Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015"

Transkript

1 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015

2 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg side 19 Ungepanelet side 25 2

3 Forskningsudvalgets Handlingsplan 2015 Visioner Forskningsudvalgets fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling af højeste internationale standard i Danmark. Forskningsudvalgets overordnede formål Forskningsudvalgets formål er at fordele de midler, Hovedbestyrelsen stiller til rådighed for det efterfølgende kalenderår. Forskningsudvalget er af Scleroseforeningen bemyndiget til at bevilge økonomisk støtte til lødig, dansk basal og klinisk forskning med relation til sklerosesygdommen. Ved lødig forskning forstår udvalget forskning baseret på rationelt funderede og klart udformede hypoteser, der foreslås afprøvet med videnskabeligt anerkendte metoder, der egner sig til at afgive nye og utvetydige resultater af afgørende betydning for forståelse af sklerosesygdommens årsag, forebyggelse, opståen, forløb eller behandling. Der ydes desuden støtte til deltagelse i kongresser og videnskabelige møder, hvor deltageren skal fremlægge egne videnskabelige, scleroserelevante arbejder. Status for året, der er gået: Forskningsudvalget afholdt den 3/ et fondsmodtagermøde på Scandic Copenhagen i København - 48 deltog, der var 15 meget interessante præsentationer af de projekter, som modtog støtte i Ved Forskningsudvalgets møde den 8/ blev der uddelt kr. fordelt på 17 ansøgningsprojekter. Der er endvidere i løbet af året uddelt kr. i rejsestøtte. Mål og handlinger i 2015 Forskningsudvalget yder især støtte til følgende områder: Emne 1: Basalforskning Inden for den basale forskning kan udvalget støtte forskning inden for sygdomsårsager (ætiologi) og sygdomsprocesser (patofysiologi). Med hensyn til forskning i sygdomsårsager kan udvalget støtte forskning i genetiske forhold og i eksterne forhold. Hvad angår forskning i sygdomsprocesser støtter udvalget forskning i immungenetiske og immunologiske forhold, der kan bidrage til at belyse processerne ved demyelinisering, nervedegeneration og remyelinisering ved multipel sklerose samt forskning, der undersøger mulighederne for at hæmme demyelinisering og nervedegeneration og stimulere remyelinisering. For at opnå støtte skal projekterne have klar skleroserelevans. Udvalget støtter ikke indkøb af forsøgsdyr til eksperimentel forskning. Emne 2: Klinisk forskning Vedrørende den kliniske forskning støtter udvalget både forskning i nye behandlinger, der har udsigt til at bremse sygdomsudviklingen, herunder klinisk kontrollerede medicinafprøvninger initieret og gennemført af uafhængige forskere. Klinisk forskning, der kortlægger sygdomsforløbet med kliniske, billeddannende og neurofysiologiske undersøgelser støttes. Også projekter, der sigter på en intensiveret symptombehandling støttes. Kliniske forskningsprojekter og projekter i neurologisk rehabilitering, der inddrager sklerosehospitalerne i Haslev og Ry, prioriteres alt andet lige højt. Ved bedømmelsen prioriteres ligeledes tildeling af 3

4 midler til refusion af rimelige udgifter til projektdeltageres transport for at sikre mulighed for en bred rekruttering af projektdeltagere fra hele landet. Emne 3: Epidemiologisk og integreret MS-forskning Epidemiologiske forskningsprojekter, herunder specielt forskningsprojekter, der medinddrager Scleroseregistret og Sclerosebehandlingsregistret støttes. Tiltag, der kan øge forskningsaktiviteten, herunder organiseret indsamling af vævsprøver og internationalt samarbejde, prioriteres. Emne 4: International forskning For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger og/eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper. Emne 5: Alternativ og komplementær behandling Scleroseforeningens Forskningsudvalg kan støtte videnskabelige forsøg, der har til formål at øge indsigten i såkaldte alternative eller komplementære behandlinger af multipel sklerose, såfremt disse projekter i øvrigt opfylder de almene videnskabelige krav til udformning af støtteværdige projekter. Emne 6: Forskerrekruttering For at fremme interessen for skleroseforskning blandt studerende og yngre forskere, udbyder Scleroseforeningens Forskningsudvalg 2 skolarstipendier/studiestipendier, der kan søges af interesserede studerende eller læger tilknyttet danske afdelinger og/eller laboratorier. Mål: Forskningsudvalget afholder 2 årlige møder. Det ene møde afholdes om foråret i forbindelse med det årlige Fondsmodtagermøde. Det andet møde, hvor forskningsmidlerne for det kommende år fordeles, afholdes i oktober måned. Rejsemidler uddeles tre gange årligt. Handling: Ved bedømmelse af forskningsprojekter betjener Scleroseforeningens Forskningsudvalg sig af principperne for peer review. Projekterne skal, for at kunne støttes, opfylde de almene krav til støtteværdige projekter. Der lægges vægt på Projektets videnskabelige kvalitet Ansøgers kvalifikationer Den superviserende forskergruppes gennemslagskraft Projektets skleroserelevans. Ansøgninger om forskningsstøtte nyder hel eller delvis støtte, såfremt et flertal af ligestillede og uhildede forskere i udvalget finder projektet støtteværdigt og støttemuligt inden for de af forskningsudvalget og Scleroseforeningens udstukne rammer. Bevillingerne er generelt etårige, men der er mulighed for at ansøge om 3-årige bevillinger til hel finansiering eller samfinanciering af ph.d. projekter. Der kan søges om støtte m.h.p. efterfølgende ansætttelse af en kvalificeret person til varetagelse af projektet. Navnet på denne skal i givet fald oplyses til Scleroseforeningen inden 1. rate af bevillingen kan udbetales, 4

5 og bevillingen bortfalder, såfremt dette ikke kan oplyses inden udgangen af 1. kvartal i bevillingsåret. Søges der om støtte til yderligere bevilling til et flerårigt projekt, hvor Scleroseforeningen har tildelt støtte, fx med baggrund i barsels- eller sygeorlov, skal der gives en redegørelse for forskningsaktiviteterne og de resultater, der er opnået i den periode, hvor Scleroseforeningen har ydet støtte. Enkeltprojekter kan støttes med op til 15% af det samlede støttebeløb (per år), og en enkeltforsker kan højst tildeles 15% af det samlede støttebeløb. Overhead- og administrationsbidrag støttes ikke. Der gives ikke støtte til indkøb eller opstaldning af forsøgsdyr. Såfremt projektet er flerårigt skal der, når ansøgningen indsendes første gang, gives en redegørelse for hele forskningsprojektet (ikke udover 3 år) samt budget for både det ansøgte år og kommende år. Rejseansøgninger bedømmes af Rejseansøgningsudvalget, som består af formanden og de to næstformænd for forskningsudvalget. Der kan gives støtte til rejseudgifter (svarende til den billigste rejsemulighed), til hoteludgifter, samt til kongresgebyr og andre nødvendige udgifter i forbindelse med deltagelsen. Der gives ikke støtte til kurser og almindelige opholdsudgifter. Der gives kun støtte til deltagelse i møder, hvor ansøger deltager aktivt med foredrag, posterpræsentation eller lignende. Evaluering: Støttemodtagerne indsender årligt regnskab for korrekt anvendelse af bevillingen, rapporterer om forløbet af projektet og fremsender publikationer om det gennemførte projekt ved projektets afslutning og løbende i en periode på op til 5 år efter projektets afslutning. Efter 5 år udsender sekretariatet en skriftlig påmindelse til støttemodtageren om at indsende alle publikationer vedrørende det støttede projekt. Det samlede antal publikationer, deres gennemsnitlige og samlede impact factor opgøres årligt, og muliggør en løbende evaluering af mængden og kvaliteten af den forskning, der er resultatet af de samlede bevillinger. Rapporten om projektets forløb evalueres af forskningsudvalget i forbindelse med det årlige fondsmodtagermøde, hvor modtagere af støtte året før fremlægger projektet og de foreliggende resultater. Fyldestgørende afrapportering og godkendelse af denne ved et forskningsudvalgsmøde er en forudsætning for at ansøgeren kan søge om midler fra Scleroseforeningen for det efterfølgende år. Succeskriterier: Det primære succeskriterium for Forskningsudvalget er, at der indkommer et tilstrækkeligt antal ansøgninger om støtte til støtteværdige projekter til at de midler, der er bevilget af Hovedbestyrelsen kan uddeles. 5

6 Info- og PR-udvalgets Handlingsplan 2015 Visioner for Info- og PR-udvalgets arbejde: Scleroseforeningen kommunikerer åbent og anerkendende. Scleroseforeningen identificerer præcist vores målgrupper, og de modtager den for dem helt relevante information, ad de mest optimale kanaler. Scleroseforeningen er unik som informatør og giver seriøs information om sygdommen på alle platforme og har den største troværdighed og mest effektive profilering. Scleroseforeningen sikrer et fortsat stærkt brand, og det skal føles attraktivt at være medlem eller ekstern partner i en positiv og fremadrettet, dynamisk forening, som er det eneste naturlige valg på området. Info- og PR-udvalgets formål Er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med sekretariatet og lokalafdelingerne: At udbrede kendskab til sygdommen At udbrede kendskab til foreningen At fremme tilvejebringelsen af midler til foreningen Sekretariatet har ansvaret for foreningens marketing og fundraising aktiviteter med reference til Hovedbestyrelsen Status på året, der er gået: Delmål 1. Målrettet kommunikation Magasinet er relanceret med ny frekvens og nyt design Nyhedsbreve er etableret. Er ikke sat helt i system. Forventning: fra september fast hver måned til brugere. Med potentiale for stigning. Hjemmesiden er integreret med medlemssystemet. Der arbejdes på nye funktioner til lokalafdelinger. Delmål 2. Etablering af kampagnekorps HB besluttede i 2013, at der skulle etableres et kampagnekorps. Korpset skal sikre, at Scleroseforeningen når de budgetterede indtægtsmål og vækstmål inden for indsamlingsområdet 'events og kampagner' ved hjælp af frivillige. I forbindelse med butiksindsamlingen er der blevet opstartet "kampagnekorps" i følgende byer: København / Frederiksberg, Køge / Roskilde, Aarhus, Aalborg, Horsens 6

7 Det har været tidskrævende og udfordrende at rekruttere frivillige, men der har været tilfredshed med de frivillige, som meldte sig. Efter vores evalueringsmøde skal der udarbejdes en ny plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige i relation til kampagnekorpset i Scleroseforeningen Delmål 3. Videreudvikling af kampagnen Kys sclerose farvel Vi har for andet år i træk kørt kampagnen Kys Sclerose Farvel. Med Kys Sclerose Farvels grønne kyslæber er der endnu engang blevet sat fokus på vigtigheden af at sprede budskabet om sclerose og støtte op om forskningen i sygdommen. Kampagnen har i år været synlig på rigtig mange platforme: både lokalt, nationalt, på sociale medier samt i forskellige former for trykte medier. Kys Sclerose Farvel kampagnen har opnået et solidt aftryk hos den danske befolkning. Kampagnen i år har formået at etablere en dialog med en helt ny gruppe af mennesker, som ikke selv er berørt af sclerose, men som pludselig kan forholde sig til sygdommen. Dette er sket både ved hjælp af brugergenereret og viralt indhold på sociale medier som Facebook, Instagram og på blogs, men er også sket i kraft af lokale initiativer med små oplysende indsamlende events rundt omkring i Danmark og samarbejdet med Femina. I forbindelse med Kys Sclerose Farvel kampagnen var en række af lokalafdelingerne meget aktive og lavede forskellige grønne-aktiviteter. Et godt eksempel er Esbjerg/Fanø Lokalafdeling, der i forbindelse med Esbjerg Open By Night havde indgået et samarbejde med 18 af byens butikker. Hver butik donerede et bestemt beløb pr. vare solgt og til gengæld pyntede lokalafdelingen butikkerne med grønne balloner og postkort. Herudover opstillede de en bod på torvet, hvor der blev solgt Kys-kager samt merchandise, og Esbjerg Karateklub optrådte med grønne læber. Lokalafdelingen fik i alt indsamlet kr. og foreningen Esbjerg City har været så glade for samarbejdet og engagementet, at man allerede har lavet en fast aftale til næste års Open By Night i Esbjerg. HANDLINGSPLAN 2015 DELMÅL 1. Målrettet kommunikation - videreudvikling af kommunikationen i henhold til strategien DELMÅL 2. Videreudvikling af cykelnerven DELMÅL 3. Videreudvikling af Kys Sclerose farvel kampagnen Info- og PR-udvalgets Mål og handlinger i 2015 Info- og PR-udvalgets mål er overordnet: At deltage i processen o Løbende orienteringer o Drøftelser o Input/ideer At indstille til HB om godkendelse af de overordnede løsninger 7

8 At bidrage med inspiration Emne 1 Målrettet kommunikation Målgruppe: Medlemmer Lokalafdelinger Eksterne interessenter Mål: modtagere af elektronisk nyhedsbrev Min side-funktion Nyt elektronisk aktivitetessystem Optimeret søgemaskine Overordnet: - At ramme differentierede modtagere med forskellige kanaler - At blive mere digitale Næste step med kommunikationsstrategien er at konsolidere de nye kanaler og platforme har stået i etableringens tegn: medlemsbladet er relanceret, nyhedsbrevene er etableret, og hjemmesiden er næsten integreret med medlemssystemet, hvilket giver mulighederne for at knytte brugerne tættere vil på følgende områder handle om at konsolidere de nye mønstre og kanaler: Nyhedsbreve o Målet er i 2015 at udsende 11 nyhedsbreve med temaer, der afspejler hele organisationens arbejde, o Nyhedsbrevene skal inkorporeres i det eksisterende nyhedsflow. o Databerigelse: vi har i dag ca. 20 procent af alle medlemmers adresser - dette tal skal op på 50 procent i Der er lagt en 7-trins plan for berigelse med begyndelse ultimo o MÅL for modtagere: i Web 2015 o Fase 1 i integrationen er gennemført: 2015 bliver fase 2 og 3: o Aktivitetskalenderudbygning o Søgemaskineoptimering o Min side- funktioner. Sociale medier o Facebook er for alvor blevet en selvstændig kanal i Der er 4500 følgere på Scleroseforeningen, og der er 7500 på Kys farvel, o Dette arbejde fortsættes med samme intensitet i

9 o 2015 bliver gennembruddet for twitter. Der lægges en strategi i 2014 med implementering og mål for Twitter vil primært målrettes pressearbejdet og det politiske arbejde. Succeskriterier Deadline modtagere på nyhedsbreve Ultimo 2015 Fase 2 og 3 i webprojekt: min side login, aktivitetssystem Ultiom followers på facebookside 9000 followers på kysfarvel-facebook Etableret twitter-netværk Medio 2015 Emne 2: Videreudvikling af Cykelnerven Generelt: Med 55 ryttere, ca. en halv million i indsamlede midler og en overvældende positiv respons fra deltagerne har Cykelnerven bestået den første svære test for, om konceptet kunne bære. Dette resultat skal der bygges videre på, og indtægten skal gerne fordobles i Målgruppe: Primær målgruppe er mænd år. Sekundær målgruppe er kvinder år. Cykelsport er det nye golf. Det er en af de absolut mest foretrukne fritidsbeskæftigelser for mandlige erhvervsfolk. Erfaringen viser, at størstedelen af dem, som tilmelder sig Cykelnerven er mænd, som enten selv har sclerose eller har sclerose på den kvindelige side i den nærmeste familie (kone, søster, kusine etc.). Det er generelt set også dem, som er i stand til at fundraise mest. Stadig flere kvinder bliver fanget af cykelsporten, og den kvindelige vinkel på scleroseproblematikken er også med til at gøre Cykelnerven ekstra attraktiv for kvinder. Det er vores målsætning igen i 2015 at benytte kendte ambassadører, som kan være med til at sælge historien. Guldfireren har allerede committet sig til 2015, og TV2-folkene er positive, hvis kalenderen tillader det. Derudover er det vores målsætning også at få tilknyttet en decideret A-liste kendis samt en eller flere politikere - gerne en kvinde. Mål: Fundraisingdelen: 150 deltagere/fundraisere 9

10 Hovedsponsorat Naturaliesponsorat Salg af cykeltøj - webshop Egenindsamlinger - deltagernes fundraising Events Formidle / øge kendskab: Facebook Instagram Massiv PR indsats Case fortællinger som bygger op om kampagne delen Massiv presseindsats; TV, magasiner, national presse, lokal presse, kendisser Små informative film I 2014 er facebook med 1100 følgere (august 2014) og ugentlige kontakter i kulminations-måneden juli blevet etableret som en værdifuld kommunikationsplatform. Det skal yderligere udbygges og systematiseres i Instagram er kommet op at køre med hashtagget #cykelnerven, og brugen af det skal i fremtiden yderligere implementeres i både i den interne og eksterne billedkommunikation. Motionscykelryttere som målgruppe udgør en guldgrube af potentiale, men da størstedelen ikke er organiseret i klubber, ligger der en udfordring i at nå ud til dem. Her skal kendisambassadører med en bred landsdækkende appel være med til at udbrede kendskabet til Cykelnerven. TV2 sendte i løbet af juli 9 indslag fra Cykelnerven, som også har været med til at øge kendskabet betragteligt. Det er også en topprioritet for 2015 at opretholde samarbejdet med TV2. For at det skal kunne lade sig gøre, kræver det sandsynligvis en tilknytning af en eller flere topkendisser. Handling: Vi arbejder på at nedsætte et rådgivningspanel, som kan bidrage til at få gennemført ovenstående opgaver. Der skal rekrutteres nye kendis-ambassadører med medieappel på højeste niveau. Vi skal understøtte holdkaptajnernes arbejde med at rekruttere ryttere. Der skal udvikles nye fundraisingværktøjer, som rytterne kan bruge i deres indsats med at finde sponsorer. Succeskriterier: 150 ryttere Hovedsponsor Emne 3: Videreudvikling af Kys Sclerose farvel kampagnen. Målgruppe 10

11 Mål: Målsætningen for "Kys Sclerose Farvel" for 2015 vil fortsat være: At øge indtjeningen ved at: generere leads - og derigennem, skaffe nye støttemedlemmer. Øget kendskab til Scleroseforeningen Internt: skabe fællesskab og fælles projekt og mål for lokalafdelinger og de mange, der støtter kampagnen. At skabe dialog, engagere samtalepartnere og udbrede kendskabet til sclerose ved at: engagere og informere med en positiv tonalitet på let tilgængelige, interaktive platforme. At formidle budskabet om sygdommen sclerose, samt skabe en fortælling om de problemer og udfordringer, som sygdommen skaber i dagligdagen for alle, der har den inde på livet. Handling: Efter, at vi for andet år i træk har kørt kampagnen "Kys Sclerose Farvel", er det lykkedes os at skabe en platform, der giver mulighed for at italesætte og sprede budskabet om sclerose samt støtte op om forskningen i sygdommen. Endvidere er det lykkedes os at aktivere og udfolde kampagnen på mange forskellige analoge og digitale platforme: både lokalt, nationalt, på sociale medier samt i forskellige former for trykte medier. Dette har givet kampagnen en stærk forankring. Med butiksindsamlingen har vi også opnået en unik mulighed for at samle penge ind i hele landet. Vi har endvidere erobret en vigtig plads på disken i dagligvarehandlen og specialbutikker. Butiksindsamlingen kræver mange ressourcer både hos de frivillige og i sekretariatet. Derfor evaluerer vi løbende på, hvordan vi kan sikre optimeringen af vores tidsforbrug i relation til indtægterne. Øget indtægt på selve kampagnen 1. august

12 Netværksudvalgets Handlingsplan 2015 Visioner: Scleroseforeningen er kendt for en kultur, hvor det er sjovt og betydningsfuldt at være frivillig. Scleroseforeningen arbejder for at skabe stor aktivitet for alle mennesker med sclerose, deres pårørende og Scleroseforeningens frivillige, både i den enkelte lokalafdeling, regionalt og på landsplan. Det skal føles attraktivt at være medlem eller ekstern partner i en positiv og fremadrettet, dynamisk forening, som er det eneste naturlige valg på området. En væsentlig del af foreningens lokale/regionale aktiviteter for medlemmer og andre er baseret på frivilliges indsats. Scleroseforeningen dokumenterer løbende, at de frivillige er tilfredse med at være frivillige i foreningen. Scleroseforeningen finder udvikler og fastholder de frivillige der er nødvendige for at udføre medlems- og andre aktiviteter. Foreningen sørger for, at det giver såvel personligt, socialt og fagligt udbytte at være frivillig i Scleroseforeningen. Udvalgets overordnede formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med administrationen og lokalafdelingerne: At sikre sammenhængskraften i foreningen. At støtte lokalafdelingerne i at nå foreningens 3 lokale mål på det aftalte mulige niveau inden for netværk, info/pr og politik At udvikle nye tilbud og uddannelse til frivillige, mennesker med sclerose og pårørende. At afholde et antal rejser for pårørende og mennesker med sclerose, der ellers ikke ville kunne få en ferieoplevelse. At sætte fokus på kommunikationen til vores medlemmer Emne 1: rekruttering af frivillige Opgave At sikre en løbende tilgang af frivillige til både bestyrelser, lokale aktiviteter samt lokale indsamlinger og events. Mål Lokalafdelingerne har det antal frivillige, der er nødvendig for at de kan nå deres opstillede mål Lokalafdelingerne har kontakt til et antal eventfrivillige, så de kan bidrage med at nå målene for lokale indsamlinger og events. Handlinq Succeskriterier Tid Status Organisationskonsulenterne samarbejder med lokalafdelingerne om at sikre kvalificerede kandidater til de ledige pladser i bestyrelserne At lokalafdelingerne har fuldt bemandede bestyrelser efter årsmøderne samt de frivillige der er nødvendige for at nå lokalafdelingens mål Marts 2015 Via det årlige møde om samar- At lokalafdelingen involverer 1 kvartal 12

13 bejdsaftalen at få kortlagt hvilke ressourcer der er tilstede i lokalafdelingen, samt muligheden for at finde kampagnefrivillige. Endvidere skal lokalafdelingens involvering i landsdækkende og lokale indsamlinger / events kortlægges. sig i rekruttering af eventfrivillige i deres lokalområde 2015 Emne 2: medlems rettede aktiviteter Opgave At vores medlemskontakt kommer så bredt ud i medlemsskaren som muligt. Mål At tilbyde foredrag og møder for vores medlemmer sideløbende med de lok ale aktiviteogså for at ter, både til de medlemmer der benytter sig af foreningens lokale tilbud, men tiltrække medlemmer som vi ikke ser i lokalafdelingerne i dag. At sikre en geografisk fordeling af møderne, samt sikre en høj kvalitet i tilbude ene. Handling Succeskriterier Tid Status 2 x 9 r e g i o n a l e m e d l e m s m ø d e r, 85 deltager til hvert møde 9 møder med to forskellige emner, et forår forår og et efterår 9 møder 9 møder for nye medlemmer Give en ensartet og professionel introduktion til foreningen. Gennemfører 4 sclerosekurser Kurserne bliver fyldt op med emner, der er relevante for vores medlemmer. efterår Hele året Hele året Emne 3: Udvikling af det frivillige arbejde i foreningen Opgave Scleroseforeningen har ca. 800 frivillige fordelt over hele landet og de skal løbende tilbydes udvikling, sparring og erfaringsudveksling. Opgaver er at sikre de er klædt ordentligt på til de opgaver, de har, og at der er en sammenhæng i arbejdet på tværs af landet Mål Afholdelse af organisatoriske kurser "Uddannelses weekends", hvor vores frivillige bliver udviklet på både det faglige og det personlige plan, så de bliver i stand til at løfte deres opgaver. Skabe rum for videns deling på tværs af hele organisationen, både på kurser og på foreningens møder. Skabe et mix af kurser så vores frivillige altid har en mulighed for udvikling. Synliggøre foreningens tilbud og støtte til lokalafdelingerne At sikre de frivilliges tilfredshed med foreningen. Handling Succeskriterier Tid Status Afholdelse af et basiskursus deltager April/maj 13

14 5 regionale kasserer kurser deltager i alt April / maj fyraftens møder Formandsmøde forår 49 lokalafdelinger Juni Regionsmøde forår 200 delt. Maj Regionsmøde efterår 200 delt. oktober Gennemføre en medlemsundersøgelse Januar april Udsendelse af års kalender med alle relevante datoer for det kommende år, der udformes på en måde så nytteværdien er høj At kalenderen er komplet og revideres mindst muligt. Får et moderne design med høj funktionalitet 15. oktober Gennemføre årlige samtaler med lokalafdelingsformændene (samarbejdsaftale) At opnå et tættere samarbejde mellem konsulenten og lokalafdelingsformanden, samt klæde formanden bedre på til arbejdet. 1 kvartal 2015 Emne 4: Indsamling og events Opqave Øge indtjening, og synlighed, via lokale events og indsamlinger. Mål Involvering fra lokalafdelingernes side i forhold til events og indsamlinger Fokus på de lokale ressourcer Handling Succeskriterier Tid Status Tæt samarbejde med Info & PR udvalget om udvikling af nye events, samt kampagnekorpset. At vi får udviklet events, der kan bringe indtægter til foreningen, og som er mulige at gennemføre i forhold til de ressourcer, der er tilstede i foreningen Udarbejde model for lokalafdelingernes involvering i lokale indsamlinger og events Benytte regionsmøder og formandsmøder til at oplyse om lokale events/indsamlinger, samt skabe en positiv stemning omkring det Sikre at vejledninger er enkle og nemme at gå til Tilgodese lokalafdelingernes lyst samt ressourcer til at deltage i lokale indsamlinger og events. At lokalafdelingerne bliver motiveret til, efter eget valg, at involvere sig i events som både er drevet af sekretariatet og af dem selv. Forår Juni Oktober 14

15 Emne 5: Sammenhæng i foreningen Opaave Scleroseforeningen skal være den patientforening, hvor det er bedst, mest spændende og involverende at være frivillig i. Mål De frivillige skal høres og have mulighed for at komme med input til handlingsplaner og foreningens mål. De frivillige skal mærke de er en del af en større forening/sag Handling Succeskriterier Tid Status Tilrettelæggelse af formandsmøde og regionsmøder så lokalafdelingerne bliver inddraget i foreningens virke. Alle lokalafdelinger deltager i møderne. At møderne bliver afviklet i en form, der inddrager deltagerne. Maj Juni Oktober Sikre en sammenhæng mellem regionsmøder og formandsmøder/delegeretforsamling. Dagsordenen på formandsmøde / regionsmøderne skal afspejle både foreningens og lokalafdelingernes behov for debat og erfaringsudveksling. Temadrøftelse i udvalget omkring frivillighed. Drøfte hvordan vi bedst i foreningen fremadrettet kan tilgodese de mange forskellige former for frivillighed, vi påregner at skulle rumme. At lokalafdelingerne får ejerskab af de aktiviteter der sker i foreningen. Opkvalificerer input fra lokalafdelinger At lokalafdelingerne via evaluering viser stor tilfredshed med møderne. At få startet en debat omkring frivilligheden i foreningen, der skal udvikle sig til konkrete redskaber der kan bruges i både lokalafdelingerne og i Kampagnekorpset. Maj /juni Oktober Maj/Juni Oktober April 2015 (Temadrøftelse) 15

16 Handlingsplan 2015 for Social og Handicappolitisk udvalg Visioner for det politiske arbejde: Scleroseforeningen bidrager aktivt til den politiske debat, om det danske samfunds værdier og lovgivning i forhold til mennesker med sclerose. Foreningen arbejder målrettet på at skabe forandringer for mennesker med sclerose ud fra definerede mærkesager, herunder at bidrage og deltage aktivt i arbejdet i paraplyorganisationerne DH og DP på det social og handicappolitiske område. Udvalgets overordnede formål Er inden for rammen af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med sekretariatet og lokalafdelingerne at: Støtte lokalafdelingerne i deres lokale handicappolitiske indsats, herunder deres arbejde for at opnå repræsentation i blandt andet DH bestyrelser lokalt samt i kommunale handicapråd, lokale og regionale beskæftigelsesråd med videre. Forholde sig til kommunale og landspolitiske problemstillinger, og søge størst mulig indflydelse på beslutninger der har konsekvenser for mennesker med sclerose. Udvalgets prioritering af politiske temaer og sager vil altid udspringe af, hvad der er aktuelt landspolitisk som lokalpolitisk, og som er væsentlige problemstillinger for mennesker med sclerose, samt eventuelle problemstillinger der måtte indkomme via lokalafdelingerne. Herunder at der arbejdes videre med denne viden i regi af DH lokalt. Mål og handlinger i 2014 Emne 1: Støtte lokalafdelingerne i deres lokale handicappolitiske indsats (direkte og indirekte) Mål: At påvirke de lokale handicappolitiske forhold på kommunalt niveau, dels for at sætte fokus på den kommunale indsats for handicappede generelt og dels for at sikre forholdene for mennesker med sclerose. Handling: Skabe interesse for og yde støtte til at flere får lyst til at deltage i det lokale handicappolitiske arbejde. Fokus på indsatser der understøtter, at politisk arbejde lokalt sker i samarbejde med DH Optimere mulighederne for vidensdeling og sparring mellem de forskellige politiske aktører i foreningen Indsamle og formidle bedste praksis/projekter, som kan bruges i det lokalpolitiske,- og landspolitiske arbejde Videreudvikling af nogle mere generelle temaopdelte materialer At anvende den viden som findes i socialrådgivernes statistik om kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen Afholde 1 temadag med handicappolitisk indhold. Afholdes i både øst og vest At den årlige Temadag er planlagt, afholdt og evalueret i kvt Okt

17 At der er gennemført en "forårstour", med lokalpolitisk fokus og med aktuelle temaer og mulighed for vidensdeling At relevant viden som opsamles i andre dele af organisationen bliver delt med de lokalpolitiske aktive blandt andet via nyhedsbreve og andre relevante kommunikationsværktøjer/former April 2015 Juni 2015 Jan.2015 Dec Emne 2: Folketingsvalg 2015 Omdrejningspunktet for udvalgets arbejde i 2015 vil være fokus på et kommende folketingsvalg. Foreningens politiske mærkesager skal være af en sådan karakter, at de egner sig til at blive bragt ind i en valgkamp. Løbende overvejelser vil blive bragt ind i udvalget allerede fra At udvalget bidrager med dens særlige viden om konkrete forhold 1. kvt lokalpolitisk At udvalget forholder sig konstruktivt til prioriterede politiske temaer og betydningen af disse for mennesker med sclerose 1. kvt Emne 3: Opnå indflydelse på social og handicappolitik på landsplan Mål: Scleroseforeningen arbejder målrettet for at skabe forandring for mennesker med MS, ud fra aktuelle prioriterede politiske mærkesager, der berører vores medlemmer Udvalget har i 2013/2014 sat fokus på følgende 3 mærkesager. Udvalget skal i 2015 tage stilling til om disse mærkesager fortsat skal være gældende, eller om nye mærkesager skal formuleres og besluttes. Lige muligheder, i prioriteret rækkefølge Retten til hjælp, selvom man har en rask ægtefælle/partner - Hvad siger loven? Hvad mener borgerne? Hvad mener lokalpolitikerne? Brugerbetaling på handicaphiælp, nu? - i fremtiden? Hvad siger loven - Hvad mener borgerne? Hvad mener lokalpolitikerne? Retssikkerheden i sagsbehandlingen - Hvordan går det? Hvad betyder det for mennesker med handicap? Hvordan vil lokalpolitikere sikre det fremover? Handling: Den primære landspolitiske indsats sker gennem samarbejde med DH og DP. Her bringer scleroseforeningen sager op og støtter paraplyorganisationerne i deres indsats Scleroseforeningen satser selvstændigt på, at skabe personlige kontakter og formidle vores handicappolitiske budskaber til centrale politikere, via aktiviteter på Folkemø 17

18 det på Bornholm. Udvalget bidrager indholdsmæssigt og ressourcemæssigt i denne aktivitet Scleroseforeningen deltager og bidrager med høringssvar til lovgivning, via DP og DH. Udvalget inddrages hvor det er relevant og tidsmæssigt lader sig gøre. Udvalget vil fastholde DH i deres medansvar for det fortsatte arbejde med at få implementeret FNs Handicapkonvention i praksis på alle niveauer i Danmark At vores viden er anvendt af DH og DP i relevante politiske Dec sammenhænge, når der er brug for det, fx eksemplet vederlagsfri fysioterapi At de offentlige medier har anvendt vores problemstillinger, viden Hele året Dec.2015 og holdninger i lige så høj grad som tidligere år At udvalget bruger Folkemødet Bornholm til at sætte fokus på vigtige aktuelle problemstillinger, som fremføres overfor centrale politikere, i vores direkte dialog på Bornholm. Hele året Generel opfølgning på pårørendes forhold i familier med sclerose og på retssikkerhed i kommunerne, samt erfaringer med det nye enstrengede ankesystem Emne 4: Samarbejde med Sundhedspolitisk udvalg Mål: At sikre løbende samarbejde de to udvalg imellem med henblik på at udvikle en koordineret støtte til foreningens politiske frivillige samt at formulere fælles mærkesager/politikker. Handling: Fastlæggelse af struktur, der sikrer dette mål. Formulering af ramme for samarbejde Primo 2015 Medio 2015 Udvikling af koordineret støtte til de politiske frivillige Primo 2015 Ultimo 2015 Formulering af fælles mærkesager/politikker Primo 2015 Medio

19 Sundhedspolitisk Udvalgs Handlingsplan 2015 Sundhedspolitisk Udvalgs overordnede visioner Sundhedspolitisk Udvalg arbejder for at skabe forudsætningerne for det bedst mulige meningsfyldte liv med sclerose. Dette gør vi ved at arbejde for at fremme helhedsorienterede, sammenhængende, individuelle og fleksible rådgivnings-, behandlings-, rehabiliterings- og plejetilbud uden belastende ventetider. Scleroseforeningens Sundhedspolitiske Udvalg deltager aktivt i arbejdet i paraplyorganisationerne DP (Danske Patienter) og DH (Danske Handicaporganisationer), og bidrager derigennem til at sætte dagsordenen nationalt på det sundhedspolitiske område. Sundhedspolitisk Udvalgs overordnede formål Sundhedspolitisk udvalg er et udvalg nedsat af Scleroseforeningens Hovedbestyrelse. Udvalgets formål er først og fremmest at sikre, at mennesker med sclerose får de bedste vilkår i forhold til at leve et godt og aktivt liv med sclerose. Udvalget har derfor bl.a. til opgave at følge med i, og forsøge at påvirke, de sundhedspolitiske problemstillinger, der dukker op i løbet af året. Et eksempel på dette kan fx være at holde fokus på den vederlagsfrie fysioterapi og søge at imødegå evt. påtænkte forringelser på området. Udvalget vil ligeledes arbejde for at afklare en række forskellige sundhedspolitiske problemfelter. Derfor vil udvalget afholde interne temadrøftelser, hvor en given problemstilling kan præsenteres og diskuteres. Formålet er dels at få belyst et område grundigt og dels at få en gennemarbejdet holdning til området. Udvalget arbejder tæt sammen med sekretariatet og især med den sundhedspolitiske medarbejder. Status på Handlingsplan 2014 Udvikling af kliniske retningslinjer for behandling af mennesker med progressiv MS Der er arbejdet med dette område i en række forskellige sammenhænge. Dels via indstilling til Sundhedsstyrelsen, dels via debat på Folkemødet 2014 og dels via et samarbejde med DMSG, der er påbegyndt. Vi afventer pt. nærmere aftale med DMSG om det videre arbejde med at indgå i en arbejdsgruppe, der skal formulere retningslinjer for behandling af mennesker med progressiv MS. Arbejdet fortsætter i Udvikling af tilbud til børn og unge med MS Arbejdet er forløbet som planlagt. Udvikling af tilbud i 2014 har bygget på erfaringer fra 2013, og tilbud til børn og unge er nu overgået til drift. 19

20 Udarbejdelse af materiale til sundhedsfagligt personale En arbejdsgruppe har været nedsat, bestående af en praktiserende læge, en MS-neurolog, en MS-sygeplejerske, en patientrepræsentant og en kommunikationsmedarbejder fra sekretariatet. Arbejdet er forløbet som planlagt, og en folder er klar i sensommeren Udarbejdelse af tilbud vedr. kognitive problemer ved MS Regionale medlemsmøder forår 2014 havde tema om MS og kognitive problemer. Jannie Engelbrecht, der er neuropsykolog på Sclerosehospitalet i Ry, stod for det faglige indhold på møderne, og der blev trykt et hæfte med pp-slides og ekstra info-materiale, som blev uddelt på møderne. Der var stor tilslutning til møderne. Der arbejdes videre i 2015 med at sikre mere permanente tilbud/støtte på området. Udvikling af tilbud til mennesker med MS med stærkt nedsat funktionsevne Gruppen vil fremover blive benævnt "Mennesker med fremskreden MS". Der er afholdt to kurser/ophold i Dronningens Ferieby (efterår 2013 og forår 2014) for målgruppen. På baggrund af erfaringerne har en projektgruppe formuleret en række anbefalinger til det videre arbejde. Der er endvidere gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med NORSTAT (forår 2014), der har søgt at afdække målgruppens behov, ønsker og muligheder. Udviklingsarbejdet fortsætter i 2015 mhp at indsamle den nødvendige viden for at kunne udvikle de helt rigtige tilbud til målgruppen. Udvikling af efteruddannelse til sundhedsfagligt personale Scleroseforeningen deltog i planlægningen af et modul om patientologi på en diplomuddannelse, udbudt af Metropol. Uddannelsen var rettet mod sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l., men modulet blev aldrig igangsat pga manglende interesse. Et andet projekt har været tilpasning og implementering af efteruddannelsen af sygeplejersker, som eksisterer i EMSP-regi. Projektet er udskudt til 2015 pga afslag på finansiering fra EMSP i Aftaler med Scleroseklinikken på Rigshospitalet om tilpasning og opdatering er i vidt omfang på plads. Udbygning af scleroseforskningen HB har godkendt, at der arbejdes på at sikre mere ikke-medicinsk forskning i foreningsregi. HB har endvidere bedt Sundhedspolitisk Udvalg om at skitsere mulige løsninger. Punktet er på dagsordenen til Sundhedspolitisk Udvalgsmøde d. 2/9 2014, hvor et oplæg fremlægges. Punktet vil blive benævnt "strategisk forskning" i handlingsplanen Løbende sager Udvalget er gået aktivt ind i aktuelle sager, eksempelvis rokaden indenfor neurologien i Region Hovedstaden, debatten om medicinsk cannabis samt forsinkelsen i RADS vedr. godkendelsen af Tecfidera. Det sundhedspolitiske arbejde har i 2014 i høj grad været gennemført som et samarbejde mellem sekretariatets medarbejdere og udvalget. Udvalget har i 2014 afholdt fire møder og der har i arbejdet - på møderne såvel som i det løbende samarbejde - været fokus på at få alle de gode kompetencer i udvalget i spil. Derigennem har udvalgets sigtet på at styrke sit 20

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere