TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16"

Transkript

1 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget 4. Turisme bedre oplevelser Fonden Østdansk Turisme Banegårdspladsen Næstved Cvr. nr Direktør Karin Melbye Holm mobil , Østdansk Turisme vil med VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Fonden Femern Bælt Development, Væksthus Sjælland og Videncenter for kystturisme som strategiske partnere gennemføre en treårig indsats for at skabe vækst i turismen i Region Sjælland. Indsatsen tager afsæt i organisationernes netværk, kompetencer, erfaringer og nuværende aktiviteter, men sætter på nogle afgørende punkter dagsordenen for en mere målrettet indsats med større effektskabelse: Med udgangspunkt i vækstvirksomheder og geografiske tyngdepunkter med kritisk masse (baseret på analyser og fakta) stærke strategiske fællesskaber med relevante aktører (målrettede og økonomisk forpligtende med både offentlige og private parter) identifikation og bearbejdning af specifikke turistsegmenter (analyse og megatrends) vil partnerskabet arbejde med fem strategiske vækstspor, der er udtryk for regionens turismemæssige styrkepositioner: 1/ Femern Bælt regionen og Region Sjællands nærhed til København som løftestang for øget interregional og international turisme, 2/ Kystnær turisme og aktiv ferie med fokus på værdiskabende ferieturisme og udnyttelse af naturen som oplevelsesprodukt, 3/ Kulturhistorien som driver for brandløft og unikke oplevelser med international tiltrækningskraft, 4/ Kulinarisk profil og madoplevelser til udvikling af regionens attraktivitet, 5/ Erhvervsturisme med fokus på mødeturisme og technical visits til bl.a. tunnelbyggeri og bæredygtige energiproducenter. Gennem en række konkrete aktiviteter tager Østdansk Turisme understøttet af konsortiet rollen som brobygger og facilitator for regionens turismeudvikling og dens samspil med andre regioner. Dvs. aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af f.eks. destinationer og virksomheder. Indsatsen i vækstaftalen er byggesten til en større samlende turismefremmeindsats, der involverer etableringen af store udviklingsprojekter og koordination af fælles markedsføring finansieret af eksterne midler, der tilvejebringes gennem arbejdet i Vækstaftalen. Nogle projekter er allerede udviklet og kan gennemføres, hvis der findes alternativ medfinansiering til erstatning for den, der skulle være kommet fra Østdansk Turismes kontrakt med Vækstforum. Via Østdansk Turisme sikres ikke alene den regionale forankring, men også den lokale. I tæt samarbejde med kommuner og destinationer sikres koordinering og samspil mellem turismestrategier og indsatser. Således vil resultaterne af vækstaftalen også gennem synergi med den lokale turismefremmeindsats række langt ud over vækstaftalen isoleret set. Side 1 af 11

2 Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Via partnerskabet i vækstaftalen sikres sammenhæng og synergi med den tværregionale og nationale turismefremmeindsats. Basisaftalen er fundamentet for den større samlende turismefremmeindsats, der har følgende resultat- og effektmål: Omsætningsfremgang på min. 12 % hos de deltagende virksomheder. Merbeskæftigelse på min. 8 % hos de deltagende virksomheder. Der skabes en meromsætning på 92 mio. kr. i Region Sjælland. Der skabes en merbeskæftigelse på 120 årsværk i Region Sjælland 85 % af de deltagende virksomheder i produktudviklings- og kompetenceudviklingsarbejdet skal føle sig bedre rustet til at udvikle deres forretning. Turismevæksten skal minimum være på niveau med de andre kystregioner Anbefaling: Vi anbefaler en fælles evalueringsmodel for alle vækstaftaler Østdansk Turisme vil med vækstaftalens aktiviteter varetage rollen som brobygger og facilitator mellem både offentlige og private aktører samt mellem det lokale, regionale og nationale niveau. Østdansk Turisme ønsker at fremme samspillet mellem aktører om fælles mål. Dvs. aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af f.eks. destinationer og virksomheder. Aktivitet 1 Videnudvikling og formidling Hvad: Udvikle og bearbejde viden, formidle denne til turismens offentlige og private aktører og operationalisere viden gennem øvrige aktiviteter. Hvorfor: Sikre at eget og partnernes arbejde baseres på fakta, såvel tilbageskuende (fx turisters faktiske adfærd) som fremadskuende (fx forbrugertendenser), og skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan turismens potentiale i Region Sjælland bedst indfries. Hvilke delaktiviteter: 1/ Geografisk vækstanalyse; 2/ Analyse af vækstvirksomheder; 3/ Udvikle segmenteret målgruppeforståelse personaer; 4/ Månedlige overnatningsstatistikker; 5/ årlig besøgstals-analyse; 6/ Analyse af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning; 7/ Profil af turisterne; 8/ Trendanalyse; 9/ Ugentligt nyhedsbrev og PR; 10/ Udgivelse af to årlige Turisme+ magasiner; 11/ Måling af effekt og resultatopnåelse; 12/ Analyse af turisternes tilfredshed Aktivitet 2 - Strategiudvikling Hvad: Sætte retning ved at udvikle vision, strategi og mål både internt i Region Sjællands turisme og i større sammenhænge. Hvorfor: Sikre sammenhæng og fremsynethed i turismeaktørernes arbejde og dermed større effektskabelse, samt sikre Region Sjællands interesser i turismefremmesystemet. Hvilke delaktiviteter: 1/ Samarbejdsaftaler om den regionale turismefremme med konsortiepartnere samt kommuner/destinationer, interesseorganisationer m.fl. / ledelse af konsortiet; 2/ Facilitering af fem strategiske væksthold i Region Sjælland inden for temaerne: Femernbæltregionen; Kystnær turisme og aktiv ferie; Kulturhistorie; Madoplevelser og kulinarisk profil; Erhvervsturisme; 3/ Samarbejde med øvrige regionale turismeselskaber om fælles strategi og leadpartnerfunktioner på tværs af landet; 4/ Udvikle international markedsføringsstrategi med VisitDenmark; 5/ Videre prioritering og udmøntning af den fælles Femernbælt-turismestrategi Building Tourism med Wonderful Copenhagen/STRING m.fl.; 6/ Deltagelse i bestyrelse for Videncenter for Side 2 af 11

3 Kystturisme mhb. national strategiudvikling; 7/ Udvikling af tværregional kulturturisme-strategisk indsats med Kulturstyrelsen/VisitDenmark m.fl.; 8/ Udvikling af tværregional fødevarestrategisk indsats med Madkulturen/Horesta m.fl.; 9/ Bidrag til tværregional/national strategiudvikling indspil til regering, fokuseret vækstdagsorden m.v. Aktivitet 3 Værdikædeudvikling Hvad: Sætte aktører sammen om fælles udfordringer vertikale værdikæder (på tværs af aktørtyper/brancher) og horisontale værdikæder (inden for brancher). Hvorfor: For at styrke læring, fremme innovation og produktudvikling, samt for at skabe forpligtende strategiske og operationelle partnerskaber. Hvilke delaktiviteter: 1/ Samle forskellige aktørtyper om at udvikle projektkoncepter, der operationaliserer strategien; 2/Årlig innovationskonference med workshops inden for vækstsporene; 3/ Etablere og facilitere vækstgrupper/innovations-netværk mellem virksomheder omkring afdækkede udviklingsbehov; 4/ Skabe kobling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (4.2); 5/ Skabe kobling mellem virksomheder og turoperatører (8.3) Aktivitet 4 Kompetenceudvikling Hvad: Udvikling og gennemførsel af tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland om efteruddannelsestilbud, studerende i praktik og kobling mellem forskere og virksomheder. Hvorfor: For at højne kvaliteten og servicen i turismeerhvervet, så turisterne får den savnede value for money. Hvilke delaktiviteter: 1/ Udvikling og gennemførsel af tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt i sammenhæng med bl.a. den fokuserede vækstdagsorden med hovedstadsregionen (EU s socialfond); 2/ Matchmaking mellem turismevirksomheder og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland undervisere, forskere, studerende, efteruddannelsestilbud. Aktivitet 5 Produktudvikling Hvad: Give virksomheder udviklingssupport gennem bl.a. inspiration, fokusering, produktforbedring og kvalitetsudvikling, og ved (som resultat af værdikædeudvikling) at udvikle turismeprodukter, der er sammensat af ydelser/oplevelser fra forskellige virksomheder. Afprøve/teste nye produkter. Hvorfor: Indfri behovet for et øget udbud og kvalitetsløft af faciliteter, oplevelser og service, så regionens attraktivitet øges, samt skabe en konkurrencefordel for Region Sjælland gennem produkter, der matcher nu- og fremtidens efterspørgsel. Hvilke delaktiviteter: 1/ Etablering og gennemførsel af 3-4 udviklingsprojekter (i 2014 projektmodnes og fundraises; 2/ Gennemføre raketvækstforløb til bobler - vækstvirksomheder; 3/ Give sparring til større eksisterende attraktioner med fokus på at skabe løft i oplevelsesværdi, attraktionskraft, service og mersalg; 4/ Lave idékatalog med visionære koncepter; 5/ Sparringpartner på Femern Bælt Developments udvikling af modtageapparat for delegationsbesøg/technical visits; 6/ Sammensætte pakkeprodukter (bl.a. med fokus på krydstogtrejsende). Aktivitet 6 Investering Hvad: Medvirke til at fundraise midler til udvikling af produkter og faciliteter Side 3 af 11

4 gennem projekt-fundraising. Der sættes en ambition om samlet 50 mio. kr. Hvorfor: Hvis regionens turisme skal udvikles er det nødvendigt at skaffe kapital. Hvilke delaktiviteter: 1/ Udvikle og fundraise projekter. Aktivitet 7 Markedsføring Hvad: Gennemføre online og offline markedsføringsaktiviteter samt pressebearbejdning, koordinere destinationernes og erhvervets investering og synlighed i VisitDenmarks kampagner, samt udvikle og implementere fortællinger (brands). Markedsføringen rettes mod de udvalgte turistsegmenter, der vurderes at have størst potentiale for vækstsporenes vision og mål. Hvorfor: Så Region Sjælland bliver synlig overfor relevante turistmålgrupper og får et styrket image. Hvilke delaktivieter: 1/ Udvikle og drive et infosite på med såvel regional indgang som mulighed for decentral (fx destinations-) indgang. Portalen fungerer også som landingside for kampagner med fx VisitDenmark; 2/ Bearbejde online medier gennem søgemaskineoptimering og online annoncering; 3/ Pressebearbejdning i form af presseture for internationale medier; 4/ Samle investorer om VisitDenmarks markedsføring; 5/ Kampagner med VisitDenmark; 6/ Udvikle gode fortællinger (brands) inden for regionens styrkepositioner som rejsemål; 7/ Internationalt sociale-medier voluntørkorps. Aktivitet 8 Salg Hvad: Gøre regionens turismetilbud book-bare via ny salgsplatform og via turoperatører. Hvorfor: Imødekomme markedets efterspørgsel efter let adgang til skræddersyede, pakkede ophold. Hvilke delaktivieter: 1/ Udvikling af online bookingplatform, hvor turisten enkelt kan sammensætte og booke sin personlige ferie; 2/ Bearbejdning af internationale turoperatører gennem planlægning og gennemførsel af kendskabsture og udarbejdelse af turforslag. Metode for løsning af opgaven Vækstspor - nyt liv til turismestrategien Vækstforum Sjællands turismestrategi trådte i kraft i 2011 og skal virke til og med Med den nye vækstaftale revitaliserer vi udmøntningen af strategien midtvejs i strategiperioden. Østdansk Turisme har i foråret 2013 inviteret virksomheder, kommuner og destinationer til at være med til at definere indsatserne under strategien på ny, hvilket har resulteret i 5 vækstspor (omfang af indsatsen under hver er angivet i % af vækstaftalens samlede aktiviteter): 1. Femern Bælt Regionen (5%), 2. Kystnær turisme og aktiv ferie (30%), 3. Madoplevelser og kulinarisk profil (20%), 4. Kulturhistorie (30%), 5. Erhvervsturisme (15%). Rolle som brobygger: Mange bække små, gør en stor å Østdansk Turisme tager gennem vækstaftalen rolle som brobygger, facilitator og inspirator for regionens turismeudvikling og dens samspil med andre regioner, samspillet mellem kommuner/destinationer og ikke mindst mellem virksomheder. Det vil sige, at der arbejdes ud fra fælles strategier og mål samt at aktiviteterne er inkluderende og har fokus på turismefremmeværktøjer, der kan benyttes af fx destinationer og virksomheder. På denne måde skal vækstaftalen medvirke til at sikre fælles retning og mål for turismeaktører, styrket samarbejde Side 4 af 11

5 og øget effekt af den samlede turismefremmeindsats. Vækstfokus Indsatsen fokuseres på den geografi og de virksomheder, hvor potentialet er størst. Der tages således udgangspunkt i vækstvirksomheder og geografiske tyngdepunkter med kritisk masse (baseret på analyser og fakta) stærke strategiske fællesskaber med relevante aktører (målrettede og økonomisk forpligtende med både offentlige og private parter) identifikation og bearbejdning af specifikke turistsegmenter (analyse og megatrends) Aktivitetstyper sikrer en helhedsindsats Vi anvender 8 typer af aktiviteter til at realisere vækstsporenes potentiale for vækstskabelse i Region Sjællands turisme. Redskaberne er komplementære, gensidigt afhængige og føder ind til hinanden i en helhedsorienteret tilgang, der anvendes i og på tværs af alle vækstspor, og som sikrer, at vores service til turisterhvervet bringer indsatsen hele vejen i mål. Tilsammen udgør de et helheds-fokus i turismefremmeindsatsen, der går hele vejen fra identifikation af en megatrend til et salg til en turist: Aktivitet 1 Videnudvikling- og formidling Hvordan: Vi udarbejder en geografisk vækstanalyse i samarbejde med Videncenter for Kystturisme og en Vækstvirksomhedsanalyse med Væksthus Sjælland for at udvælge hvilke aktører, der skal være centrale samarbejdspartnere i forhold til at udforme og udfolde vision, strategi og mål, men også i forhold til en prioritering i Østdansk Turismes bestyrelse af, hvor og med hvem aktiviteterne gennemføres for at opnå maksimal effekt. Vi udvikler en skarpere segmentering af målgrupper i samarbejde med VisitDenmark, med inddragelse af viden om lignende tiltag i Kulturstyrelsen og andre regioner, samt foretager en systematisk inddragelse af viden om eksisterende turisters profiler og tilfredshed for at sætte turisternes behov i Side 5 af 11

6 centrum for turismeudviklingen og målrette produktudvikling og markedsføring, så den giver størst mulig effekt i forhold til målgrupperne. Endvidere tilføjer vi viden om relevante internationale turismetrends der kan inspirere udviklingen af regionen turisme. Vi monitorerer turismeudviklingen gennem indkøb og bearbejdning af data fra Danmarks Statistik, VisitDenmark og fra virksomhederne selv. Viden formidles i bearbejdet form til alle regionens turismeaktører via nyhedsbreve, btb-hjemmeside, to årlige Turisme+ udgivelser, presse m.v. Dette skal sikre, at den udviklede viden inspirerer og kvalificerer arbejdet i såvel virksomheder som hos offentlige aktører. Aktivitet 2 Strategiudvikling Hvordan: Vi tager initiativ til at involvere andre turismeaktører i fælles strategiudvikling for at opnå ressourceoptimering samling af offentlige (lokale og regionale) samt private ressourcer om fælles indsatser. Vi faciliterer formuleringen af skarpe og præcise visioner, strategier og mål for vækstsporene, visualiseret på strategikort for vækstsporene, der skal fungere som navigationskort for turismeudviklingen , i form af en ramme og et sigtepunkt for de operationelle udviklingsprojekter, vi står bag. Vi mødes 2 gange årligt med de strategiske væksthold for at følge op på strategien og justere den til, så den passer til den løbende udviklingsproces. I samarbejdsaftaler med partnerne på det strategiske plan specificerer vi gensidige leverancer, og følger årligt op på progressionen i aftalerne. I samarbejdet med øvrige regioner byder vi ind på arbejdspakke-ledelse og på leadpartnerrolle, hvor vi har relevant kompetence og faglighed at fundere buddet på. Her er det også ud fra devisen, at der skal være win-win i tværgående samarbejde, idet den samlede ressourcemængde anvendt på udvikling bliver større og koordineret på tværs. Aktivitet 3 Værdikædeudvikling Hvordan: En helt grundlæggende metode i realiseringen af vækstaftalen er at skabe samspil mellem alle relevante led i værdikæden. Alle typer af aktører skal trække vækstudviklingen i samme retning inden for den gældende turismestrategi for at den skal virke. Vækstvirksomhederne bærer ikke regionens turismevækst alene i egen virksomhed, og vi inviterer dem derfor til at samarbejde med andre typer af aktører inden for de vækstspor, der er relevante for deres type virksomhed. Vi kobler vækstvirksomhederne med fire andre aktørtyper, plus gerne med mulige investorer, hvor dette er muligt. Der sker enten på baggrund af kendskab til aktører qua Østdansk Turismes og konsortiepartnernes erfaring, eller der opsøges nye aktører. Værdikædesamarbejdet sker dels på det strategiske niveau i regi af væksthold, dels på det operationelle plan, hvor der både gennem etablering i 2014 og gennemførsel i af fælles større og flerårige projekter (3.1), dels gennem en række løbende aktiviteter: Side 6 af 11

7 (3.2) På årlige innovationsworkshops bringes private og offentlige aktører sammen om at bearbejde udvalgte problemstillinger (3.3) Med udgangspunkt i læringen fra Vækstprogram for turismevirksomheder kyst og kultur faciliteter Østdansk Turisme ca. 3 vækstgrupper af 6-10 virksomheder, hvor virksomheder med vækstpotentiale sættes sammen med andre virksomheder med samme udfordringer/potentialer og øvrige aktørtyper og kompetencer, der er nødvendige og relevante i forhold til at indfri dem. Vækstgruppernes udviklede produkter bringes videre til afprøvning på markedet gennem vækstaftalens markedsførings- og salgsaktiviteter. ( ) Desuden skabes kobling mellem dels virksomheder og uddannelsesinstitutioner og virksomheder og turoperatører. Aktivitet 4 Kompetenceudvikling Hvordan: Vi udvikler kompetenceløftende samarbejder om strategisk ledelse, innovation, bedre værtskab og service for at højne kvaliteten i udviklingen af turismeprodukter og højne turistoplevelsen, så der kommer bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det gør vi som konsulenter gennem brobygning mellem kompetenceudviklingstilbud i det eksisterende uddannelses- og erhvervsfremmesystem og turismevirksomhederne i regionen. Vi mindsker afstanden mellem vores erhverv og det etablerede uddannelses- og forretningsudviklings-system, hvor begge parter kommer tættere på hinanden, og der skabes større søgning til det etablerede system i fremtiden. Vi kobler desuden studerende, undervisere, forskere og virksomheder sammen i videndomæne-innovation i udviklingsprojekter, eventudvikling og i praktik- og ansættelsessamarbejder, hvor vi fremmer matchmakingen mellem turismetalenter under uddannelse og turismevirksomheder på jagt efter kvalificeret arbejdskraft, nyuddannede og studerende i sommerferiejobs som genkommende sæsonpersonale. (4.1) Vi tager initiativ i den funktionelle hovedstadsregion til at samarbejde med hovedstadsregionen om et serviceløft i turismen på Sjælland, Møn og Lolland- Falster. Vi indtræder desuden i en projektudviklingsgruppe til kompetenceudvikling af turismen på tværs af alle regionerne med henblik på at udfærdige en ansøgning til EU s Socialfondsmidler. I dette samarbejde byder vi ind på arbejdspakkeledelse, der passer til vores erfaringer og kompetence, med basis i erfaringerne fra Vækstprogram for turismevirksomheder og med fokus på værdikædeinnovation. Aktivitet 5 Produktudvikling Hvordan: Østdansk Turisme varetager i Vækstaftalen en basal udviklingsfunktion, som støtte til turismevirksomhedernes udviklingsressourcer til varetagelse af større innovationsopgaver. Det er meget udbredt, at det er den entreprenante ejer, direktør eller stifter, der er innovationsmotoren i virksomheden, og ofte mangler de legekammerater, der kan inspirere og skubbe tænkningen ud af de gængse rammer, eller hjælpe med fokusering, strukturering, produktspecialisering og kvalitetsudvikling af eksisterende produkter. Dette arbejde gennemføres i forskellig form: (5.1)Vi etablerer og gennemfører 3-4 større udviklingsprojekter til forbedring af regionens turismeprodukter. Projekterne skal realisere de strategier og mål, der sættes for vækstsporene. Projekterne defineres nærmere gennem workshops på en innovationskonference, der er åben for alle virksomheder. Vi bidrager med videns- og innovationsledelse, herunder facilitering og værdikædeinnovation, markeds- og målgruppeindsigt samt fundraising og projektledelse. Projekterne etableres i brede partnerskaber med klar rollefordeling og optimering af samspil mellem den kommunale og regionale turismefremmeindsats. Projekterne er Side 7 af 11

8 flerårige og vil rumme en række forskellige aktivitetstyper og følge udviklingen helt til dørs. På baggrund af den nyudviklede kundesegmentering/personaerne og den viden, vi har, om markeder og hvad der skaber værdi for kunderne, hjælper vi virksomhederne til at arbejde med co-creation i værdinetværk og værdikæder, i tværfaglige projektgrupper hvor vi bringer deltagernes viden i spil gennem videndomæne-innovation og strukturerede værdikæde-innovationsprocesser med klare mål for produktoutput. (5.2) Virksomheder, der har potentiale for at blive egentlige vækstvirksomheder, tilbydes et afgrænset raketvækstforløb. Gennem samarbejde mellem Østdansk Turisme og Væksthus Sjælland udarbejdes et forløb med viden, inspiration og sparring til virksomhederne samt facilitering af fælles forretningsudvikling. Ca. 10 virksomheder samles i et hold, der har indflydelse på forløbets indhold. (5.3) Østdansk Turisme og Væksthus Sjælland tilbyder sammen sparring til større eksisterende attraktioner med fokus på at skabe løft i oplevelsesværdi, attraktionskraft, service og mersalg. Vi foretager koblinger mellem virksomhedens og andre relevante systemer for at give dem frugtbare forstyrrelser, der i innovationsprocessen resulterer i bedre kvalificerede løsninger til et hyperkomplekst marked. Vi hjælper dem med det, de ved, de ikke ved, men også med det, de ikke ved, de ikke ved. Der sættes fokus på serviceinnovation, medarbejder- og kundedreven innovation gennem afprøvede strukturerede processer. (5.4) Med ønske om at løfte idéhøjden og bane vejen for den fremtidige vækst nedsætter Østdansk Turisme og Wonderful Copenhagen i fællesskab et hold af kreative, visionære kompetencer, der gennem en række innovationsworkshops og via bearbejdning af megatrends idéudvikler 5-10 visionære storskalakoncepter. Disse samles i idékatalog præsenteres nationalt som bud på fremtidens turisme. (5.5) Østdansk Turisme er sparringpartner og medudvikler på Femern Bælt Developments udvikling af modtageapparat for delegationsbesøg/technical visits og bistår med erfaring og kontakter fra eget arbejde med emnet. (5.6) På baggrund af egen erfaring fra arbejde med pakketering og samarbejde med indenlandske og udenlandske turoperatører vil der systematisk blive udvikles pakkeprodukter rettet mod vækstsporenes prioriterede segmenter og med udgangspunkt i viden om segmenternes behov. Der skabes kobling mellem forskellige produkttilbud i hele værdikæden og sammensættes ferietilbud, der sættes til salg via bookingportal. Her overvåges markedsresponsen og produktet tilpasses i samarbejde med virksomhederne. Den indsamlede viden stilles til rådighed for alle virksomheder, som hjælp til deres eget arbejde med at skræddersy tilbud til udvalgte kundegrupper. Aktivitet 6 Investering Hvordan: Med udgangspunkt i en ambition om at medvirke til at skaffe 50 mio.kr. til udvikling af turismen i Region Sjælland i vil vi: -Skaffe finansiering til udviklingsprojekterne (5.1) Det skal ske gennem projektmodning, og tilvejebringelse af risikovillig kapital fra f.eks. EU, statslige midler og private fonde, ligesom projektmidler fra Vækstforum Sjælland vil blive ansøgt, da de er centrale for at Østdansk Turisme kan stille med kontant medfinansiering af projekterne. Aktivitet 7 Markedsføring Hvordan: -Vi sikrer synligheden af regionen som rejsemål ved at drive et informationssite på vores platform Som følge af udvikling af nye segmenter udvikles platformen til at kunne målrette markedsføring mod disse, således at informationen tilpasses målgruppernes særlige interesser og behov. Side 8 af 11

9 Hjemmesiden fungerer som landingssite for kampagner, der gennemføres med VisitDenmark. Der genereres trafik via søgemaskineoptimering, Google Adwords og tilsvarende. Dvs. der sker en løbende overvågning af søgeord, klik og adfærd på sitet. -Med fokus på at tiltrække udenlandske turister er Østdansk Turisme opsøgende ifht. at samle virksomheder og destinationer om fælles kampagner med VisitDenmark. Der sker gennem afholdelse af informationsmøder og udarbejdelse af tilbud til mindre virksomheder om, hvordan de kan gå mange sammen om fælles international synlighed. Vi udvikler de fortællinger (brands) som vores markedsføring bygges op omkring, og som samler vores markedsføring om regionens styrkepositioner. Pressebearbejdning gennemføres i form af afvikling af ture for udenlandske journalister, som VisitDenmarks markedskontorer skaffer kontakten til. -Gennem rekruttering af EU-voluntører etableres et hold af online kommunikatører, der promoverer regionens mange oplevelser via diverse udenlandske online platforme. Aktivitet 8 Salg Hvordan: Vi udvikler en online bookingplatform, dvs. en funktionalitet/værktøj der matcher vores udbud og relevante målgrupper. Platformen søges etableret hos en kommerciel udbyder med en central/regional indgang, men udvikles også moduler hvor virksomheder og destinationer kan få egen indgang. Vi laver opsøgende arbejde for at få så mange virksomheder som muligt til at sætte produkter til salg på platformen. Dette gøres i samarbejde med destinationerne. De pakkeprodukter, som Østdansk Turisme selv laver (5.6), sættes også til salg her. Derudover bearbejdes nationale og internationale turoperatører. Kontakten til dem sker enten via VisitDenmarks udenlandske markedskontorer eller eget opsøgende arbejde (også fra tidligere kontraktperiode). De inviteres på produktkendskabstur til relevante produkter i regionen og får sparring på deres videre arbejde. Governancemodel Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse) Strategiske partnere for den samlede vækstaftale. Disse bidrager til at kvalificere indsatsens overordnede strategiske retning og dens sammenhæng med og medspil fra den nationale og tværregionale turismefremme) VisitDenmark / cvr. nr Wonderful Copenhagen / cvr. nr Væksthus Sjælland / Fonden Femern Bælt Development / Videncenter for Kystturisme / cvr. nr Side 9 af 11

10 Strategiske partnere for indsatsens forskellige vækstspor. Dvs. at centrale offentlige og private aktører er med til at forme indsatsen på det vækstspor, hvor de har deres styrkeposition. (Interessetilkendegivelser om deltagelse vækstsporene foreligger fra større turismevirksomheder, destinationsselskaber, kommuner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer) Samarbejdspartnere s rolle i vækstaftalen Operationelle partnere. Som deltager i aktiviteterne. Turismevirksomheder og andre virksomheder med flere (se aktørtyper i metodeafsnit). Østdansk Turisme er leadpartner og ansvarlig for gennemførsel af vækstaftalen/den regionale turismefremmeindsats. Initiativtager og drivkraft. Faciliterer og leder vækstspor, udvikler strategi, leder værdikæde- og produktudvikling, varetager projektudvikling, fundraising og koordination af markedsføringsaktiviteter. Østdansk Turisme indgår samarbejdsaftaler med konsortiepartnerne. Det løbende samarbejde sikres gennem bilaterale møder på såvel direktørniveau som mellem de udpegede kontaktpersoner for de enkelte samarbejdsaftalers delaktiviteter. VisitDenmark har ansvar for international markedsføring af Danmark som rejsemål. Rolle i partnerskabet er: Medudvikler på markedsføringsstrategi herunder strategi for markedsføring af de tematiske vækstspor 2, 3 og 4. Gennemfører analyser af Region Sjællands turisme (profil, økonomisk betydning) Sparringpartner på udvikling af brand, segmentanalyse og målgruppeorienterede fortællinger om regionen som rejsemål Udvikler og gennemfører markedsføringskampagner, pressebearbejdning og bearbejdning af salgsledet i udlandet Wonderful Copenhagen er turismeudviklingsselskab for Region Hovedstaden. Rolle i partnerskabet er: Medudvikler på FemernBælt-strategi og medinitiativtager til fælles projekter Partner på etablering af kompetenceudviklingsprojekt Samarbejdspartner i forhold til vækstspor 1 samt sekundært 3 og 4 Samarbejdspartner på visionsudvikling af regionens turisme på længere sigt gennem idéudvikling af nye turismekoncepter Væksthus Sjælland udøver 1-1 rådgivning af virksomheder med potentiale for vækst. Rolle i partnerskabet er: Gennemfører analyse der kortlægger (potentielle) vækstvirksomheder inden for turisme- og oplevelseserhvervet Samarbejdspartner på attraktionsudvikling og gennemførsel af raketvækstforløb. Videncenter for Kystturisme indsamler og bearbejder viden om dansk kystturisme. Rolle i partnerskabet er: Udarbejder geografisk vækstanalyse Formidler viden om kystturisternes behov/adfærd med fokus på sparring til vækstspor 2. Femern Bælt Development arbejder for at maksimere effekten af Femernbæltforbindelsen i erhvervet. Rolle i partnerskabet: Side 10 af 11

11 Udvikler sammen med ØDT modtageapparat og tilbud om technical visits Sparringpartner på vækstspor 1 og 5 Medarbejderressour cer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden og de enkelte år Direktører, ledende medarbejdere og ekspertkompetencer inden for hele aktivitetsfeltet hos Østdansk Turisme og partnerne. Aktivitet Budget 14 Budget 15 Budget 16 Videnudvikling/ formidling kr kr kr Ledelse/strategi/"brobygger" rolle kr kr kr Værdikædeudvikling kr kr kr Kompetenceudvikling kr kr kr Produktudvikling kr kr kr Fundraising/investering kr kr kr Markedsføring kr kr kr Salg kr kr kr Overhead kr kr kr I ALT kr kr kr Side 11 af 11

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme

Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme Indhold Etableringen af Partnerskab for Østersøturisme - fokus på vækst i kyst- og naturturismen... 3 Partnerskab for Østersøturisme

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf...

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf... Page 1 of 5 For at se denne e-mail som en web side, klik her. Nyt fra Destination Femernbælt Både på tysk og dansk side foregår der i sommer en række konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet Destination

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere