Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015"

Transkript

1 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015

2 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg side 19 Ungepanelet side 25 2

3 Forskningsudvalgets Handlingsplan 2015 Visioner Forskningsudvalgets fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling af højeste internationale standard i Danmark. Forskningsudvalgets overordnede formål Forskningsudvalgets formål er at fordele de midler, Hovedbestyrelsen stiller til rådighed for det efterfølgende kalenderår. Forskningsudvalget er af Scleroseforeningen bemyndiget til at bevilge økonomisk støtte til lødig, dansk basal og klinisk forskning med relation til sklerosesygdommen. Ved lødig forskning forstår udvalget forskning baseret på rationelt funderede og klart udformede hypoteser, der foreslås afprøvet med videnskabeligt anerkendte metoder, der egner sig til at afgive nye og utvetydige resultater af afgørende betydning for forståelse af sklerosesygdommens årsag, forebyggelse, opståen, forløb eller behandling. Der ydes desuden støtte til deltagelse i kongresser og videnskabelige møder, hvor deltageren skal fremlægge egne videnskabelige, scleroserelevante arbejder. Status for året, der er gået: Forskningsudvalget afholdt den 3/ et fondsmodtagermøde på Scandic Copenhagen i København - 48 deltog, der var 15 meget interessante præsentationer af de projekter, som modtog støtte i Ved Forskningsudvalgets møde den 8/ blev der uddelt kr. fordelt på 17 ansøgningsprojekter. Der er endvidere i løbet af året uddelt kr. i rejsestøtte. Mål og handlinger i 2015 Forskningsudvalget yder især støtte til følgende områder: Emne 1: Basalforskning Inden for den basale forskning kan udvalget støtte forskning inden for sygdomsårsager (ætiologi) og sygdomsprocesser (patofysiologi). Med hensyn til forskning i sygdomsårsager kan udvalget støtte forskning i genetiske forhold og i eksterne forhold. Hvad angår forskning i sygdomsprocesser støtter udvalget forskning i immungenetiske og immunologiske forhold, der kan bidrage til at belyse processerne ved demyelinisering, nervedegeneration og remyelinisering ved multipel sklerose samt forskning, der undersøger mulighederne for at hæmme demyelinisering og nervedegeneration og stimulere remyelinisering. For at opnå støtte skal projekterne have klar skleroserelevans. Udvalget støtter ikke indkøb af forsøgsdyr til eksperimentel forskning. Emne 2: Klinisk forskning Vedrørende den kliniske forskning støtter udvalget både forskning i nye behandlinger, der har udsigt til at bremse sygdomsudviklingen, herunder klinisk kontrollerede medicinafprøvninger initieret og gennemført af uafhængige forskere. Klinisk forskning, der kortlægger sygdomsforløbet med kliniske, billeddannende og neurofysiologiske undersøgelser støttes. Også projekter, der sigter på en intensiveret symptombehandling støttes. Kliniske forskningsprojekter og projekter i neurologisk rehabilitering, der inddrager sklerosehospitalerne i Haslev og Ry, prioriteres alt andet lige højt. Ved bedømmelsen prioriteres ligeledes tildeling af 3

4 midler til refusion af rimelige udgifter til projektdeltageres transport for at sikre mulighed for en bred rekruttering af projektdeltagere fra hele landet. Emne 3: Epidemiologisk og integreret MS-forskning Epidemiologiske forskningsprojekter, herunder specielt forskningsprojekter, der medinddrager Scleroseregistret og Sclerosebehandlingsregistret støttes. Tiltag, der kan øge forskningsaktiviteten, herunder organiseret indsamling af vævsprøver og internationalt samarbejde, prioriteres. Emne 4: International forskning For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger og/eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper. Emne 5: Alternativ og komplementær behandling Scleroseforeningens Forskningsudvalg kan støtte videnskabelige forsøg, der har til formål at øge indsigten i såkaldte alternative eller komplementære behandlinger af multipel sklerose, såfremt disse projekter i øvrigt opfylder de almene videnskabelige krav til udformning af støtteværdige projekter. Emne 6: Forskerrekruttering For at fremme interessen for skleroseforskning blandt studerende og yngre forskere, udbyder Scleroseforeningens Forskningsudvalg 2 skolarstipendier/studiestipendier, der kan søges af interesserede studerende eller læger tilknyttet danske afdelinger og/eller laboratorier. Mål: Forskningsudvalget afholder 2 årlige møder. Det ene møde afholdes om foråret i forbindelse med det årlige Fondsmodtagermøde. Det andet møde, hvor forskningsmidlerne for det kommende år fordeles, afholdes i oktober måned. Rejsemidler uddeles tre gange årligt. Handling: Ved bedømmelse af forskningsprojekter betjener Scleroseforeningens Forskningsudvalg sig af principperne for peer review. Projekterne skal, for at kunne støttes, opfylde de almene krav til støtteværdige projekter. Der lægges vægt på Projektets videnskabelige kvalitet Ansøgers kvalifikationer Den superviserende forskergruppes gennemslagskraft Projektets skleroserelevans. Ansøgninger om forskningsstøtte nyder hel eller delvis støtte, såfremt et flertal af ligestillede og uhildede forskere i udvalget finder projektet støtteværdigt og støttemuligt inden for de af forskningsudvalget og Scleroseforeningens udstukne rammer. Bevillingerne er generelt etårige, men der er mulighed for at ansøge om 3-årige bevillinger til hel finansiering eller samfinanciering af ph.d. projekter. Der kan søges om støtte m.h.p. efterfølgende ansætttelse af en kvalificeret person til varetagelse af projektet. Navnet på denne skal i givet fald oplyses til Scleroseforeningen inden 1. rate af bevillingen kan udbetales, 4

5 og bevillingen bortfalder, såfremt dette ikke kan oplyses inden udgangen af 1. kvartal i bevillingsåret. Søges der om støtte til yderligere bevilling til et flerårigt projekt, hvor Scleroseforeningen har tildelt støtte, fx med baggrund i barsels- eller sygeorlov, skal der gives en redegørelse for forskningsaktiviteterne og de resultater, der er opnået i den periode, hvor Scleroseforeningen har ydet støtte. Enkeltprojekter kan støttes med op til 15% af det samlede støttebeløb (per år), og en enkeltforsker kan højst tildeles 15% af det samlede støttebeløb. Overhead- og administrationsbidrag støttes ikke. Der gives ikke støtte til indkøb eller opstaldning af forsøgsdyr. Såfremt projektet er flerårigt skal der, når ansøgningen indsendes første gang, gives en redegørelse for hele forskningsprojektet (ikke udover 3 år) samt budget for både det ansøgte år og kommende år. Rejseansøgninger bedømmes af Rejseansøgningsudvalget, som består af formanden og de to næstformænd for forskningsudvalget. Der kan gives støtte til rejseudgifter (svarende til den billigste rejsemulighed), til hoteludgifter, samt til kongresgebyr og andre nødvendige udgifter i forbindelse med deltagelsen. Der gives ikke støtte til kurser og almindelige opholdsudgifter. Der gives kun støtte til deltagelse i møder, hvor ansøger deltager aktivt med foredrag, posterpræsentation eller lignende. Evaluering: Støttemodtagerne indsender årligt regnskab for korrekt anvendelse af bevillingen, rapporterer om forløbet af projektet og fremsender publikationer om det gennemførte projekt ved projektets afslutning og løbende i en periode på op til 5 år efter projektets afslutning. Efter 5 år udsender sekretariatet en skriftlig påmindelse til støttemodtageren om at indsende alle publikationer vedrørende det støttede projekt. Det samlede antal publikationer, deres gennemsnitlige og samlede impact factor opgøres årligt, og muliggør en løbende evaluering af mængden og kvaliteten af den forskning, der er resultatet af de samlede bevillinger. Rapporten om projektets forløb evalueres af forskningsudvalget i forbindelse med det årlige fondsmodtagermøde, hvor modtagere af støtte året før fremlægger projektet og de foreliggende resultater. Fyldestgørende afrapportering og godkendelse af denne ved et forskningsudvalgsmøde er en forudsætning for at ansøgeren kan søge om midler fra Scleroseforeningen for det efterfølgende år. Succeskriterier: Det primære succeskriterium for Forskningsudvalget er, at der indkommer et tilstrækkeligt antal ansøgninger om støtte til støtteværdige projekter til at de midler, der er bevilget af Hovedbestyrelsen kan uddeles. 5

6 Info- og PR-udvalgets Handlingsplan 2015 Visioner for Info- og PR-udvalgets arbejde: Scleroseforeningen kommunikerer åbent og anerkendende. Scleroseforeningen identificerer præcist vores målgrupper, og de modtager den for dem helt relevante information, ad de mest optimale kanaler. Scleroseforeningen er unik som informatør og giver seriøs information om sygdommen på alle platforme og har den største troværdighed og mest effektive profilering. Scleroseforeningen sikrer et fortsat stærkt brand, og det skal føles attraktivt at være medlem eller ekstern partner i en positiv og fremadrettet, dynamisk forening, som er det eneste naturlige valg på området. Info- og PR-udvalgets formål Er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med sekretariatet og lokalafdelingerne: At udbrede kendskab til sygdommen At udbrede kendskab til foreningen At fremme tilvejebringelsen af midler til foreningen Sekretariatet har ansvaret for foreningens marketing og fundraising aktiviteter med reference til Hovedbestyrelsen Status på året, der er gået: Delmål 1. Målrettet kommunikation Magasinet er relanceret med ny frekvens og nyt design Nyhedsbreve er etableret. Er ikke sat helt i system. Forventning: fra september fast hver måned til brugere. Med potentiale for stigning. Hjemmesiden er integreret med medlemssystemet. Der arbejdes på nye funktioner til lokalafdelinger. Delmål 2. Etablering af kampagnekorps HB besluttede i 2013, at der skulle etableres et kampagnekorps. Korpset skal sikre, at Scleroseforeningen når de budgetterede indtægtsmål og vækstmål inden for indsamlingsområdet 'events og kampagner' ved hjælp af frivillige. I forbindelse med butiksindsamlingen er der blevet opstartet "kampagnekorps" i følgende byer: København / Frederiksberg, Køge / Roskilde, Aarhus, Aalborg, Horsens 6

7 Det har været tidskrævende og udfordrende at rekruttere frivillige, men der har været tilfredshed med de frivillige, som meldte sig. Efter vores evalueringsmøde skal der udarbejdes en ny plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige i relation til kampagnekorpset i Scleroseforeningen Delmål 3. Videreudvikling af kampagnen Kys sclerose farvel Vi har for andet år i træk kørt kampagnen Kys Sclerose Farvel. Med Kys Sclerose Farvels grønne kyslæber er der endnu engang blevet sat fokus på vigtigheden af at sprede budskabet om sclerose og støtte op om forskningen i sygdommen. Kampagnen har i år været synlig på rigtig mange platforme: både lokalt, nationalt, på sociale medier samt i forskellige former for trykte medier. Kys Sclerose Farvel kampagnen har opnået et solidt aftryk hos den danske befolkning. Kampagnen i år har formået at etablere en dialog med en helt ny gruppe af mennesker, som ikke selv er berørt af sclerose, men som pludselig kan forholde sig til sygdommen. Dette er sket både ved hjælp af brugergenereret og viralt indhold på sociale medier som Facebook, Instagram og på blogs, men er også sket i kraft af lokale initiativer med små oplysende indsamlende events rundt omkring i Danmark og samarbejdet med Femina. I forbindelse med Kys Sclerose Farvel kampagnen var en række af lokalafdelingerne meget aktive og lavede forskellige grønne-aktiviteter. Et godt eksempel er Esbjerg/Fanø Lokalafdeling, der i forbindelse med Esbjerg Open By Night havde indgået et samarbejde med 18 af byens butikker. Hver butik donerede et bestemt beløb pr. vare solgt og til gengæld pyntede lokalafdelingen butikkerne med grønne balloner og postkort. Herudover opstillede de en bod på torvet, hvor der blev solgt Kys-kager samt merchandise, og Esbjerg Karateklub optrådte med grønne læber. Lokalafdelingen fik i alt indsamlet kr. og foreningen Esbjerg City har været så glade for samarbejdet og engagementet, at man allerede har lavet en fast aftale til næste års Open By Night i Esbjerg. HANDLINGSPLAN 2015 DELMÅL 1. Målrettet kommunikation - videreudvikling af kommunikationen i henhold til strategien DELMÅL 2. Videreudvikling af cykelnerven DELMÅL 3. Videreudvikling af Kys Sclerose farvel kampagnen Info- og PR-udvalgets Mål og handlinger i 2015 Info- og PR-udvalgets mål er overordnet: At deltage i processen o Løbende orienteringer o Drøftelser o Input/ideer At indstille til HB om godkendelse af de overordnede løsninger 7

8 At bidrage med inspiration Emne 1 Målrettet kommunikation Målgruppe: Medlemmer Lokalafdelinger Eksterne interessenter Mål: modtagere af elektronisk nyhedsbrev Min side-funktion Nyt elektronisk aktivitetessystem Optimeret søgemaskine Overordnet: - At ramme differentierede modtagere med forskellige kanaler - At blive mere digitale Næste step med kommunikationsstrategien er at konsolidere de nye kanaler og platforme har stået i etableringens tegn: medlemsbladet er relanceret, nyhedsbrevene er etableret, og hjemmesiden er næsten integreret med medlemssystemet, hvilket giver mulighederne for at knytte brugerne tættere vil på følgende områder handle om at konsolidere de nye mønstre og kanaler: Nyhedsbreve o Målet er i 2015 at udsende 11 nyhedsbreve med temaer, der afspejler hele organisationens arbejde, o Nyhedsbrevene skal inkorporeres i det eksisterende nyhedsflow. o Databerigelse: vi har i dag ca. 20 procent af alle medlemmers adresser - dette tal skal op på 50 procent i Der er lagt en 7-trins plan for berigelse med begyndelse ultimo o MÅL for modtagere: i Web 2015 o Fase 1 i integrationen er gennemført: 2015 bliver fase 2 og 3: o Aktivitetskalenderudbygning o Søgemaskineoptimering o Min side- funktioner. Sociale medier o Facebook er for alvor blevet en selvstændig kanal i Der er 4500 følgere på Scleroseforeningen, og der er 7500 på Kys farvel, o Dette arbejde fortsættes med samme intensitet i

9 o 2015 bliver gennembruddet for twitter. Der lægges en strategi i 2014 med implementering og mål for Twitter vil primært målrettes pressearbejdet og det politiske arbejde. Succeskriterier Deadline modtagere på nyhedsbreve Ultimo 2015 Fase 2 og 3 i webprojekt: min side login, aktivitetssystem Ultiom followers på facebookside 9000 followers på kysfarvel-facebook Etableret twitter-netværk Medio 2015 Emne 2: Videreudvikling af Cykelnerven Generelt: Med 55 ryttere, ca. en halv million i indsamlede midler og en overvældende positiv respons fra deltagerne har Cykelnerven bestået den første svære test for, om konceptet kunne bære. Dette resultat skal der bygges videre på, og indtægten skal gerne fordobles i Målgruppe: Primær målgruppe er mænd år. Sekundær målgruppe er kvinder år. Cykelsport er det nye golf. Det er en af de absolut mest foretrukne fritidsbeskæftigelser for mandlige erhvervsfolk. Erfaringen viser, at størstedelen af dem, som tilmelder sig Cykelnerven er mænd, som enten selv har sclerose eller har sclerose på den kvindelige side i den nærmeste familie (kone, søster, kusine etc.). Det er generelt set også dem, som er i stand til at fundraise mest. Stadig flere kvinder bliver fanget af cykelsporten, og den kvindelige vinkel på scleroseproblematikken er også med til at gøre Cykelnerven ekstra attraktiv for kvinder. Det er vores målsætning igen i 2015 at benytte kendte ambassadører, som kan være med til at sælge historien. Guldfireren har allerede committet sig til 2015, og TV2-folkene er positive, hvis kalenderen tillader det. Derudover er det vores målsætning også at få tilknyttet en decideret A-liste kendis samt en eller flere politikere - gerne en kvinde. Mål: Fundraisingdelen: 150 deltagere/fundraisere 9

10 Hovedsponsorat Naturaliesponsorat Salg af cykeltøj - webshop Egenindsamlinger - deltagernes fundraising Events Formidle / øge kendskab: Facebook Instagram Massiv PR indsats Case fortællinger som bygger op om kampagne delen Massiv presseindsats; TV, magasiner, national presse, lokal presse, kendisser Små informative film I 2014 er facebook med 1100 følgere (august 2014) og ugentlige kontakter i kulminations-måneden juli blevet etableret som en værdifuld kommunikationsplatform. Det skal yderligere udbygges og systematiseres i Instagram er kommet op at køre med hashtagget #cykelnerven, og brugen af det skal i fremtiden yderligere implementeres i både i den interne og eksterne billedkommunikation. Motionscykelryttere som målgruppe udgør en guldgrube af potentiale, men da størstedelen ikke er organiseret i klubber, ligger der en udfordring i at nå ud til dem. Her skal kendisambassadører med en bred landsdækkende appel være med til at udbrede kendskabet til Cykelnerven. TV2 sendte i løbet af juli 9 indslag fra Cykelnerven, som også har været med til at øge kendskabet betragteligt. Det er også en topprioritet for 2015 at opretholde samarbejdet med TV2. For at det skal kunne lade sig gøre, kræver det sandsynligvis en tilknytning af en eller flere topkendisser. Handling: Vi arbejder på at nedsætte et rådgivningspanel, som kan bidrage til at få gennemført ovenstående opgaver. Der skal rekrutteres nye kendis-ambassadører med medieappel på højeste niveau. Vi skal understøtte holdkaptajnernes arbejde med at rekruttere ryttere. Der skal udvikles nye fundraisingværktøjer, som rytterne kan bruge i deres indsats med at finde sponsorer. Succeskriterier: 150 ryttere Hovedsponsor Emne 3: Videreudvikling af Kys Sclerose farvel kampagnen. Målgruppe 10

11 Mål: Målsætningen for "Kys Sclerose Farvel" for 2015 vil fortsat være: At øge indtjeningen ved at: generere leads - og derigennem, skaffe nye støttemedlemmer. Øget kendskab til Scleroseforeningen Internt: skabe fællesskab og fælles projekt og mål for lokalafdelinger og de mange, der støtter kampagnen. At skabe dialog, engagere samtalepartnere og udbrede kendskabet til sclerose ved at: engagere og informere med en positiv tonalitet på let tilgængelige, interaktive platforme. At formidle budskabet om sygdommen sclerose, samt skabe en fortælling om de problemer og udfordringer, som sygdommen skaber i dagligdagen for alle, der har den inde på livet. Handling: Efter, at vi for andet år i træk har kørt kampagnen "Kys Sclerose Farvel", er det lykkedes os at skabe en platform, der giver mulighed for at italesætte og sprede budskabet om sclerose samt støtte op om forskningen i sygdommen. Endvidere er det lykkedes os at aktivere og udfolde kampagnen på mange forskellige analoge og digitale platforme: både lokalt, nationalt, på sociale medier samt i forskellige former for trykte medier. Dette har givet kampagnen en stærk forankring. Med butiksindsamlingen har vi også opnået en unik mulighed for at samle penge ind i hele landet. Vi har endvidere erobret en vigtig plads på disken i dagligvarehandlen og specialbutikker. Butiksindsamlingen kræver mange ressourcer både hos de frivillige og i sekretariatet. Derfor evaluerer vi løbende på, hvordan vi kan sikre optimeringen af vores tidsforbrug i relation til indtægterne. Øget indtægt på selve kampagnen 1. august

12 Netværksudvalgets Handlingsplan 2015 Visioner: Scleroseforeningen er kendt for en kultur, hvor det er sjovt og betydningsfuldt at være frivillig. Scleroseforeningen arbejder for at skabe stor aktivitet for alle mennesker med sclerose, deres pårørende og Scleroseforeningens frivillige, både i den enkelte lokalafdeling, regionalt og på landsplan. Det skal føles attraktivt at være medlem eller ekstern partner i en positiv og fremadrettet, dynamisk forening, som er det eneste naturlige valg på området. En væsentlig del af foreningens lokale/regionale aktiviteter for medlemmer og andre er baseret på frivilliges indsats. Scleroseforeningen dokumenterer løbende, at de frivillige er tilfredse med at være frivillige i foreningen. Scleroseforeningen finder udvikler og fastholder de frivillige der er nødvendige for at udføre medlems- og andre aktiviteter. Foreningen sørger for, at det giver såvel personligt, socialt og fagligt udbytte at være frivillig i Scleroseforeningen. Udvalgets overordnede formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med administrationen og lokalafdelingerne: At sikre sammenhængskraften i foreningen. At støtte lokalafdelingerne i at nå foreningens 3 lokale mål på det aftalte mulige niveau inden for netværk, info/pr og politik At udvikle nye tilbud og uddannelse til frivillige, mennesker med sclerose og pårørende. At afholde et antal rejser for pårørende og mennesker med sclerose, der ellers ikke ville kunne få en ferieoplevelse. At sætte fokus på kommunikationen til vores medlemmer Emne 1: rekruttering af frivillige Opgave At sikre en løbende tilgang af frivillige til både bestyrelser, lokale aktiviteter samt lokale indsamlinger og events. Mål Lokalafdelingerne har det antal frivillige, der er nødvendig for at de kan nå deres opstillede mål Lokalafdelingerne har kontakt til et antal eventfrivillige, så de kan bidrage med at nå målene for lokale indsamlinger og events. Handlinq Succeskriterier Tid Status Organisationskonsulenterne samarbejder med lokalafdelingerne om at sikre kvalificerede kandidater til de ledige pladser i bestyrelserne At lokalafdelingerne har fuldt bemandede bestyrelser efter årsmøderne samt de frivillige der er nødvendige for at nå lokalafdelingens mål Marts 2015 Via det årlige møde om samar- At lokalafdelingen involverer 1 kvartal 12

13 bejdsaftalen at få kortlagt hvilke ressourcer der er tilstede i lokalafdelingen, samt muligheden for at finde kampagnefrivillige. Endvidere skal lokalafdelingens involvering i landsdækkende og lokale indsamlinger / events kortlægges. sig i rekruttering af eventfrivillige i deres lokalområde 2015 Emne 2: medlems rettede aktiviteter Opgave At vores medlemskontakt kommer så bredt ud i medlemsskaren som muligt. Mål At tilbyde foredrag og møder for vores medlemmer sideløbende med de lok ale aktiviteogså for at ter, både til de medlemmer der benytter sig af foreningens lokale tilbud, men tiltrække medlemmer som vi ikke ser i lokalafdelingerne i dag. At sikre en geografisk fordeling af møderne, samt sikre en høj kvalitet i tilbude ene. Handling Succeskriterier Tid Status 2 x 9 r e g i o n a l e m e d l e m s m ø d e r, 85 deltager til hvert møde 9 møder med to forskellige emner, et forår forår og et efterår 9 møder 9 møder for nye medlemmer Give en ensartet og professionel introduktion til foreningen. Gennemfører 4 sclerosekurser Kurserne bliver fyldt op med emner, der er relevante for vores medlemmer. efterår Hele året Hele året Emne 3: Udvikling af det frivillige arbejde i foreningen Opgave Scleroseforeningen har ca. 800 frivillige fordelt over hele landet og de skal løbende tilbydes udvikling, sparring og erfaringsudveksling. Opgaver er at sikre de er klædt ordentligt på til de opgaver, de har, og at der er en sammenhæng i arbejdet på tværs af landet Mål Afholdelse af organisatoriske kurser "Uddannelses weekends", hvor vores frivillige bliver udviklet på både det faglige og det personlige plan, så de bliver i stand til at løfte deres opgaver. Skabe rum for videns deling på tværs af hele organisationen, både på kurser og på foreningens møder. Skabe et mix af kurser så vores frivillige altid har en mulighed for udvikling. Synliggøre foreningens tilbud og støtte til lokalafdelingerne At sikre de frivilliges tilfredshed med foreningen. Handling Succeskriterier Tid Status Afholdelse af et basiskursus deltager April/maj 13

14 5 regionale kasserer kurser deltager i alt April / maj fyraftens møder Formandsmøde forår 49 lokalafdelinger Juni Regionsmøde forår 200 delt. Maj Regionsmøde efterår 200 delt. oktober Gennemføre en medlemsundersøgelse Januar april Udsendelse af års kalender med alle relevante datoer for det kommende år, der udformes på en måde så nytteværdien er høj At kalenderen er komplet og revideres mindst muligt. Får et moderne design med høj funktionalitet 15. oktober Gennemføre årlige samtaler med lokalafdelingsformændene (samarbejdsaftale) At opnå et tættere samarbejde mellem konsulenten og lokalafdelingsformanden, samt klæde formanden bedre på til arbejdet. 1 kvartal 2015 Emne 4: Indsamling og events Opqave Øge indtjening, og synlighed, via lokale events og indsamlinger. Mål Involvering fra lokalafdelingernes side i forhold til events og indsamlinger Fokus på de lokale ressourcer Handling Succeskriterier Tid Status Tæt samarbejde med Info & PR udvalget om udvikling af nye events, samt kampagnekorpset. At vi får udviklet events, der kan bringe indtægter til foreningen, og som er mulige at gennemføre i forhold til de ressourcer, der er tilstede i foreningen Udarbejde model for lokalafdelingernes involvering i lokale indsamlinger og events Benytte regionsmøder og formandsmøder til at oplyse om lokale events/indsamlinger, samt skabe en positiv stemning omkring det Sikre at vejledninger er enkle og nemme at gå til Tilgodese lokalafdelingernes lyst samt ressourcer til at deltage i lokale indsamlinger og events. At lokalafdelingerne bliver motiveret til, efter eget valg, at involvere sig i events som både er drevet af sekretariatet og af dem selv. Forår Juni Oktober 14

15 Emne 5: Sammenhæng i foreningen Opaave Scleroseforeningen skal være den patientforening, hvor det er bedst, mest spændende og involverende at være frivillig i. Mål De frivillige skal høres og have mulighed for at komme med input til handlingsplaner og foreningens mål. De frivillige skal mærke de er en del af en større forening/sag Handling Succeskriterier Tid Status Tilrettelæggelse af formandsmøde og regionsmøder så lokalafdelingerne bliver inddraget i foreningens virke. Alle lokalafdelinger deltager i møderne. At møderne bliver afviklet i en form, der inddrager deltagerne. Maj Juni Oktober Sikre en sammenhæng mellem regionsmøder og formandsmøder/delegeretforsamling. Dagsordenen på formandsmøde / regionsmøderne skal afspejle både foreningens og lokalafdelingernes behov for debat og erfaringsudveksling. Temadrøftelse i udvalget omkring frivillighed. Drøfte hvordan vi bedst i foreningen fremadrettet kan tilgodese de mange forskellige former for frivillighed, vi påregner at skulle rumme. At lokalafdelingerne får ejerskab af de aktiviteter der sker i foreningen. Opkvalificerer input fra lokalafdelinger At lokalafdelingerne via evaluering viser stor tilfredshed med møderne. At få startet en debat omkring frivilligheden i foreningen, der skal udvikle sig til konkrete redskaber der kan bruges i både lokalafdelingerne og i Kampagnekorpset. Maj /juni Oktober Maj/Juni Oktober April 2015 (Temadrøftelse) 15

16 Handlingsplan 2015 for Social og Handicappolitisk udvalg Visioner for det politiske arbejde: Scleroseforeningen bidrager aktivt til den politiske debat, om det danske samfunds værdier og lovgivning i forhold til mennesker med sclerose. Foreningen arbejder målrettet på at skabe forandringer for mennesker med sclerose ud fra definerede mærkesager, herunder at bidrage og deltage aktivt i arbejdet i paraplyorganisationerne DH og DP på det social og handicappolitiske område. Udvalgets overordnede formål Er inden for rammen af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med sekretariatet og lokalafdelingerne at: Støtte lokalafdelingerne i deres lokale handicappolitiske indsats, herunder deres arbejde for at opnå repræsentation i blandt andet DH bestyrelser lokalt samt i kommunale handicapråd, lokale og regionale beskæftigelsesråd med videre. Forholde sig til kommunale og landspolitiske problemstillinger, og søge størst mulig indflydelse på beslutninger der har konsekvenser for mennesker med sclerose. Udvalgets prioritering af politiske temaer og sager vil altid udspringe af, hvad der er aktuelt landspolitisk som lokalpolitisk, og som er væsentlige problemstillinger for mennesker med sclerose, samt eventuelle problemstillinger der måtte indkomme via lokalafdelingerne. Herunder at der arbejdes videre med denne viden i regi af DH lokalt. Mål og handlinger i 2014 Emne 1: Støtte lokalafdelingerne i deres lokale handicappolitiske indsats (direkte og indirekte) Mål: At påvirke de lokale handicappolitiske forhold på kommunalt niveau, dels for at sætte fokus på den kommunale indsats for handicappede generelt og dels for at sikre forholdene for mennesker med sclerose. Handling: Skabe interesse for og yde støtte til at flere får lyst til at deltage i det lokale handicappolitiske arbejde. Fokus på indsatser der understøtter, at politisk arbejde lokalt sker i samarbejde med DH Optimere mulighederne for vidensdeling og sparring mellem de forskellige politiske aktører i foreningen Indsamle og formidle bedste praksis/projekter, som kan bruges i det lokalpolitiske,- og landspolitiske arbejde Videreudvikling af nogle mere generelle temaopdelte materialer At anvende den viden som findes i socialrådgivernes statistik om kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen Afholde 1 temadag med handicappolitisk indhold. Afholdes i både øst og vest At den årlige Temadag er planlagt, afholdt og evalueret i kvt Okt

17 At der er gennemført en "forårstour", med lokalpolitisk fokus og med aktuelle temaer og mulighed for vidensdeling At relevant viden som opsamles i andre dele af organisationen bliver delt med de lokalpolitiske aktive blandt andet via nyhedsbreve og andre relevante kommunikationsværktøjer/former April 2015 Juni 2015 Jan.2015 Dec Emne 2: Folketingsvalg 2015 Omdrejningspunktet for udvalgets arbejde i 2015 vil være fokus på et kommende folketingsvalg. Foreningens politiske mærkesager skal være af en sådan karakter, at de egner sig til at blive bragt ind i en valgkamp. Løbende overvejelser vil blive bragt ind i udvalget allerede fra At udvalget bidrager med dens særlige viden om konkrete forhold 1. kvt lokalpolitisk At udvalget forholder sig konstruktivt til prioriterede politiske temaer og betydningen af disse for mennesker med sclerose 1. kvt Emne 3: Opnå indflydelse på social og handicappolitik på landsplan Mål: Scleroseforeningen arbejder målrettet for at skabe forandring for mennesker med MS, ud fra aktuelle prioriterede politiske mærkesager, der berører vores medlemmer Udvalget har i 2013/2014 sat fokus på følgende 3 mærkesager. Udvalget skal i 2015 tage stilling til om disse mærkesager fortsat skal være gældende, eller om nye mærkesager skal formuleres og besluttes. Lige muligheder, i prioriteret rækkefølge Retten til hjælp, selvom man har en rask ægtefælle/partner - Hvad siger loven? Hvad mener borgerne? Hvad mener lokalpolitikerne? Brugerbetaling på handicaphiælp, nu? - i fremtiden? Hvad siger loven - Hvad mener borgerne? Hvad mener lokalpolitikerne? Retssikkerheden i sagsbehandlingen - Hvordan går det? Hvad betyder det for mennesker med handicap? Hvordan vil lokalpolitikere sikre det fremover? Handling: Den primære landspolitiske indsats sker gennem samarbejde med DH og DP. Her bringer scleroseforeningen sager op og støtter paraplyorganisationerne i deres indsats Scleroseforeningen satser selvstændigt på, at skabe personlige kontakter og formidle vores handicappolitiske budskaber til centrale politikere, via aktiviteter på Folkemø 17

18 det på Bornholm. Udvalget bidrager indholdsmæssigt og ressourcemæssigt i denne aktivitet Scleroseforeningen deltager og bidrager med høringssvar til lovgivning, via DP og DH. Udvalget inddrages hvor det er relevant og tidsmæssigt lader sig gøre. Udvalget vil fastholde DH i deres medansvar for det fortsatte arbejde med at få implementeret FNs Handicapkonvention i praksis på alle niveauer i Danmark At vores viden er anvendt af DH og DP i relevante politiske Dec sammenhænge, når der er brug for det, fx eksemplet vederlagsfri fysioterapi At de offentlige medier har anvendt vores problemstillinger, viden Hele året Dec.2015 og holdninger i lige så høj grad som tidligere år At udvalget bruger Folkemødet Bornholm til at sætte fokus på vigtige aktuelle problemstillinger, som fremføres overfor centrale politikere, i vores direkte dialog på Bornholm. Hele året Generel opfølgning på pårørendes forhold i familier med sclerose og på retssikkerhed i kommunerne, samt erfaringer med det nye enstrengede ankesystem Emne 4: Samarbejde med Sundhedspolitisk udvalg Mål: At sikre løbende samarbejde de to udvalg imellem med henblik på at udvikle en koordineret støtte til foreningens politiske frivillige samt at formulere fælles mærkesager/politikker. Handling: Fastlæggelse af struktur, der sikrer dette mål. Formulering af ramme for samarbejde Primo 2015 Medio 2015 Udvikling af koordineret støtte til de politiske frivillige Primo 2015 Ultimo 2015 Formulering af fælles mærkesager/politikker Primo 2015 Medio

19 Sundhedspolitisk Udvalgs Handlingsplan 2015 Sundhedspolitisk Udvalgs overordnede visioner Sundhedspolitisk Udvalg arbejder for at skabe forudsætningerne for det bedst mulige meningsfyldte liv med sclerose. Dette gør vi ved at arbejde for at fremme helhedsorienterede, sammenhængende, individuelle og fleksible rådgivnings-, behandlings-, rehabiliterings- og plejetilbud uden belastende ventetider. Scleroseforeningens Sundhedspolitiske Udvalg deltager aktivt i arbejdet i paraplyorganisationerne DP (Danske Patienter) og DH (Danske Handicaporganisationer), og bidrager derigennem til at sætte dagsordenen nationalt på det sundhedspolitiske område. Sundhedspolitisk Udvalgs overordnede formål Sundhedspolitisk udvalg er et udvalg nedsat af Scleroseforeningens Hovedbestyrelse. Udvalgets formål er først og fremmest at sikre, at mennesker med sclerose får de bedste vilkår i forhold til at leve et godt og aktivt liv med sclerose. Udvalget har derfor bl.a. til opgave at følge med i, og forsøge at påvirke, de sundhedspolitiske problemstillinger, der dukker op i løbet af året. Et eksempel på dette kan fx være at holde fokus på den vederlagsfrie fysioterapi og søge at imødegå evt. påtænkte forringelser på området. Udvalget vil ligeledes arbejde for at afklare en række forskellige sundhedspolitiske problemfelter. Derfor vil udvalget afholde interne temadrøftelser, hvor en given problemstilling kan præsenteres og diskuteres. Formålet er dels at få belyst et område grundigt og dels at få en gennemarbejdet holdning til området. Udvalget arbejder tæt sammen med sekretariatet og især med den sundhedspolitiske medarbejder. Status på Handlingsplan 2014 Udvikling af kliniske retningslinjer for behandling af mennesker med progressiv MS Der er arbejdet med dette område i en række forskellige sammenhænge. Dels via indstilling til Sundhedsstyrelsen, dels via debat på Folkemødet 2014 og dels via et samarbejde med DMSG, der er påbegyndt. Vi afventer pt. nærmere aftale med DMSG om det videre arbejde med at indgå i en arbejdsgruppe, der skal formulere retningslinjer for behandling af mennesker med progressiv MS. Arbejdet fortsætter i Udvikling af tilbud til børn og unge med MS Arbejdet er forløbet som planlagt. Udvikling af tilbud i 2014 har bygget på erfaringer fra 2013, og tilbud til børn og unge er nu overgået til drift. 19

20 Udarbejdelse af materiale til sundhedsfagligt personale En arbejdsgruppe har været nedsat, bestående af en praktiserende læge, en MS-neurolog, en MS-sygeplejerske, en patientrepræsentant og en kommunikationsmedarbejder fra sekretariatet. Arbejdet er forløbet som planlagt, og en folder er klar i sensommeren Udarbejdelse af tilbud vedr. kognitive problemer ved MS Regionale medlemsmøder forår 2014 havde tema om MS og kognitive problemer. Jannie Engelbrecht, der er neuropsykolog på Sclerosehospitalet i Ry, stod for det faglige indhold på møderne, og der blev trykt et hæfte med pp-slides og ekstra info-materiale, som blev uddelt på møderne. Der var stor tilslutning til møderne. Der arbejdes videre i 2015 med at sikre mere permanente tilbud/støtte på området. Udvikling af tilbud til mennesker med MS med stærkt nedsat funktionsevne Gruppen vil fremover blive benævnt "Mennesker med fremskreden MS". Der er afholdt to kurser/ophold i Dronningens Ferieby (efterår 2013 og forår 2014) for målgruppen. På baggrund af erfaringerne har en projektgruppe formuleret en række anbefalinger til det videre arbejde. Der er endvidere gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med NORSTAT (forår 2014), der har søgt at afdække målgruppens behov, ønsker og muligheder. Udviklingsarbejdet fortsætter i 2015 mhp at indsamle den nødvendige viden for at kunne udvikle de helt rigtige tilbud til målgruppen. Udvikling af efteruddannelse til sundhedsfagligt personale Scleroseforeningen deltog i planlægningen af et modul om patientologi på en diplomuddannelse, udbudt af Metropol. Uddannelsen var rettet mod sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l., men modulet blev aldrig igangsat pga manglende interesse. Et andet projekt har været tilpasning og implementering af efteruddannelsen af sygeplejersker, som eksisterer i EMSP-regi. Projektet er udskudt til 2015 pga afslag på finansiering fra EMSP i Aftaler med Scleroseklinikken på Rigshospitalet om tilpasning og opdatering er i vidt omfang på plads. Udbygning af scleroseforskningen HB har godkendt, at der arbejdes på at sikre mere ikke-medicinsk forskning i foreningsregi. HB har endvidere bedt Sundhedspolitisk Udvalg om at skitsere mulige løsninger. Punktet er på dagsordenen til Sundhedspolitisk Udvalgsmøde d. 2/9 2014, hvor et oplæg fremlægges. Punktet vil blive benævnt "strategisk forskning" i handlingsplanen Løbende sager Udvalget er gået aktivt ind i aktuelle sager, eksempelvis rokaden indenfor neurologien i Region Hovedstaden, debatten om medicinsk cannabis samt forsinkelsen i RADS vedr. godkendelsen af Tecfidera. Det sundhedspolitiske arbejde har i 2014 i høj grad været gennemført som et samarbejde mellem sekretariatets medarbejdere og udvalget. Udvalget har i 2014 afholdt fire møder og der har i arbejdet - på møderne såvel som i det løbende samarbejde - været fokus på at få alle de gode kompetencer i udvalget i spil. Derigennem har udvalgets sigtet på at styrke sit 20

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

HANDLINGSPLANER 2016 Formands- og delegeretmødet den 13.-14. november 2015

HANDLINGSPLANER 2016 Formands- og delegeretmødet den 13.-14. november 2015 HANDLINGSPLANER 2016 Formands- og delegeretmødet den 13.-14. november 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalgets handlingsplan 2016... side 3 Kommunikationsudvalgets handlingsplan 2016... side 7 Netværksudvalgets

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2017

Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2017 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2017 Delegeretforsamling den 19.-20. november 2016 Forskningsudvalgets Handlingsplan 2017 Forskningsudvalgets overordnede formål Forskningsudvalgets fordeling af midler

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Sclerose. foreningen BUDGET 2016

Sclerose. foreningen BUDGET 2016 Sclerose foreningen BUDGET 2016 Formands- og delegeretmødet den 13.-14. november 2015 Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 2016. Vedlagt følger udkast til budget 2016 til behandling på Delegeret

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

KYS SCLEROSE FARVEL. Ansøgning til IAA prisen 2015

KYS SCLEROSE FARVEL. Ansøgning til IAA prisen 2015 Ansøgning til IAA prisen 2015 HVOR SLEMT ER DET? Med Kys Sclerose Farvel kampagnen har vi et ønske om, på en håbefuld og kærlig måde, at kommunikere budskabet omkring sclerose. Ikke mange ved, at der

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere