OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST"

Transkript

1 NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2

2

3 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 3 INDHOLD 1 Introduktion 4 2 Nøgletal for turismen ved Vestkysten 5 3 Antal overnatninger De største overnatningsformer Udviklingen Turismeforbrug Turismeforbrug fra kommercielle og ikkekommercielle overnatningsformer Udenlandsk bidrag til forbruget Døgnforbrug 15 BILAG Bilag A Turismeafledte effekter for beskæftigelsen 17

4 4 ARBEJDSPAPIR 2: OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 1 Introduktion Dette arbejdspapir er det andet i rækken af fem arbejdspapirer om turismen ved Vestkysten. Til sammen bidrager arbejdspapirerne til at kortlægge turismen ved Danmarks Vestkyst. Arbejdspapir 2: Overnatninger og turismeforbrug ved Danmarks Vestkyst gennemgår overnatninger og udviklingen i antal overnatninger samt turismeforbruget i de 11 Vestkystkommuner samt turismeforbruget. Rapporten kommer ind på følgende emner: Overnatninger fordelt på overnatningsformer og markeder Sæson Udviklingen i perioden Turisternes døgnforbrug og den samlede turismeomsætning Rapporten bygger på særkørsler gennemført af VisitDenmark af Danmarks Statistiks overnatningsstatistik samt VisitDenmarks turismesatellitregnskab (2014). For en mere detaljeret gennemgang af overnatninger og turismeforbrug i hver enkelt kommune henvises til arbejdspapir 3 Nøgletal for hver af de 11 Vestkystkommuner. Ligesom de øvrige arbejdspapirer er nærværende rapport udformet for at kortlægge Vestkystens turisme med særligt blik på vækstpotentialer de kommende år. Analysearbejdet er første fase af et samarbejde mellem de tre vestdanske regioner, Realdania, de 11 kommuner med kyst ud mod Vesterhavet og Dansk Kyst- og Naturturisme om at udarbejde en samlet udviklingsplan for Vestkysten. Arbejdspapirerne er udarbejdet af COWI A/S med bidrag fra Eskild Hansen Strategibureau, EHSB og Lars Bernard Jørgensen i perioden december 2016 august Opdragsgiver for analyserne er sekretariat for Partnerskab for Vestkystturisme på vegne af parterne i Udviklingsplan for Vestkystturisme. Arbejdspapirer udarbejdet som led i kortlægningen af Vestkysten: Arbejdspapir 1. Kapacitet og turismeudbud ved Danmarks Vestkyst Arbejdspapir 2. Overnatninger og turismeforbrug ved Danmarks Vestkyst Arbejdspapir 3. Nøgletal for turismen i de 11 Vestkystkommuner Arbejdspapir 4. Trends i rejsemarkedet af betydning for Vestkysten Arbejdspapir 5. Konkurrencen fra den nordtyske kyst

5 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 5 2 Nøgletal for turismen ved Vestkysten Der var i 2016 i alt 17,3 mio. turistovernatninger i de 11 Vestkystkommuner. De største overnatningsformer er lejet feriehus, som udgør 65 pct. af alle overnatninger, efterfulgt af camping, som står for 19 pct. af alle overnatningerne langs Vestkysten. Overnatningerne er kendetegnet ved en ujævn sæsonfordeling. Især campingturismen er sæsonbetonet med over en tredjedel af alle overnatninger i juli måned. Efter år med stagnation er turismen samlet set vokset støt siden I 2016 var der 1,4 mio. flere overnatninger i 2016 end i 2008 ved Vestkysten. I forhold til 2008 har der været høje vækstrater på turismen i lejet feriehus og hotel begge har haft en årlig gennemsnitlig vækst på godt 2,2 procent. Camping og øvrige overnatningsformer er set som en gennemsnitsbetragtning faldet. Mens danske overnatninger samlet set er stagneret (årligt gennemsnitligt fald på -0,2 pct.), er tyske overnatninger vokset med i gennemsnit årligt 2 pct. i perioden , en vækst, der dog for alvor har taget fart de seneste tre år. I de 11 vestkystkommuner er der et samlet turismeforbrug på i alt 14,3 mia. kr., heraf står det udenlandske turismeforbrug for godt halvdelen (7,4 mia. kr.). Turisme i såkaldt ikke-kommercielle overnatningsformer, herunder primært brug af eget sommerhus, skaber en betydelig omsætning på i alt 4,8 mia. kr. En turist ved Vestkysten forbruger i gennemsnit mellem 389 kr. og 1406 kr. pr. døgn afhængigt af overnatningsform. Inklusive afledte effekter står turismen bag job (årsværk) i de 11 Vestkystkommuner

