TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16"

Transkript

1 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget 4. Turisme bedre oplevelser Fonden Østdansk Turisme Banegårdspladsen Næstved Cvr. nr Direktør Karin Melbye Holm mobil , Østdansk Turisme vil med VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Fonden Femern Bælt Development, Væksthus Sjælland og Videncenter for kystturisme som strategiske partnere gennemføre en treårig indsats for at skabe vækst i turismen i Region Sjælland. Indsatsen tager afsæt i organisationernes netværk, kompetencer, erfaringer og nuværende aktiviteter, men sætter på nogle afgørende punkter dagsordenen for en mere målrettet indsats med større effektskabelse: Med udgangspunkt i vækstvirksomheder og geografiske tyngdepunkter med kritisk masse (baseret på analyser og fakta) stærke strategiske fællesskaber med relevante aktører (målrettede og økonomisk forpligtende med både offentlige og private parter) identifikation og bearbejdning af specifikke turistsegmenter (analyse og megatrends) vil partnerskabet arbejde med fem strategiske vækstspor, der er udtryk for regionens turismemæssige styrkepositioner: 1/ Femern Bælt regionen og Region Sjællands nærhed til København som løftestang for øget interregional og international turisme, 2/ Kystnær turisme og aktiv ferie med fokus på værdiskabende ferieturisme og udnyttelse af naturen som oplevelsesprodukt, 3/ Kulturhistorien som driver for brandløft og unikke oplevelser med international tiltrækningskraft, 4/ Kulinarisk profil og madoplevelser til udvikling af regionens attraktivitet, 5/ Erhvervsturisme med fokus på mødeturisme og technical visits til bl.a. tunnelbyggeri og bæredygtige energiproducenter. Gennem en række konkrete aktiviteter tager Østdansk Turisme understøttet af konsortiet rollen som brobygger og facilitator for regionens turismeudvikling og dens samspil med andre regioner. Dvs. aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af f.eks. destinationer og virksomheder. Indsatsen i vækstaftalen er byggesten til en større samlende turismefremmeindsats, der involverer etableringen af store udviklingsprojekter og koordination af fælles markedsføring finansieret af eksterne midler, der tilvejebringes gennem arbejdet i Vækstaftalen. Nogle projekter er allerede udviklet og kan gennemføres, hvis der findes alternativ medfinansiering til erstatning for den, der skulle være kommet fra Østdansk Turismes kontrakt med Vækstforum. Via Østdansk Turisme sikres ikke alene den regionale forankring, men også den lokale. I tæt samarbejde med kommuner og destinationer sikres koordinering og samspil mellem turismestrategier og indsatser. Således vil resultaterne af vækstaftalen også gennem synergi med den lokale turismefremmeindsats række langt ud over vækstaftalen isoleret set. Side 1 af 11

2 Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Via partnerskabet i vækstaftalen sikres sammenhæng og synergi med den tværregionale og nationale turismefremmeindsats. Basisaftalen er fundamentet for den større samlende turismefremmeindsats, der har følgende resultat- og effektmål: Omsætningsfremgang på min. 12 % hos de deltagende virksomheder. Merbeskæftigelse på min. 8 % hos de deltagende virksomheder. Der skabes en meromsætning på 92 mio. kr. i Region Sjælland. Der skabes en merbeskæftigelse på 120 årsværk i Region Sjælland 85 % af de deltagende virksomheder i produktudviklings- og kompetenceudviklingsarbejdet skal føle sig bedre rustet til at udvikle deres forretning. Turismevæksten skal minimum være på niveau med de andre kystregioner Anbefaling: Vi anbefaler en fælles evalueringsmodel for alle vækstaftaler Østdansk Turisme vil med vækstaftalens aktiviteter varetage rollen som brobygger og facilitator mellem både offentlige og private aktører samt mellem det lokale, regionale og nationale niveau. Østdansk Turisme ønsker at fremme samspillet mellem aktører om fælles mål. Dvs. aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af f.eks. destinationer og virksomheder. Aktivitet 1 Videnudvikling og formidling Hvad: Udvikle og bearbejde viden, formidle denne til turismens offentlige og private aktører og operationalisere viden gennem øvrige aktiviteter. Hvorfor: Sikre at eget og partnernes arbejde baseres på fakta, såvel tilbageskuende (fx turisters faktiske adfærd) som fremadskuende (fx forbrugertendenser), og skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan turismens potentiale i Region Sjælland bedst indfries. Hvilke delaktiviteter: 1/ Geografisk vækstanalyse; 2/ Analyse af vækstvirksomheder; 3/ Udvikle segmenteret målgruppeforståelse personaer; 4/ Månedlige overnatningsstatistikker; 5/ årlig besøgstals-analyse; 6/ Analyse af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning; 7/ Profil af turisterne; 8/ Trendanalyse; 9/ Ugentligt nyhedsbrev og PR; 10/ Udgivelse af to årlige Turisme+ magasiner; 11/ Måling af effekt og resultatopnåelse; 12/ Analyse af turisternes tilfredshed Aktivitet 2 - Strategiudvikling Hvad: Sætte retning ved at udvikle vision, strategi og mål både internt i Region Sjællands turisme og i større sammenhænge. Hvorfor: Sikre sammenhæng og fremsynethed i turismeaktørernes arbejde og dermed større effektskabelse, samt sikre Region Sjællands interesser i turismefremmesystemet. Hvilke delaktiviteter: 1/ Samarbejdsaftaler om den regionale turismefremme med konsortiepartnere samt kommuner/destinationer, interesseorganisationer m.fl. / ledelse af konsortiet; 2/ Facilitering af fem strategiske væksthold i Region Sjælland inden for temaerne: Femernbæltregionen; Kystnær turisme og aktiv ferie; Kulturhistorie; Madoplevelser og kulinarisk profil; Erhvervsturisme; 3/ Samarbejde med øvrige regionale turismeselskaber om fælles strategi og leadpartnerfunktioner på tværs af landet; 4/ Udvikle international markedsføringsstrategi med VisitDenmark; 5/ Videre prioritering og udmøntning af den fælles Femernbælt-turismestrategi Building Tourism med Wonderful Copenhagen/STRING m.fl.; 6/ Deltagelse i bestyrelse for Videncenter for Side 2 af 11

3 Kystturisme mhb. national strategiudvikling; 7/ Udvikling af tværregional kulturturisme-strategisk indsats med Kulturstyrelsen/VisitDenmark m.fl.; 8/ Udvikling af tværregional fødevarestrategisk indsats med Madkulturen/Horesta m.fl.; 9/ Bidrag til tværregional/national strategiudvikling indspil til regering, fokuseret vækstdagsorden m.v. Aktivitet 3 Værdikædeudvikling Hvad: Sætte aktører sammen om fælles udfordringer vertikale værdikæder (på tværs af aktørtyper/brancher) og horisontale værdikæder (inden for brancher). Hvorfor: For at styrke læring, fremme innovation og produktudvikling, samt for at skabe forpligtende strategiske og operationelle partnerskaber. Hvilke delaktiviteter: 1/ Samle forskellige aktørtyper om at udvikle projektkoncepter, der operationaliserer strategien; 2/Årlig innovationskonference med workshops inden for vækstsporene; 3/ Etablere og facilitere vækstgrupper/innovations-netværk mellem virksomheder omkring afdækkede udviklingsbehov; 4/ Skabe kobling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (4.2); 5/ Skabe kobling mellem virksomheder og turoperatører (8.3) Aktivitet 4 Kompetenceudvikling Hvad: Udvikling og gennemførsel af tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland om efteruddannelsestilbud, studerende i praktik og kobling mellem forskere og virksomheder. Hvorfor: For at højne kvaliteten og servicen i turismeerhvervet, så turisterne får den savnede value for money. Hvilke delaktiviteter: 1/ Udvikling og gennemførsel af tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt i sammenhæng med bl.a. den fokuserede vækstdagsorden med hovedstadsregionen (EU s socialfond); 2/ Matchmaking mellem turismevirksomheder og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland undervisere, forskere, studerende, efteruddannelsestilbud. Aktivitet 5 Produktudvikling Hvad: Give virksomheder udviklingssupport gennem bl.a. inspiration, fokusering, produktforbedring og kvalitetsudvikling, og ved (som resultat af værdikædeudvikling) at udvikle turismeprodukter, der er sammensat af ydelser/oplevelser fra forskellige virksomheder. Afprøve/teste nye produkter. Hvorfor: Indfri behovet for et øget udbud og kvalitetsløft af faciliteter, oplevelser og service, så regionens attraktivitet øges, samt skabe en konkurrencefordel for Region Sjælland gennem produkter, der matcher nu- og fremtidens efterspørgsel. Hvilke delaktiviteter: 1/ Etablering og gennemførsel af 3-4 udviklingsprojekter (i 2014 projektmodnes og fundraises; 2/ Gennemføre raketvækstforløb til bobler - vækstvirksomheder; 3/ Give sparring til større eksisterende attraktioner med fokus på at skabe løft i oplevelsesværdi, attraktionskraft, service og mersalg; 4/ Lave idékatalog med visionære koncepter; 5/ Sparringpartner på Femern Bælt Developments udvikling af modtageapparat for delegationsbesøg/technical visits; 6/ Sammensætte pakkeprodukter (bl.a. med fokus på krydstogtrejsende). Aktivitet 6 Investering Hvad: Medvirke til at fundraise midler til udvikling af produkter og faciliteter Side 3 af 11

4 gennem projekt-fundraising. Der sættes en ambition om samlet 50 mio. kr. Hvorfor: Hvis regionens turisme skal udvikles er det nødvendigt at skaffe kapital. Hvilke delaktiviteter: 1/ Udvikle og fundraise projekter. Aktivitet 7 Markedsføring Hvad: Gennemføre online og offline markedsføringsaktiviteter samt pressebearbejdning, koordinere destinationernes og erhvervets investering og synlighed i VisitDenmarks kampagner, samt udvikle og implementere fortællinger (brands). Markedsføringen rettes mod de udvalgte turistsegmenter, der vurderes at have størst potentiale for vækstsporenes vision og mål. Hvorfor: Så Region Sjælland bliver synlig overfor relevante turistmålgrupper og får et styrket image. Hvilke delaktivieter: 1/ Udvikle og drive et infosite på med såvel regional indgang som mulighed for decentral (fx destinations-) indgang. Portalen fungerer også som landingside for kampagner med fx VisitDenmark; 2/ Bearbejde online medier gennem søgemaskineoptimering og online annoncering; 3/ Pressebearbejdning i form af presseture for internationale medier; 4/ Samle investorer om VisitDenmarks markedsføring; 5/ Kampagner med VisitDenmark; 6/ Udvikle gode fortællinger (brands) inden for regionens styrkepositioner som rejsemål; 7/ Internationalt sociale-medier voluntørkorps. Aktivitet 8 Salg Hvad: Gøre regionens turismetilbud book-bare via ny salgsplatform og via turoperatører. Hvorfor: Imødekomme markedets efterspørgsel efter let adgang til skræddersyede, pakkede ophold. Hvilke delaktivieter: 1/ Udvikling af online bookingplatform, hvor turisten enkelt kan sammensætte og booke sin personlige ferie; 2/ Bearbejdning af internationale turoperatører gennem planlægning og gennemførsel af kendskabsture og udarbejdelse af turforslag. Metode for løsning af opgaven Vækstspor - nyt liv til turismestrategien Vækstforum Sjællands turismestrategi trådte i kraft i 2011 og skal virke til og med Med den nye vækstaftale revitaliserer vi udmøntningen af strategien midtvejs i strategiperioden. Østdansk Turisme har i foråret 2013 inviteret virksomheder, kommuner og destinationer til at være med til at definere indsatserne under strategien på ny, hvilket har resulteret i 5 vækstspor (omfang af indsatsen under hver er angivet i % af vækstaftalens samlede aktiviteter): 1. Femern Bælt Regionen (5%), 2. Kystnær turisme og aktiv ferie (30%), 3. Madoplevelser og kulinarisk profil (20%), 4. Kulturhistorie (30%), 5. Erhvervsturisme (15%). Rolle som brobygger: Mange bække små, gør en stor å Østdansk Turisme tager gennem vækstaftalen rolle som brobygger, facilitator og inspirator for regionens turismeudvikling og dens samspil med andre regioner, samspillet mellem kommuner/destinationer og ikke mindst mellem virksomheder. Det vil sige, at der arbejdes ud fra fælles strategier og mål samt at aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af fx destinationer og virksomheder. På denne måde skal vækstaftalen medvirke til at sikre fælles retning og mål for turismeaktører, styrket samarbejde Side 4 af 11

5 og øget effekt af den samlede turismefremmeindsats. Vækstfokus Indsatsen fokuseres på den geografi og de virksomheder, hvor potentialet er størst. Der tages således udgangspunkt i vækstvirksomheder og geografiske tyngdepunkter med kritisk masse (baseret på analyser og fakta) stærke strategiske fællesskaber med relevante aktører (målrettede og økonomisk forpligtende med både offentlige og private parter) identifikation og bearbejdning af specifikke turistsegmenter (analyse og megatrends) Aktivitetstyper sikrer en helhedsindsats Vi anvender 8 typer af aktiviteter til at realisere vækstsporenes potentiale for vækstskabelse i Region Sjællands turisme. Redskaberne er komplementære, gensidigt afhængige og føder ind til hinanden i en helhedsorienteret tilgang, der anvendes i og på tværs af alle vækstspor, og som sikrer, at vores service til turisterhvervet bringer indsatsen hele vejen i mål. Tilsammen udgør de et helheds-fokus i turismefremmeindsatsen, der går hele vejen fra identifikation af en megatrend til et salg til en turist: Aktivitet 1 Videnudvikling- og formidling Hvordan: Vi udarbejder en geografisk vækstanalyse i samarbejde med Videncenter for Kystturisme og en Vækstvirksomhedsanalyse med Væksthus Sjælland for at udvælge hvilke aktører, der skal være centrale samarbejdspartnere i forhold til at udforme og udfolde vision, strategi og mål, men også i forhold til en prioritering i Østdansk Turismes bestyrelse af, hvor og med hvem aktiviteterne gennemføres for at opnå maksimal effekt. Vi udvikler en skarpere segmentering af målgrupper i samarbejde med VisitDenmark, med inddragelse af viden om lignende tiltag i Kulturstyrelsen og andre regioner, samt foretager en systematisk inddragelse af viden om eksisterende turisters profiler og tilfredshed for at sætte turisternes behov i Side 5 af 11

6 centrum for turismeudviklingen og målrette produktudvikling og markedsføring, så den giver størst mulig effekt i forhold til målgrupperne. Endvidere tilføjer vi viden om relevante internationale turismetrends der kan inspirere udviklingen af regionen turisme. Vi monitorerer turismeudviklingen gennem indkøb og bearbejdning af data fra Danmarks Statistik, VisitDenmark og fra virksomhederne selv. Viden formidles i bearbejdet form til alle regionens turismeaktører via nyhedsbreve, btb-hjemmeside, to årlige Turisme+ udgivelser, presse m.v. Dette skal sikre, at den udviklede viden inspirerer og kvalificerer arbejdet i såvel virksomheder som hos offentlige aktører. Aktivitet 2 Strategiudvikling Hvordan: Vi tager initiativ til at involvere andre turismeaktører i fælles strategiudvikling for at opnå ressourceoptimering samling af offentlige (lokale og regionale) samt private ressourcer om fælles indsatser. Vi faciliterer formuleringen af skarpe og præcise visioner, strategier og mål for vækstsporene, visualiseret på strategikort for vækstsporene, der skal fungere som navigationskort for turismeudviklingen , i form af en ramme og et sigtepunkt for de operationelle udviklingsprojekter, vi står bag. Vi mødes 2 gange årligt med de strategiske væksthold for at følge op på strategien og justere den til, så den passer til den løbende udviklingsproces. I samarbejdsaftaler med partnerne på det strategiske plan specificerer vi gensidige leverancer, og følger årligt op på progressionen i aftalerne. I samarbejdet med øvrige regioner byder vi ind på arbejdspakke-ledelse og på leadpartnerrolle, hvor vi har relevant kompetence og faglighed at fundere buddet på. Her er det også ud fra devisen, at der skal være win-win i tværgående samarbejde, idet den samlede ressourcemængde anvendt på udvikling bliver større og koordineret på tværs. Aktivitet 3 Værdikædeudvikling Hvordan: En helt grundlæggende metode i realiseringen af vækstaftalen er at skabe samspil mellem alle relevante led i værdikæden. Alle typer af aktører skal trække vækstudviklingen i samme retning inden for den gældende turismestrategi for at den skal virke. Vækstvirksomhederne bærer ikke regionens turismevækst alene i egen virksomhed, og vi inviterer dem derfor til at samarbejde med andre typer af aktører inden for de vækstspor, der er relevante for deres type virksomhed. Vi kobler vækstvirksomhederne med fire andre aktørtyper, plus gerne med mulige investorer, hvor dette er muligt. Der sker enten på baggrund af kendskab til aktører qua Østdansk Turismes og konsortiepartnernes erfaring, eller der opsøges nye aktører. Værdikædesamarbejdet sker dels på det strategiske niveau i regi af væksthold, dels på det operationelle plan, hvor der både gennem etablering i 2014 og gennemførsel i af fælles større og flerårige projekter (3.1), dels gennem en række løbende aktiviteter: Side 6 af 11

7 (3.2) På årlige innovationsworkshops bringes private og offentlige aktører sammen om at bearbejde udvalgte problemstillinger (3.3) Med udgangspunkt i læringen fra Vækstprogram for turismevirksomheder kyst og kultur faciliteter Østdansk Turisme ca. 3 vækstgrupper af 6-10 virksomheder, hvor virksomheder med vækstpotentiale sættes sammen med andre virksomheder med samme udfordringer/potentialer og øvrige aktørtyper og kompetencer, der er nødvendige og relevante i forhold til at indfri dem. Vækstgruppernes udviklede produkter bringes videre til afprøvning på markedet gennem vækstaftalens markedsførings- og salgsaktiviteter. ( ) Desuden skabes kobling mellem dels virksomheder og uddannelsesinstitutioner og virksomheder og turoperatører. Aktivitet 4 Kompetenceudvikling Hvordan: Vi udvikler kompetenceløftende samarbejder om strategisk ledelse, innovation, bedre værtskab og service for at højne kvaliteten i udviklingen af turismeprodukter og højne turistoplevelsen, så der kommer bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det gør vi som konsulenter gennem brobygning mellem kompetenceudviklingstilbud i det eksisterende uddannelses- og erhvervsfremmesystem og turismevirksomhederne i regionen. Vi mindsker afstanden mellem vores erhverv og det etablerede uddannelses- og forretningsudviklings-system, hvor begge parter kommer tættere på hinanden, og der skabes større søgning til det etablerede system i fremtiden. Vi kobler desuden studerende, undervisere, forskere og virksomheder sammen i videndomæne-innovation i udviklingsprojekter, eventudvikling og i praktik- og ansættelsessamarbejder, hvor vi fremmer matchmakingen mellem turismetalenter under uddannelse og turismevirksomheder på jagt efter kvalificeret arbejdskraft, nyuddannede og studerende i sommerferiejobs som genkommende sæsonpersonale. (4.1) Vi tager initiativ i den funktionelle hovedstadsregion til at samarbejde med hovedstadsregionen om et serviceløft i turismen på Sjælland, Møn og Lolland- Falster. Vi indtræder desuden i en projektudviklingsgruppe til kompetenceudvikling af turismen på tværs af alle regionerne med henblik på at udfærdige en ansøgning til EU s Socialfondsmidler. I dette samarbejde byder vi ind på arbejdspakkeledelse, der passer til vores erfaringer og kompetence, med basis i erfaringerne fra Vækstprogram for turismevirksomheder og med fokus på værdikædeinnovation. Aktivitet 5 Produktudvikling Hvordan: Østdansk Turisme varetager i Vækstaftalen en basal udviklingsfunktion, som støtte til turismevirksomhedernes udviklingsressourcer til varetagelse af større innovationsopgaver. Det er meget udbredt, at det er den entreprenante ejer, direktør eller stifter, der er innovationsmotoren i virksomheden, og ofte mangler de legekammerater, der kan inspirere og skubbe tænkningen ud af de gængse rammer, eller hjælpe med fokusering, strukturering, produktspecialisering og kvalitetsudvikling af eksisterende produkter. Dette arbejde gennemføres i forskellig form: (5.1)Vi etablerer og gennemfører 3-4 større udviklingsprojekter til forbedring af regionens turismeprodukter. Projekterne skal realisere de strategier og mål, der sættes for vækstsporene. Projekterne defineres nærmere gennem workshops på en innovationskonference, der er åben for alle virksomheder. Vi bidrager med videns- og innovationsledelse, herunder facilitering og værdikædeinnovation, markeds- og målgruppeindsigt samt fundraising og projektledelse. Projekterne etableres i brede partnerskaber med klar rollefordeling og optimering af samspil mellem den kommunale og regionale turismefremmeindsats. Projekterne er Side 7 af 11

8 flerårige og vil rumme en række forskellige aktivitetstyper og følge udviklingen helt til dørs. På baggrund af den nyudviklede kundesegmentering/personaerne og den viden, vi har, om markeder og hvad der skaber værdi for kunderne, hjælper vi virksomhederne til at arbejde med co-creation i værdinetværk og værdikæder, i tværfaglige projektgrupper hvor vi bringer deltagernes viden i spil gennem videndomæne-innovation og strukturerede værdikæde-innovationsprocesser med klare mål for produktoutput. (5.2) Virksomheder, der har potentiale for at blive egentlige vækstvirksomheder, tilbydes et afgrænset raketvækstforløb. Gennem samarbejde mellem Østdansk Turisme og Væksthus Sjælland udarbejdes et forløb med viden, inspiration og sparring til virksomhederne samt facilitering af fælles forretningsudvikling. Ca. 10 virksomheder samles i et hold, der har indflydelse på forløbets indhold. (5.3) Østdansk Turisme og Væksthus Sjælland tilbyder sammen sparring til større eksisterende attraktioner med fokus på at skabe løft i oplevelsesværdi, attraktionskraft, service og mersalg. Vi foretager koblinger mellem virksomhedens og andre relevante systemer for at give dem frugtbare forstyrrelser, der i innovationsprocessen resulterer i bedre kvalificerede løsninger til et hyperkomplekst marked. Vi hjælper dem med det, de ved, de ikke ved, men også med det, de ikke ved, de ikke ved. Der sættes fokus på serviceinnovation, medarbejder- og kundedreven innovation gennem afprøvede strukturerede processer. (5.4) Med ønske om at løfte idéhøjden og bane vejen for den fremtidige vækst nedsætter Østdansk Turisme og Wonderful Copenhagen i fællesskab et hold af kreative, visionære kompetencer, der gennem en række innovationsworkshops og via bearbejdning af megatrends idéudvikler 5-10 visionære storskalakoncepter. Disse samles i idékatalog præsenteres nationalt som bud på fremtidens turisme. (5.5) Østdansk Turisme er sparringpartner og medudvikler på Femern Bælt Developments udvikling af modtageapparat for delegationsbesøg/technical visits og bistår med erfaring og kontakter fra eget arbejde med emnet. (5.6) På baggrund af egen erfaring fra arbejde med pakketering og samarbejde med indenlandske og udenlandske turoperatører vil der systematisk blive udvikles pakkeprodukter rettet mod vækstsporenes prioriterede segmenter og med udgangspunkt i viden om segmenternes behov. Der skabes kobling mellem forskellige produkttilbud i hele værdikæden og sammensættes ferietilbud, der sættes til salg via bookingportal. Her overvåges markedsresponsen og produktet tilpasses i samarbejde med virksomhederne. Den indsamlede viden stilles til rådighed for alle virksomheder, som hjælp til deres eget arbejde med at skræddersy tilbud til udvalgte kundegrupper. Aktivitet 6 Investering Hvordan: Med udgangspunkt i en ambition om at medvirke til at skaffe 50 mio.kr. til udvikling af turismen i Region Sjælland i vil vi: -Skaffe finansiering til udviklingsprojekterne (5.1) Det skal ske gennem projektmodning, og tilvejebringelse af risikovillig kapital fra f.eks. EU, statslige midler og private fonde, ligesom projektmidler fra Vækstforum Sjælland vil blive ansøgt, da de er centrale for at Østdansk Turisme kan stille med kontant medfinansiering af projekterne. Aktivitet 7 Markedsføring Hvordan: -Vi sikrer synligheden af regionen som rejsemål ved at drive et informationssite på vores platform Som følge af udvikling af nye segmenter udvikles platformen til at kunne målrette markedsføring mod disse, således at informationen tilpasses målgruppernes særlige interesser og behov. Side 8 af 11

9 Hjemmesiden fungerer som landingssite for kampagner, der gennemføres med VisitDenmark. Der genereres trafik via søgemaskineoptimering, Google Adwords og tilsvarende. Dvs. der sker en løbende overvågning af søgeord, klik og adfærd på sitet. -Med fokus på at tiltrække udenlandske turister er Østdansk Turisme opsøgende ifht. at samle virksomheder og destinationer om fælles kampagner med VisitDenmark. Der sker gennem afholdelse af informationsmøder og udarbejdelse af tilbud til mindre virksomheder om, hvordan de kan gå mange sammen om fælles international synlighed. Vi udvikler de fortællinger (brands) som vores markedsføring bygges op omkring, og som samler vores markedsføring om regionens styrkepositioner. Pressebearbejdning gennemføres i form af afvikling af ture for udenlandske journalister, som VisitDenmarks markedskontorer skaffer kontakten til. -Gennem rekruttering af EU-voluntører etableres et hold af online kommunikatører, der promoverer regionens mange oplevelser via diverse udenlandske online platforme. Aktivitet 8 Salg Hvordan: Vi udvikler en online bookingplatform, dvs. en funktionalitet/værktøj der matcher vores udbud og relevante målgrupper. Platformen søges etableret hos en kommerciel udbyder med en central/regional indgang, men udvikles også moduler hvor virksomheder og destinationer kan få egen indgang. Vi laver opsøgende arbejde for at få så mange virksomheder som muligt til at sætte produkter til salg på platformen. Dette gøres i samarbejde med destinationerne. De pakkeprodukter, som Østdansk Turisme selv laver (5.6), sættes også til salg her. Derudover bearbejdes nationale og internationale turoperatører. Kontakten til dem sker enten via VisitDenmarks udenlandske markedskontorer eller eget opsøgende arbejde (også fra tidligere kontraktperiode). De inviteres på produktkendskabstur til relevante produkter i regionen og får sparring på deres videre arbejde. Governancemodel Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse) Strategiske partnere for den samlede vækstaftale. Disse bidrager til at kvalificere indsatsens overordnede strategiske retning og dens sammenhæng med og medspil fra den nationale og tværregionale turismefremme) VisitDenmark / cvr. nr Wonderful Copenhagen / cvr. nr Væksthus Sjælland / Fonden Femern Bælt Development / Videncenter for Kystturisme / cvr. nr Side 9 af 11

10 Strategiske partnere for indsatsens forskellige vækstspor. Dvs. at centrale offentlige og private aktører er med til at forme indsatsen på det vækstspor, hvor de har deres styrkeposition. (Interessetilkendegivelser om deltagelse vækstsporene foreligger fra større turismevirksomheder, destinationsselskaber, kommuner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer) Samarbejdspartnere s rolle i vækstaftalen Operationelle partnere. Som deltager i aktiviteterne. Turismevirksomheder og andre virksomheder med flere (se aktørtyper i metodeafsnit). Østdansk Turisme er leadpartner og ansvarlig for gennemførsel af vækstaftalen/den regionale turismefremmeindsats. Initiativtager og drivkraft. Faciliterer og leder vækstspor, udvikler strategi, leder værdikæde- og produktudvikling, varetager projektudvikling, fundraising og koordination af markedsføringsaktiviteter. Østdansk Turisme indgår samarbejdsaftaler med konsortiepartnerne. Det løbende samarbejde sikres gennem bilaterale møder på såvel direktørniveau som mellem de udpegede kontaktpersoner for de enkelte samarbejdsaftalers delaktiviteter. VisitDenmark har ansvar for international markedsføring af Danmark som rejsemål. Rolle i partnerskabet er: Medudvikler på markedsføringsstrategi herunder strategi for markedsføring af de tematiske vækstspor 2, 3 og 4. Gennemfører analyser af Region Sjællands turisme (profil, økonomisk betydning) Sparringpartner på udvikling af brand, segmentanalyse og målgruppeorienterede fortællinger om regionen som rejsemål Udvikler og gennemfører markedsføringskampagner, pressebearbejdning og bearbejdning af salgsledet i udlandet Wonderful Copenhagen er turismeudviklingsselskab for Region Hovedstaden. Rolle i partnerskabet er: Medudvikler på FemernBælt-strategi og medinitiativtager til fælles projekter Partner på etablering af kompetenceudviklingsprojekt Samarbejdspartner i forhold til vækstspor 1 samt sekundært 3 og 4 Samarbejdspartner på visionsudvikling af regionens turisme på længere sigt gennem idéudvikling af nye turismekoncepter Væksthus Sjælland udøver 1-1 rådgivning af virksomheder med potentiale for vækst. Rolle i partnerskabet er: Gennemfører analyse der kortlægger (potentielle) vækstvirksomheder inden for turisme- og oplevelseserhvervet Samarbejdspartner på attraktionsudvikling og gennemførsel af raketvækstforløb. Videncenter for Kystturisme indsamler og bearbejder viden om dansk kystturisme. Rolle i partnerskabet er: Udarbejder geografisk vækstanalyse Formidler viden om kystturisternes behov/adfærd med fokus på sparring til vækstspor 2. Femern Bælt Development arbejder for at maksimere effekten af Femernbæltforbindelsen i erhvervet. Rolle i partnerskabet: Side 10 af 11

11 Udvikler sammen med ØDT modtageapparat og tilbud om technical visits Sparringpartner på vækstspor 1 og 5 Medarbejderressour cer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden og de enkelte år Direktører, ledende medarbejdere og ekspertkompetencer inden for hele aktivitetsfeltet hos Østdansk Turisme og partnerne. Aktivitet Budget 14 Budget 15 Budget 16 Videnudvikling/ formidling kr kr kr Ledelse/strategi/"brobygger" rolle kr kr kr Værdikædeudvikling kr kr kr Kompetenceudvikling kr kr kr Produktudvikling kr kr kr Fundraising/investering kr kr kr Markedsføring kr kr kr Salg kr kr kr Overhead kr kr kr I ALT kr kr kr Side 11 af 11

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Turismestrategi for Region Sjælland

Turismestrategi for Region Sjælland Turismestrategi for Region Sjælland Turismestrategi for Turismestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.dk Strategien er udarbejdet

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Handlingsplan for implementering af turismestrategien

Handlingsplan for implementering af turismestrategien Handlingsplan for implementering af turismestrategien Vækstforum vil have fokus på handlinger, der understøtter indsatsområderne, som er beskrevet i turismestrategien: Værdikædeudvikling, Udvikling af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb. Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.dk Strategien er udarbejdet i perioden september til december

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger 30. juni 2017 1 Baggrund I foråret 2017 nedsatte Kommunernes Kontaktudvalg i Region

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere