Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter"

Transkript

1 Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen

2 Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til at levere præcise og klare analyser, som giver vores kunder det bedste beslutningsgrundlag Danmarks mest præcise analysefirma Ved valg og folkeafstemninger siden 1999 har MEGAFON generelt været det mest præcise analyseinstitut. Valg og afstemninger er oplagte anledninger til at sammenligne institutternes kvalitet, fordi analyserne kan holdes op mod en facitliste, og vores meningsmålinger og exit-polls har oftest været dem, der kom tættest på det endelige resultat. Full service og metodeintegration MEGAFON er et full service analysefirma med speciale i metodeintegration, hvilket betyder at vi løser opgaver og tænker på tværs af de traditionelle kvalitative og kvantitative kategorier, ligesom vi integrerer telefon og internetundersøgelser, og ofte udvikler nye og kreative metoder. MEGAFON har stærkt fokus på internetbaserede undersøgelser, og laver webundersøgelser, der er blandt de bedste i branchen. Kvalitetscertificeret MEGAFON er certificeret efter ISO-20252:2006-standarderne. ISO er de internationale branchespecifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol på alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd over for kunder og respondenter. Medlem af ESOMAR MEGAFON er medlem af ESOMAR. Hermed forpligter vi os til at overholde alle forskrifter, der ifølge denne organisation knytter sig til god etik inden for gennemførelse af markedsanalyser. Herudover er MEGAFON forpligtet til at overholde de af ESOMAR vedtagne kvalitetsstandarder for markedsanalyse (EMAQS). Alle rettigheder til det materiale, der udarbejdes i forbindelse med undersøgelsen, tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Miljøministeriet og deres rådgivere. Materialet må ikke videregives herunder kopieres til tredje part uden skriftlig tilladelse. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra MEGAFON, og kun med angivelse af analysefirmaet som kilde Tekstrapport, Miljøministeriet Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen Undersøgelsens formål Undersøgelsens metode Stikprøvestørrelse, stratificering og vægtning Bearbejdning af undersøgelsens resultater Sammenfatning og konklusion Anbefalinger og refleksioner Resultater på detailniveau Generelt Informationen fra MIC Service Tilfredshed med MIC samlet set Hjemmesider Evaluering af Miljøministeriets hjemmesider Usability-opgaver Alternative informationskanaler Tekstrapport, Miljøministeriet Side 2

4 1. Om undersøgelsen 1.1. Undersøgelsens formål Denne tekstrapport har til formål kort at opsummere de mest centrale resultater i MEGAFONs kvantitative undersøgelse for Miljøministeriet gennemført i perioden 28. november til 10. december Miljøministeriet ønsker med denne undersøgelse at afdække kundetilfredsheden med Miljøministeriets informationscenter (MIC) hos eksterne brugere. Undersøgelsen skal bl.a. afdække, om MIC lever op til et servicemål om en kundetilfredshed på min. 3,5 på en pointskala fra 1-5 og identificere mulige indsatsområder for fremadrettede forbedringer i kundeservicen Undersøgelsens metode Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Miljømisteriet fastsat til personer og virksomheder, der har kontaktet Miljøministeriets Informationscenter enten telefonisk eller via mail. Til undersøgelsen er derfor valgt en kombineret internet- og telefonundersøgelse for at sikre repræsentativiteten i forhold til type af henvendelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. Metoden sikrer en højere grad af repræsentativitet end en undersøgelse udelukkende baseret på internetinterview, og da spørgeskemaet består af lukkede skalaspørgsmål og spørgsmål med begrænsede hjulpne svarkategorier, er der ikke en væsentlig forskel i svarmønstret i forhold til hvilken af de to metoder, der er brugt. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Miljøministeriet, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af Miljøministeriets spørgsmål. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne Stikprøvestørrelse, stratificering og vægtning Efter aftale med Miljøministeriet har det været målet at gennemføre mindst 450 interview fordelt på 360 telefoninterview og 90 internetinterview, hvilket er et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. MEGAFON har modtaget ringe- og mailinglister fra Miljøministeriet, hvor der i forbindelse med internetundersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s og bruttostikprøven til telefonundersøgelen bestod af 6213 telefonnumre. 525 brugbare interview er gennemført. Af disse stammer 163 interview fra internettet og de resterende 362 fra telefoninterview Tekstrapport, Miljøministeriet Side 3

5 Tabel A og B nedenfor viser gennemførelsesstatistikkerne for henholdsvis internet- og telefonundersøgelsen. Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik, internet Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 1064 Ikke brugbare adresser 16 Fravalgte, ej kontakt med MIC 33 Nettostikprøve % Gennemførte efter 1. udsendelse % Gennemførte efter 2. udsendelse 59 6% Nægtere 7 1% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON Tabel B. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik, telefon Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve Ubrugte Fravalgte, udgået 19 Fravalgte, ej kontakt med MIC 464 Fravalgte, andet 198 Nettostikprøve % Nægtere % Ikke truffet % Gennemførte interview % MEGAFON Der er ikke foretaget vægtning af datamaterialet Bearbejdning af undersøgelsens resultater Resultaterne i undersøgelsen er kommenteret inden for et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at usikkerheden på et måleresultat (et målepunkt, eller et kvalitetstal) kan angives ved et usikkerhedsinterval (konfidensinterval), dvs. et interval, der med en sikkerhed på 95% indeholder populationsværdien. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. Således kan f.eks. 10% have svaret i høj grad og 10% i meget høj grad, men i sammenlægningen af disse er resultatet 21%, da tallene i parentes enten er rundet op eller ned. Kvalitetstallene i indeværende undersøgelse er beregnet som gennemsnittet af svarenes fordeling. På en pointskala fra 1 til 5 vægtes svarene som følger ( ved ikke -besvarelser indgår ikke i beregningen): Tekstrapport, Miljøministeriet Side 4

6 1. svarkategori (Meget tilfreds/i meget høj grad) vægtes med 5 points 2. svarkategori (Tilfreds/I høj grad) vægtes med 4 points 3. svarkategori (Hverken tilfreds eller utilfreds/i nogen grad) vægtes med 3 points 4. svarkategori (Utilfreds/I mindre grad) vægtes med 2 points 5. svarkategori (Meget utilfreds/slet ikke) vægtes med 1 points. De enkelte kvalitetstal sammenlignes med relevante kvalitetstal fra tidligere undersøgelser i 2011 (2 stk., hvoraf den første for overskuelighedens skyld gengives som 2010, hvor den blev iværksat) og 2012). Der udregnes kvalitetstal for både internetbrugere og telefonbrugere samt en total for undersøgelsen samlet. Resultaterne fremgår i Sammenfatningen (afsnit 2) og løbende i Detailresultaterne (afsnit 4) Tekstrapport, Miljøministeriet Side 5

7 2. Sammenfatning og konklusion Fortsat høj men dog let faldende tilfredshed med Miljøministeriets Informationscenter Den helt korte sammenfatning lyder, at tilfredsheden med Miljøministeriets Informationscenter (MIC) generelt er en smule lavere i 2013-undersøgelsen end i 2012-undersøgelsen, men højere end 2011-undersøgelserne og gennemgående på det tilstræbte kvalitetstal 3,5 eller derover (en skala hvor meget tilfreds er lig med 5 point, tilfreds 4 point og så fremdeles frem til meget utilfreds med 1 point). Den let vigende tilfredshed kommer til udtryk ved de centrale spørgsmål, der viser tilfredsheden generelt med besvarelsen af henvendelsen: Spm 7.:I hvilken grad synes du, at Informationscentret formåede at hjælpe dig / løse dit problem på din seneste henvendelse? - Kvalitetstal 3,39 mod 3,55 i Spm 10. Er du alt i alt tilfreds eller utilfreds med den information du modtog? - Kvalitetstal 3,7 mod 3,8 i Spm 17. Er du alt i alt tilfreds eller utilfreds med servicen du fik? - Kvalitetstal på 3,74 mod 3,9 i og Spm 18. Er du samlet set tilfreds eller utilfreds med informationscenteret: Tilfredshed med informationen Derimod holdes tilfredshedsniveauet nogenlunde ved: Informationens forståelighed, hvor det på linje med sidste år er 3 ud af 4, der er tilfredse eller meget tilfredse. Kvalitetstal: 4,0 mod 3,97 sidste år. Ved Informationens relevans er 68 % tilfredse eller meget tilfredse. I 2012 var det 72 %, og kvalitetstallet er faldet en anelse fra 3,86 til 3,81. Ved Informationen alt i alt er 2 ud af 3 tilfredse eller meget tilfredse. Kvalitetstallet er faldet en smule fra 3,8 til 3,7. Kvalitetstallene vedr. informationen ser således ud for : Tekstrapport, Miljøministeriet Side 6

8 Medarbejderen og MIC s service Der er altså faldende tilfredshed ved centrale spørgsmål om, hvorvidt MIC formår at svare på brugerens henvendelse, og hvorvidt der samlet set er leveret en god service. Det er dog værd at notere, at der fortsat er høj tilfredshed ved servicespørgsmålene generelt. Der er således et fornemt kvalitetstal på 4,19 ved spørgsmålet om medarbejderens imødekommenhed (sidste år var det dog endnu højere 4,29). Medarbejderen måles også på sin faglige viden og forståelse af henvendelsen, og her er tilfredsheden noget lavere. 63 % er enten tilfredse eller meget tilfredse på dette punkt. Kvalitetstallet er 3,84 mod 3,92 i 2012, altså solidt over de tilstræbte 3,5. MEGAFON vurderer, at det er naturligt, at tilfredsheden her ligger lidt lavere end ved servicen, da MIC favner over et meget bredt fagligt område. Medarbejderen vil typisk skulle vende tilbage til brugeren med et svar på henvendelsen, hvilket tager tid. Spørgsmålet er så for lang tid? 63 % svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med svartiden, og kvalitetstallet er 3,68 mod 3,75 i Et pænt tal i forhold til kvalitetsmålet, men det er dog en betragtelig andel på 20 %, der enten er utilfredse eller meget utilfredse. Ikke overraskende er telefonrespondenter mere tilfredse end internetrespondenter, formentlig fordi mange henvendelser i telefonen kan klares med det samme. Beslægtet med svartiden er antallet af viderestillinger i processen. Her er tilfredsheden mindre end ved svartiden: Blot 54 % er tilfredse eller meget tilfredse, og hele 20 % svarer slet ikke tilfreds. Kvalitetsmålet er dog nået scoren er 3,73; stort set det samme som sidste år (3,75). Også ved spørgsmål om ventetiden ved fremsendelse af materialer er målet mht. et kvalitetstal på 3,5 opnået; nemlig 3,65. Resultatet her er en smule dårligere end de sidste års undersøgelser. Kvalitetstallene for de forskellige serviceaspekter ser således ud i oversigt (tabel næste side): Tekstrapport, Miljøministeriet Side 7

9 Krydsforskelle generelt mellem telefon og internet og brugertyper Det er et typisk resultat fra servicecenter-undersøgelser, at telefonbrugere er mere tilfredse end internetbrugere. Dette skyldes generelt, at en telefonsamtale lettere kan give svaret her og nu, og den personlige service træder tydeligere frem i en samtale end i en mail. Også i tilfredshedsundersøgelsen for MIC ser vi ved flere spørgsmål en noget højere tilfredshed i telefonsegmentet det gælder ved informationens relevans, tilfredshed med informationen generelt, medarbejderens imødekommenhed og faglighed, svartiden og antallet af viderestillinger. Tilfredsheden er også lavere i internetsegmentet ved det opsamlende spørgsmål om, hvorvidt man vil anbefale MIC til andre men dog alligevel på et tilfredsstillende niveau af 82 %, der svarer ja. Internetrespondenterne ligger ved disse spørgsmål gennemgående ca. 10 procentpoint efter telefonrespondenterne i andelen, der er tilfreds eller meget tilfreds. Der er desuden ved flere spørgsmål fx om den samlede tilfredshed med MIC og spørgsmålet om, hvorvidt MIC formåede løse respondentens problem, højere tilfredshed i segmentet af borgere sammenlignet med virksomhederne. Ved sidstnævnte spørgsmål ligger de mindre virksomheder (under 10 ansatte) med et kvalitetstal på 3,16, de større virksomheder med 3,32 og borgerne med 3,4. Den varierende kompleksitet i disse brugertypers henvendelser spiller formentlig ind på forskellene. Samspillet mellem MIC og relevante hjemmesider Et af de mest positive resultater i årets undersøgelse er en markant stigning i andelen, der svarer, at de kender til hjemmesiderne under Miljøministeriets område. Med undtagelse af Geodatastyrelsens site (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) er der fremgang over hele linjen: Kendskabet til både Naturstyrelsens site (nst.dk), Natur- og Miljøklagenævnets site (www.nmkn.dk) og Miljøministeriets site (www.mim.dk) er steget med ca. 10 procentpoint siden 2012 til % (dog 37 % for Tekstrapport, Miljøministeriet Side 8

10 nmkn.dk). For Miljøstyrelsens hjemmeside (mst.dk) er fremgangen på 5 procentpoint (fra 67 til 72 %). En tilsyneladende voksende internetaffinitet i målgruppen afspejles også i spørgsmålet om, hvorvidt man inden kontakten til MIC har benyttet nogen af de nævnte (eller andre) hjemmesider. I undersøgelsen er det blot 22 %, der fortæller, at de slet ikke har brugt nogen hjemmeside i 2012 var det 27 %. Næppe overraskende er det især respondenterne i internetsegmentet, der bruger hjemmesiderne andelen, der slet ikke har brugt sites, er næsten dobbelt så stor blandt telefonrespondenterne i forhold til internetrespondenterne. Selvom mange benytter hjemmesider, er de altså alligevel endt med at kontakte MIC. Årsagen hertil er der som noget nyt spurgt til i 2013-undersøgelsen: Altovervejende handler det om, at netbesøget simpelt hen ikke har kunnet give de svar eller den information, der er søgt (61 %). Der er desuden en betragtelig andel (21 %), der svarer, at de havde behov for at få uddybet eller forklaret informationen. 8 % svarer, at informationen på internettet ikke var tilstrækkeligt forståelig, mens 5 % havde tekniske problemer på siden. Der er også stillet et nyt spørgsmål til dem, der ikke har benyttet hjemmesider inden MIC-kontakten nemlig hvorfor ikke? Svarene er meget spredte. Der er betragtelige andele (ca. 10 %), der placerer deres svar i kategorierne: - Foretrækker generelt personlig betjening - Oplever det hurtigere at ringe til MIC - Oplever det nemmere at ringe til MIC Det mest udbredte svar er dog forventede ikke at kunne finde brugbar information på nogen hjemmesider (26 %). Derimod handler det kun sjældent om manglende viden om, hvilken hjemmeside der skulle bruges (4 %) eller om manglende adgang til pc (7 %). De mange andetsvar (29 %) dækker ofte over, at telefonen simpelt hen bare er bedre: Hvis man er vant til at kontakte MIC og oplever, at det virker, hvorfor så forsøge sig med noget andet, fx en tidskrævende netsøgning? Både ved de 22 %, der ikke bruger nettet inden kontakten til MIC (primært som følge af manglende tiltro til mulighederne på nettet), og ved dem, som faktisk bruger nettet, men altså ikke har fundet svar, kan det være interessant at vide, om de bliver mødt med vejledning i nettets muligheder, når de betjenes af MIC. Dette er et nyt spørgsmål i 2013-undersøgelsen. Resultatet er, at blot 24 % svarer ja, mens 69 % svarer nej. Tilfredsheden med hjemmesiderne De, der enten før eller efter henvendelsen til MIC, har besøgt en eller flere af de nævnte 5 sites på Miljøministeriets område, er som i de forudgående år blevet spurgt til deres tilfredshed med siderne. Ved alle 5 hjemmesider med undtagelse af Natur- og Miljøklagenævnets site er målet om et kvalitetstal på mindst 3,5 opnået (tabel næste side): Tekstrapport, Miljøministeriet Side 9

11 Bortset fra ved nmkn.dk er der ikke nævneværdige forskelle i forhold til tilfredsheden i Tilfredsheden i fritekst Et nyt element i 2013-undersøgelsen er et åbent uddybende spørgsmål om tilfredsheden med det enkelte af de 5 sites. Disse åbne svar (fritekstsvar) bekræfter, at tålmodigheden er kort, når det kommer til at finde svar på et site, hvor man forventer at kunne ringe eller skrive. Flere af siderne er meget rige på data, hvorfor det kan tage mange klik at nå frem til rette svar. I den proces vil nogle gerne hjælpes mere, hvilket forudsætter, at strukturen er meningsgivende med let forståelige ord i menuer og overskrifter, og at der er gode søgemuligheder. Dette er nøgleelementerne i en brugervenlig hjemmeside. Endnu vigtigere er det dog, at den information, man finder frem til, er relevant, klar og forståelig. Ros og ris deler sig generelt ligeligt for hjemmesiderne, når det kommer til disse to hovedaspekter indhold og brugervenlighed. Derimod er der en vis konsensus om, at siderne er veldesignede og tager sig professionelle ud. Små konkrete ting, der genererer, er indhold, der flyttes, døde links, langsom loading og forældede data. Positive oplevelser beskrives med relevanssorterende søgefunktioner, logiske ikoner og sigende hypertekst (menupunkter, felter på forsiden, osv. der leder frem til svaret). En lille usability-test Som noget nyt er potentielle brugere af de tre sites gst.dk, mst.dk og naturstyrelsen.dk blevet stillet nogle små internetopgaver, hvor det blev nævnt, at svarene var at finde på disse sider. Ex: Find ud af, hvordan du booker en lejrplads. De meget konkrete og relativt simple opgaver løses af langt de fleste, og de beskrives som lette at løse af 3 ud af 4. Oplevelser med disse opgaver bekræfter vigtigheden af, at de rette informationer er lette at finde via Google-søgning og søgning på de specifikke hjemmesider samt at hjemmesiderne er opbygget med en struktur og overskrifter, der er lette at overskue, og fortæller om og leder hen til det udbytte, som brugeren søger. Det er, når disse parametre svigter, at kritik hos brugeren opstår. Opgaverne har desuden givet inspiration til de anbefalinger, der fremsættes andetsteds. Alternative kanaler På linje med 2012-undersøgelsen har vi spurgt hele målgruppen, om de vil være villige til at bruge andre informationskanaler end MIC, fx chats, apps og sociale medier Tekstrapport, Miljøministeriet Side 10

12 Det er fortsat i 2013 en chat med MIC, der virker som den mest interessante alternative informationskanal (27 % vs. 31 % i 2012), lige foran Mobil Natur App (25 %) og Mobil Miljø App (21 %). Mindst relevant er det med sociale medier i form af Facebook og Twitter (7 %), mens i omegnen af hver femte siger ja til de tre nye svarmuligheder i 2013-undersøgelsen: FAQ-modul for hele ministeriets område, Særlig borgerindgang med miljø- og naturtips på Miljøministeriets hjemmeside og Forum for ideinput til ministeriets løsninger. Blot hver tredje (34 %, vs. 37 % i 2012) er helt afvisende over for alle de listede alternative kanaler. Segmentet af telefonrespondenter er mest afvisende: Hele 42 % svarer nej tak til samtlige kanaler, mod blot 14 % i internetsegmentet. Der er, i modsætning til næsten samtlige øvrige spørgsmål i undersøgelsen, også markante kønsforskelle ved dette spørgsmål: Gennemgående er kvinder langt mere villige til at benytte alternative kanaler, især når det kommer til de sociale medier. Og hele 39 % af mændene svarer, at de slet ikke er interesserede i de alternative kanaler, mens dette kun gælder 25 % af kvinderne. Fritekstsvarene fortæller, at de alternative kanaler ikke bør erstatte muligheden for en personlig kontakt per telefon eller mail med MIC. Men som supplement kan de fungere fint som en direkte og hurtig vej til informationer (ligesom hjemmesiderne). Hvor informationsbehovet er relativt ukompliceret og standardiseret, vil man gerne betjene sig selv med hjemmesider eller apps og spare egen og MIC s tid fra mail- eller telefonkontakt. Fordelen ved netop apps er desuden, pointeres det, at de kan bruges, hvor som helst (fx i naturen). Men respondenterne minder om, at nye medier udelukker store brugergrupper i befolkningen, og dette kombineret med de særlige behov for personlig betjening, der opstår ved komplekse og relativt unikke sager, betyder, at de alternative kanaler kun må ses som supplementer til og ikke erstatninger for et fortsat velfungerende MIC og ikke mindst de fagmedarbejdere, som MIC stiller videre til, og som de rutinerede brugere (fx i virksomheder og kommuner) i reglen søger at etablere faste kontaktforbindelser til (der lader til at være udbredt tilfredshed med disse medarbejdere, om end det også bemærkes, at de virker ramt af nedskæringer og mandefald, hvilket kan nødvendiggøre flere kontakter til MIC). Ved ovennævnte spørgsmål om brugen af alternative informationskanaler, er der ikke sket de store forandringer i tallene siden Det er der derimod ved det efterfølgende spørgsmål om, hvorvidt man ville foretrække at bruge de alternative kanaler frem for MIC (ikke stillet til det mindretal af respondenter, der svarer nej tak til samtlige alternativer). Hele 35 % svarer i høj eller meget høj grad til spørgsmålet en iøjnefaldende fremgang på 15 procentpoint siden Tekstrapport, Miljøministeriet Side 11

13 3. Anbefalinger og refleksioner Dette anbefalingsafsnit er todelt: For det første skal der knyttes et par råd og kommentarer vedr. tilfredsheden med MIC, belyst i det ovenstående, og for det andet nogle refleksioner og forslag vedrørende Miljøministeriets kundekanalstrategi med fokus på spørgsmålet: Hvordan øge og forbedre den digitale selvbetjening og bruge de forskellige mulige kanaler? Styrkelse af brugertilfredsheden Hvis vi skeler til dels resultaternes niveau i relation til kvalitetsmålet på 3,5, dels i relation til niveauet i 2012-undersøgelsen, må vi fastslå, at fokuspunkterne bør være at skærpe evnen til at levere et svar og gøre det hurtigt. Der skal dog tages forbehold i forhold til, hvad den lille tilbagegang i tilfredshed siden 2012 dækker over. Tallene synes generelt at vise, at selvbetjeningen og velviljen over for selvbetjening er stigende i disse år, hvilket måske har som konsekvens, at det i stigende grad er de særligt vanskelige, komplekse tilfælde, der bliver tilbage til MIC. Komplekse sager tager tid, kræver mange viderestillinger, og det kan let sænke tilfredsheden. Miljøministeriet bør i den forbindelse notere sig, at medarbejdernes serviceindstilling fortsat virker tilfredsstillende. Ved spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen er imødekommende, er der fortsat kvalitetstal på over 4 i både telefon- og internetgruppen. De bedste intentioner er bare ikke altid ensbetydende med et hurtigt og effektivt svar. Tilfredshedstallene må generelt ses på baggrund af, at MIC s opgave i kraft af den faglige spændvidde er meget krævende, hvortil kommer, at forventningerne og kravene hos brugerne er meget hårde: Statistikken siger, at mere end 9 ud af 10 får deres henvendelse besvaret samme dag, og alligevel er 20 % utilfredse eller meget utilfredse med svartiden. Bedre forventningsafstemninger og forklaringer på, hvorfor ting tager tid og kan være vanskelige at løse, vil derfor være kærkomment. Fritekstsvarene til det sidste spørgsmål Er der andre forhold, som vi ikke har berørt, som du finder vigtig for din tilfredshed med servicen i informationscenteret? (spm 43) bekræfter, at svartid er topof-mind som tilfredshedsparameter hos mange brugere, og at utilfredshed ofte handler om netop forventningsafstemning tilfredshed forudsætter at MIC formår at melde klart ud, hvornår der kan forventes svar og formår at overholde de udstukne frister og prognoser. Især skal der være opmærksomhed på internetsegmentet ved spørgsmålet om svartid samt ventetid ved modtagelse af materialer, både i forhold til faktiske leverings-/svartider og kommunikationen om dem. Kundekanalstrategi Det vigtigste at holde sig for øje i diskussioner og overvejelser om alternativer til MIC er: Digital selvbetjening kan ikke stå alene: MIC fungerer trods et lille fald i tilfredsheden i 2013 godt, og mange vil være tilbøjelige til at vælge MIC igen og igen. Især de rutinerede brugere virker bevidste om MIC s værdi, når det kommer til at lede hen til de rette fagmedarbejdere og hverken i forhold til fagmedarbejderes kompetencer i indviklede sager eller MIC s evne til at henvise til dem, Tekstrapport, Miljøministeriet Side 12

14 kan de foreslåede alternativer fungere som erstatninger. I de følgende tanker og forslag vedr. alternative kundekanaler skal det altså understreges, at de bør tænkes som supplementer til det nuværende MIC med dets effektive telefon- og mailservice. MEGAFON anbefalinger og refleksioner er følgende: 1) Udbred kendskabet til hjemmesiderne og mulighederne på siderne yderligere Der er sket imponerende fremskridt i kendskabet til de 5 hjemmesider siden sidste år, ligesom flere også har forsøgt sig med internettet inden kontakten til MIC. Det er også et meget iøjnefaldende skred, at 35 % mod 20 % i 2012 svarer, at de ville foretrække at bruge de foreslåede alternative digitale kanaler. Målgruppen af brugere af MIC bliver altså tilsyneladende mere indstillede på selvbetjening og digitale løsninger, og fokus må derfor være at udbrede kendskabet til den nuværende selvbetjening, forbedre selvbetjeningsmulighederne på de eksisterende kanaler samt introducere nye digitale kanaler. Der synes at være et stort potentiale, når hele 61 % af dem, der har været på internettet inden MIChenvendelsen, svarer, at hjemmesidebesøget ikke har kunnet give de svar eller den information, de har søgt. At så mange som 26 % af dem, der ikke har været på internettet før henvendelsen, svarer, at de ikke havde tiltro til, at nettet kunne hjælpe dem, samtidig med at 7 ud 10 overordnet set ikke er blevet vejledt til at bruge hjemmesiderne, indikerer også, at der er et stort potentiale for mere selvbetjening gennem større rådgivning og vejledning især i segmentet af telefonbrugere: 2) Vejledning af især telefonbrugerne Undersøgelsen indikerer en betydeligt højere internetaffinitet i segmentet af mailende brugere sammenlignet med telefonbrugerne. Internetsegmentet kender til betydeligt flere af de relevante sites og har i langt højere grad forsøgt sig med en webløsning inden kontakten til MIC. MIC må derfor være fokuseret på at klæde telefonrespondenterne på til at begå sig lige så hjemmevant på nettet (selvom valg af kontaktform selvfølgelig også hænger tæt sammen med sagernes art og kompleksitet). Målet må derfor være, at flere i næste undersøgelser kan bekræfte, at de har modtaget internetvejledning. Segmenteringen i telefon- og internetbrugere kan føres videre i den forstand, at nye alternative kanaler i særlig grad tiltænkes og markedsføres over for sidstnævnte, jf. at det blot var 14 % af internetrespondenterne mod 41 % af telefonrespondenterne, der totalt afviste de foreslåede alternative kanaler. Kort og lidt forsimplet fortalt kan strategien med fordel være, at telefonsegmentet i højere grad hjælpes (både af MIC s medarbejdere og fagmedarbejderne) til at bruge de nuværende digitale løsninger, mens indsatsområdet ved internetsegmentet kan være lancering af nye kanaler, fx en chat med en medarbejder, apps og sociale medier som omtalt længere nede. 3) Hjælp brugerne i deres søgning En optimering af søgemulighederne virker også som et af de vigtigste indsatsområder og her tænkes på både søgemaskineoptimering (primært i forhold til Google) og hjemmesidernes egne søgefunktioner. Google omtales ofte i undersøgelsens fritekstsvar som et uomgængeligt redskab til at nå frem til svar på Miljøministeriets områder, og sidste års kvalitative usability-test bekræftede ligeledes, at Tekstrapport, Miljøministeriet Side 13

15 Google er helt central i processen. Selvom man ved eller stærkt formoder, at et svar kan findes på fx nst.dk eller mst.dk, vil man ofte være tilbøjelig til at starte sin søgning på Google, hvorfor Googleplaceringerne af ministeriets sider er særdeles afgørende for processens udfald. For så vidt angår hjemmesidernes egne søgefunktioner bør: - sproget i hitlisten være mere tilgængeligt og modtagerorienteret, så brugeren kan linke indholdet til sin forespørgsel / sit problem (flere klager over manglende overskuelighed her). - kategorier af søgeresultaterne være tydeligere adskilt (hvad er generelle regler, hvad er databaser, hvad er nyheder, osv.?) - resultaterne være skarpere relevanssorteret pt. opleves rækkefølgen af resultaterne som værende for tilfældig, illustreret ved dette citat fra opgaven om mst.dk: ALT for mange irrelevante søgeresultater. Afgørelser i forbindelse med andre virksomheder virker kun forvirrende og ikke relevant. For dårlige udvidede søgemuligheder. Overordnet søgning afgrænset til regler, love og vejledninger synes en mangel. Søgemaskinerne kunne i forlængelse af sidstnævnte punkt måske have samme prioriteringsværktøjer (efter tid, emne osv.), som kendes fra Google. 4) Tag generelt udgangspunkt i det udbytte, som brugeren ønsker, behøver og forventer Generelt bør det tilstræbes i højere grad at indarbejde brugerens formål med søgningen og vedkommendes relevante udbytte i hjemmesidernes indhold og struktur, både i de data, der ligger i artiklerne og deres overskrifter, men også hyperteksten / metadata i form af søgehits og i titler i menuerne. For at tage et helt konkret eksempel vil det være en fordel at omdanne eller supplere menutitlen matrikeldannelse med find matrikelnummer på gst.dk for at styrke et sådant brugerfokus. Forbilleder kunne i den sammenhæng være mst.dk med de roste, meningsgivende emneikoner på siderne Virksomhed&Myndighed og Borger samt nst.dk og denne sides forsideelement Selvbetjening Book en lejrplads Jagttegn, osv. (Disse selvbetjeningselementer burde dog måske gives en mere fremtrædende placering, evt. på bekostning af nyheder og andet, der er mindre relevant for selvbetjeningen). MEGAFON er ikke i tvivl om, at brugervenligheden af siderne generelt ville blive øget, hvis der var flere tekster og hypertekster, der på samme vis var tilpasset de helt specifikke formål, som hjemmesiderne skal kunne tjene. Sproget skal altså være mindre afsenderorienteret og mere tilpasset brugerens behov og terminologi (selvfølgelig uden at gå på kompromis med informationernes faktuelle kvalitet og præcision), som illustrerer ved dette citat fra en mst.dk-bruger: I (Miljøstyrelsen) bruger de korrekte og tunge termer i overskrifterne og indgangene. Det ville hjælpe hvis I skriver det lidt mere pædagogisk nogle steder såsom "sådan opbevarer du kemikalier i din virksomhed" el.lign. Korte, præcise formuleringer, der tager sigte på brugerens behov, er særligt relevant på MIC s underside, hvor de besøgende naturligvis typisk er på nippet til at tage kontakt. Her kan afsnittet Tekstrapport, Miljøministeriet Side 14

16 digital selvbetjening fremhæves, og mulighederne kan med fordel udpensles og udbygges frem for blot de nuværende Indberet, ansøg, book, tilskud, køb mv. 5) Udvid FAQ på tværs af hjemmesiderne MEGAFON anbefaler at følge de 21 %, der i undersøgelsen svarer ja tak til en FAQ for hele ministeriets område. Den høje andel, der forsøger sig med internettet inden kontakten, er udtryk for en høj grad af villighed til selvbetjening, og en FAQ bør kunne løse mange informationsbehov. Et forbillede for en FAQ kunne være Spørgsmål om naturen på nst.dk. En sådan funktion, hvor en omfattende mængde af tidligere brugeres spørgsmål og svarene dertil er samlet og kategoriseret, tilgængelig via søgning, vil formentlig være relevant at implementere på de andre hjemmesider. 6) Vær til stede på sociale medier Tallene illustrerer, at de sociale medier umiddelbart ikke er det meste relevante alternativ eller supplement til det nuværende MIC, men fritekstsvar viser, at de kan have en demokratisk eller psykologisk funktion, i og med at de tillader brugeren at dele og debattere holdninger og oplevelser. Muligheden for at få luft skal ikke underkendes (i tråd med den funktion som nærværende undersøgelser tydeligvis har haft for flere), og profiler på sociale medier vil give mulighed for dette, samtidig med at signalværdien i forhold til åbenhed og lydhørhed vil være positiv. Samme borgerinddragende funktion vil den tilføjede svarkategori særlig borgerindgang med miljø- og naturtips på Miljøministeriets hjemmeside og et forum for ideinput til ministeriets løsninger formentlig have. Sidste år bemærkede nogle respondenter i den kvalitative undersøgelse, at det ikke er passende for offentlige institutioner at benytte private, kommercielle medier som Facebook og Twitter, men tungere vejer formentlig det hensyn, at offentlige institutioner som led i deres servicering bør udvise åbenhed og lydhørhed ifølge respondenterne. Bemeldte kvalitative analyse gav klare indikationer af en oplevelse af, at sociale medier i stigende grad bruges af virksomheder og organisationer, således at det nu er blevet en kommunikationsform, der kan bruges organisatorisk og ikke kun privat. 7) Introducer apps for både borgere og virksomheder Især på de emneområder, hvor informationsbehov opstår spontant og/eller i situationer, hvor man ikke råder over en pc som fx i naturen, vil det være relevant med apps. De høje andele, der udtrykker interesse for apps (ca. 20 %), og fritekstsvarene fortæller, at det for mange vil være kærkomment med apps, og at det er en informationskanal, der umiddelbart er let at forbinde til Miljøministeriets områder. Både blandt borgere og professionelle er der mange, for hvem informationsbehovet opstår i marken, og da er mobilen et relevant medie Tekstrapport, Miljøministeriet Side 15

17 4. Resultater på detailniveau Undersøgelsens resultater vises her på detailniveau, dvs. med diagrammer for samtlige spørgsmål. Diagrammerne er opdelt på hhv. telefon- og internetsegmentet og efterfølges af tekster, der kommenterer disse tal samt resultaterne på totalniveau (internet plus telefon) med særligt fokus på ændringer siden 2012-undersøgelsen. Resultaterne kommenteres også nedbrudt på subpopulationerne køn og borger/mindre virksomhed/større virksomhed, for så vidt der er signifikante forskelle mellem disse subpopulationer. Desuden opsummeres fritekstsvarene ved de spørgsmål, hvor sådanne er indhentet. For de detaljerede frekvenstabeller, krydstabeller og de fuldstændige fritekstsvar henvises til tabelrapporten Generelt 02. Din kontakt til Informationscentret var? Henvendelserne udgør på linje med tidligere års undersøgelser overvejende af borgerhenvendelser i år 54 %. Næsthyppigst indgår henvendelser fra virksomheder med under 10 ansatte, foran virksomhederne med ansatte. (Bemærk at MEGAFON har fordelt sin ringning i hhv. dagsog aftentimer efter sidste års fordeling mellem borgere og private som target). Borgerne udgør en signifikant større andel af segmentet Telefoninterview (58 %) end Internetinterview (44 %). Det samme gælder virksomhederne med under 10 ansatte, mens det modsatte er gældende for de største virksomheder, som altså er repræsenteret med en betydeligt større andel i internetinterviewene. Signifikant flere mænd (19 %) end kvinder (9 %) svarer, at de henvender sig på vegne af en virksomhed med under 10 ansatte Tekstrapport, Miljøministeriet Side 16

18 03. Hvorfor kontaktede du Informationscentret? (Kun ét svar: Hvis flere kontakter, refereres til sidste kontakt) Det er igen i år ønsket om at få svar på et konkret spørgsmål, der i alt overvejende grad fører til henvendelser til Miljøministeriet: 69 % mod 75 % sidste år og 73 % for samtlige 4 undersøgelser siden marts Nr. 2 er Bestilling af publikationer, rapporter, pjecer, osv. (9 %). En signifikant større andel af internetrespondenterne (14 %) end af telefonrespondenterne (7 %) svarer, at de har henvendt sig vedr. bestilling af publikationer, rapporter og pjecer. Til gengæld er procenttallet så større i telefonsegmentet ved Ønskede kontaktoplysninger og Andet Tekstrapport, Miljøministeriet Side 17

19 04. Hvad var emnet for din henvendelse til Informationscentret? (Kun ét svar, hvis flere emner ved sidste kontakt) Igen i år er det en meget bred vifte af emner, der kendetegner henvendelserne og her er der endda kun plads til at vise de hyppigst afkrydsede. Natur, planter og dyr er som i 2012 topscorer med 11 % samlet set. Jura og lovgivning er emnet for 9 % af henvendelserne, foran Affald med 8 %. Kategorien Andet er stadig den største (13 %), men dog væsentligt mindre end i undersøgelserne inden nye svarkategorier blev tilføjet. Henvendelser vedr. Natur, planter og dyr udgør en signifikant større andel af telefoninterviewene (14 %) end internetinterviewene (6 %). Det modsatte er tilfældet ved henvendelsen Vandretursfoldere (10 % af Internet vs. 1 % af Telefon) og Kort og Matrikel (7 vs. 1 %). Ikke overraskende er det signifikant færre af borgerne, der henvender sig vedr. Miljøregler for virksomheder, sammenlignet med virksomhederne. Til gengæld scorer de højere tal ved Støj samt Natur, planter og dyr end virksomhederne. Mænd (0 %) henvender sig i signifikant lavere grad end kvinder (4 %) vedr. Kosmetik og forbrugerprodukter, mens det modsatte gør sig gældende vedr. Skov og jagt (9 vs. 3 %) og Jura og Lovgivning (12 vs. 5 %) Tekstrapport, Miljøministeriet Side 18

20 05. Hvilken form for hjælp fik du fra Informationscentret? (gerne flere svar) Der er ikke sket de store forskydninger siden 2012-undersøgelsen. Væsentligste ændring er, at det nu er 34 %, der har modtaget svar per (mod 29 % i 2012), men dette forklares med, at der i år er gennemført noget flere webinterview end sidste år, hvorfor deres andel i det samlede materiale er øget fra ca. 25 til 31 % (tilsvarende forklaring gælder for 2011-undersøgelsernes markante afvigelser). Ikke overraskende er det en signifikant større andel af telefonrespondenterne, der svarer, at de har fået konkret svar på telefon, sammenlignet med internetrespondenterne (51 vs. 10 %). Det samme gælder den telefoniske guidance til relevante hjemmesider (10 vs. 4 %). Tilsvarende er andelen i internetsegmentet, der har modtaget med svar langt større end samme andel i telefonsegmentet (60 vs. 20 %). En betydeligt større andel af mændene er blevet telefonisk guidet til relevante sider på internettet (10 %) eller telefonisk vejledt i forståelse af information (5 %), sammenlignet med kvinderne, hvor tallene er 5 % og 1 % Tekstrapport, Miljøministeriet Side 19

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere