Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2)"

Transkript

1 Praktikmål og læringsaktiviteter for ken (praktikperiode 2) Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene. Du skal arbejde med målene gennem hele din uddannelse, og i hver enkelt praktik skal du inddrage den viden og erfaring, du har opnået på det pågældende tidspunkt i din uddannelse. Du skal bruge din teoretiske viden og dine erhvervsfaglige kompetencer til at løse faglige opgaver ansvarsfuldt, selvstændigt og professionelt. Elevens navn: Praktikperiode: Praktikvejleders navn: Praktikansvarliges navn: 1

2 Indholdsfortegnelse: Velkomst og vejledning Social- og sundhedsassistentuddannelsens 14 kompetencemål Social- og sundhedsassistentuddannelsens 20 praktikmål Præsentation af praktikkens præstationsstandarder Læringsaktiviteter til de 20 praktikmål 2

3 Kære social- og sundhedsassistentelev Velkommen! Vi håber og ønsker, at du får en spændende og lærerig praktikperiode med mange gode oplevelser. Social- og sundhedsassistentuddannelsens 14 kompetencemål er fælles mål for både teori og praktik. De 20 praktikmål er den del af de 14 kompetencemål, som du skal arbejde med i praktikken. I praktikkerne er der forskelligt fokus: Læringsaktiviteterne i denne mappe er med fokus på psykiatrien i din 2. praktikperiode. 1. praktik: Det nære sundhedsvæsen Målet med praktik 1 er, at eleven kan handle professionelt inden for ældreområdet, den primære målgruppe for eleven er borgere med behov for grundlæggende pleje, omsorg og praktisk bistand 2. praktik: Psykiatri Målet med praktik 2 er, at eleven kan handle professionelt inden for misbrugs-, handicap- og psykiatriområdet, herunder også demens, enten i en kommune eller i regionsregi. Den primære målgruppe for eleven i 2. praktik er borgere med psykiske funktionsnedsættelser, psykiatriske lidelser, misbrug og demens. Temaer i fokus i 2. praktik: Relationsdannelse og kommunikation Recovery og rehabilitering Mestring Aktiviteter Medicin Forebyggelse og sundhedsfremme Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Patientsikkerhed Neuropædagogik Socialpædagogisk tilgang Det vil derfor være naturligt, at praktikmålene 2, 4, 5, 7,10 og 12 bliver centrale for læring i denne praktik, men du skal arbejde med alle mål i praktikken 3

4 3. Praktik: Det sammenhængende sundhedsvæsen Målet med praktik 3 er, at eleven kan handle professionelt inden for rammen af det sammenhængende sundhedsvæsen og kan samarbejde og kommunikere med alle relevante parter omkring borgere/patienter. Den primære målgruppe for eleven i 3. praktik er borgere i eget hjem, på kommunale midlertidige/akutte tilbud og patienter på sygehus. Dokumentation af din læreproces Praktikmålene er de samme i alle praktikker i uddannelsen. Du kan arbejde med praktikmålene i Elevplan, alene og sammen med din praktikvejleder. Du skal dokumentere dine refleksioner, din viden og dine færdigheder. Du kan dokumentere det: I din logbog her er det godt at bruge uddannelsens refleksionsmodel eller anden brugbar model fra din vejleder Gennem mundtlig refleksion med din praktikvejleder Gennem skriftlige opgaver o. lign I Elevplan (under elevens kommentar) eller i et printet eller elektronisk eksemplar af Din dokumentation vil typisk indeholde faglige refleksioner, opgavebesvarelser og beskrivelser af handlinger ud fra konkrete opgaver hos borgerne. Hvis du er i tvivl, så spørg din vejleder. Du kan uploade dine opgavebesvarelser fra f. eks. praktikmål i Elevplan. Der er forskellige læringsaktiviteter til målene i de forskellige praktikker. Læringsaktiviteterne er en guide for dig som elev og vejledere til, hvordan du som elev kan opnå målene. Ud for hvert mål er angivet hvilket niveau, det tilstræbes, at du som elev kan nå i denne praktik. Der kan være mange forskellige veje til at nå målene, de enkelte praktikker er meget forskellige og kan derfor tilbyde forskellige læringsmuligheder. De læringsaktiviteter, der er oplistet under hvert praktikmål, skal læses som eksempler på læringsaktiviteter for at opnå læring. Din egen evaluering skal inddrages i dine vejledningssamtaler med din praktikvejleder. Du skal sammen med din praktikvejleder planlægge et målrettet læringsforløb. Derfor er det vigtigt, at du forbereder dig til dine samtaler, og det gør du ud fra praktikmål, din personlige uddannelsesplan, karakterer og praktikerklæringer fra tidligere praktikperioder. Vi er åbne for nye ideer og modtager gerne dine kommentarer i uddannelsesforløbet og glæder os til samarbejdet med dig. Med venlig hilsen De uddannelsesansvarlige i praktikken 4

5 Social og sundhedsassistentuddannelsens 14 kompetencemål: 1. Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson. Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og procedurer for patientsikkerhed. 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang. 3. Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage palliativ pleje. 4. Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser. 6. Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation. 7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv. 8. Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 9. Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/borgerforløb, i relation til arbejdets organisering. 10. Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 11. Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt. 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi. 13. Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder rene rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger og frivillige herom. 14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 5

6 Social og sundhedsassistentuddannelsens 20 praktikmål: 1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. 2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. 3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. 4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. 5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. 6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. 7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. 8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. 9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. 10. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Kompetencemål: 1, 2, 4, 6, 11, 13 Kompetencemål: 1, 4, 11 Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Kompetencemål: 2, 5, 6 Kompetencemål: 2, 6, 7 Kompetencemål: 2, 5, 11, 12 Kompetencemål: 2, 6, 7 Kompetencemål: 5, 10, 11, 13 Kompetencemål: 1, 2, 4, 10 Kompetencemål: 5, 6, 7 6

7 11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Kompetencemål: 5, 6, 7, 8, Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. 13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. 14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. 15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. 16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. 17. Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. 18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. 19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Kompetencemål: 4, 6, 7, 9, 14 Kompetencemål: 8, 9, 10, 11 Kompetencemål: 1, 8, 9 Kompetencemål: 7, 8, 9, 10, 11 Kompetencemål: 2, 8, 11, 12 Kompetencemål: 1, 8, 12 Kompetencemål: 12, 13, 14 Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5 Kompetencemål: 1, 10, 12 7

8 Praktikmålene er de samme for alle elever og i alle praktikker og hver enkel praktik skal godkendes. I praktikken arbejder vi på, at hver eneste elev bliver så dygtig som muligt. Derfor får alle elever flere udfordringer i takt med, at deres kompetencer øges. Det er vejlederen, der vurderer, om du har nået det forventede niveau, og om din praktik bliver godkendt. Din målopfyldelse er individuel ud fra din vejleders vurderinger og i samarbejde med dig med de tre første præstationsstandarder. Præsentation af praktikkens præstationsstandarder: Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynder niveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikke-rutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 8

9 Ekspert niveau: Ekspertniveau er skolefag og er knyttet til elever, der går på talentspor. I disse fag er der specifikke teoretiske mål på ekspert niveau. Praktikkens præstationsstandarder kan også beskrives således: Niveau Begynder Ord, der beskriver det niveau, som opgaven løses på Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder Ord, der beskriver den personlige kompetence, som knytter sig til niveauet Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret Rutinemæssig eller kendt situation. Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret Ikke-rutine situationer. Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Tager selvstændigt ansvar. Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. 9

10 Praktikmål 1 Sygeplejehandlinger - sygeplejeprocessen Praktikmål 1 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. Kompetencemål: 1, 2, 4, 6, 11, 13 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Samarbejder med borgerne og pårørende med udgangspunkt i sygeplejeprocessen og Virginia Hendersons 14 behovsområder: - Identificerer - Målsætter - Tilrettelægger - Udfører - Dokumenterer - Evaluerer - Justerer i forhold til borgernes tilstande/situationer Feedback: Samarbejder kontinuerligt tværsektorielt og tværfagligt i forhold til borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser Anvender relevante elektroniske værktøjer i dokumentation omkring borgerne Deltager i modtagelse af nye borgere på praktikstedet Kender og anvender praktikstedets procedurer og kvalitetsstandarder Anvender den socialpædagogiske tilgang til borgerne Anvender sin neuropædagogiske forståelsesramme i sit samarbejde med borgerne og deres netværk 10

11 Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 2 Faglige og kliniske vurderinger Screeningsværktøjer Praktikmål 2 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. Kompetencemål: 1, 4, 11 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Observerer symptomer på psykiatriske lidelser f. eks: Affektive lidelser Psykoser Misbrugsproblematikker Demens Angsttilstande Feedback: Kender borgernes habitualtilstande Udvikler det faglige skøn ift. både fysiske og psykiske forandringer og handler derpå Kender og anvender relevante screeningsværktøjer f.eks. 11

12 TOBS/TOKS Urinscreening for euforiserende stof Ernæringsscreening Selvmordscreening Abstinensscreening Igangsætter og understøtter vedligeholdelses- og genoptræningsplaner Igangsætter ordinerede behandlinger i samarbejde med autoriseret personale Kender og anvender lokale procedurer og retningslinjer Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 3 Uforudsete og komplekse problemstillinger Delegerede opgaver Palliation Praktikmål 3 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Målet tilstræbes nået på begynder niveau i praktik 2 12

13 Kender og handler inden for eget ansvarsog kompetence område i forhold til borgere med psykiske lidelser, handicaps eller misbrug Feedback: Identificerer, risikovurderer og reagerer korrekt på forværringer i borgernes tilstande Anvender viden om sammenhænge mellem borgernes/patienternes psykiske, fysiske og sociale tilstande Har kendskab til tværfaglige samarbejdspartneres og kollegers kompetenceområder Udfører sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde i forhold til delegerede opgaver ved uforudsete/ komplekse problemstillinger Yder palliativ pleje i samarbejde med relevante samarbejdspartnere Kender lokale procedurer for mors herunder, livstestamente og lignende Støtter pårørende og netværk omkring borgere i uforudsete/ komplekse / palliative forløb Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 13

14 Praktikmål 4 Mestring, rehabilitering og recovery Praktikmål 4 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. Kompetencemål: 2, 5, 6 Målet tilstræbes nået på avanceret niveau i praktik 2 Anvender sin viden omkring recovery, mestring og rehabilitering i arbejdet med borgere med psykiske sygdomme, handicaps eller misbrug og deres pårørende og netværk Feedback: Samarbejder med andre faggrupper i den rehabiliterende tilgang Indhenter viden omkring borgernes ønsker og muligheder i relationen med borgerne Opstiller fælles mål med borgerne og arbejder efter Jeg-støttende/styrkende principper Anerkender og respekterer spændingsfeltet mellem faglig viden og borgernes ressourcer og selvbestemmelsesret Arbejder sundhedsfremmende ud fra Antonovskys teori Understøtter borgerne i hverdagens gøremål ved at arbejde motiverende og involverende, med udgangspunkt i borgernes ressourcer Forebygger tilbagefald og forringelse af borgernes funktionsevne i samarbejde med borgerne og relevante samarbejdspartnere 14

15 Reflekterer professionelt over etiske problemstillinger og dilemmaer Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 5 Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsygdomme Praktikmål 5 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. Kompetencemål: 2, 6, 7 Målet tilstræbes nået på avanceret niveau i praktik 2 Anvender viden omkring almindelig forekommende livsstilssygdomme i et forebyggende perspektiv hos borgere med psykiske sygdomme, handicaps og misbrug Feedback: Vejleder og motiverer borgerne til mestring af egne liv, med baggrund i et helhedsorienteret menneskesyn Udfører sygdomsforebyggende arbejde i forhold til livsstilssygdomme ud fra KRAM faktorer under hensyn til borgernes ressourcer, behov og valg 15

16 Udfører sundhedsfremmende arbejde med borgerne i centrum Anvender i samarbejde med borgere metoder som: Mindste indgrebsprincippet Rehabiliterende tilgang Jeg støttende tilgang Kognitiv, ressource fokuseret, anerkendende pædagogik (KRAP) Det gode hverdagsliv Skelner mellem eget og borgernes perspektiv i sundhedsfremmearbejdet Kender og inddrager frivillige tilbud Kender og inddrager andre relevante fagprofessionelles indsats på området Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 6 Omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje Praktikmål 6 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. Kompetencemål: 2, 5, 11, 12 Målet tilstræbes nået på avanceret niveau i praktik 2 16

17 Skaber en god og tillidsfuld relation til borgere med psykiske lidelse, misbrug og handicaps igennem en empatisk og omsorgsfuld praksis Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Reflekterer over borgernes fysiske, psykiske og sociale behov Reflekterer over rehabiliterende tilgang i arbejdet med borgerne og tager udgangspunkt i borgernes funktionsniveau, kultur, behov, vaner, vilkår m.m. Arbejder rehabiliterende med borgerne i hverdagsaktiviteter med afsæt i habitualtilstanden Planlægger, udfører og evaluerer individuelt og helhedsorienteret personlig pleje: Bad, øvre og nedre toilette Toiletbesøg På og afklædning Hudpleje Mundpleje og tandbørstning Barbering og hårpleje Samarbejder professionelt med borgerne og evt. pårørende om varetagelse af tøjvask, rengøring og andre daglige gøremål: Udfører korrekt sengeredning og skift af sengetøj Gør korrekt rent i forhold til kvalitetsstandarder, arbejdsmiljø, miljø m.m. Håndterer vasketøj korrekt Udviser hensigtsmæssig brug af ressourcer f.eks. handsker og vaskeklude Understøtter og styrker borgernes livsudfoldelse og livskvalitet Vurderer behov for ændringer i visitationen og bevillinger og reagerer relevant herpå efter praktikstedets vejledninger 17

18 Ernæring: Observerer, handler på og dokumenterer borgernes ernæringstilstand, herunder anvender praktikstedets screeningsredskaber Anvender sin viden om borgernes ernæringstilstande og iværksætter relevante initiativer Håndterer og serverer ernæringsrigtig kost under hensyn til den enkelte borgers behov Skaber hensigtsmæssige rammer omkring måltiderne Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 7 Aktiviteter Praktikmål 7 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. Kompetencemål: 2, 6, 7 Målet tilstræbes nået på avanceret niveau i praktik 2 18

19 Kender aktiviteters betydning for oplevelsen af livskvalitet hos borgere med psykiske lidelse, misbrug og handicaps Feedback: Afdækker sammen med borgere deres ressourcer, belastninger og barrierer i forhold til aktiviteter Støtter borgeres ønsker til valg af fysiske, psykiske, sociale og kulturelle aktiviteter Tilrettelægger, gennemfører og evaluerer aktiviteter i grupper eller individuelt f.eks. bagning, værksted, håndarbejde, brug af internet, spil, dans, fællesspisning, cykelture, gåture, løbeture, udeliv m.m. Arbejder med at bevare/styrke borgernes netværk Inddrager frivillige fællesskaber og aktivitetstilbud f.eks. selvhjælpsgrupper, daghjem, aktivitets- og ældrecentre, støtte centre, besøgsvenner Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 19

20 Praktikmål 8 Hygiejne Praktikmål 8 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. Kompetencemål: 5, 10, 11, 13 Målet tilstræbes nået på avanceret niveau i praktik 2 Kender og efterlever generelle nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Seruminstitut (se link) Feedback: Kender og efterlever lokale instrukser og retningslinjer for hygiejne Bryder smitteveje og gøre rede for årsagssammenhænge i forbindelse med infektioner Udfører korrekt håndhygiejne Vejleder borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere om smitterisici og hygiejne på en anerkendende og respektfuld måde med hensyntagen til borgernes psykiske lidelse, misbrug eller handicaps Kender og efterlever egenkontrol og lokale retningslinjer for tilberedning af mad Håndterer vasketøj hygiejnisk korrekt Kender rengøringens betydning for forebyggelse af smittespredning Bortskaffer risikoaffald korrekt Har kendskab til forekommende infektionssygdomme på praktikstedet og agerer efter retningslinjerne herfor 20

21 Efterlever uniformsetiketten Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 9 Medicinhåndtering Praktikmål 9 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Kompetencemål: 1, 2, 4 og 10 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Følger praktikstedets regler og kliniske retningslinjer for medicinhåndtering og delegering, herunder dokumentation med fokus på borgere med psykiske lidelse, misbrug og handicaps Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Kender virkning og bivirkninger ved hyppigt anvendt medicin hos tildelte borgere f.eks. Antidepressiva Anxiolytika Demensmedicin Hypnotica Sederende præparater 21

22 Udviser omhyggelighed og ansvarlighed over for egne handlinger i medicinhåndtering Modtager sidemandsoplæring i Fælles Medicin Kort (FMK) og forstår eget ansvarsområde som kommende autoriseret sundhedsfagligt personale Dokumenterer observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning med særlig fokus på psykofarmaka i kommunens elektroniske dokumentationssystem Dokumenterer efter Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbindelse med dosisdispensering Orienterer sig i og er opsøgende for viden i Kender og følger praktikstedets vejledninger omkring utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering Orienterer sig i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (se link) Følger praktikstedets regler og procedurer i forhold til bortskaffelse af medicinrester/plastre/nåle osv. Orienterer og samarbejder med borgere og pårørende i forbindelse med opstart af ny medicin og i forbindelse med at sikre compliance i forhold til ordineret medicin Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 22

23 Praktikmål 10 Relation, samarbejde og kommunikation Praktikmål 10 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Kompetencemål: 5, 6 og 7 Målet tilstræbes nået på avanceret niveau i praktik 2 Udviser imødekommenhed, skaber tryghed og tilpasser egen kommunikation verbal og nonverbal til de enkelte borgere med psykiske lidelser, misbrug og handicaps Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Kommunikerer målrettet Kommunikerer anerkendende Lytter aktivt Kender og anvender forskellige kommunikationsformer Skaber tillid og gode samarbejdssituationer med borgere, pårørende og frivillige Reflekterer over egne kommunikative kompetencer og kan skelne mellem privat, personlig og professionel kommunikation Etablerer og fastholder professionelle relationer til borgere, pårørende og frivillige 23

24 Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 11 Pædagogiske aktiviteter, vejledning Praktikmål 11 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Kompetencemål: 5, 6, 7, 8 og 9 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Tilrettelægger, gennemfører og evaluerer systematisk pædagogiske aktiviteter til borgere med psykiske lidelse, misbrug og handicaps f.eks. med udgangspunkt i SMART-modellen: - Specifikt - Målbart - Accepteret - Realistisk - Tidsbegrænset Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Arbejder pædagogisk og aktiverende i sin udførelse af praktisk hjælp og pleje sammen med borgerne gennem neuropædagogisk metode og socialpædagogisk tilgang Vejleder kolleger og andre elever pædagogisk og anerkendende 24

25 Arbejder bevidst med egen forforståelse og med egen rummelighed i mødet med borgere med psykiske lidelser, handicaps, misbrugsproblematikker og demens Dokumenterer aktiviteter i elektronisk dokumentationssystem og ajourfører handlingsplaner ud fra evaluering af pædagogiske aktiviteter Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 12 Sikkerhed, konflikthåndtering og voldforebyggelse Praktikmål 12 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Kompetencemål: 4, 6, 7, 9 og 14 Målet tilstræbes nået på avanceret niveau i praktik 2 Observerer borgere med misbrug, psykiske handicaps eller lidelser, når der sker en forværring i deres psykiske tilstand Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Analyserer og reflekterer over borgeres tilstand med henblik på konfliktnedtrappende pleje, omsorg og behandling 25

26 Kommunikerer tillidsskabende og konfliktdæmpende verbalt og non-verbalt Justerer og dokumenterer aftalte indsatser Værner om borgernes integritet og selvbestemmelse Dokumenterer når plejeopgaver og lign. ikke kan udføres i samarbejde med borgerne Dokumenterer evt. magtanvendelse efter gældende retningslinjer Lærer af egne oplevede konflikter gennem refleksion og vejledning, samt deltager i eventuelle supervisionsseancer på praktikstedet Handler ansvarligt i forhold til egen og andres sikkerhed Kender og anvender praktikstedets procedure for forebyggelse af konflikter, mobning, chikane, vold og trusler om vold Kender og følger praktikstedets arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger evt. brug af personsøger og overfaldsalarm Identificerer risici om vold, trusler om vold mobning og chikane Har kendskab til den lokale arbejdsmiljørepræsentants (AMR) ansvars- og kompetenceområde Kender praktikstedets praksis med at indberette arbejdsulykker, arbejdsskader og utilsigtede hændelser Kender praktikstedets kriseplaner 26

27 Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 13 Dokumentation, borgerforløb og kvalitet Praktikmål 13 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borgerforløb og øge den borger-oplevede kvalitet Kompetencemål: 8, 9, 10, 11 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Feedback: Arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens (se link) i forhold til borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser Kender og anvender praktikstedets elektroniske dokumentationssystem Orienterer sig fyldestgørende i forhold til tidligere dokumentation omkring borgerne Dokumenterer præcist og korrekt for at sikre kontinuitet og kvalitet for borgerne, herunder også i overgange mellem afdelinger og sektorer Anvender fagsprog skriftligt og mundtligt i kommunikation og dokumentation 27

28 Formidler relevante og nødvendige informationer på f.eks. morgenmøder, konferencer mm. Anvender relevante dokumenter i forbindelse med dataindsamling og videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med overgange internt i kommunen og på tværs af sektorer f. eks: - Interne dokumenter og tjeklister - Medicinoversigter i samarbejde med autoriseret kollega - Sundhedsaftalerne - Visitationspapirer - Opretter og ajourfører handleplaner Arbejder professionelt i forhold til tavshedspligt, samtykke og persondataloven Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 28

29 Praktikmål 14 Koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde Teamsamarbejde Praktikmål 14 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. Kompetencemål: 1, 8, 9 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Feedback: Arbejder bevidst med opgaver i forhold til borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser inden for eget kompetenceområde, og kan delegere til andre faggrupper ud fra deres kompetenceområder Arbejder aktivt og ansvarligt i koordineringen omkring borgerne f. eks: - Opsøger viden og indsigt - Sætter mål sammen med borgere og kontaktpersoner - Delegerer evt. til andre faggrupper - Evaluerer og følger op på opgaverne Udviser overblik og tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation Opøver en koordinerende funktion i enheden, samt deltager i teamets planlægning af enhedens arbejde i hele døgnet Sikrer kontinuitet og kvalitet i borgerforløbet med borgernes mål for øje Tager medansvar for at afsnittet fungerer og bidrager til fortsat udvikling af afsnittets fysiske og psykiske arbejdsmiljø 29

30 Varetager de administrative opgaver omkring borgerne og sikrer kontinuitet og kvalitet inden for sit ansvarsområde Udviser åbenhed, nænsomhed og inklusion over for borgerne med psykiske lidelser, handicaps og misbrug og deres netværk Reflekterer og udvikler opmærksomheden på relationers betydning, herunder egen andel i relationer i forhold til borgerkontakter og samarbejdspartnere Udvikler i praktikforløbet sine kompetencer til samarbejde med borgerne, pårørende, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 15 Tværprofessionel og tværsektoriel indsats Praktikmål 15 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. Kompetencemål: 7, 8, 9, 10, 11 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 30

31 Kender og videreformidler de forskellige tilbud, der findes i region og kommuner i forhold til borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser Feedback: Planlægger og medvirker aktivt ved indflytning/overflytning/udflytning af borgere Har kendskab til forskellige sundhedsfaglige ydelser Samarbejder med borgerne om aftaler, der skal indgås med for eksempel sygehus, hjemmepleje, egen læge og pårørende i forbindelse med udskrivning, midlertidige ophold og hjemkomst Tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation og hverdagsliv Indgår i konstruktivt samarbejde i forbindelse med modtagelse, udskrivning og hjemkomst af borgere med f. eks: - Distriktspsykiatrien - Gerontopsykiatrien - Egen læge - Psykologer - Misbrugsbehandlere - VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område) - Diætister - Sundhedscenter - Dagcentre - Jobcenter Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 31

32 Praktikmål 16 Sygepleje, teknologi og erfaringsbaseret viden og evidens Praktikmål 16 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. Kompetencemål: 2, 8, 11, 12 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Anvender viden om forskellige psykiatriske sygdomme, handicappedes vilkår og udfordringer samt følgesygdomme, herunder også livsstils-sygdomme og somatiske sygdomme i sin udførelse af sygeplejen og anvendelse af hjælpemidler Feedback: Deltager i vurdering af behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser Kender og anvender velfærdsteknologiske hjælpemidler, og er opsøgende i forhold til ny velfærdsteknologi Deltager i dialog med borgere, pårørende og kolleger i forhold til konkrete hjælpemidler Inspirerer og motiverer borgere, pårørende og kolleger til brug af relevante hjælpemidler og medtænker borgernes tryghed og selvbestemmelse Kender fordele og ulemper ved brug af borgerrettede og personalerettede velfærdsteknologiske hjælpemidler, f.eks. i forhold til: 32

33 - Selvhjulpenhed autonomi - Effektivitet og kvalitet - Arbejdsmiljø - Ergonomi - Rehabilitering - Behandling - Tryghed Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 17 Kvalitetssikring og patientsikkerhed Praktikmål 17 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde Kompetencemål:1, 8,12 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Har fokus på og indgår i kvalitetssikring og evidensbaseret praksis i plejen af borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Anvender praktikstedets kvalitetstandarder, instrukser og vejledninger f eks. i forhold til: Medicinadministration Kateterpleje Sondeernæring Hygiejne Tandlæge Opfølgning efter indlæggelser 33

34 Sagsflow Håndterer personfølsomme oplysninger og data korrekt i henhold til patientdataloven (se link) Overholder sin tavshedspligt og er loyal over for kolleger og praktiksted. Giver konstruktiv kritik og ros på rette tid og sted Samarbejder professionelt med evt. personlig værge eller netværk med myndighedsfunktion Kender egne og andre faggruppers kompetencer, og udvikler god praksis i forhold til snitflader og det tværfaglige samarbejde Deltager i praktikstedets praksis med indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser (UTH) Reflekterer over egen rolle ift. praktikstedets arbejde med patientsikkerhed Navigerer og engagerer sig i det tværprofessionelle samarbejde omkring borgernes sikkerhed og kvalitet i plejen Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 34

35 Praktikmål 18 Arbejdsmiljø og forflytning Praktikmål 18 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Kompetencemål: 12, 13, 14 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Udvikler egen rummelighed og græsesætning i sit samarbejde med borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Kender praktikstedets arbejdsmiljøorganisering, herunder kendskab til arbejdsmiljørepræsentantens og forflytningsvejlederens roller Kender og anvender: Sikkerhedsmappe Voldspolitik på praktikstedet Arbejdspladsvurdering (APV) Korrekte/hensigtsmæssige arbejdsstillinger Arbejdsmiljø både fysisk og psykisk Ergonomiske vejledninger Magtanvendelse Indberetninger Kendskab til arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynet Lokale sikkerhedsregler Anvender viden om forebyggelse af arbejdsskader, og kendskab til anmeldelse af arbejdsskader Udvikler en bevidsthed omkring ansvar for egen og andres sikkerhed på praktikstedet og medvirker aktivt til et godt psykisk arbejdsmiljø 35

36 Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen Praktikmål 19 Etiske og faglige dilemmaer for den professionelle sundhedsperson Praktikmål 19 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Reflekterer over faglige valg og dilemmaer i forhold til borgere med misbrug, psykiske handicaps og lidelser Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Overholder reglerne for tavshedspligt Forholder sig professionelt til de etiske dilemmaer, der kan opstå mellem den faglige viden og borgernes opfattelse af livskvalitet Arbejder med sig selv og sin professionelle praksis i forhold til begreber som f. eks: Omsorgssvigt/magtanvendelse Omsorgspligt Patientrettigheder 36

37 Selvbestemmelse og medbestemmelse Livskvalitet Klagevejledning Medinddrager pårørende, frivillige og evt. private aktører i relevante hverdagsaktiviteter Kender praktikstedets eventuelle retningslinjer i forhold til borgernes seksualitet Reflekterer og handler professionelt hos borgere med selvskadende og udad reagerende adfærd Kender og følger retningslinjer for personligt værgemål, patientrettigheder og udviser respekt i omgangen med borgernes midler Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 37

38 Praktikmål 20 På vej mod autorisation Praktikmål 20 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder Kompetencemål: 1, 10, 12 Målet tilstræbes nået på rutineret niveau i praktik 2 Forholder sig til social-og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde inden for handicap- og psykiatri-, demens- og misbrugsområdet, med henblik på udvikling af egen fagidentitet som autoriseret sundhedsperson Elevens refleksioner over eget niveau og vejlederens feedback Vokser kontinuerligt i forhold til social- og sundhedsassistentens kompetenceområde Kender love, bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen (Se link) Arbejder ud fra praktikstedets kompetenceprofil for social- sundhedsassistenter og regler for delegering Kender lov om autorisation og sundhedsfaglig virksomhed (Se link) Kender og anvender relevante dele af Serviceloven (Se link) Kender og anvender relevante dele af Sundhedsloven (Se link) Løser opgaver fra Lærebog i praktikken efter anvisning fra praktikvejlederen 38

39 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser: Uddannelsesordning: Lov om sundhedsfaglig autorisation: Serviceloven: Sundhedsloven: Psykiatriloven: 39

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne der skal hjælpe dig

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere