Semester- beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semester- beskrivelse"

Transkript

1 Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 6. Semesterbeskrivelse Tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Efterårssemestret 2018 Institut for sundhedsuddannelse

2 3 6. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse 4 2. Tema 5 3. Fagområder og fag 6 4. Studieaktiviteter Studieaktivitetsmodellen Mål for læringsudbytte Evaluering af semestret Prøve Internationale tiltag 17

3 4 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse Undervisningen på 6. semester har et omfang af 30 ECTS-point. Heraf udgør praktik 15 ECTS-point. Praktikken er placeret over 10 uger. Tværprofessionelle elementer udgør 6,5 ECTS-point på semestret heraf 2 ECTS-point relateret til praktikken. Semestret er fordelt over 21 uger. Semestret starter henholdsvis 1. september og 1. februar. I grafikken nedenfor ses en vejledende tidsplan for semestrets opbygning. De endelige datoer vil fremgå af semesterplanen. *PO 6.2 afløses i efteråret 2018 af Prøveaflevering 1 (se under afsnit 7). PO6.3 afløses af betegnelsen PO6.2.

4 5 2. Tema Indholdet på 6. Semester er bygget op over følgende tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner (30 ECTS -point) Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske, kliniske og organisatoriske kontekster. Temaet retter sig imod udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse. Dette er orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger og tilhørende kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation. Der arbejdes med kritisk at anvende professions- og forskningsbaseret viden i professionelle sammenhænge. Temaet retter sig endvidere imod professionsudøvelsens kontekstuelle rammer med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapeutudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer samt på forståelse for, hvordan fysioterapeuten kan påvirke professionsudøvelsen på det organisatoriske plan samt medvirke til koordinering og ledelse af sundhedsindsatser.

5 6 3. Fagområder og fag På 6.semestert arbejdes med følgende fag og fagområder: Fagområder ECTS Heraf praktik Sundhedsvidenskab herunder: 23 Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 2 Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik 3 3 Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 3 1 Muskuloskeletal Fysioterapi (MSK) speciale 4 1 Fysioterapeutiske specialer i øvrigt 5 5 Sundhedsfremme og forebyggelse 6 5 Humanvidenskab herunder: 4 Sundhedspsykologi 2 Almen pædagogik og sundhedspædagogik 2 Samfundsvidenskab herunder: 3 Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser 2 Folkesundhed og socialmedicin 1 I alt 30 De sundhedsvidenskabelige fag inddrages i tilrettelæggelsen af studieaktiviteter både i teoretisk uddannelseskontekst og i praktikken. Faget Videnskabsteori, etik og forskningsmetodogi indgår specielt i tilrettelæggelsen af introduktion til semestret, tværprofessionelt element (TPE) samt det monofaglige teoriforløb i kvalitetssikring- og udvikling, herunder portfolioaflevering 6.1. og 6.2., som er knyttet til hhv. det tværprofessionelle og det monoprofessionelle forløb. De humanvidenskabelige fag: De humanvidenskabelige fag inddrages specielt i de teoretiske forløb på semestret. De samfundsvidenskabelige fag inddrages specielt i forbindelse med det tværprofessionelle element samt det monofaglige forløb med fokus på kvalitetssikring og udvikling. Alle fagområder inddrages i forbindelse med portfolioafleveringerne på semestret (PO 6.1, 6.2 og 6.3) Se afsnit 4 for uddybende beskrivelse.

6 7 4. Studieaktiviteter På semestret benyttes arbejdsformer, som særligt har fokus på, at studerende lærer at deltage i, samt lære i og af fællesskaber, hvor de møder forskelligheder i forhold til viden, færdigheder og kompetencer. Arbejdsformerne på semestret kendetegnes endvidere ved: - at de studerende introducerende arbejder vidensbaseret og metodisk stringent. Der tages afsæt i studerendes tidligere erfaringer fra studiet. - oplevelsesbaserede arbejdsformer, som kan give studerende egen-kropslige erfaringer - arbejdsformer som har et patient/borger-centreret fokus - arbejdsformer som lægger op til såvel vekselvirkning som kobling mellem teori og praksis - praktik på fysioterapeutiske arbejdspladser Tværprofessionelt forløb i teoretisk uddannelseskontekst (TPE) På 6. Semester indgår et tværprofessionelt element svarende til 4.5 ECTS inden for de første 5 uger på semestret. Det forløber samlet over ca. 3 uger og tilrettelægges i samarbejde med en eller flere uddannelser på UC Syd. I de tre uger arbejder de studerende i tværprofessionelt sammensatte grupper. Arbejdet tager afsæt i de studerendes praksiserfaringer og sigter mod vidensbaseret og metodisk identifikation og værdibaseret udvælgelse af tværprofessionelle og komplekse problemstillinger - problemer og/eller ønsker og/eller behov (pains) relateret til professionspraksis. Der er fokus på borgercentrering og identifikation af pains i hhv. et samfundsmæssigt perspektiv, et organisatorisk perspektiv og et individperspektiv. Sidstnævnte ses i lyset af relationer mellem borgere og professionsudøvere. På baggrund af gruppernes arbejde med tværprofessionelle problemstillinger opstilles kravsspecifikationer til tværprofessionelle og kvalitetsbaserede løsningsforslag, som kan imødekomme udvalgte problemer/ønsker/behov ud fra et eller flere af de nævnte perspektiver. I kravsspecifikationerne indgår krav i.f.t. kvalitetssikring af det tværprofessionelle samarbejde. Arbejdet med identifikation af tværprofessionelle problemstillinger samt opstilling af kravsspecifikationer indgår i de studerendes arbejde med portfolioaflevering PO 6.1 (se nedenfor). De 3 ugers forløb afsluttes med at grupperne på baggrund af opstillede kravsspecifikationer foreløbigt udarbejder et tværprofessionelt løsningsforslag som en prototype-ide. Prototypen kan illustrere kvalitetsbaserede processer, procedurer, modeller, produkter m.v. Prototyperne præsenteres med henblik på vurdering og feed-back fra relevante personer.

7 8 Det tværprofessionelle forløb danner udgangspunkt for at de fysioterapeutstuderende efterfølgende arbejder monoprofessionelt, kritisk og metodisk stringent med vidensbaseret kvalitetsudvikling og/eller sikring af fysioterapirelevante dele af det foreløbigt opstillede løsningsforslag. Arbejdet hermed afsluttes med portfolioaflevering PO 6.2 (se nedenfor). Portfolioafleveringer Undervisningen på semestret tilrettelægges således, at studerende i fastlagte uger på semestret udarbejder forskellige typer af fomidlingsprodukter/portfolioafleveringer. Portfolioafleveringer indgår i tilrettelæggelsen af uddannelsen, så de samtidigt understøtter de studerendes muligheder for at skabe sammenhæng og mening i læreprocesser og udvikle formidlingskompetencer. Tilrettelæggelse af portfolioarbejde skal endvidere sikre aktiv deltagelse i uddannelsen, indblik i studerendes læreprocesser og læringsudbytter og dermed sikre bedre muligheder for at kunne give hensigtsmæssig feedback. Godkendte portfolioafleveringer er forudsætning for at kunne deltage i prøve på semestret, idet afleveringerne blandt andet bruges til at dokumentere studerendes arbejde med mål for læringsudbytter, som ikke afprøves ved prøve. Afleveringer godkendes af holdets undervisere, når disse efter aflevering eller genafleveringer vurderer indholdet som tilstrækkeligt og minimalt acceptabelt i relation til formålet med afleveringerne. På semestret er der 2 portfolioafleveringer, som tager afsæt i centrale begreber fra semestrets temaer samt udvalgte mål for læringsudbytter. Begge afleveringer skal anskues som studieaktiviteter med stort fokus på kobling mellem teori og praksis. Portfolioaflevering 6.1 (PO 6.1): Identifikation af tværprofessionelle problemstillinger og kvalitetsmæssige krav til professionspraksis Portfolioaflevering 6.1 (PO 6.1) udarbejdes af tværprofessionelt sammensatte grupper, som deltager i det tværprofessionelle forløb på semestret (TPE). PO 6.1 skal sikre, at de studerende får mulighed for at arbejde i dybden og skabe sammenhængende mening i følgende emner: Kvalitet i tværprofessionelt samarbejde og koordination med afsæt i et borgerperspektiv. Kvalitetsarbejde i sundhedsprofessionelle kontekster. Vidensbaseret problemidentifikation 1 og udvikling samt selvstændig og kritisk professionsudøvelse i tværprofessionelle og komplekse kontekster i sundhedsvæsenet. Der inddrages både samfundsmæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige samt individrelaterede perspektiver. Evidensbaseret praksis, evidensbaserede metoder og praksisbaseret evidens 2. 1 Identifkation af problemer/ønsker/behov (PAINS). 2 for inspiration se evt.

8 9 Uddybende beskrivelse af arbejdet med PO 6.1 gøres tilgængelig for de studerende i forbindelse med introduktion til det Tværprofessionelle forløb (TPE) på semestret. Portfolio-aflevering 6.1 tager specielt afsæt mål eller dele af mål for læringsudbytte nr.1,2,4,5,6,8,14,15,18,19 og 21. Portfolioaflevering 6.2 (PO 6.2): Arbejdsjournaler fra praktikken på 6. semester Portfolioaflevering 6.2 skal sikre, at de studerende får mulighed for at arbejde i dybden og skabe sammenhængende mening i følgende emner: Borgercentrering og afdækning af problemer/ønsker/behov og ressourcer i relation til borgere eller grupper af borgere. Selvstændig, kritisk professionsudøvelse og avanceret klinisk ræsonnering. Professionsudøvelse med kvalitet. Kritisk anvendelse af professions- og forskningsbaseret viden i professionelle sammenhænge. Identifikation af kontekstuelle rammer for den fysioterapeutiske professionsudøvelse samt tilpasning af fysioterapeutisk intervention i.f.t. hertil. Portfolioaflevering 6.2 består af arbejdsjournaler fra praktikken, som er anonymiserede. Hver af disse suppleres i et tillæg med en kort besvarelse af nedenstående: Med udgangspunkt i dit forløb med den patient/borger, som du har lavet arbejdsjournal på: 1 Opstil kort relevante problemstillinger/pains som vedrører kvalitetssikring og/eller kvalitetsudvikling i relation til: a Sundhedsfaglig kvalitet m.h.t. struktur, proces, og resultater. b Patientoplevet kvalitet m.h.t. struktur, proces og resultater. c Organisatorisk kvalitet m.h.t. struktur, proces og resultater. Angiv hvilke kilder, du finder relevante til belysning af problemstillingerne (teorier, artikler, lovgivning, kliniske retningslinjer, etiske retningslinjer, nedskrevne procedurer fra det kliniske undervisningssted, organisationsplaner, m.v.). Portfolio-aflevering 6.2 arbejdsjournal med tillæg tager afsæt i semestrets temabeskrivelse, og skal ses som en praksisbaseret forberedelse til Prøveaflevering 2 i den skriftlige teoretiske prøve, der afslutter semestret (se afsnit 7 herom) Tværprofessionelle elementer (8 ECTS heraf 2 ECTS i praktikken) På semestret arbejder de studerende tværprofessionelt med studerende på tværs af institutionsområderne i UC Syd. Herudover deltager de studerende i tværprofessionelt/tværsektorielt samarbejde i praktikken. Tværprofessionelle perspektiver indgår endvidere i semestrets teoretisk skriftlige prøve.

9 Studieaktivitetsmodellen

10 11 5. Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbytter på 6. semester er formulerede og operationaliserede SOLO-taksonomisk med udgangspunkt i de slutmål for læringsudbytter, som er beskrevet i bekendtgørelsen for Fysioterapeutuddannelsen. Nummereringen af læringsudbytter på 6. semester er forskellig fra nummerering af læringsudbytter i bekendtgørelsen. Viden Den studerende kan 1. Redegøre for sundhedspolitiske og økonomiske strukturer i relation til folkesundhed i et nationalt, internationalt, globalt perspektiv. 2. Redegøre for egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt, og samfundsmæssigt perspektiv. 3. Redegøre for professionens anvendelse af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi i relation til udvalgte områder fra egen profession. 4. Redegøre for standarder for patientsikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til fysioterapeutiske professionsområder og aktiviteter. 5. Redegøre for modeller og metoder, til evaluering, kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation herunder redegøre for innovation som metode til forandring og udvikling af praksis. 6. Redegøre for prioriteringer af de professionsfaglige indsatser under givne rammer i sundhedsvæsenet. Færdigheder Den studerende kan 7. Reflektere over egen professions opgaver i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv. 8. Udvælge, anvende, begrunde og reflektere over modeller, metoder og standarder til kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og evaluering. 9. Udvælge, anvende og vurdere udvalgte kliniske målemetoder i relation til diagnosticering, klassifikation og prognostiske forhold samt ændringer over tid. 10. I samarbejde med borgeren vurdere behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske løsninger med henblik på at understøtte og fremme borgerens bevægelsesmulighed og funktion samt deltagelse i samfundet. 11. Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang inddrager borgerens egne ressourcer. 12. Vurdere udvalgte teknologiers betydning i relation til at fremme ønskede aktiviteter. 13. Understøtte og skabe kontinuerlig udvikling ved løbende kritisk at reflektere og inddrage teori samt implementere ny og relevant forskningsbaseret viden i fysioterapeutiske interventioner.

11 Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge herunder kunne formidle praksisnære, faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende kan 15. Selvstændigt og professionelt vurdere i unikke og komplekse situationer og i samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle bidrage til at udnytte de samfundsmæssige ressourcer effektivt og sikkert gennem evaluering, dokumentation og kvalitetssikring. 16. Selvstændigt håndtere og tage ansvar for udførelse, formidling og ledelse i forhold til udredning, diagnostik, behandling og genoptræning, sundhedsfremme, optimering af sundhed, samt forebyggelse og rehabilitering. 17. Selvstændig indgå i en situationsbestemt terapeutisk relation til borgercentrerede ydelser - med udgangspunkt i gældende etiske retningslinjer, patientsikkerhed samt krav til journalføring og identificere og håndtere de etiske dilemmaer, der opstår under professionsudøvelsen. 18. Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter. 19. Håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb. 20. Håndtere og påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. 21. Håndtere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling herunder udvikle nye virksomhedsområder i relation til samfund og sundhed, der understøtter iværksætteri og borgerdreven udvikling inden for offentlig og privat sektor.

12 13 6. Evaluering af semestret Semestret evalueres i overensstemmelse med UC SYDs kvalitetssikringssystem. Det indgår i den studerendes almin-delige deltagelsespligt at medvirke ved evalueringer. Følgende evalueringer foretages: Semesterevaluering via spørgeskema: Sidst på semestret og inden mundtlig evaluering modtager studerende et link til et spørgeskema, som skal besvares inden den mundtlige evaluering. Resultatopgørelser over de studerendes besvarelser genereres løbende som dokumentation for deltagelse i evalueringen. Mundtlig evaluering/feedback med semestrets hold: Sidst på semestret skemalægges mundtlig evaluering af undervisningen på semestret. Studerende og den semesteransvarlige underviser deltager. Evalueringen inddrager resultatopgørelser fra semesterevalueringen, som derved kvalificeres. Særlige opmærksomhedspunkter for semestrets undervisning, der er præsenteret for de studerende ved semesterstart, inddrages ligeledes. Den semesteransvarlige udarbejder et skriftligt notat fra evalueringen, som dokumentation. Underviserevaluering: Efter den mundtlige evaluering og inden næste semesterstart evaluerer holdets underviser semestret. I undervisningsevalueringen inddrages resultater fra de studerendes evalueringer af undervisningen, samt undervisernes egen evaluering af semesterforløbet. Underviserevalueringen dokumenteres i skriftlige anbefalinger for tilrettelæggelsen af semestret fremover, herunder anbefalinger til særlige opmærksomhedspunkter for udvikling af undervisningen. Evaluering i praktikken: Der afholdes midtvejsevaluering af de studerende og praktikstedet samt evaluering inden klinisk prøve sidst i perioden.

13 14 7. Prøve Der er placereret 2 prøver på semestret, en mundtlig/praktisk klinisk prøve og en skriftlig teoretisk prøve. Prøve 1: Den mundtlig/praktiske prøve er beskrevet uddybende i praktikbeskrivelsen for 6. Semester. Prøve 2: Består af 2 skriftlige afleveringer Aflevering 1 og Aflevering 2, som afleveres henholdvis umiddelbart før og umiddelbart efter semestrets praktikperiode. Uddybende beskrivelse af arbejdet med prøve 2 gøres tilgængelig for de studerende i forbindelse med introduktion til det monoprofessionelle teori-forløb på semestret. ECTS-point Ved hver af de 2 prøver på semestret udprøves 15 ECTS-point. I alt 30 ECTS. Forudsætninger for prøven Det er en forudsætning for at kunne deltage i de to prøver, at den studerende har opfyldt sin møde- og deltagelsespligt i praktikken, samt har indleveret og fået godkendt sine portfolioafleveringer for 6. semester. Prøveform Prøve 1: Praktikken afprøves selvstændigt med en individuel mundtlig praktisk prøve med borger/patient i den praktiske uddannelseskontekst, hvor den studerende har haft praktik på 6. semester. Væsentlige mål for semestrets læringsudbytte afprøves ved anvendelse af fysioterapeutisk fagterminologi. Se uddybende i praktikbeskrivelsen for 6. Semester. Prøve 2: Individuel, teoretisk, skriftlig prøve, som tager afsæt i semestrets tema. I forbindelse med den skriftlige teoretiske prøve inddrages erfaringer fra den studerendes praktik. Underviser udarbejder prøveformulering med spørgsmål og prøveformulering offentliggøres for de studerende senest en uge inden afleveringstidspunktet. Læringsudbytte som prøves (bedømmelseskriterier) Prøve 1: Bedømmelseskriterier fremgår af praktikbeskrivelsen for 6. Semester. Prøve 2: Den studerende vurderes i.f.t. de specifikke bedømmelsesmål som angives i den udleverede prøveformulering. Bedømmelsen tager afsæt i mål eller dele af mål for semestrets læringsudbytter: 1-6, 7-9, 12-13, 15 samt 20 og 21 (se afsnit 5 herfor).

14 15 Produktkrav Prøve 1: I forbindelse med den mundtlig praktiske prøve afleverer den studerende et arbejdspapir. Se uddybende i praktikbeskrivelsen for 6. Semester. Prøve 2: I den offentliggjorte prøveopgave beskrives krav til de redaktionelle retningslinjer samt specifikke formalia vedrørende aflevering og afleveringstidspunkter. Aflevering 1 før praktikken: Der afleveres et skriftligt produkt på max. 9 normalsider, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, prøveopgavens formulering, referenceliste og bilag. Aflevering 2 efter praktikken: Der afleveres et skriftligt produkt på max. 1 normalside, eksklusiv forside, prøveopgavens formulering, referenceliste og bilag. Aflevering 1 til prøve 2 har fokus på vidensbaserede løsningsforslag til kvalitetsudvikling og sikring i fysioterapi. Afleveringen udarbejdes individuelt og skal ses som en fortsættelse af arbejdet med PO 6.1 og som en indledning til kvalitetsarbejde i praktikperioden. Afleveringen baseres på, at den studerende arbejder i dybden og skaber sammenhængende mening i følgende emner: Vidensbaserede løsninger til kvalitetssikring og udvikling af fysioterapeutiske ydelser. Kritisk anvendelse af professions- og forskningsbaseret viden og metoder herunder innovative metoder - til kvalitetsudvikling i fysioterapirelevante sammenhænge. Den studerende har den sidste uge inden semestrets praktikperiode til at udarbejde det skriftlige produkt til Aflevering 1. Aflevering 2 til prøve 2: Den studerende har den 1 dag i ugen efter praktikken til at skrive Aflevering 2. Denne har fokus på, at den studerende med baggrund i erfaringer og viden fra sin praktik reflekterer over, hvad han/hun har skrevet i Aflevering 1 og evt. angiver nyopdagede perspektiver, viden m.m. Prøvegrundlag Prøve 1: Arbejdspapiret og en praktisk demonstration af fysioterapi til en borger/patient samt mundtlig uddybning i forbindelse hermed udgør prøvegrundlaget. Prøve 2: Opgaveformulering samt den studerendes skriftlige produkter med bilag. Bedømmelsesgrundlag Prøve 1: Den praktiske demonstration og den mundtlige uddybning ved prøven bedømmes som helhed. Prøve 2: Den studerendes skriftlige afleveringer.

15 16 Bedømmelse 7-trinsskala benyttes ved begge prøver. Ved prøve 2 bedømmes ud fra en helhedsvurdering af Aflevering 1 og Aflevering 2. Prøvetid Prøve 1: Den mundtlig praktiske prøve med borger/patient varer 60 minutter inklusiv votering og feed-back. For uddybning se i praktikbeskrivelsen for 6. semester. Prøve 2: Den studerende har 1 uge inden praktikperioden til udarbejdelse af Aflevering 1. Den studerende har første hverdag efter praktikperioden til udarbejdelse af Aflevering 2. Prøvested Prøve 1: Praktikstedet, hvor den studerende har sluttet 6. Semesters praktik. Prøve 2: UC Syd. Censur Begge semestrets prøver har ekstern censur. Ved den kliniske prøve deltager klinisk underviser og en underviser fra uddannelsen samt en ekstern censor. Andre forhold vedrørende prøven og prøvens afvikling Ved at påbegynde semestret, er den studerende automatisk tilmeldt semestrets prøver. Eventuel framelding til prøverne skal ske senest 4 uger inden prøverne begynder. Hvis den studerende melder afbud senere betragtes prøverne som påbegyndt og der er brugt et prøveforsøg. (Se endvidere eksamensbekendtgørelsen.) Ved den mundtlig praktiske prøve (prøve 1) forventes det, at studerende agerer i overensstemmelse med etiske retningslinjer for fysioterapeuter, som de enhver til beskrives af Danske Fysioterapeuter og WCPT. Øvrige krav vedrørende prøver fremgår af kapitel 14 og 16 i studieordningen.

16 17 8. Internationale tiltag Uddannelsen har ikke tilrettelagt internationale aktiviteter på 6. Semester, men det forventes at den studerende i sit arbejde inddrager internationale kilder (rost) (rost)

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 6. Semesterbeskrivelse Tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i fysioterapi 6. semesterbeskrivelse

Professionsbachelor i fysioterapi 6. semesterbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 6. semesterbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Tema 4 3. Fagområder og fag 4 4. Studieaktiviteter

Læs mere

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 1 Klinisk undervisning/praktik 6. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 1 Klinisk undervisning/praktik 6. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 5. semester Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis og tværprofessionelle kontekster Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 5.

Læs mere

6. semester - praktikbeskrivelse

6. semester - praktikbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 6. semester - praktikbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 Klinisk undervisning/praktik 6. semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester

Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 6. semester 14.08.2018 1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

7. semesterbeskrivelse

7. semesterbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 7. semesterbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 2 7. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tema Fejl!

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 2. Temaer 5 3. Fagområder og fag 6 4. Studieaktiviteter

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 7. semester Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Institut for sundhedsuddannelse 3 7. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi 1 Semester- beskrivelse 7. Semesterbeskrivelse Tema: Selvstændig kritisk professionsudøvelse og udvikling Institut for sundhedsuddannelse 2 7. semester Indhold 1. Semesterets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 2. Temaer 5 3. Fagområder og fag 6 4. Studieaktiviteter

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 5. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr 503 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

5. semesterbeskrivelse

5. semesterbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 5. semesterbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 5. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Temaer 4 3. Fagområder og fag 5 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi 1 Semester- beskrivelse 5. Semesterbeskrivelse Temaer: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 2 Evidensbaseret praksis, fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen

Læs mere

4. semester - praktikbeskrivelse

4. semester - praktikbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 4. semester - praktikbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi 1 Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Temaer 4 3. Fagområder og fag 5

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester

Semesterbeskrivelse 6. semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning 2017 - senest revideret 18.08.17 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Temaer i praktikken: Den arbejdsproces, herunder evidensbaseret praksis Sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Tværprofessionelt

Læs mere

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi Studieordning Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 6. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning Senest revideret

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 6. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning Senest revideret OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning 2017 Senest revideret 02.07.18 Semesterbeskrivelse 6. semester Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 5. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT

INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT uddannelseselements titel (dansk/engelsk) Undervisningssprog dansk/engelsk ECTS-point uddannelseselement/valgf ag afholdes (hovedområde og adresse) Ansvarlig uddannelse uddannelseselements/valg

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere