Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker Rapport udarbejdet af Tage Søndergård Kristensen Analyse af empirisk undersøgelse Margrethe Lomholt Masteruddannelse i Uddannelse og Læring, hold 2014 Videnskabsteorier i uddannelsesforskning, modul 3 Afleveringsdato: Den 16 november

2 Indholdsfortegnelse Analyse af rapportens argumenter 3 Identificering af metode og metodologi som rapporten inddrager 4 Diskussion af videnskabsteori og erkendelsesinteresser 6 Diskussion af rapportens mulige funktion.7 Litteraturliste...8 2

3 Analyse af rapportens argumenter: Rapporten er udarbejdet at Tage Søndergård Kristensen 1, og er den tredje landsdækkende undersøgelse af sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø. De første undersøgelser blev udført i 202 og Undersøgelsen er bestilt af Dansk Sygeplejeråd (DSR), og ifølge Søndergård afspejler undersøgelsen nødvendigvis ikke Dansk Sygeplejeråds holdning. I rapporten beskriver Tage Søndergård Kristensen de centrale dimensioner i sygeplejerskes psykiske arbejdsmiljø på tværs af 25 ansættelsesområder, og med afsæt heri sættes der fokus på hvad der giver trivsel, arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet samt hvilke områder der skal optimeres i forhold til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø (ibid:7). Undervejs i undersøgelsen har der været tilkoblet en følgegruppe, som har ydet hjælp, støtte og feedback til Søndergård, og han gør opmærksom på at følgegruppen ikke har været styrende eller censurerende i indholdet (ibid:9). Rapporten er bygget op omkring en beskrivelse af de 25 ansættelsesområder, som befinder sig inden for fire hovedsektorer: Staten, regionerne, kommunerne og den private sektor. Da rapporten består af 140 sider inkl. bilag vælger jeg at beskriver forskerens betragtninger i kapitel 5 Klare roller, som jeg finder interessant i forhold til interprofessionelle teams, samarbejdet og vigtigheden i at få afstemt formelle og uformelle forventninger mht afklaring omkring roller. Interprofessionelt samarbejde i sundhedssektoren kræver relationelle kompetencer, da samarbejdet ofte drejer sig om komplicerede opgaver med få informationer på kort tid og med en lille tolerance over for fejl. I lyset af de høje krav til de relationelle kompetencer, spiller relationerne en ganske overvældene rolle for sygeplejerskernes arbejdsmiljø og trivsel (ibid:114). Afklaring af roller og begrænsning af rollekonflikter har stor betydning for måden at samarbejde på. Roller konstrueres interpersonelt og opleves subjektivt skriver Søndergård. Analyser af data sammenlignes med landsgennemsnittet for danske lønmodtager, og danner konklusioner og diskussioner med belæg fra andre teoretiker samt dokumentation om relevant forskning. Afklaring af roller bliver i undersøgelsen belyst ved følgende to aspekter: Arbejdsdeling og magtudøvelse, der danner baggrund for spørgsmålene. Svarmulighederne tyder på en ret høj grad af rolleklarhed, dog med store forskelle mellem ansættelsesområderne. Samlet set ligger sygeplejerskerne meget tæt på landsgennemsnittet for denne dimension med en score på 73,7, hvor landsgennemsnittet er på 73,5 (ibid:48). Ifølge forskeren kan rollekonflikter opstå på flere måder. Dels kan der være forskellige forventninger fra forskellige grupper og instanser og dels kan der være en konflikt mellem ydre forventninger til sygeplejersken og egne faglige eller etiske krav (ibid.48-49). Denne dimension er belyst ved fire spørgsmål og det fremgår i svarerne, at rollekonflikter er ret almindeligt forekommende. Forskeren mener at besvarelserne hænger sammen med hyppige klager over meget dokumentation, kontrol og evaluering (ibid:49). Samlet 1 Tage Søndergård Kristensen er sociolog og dr. med, var i perioden professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Har siden 2008 arbejdet som uafhængig forsker og konsulent, og har fra 1976 forsket i arbejdsmiljø ( 3

4 set ligger sygeplejerskerne (score på 42,6) igen på linje med landsgennemsnittet (score på 42). Søndergård konkluderer at den mest belastende situation er kombinationen af lav rolleklarhed og mange rollekonflikter, hvor ansatte i de medicinske afdelinger og psykiatrien har en meget lav score. Forskeren mener at netop i psykiatrien står sygeplejerskerne tit i krydsfeltet mellem begrænset ressourcer og patienternes behov for samtaler og opmærksomhed. Sygplejersker ansat i statens områder og i medicinalindustrien har ligeledes en lav score i forhold til rolleklarhed. Der angives ingen forklaring på årsagerne til dette, idet den lave score ikke kommenteres af forskeren. I den samlede konklusion på kapitel 5 beskriver Søndergård, at der konstateres at sygeplejerskernes som samlet gruppe, har både rolleklarhed og rollekonflikter, som ligger på niveau med danske lønmodtagere generelt (ibid:50). Der ses betydelige variationer, specielt ift. rollekonflikter, hvor de psykiatriske afdelinger udgør en særlig risikogruppe. Forskeren gengiver eksempler på hvordan der kan skabes ændringer i rollefordelingen, men kommer ikke med konkrete ændringstiltage til rolleklarhed på det psykiatriske område, han fremkommer kun med årsager til den lave scoring. Søndergård angiver at lav rolleklarhed og høj rollekonflikter er nødvendig at prioritere, og at det er et undervurderet problem, der kan medføre fravær og udbrændthed. Fokus på rolleklarhed og rollekonflikter kan skabe arbejdsglæde, kvalitet i ydelserne og patienttilfredshed (ibid:50). Indsatsen med fokus på klare og veldefinerede roller foregår både på makro- og på mikoniveau. I forskerens konklusioner og diskussioner er der ej anvendt sammenligninger med empiri og resultater fra undersøgelserne i 2002 og Identificering af metode og metodologi i den undersøgelse som rapporten inddrager Rapporten er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskers arbejdsmiljø, helbred og trivsel (SATH). Spørgeskemaet består af validerede spørgsmål udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (ibid:132) Yderligere er der tilføjet nogle specifikke spørgsmål om bla sygeplejerskernes arbejdsområde. Undersøgelsen er fra 2012, og er en opdatering af tidligere undersøgelser i 2002 og Der er kun foretaget få ændringer i spørgeskemaet i forhold til tidligeres års spørgeskema, da det har været muligt at sammenligne det psykiske arbejdsmiljø med de tidligere undersøgelser, for dermed at opnå en bredere indsigt. Populationen der var med i undersøgelsen endte på 6632 respondenter, som var et udtræk af en population på De inviterede respondenter er repræsentative for Dansk Sygeplejeråds erhvervsaktive medlemsskare i forhold til køn, alder og geografi og suppeleret med ansættelsesforhold/sted (ibid:132). Dog ses der stor forskel i fordelingen af respondenterne i forhold til regionerne og ansættelsessted, hvilket kan påvirke reliabiliteten og dermed pålideligheden. 4

5 Dataindsamlingen blev foretaget over perioden på 3 måneder. I alt har 3496 besvaret undersøgelsen ud af de 6632 respondenter, hvilket udgør en samlet besvarelse på 55 %. En bortfaldsanalyse viste, at ikke - respondenterne afveg i forhold til respondenterne og som følge heraf, blev der foretaget en vægtning af data, således denne afvigelse ikke påvirkede data. I rapporten redegøres der ikke for hvorledes denne vægtning er foretaget (ibid:132). Forskeren har testet resultaterne for statistisk signifikans. Resultater baseret på krydstabulering angiver den rå fordeling mellem to forhold og tager ikke højde for andre forhold såsom fx alder kan have betydning for sammenhængen mellem en af flere dimensioner ved det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsområdet (ibind:133). Data er bearbejdet i SPSS 2. Spørgsmålene har hyppigst fem svarkategorier, og der gives point for hver af de fem svarmuligheder (100, 75, 50, 25, 0 ). Anvendelsen af flere svarmuligheder giver større pålidelighed og præcision. Scoren 0 betegner det lavest mulige niveau, mens 100 står for den maksimale score. Derefter udregner man for hver person den gennemsnitlige score for hvert spørgsmål og gennemsnittet for de personer, der befinder sig i grupper. Denne score kan gå fra 0 til 100. I de fleste tilfælde er høje værdier for de forskellige dimensioner positive (ibid.134). Forskeren beskriver i sit metodeafsnit, hvorledes der i rapporten alene indgår deskriptive afsnit. Rapporten er opbygget omkring ni dimensioner 3, som alle har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. De forskellige dimensioner betragtes som parallelle, og det kan forekomme vanskeligt, at holde dimensionerne helt adskilt, da de vil interagere med og påvirke hinanden. De ni dimensioner er delt op i kapitaler, hvor hvert kapitel starter med en præsentation og begrebsafklaringer i forhold til den enkelte dimension. Dette gøres delvist i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv samt ved at inddrage relevante teoretikere og eksempler for derved at belyse temaet i kapitlet. Svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet præsenteres og differentieres i forskellige ansættelsesområder 4. Svarene analyseres i forhold til ansættelsesområderne, og der drages sammenligning med landsgennemsnittet for danske lønmodtagere samt beskrives hvorledes besvarelserne relaterer til de øvrige resultater og analyser i rapportens kapitler. Anvendelsen af landsgennemsnittet skaber en forforståelse for den enkelte dimension der analyseres og giver et billede af en bredere sammenhæng, men kan også betyde overraskelser i forhold til resultaterne der skabes forstyrrelser og dannes refleksioner (ibid:66). Resultaterne og sammenhængen fremstilles grafisk, hvorved forskeren underbygger den deskriptive undersøgelse. Hvert kapitel afsluttes med konklusioner og perspektiveringer eller diskussioner, hvor forskeren fremkommer med eksemler på handlemuligheder, og gør 2 (program til håndtering af data til statistisk analyse - datahåndtering og grafisk fremstilling) 3 Krav i arbejdet, det udviklende arbejde, klare roller, forholdet mellem kollegaerne, social kapital, anerkendende ledelse, psykisk velbefindende, ledernes arbejdsmiljø og forandringer i arbejdet 4 Fx ambulatorier, administration, fængsler, skadestuer, medicinske- og psykiatriske afdelinger, medicinalindustrien 5

6 opmærksom på at de forslag der fremsættes ikke er udtømmende, men skal tolkes som inspiration til videre dialog og handling i de relevante sammenhæng (ibid:110). Undersøgelsen kan dermed medvirke til at skabe fokus og debat på arbejdsmiljøet. Diskussion af videnskabsteori og erkendelsesinteresser i den identificerede metode og metodologi Metoden til indsamling af empiri er kvantitativ forskning grundet valg af spørgeskemaer med score af tal, statistisk beregninger af data og grafisk fremstilling af resultaterne 5. Anvendelsen af den kvantitative metode giver ikke læserne et indblik i de subjektive oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø. En nærmere redegørelse af variationerne inden for de enkelte ansættelsesområder er ikke muligt ved valget af den kvantitative forskningsmetode. Forskningsmetoden giver mulighed for at analysere en større mængde indsamling af empiri og dermed opnå et bredt repræsentativt resultat, hvor gennemsigtigheden er stor. Empirien der analyseres kvantitativt kan sammen med den valgte teori give læserne et billede af den sammenhæng de omstændigheder, der kan være med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for den enkelte sygeplejerske dog taget ud af dennes kontekst. Forskeren anvender den positivistiske tilgang 6 ved indsamling af kvantificerebare empiri og efterfølgende grafisk fremstilling, og denne tilgang kan være et bidrag til at beskrive sammenhængen og den kvalitet, som den bør være i sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø. Da rapporten indeholder en del historiske og samfundsmæssige forhold, begrænser det muligheden for at anvende falsifikationer. Søndergård arbejder ikke ud fra hypoteser, men ud fra at begrebsliggøre og analysere empiri. Kvantitative spørgeskemaundersøgelser har den svaghed, at en sådan ikke fuldstændig kan verificere eller falsificere en påstand (Fuglsang et al, s. 23). I en spørgeskemaundersøgelse er der risiko for at spørgsmålene ikke stilles bredt og korrekt, og det kan betyde at betydende faktorer omkring det psykiske arbejdsmiljø ikke afdækkes. I designet af undersøgelsen kan der være risiko for at aktørerne fortolker handlinger og motiver i spørgsmålene, trods begrænset svarmulighed og svaret dermed falder anderledes ud. Det kan betyde at forskeren bliver nødt til at opstille fortolkninger på disse fortolkninger(fuglsang et al, s 23). Her ses det hermeneutisk spor i den positivistiske position. Umiddelbart vil jeg mene at forskeren fortolker på respondenternes svar for at skabe en sammenhæng i analysen og konklusionerne. Forskerens erkendelsesinteresse betyder arbejdsmiljøet opleves som skabt, konstrueret og reproduceret i kraft af den eksisterende diskurs, mellem det enkelte subjekt og mellem aktørerne i 5 Empiri kan fremstilles grafisk, og dermed opnås et billede, hvordan respondenternes placerer sig 6 Positivistisk videnskabsteori: Alle begivenheder beskrives og forklares udelukkende ved henvisning til iagttagelige fænomener. Erkendelsen hviler på empiriske præmisser (Fuglsang et a, s.56) 6

7 den eksisterende praksis. Den videnskabsteoretiske tilgang opleves som social konstruktivistisk 7, hvilket ses i de anskuelser forskeren har om det skabte arbejdsmiljø. I forordet til rapport afspejles den social konstruktivistisk tilgang i beskrivelsen af, hvad der giver trivsel, arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet (ibid:7) samt vigtigheden i at politikere, ledere og medarbejdere vil blive inspireret af rapporten og fokusere på arbejdsmiljøet. Forskerens forforståelse bringes i spil ved at inddrage en historisk og samfundsmæssig diskurs, da han bruger teori som belæg og sammenligner fortidens diskurs med nutiden, hvorved han forsøger at anlægge en analytisk diskurs i forhold til udviklingen i arbejdsmiljøet med det formål at belyse de enkelte faktorer og deres interaktion. I rapporten opleves et videnskabsteoretisk spændingsfelt mellem den positivistiske tradition og den konstruktivistiske, idet forskeren anvender den positivistiske forskningsmetode, hvor den konstruktivistiske position opleves i forforståelsen samt beskrivesen af resultaterne. Det kan skabe nogle videnskabsteoretiske problemstillinger i forståelsen af resultaterne og konklusionerne, dog formår forskeren at anvende de to positioner uden det skaber forstyrrelser i forhold til forståelsen af rapporten. Diskussion af rapportens mulige funktion Resultaterne fra rapporten viser at sygeplejerskerne er udsat for meget høje krav i deres arbejde. Over 90% af sygeplejerskerne finder dog deres arbejdsopgaver meningsfulde. Samlet set er der tre områder, der udskiller sig som særligt belastede: Skadestuer, de medicinske afdelinger og de psykiatriske afdelinger. Rapporten angiver at der er behov for at se på, om ressourcerne anvendes der, hvor der er mest brug for dem, og for at prioritere arbejdsopgaverne sådan, at overflødige og mindre vigtige aktiviteter fjernes. I en travl hverdag, er der risiko for at denne opgave ikke føres videre, hvis der ikke afsættes ressourcer til det videre arbejde. Søndergård konkluderer at alle faktorer i samspli har betydning for sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø, og dermed for kvalitet og trivsel i faget. Ligeledes mener han alle aktørerne bærer et medansvar for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Rapporten kommer med mange vigtige konklusioner og handlingsplaner, dog er problemet at hvis der ej nedsættes arbejdsgrupper og afsættes økonomi lokalt til at arbejde videre med resultaterne, vil handlingsplanerne ikke blive gennemført. Undersøgelsen svagheder er at den kun afdækker sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø og ikke det øvrige sundhedsfaglige personale. Interprofessionelle roller og konflikter i en afdeling påvirker arbejdsmiljøet, og her skal en tværfaglig undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø indtænkes i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet. Undersøgelsen er baseret på en opdeling i ansættelsesområde fx skadestuer, psykiatri, almen praksis osv. Denne opdeling giver ikke et 7 Samfundsmæssige fænomener er ikke evige og uforanderlige, men derimod blevet til via historiske og sociale processer (Fuglsang et al, s.403) 7

8 samlet reelt resultat, idet der mangler fokus på ansættelsessteder som fx anæstesien og operationsafdeling. Ved kun at anvende kvantificerebare empiri opnås ikke kendskab til de subjektive oplevelser af arbejdsmiljøet. Begge disse forhold kan betragtes som vilkår, idet de følger den måde, empirien er indsamlet på. Ifølge forskeren er rapporten beskrivende og lægger op til dialog og diskussion. Rapporten giver nogle pejlemærker for, hvad der kan være vigtigt at beskæftige sig med på forskellige typer af arbejdspladser også blandt andre faggrupper for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Der hvor der ses udsatte grupper/afdelinger, angiver Søndergård at de afgørende strategiske områder for at forbedre arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet i sundhedsvæsenet fremover er ledelseskvalitet og social kvalitet. Søndergård skriver: At skabe positiv forandring er ikke primært et spørgsmål om viden. Viden kan åbne øjnene på folk, men uden vilje og evne omsættes viden ikke til aktive handling (ibid:121). Ansvaret for arbejdsmiljøet placeres hos alle implicerede aktører, som er med til at konstruerer de betydende faktorer og diskursen. Søndergård mener at arbejdsmiljøet er noget vi alle er en del af - vi er gensidigt hinandens arbejdsmiljø og udsættes for, og dermed har vi et fælles ansvar, idet arbejdsmiljøet konstrueres og reproduceres i det relationelle (ibid:17) Litteraturliste 1. Kristensen, Tage Søndergård (2012): Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejerske. Udgivet af Dansk Sygeplejeråd, Fuglsang, L et al (2013): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer, 3.udgave, 1.oplag, Samfundslitteraturen 8

Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker Studerende Uddannelse Modul 3 Emne Afleveringsdato Trine Grundtvig Jensen Master i Uddannelse og Læring, hold 2013 Videnskabsteori i Uddannelsesforskning Analyse af empirisk undersøgelse 10 november 2014

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø hvordan er det? Workshop Nyborg Strand, 12-11-2013. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø hvordan er det? Workshop Nyborg Strand, 12-11-2013. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø hvordan er det? Workshop Nyborg Strand, 12-11-2013. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Nogle hovedpointer Man kan ikke tale om sygeplejerskernes arbejdsmiljø

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen?

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Workshop nr 311 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Inger Marie Wiegman: IMW@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om vold indenfor det seneste år, hvilket

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER

PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER TAGE SØNDERGÅRD KRISTENSEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER Arbejdsmiljøundersøgelse Udgiver Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ plads 30, 1250 København

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Nyhedsbrev. Projekt Samarbejde og arbejdsklima Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Nyhedsbrev. Projekt Samarbejde og arbejdsklima Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Nyhedsbrev Projekt Samarbejde og arbejdsklima Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Nyhedsbrev nr. 1 August 2007 Nyhedsbrev fra projekt Samarbejde og Arbejdsklima Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR

Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-157 Foto: Lizette

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Introduktion til klinisk forskning

Introduktion til klinisk forskning UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 25. Oktober 2011 Introduktion til klinisk forskning Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION Hvad er videnskab? Hvad er forskning?

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED APRIL 2014 DSR HVAD KOMMER JEG IND PÅ? Arbejdsglæde er det muligt? Hvad er problemerne lokalt Og i et samfundsperspektiv? Hvad nu? ARBEJDSGLÆDE.. Arbejdsglæde er muligt, heldigvis,

Læs mere