6 6 ARBEJDSPAPIR 2: OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 3 Antal overnatninger I 2016 havde Vestkysten i alt 17,3 mio. overnatninger i kommercielle enheder, svarende til 34 pct. af alle overnatninger i Danmark. Dette kapitel gennemgår fordelingen af overnatninger på overnatningsformer, nationalitet, kommuner og sæson samt udviklingen siden De største overnatningsformer Turismen i lejet feriehus dominerer Vestkysten. Med i alt 11,3 mio. overnatninger i lejet feriehus i 2016 udgør overnatninger i lejede feriehuse 65 pct. af alle de kommercielle overnatninger. Overnatninger på campingpladser står for 19 pct. af alle overnatninger, feriecentre står for 8 pct., mens hoteller kun tegner sig for 6 pct. af alle overnatninger i de 11 kommuner. Overnatninger i lejet feriehus er den største overnatningsform i alle kommuner, undtagen Frederikshavn og Esbjerg kommuner, hvor hotelsektoren er størst. I Frederikshavn kommune overgår camping endvidere feriehusturismen. Hotelturismen er stærkt koncentreret om to kommuner; Frederikshavn, som er den største hotelkommune, efterfulgt af Esbjerg. Campingovernatningerne fordeler sig over alle kommuner med koncentrationer i Varde, Frederikshavn, Jammerbugt og Ringkøbing-Skjern. Tabel 3-1 Overnatninger (1.000) i 2016 fordelt på overnatningsformer og kommuner. Lejet feriehus Camping Hotel Øvrige former I alt Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt VisitDenmark overnatningsstatistik, 'Øvrige former' dækker over feriecentre, vandrehjem og lystbådehavne. Overnatninger på hoteller i Lemvig og Holstebro er indeholdt i øvrige. Som følge af store koncentrationer af overnatninger i lejet feriehus, udgør Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner de største turismemæssige kommuner langs Vestkysten opgjort efter overnatningstal. En tredjedel af samtlige overnatninger langs Vestkysten finder sted i lejede feriehuse i Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.

7 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 7 De tre nordligste kommuner og Tønder rummer endvidere store turismemæssige koncentrationer Ikke-kommercielle overnatningsformer Inklusive overnatninger i ikke-kommercielle overnatningsformer kommer antallet af overnatninger i de 11 Vestkystkommuner op på knap 27 mio. overnatninger, foruden 4,6 mio. endagsbesøg (2014-opgørelse). Medregner man de private overnatninger viser analysen, at Sommerhuset udgør en om muligt endnu stærkere overnatningsform. De godt 7 mio. private overnatninger i eget eller lånt sommerhus står for 26 pct. af det samlede antal overnatninger ved Vestkysten. Især de nordjyske kommuner har mange ikke-kommercielle overnatninger, hvilket også hænger sammen med, at udlejningsfrekvensen i disse kommuner er lavere end i de øvrige kommuner. For Tønder og Esbjerg er det især mange endagsgæster, som spiller en stor rolle for turismen. Tabel 3-2 Antal overnatninger totalt, inklusive ikke-kommercielle overnatningsformer Kommercielle Eget feriehus Lånt feriehus Familie/ venner Overnatninger i alt Endagsbesøg Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt VisitDenmark 'Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014' Turismens økonomiske betydning i Danmark VisitDenmark Sæsonfordeling Overordnet set er camping den mest sæsonafhængige overnatningsform, mens forretningsovernatninger på hotel spredes ligeligt ud over året. De øvrige overnatningsformer har stort set samme sæsonspredning med november, december, januar og februar som lavsæson. Påske/forårs- og efterårsferier spiller positivt ind i skuldersæsonen. Især inden for feriehussektoren udgør efterårsmånederne den anden højsæson efter juli/august.

8 8 ARBEJDSPAPIR 2: OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST I takt med at feriehusudlejningen er øget, og antallet af tyske feriehusgæster er øget, er for- og eftersæsonerne blevet bedre. De tyske feriehusgæster har nemlig en bedre sæsonfordeling, især med bredere skuldersæsoner end de danske feriehusgæster (CRT, 2015: Kortlægning af sommerhusområder i Danmark ). Figur 3-1. Sæsonspredning efter overnatningsform, 11 vestkystkommuner Kilde: Fordelingen af antallet af overnatninger pr. overnatningsform pr. måned. Danmarks Statistik 3.2 Udviklingen Udviklingen i overnatninger på Vestkysten har siden 2008 været præget af gennemsnitlig årlig vækst på i gennemsnit 1 procent årligt. I alt er der i ,4 mio. flere overnatninger i Vestkystkommunerne end i 2008, en vækst på i alt ni procent. Udviklingen dækker over fem års stagnation efterfulgt af vækst de seneste år. Samlet set stagnerede turismen ved Vestkysten i perioden efter finanskrisen, og siden 2013 har der været årlige vækstrater på 3-5 pct. Væksten har været stærkest fra 2015 til 2016, hvor den har været på 5 procent.

9 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 9 Figur 3-2: Overnatninger (kommercielle, i 1.000) Vestkystens 11 kommuner. VisitDenmark 2017, særkørsel fra Danmarks Statistiks kommunale overnatningsstatistik Væksten er trukket af feriehusene, som har haft en gennemsnitlig årlig vækst på over 2 procent i perioden fra 2008 til I absolutte tal er det også her, at den største vækst er ske (i alt 1,8 mio. flere feriehusovernatninger), og også her stigningen er størst fra Hoteller har haft samme vækstrate på over 2 procent i gennemsnit årligt, men tegner sig for en betydeligt mindre del af det samlede antal overnatninger og har således kun bidraget med flere overnatninger. Camping og andre overnatningsformer har oplevet nedgang i overnatningstallet siden 2008 på henholdsvis i alt fem procent og 21 procent. Lystbådehavne og vandrehjem står for en meget lille del af overnatningerne. Tabel 3-3 Overnatninger (1.000) på Vestkysten over tid fordelt på overnatningsformer Feriehus Camping Hotel Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne Vestkysten i alt VisitDenmark 2017, særkørsel fra Danmarks Statistiks kommunale overnatningsstatistik Overnatningerne fordelt på gæsternes nationalitet viser et tydeligt billede af, hvordan væksten i altovervejende grad er båret af de tyske gæster, som netop lægger godt 1,4 mio. overnatninger i forhold til Også nordmændene og 'øvrige lande' bidrager til væksten, mens danske, svenske og hollandske gæster har oplevet et fald set over den lange tidshorisont.

10 10 ARBEJDSPAPIR 2: OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST Tabel 3-4 Overnatninger (i 1.000) på Vestkysten over tid fordelt på hovednationaliteter Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Øvrige lande Vestkysten i alt VisitDenmark overnatningsstatistik, 2017 Fordelt på de 11 vestkystkommuner fordeler udviklingen sig ujævnt, hvilket hænger sammen med en forskellig sammensætning af overnatningsformer samt mix af nationaliteter. Set over de seneste otte år har især Jammerbugt tabt en del overnatninger. Også Thisted og Frederikshavn ligger lige under niveauet fra Alle øvrige kommuner har i 2016 flere overnatninger end i Set over perioden er det især Ringkøbing-Skjern og Varde, der har bidraget til væksten, sammen med i mindre omfang Tønder, Holstebro og Fanø. I 2016 oplevede alle kommuner vækst. Tabel 3-5 Overnatninger (kommercielle, i 1.000) over tid fordelt på Vestkystens kommuner Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt VisitDenmark 2017, særkørsel fra Danmarks Statistiks kommunale overnatningsstatistik

11 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 11 Figur 3-3. Kommercielle overnatninger, de 11 vestkystkommuner. Millioner overnatninger, fordelt på overnatningsformer Hoteller under 40 senge er ikke omfattet af statistikken VisitDenmark kommunal overnatningsstatistik, 2017

12 12 ARBEJDSPAPIR 2: OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 4 Turismeforbrug Turismen i de 11 Vestkystkommuner genererede i 2014 et turismeforbrug på i alt 14,7 mia. kr. inklusive overnatninger i ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsturisme. 1 Det samlede turismeforbrug i de 11 kommuner udgør herved 16 pct. af det samlede turismeforbrug i Danmark. Målt efter turismeforbrug er de største overnatningsformer lejet feriehus (5,9 mia. kr., 40 pct.), hotel (2,3 mia. kr., 15 pct.), overnatninger i eget og lånt sommerhus (1,8 mia. kr., 12 pct.) og camping (1,1 mia. kr., 7,2 pct.). Den samlede økonomiske omsætning af turismeforbruget er størst i Ringkøbing- Skjern kommune efterfulgt af Varde, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Tønder kommuner. Til sammen står de seks kommuner for 75 pct. af turismeforbruget. Figur 4-1: Turismeforbrug efter overnatningsform, 11 vestkystkommuner. Omsætning i millioner kr. Turismens økonomiske betydning i Danmark VisitDenmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Lejet feriehus Camping Hotel Feriecenter Øvrige former Ikke-kommercielle VisitDenmark 'Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014' Turismens økonomiske effekter er beskrevet i analysen 'Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014' fra VisitDenmark 2016.

13 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST Turismeforbrug fra kommercielle og ikkekommercielle overnatningsformer De kommercielle overnatningsformer: Lejet feriehus, hotel, feriecenter, vandrehjem og lystbådehavne står i alt for 9,9 mia. kr. i omsætning, mens overnatninger i de såkaldt ikke-kommercielle overnatningsformer samt endagsbesøg tegner sig for 4,8 mia. kr. Hvis man udelukkende anskuer omsætningen skabt fra kommercielle overnatningsformer, udgør feriehusturismen 60 pct. af forbruget, hvilket er i overensstemmelse med antallet af overnatninger. Hotelturismen har relativt stor betydning i forhold til antallet af overnatninger, mens den økonomiske betydning af campingturisme er tilsvarende lavere. Ud fra den økonomiske betydning af de kommercielle overnatningsformer skabes en vis økonomisk værdi af feriehusturismen i Ringkøbing-Skjern og Varde samt hotelturismen i Frederikshavn. Størstedelen af turismeforbruget er dog spredt godt ud på alle kommuner og overnatningsformer. Tabel 4-1. Turismeforbrug (mio. kr.) fordelt på kommuner, og de besøgendes overnatningsform (kun kommercielle overnatninger). Lejet feriehus Camping Hotel Øvrige former I alt Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt VisitDenmark 'Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014' Note: 'Øvrige former' omfatter feriecentre, vandrehjem, lystbåde, festival, bondegårde og krydstogt. For de ikke-kommercielle overnatninger medregnes overnatning i eget eller lånt feriehus, og ved familie og venner. Også forbruget i forbindelse med endagsbesøg grupperes i forbindelse med forbruget under ikke-kommercielle overnatninger. Endagsbesøg udgør samlet cirka halvdelen af forbruget. Særligt i Esbjerg har endagsbesøg en meget stor andel af det samlede forbrug. Derudover udgør eget feriehus den mest betydende ikke-kommercielle overnatningsform langs kysten. Især har turismeformen betydning i Thisted, Varde, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og på Fanø.

14 14 ARBEJDSPAPIR 2: OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST Tabel 4-2. Turismeforbrug (mio. kr.) fordelt på ikke-kommercielle overnatningsformer, og endagsbesøg, Eget feriehus Familie/ venner Lånet feriehus Endagsbesøg I alt Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøbing-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt VisitDenmark 'Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014' Udenlandsk bidrag til forbruget Det samlede forbrug er omtrent ligeligt fordelt på danske og udenlandske gæster. For de kommercielle overnatninger er de udenlandske gæsters bidrag til forbruget dominerende, med to tredjedele, mens fire femtedele af det ikke-kommercielle bidrag kommer fra danske gæster. Tabel 4-3. Turismeforbrug fordelt på kommercielle og ikke-kommercielle, og danske og udenlandske Vestkysten i alt Danmark Udlandet I alt Kommercielle Ikke-kommercielle I alt VisitDenmark 'Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014' Alt i alt kan lidt under halvdelen af forbruget henføres til udenlandske gæster i de kommercielle overnatningsformer. Halvdelen stammer fra danske gæster, i grove træk ligeligt fordelt mellem kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer. Vestkystens kommuner har forskellig fordeling af omsætningen fra turismen skabt af hhv. danske og udenlandske gæster. Esbjerg har en særlig lav andel udenlandsk turismeforbrug, mens Fanø, Ringkøbing-Skjern, Varde og Lemvig har højere andel udenlandske gæster og tilsvarende forbrug.

15 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 15 Tabel 4-4. Turismeforbrug fordelt på kommuner og danske og udenlandske gæster Danmark Udlandet I alt Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt VisitDenmark 'Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014' Døgnforbrug VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014 kortlægger døgnforbrug baseret på interviews. Resultaterne i det følgende stammer herfra og vedrører udelukkende turister i kommercielle overnatningsformer. Det skal bemærkes, at VisitDenmarks officielle døgnforbrug baserer sig på supplerende modelberegninger og udelukkende findes på regionalt niveau, hvorfor de følgende tal skal ses som estimater. Med disse forbehold in mente viser analysen, at turister på camping ved Vestkysten i gennemsnit har et døgnforbrug på 389 kr. Gæster i lejet feriehus er oppe på 448 kr. pr. person pr. dag, mens forbruget i feriecenter og vandrehjem er lidt højere. Forbruget er oppe på ca kr. for personer overnattende på hotel. Tabel 4-5. Gennemsnitligt døgnforbrug pr. overnatningsformer i de 11 Vestkystkommuner Overnatningsform Gns. døgnforbrug (kr.) Camping 389 Feriecenter 601 Feriehus 448 Hotel (erhverv) Hotel (leisure) Vandrerhjem 771 VisitDenmark 'Turistundersøgelsen 2014', 2017 De største forskelle mellem turisternes døgnforbrug bunder primært i forskelle mellem overnatningsform, idet udgiften til overnatningen udgør størstedelen af forbruget.

16 16 ARBEJDSPAPIR 2: OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST Inden for hver overnatningsform findes dog visse forskelle i niveauet for forbruget mellem de enkelte kommuner jf. tabellen nedenfor. Her ses en tendens til et lidt højere forbrug blandt gæsterne i Ringkøbing-Skjern kommune inden for såvel camping som lejet feriehus. 2 Tabel 4-6. Gennemsnitligt døgnforbrug på kommuner og overnatningsformer, som kortlagt gennem interviews i Turistundersøgelsen 2014 Lejet feriehus Camping Hotel Øvrige former Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig 426 Holstebro 387 Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder VisitDenmark 'Turistundersøgelsen 2014', Tallene skal tolkes med varsomhed, da der er tale om stikprøveundersøgelser, baseret på i visse nogle tilfælde små stikprøver

17 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST 17 Bilag A Turismeafledte effekter for beskæftigelsen Turismeskabte årsværk årsværk Samlet antal beskæftigede i kommunen Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune Danmark ,2 Vestkysten i alt ,8 pct. Ringkøbing-Skjern ,7 Frederikshavn ,8 Varde ,5 Hjørring ,2 Jammerbugt ,6 Tønder ,5 Esbjerg ,1 Holstebro ,4 Thisted ,2 Lemvig ,4 Fanø ,0 "Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014", VisitDenmark, 2017

NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER

NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER ARBEJDSPAPIR NR. 3 KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR 3. NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYSTKOMMUNER

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark,

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 218 Turismeanalyse Udvikling fra 212-216 Stevns Kommune Analyse af nøgletal for Analyse af udviklingen af Turismen i Stevns Kommune fra år 212 til år 216 Turismen i Stevns

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af:

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af: TURISMEN I ROSKILDE Udarbejdet oktober 2017 af: TURISTERNE I ROSKILDE SKABER: VÆKST OMSÆTNING og LOKALE ARBEJDSPLADSER...som ikke kan flyttes ud! 1452 mio. kr. Turismeforbrug i kommunen 847 mio. kr. Turismeskabt

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN SKABER VÆKST OG VELSTAND I DANMARK Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 108,1 mia. kr. Omsætning skabt af turismen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019 Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark VisitDenmark, 2019 128 mia. kr. Omsætning skabt af turismen i Danmark 4,6% Turismens andel af den danske eksport Turismen skaber vækst

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017 OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE Januar December 2016/2017 Overnatninger på FYN og ØERNE De samlede overnatningstal for 2017 viser et fald i antallet af overnatninger på Fyn. I løbet af 2017 har der været

Læs mere

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar september 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: November 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar august 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar november 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar oktober 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: December 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar april 2018

Destinationsmonitor Januar april 2018 Destinationsmonitor Januar april 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juni 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status Destinationsmonitor Januar december 2018, Status VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018

Destinationsmonitor Januar december 2018 Destinationsmonitor Januar december 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2018

Destinationsmonitor Januar juli 2018 Destinationsmonitor Januar juli 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: September 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2018

Destinationsmonitor Januar juni 2018 Destinationsmonitor Januar juni 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere