Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Lektionskatalog Bachelor i sygepleje Hold 2015

2 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 Målet for klinisk undervisning : Professionsrettet sygepleje... 3 Overordnet kompetenceniveau for intellektuelle og faglige kompetencer... 4 Overordnet kompetenceniveau for praksiskompetencer... 4 Tilrettelæggelse af de kliniske studier... 5 TEMAER I DEN KLINISKE UNDERVISNING Tema At udføre Tema At formidle Tema At lede Tema At udvikle... 8 EKSAMENSFORM... 9 Obligatorisk opgave... 9 Den kliniske prøve... 9 STUDIESAMTALER... 9 STUDIEDAGE PENSUM DELTAGERPLIGT EVALUERING

3 Indledning Den kliniske undervisning på afslutter den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen. Formålet er, at den studerende træner og udvikler intellektuelle, faglige og praktiske kompetencer rettet mod udøvelse af virksomhed som sygeplejerske dvs. at udføre, at formidle, at lede og at udvikle sygepleje. Den studerende forventes at have en stor indsigt i centrale kundskabsområder inden for sygepleje-, sundheds-, natur-, human og samfundsvidenskaberne. Den kliniske undervisning er rettet mod, at den studerende bliver selvstændigt udøvende, det vil sige undervisningen er rettet mod konkret, selvstændig udøvelse af sygeplejefaget i sin helhed. Perioden omfatter planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af selvstændige sygeplejehandlinger som også knytter sig til ledelse i praksis. Der trænes forskellige færdigheder og kompetencer med stigende kompleksitet og progression mod at udvikle selvstændig professionel kompetence som sygeplejerske. Den kliniske undervisning foregår på godkendte somatiske, geriatriske, psykiatriske afdelinger samt på sundhedscentre. Den kliniske undervisningsperiode indeholder 4 temaer: at udføre, at formidle, at lede, at udvikle sygepleje, samt 2 opgaver/prøver: en obligatorisk opgave i form af et kritisk refleksionsseminar incl. en skriftlig synopsisopgave, og en klinisk prøve med praktisk udførelse og mundtlig eksamination. Prøven bedømmes efter GGS-skalaen. kliniske undervisningsperiode svarer til i alt 30 ECTS. Lektionskataloget supplerer studieordningen og er en præcisering af indhold, mål og tilrettelæggelse af den kliniske undervisning på. Det kritiske refleksionsseminar incl. synopsisopgave og den kliniske prøve er beskrevet i eksamenskataloget for klinisk undervisning. Målet for klinisk undervisning : Professionsrettet sygepleje I den kliniske undervisning på skal den studerende tage udgangspunkt i menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i relation til sundhed og sygdom. Ved afslutningen af den kliniske undervisningsperiode skal den studerende via teoretisk funderet refleksion og øvelse i praktisk færdighedsbeherskelse have udviklet følgende kompetencer: i samarbejde med patienten: planlægge, udføre og evaluere den komplekse sygepleje med inddragelse af følgende aspekter: sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje kunne varetage administrative og koordinerende funktioner vedrørende sygepleje og behandling, samt arbejdsledelse i forbindelse hermed. 3

4 kunne formidle sygepleje og kommunikere med patienter, pårørende og samarbejdspartnere 1 på en naturlig æstetisk og etisk måde. kunne forholde sig kritisk og analytisk med henblik på at kunne vurdere, begrunde, formidle og udvikle sit professionelle virke, herunder anvendelse af standarder for sygepleje, kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje samt formidling af sygeplejefaglig viden fra forsknings- og udviklingsarbejder. kunne dokumentere den kliniske sygepleje samt udføre kvalitets- og udviklingsarbejde herunder anvendelse af sundhedsinformatik og elektroniske kommunikationsmidler. kunne tage bevidst og kritisk stilling til etiske og juridiske dilemmaer i den kliniske sygepleje, såvel på det faglige som på det samfundsmæssige niveau. Overordnet kompetenceniveau for intellektuelle og faglige kompetencer kan identificere generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger samt analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant teori, herunder vurdere og inddrage almen og forskningsbaseret viden 2 med relevans for professionsområdet kan teoretisk og videnskabeligt argumentere for og begrunde forslag til intervention i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger, og kan udtrykke sig forståeligt ved at anvende et fagligt sprog er fortrolig med centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheder, og kan forklare og vurdere muligheder og begrænsninger i brugen af disse, i forhold til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår er fortrolig med kliniske retningslinjer, standarder og dokumentationspraksis, der anvendes kender sundhedsvæsnets organisation herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører. Overordnet kompetenceniveau for praksiskompetencer kan selvstændigt identificere sygeplejebehov, opstille målsætning, udføre, evaluere og justere sygepleje for en gruppe patienter 3 samt pårørende behersker centrale instrumentelle sygeplejehandlinger og metoder, og kan under vejledning med stigende grad af selvstændighed udføre sygeplejen ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger, med observation og intervention knyttet hertil behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer såvel som standarder, samt varetager ledende og koordinerende opgaver, der skaber kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb. Herunder inddrager og samarbejder med familie, relevante faggrupper, institutioner og sektorer under hensyntagen til kulturelle og sociale forhold kan under vejledning og med stigende selvstændighedsgrad deltage i kvalitets-, udviklings-, og forskningsarbejder indenfor sygepleje samt følge og identificere, diskutere og under vejledning deltage i forskningsarbejde 4 i sundhedssektoren 1 Samarbejdspartnere forstås i denne sammenhæng som mono-, tværfaglige og tværsektorielle. 2 Den studerende kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere udvalgte analysemetoder fra forskellige perspektiver, i bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger. 3 Ved en gruppe patienter forstås 4-6 patienter, afhængig af kompleksitet og speciale. 4

5 kan redegøre for gældende lovgivning og etiske retningslinjer relateret til virksomhedsfeltet at udvikle sygepleje. Tilrettelæggelse af de kliniske studier De kliniske studier foregår på godkendte somatiske, geriatriske og psykiatriske afdelinger eller på sundhedscentre. Der er en række generelle aftaler og retningslinjer, der inddrages i tilrettelæggelsen af s kliniske undervisning, og der må påregnes en introduktionstid som skal omfatte følgende: fysiske rammer patientkategorier mono- og tværfaglige samarbejdspartnere værdigrundlag og mål for sygeplejen organisering af patientplejen dokumentations- og kommunikationsredskaber uddannelsestilrettelæggelse læring i praksisstudieformer, metoder og redskaber IT i afdelingen, som et sygeplejefagligt værktøj, undervisningsredskab og studieredskab I det følgende beskrives hvert tema for 7. Semester klinisk undervisning. Temaer i den kliniske undervisning Den kliniske undervisning er opdelt i temaer, der tager udgangspunkt i sygeplejens 4 virksomhedsfelter og som er en fortsættelse af den teoretiske undervisning. Under hvert tema fremgår hvilke kompetencer, den studerende skal indfri i den kliniske undervisningsperiode. 2.1 Tema At udføre Mål: At den studerende i samarbejde med patienten planlægger, udfører og evaluerer den komplekse sygepleje med inddragelse af følgende aspekter: sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje, samt forholder sig analytisk og tager kritisk stilling til både juridiske og etiske dilemmaer samt den komplekse behandlende og lindrende sygepleje i praksis. Kompetenceniveau: Intellektuelle kompetencer: gennemskuer og italesætter ambivalenser/paradokser mellem den ideelle og reelle sygepleje i forhold til egen, hverdagens og samfundets praksis begrunder og argumenterer for egen stillingtagen og etisk holdning samt diskuterer aktindsigt og tavshedspligt i forhold til patient og pårørendes rettigheder i forbindelse med sundhedsvæsenet. 4 Vedrørende aktuel forskning eller udvikling eller kvalitetsarbejde introduceres den studerende til dette pågående arbejde. 5

6 Faglige kompetencer: skal være bevidst om og overholde gældende lovgivning for professionsudøvelsen og fortrolig med konsekvenser af denne skal forholde sig kritisk og analytisk til hverdagen, samfundet og til sin egen udvikling af fagidentitet indgår i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og professioner samt viser mod og interesse til at indgå i forandringsprocesser. Der fokuseres på, at den studerende vurderer årsager, symptomer og behandling som er eksemplariske for praksis således, at den studerende er i stand til at observere patienten selvstændigt og koordinere patientforløb af stigende kompleksitet. Praktiske kompetencer: skal med stigende grad af selvstændighed udøve sygepleje, behandlende som lindrende og udøve fagligt skøn og mestre færdigheder, der retter sig mod virksomheden som selvstændigt udøvende sygeplejerske skal med stigende grad af selvstændighed mestre alle sygeplejeopgaver der relaterer sig til patientforløb, samt med stigende grad af selvstændighed vurderer og involverer relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Kursusindhold: Menneskets oplevelser, opfattelser og vilkår i relation til sundhed og sygdom hos patienten, familien/barnet og samfundet. Identifikation at sygeplejebehov såvel som målsætning, gennemførelse, evaluering og justering af sygeplejen. Etiske aspekter, dilemmaer og tværfaglige elementer i denne kontekst. Fagidentitet. Sygepleje til patienter med komplekse problemstillinger herunder fænomener som smerter, angst, tab, sorg, håb, håbløshed, død og sygeplejeintervention. Sygdomme og behandling der relateres til tildelte 5 patienter. Kliniske metoder 6 og procedurer samt medicinadministration, intravenøs - og transfusionsterapi. 2.2 Tema At formidle Mål: Den studerende kommunikerer og formidler til patienter, pårørende og andet netværk samt tværfaglige samarbejdspartnere. Den studerende dokumenterer den kliniske sygepleje og er medansvarlig for at udføre kvalitets- og udviklingsarbejde herunder anvendelse af sundhedsinformatik og elektroniske kommunikationsmidler. Den studerende kan formidle og forholde sig kritisk og analytisk til sygeplejefaglig viden fra forsknings- og udviklingsarbejder. Kompetenceniveau: Intellektuelle kompetencer: viser interesse og er åben for alle faggruppers viden, erfaring og stiller sin egen viden og erfaring til diskussion 5 Tildelte forstås her som de patienter den studerende selv er ansvarlige for, samt de patienter den studerende bliver medansvarlige for. 6 sygeplejeprocessen 6

7 kan anvende sin viden om dokumentation og dermed forholde sig kritisk og analytisk til den almene dokumentationspraksis. Faglige kompetencer: analyserer og reflekterer over egen og andres formidling i relation til sygeplejen og viser mod til at diskuterer dette vurderer forskellige dokumentationsredskaber og metoder og tager initiativ til at diskutere dokumentationspraksis og herunder rapport. Praktiske kompetencer: kan med stigende grad af selvstædighed og fortrolighed vurdere, rapportere, evaluere og formidle patientforløb iværksætter og afslutter, med stigende grad af selvstændighed, relevant dokumentation af patientforløbene, samt inddrager og formidler denne jf. retningslinjer til relevante samarbejdspartnere, herunder pårørende eller netværk vidensdeler, identificerer læringsbehov, diskuterer og formidler på eget initiativ sygeplejefaglig viden fra videnskabeligt arbejde, kvalitetsudvikling og standarder for sygeplejen til gavn for egen og andres læring og udvikling. Kursusindhold: Standarder for dokumentation, evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af sygeplejen, formidling af sygeplejefaglig viden fra forsknings- og udviklingsarbejder. Formidling af sygeplejen til patienter, pårørende, kollegaer såvel som tværfaglige samarbejdsparter. Sundhedspædagogiske opgaver i relation til patientforløb samt undervisning, vejledning og rådgivning, Dokumentation af den kliniske sygepleje. 2.3 Tema At lede Mål: Den studerende kan varetage administrative og koordinerende funktioner vedrørende pleje og behandling, samt arbejdsledelse i forbindelse hermed. Kompetenceniveau: Intellektuelle kompetencer: kan analysere og diskutere den organisatoriske ramme, forhold/vilkår, værdier og målsætning for sygeplejen i den aktuelle kontekst deltager i diskussioner om ressourceforbrug i den aktuelle kontekst kan analysere og forholde sig anerkendende kritisk til eksisterende ledelsesform og diskuterer andre ledelsesformer. Faglige kompetencer: formidler og med stigende grad af selvstændighed, tager initiativ til faglige og tværfaglig diskussioner samt tager ansvar, leder og afslutter diskussionerne 7

8 diskuterer og analyserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i relation til patientforløb redegør for og vurderer ansvars og kompetenceområde ved tildeling af patientforløb i den aktuelle kontekst, samt benytter de forskellige ansvars og kompetenceområder i udvikling af egne og andres kompetencer forholder sig anerkendende kritisk og analyserende til personalepolitik og kulturs indflydelse på aktuelle kontekst. Praktiske kompetencer: viser med stigende grad af selvstændighed, at lede sygeplejen i relation til patientforløb ud fra forskellige ledelsesredskaber og anvende faglige og personlige kompetencer kan selvstændigt vurdere kompetence i personalegruppen til gavn for patientforløb, samt koordinere behandlings og plejetilbud kan under vejledning med stigende grad af selvstændighed integrere ressourcestyring i den daglige planlægning kan i kendte som i uforudsigelige arbejdssammenhænge lede med stigende selvstændighedsgrad og vurdere og benytte tilstedeværende ressourcer og gøre hverdagen til en teampræstation. Kursusindhold: Ledelsesteorier, Administrative, koordinerende funktioner og tilrettelæggende opgaver i forhold til pleje og behandlingsforløb, Ledelsesmæssige opgaver i aktuelle kontekst herunder plejeformer, uddelegering, Styring af ressourcer i den daglige ledelse i en afdeling. Personalepolitik, kultur. Sundhedsvæsenets organisation og kultur, sektorer, afdelinger, administrative rammer og samfundsmæssige vilkårs indflydelse. 2.4 Tema At udvikle Mål: Den studerede kan forholde sig kritisk og analytisk med henblik på at kunne vurdere, begrunde, formidle og udvikle sit professionelle virke, herunder anvendelse af standarder for sygepleje, kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje samt formidling af sygeplejefaglig viden fra forsknings- og udviklingsarbejder. Kompetenceniveau: Intellektuelle kompetencer: er fortrolig med at opsøge, kritisk vurdere og anvende forskningsbaseret viden og andet videnskabelig arbejde med relevans for professionens kundskabsgrundlag. Faglige kompetencer kan foretage en kritisk analyse og vurdering af sygeplejen i den aktuelle kontekst med henblik på at begrunde, forbedre og udvikle denne 8

9 analyserer og diskuterer processer og barrierer knyttet til implementering af sygeplejevidenskabeligt arbejde. Praktiske kompetencer: kan under vejledning og på eget initiativ, formidle og være medansvarlig for at diskutere sygeplejen i den aktuelle kontekst analyserer komplekse problemstillinger i opsøger på eget initiativ og inddrager kollegaer i diskussioner og formidling af videnskabeligt arbejde, der kan udvikle den studerendes egen professionelle virke og den aktuelle kontekst deltager aktivt under vejledning i implementering af ny viden. Kursusindhold: Standarder, kvalitetsudvikling, kvalitetsudviklingsrapporter, sygeplejevidenskabeligt arbejde, kliniske retningslinjer, kundskabsudvikling, fagudvikling. Søgeprofil, vurdering af videnskabelige artikler, forskellige forskningspositioner og anvendelse af videnskabeligt arbejde og implementering. Eksamensform Obligatorisk opgave klinisk undervisningsperiode indeholder en obligatorisk opgave i form af et kritisk refleksionsseminar incl. en skriftlig synopsisopgave. Den obligatoriske opgave udføres i klinikken med vejledning af den kliniske vejleder og underviser. Opgaven er beskrevet i eksamenskataloget for klinisk undervisning. Den kliniske prøve Prøven omfatter en klinisk del med en efterfølgende mundtlig eksamination. Prøven afholdes på den pågældende afdeling. Prøven er beskrevet i eksamenskataloget for klinisk undervisning. Censur: Intern Bedømmelse: GGS Studiesamtaler Der afholdes 3 studiesamtaler i løbet af perioden, hvoraf underviser fra instituttet deltager i 1. samtale. 1. studiesamtale Den første studiesamtale afholdes inden for de første uger, den studerende er i afdelingen med fokus på: faglige og personlige forudsætninger læringsmuligheder og planlægning af forløbet med fokus på praktiske kompetencer 9

10 læring i praksis med forskellige studiemetoder planlægning af obligatorisk opgave: synopsisopgave og kritisk refleksions seminar. Studiesamtalen foregår mellem den kliniske vejleder, den studerende og sygeplejeunderviser. Den studerende er ansvarlig for at udarbejde sin portfolio, der kan danne baggrund for samtalen og planlægningen af det videre forløb. Den studerende skal ligeledes redegøre for sin erfaring og viden opnået gennem uddannelsen. Planen for det kliniske forløb frem til 2. studiesamtale skal sammenfattes af den studerende og føres i den studerendes portfolio som referat. Det er den kliniske vejleders ansvar at synliggøre for den studerende, hvilke muligheder og hvordan der kan arbejdes med de centrale temaer i praksis. I samarbejde med den kliniske vejleder kan der tilrettelægges patientforløb og ledelsesmæssige opgaver. 2. studiesamtale 2. Studiesamtale afholdes midt i forløbet og danner baggrund for planlægningen af sidste halvdel af den kliniske periode. Der skal foregå en evaluering, hvor både den studerende og den kliniske vejleder har udarbejdet et skriftligt materiale. Det skal være tydeligt, hvordan og på hvilket niveau den studerende arbejder med sine mål. Den foreløbige litteraturliste drøftes. Det gælder også for denne samtale, at den studerende skriftligt sammenfatter et referat og redegør for den plan, den kliniske vejleder og den studerende har udarbejdet for den resterende kliniske periode. Planen og referatet indsættes i den studerendes portfolio. I tilslutning til samtalen godkendes synopsisopgave mv. Efter samtalen skal der foreligge en aftale om intern klinisk prøve. 3. studiesamtale 3. studiesamtale er en evaluering af det kliniske forløb med et fremadrettet perspektiv. Den studerende udfylder et evalueringsskema (se under Evaluering ) som forberedelse til samtalen før den kliniske prøve. Det anbefales, at den kliniske vejleder udarbejder et skriftlig produkt, der kan danne baggrund for den studerendes fremtidige læringsproces. 3. studiesamtale foregår mellem den kliniske vejleder og den studerende og ligger efter den praktiske prøve. Under samtalen kan den kliniske vejleder tilføje og kommentere skemaet, inden det returneres til. Der kan eventuelt under samtalen drøftes fremtidige bachelor projekt. Studiedage Den studerende har en studiedag pr. 1½ ECTS i uddannelsesforløbet (en studiedag om ugen). Studiedagen i klinikken tilrettelægges i samarbejde med den kliniske vejleder. Pensum Der er et samlet pensum krav på 30 sider litteratur pr 1½ ECTS, som ikke tidligere er opgivet som pensum under uddannelsen. Det er den studerendes ansvar at finde og dokumentere den anvendte litteratur til s kliniske undervisning. Pensumlisten skal være godkendt 10

11 som en forudsætning for deltagelse i den kliniske prøve og skal følge De Redaktionelle Retningslinier. Litteraturen forventes drøftet og godkendt løbende af den kliniske vejleder og underviser. Den samlede pensumliste sendes senest 1 uge før den kliniske prøves start til klinisk vejleder og sygeplejeunderviser til endelig godkendelse. Pensumlisten danner baggrund for prøven. Den kliniske vejleder godkender i samråd med sygeplejeunderviseren litteraturlisten senest 2 dage før den kliniske prøve. Hvis litteraturlisten ikke kan godkendes, skal den studerende vejledes i, hvilke forbedringer der skal til, for at listen godkendes. Deltagerpligt Der er deltagerpligt i klinisk undervisning, dvs. det den studerende skal aktiv deltage i mindst 85 % af undervisningen Det forventes at den studerende følger afdelingens regler om fremmøde og uniformsetikette. Dette indebærer, at den studerende: møder omklædt og til tiden følger afdelingens regler omkring sygemelding og raskmelding ved sygdom på aftalte studiedage orienterer sin vejleder Ved fravær i den kliniske undervisning vurderes den enkeltes forløb af det kliniske undervisningssted og. Ved problemer omkring ovenstående kan den tilknyttede sygeplejeunderviser kontaktes. Evaluering Sygeplejerskeuddannelsen evaluerer det kliniske forløb ved, at de studerende udfylder et evalueringsskema udarbejdet af Ilisimatusarfik. Det anbefales at den kliniske vejleder kommenterer den studerendes udsagn på skemaet. Skemaet findes på Evalueringen er et led i kvalificering af den kliniske del af uddannelsen, og den studerende bedes derfor udfylde og returnere skemaet efter endt klinisk forløb i til både og den afdeling, hvor det kliniske forløb har fundet sted. 11

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Semesterbeskrivelse 7. Semester

Semesterbeskrivelse 7. Semester Semesterbeskrivelse 7. Semester Semesterets overordnede tema: Virksomhed som sygeplejerske. Omfang i ECTS: 30 Kliniske studier: 30 ECTS På klinisk uddannelsessted: medicin, kirurgi, geriatri, pædiatri,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Klinisk undervisning 7. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Klinisk undervisning 7. semester Bachelor i sygepleje HOLD 2015 OBLIGATORISKE FORHOLD OG PRØVER I KLINISK UNDERVISNING... 2 Interne prøver... 3 INDSTILLING OG AFMELDING TIL PRØVER... 3 OBLIGATORISK OPGAVE OG PRØVE PÅ 7. SEMESTER... 4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Lektionskatalog Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indledning... 2 Målet for klinisk undervisning i psykiatrisk sygepleje... 2 Overordnet kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer... 2

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Lektionskatalog. Klinisk undervisning. Hold 2011. 4 semester Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen UCL - Vejle december 2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 4 22,2% Nogen svar 3 16,7% Gennemført 11 61,1% Frafaldet 0 0,0% I alt 18

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 1

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 1 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 1 7.semester 1 Studieordning 2009 Juni 2013

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Lektionskatalog Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indledning... 2 Målet for klinisk undervisning 4.semester... 2 Overordnet kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer... 3 Overordnet kompetenceniveau

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Navn: dimittendsyg_2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 30 55,6% Nogen svar 3 5,6% Gennemført 21 38,9% Frafaldet 0 0,0% I

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2010v-A+ B svarprocent 67 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start - Selvstændigt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

F13V Evaluering af klinisk Modul 12

F13V Evaluering af klinisk Modul 12 F13V Evaluering af klinisk Modul 12 Svarprocent: 47 % Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet I hvilken grad vurderer du følgende: Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Mål og rammer for Prøveansættelse Kvalificeringsuddannelsen 17. maj 2010 14. januar 2011 (ferie uden løn i juli måned) April 2010/ugj Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Hold BosE13 Forår 2016 Revideret April 2016. Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 5 Præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje.

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje. Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje én uddannelse på landsplan. Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje udbydes regionalt, og der er på tværs af de fire uddannelsesregioner et tæt samarbejde,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere