, som VisitDenmarks markedskontorer skaffer kontakten til. -Gennem rekruttering af EU-voluntører etableres et hold af online kommunikatører, der promoverer regionens mange oplevelser via diverse udenlandske online platforme. Aktivitet 8 Salg Hvordan: Vi udvikler en online bookingplatform, dvs. en funktionalitet/værktøj der matcher vores udbud og relevante målgrupper. Platformen søges etableret hos en kommerciel udbyder med en central/regional indgang, men udvikles også moduler hvor virksomheder og destinationer kan få egen indgang. Vi laver opsøgende arbejde for at få så mange virksomheder som muligt til at sætte produkter til salg på platformen. Dette gøres i samarbejde med destinationerne. De pakkeprodukter, som Østdansk Turisme selv laver (5.6), sættes også til salg her. Derudover bearbejdes nationale og internationale turoperatører. Kontakten til dem sker enten via VisitDenmarks udenlandske markedskontorer eller eget opsøgende arbejde (også fra tidligere kontraktperiode). De inviteres på produktkendskabstur til relevante produkter i regionen og får sparring på deres videre arbejde. Governancemodel Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse) Strategiske partnere for den samlede vækstaftale. Disse bidrager til at kvalificere indsatsens overordnede strategiske retning og dens sammenhæng med og medspil fra den nationale og tværregionale turismefremme) VisitDenmark / cvr. nr Wonderful Copenhagen / cvr. nr Væksthus Sjælland / Fonden Femern Bælt Development / Videncenter for Kystturisme / cvr. nr Side 9 af 11

10 Strategiske partnere for indsatsens forskellige vækstspor. Dvs. at centrale offentlige og private aktører er med til at forme indsatsen på det vækstspor, hvor de har deres styrkeposition. (Interessetilkendegivelser om deltagelse vækstsporene foreligger fra større turismevirksomheder, destinationsselskaber, kommuner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer) Samarbejdspartnere s rolle i vækstaftalen Operationelle partnere. Som deltager i aktiviteterne. Turismevirksomheder og andre virksomheder med flere (se aktørtyper i metodeafsnit). Østdansk Turisme er leadpartner og ansvarlig for gennemførsel af vækstaftalen/den regionale turismefremmeindsats. Initiativtager og drivkraft. Faciliterer og leder vækstspor, udvikler strategi, leder værdikæde- og produktudvikling, varetager projektudvikling, fundraising og koordination af markedsføringsaktiviteter. Østdansk Turisme indgår samarbejdsaftaler med konsortiepartnerne. Det løbende samarbejde sikres gennem bilaterale møder på såvel direktørniveau som mellem de udpegede kontaktpersoner for de enkelte samarbejdsaftalers delaktiviteter. VisitDenmark har ansvar for international markedsføring af Danmark som rejsemål. Rolle i partnerskabet er: Medudvikler på markedsføringsstrategi herunder strategi for markedsføring af de tematiske vækstspor 2, 3 og 4. Gennemfører analyser af Region Sjællands turisme (profil, økonomisk betydning) Sparringpartner på udvikling af brand, segmentanalyse og målgruppeorienterede fortællinger om regionen som rejsemål Udvikler og gennemfører markedsføringskampagner, pressebearbejdning og bearbejdning af salgsledet i udlandet Wonderful Copenhagen er turismeudviklingsselskab for Region Hovedstaden. Rolle i partnerskabet er: Medudvikler på FemernBælt-strategi og medinitiativtager til fælles projekter Partner på etablering af kompetenceudviklingsprojekt Samarbejdspartner i forhold til vækstspor 1 samt sekundært 3 og 4 Samarbejdspartner på visionsudvikling af regionens turisme på længere sigt gennem idéudvikling af nye turismekoncepter Væksthus Sjælland udøver 1-1 rådgivning af virksomheder med potentiale for vækst. Rolle i partnerskabet er: Gennemfører analyse der kortlægger (potentielle) vækstvirksomheder inden for turisme- og oplevelseserhvervet Samarbejdspartner på attraktionsudvikling og gennemførsel af raketvækstforløb. Videncenter for Kystturisme indsamler og bearbejder viden om dansk kystturisme. Rolle i partnerskabet er: Udarbejder geografisk vækstanalyse Formidler viden om kystturisternes behov/adfærd med fokus på sparring til vækstspor 2. Femern Bælt Development arbejder for at maksimere effekten af Femernbæltforbindelsen i erhvervet. Rolle i partnerskabet: Side 10 af 11

11 Udvikler sammen med ØDT modtageapparat og tilbud om technical visits Sparringpartner på vækstspor 1 og 5 Medarbejderressour cer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden og de enkelte år Direktører, ledende medarbejdere og ekspertkompetencer inden for hele aktivitetsfeltet hos Østdansk Turisme og partnerne. Aktivitet Budget 14 Budget 15 Budget 16 Videnudvikling/ formidling kr kr kr Ledelse/strategi/"brobygger" rolle kr kr kr Værdikædeudvikling kr kr kr Kompetenceudvikling kr kr kr Produktudvikling kr kr kr Fundraising/investering kr kr kr Markedsføring kr kr kr Salg kr kr kr Overhead kr kr kr I ALT kr kr kr Side 11 af 11

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere