Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter"

Transkript

1 Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen

2 Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til at levere præcise og klare analyser, som giver vores kunder det bedste beslutningsgrundlag Danmarks mest præcise analysefirma Ved valg og folkeafstemninger siden 1999 har MEGAFON generelt været det mest præcise analyseinstitut. Valg og afstemninger er oplagte anledninger til at sammenligne institutternes kvalitet, fordi analyserne kan holdes op mod en facitliste, og vores meningsmålinger og exit-polls har oftest været dem, der kom tættest på det endelige resultat. Full service og metodeintegration MEGAFON er et full service analysefirma med speciale i metodeintegration, hvilket betyder at vi løser opgaver og tænker på tværs af de traditionelle kvalitative og kvantitative kategorier, ligesom vi integrerer telefon og internetundersøgelser, og ofte udvikler nye og kreative metoder. MEGAFON har stærkt fokus på internetbaserede undersøgelser, og laver webundersøgelser, der er blandt de bedste i branchen. Kvalitetscertificeret MEGAFON er certificeret efter ISO-20252:2006-standarderne. ISO er de internationale branchespecifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol på alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd over for kunder og respondenter. Medlem af ESOMAR MEGAFON er medlem af ESOMAR. Hermed forpligter vi os til at overholde alle forskrifter, der ifølge denne organisation knytter sig til god etik inden for gennemførelse af markedsanalyser. Herudover er MEGAFON forpligtet til at overholde de af ESOMAR vedtagne kvalitetsstandarder for markedsanalyse (EMAQS). Alle rettigheder til det materiale, der udarbejdes i forbindelse med undersøgelsen, tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Miljøministeriet og deres rådgivere. Materialet må ikke videregives herunder kopieres til tredje part uden skriftlig tilladelse. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra MEGAFON, og kun med angivelse af analysefirmaet som kilde Tekstrapport, Miljøministeriet Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen Undersøgelsens formål Undersøgelsens metode Stikprøvestørrelse, stratificering og vægtning Bearbejdning af undersøgelsens resultater Sammenfatning og konklusion Anbefalinger og refleksioner Resultater på detailniveau Generelt Informationen fra MIC Service Tilfredshed med MIC samlet set Hjemmesider Evaluering af Miljøministeriets hjemmesider Usability-opgaver Alternative informationskanaler Tekstrapport, Miljøministeriet Side 2

4 1. Om undersøgelsen 1.1. Undersøgelsens formål Denne tekstrapport har til formål kort at opsummere de mest centrale resultater i MEGAFONs kvantitative undersøgelse for Miljøministeriet gennemført i perioden 28. november til 10. december Miljøministeriet ønsker med denne undersøgelse at afdække kundetilfredsheden med Miljøministeriets informationscenter (MIC) hos eksterne brugere. Undersøgelsen skal bl.a. afdække, om MIC lever op til et servicemål om en kundetilfredshed på min. 3,5 på en pointskala fra 1-5 og identificere mulige indsatsområder for fremadrettede forbedringer i kundeservicen Undersøgelsens metode Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Miljømisteriet fastsat til personer og virksomheder, der har kontaktet Miljøministeriets Informationscenter enten telefonisk eller via mail. Til undersøgelsen er derfor valgt en kombineret internet- og telefonundersøgelse for at sikre repræsentativiteten i forhold til type af henvendelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. Metoden sikrer en højere grad af repræsentativitet end en undersøgelse udelukkende baseret på internetinterview, og da spørgeskemaet består af lukkede skalaspørgsmål og spørgsmål med begrænsede hjulpne svarkategorier, er der ikke en væsentlig forskel i svarmønstret i forhold til hvilken af de to metoder, der er brugt. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Miljøministeriet, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af Miljøministeriets spørgsmål. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne Stikprøvestørrelse, stratificering og vægtning Efter aftale med Miljøministeriet har det været målet at gennemføre mindst 450 interview fordelt på 360 telefoninterview og 90 internetinterview, hvilket er et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. MEGAFON har modtaget ringe- og mailinglister fra Miljøministeriet, hvor der i forbindelse med internetundersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s og bruttostikprøven til telefonundersøgelen bestod af 6213 telefonnumre. 525 brugbare interview er gennemført. Af disse stammer 163 interview fra internettet og de resterende 362 fra telefoninterview Tekstrapport, Miljøministeriet Side 3

5 Tabel A og B nedenfor viser gennemførelsesstatistikkerne for henholdsvis internet- og telefonundersøgelsen. Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik, internet Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 1064 Ikke brugbare adresser 16 Fravalgte, ej kontakt med MIC 33 Nettostikprøve % Gennemførte efter 1. udsendelse % Gennemførte efter 2. udsendelse 59 6% Nægtere 7 1% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON Tabel B. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik, telefon Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve Ubrugte Fravalgte, udgået 19 Fravalgte, ej kontakt med MIC 464 Fravalgte, andet 198 Nettostikprøve % Nægtere % Ikke truffet % Gennemførte interview % MEGAFON Der er ikke foretaget vægtning af datamaterialet Bearbejdning af undersøgelsens resultater Resultaterne i undersøgelsen er kommenteret inden for et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at usikkerheden på et måleresultat (et målepunkt, eller et kvalitetstal) kan angives ved et usikkerhedsinterval (konfidensinterval), dvs. et interval, der med en sikkerhed på 95% indeholder populationsværdien. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. Således kan f.eks. 10% have svaret i høj grad og 10% i meget høj grad, men i sammenlægningen af disse er resultatet 21%, da tallene i parentes enten er rundet op eller ned. Kvalitetstallene i indeværende undersøgelse er beregnet som gennemsnittet af svarenes fordeling. På en pointskala fra 1 til 5 vægtes svarene som følger ( ved ikke -besvarelser indgår ikke i beregningen): Tekstrapport, Miljøministeriet Side 4

6 1. svarkategori (Meget tilfreds/i meget høj grad) vægtes med 5 points 2. svarkategori (Tilfreds/I høj grad) vægtes med 4 points 3. svarkategori (Hverken tilfreds eller utilfreds/i nogen grad) vægtes med 3 points 4. svarkategori (Utilfreds/I mindre grad) vægtes med 2 points 5. svarkategori (Meget utilfreds/slet ikke) vægtes med 1 points. De enkelte kvalitetstal sammenlignes med relevante kvalitetstal fra tidligere undersøgelser i 2011 (2 stk., hvoraf den første for overskuelighedens skyld gengives som 2010, hvor den blev iværksat) og 2012). Der udregnes kvalitetstal for både internetbrugere og telefonbrugere samt en total for undersøgelsen samlet. Resultaterne fremgår i Sammenfatningen (afsnit 2) og løbende i Detailresultaterne (afsnit 4) Tekstrapport, Miljøministeriet Side 5

7 2. Sammenfatning og konklusion Fortsat høj men dog let faldende tilfredshed med Miljøministeriets Informationscenter Den helt korte sammenfatning lyder, at tilfredsheden med Miljøministeriets Informationscenter (MIC) generelt er en smule lavere i 2013-undersøgelsen end i 2012-undersøgelsen, men højere end 2011-undersøgelserne og gennemgående på det tilstræbte kvalitetstal 3,5 eller derover (en skala hvor meget tilfreds er lig med 5 point, tilfreds 4 point og så fremdeles frem til meget utilfreds med 1 point). Den let vigende tilfredshed kommer til udtryk ved de centrale spørgsmål, der viser tilfredsheden generelt med besvarelsen af henvendelsen: Spm 7.:I hvilken grad synes du, at Informationscentret formåede at hjælpe dig / løse dit problem på din seneste henvendelse? - Kvalitetstal 3,39 mod 3,55 i Spm 10. Er du alt i alt tilfreds eller utilfreds med den information du modtog? - Kvalitetstal 3,7 mod 3,8 i Spm 17. Er du alt i alt tilfreds eller utilfreds med servicen du fik? - Kvalitetstal på 3,74 mod 3,9 i og Spm 18. Er du samlet set tilfreds eller utilfreds med informationscenteret: Tilfredshed med informationen Derimod holdes tilfredshedsniveauet nogenlunde ved: Informationens forståelighed, hvor det på linje med sidste år er 3 ud af 4, der er tilfredse eller meget tilfredse. Kvalitetstal: 4,0 mod 3,97 sidste år. Ved Informationens relevans er 68 % tilfredse eller meget tilfredse. I 2012 var det 72 %, og kvalitetstallet er faldet en anelse fra 3,86 til 3,81. Ved Informationen alt i alt er 2 ud af 3 tilfredse eller meget tilfredse. Kvalitetstallet er faldet en smule fra 3,8 til 3,7. Kvalitetstallene vedr. informationen ser således ud for : Tekstrapport, Miljøministeriet Side 6

8 Medarbejderen og MIC s service Der er altså faldende tilfredshed ved centrale spørgsmål om, hvorvidt MIC formår at svare på brugerens henvendelse, og hvorvidt der samlet set er leveret en god service. Det er dog værd at notere, at der fortsat er høj tilfredshed ved servicespørgsmålene generelt. Der er således et fornemt kvalitetstal på 4,19 ved spørgsmålet om medarbejderens imødekommenhed (sidste år var det dog endnu højere 4,29). Medarbejderen måles også på sin faglige viden og forståelse af henvendelsen, og her er tilfredsheden noget lavere. 63 % er enten tilfredse eller meget tilfredse på dette punkt. Kvalitetstallet er 3,84 mod 3,92 i 2012, altså solidt over de tilstræbte 3,5. MEGAFON vurderer, at det er naturligt, at tilfredsheden her ligger lidt lavere end ved servicen, da MIC favner over et meget bredt fagligt område. Medarbejderen vil typisk skulle vende tilbage til brugeren med et svar på henvendelsen, hvilket tager tid. Spørgsmålet er så for lang tid? 63 % svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med svartiden, og kvalitetstallet er 3,68 mod 3,75 i Et pænt tal i forhold til kvalitetsmålet, men det er dog en betragtelig andel på 20 %, der enten er utilfredse eller meget utilfredse. Ikke overraskende er telefonrespondenter mere tilfredse end internetrespondenter, formentlig fordi mange henvendelser i telefonen kan klares med det samme. Beslægtet med svartiden er antallet af viderestillinger i processen. Her er tilfredsheden mindre end ved svartiden: Blot 54 % er tilfredse eller meget tilfredse, og hele 20 % svarer slet ikke tilfreds. Kvalitetsmålet er dog nået scoren er 3,73; stort set det samme som sidste år (3,75). Også ved spørgsmål om ventetiden ved fremsendelse af materialer er målet mht. et kvalitetstal på 3,5 opnået; nemlig 3,65. Resultatet her er en smule dårligere end de sidste års undersøgelser. Kvalitetstallene for de forskellige serviceaspekter ser således ud i oversigt (tabel næste side): Tekstrapport, Miljøministeriet Side 7

9 Krydsforskelle generelt mellem telefon og internet og brugertyper Det er et typisk resultat fra servicecenter-undersøgelser, at telefonbrugere er mere tilfredse end internetbrugere. Dette skyldes generelt, at en telefonsamtale lettere kan give svaret her og nu, og den personlige service træder tydeligere frem i en samtale end i en mail. Også i tilfredshedsundersøgelsen for MIC ser vi ved flere spørgsmål en noget højere tilfredshed i telefonsegmentet det gælder ved informationens relevans, tilfredshed med informationen generelt, medarbejderens imødekommenhed og faglighed, svartiden og antallet af viderestillinger. Tilfredsheden er også lavere i internetsegmentet ved det opsamlende spørgsmål om, hvorvidt man vil anbefale MIC til andre men dog alligevel på et tilfredsstillende niveau af 82 %, der svarer ja. Internetrespondenterne ligger ved disse spørgsmål gennemgående ca. 10 procentpoint efter telefonrespondenterne i andelen, der er tilfreds eller meget tilfreds. Der er desuden ved flere spørgsmål fx om den samlede tilfredshed med MIC og spørgsmålet om, hvorvidt MIC formåede løse respondentens problem, højere tilfredshed i segmentet af borgere sammenlignet med virksomhederne. Ved sidstnævnte spørgsmål ligger de mindre virksomheder (under 10 ansatte) med et kvalitetstal på 3,16, de større virksomheder med 3,32 og borgerne med 3,4. Den varierende kompleksitet i disse brugertypers henvendelser spiller formentlig ind på forskellene. Samspillet mellem MIC og relevante hjemmesider Et af de mest positive resultater i årets undersøgelse er en markant stigning i andelen, der svarer, at de kender til hjemmesiderne under Miljøministeriets område. Med undtagelse af Geodatastyrelsens site (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) er der fremgang over hele linjen: Kendskabet til både Naturstyrelsens site (nst.dk), Natur- og Miljøklagenævnets site (www.nmkn.dk) og Miljøministeriets site (www.mim.dk) er steget med ca. 10 procentpoint siden 2012 til % (dog 37 % for Tekstrapport, Miljøministeriet Side 8

10 nmkn.dk). For Miljøstyrelsens hjemmeside (mst.dk) er fremgangen på 5 procentpoint (fra 67 til 72 %). En tilsyneladende voksende internetaffinitet i målgruppen afspejles også i spørgsmålet om, hvorvidt man inden kontakten til MIC har benyttet nogen af de nævnte (eller andre) hjemmesider. I undersøgelsen er det blot 22 %, der fortæller, at de slet ikke har brugt nogen hjemmeside i 2012 var det 27 %. Næppe overraskende er det især respondenterne i internetsegmentet, der bruger hjemmesiderne andelen, der slet ikke har brugt sites, er næsten dobbelt så stor blandt telefonrespondenterne i forhold til internetrespondenterne. Selvom mange benytter hjemmesider, er de altså alligevel endt med at kontakte MIC. Årsagen hertil er der som noget nyt spurgt til i 2013-undersøgelsen: Altovervejende handler det om, at netbesøget simpelt hen ikke har kunnet give de svar eller den information, der er søgt (61 %). Der er desuden en betragtelig andel (21 %), der svarer, at de havde behov for at få uddybet eller forklaret informationen. 8 % svarer, at informationen på internettet ikke var tilstrækkeligt forståelig, mens 5 % havde tekniske problemer på siden. Der er også stillet et nyt spørgsmål til dem, der ikke har benyttet hjemmesider inden MIC-kontakten nemlig hvorfor ikke? Svarene er meget spredte. Der er betragtelige andele (ca. 10 %), der placerer deres svar i kategorierne: - Foretrækker generelt personlig betjening - Oplever det hurtigere at ringe til MIC - Oplever det nemmere at ringe til MIC Det mest udbredte svar er dog forventede ikke at kunne finde brugbar information på nogen hjemmesider (26 %). Derimod handler det kun sjældent om manglende viden om, hvilken hjemmeside der skulle bruges (4 %) eller om manglende adgang til pc (7 %). De mange andetsvar (29 %) dækker ofte over, at telefonen simpelt hen bare er bedre: Hvis man er vant til at kontakte MIC og oplever, at det virker, hvorfor så forsøge sig med noget andet, fx en tidskrævende netsøgning? Både ved de 22 %, der ikke bruger nettet inden kontakten til MIC (primært som følge af manglende tiltro til mulighederne på nettet), og ved dem, som faktisk bruger nettet, men altså ikke har fundet svar, kan det være interessant at vide, om de bliver mødt med vejledning i nettets muligheder, når de betjenes af MIC. Dette er et nyt spørgsmål i 2013-undersøgelsen. Resultatet er, at blot 24 % svarer ja, mens 69 % svarer nej. Tilfredsheden med hjemmesiderne De, der enten før eller efter henvendelsen til MIC, har besøgt en eller flere af de nævnte 5 sites på Miljøministeriets område, er som i de forudgående år blevet spurgt til deres tilfredshed med siderne. Ved alle 5 hjemmesider med undtagelse af Natur- og Miljøklagenævnets site er målet om et kvalitetstal på mindst 3,5 opnået (tabel næste side): Tekstrapport, Miljøministeriet Side 9

11 Bortset fra ved nmkn.dk er der ikke nævneværdige forskelle i forhold til tilfredsheden i Tilfredsheden i fritekst Et nyt element i 2013-undersøgelsen er et åbent uddybende spørgsmål om tilfredsheden med det enkelte af de 5 sites. Disse åbne svar (fritekstsvar) bekræfter, at tålmodigheden er kort, når det kommer til at finde svar på et site, hvor man forventer at kunne ringe eller skrive. Flere af siderne er meget rige på data, hvorfor det kan tage mange klik at nå frem til rette svar. I den proces vil nogle gerne hjælpes mere, hvilket forudsætter, at strukturen er meningsgivende med let forståelige ord i menuer og overskrifter, og at der er gode søgemuligheder. Dette er nøgleelementerne i en brugervenlig hjemmeside. Endnu vigtigere er det dog, at den information, man finder frem til, er relevant, klar og forståelig. Ros og ris deler sig generelt ligeligt for hjemmesiderne, når det kommer til disse to hovedaspekter indhold og brugervenlighed. Derimod er der en vis konsensus om, at siderne er veldesignede og tager sig professionelle ud. Små konkrete ting, der genererer, er indhold, der flyttes, døde links, langsom loading og forældede data. Positive oplevelser beskrives med relevanssorterende søgefunktioner, logiske ikoner og sigende hypertekst (menupunkter, felter på forsiden, osv. der leder frem til svaret). En lille usability-test Som noget nyt er potentielle brugere af de tre sites gst.dk, mst.dk og naturstyrelsen.dk blevet stillet nogle små internetopgaver, hvor det blev nævnt, at svarene var at finde på disse sider. Ex: Find ud af, hvordan du booker en lejrplads. De meget konkrete og relativt simple opgaver løses af langt de fleste, og de beskrives som lette at løse af 3 ud af 4. Oplevelser med disse opgaver bekræfter vigtigheden af, at de rette informationer er lette at finde via Google-søgning og søgning på de specifikke hjemmesider samt at hjemmesiderne er opbygget med en struktur og overskrifter, der er lette at overskue, og fortæller om og leder hen til det udbytte, som brugeren søger. Det er, når disse parametre svigter, at kritik hos brugeren opstår. Opgaverne har desuden givet inspiration til de anbefalinger, der fremsættes andetsteds. Alternative kanaler På linje med 2012-undersøgelsen har vi spurgt hele målgruppen, om de vil være villige til at bruge andre informationskanaler end MIC, fx chats, apps og sociale medier Tekstrapport, Miljøministeriet Side 10

12 Det er fortsat i 2013 en chat med MIC, der virker som den mest interessante alternative informationskanal (27 % vs. 31 % i 2012), lige foran Mobil Natur App (25 %) og Mobil Miljø App (21 %). Mindst relevant er det med sociale medier i form af Facebook og Twitter (7 %), mens i omegnen af hver femte siger ja til de tre nye svarmuligheder i 2013-undersøgelsen: FAQ-modul for hele ministeriets område, Særlig borgerindgang med miljø- og naturtips på Miljøministeriets hjemmeside og Forum for ideinput til ministeriets løsninger. Blot hver tredje (34 %, vs. 37 % i 2012) er helt afvisende over for alle de listede alternative kanaler. Segmentet af telefonrespondenter er mest afvisende: Hele 42 % svarer nej tak til samtlige kanaler, mod blot 14 % i internetsegmentet. Der er, i modsætning til næsten samtlige øvrige spørgsmål i undersøgelsen, også markante kønsforskelle ved dette spørgsmål: Gennemgående er kvinder langt mere villige til at benytte alternative kanaler, især når det kommer til de sociale medier. Og hele 39 % af mændene svarer, at de slet ikke er interesserede i de alternative kanaler, mens dette kun gælder 25 % af kvinderne. Fritekstsvarene fortæller, at de alternative kanaler ikke bør erstatte muligheden for en personlig kontakt per telefon eller mail med MIC. Men som supplement kan de fungere fint som en direkte og hurtig vej til informationer (ligesom hjemmesiderne). Hvor informationsbehovet er relativt ukompliceret og standardiseret, vil man gerne betjene sig selv med hjemmesider eller apps og spare egen og MIC s tid fra mail- eller telefonkontakt. Fordelen ved netop apps er desuden, pointeres det, at de kan bruges, hvor som helst (fx i naturen). Men respondenterne minder om, at nye medier udelukker store brugergrupper i befolkningen, og dette kombineret med de særlige behov for personlig betjening, der opstår ved komplekse og relativt unikke sager, betyder, at de alternative kanaler kun må ses som supplementer til og ikke erstatninger for et fortsat velfungerende MIC og ikke mindst de fagmedarbejdere, som MIC stiller videre til, og som de rutinerede brugere (fx i virksomheder og kommuner) i reglen søger at etablere faste kontaktforbindelser til (der lader til at være udbredt tilfredshed med disse medarbejdere, om end det også bemærkes, at de virker ramt af nedskæringer og mandefald, hvilket kan nødvendiggøre flere kontakter til MIC). Ved ovennævnte spørgsmål om brugen af alternative informationskanaler, er der ikke sket de store forandringer i tallene siden Det er der derimod ved det efterfølgende spørgsmål om, hvorvidt man ville foretrække at bruge de alternative kanaler frem for MIC (ikke stillet til det mindretal af respondenter, der svarer nej tak til samtlige alternativer). Hele 35 % svarer i høj eller meget høj grad til spørgsmålet en iøjnefaldende fremgang på 15 procentpoint siden Tekstrapport, Miljøministeriet Side 11

13 3. Anbefalinger og refleksioner Dette anbefalingsafsnit er todelt: For det første skal der knyttes et par råd og kommentarer vedr. tilfredsheden med MIC, belyst i det ovenstående, og for det andet nogle refleksioner og forslag vedrørende Miljøministeriets kundekanalstrategi med fokus på spørgsmålet: Hvordan øge og forbedre den digitale selvbetjening og bruge de forskellige mulige kanaler? Styrkelse af brugertilfredsheden Hvis vi skeler til dels resultaternes niveau i relation til kvalitetsmålet på 3,5, dels i relation til niveauet i 2012-undersøgelsen, må vi fastslå, at fokuspunkterne bør være at skærpe evnen til at levere et svar og gøre det hurtigt. Der skal dog tages forbehold i forhold til, hvad den lille tilbagegang i tilfredshed siden 2012 dækker over. Tallene synes generelt at vise, at selvbetjeningen og velviljen over for selvbetjening er stigende i disse år, hvilket måske har som konsekvens, at det i stigende grad er de særligt vanskelige, komplekse tilfælde, der bliver tilbage til MIC. Komplekse sager tager tid, kræver mange viderestillinger, og det kan let sænke tilfredsheden. Miljøministeriet bør i den forbindelse notere sig, at medarbejdernes serviceindstilling fortsat virker tilfredsstillende. Ved spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen er imødekommende, er der fortsat kvalitetstal på over 4 i både telefon- og internetgruppen. De bedste intentioner er bare ikke altid ensbetydende med et hurtigt og effektivt svar. Tilfredshedstallene må generelt ses på baggrund af, at MIC s opgave i kraft af den faglige spændvidde er meget krævende, hvortil kommer, at forventningerne og kravene hos brugerne er meget hårde: Statistikken siger, at mere end 9 ud af 10 får deres henvendelse besvaret samme dag, og alligevel er 20 % utilfredse eller meget utilfredse med svartiden. Bedre forventningsafstemninger og forklaringer på, hvorfor ting tager tid og kan være vanskelige at løse, vil derfor være kærkomment. Fritekstsvarene til det sidste spørgsmål Er der andre forhold, som vi ikke har berørt, som du finder vigtig for din tilfredshed med servicen i informationscenteret? (spm 43) bekræfter, at svartid er topof-mind som tilfredshedsparameter hos mange brugere, og at utilfredshed ofte handler om netop forventningsafstemning tilfredshed forudsætter at MIC formår at melde klart ud, hvornår der kan forventes svar og formår at overholde de udstukne frister og prognoser. Især skal der være opmærksomhed på internetsegmentet ved spørgsmålet om svartid samt ventetid ved modtagelse af materialer, både i forhold til faktiske leverings-/svartider og kommunikationen om dem. Kundekanalstrategi Det vigtigste at holde sig for øje i diskussioner og overvejelser om alternativer til MIC er: Digital selvbetjening kan ikke stå alene: MIC fungerer trods et lille fald i tilfredsheden i 2013 godt, og mange vil være tilbøjelige til at vælge MIC igen og igen. Især de rutinerede brugere virker bevidste om MIC s værdi, når det kommer til at lede hen til de rette fagmedarbejdere og hverken i forhold til fagmedarbejderes kompetencer i indviklede sager eller MIC s evne til at henvise til dem, Tekstrapport, Miljøministeriet Side 12

14 kan de foreslåede alternativer fungere som erstatninger. I de følgende tanker og forslag vedr. alternative kundekanaler skal det altså understreges, at de bør tænkes som supplementer til det nuværende MIC med dets effektive telefon- og mailservice. MEGAFON anbefalinger og refleksioner er følgende: 1) Udbred kendskabet til hjemmesiderne og mulighederne på siderne yderligere Der er sket imponerende fremskridt i kendskabet til de 5 hjemmesider siden sidste år, ligesom flere også har forsøgt sig med internettet inden kontakten til MIC. Det er også et meget iøjnefaldende skred, at 35 % mod 20 % i 2012 svarer, at de ville foretrække at bruge de foreslåede alternative digitale kanaler. Målgruppen af brugere af MIC bliver altså tilsyneladende mere indstillede på selvbetjening og digitale løsninger, og fokus må derfor være at udbrede kendskabet til den nuværende selvbetjening, forbedre selvbetjeningsmulighederne på de eksisterende kanaler samt introducere nye digitale kanaler. Der synes at være et stort potentiale, når hele 61 % af dem, der har været på internettet inden MIChenvendelsen, svarer, at hjemmesidebesøget ikke har kunnet give de svar eller den information, de har søgt. At så mange som 26 % af dem, der ikke har været på internettet før henvendelsen, svarer, at de ikke havde tiltro til, at nettet kunne hjælpe dem, samtidig med at 7 ud 10 overordnet set ikke er blevet vejledt til at bruge hjemmesiderne, indikerer også, at der er et stort potentiale for mere selvbetjening gennem større rådgivning og vejledning især i segmentet af telefonbrugere: 2) Vejledning af især telefonbrugerne Undersøgelsen indikerer en betydeligt højere internetaffinitet i segmentet af mailende brugere sammenlignet med telefonbrugerne. Internetsegmentet kender til betydeligt flere af de relevante sites og har i langt højere grad forsøgt sig med en webløsning inden kontakten til MIC. MIC må derfor være fokuseret på at klæde telefonrespondenterne på til at begå sig lige så hjemmevant på nettet (selvom valg af kontaktform selvfølgelig også hænger tæt sammen med sagernes art og kompleksitet). Målet må derfor være, at flere i næste undersøgelser kan bekræfte, at de har modtaget internetvejledning. Segmenteringen i telefon- og internetbrugere kan føres videre i den forstand, at nye alternative kanaler i særlig grad tiltænkes og markedsføres over for sidstnævnte, jf. at det blot var 14 % af internetrespondenterne mod 41 % af telefonrespondenterne, der totalt afviste de foreslåede alternative kanaler. Kort og lidt forsimplet fortalt kan strategien med fordel være, at telefonsegmentet i højere grad hjælpes (både af MIC s medarbejdere og fagmedarbejderne) til at bruge de nuværende digitale løsninger, mens indsatsområdet ved internetsegmentet kan være lancering af nye kanaler, fx en chat med en medarbejder, apps og sociale medier som omtalt længere nede. 3) Hjælp brugerne i deres søgning En optimering af søgemulighederne virker også som et af de vigtigste indsatsområder og her tænkes på både søgemaskineoptimering (primært i forhold til Google) og hjemmesidernes egne søgefunktioner. Google omtales ofte i undersøgelsens fritekstsvar som et uomgængeligt redskab til at nå frem til svar på Miljøministeriets områder, og sidste års kvalitative usability-test bekræftede ligeledes, at Tekstrapport, Miljøministeriet Side 13

15 Google er helt central i processen. Selvom man ved eller stærkt formoder, at et svar kan findes på fx nst.dk eller mst.dk, vil man ofte være tilbøjelig til at starte sin søgning på Google, hvorfor Googleplaceringerne af ministeriets sider er særdeles afgørende for processens udfald. For så vidt angår hjemmesidernes egne søgefunktioner bør: - sproget i hitlisten være mere tilgængeligt og modtagerorienteret, så brugeren kan linke indholdet til sin forespørgsel / sit problem (flere klager over manglende overskuelighed her). - kategorier af søgeresultaterne være tydeligere adskilt (hvad er generelle regler, hvad er databaser, hvad er nyheder, osv.?) - resultaterne være skarpere relevanssorteret pt. opleves rækkefølgen af resultaterne som værende for tilfældig, illustreret ved dette citat fra opgaven om mst.dk: ALT for mange irrelevante søgeresultater. Afgørelser i forbindelse med andre virksomheder virker kun forvirrende og ikke relevant. For dårlige udvidede søgemuligheder. Overordnet søgning afgrænset til regler, love og vejledninger synes en mangel. Søgemaskinerne kunne i forlængelse af sidstnævnte punkt måske have samme prioriteringsværktøjer (efter tid, emne osv.), som kendes fra Google. 4) Tag generelt udgangspunkt i det udbytte, som brugeren ønsker, behøver og forventer Generelt bør det tilstræbes i højere grad at indarbejde brugerens formål med søgningen og vedkommendes relevante udbytte i hjemmesidernes indhold og struktur, både i de data, der ligger i artiklerne og deres overskrifter, men også hyperteksten / metadata i form af søgehits og i titler i menuerne. For at tage et helt konkret eksempel vil det være en fordel at omdanne eller supplere menutitlen matrikeldannelse med find matrikelnummer på gst.dk for at styrke et sådant brugerfokus. Forbilleder kunne i den sammenhæng være mst.dk med de roste, meningsgivende emneikoner på siderne Virksomhed&Myndighed og Borger samt nst.dk og denne sides forsideelement Selvbetjening Book en lejrplads Jagttegn, osv. (Disse selvbetjeningselementer burde dog måske gives en mere fremtrædende placering, evt. på bekostning af nyheder og andet, der er mindre relevant for selvbetjeningen). MEGAFON er ikke i tvivl om, at brugervenligheden af siderne generelt ville blive øget, hvis der var flere tekster og hypertekster, der på samme vis var tilpasset de helt specifikke formål, som hjemmesiderne skal kunne tjene. Sproget skal altså være mindre afsenderorienteret og mere tilpasset brugerens behov og terminologi (selvfølgelig uden at gå på kompromis med informationernes faktuelle kvalitet og præcision), som illustrerer ved dette citat fra en mst.dk-bruger: I (Miljøstyrelsen) bruger de korrekte og tunge termer i overskrifterne og indgangene. Det ville hjælpe hvis I skriver det lidt mere pædagogisk nogle steder såsom "sådan opbevarer du kemikalier i din virksomhed" el.lign. Korte, præcise formuleringer, der tager sigte på brugerens behov, er særligt relevant på MIC s underside, hvor de besøgende naturligvis typisk er på nippet til at tage kontakt. Her kan afsnittet Tekstrapport, Miljøministeriet Side 14

16 digital selvbetjening fremhæves, og mulighederne kan med fordel udpensles og udbygges frem for blot de nuværende Indberet, ansøg, book, tilskud, køb mv. 5) Udvid FAQ på tværs af hjemmesiderne MEGAFON anbefaler at følge de 21 %, der i undersøgelsen svarer ja tak til en FAQ for hele ministeriets område. Den høje andel, der forsøger sig med internettet inden kontakten, er udtryk for en høj grad af villighed til selvbetjening, og en FAQ bør kunne løse mange informationsbehov. Et forbillede for en FAQ kunne være Spørgsmål om naturen på nst.dk. En sådan funktion, hvor en omfattende mængde af tidligere brugeres spørgsmål og svarene dertil er samlet og kategoriseret, tilgængelig via søgning, vil formentlig være relevant at implementere på de andre hjemmesider. 6) Vær til stede på sociale medier Tallene illustrerer, at de sociale medier umiddelbart ikke er det meste relevante alternativ eller supplement til det nuværende MIC, men fritekstsvar viser, at de kan have en demokratisk eller psykologisk funktion, i og med at de tillader brugeren at dele og debattere holdninger og oplevelser. Muligheden for at få luft skal ikke underkendes (i tråd med den funktion som nærværende undersøgelser tydeligvis har haft for flere), og profiler på sociale medier vil give mulighed for dette, samtidig med at signalværdien i forhold til åbenhed og lydhørhed vil være positiv. Samme borgerinddragende funktion vil den tilføjede svarkategori særlig borgerindgang med miljø- og naturtips på Miljøministeriets hjemmeside og et forum for ideinput til ministeriets løsninger formentlig have. Sidste år bemærkede nogle respondenter i den kvalitative undersøgelse, at det ikke er passende for offentlige institutioner at benytte private, kommercielle medier som Facebook og Twitter, men tungere vejer formentlig det hensyn, at offentlige institutioner som led i deres servicering bør udvise åbenhed og lydhørhed ifølge respondenterne. Bemeldte kvalitative analyse gav klare indikationer af en oplevelse af, at sociale medier i stigende grad bruges af virksomheder og organisationer, således at det nu er blevet en kommunikationsform, der kan bruges organisatorisk og ikke kun privat. 7) Introducer apps for både borgere og virksomheder Især på de emneområder, hvor informationsbehov opstår spontant og/eller i situationer, hvor man ikke råder over en pc som fx i naturen, vil det være relevant med apps. De høje andele, der udtrykker interesse for apps (ca. 20 %), og fritekstsvarene fortæller, at det for mange vil være kærkomment med apps, og at det er en informationskanal, der umiddelbart er let at forbinde til Miljøministeriets områder. Både blandt borgere og professionelle er der mange, for hvem informationsbehovet opstår i marken, og da er mobilen et relevant medie Tekstrapport, Miljøministeriet Side 15

17 4. Resultater på detailniveau Undersøgelsens resultater vises her på detailniveau, dvs. med diagrammer for samtlige spørgsmål. Diagrammerne er opdelt på hhv. telefon- og internetsegmentet og efterfølges af tekster, der kommenterer disse tal samt resultaterne på totalniveau (internet plus telefon) med særligt fokus på ændringer siden 2012-undersøgelsen. Resultaterne kommenteres også nedbrudt på subpopulationerne køn og borger/mindre virksomhed/større virksomhed, for så vidt der er signifikante forskelle mellem disse subpopulationer. Desuden opsummeres fritekstsvarene ved de spørgsmål, hvor sådanne er indhentet. For de detaljerede frekvenstabeller, krydstabeller og de fuldstændige fritekstsvar henvises til tabelrapporten Generelt 02. Din kontakt til Informationscentret var? Henvendelserne udgør på linje med tidligere års undersøgelser overvejende af borgerhenvendelser i år 54 %. Næsthyppigst indgår henvendelser fra virksomheder med under 10 ansatte, foran virksomhederne med ansatte. (Bemærk at MEGAFON har fordelt sin ringning i hhv. dagsog aftentimer efter sidste års fordeling mellem borgere og private som target). Borgerne udgør en signifikant større andel af segmentet Telefoninterview (58 %) end Internetinterview (44 %). Det samme gælder virksomhederne med under 10 ansatte, mens det modsatte er gældende for de største virksomheder, som altså er repræsenteret med en betydeligt større andel i internetinterviewene. Signifikant flere mænd (19 %) end kvinder (9 %) svarer, at de henvender sig på vegne af en virksomhed med under 10 ansatte Tekstrapport, Miljøministeriet Side 16

18 03. Hvorfor kontaktede du Informationscentret? (Kun ét svar: Hvis flere kontakter, refereres til sidste kontakt) Det er igen i år ønsket om at få svar på et konkret spørgsmål, der i alt overvejende grad fører til henvendelser til Miljøministeriet: 69 % mod 75 % sidste år og 73 % for samtlige 4 undersøgelser siden marts Nr. 2 er Bestilling af publikationer, rapporter, pjecer, osv. (9 %). En signifikant større andel af internetrespondenterne (14 %) end af telefonrespondenterne (7 %) svarer, at de har henvendt sig vedr. bestilling af publikationer, rapporter og pjecer. Til gengæld er procenttallet så større i telefonsegmentet ved Ønskede kontaktoplysninger og Andet Tekstrapport, Miljøministeriet Side 17

19 04. Hvad var emnet for din henvendelse til Informationscentret? (Kun ét svar, hvis flere emner ved sidste kontakt) Igen i år er det en meget bred vifte af emner, der kendetegner henvendelserne og her er der endda kun plads til at vise de hyppigst afkrydsede. Natur, planter og dyr er som i 2012 topscorer med 11 % samlet set. Jura og lovgivning er emnet for 9 % af henvendelserne, foran Affald med 8 %. Kategorien Andet er stadig den største (13 %), men dog væsentligt mindre end i undersøgelserne inden nye svarkategorier blev tilføjet. Henvendelser vedr. Natur, planter og dyr udgør en signifikant større andel af telefoninterviewene (14 %) end internetinterviewene (6 %). Det modsatte er tilfældet ved henvendelsen Vandretursfoldere (10 % af Internet vs. 1 % af Telefon) og Kort og Matrikel (7 vs. 1 %). Ikke overraskende er det signifikant færre af borgerne, der henvender sig vedr. Miljøregler for virksomheder, sammenlignet med virksomhederne. Til gengæld scorer de højere tal ved Støj samt Natur, planter og dyr end virksomhederne. Mænd (0 %) henvender sig i signifikant lavere grad end kvinder (4 %) vedr. Kosmetik og forbrugerprodukter, mens det modsatte gør sig gældende vedr. Skov og jagt (9 vs. 3 %) og Jura og Lovgivning (12 vs. 5 %) Tekstrapport, Miljøministeriet Side 18

20 05. Hvilken form for hjælp fik du fra Informationscentret? (gerne flere svar) Der er ikke sket de store forskydninger siden 2012-undersøgelsen. Væsentligste ændring er, at det nu er 34 %, der har modtaget svar per (mod 29 % i 2012), men dette forklares med, at der i år er gennemført noget flere webinterview end sidste år, hvorfor deres andel i det samlede materiale er øget fra ca. 25 til 31 % (tilsvarende forklaring gælder for 2011-undersøgelsernes markante afvigelser). Ikke overraskende er det en signifikant større andel af telefonrespondenterne, der svarer, at de har fået konkret svar på telefon, sammenlignet med internetrespondenterne (51 vs. 10 %). Det samme gælder den telefoniske guidance til relevante hjemmesider (10 vs. 4 %). Tilsvarende er andelen i internetsegmentet, der har modtaget med svar langt større end samme andel i telefonsegmentet (60 vs. 20 %). En betydeligt større andel af mændene er blevet telefonisk guidet til relevante sider på internettet (10 %) eller telefonisk vejledt i forståelse af information (5 %), sammenlignet med kvinderne, hvor tallene er 5 % og 1 % Tekstrapport, Miljøministeriet Side 19

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

INDHOLD. Præcision 3. Kvalitativt forarbejde 4. Kvalitativ styrke 5. Grundlaget for vækst 6. Hvad tænker kunderne om dine produkter?

INDHOLD. Præcision 3. Kvalitativt forarbejde 4. Kvalitativ styrke 5. Grundlaget for vækst 6. Hvad tænker kunderne om dine produkter? PRÆCISE ANALYSER INDHOLD Præcision 3 Kvalitativt forarbejde 4 Kvalitativ styrke 5 Grundlaget for vækst 6 Hvad tænker kunderne om dine produkter? 7 Dyb integration 8 Solidt beslutningsgrundlag Hvad koster

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013

Brugerundersøgelse 2013 Brugerundersøgelse 2013 Om brugertilfredsundersøgelse 2013 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 3. september 2013 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere