STRATEGI for KVUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI for KVUC 2014-16"

Transkript

1 STRATEGI for KVUC Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side Personale arbejdsforhold Side Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø... Side Kommunikation. Side It.. Side Bygning.. Side Økonomi. Side Kvalitetssikring.. Side Organisation og ledelse.. Side Internationalisering.. Side 60 1

2 PRÆSENTATION OG LÆSEVEJLEDNING Strategien indeholder en beskrivelse af, hvilke overordnede mål og indsatsområder KVUC vil sigte efter i de kommende par år. Strategien omfatter alle områder på KVUC og er dermed et styringsværktøj for hele organisationen. Strategiens opbygning: Der er et kapitel for hvert nøgleområde på KVUC: 1. Uddannelser og udbud 2. Pædagogik og didaktik 3. Personale arbejdsforhold 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø 5. Kommunikation 6. It 7. Bygning 8. Økonomi 9. Kvalitetssikring 10. Organisation og ledelse 11. Internationalisering Hvert kapitel indledes med en beskrivelse af den aktuelle baggrund samt de mål og indsatser, der vil blive prioriteret i de kommende år. Indsatserne er desuden beskrevet i skematisk form efter hvert afsnit. Den skematiske opstilling har to niveauer: Niveau 1: Indsatsområder. Inden for hvert nøgleområde defineres indsatsområder og mål, der til sammen er udtryk for den kommende periodes overordnede strategiske prioriteringer. Indsatsområderne fungerer altså som overordnede pejlemærker for de kommende år. Niveau 2: Handleplan / Udviklingsprojekter. Under hvert af indsatsområderne defineres en række udviklingsprojekter og mål/resultater. Disse er konkrete bud på, hvordan vi vil nå de overordnede mål. I modsætning til indsatsområderne (niveau 1), der lægges fast for hele perioden, vil handleplanen (niveau 2) blive justeret løbende. 2

3 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD INTRODUKTION I det følgende beskrives aktivitetsudvidelsen i den forløbne strategiperiode. Målene for kursistvæksten er på gennemsnitligt 20% for hele KVUC over de kommende to år. Væksten skal ske både ved at udvide aktiviteten generelt samt at udvikle udbuddet. Der er samtidig mål for en forbedring af gennemførelsen på 5-10%. Planerne tager afsæt dels i den demografiske udvikling for KVUC s kernealdersgruppe i vores dækningsområde, Københavns Kommune, dels i en fremskrivning af uddannelsesgrundlag og behov for denne gruppe. De overordnede prioriteringer for uddannelser og udbud, der redegøres for i dette afsnit, udgør grundlaget for de øvrige nøgleområders strategiske indsatser. Historien om udbygningen I forbindelse med KVUC s beslutning i maj 2010 om at udvide kapaciteten gennem lejemålet af Sankt Petri Passage 1 blev der udarbejdet en fremskrivning af den forventede studieaktivitet i 2011, 2012 og Denne fremskrivning blev opdateret i september 2011 som oplæg til Strategien En væsentlig forudsætning for denne fremskrivning var, at KVUC (kun) udbød to hf-2 spor (den toårige hf). I forbindelse med kapacitetsdrøftelserne i Region Hovedstaden i efteråret 2012 blev det fastlagt, at KVUC kunne udvide denne aktivitet til fem hf-2 spor fra 2013, og i det lys kunne KVUC med fordel udvide lejemålet i S1. Det har betydet et større udbud og dermed også en væsentlig større aktivitet i 2013 end skønnet ved fremskrivningen, hvori væksten fra 2012 til 2013 var skønnet til knap 10%, men hvor den faktiske vækst blev 19%, jf. tabel 1 nedenfor. 3

4 Tabel 1. Udbygningen af KVUC målt i årskursister. (2013 er Foreløbigt Resultat, FR) Forudsætninger for planlægningen Planlægningen foregår basalt og principielt i såkaldte skemaer og lektioner, som danner det samlede udbud, og med udgangspunkt heri kan man beregne de forventede indtægter og udgifter. Inden for udbuddets rammer sker holddannelsen, som skaber grundlaget for den faktiske størrelse af stort set alle KVUC s taksameterindtægter, mens den direkte påvirkning af lønudgifterne er betydeligt mindre. Holddannelsen kan blive større og dermed medføre et økonomisk set bedre resultat end planlagt og beregnet. Og den kan blive mindre og dermed økonomisk set skabe et dårligere resultat end planlagt. Konklusionen på denne tekniske gennemgang er, at det er forventeligt, at der vil være en vis forskel mellem det planlagte og det faktiske årsresultat, hvilket jo også er fremgået af de fleste Årsrapporter siden Størrelsen/holddannelsen vurderes løbende og kan medføre justeringer i udbuddet allerede i det følgende semester for at imødekomme en vigende eller stigende efterspørgsel efter KVUC s uddannelser. Den planlagte udbygning i 2014 og 2015 I den følgende tabel er KVUC s forskellige uddannelser planlagt for 2014 og Samlet set er stigningen 13 procent for 2014 og 6 procent i

5 KVUC s samlede uddannelsestilbud i lektioner KVUC F2013 E F2014 E Ændring 2015 ændring AVU-dag % % Avu-aften % % AVU-Flex % % FVU % % FVU-Flex % % OBU HF % % HF-dag % % HF-aften % % HF-Flex % % GSK-dag % % Gsk-aften % 500 0% GSK-flex % GSK-som % % SUM % % Planlægningen af den gennemsnitlige vækst på 13% er bygget op på: a) Færdiggørelsen af den planlagte udbygning af den 2-årige hf fra to til fem spor KVUC er med i det forpligtigende samarbejde i Region Hovedstaden og kan derfor ikke ændre i kapaciteten, med mindre der sker ændringer i Region Hovedstadens rammeplaner, som er baseret på befolkningsfremskrivninger og uddannelsesfrekvenser. Eller der sker en omlægning af fordelingen af den samlede gymnasiekapacitet med konsekvenser for placeringen af hfkapaciteten. b) En fortsat udbygning af hf-flex-aktiviteten med en årlig vækst på ca. 20% i de kommende år For at understøtte og udvikle hf-flexen vil vi forbedre hf-flex-undervisningen inden for følgende områder: forbedre KVUC s forskellige elektroniske platforme udbygge og udvide e-læringsmaterialet udvikle de faglige lærerkompetencer med henblik på at forbedre og effektivisere uddannelsesforløbene for de studerende udvikle nye kombinationer af virtuel undervisning og holdundervisning 5

6 c) En to-årig udbygning af avu-aktiviteten Dermed vil KVUC nå den avu-aktivitet, der var fastlagt i udbygningsplanen fra 2010 i forbindelse med den bygningsmæssige udvidelse med S1, og som var en forudsætning for opbygningen af de to huse med de fire afdelinger. For at gennemføre denne udbygning skal flere faktorer inddrages: Det vil være væsentligt fortsat at forbedre gennemførelsen/fastholdelsen i undervisningen. Der vil blive produceret et samlet e-læringsmateriale til både danskundervisningen og til matematikundervisningen, som vil give muligheder for en større differentiering i undervisningen og en større grad af individualisering i planlægningen af de enkelte kursisters uddannelsesforløb. Det vil være væsentligt både at sikre fortsat uddannelse for avu-kursisterne i hfenkeltfagssystemet og en vækst i overgangen til de erhvervsfaglige uddannelser. d) Fastholdelse af hf-enkeltfagsaktiviteten på kapacitetsniveauet i 2013 I forbindelse med udvidelsen af lejemålet i S1 fra 1. august 2013 blev hf-aktiviteten på KVUC udvidet med ca. 10%, og dette aktivitetsniveau vil vi fastholde, med mindre der åbner sig en mulighed for at udvide bygningskapaciteten, eller at væksten i én af de øvrige uddannelser bliver mindre end planlagt. e) Gsk-aktiviteten Mht. gsk-aktiviteten er der i forhold til den kommende SU-reform samt den generelle politiske vurdering af aktivitetens for store omfang ikke noget sikkert grundlag for at planlægge med en fortsat vækst i de kommende år. g) FVU-aktiviteten I de følgende to år vil KVUC satse på en direkte markedsføring over for private og offentlige virksomheder med henblik på både at gøre opmærksom på uddannelsens muligheder/ tilrettelæggelser og med henblik på at få en tilbagemelding på svagheder og styrker i det nuværende udbud. KVUC s kursister I det følgende er der alene fokus på udviklingen i KVUC s to største undervisningsområder: avu og hf. For hf-kursisterne kan man se, at den såkaldte københavnermodel fortsat eksisterer: 6

7 10% af kursisterne er under 20 år. 70% er mellem 20 og 30 år. 20% er mere end 30 år. Den relative vækst er sket i aldersintervallet år, hvilket også kommer til udtryk ved, at gennemsnitsalderen over de seneste år er faldet fra 27,84 til 25,87 år. Aldersfordeling for hf-kursister i perioden (fagkursister i absolutte tal) HF 1995/ / / / / / /13 gns-alder 27,84 27,36 27,47 27,21 27,33 26,10 25,87 Under 20 år år år år år I alt Aldersfordeling for hf-kursister i perioden (fagkursister i pct-tal) 1995/ / / / / / /13 gns-alder 27,84 27,36 27,47 27,21 27,33 26,10 25,87 HF Under 20 år 5% 5% 6% 9% 7% 9% 9% år 40% 41% 39% 43% 42% 45% 46% år 26% 29% 26% 22% 25% 26% 24% år 19% 17% 21% 16% 16% 15% 15% 40 + år 9% 8% 8% 10% 9% 6% 6% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% For avu- kursisterne ser billedet betydeligt mere foranderligt ud. Generelt set er avu-undervisningsaktiviteten vokset med 60%. Væksten er skabt af en øget tilgang af kursister i alderen år, mens der har været et fald af kursister, som er ældre end 40 år. Væksten har især fundet sted blandt de kursister, som er yngre end 25 år. I den forløbne periode har aldersfordelingen dermed ændret sig markant på avu. I 1995 var knap 40% af avu-kursisterne yngre end 30 år, ca. 20% var mellem år, og knap 40% var ældre end 40 år. I 2013 er mere end 60% i aldersintervallet år. I det perspektiv minder kursisterne på avu og hf meget mere om hinanden end tidligere. Blandt andet politiske reformer (ungepakker, genopretningspakken mv.), har været medvirkende til denne ændring. Sammenfattende kan man sige, at omkring 50% af kursisterne er under 25 år på både avu og hf. Et mønster, man også kan se, er ved at blive dannet hos de øvrige VUC er i Danmark. 7

8 Aldersfordelingen for avu-kursister i perioden Fagkursister i absolutte tal 1995/ / / / / / / /13 Gns 36,1 38,0 30,2 31,2 30,8 30,1 28,8 28,4 under i alt Aldersfordelingen for avu-kursister i perioden Fagkursister i pct-tal 1995/ / / / / / / /13 gns 36,1 38,0 30,2 31,2 30,8 30,1 28,8 28,4 under 20 7% 7% 18% 13% 13% 13% 17% 16% % 15% 24% 24% 25% 27% 29% 32% % 13% 13% 15% 15% 16% 15% 15% % 25% 26% 27% 27% 25% 23% 21% % 31% 13% 16% 18% 17% 15% 15% 60+ 4% 9% 5% 4% 2% 2% 1% 1% i alt Befolkningsgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune Vil KVUC fortsat kunne vokse? Her er befolkningsgrundlaget og uddannelsesforholdene i KVUC s geografiske dækningsområde afgørende for vækstmulighederne. I den følgende befolkningsprognose for befolkningsudviklingen i Københavns Kommune er der fokus på KVUC s aldersmæssige kernegruppe, som er de årige. Det gælder for undervisningen på avu, på gsk og på hf. Tabel 2. Befolkningsprognose for aldersgrupperne og år i Københavns Kommune år år

9 I indeksform ser befolkningsprognosen således ud: Tabel 3. Indextal år år Befolkningsvæksten er i perioden fordelt med 18% på de årige og med 31% på de årige. Så i det lange perspektiv frem mod 2020 ser det således stabilt ud med en vækst på ca. 20% i de kommende år. Uddannelsesgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden I KVUC s ansøgning om tilladelse til at udbyde en 2-årig hf-uddannelse er der en statistisk set detaljeret gennemgang af den københavnske uddannelsesprofil for at vise, hvor tæt vi er på at kunne tale om, at målet med, at 95% gennemfører en ungdomsuddannelse, indfris. Et af resultaterne af de mange studieafbrud i erhvervsuddannelserne og i de gymnasiale uddannelser er, at en meget stor andel af befolkningen alene har en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse og dermed har et behov for en second chance. I de følgende tabeller bruger vi antallet af dem, der som højeste uddannelse har en dansk grundskole eller mindre som indikator på, hvor mange der skal supplere, før vi samlet set vil nærme os målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang har gennemført en ungdomsuddannelse. Tabel 4. Antallet af unge voksne (20-29 år), der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst/københavns Kommune år år I alt N: N: Dansk Indvandrer Efterkommer I alt Tabel 5. Antallet af unge voksne (20-29 år), der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst/ Region Hovedstaden år år I alt N: N: Dansk Indvandrer Efterkommer I alt

10 Tallene viser, at der alene i Københavns Kommune er næsten personer, der som højeste danske uddannelse er registreret med en grundskoleuddannelse. Tallet omfatter også personer, som har mindre end en afsluttet grundskole, eller hvor det danske uddannelsesniveau er uoplyst. I tabel 5 har vi udvidet området til Region Hovedstaden, som altså også inkluderer Københavns Kommune. Her er det tilsvarende tal ca Nye vækstområder og indsatser A. Nye vækst- og indsatsområder for avu: De mange med en utilstrækkelig/mangelfuld skolebaggrund Det første store område er at få avu-området (dvs. avu, fvu og obu) tunet ind mod de mange, som enten har en utilstrækkelig grundskoleuddannelse eller - som det vil gælde for mange unge indvandrere - har gennemført endnu mindre dansk uddannelse. Samlet set handler det om de mange unge, som skal integreres i uddannelsessystemet igen. Avu-hold udgør ret stabilt 80% af det samlede avu-udbud, og langt de fleste hold er ganske almindelige kerne- og tilbudsfag, som fyldes gennem den almindelige tilmelding. I en vækststrategi skal de forskellige tilbud og tilrettelæggelser ny- og samtænkes. Der skal eksperimenteres med form og indhold, så kursisten oplever at tage en individuelt tilpasset uddannelse, uanset om det er på hold, i flex eller i en kombination. Eksempler på nytænkning af holdtilbuddet er fx basispakkerne og halvårsfed-tilrettelæggelserne. Endvidere skal tilmelding og indskrivning moderniseres, fx ved online-bestilling af indskrivningssamtale. Konkrete indsatsområder: Forløb rettet mod optagelse på erhvervsuddannelserne: En erhvervsuddannelsesreform vil sandsynligvis medføre optagelseskrav på erhvervsuddannelserne. KVUC vil udarbejde forskellige tilbud, fx en summer camp med afsluttende meritgivende realkompetencevurdering i juli og betinget optag på den ønskede erhvervsuddannelse for de hurtige, ½ års forløb med afsluttende prøve og brobygningsaftaler med erhvervsskolerne. Tilsvarende forløb udvikles med henblik på optagelse på andre ungdomsuddannelser. Brobygning fra avu til erhvervsuddannelserne: DEA-rapporten, maj 2013, viser meget tydeligt, at avu er én af de helt store leverandører til EUD er, og at de, der har fået grundlæggende studiekompetence og grundfaglige kvalifikationer på avu, har et betragteligt mindre frafald end andre på EUD. Denne positive sammenhæng skal styrkes ved at skabe formaliserede overgange og brobygningstilbud for avu-kursister til erhvervsuddannelserne. Samtidig vil vi udvide samarbejdet med erhvervsuddannelserne 10

11 om brancheværksteder. KVUC har p.t. et branchedanskværksted for at støtte de elever, der falder fra EUD er alene pga. for dårlige dansk- og matematikforudsætninger. Uddannelsestilbud for uafklarede unge, der modtager uddannelsespålæg som følge af kontanthjælpsreformen. Nyudvikling af FVU og dansk som andetsprog: FVU og dansk som andetsprog skal have tilbud, der kan omstruktureres hurtigt, så de passer til de til enhver tid gældende krav. Den aktuelle reform af statsborgerskabsloven har fx medført en ændring i dansk som andetsprogs-forløbene. KVUC skal være en central aktør i opkvalificeringen af de ufaglærte. I de følgende to år vil KVUC udvikle og evaluere FVU-kursusudbuddet for private og offentlige virksomheder. Der skal udvikles mere fleksible og individuelle tilbud, og KVUC s samarbejdsflader til virksomhederne skal udvides. Avu-flex forløb: Med en individualisering af undervisningstilbuddet, materialer og værktøjer, som retter sig mod målgruppen, og med nye tilrettelæggelses- og læringsformer, vil avu-flex bidrage til en optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper. En massiv udvidelse af avu-flexen forudsætter, at både flexmaterialer og de administrative systemer omkring flexen skal professionaliseres. Konceptet FED Kombi (halvårs FED tilrettelagt i en kombination af hold og flex) skal evalueres og videreudvikles. Værkstedet skal inddrages i større grad end nu og samplaceres med flexundervisningen og andre avu tilrettelæggelsesformer. OBU: KVUC vil i løbet af de kommende år udbygge OBU-aktiviteterne og etablere et læse- /skrivecenter for regionen, hvor borgere med alle typer af læse-/skriveproblemer kan tilbydes et forløb, der passer til netop deres problemer. Læse-/skrivecentret benytter de nyeste it-teknikker og er up to date med faglige og pædagogiske nyudviklinger. Centret samarbejder bredt med uddannelsesinstitutioner på mange forskellige niveauer. De faglige kompetencer opbygges og vedligeholdes rundt om en kernegruppe af audiologopæder med kontinuerlig kontakt til forskningsmiljøet på Københavns Universitet og en erfaren gruppe fvu-lærere i et tæt faggruppearbejde med videndeling. B. Nye vækst- og indsatsområder for hf: De mange som skal afslutte en ungdomsuddannelse og videre i uddannelsessystemet Hf-enkeltfag er velkendt, velfungerende og konsoliderende i forhold til de mange unge i hovedstadsområdet, som vil gennemføre en ungdomsuddannelse, færdiggøre en ungdomsuddannelse eller afslutte et eller flere hf-enkeltfag. 11

12 Målet med rekrutteringen er især at skabe muligheder for kursisterne, så de kan fortsætte med en videregående uddannelse. Derfor skal vi videre med at udbygge samarbejdet med de forskellige videregående uddannelser i Region Hovedstaden - i samarbejde med de øvrige VUC er. Flex-udvidelse: Flexmaterialerne skal udvikles, blandt andet ved at integrere e- læringsprodukter i forløbene samt ved at øge brugen af både selvrettende opgaver og web 2.0-værktøjer. Vi skal udvikle nye metoder for både lærer/kursist- og kursist/kursistrelationen på flex. Kombinationsmuligheder mellem flex og hold skal udvides. Administrationens it-understøttelse skal forbedres. Forløb for unge med en ubrugt studentereksamen - RUC/KVUC-modellen : KVUC udvikler i samarbejde med RUC et målrettet, individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge under 30, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men som ikke er kommet videre i uddannelsessystemet. Forløbet integrerer elementer på gymnasialt niveau og bachelorniveau. Efter at have gennemført forløbet bliver de unge sluset direkte ind på en videregående uddannelse. Modellen giver KVUC erfaringer med nye forløbs- og tilrettelæggelsestyper og med at lave tætte og forpligtigende samarbejder med andre uddannelsesaktører. Fagpakker til professionsuddannelser: Vi skal fortsat tilbyde samt etablere nye både et- og toårige fagpakker, der sigter mod at kunne honorere de specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, fx læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen m.m. Samtidig skal vi udvide samarbejdet med de videregående uddannelsesaktører, fx UCC og Metropol, således at man også kan opnå integrerede forløb, som kendes fra RUC-KVUC-modellen. Fagpakker til erhvervsakademiuddannelser: Vi skal udbyde fagpakker i forhold til en række erhvervsakademiuddannelser i samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi og Copenhagen Business Academy evt. med henblik på at udbygge integrerede forløb, som kendes fra RUC-KVUC-modellen. Fastholdelse på enkeltfag: Blandt andet ved at kvalificere de 2-årige forløb tilrettelagt inden for enkeltfagsstrukturen med henblik på at øge fastholdelsen samt udvikle studiekompetencen via forbedret værkstedstilbud, støttelærerordninger mv. Udvikling af toninger og fastholdelse på hf-2: Vi skal videreudvikle den to-årige hf, så KVUC s fem to-årige spor har klare pædagogiske profiler og udgør et seriøst læringsmiljø. Vi vil arbejde for i højere grad at skabe en klar 12

13 identitet omkring og binde vores to-årige klasser op på KVUC s værdigrundlag i håbet om at styrke det faglige engagement og tilhørsforholdet til KVUC samt at øge gennemførelsen. Hf for kursister med ASF-diagnose: Vi fortsætter udbud af Aspergers-klasser samt udviklingen af pædagogikken på disse hold. En bæredygtig administrativ model for ASFklasserne skal udvikles. Netværk KVUC er aktuelt med i følgende netværk: Samarbejdet om VEU-Centrene Hovedstadens VUC-samarbejde GS-koordinatoropgaven Fordelingsudvalgene i Region Hovedstaden FVU opgaven i forhold til driftsoverenskomstparterne Desuden har KVUC en række samarbejdspartnere omkring konkrete projekter: UFFA: Region Hovedstadens projekt om Fra Ufaglært til Faglært Gastro-dansk i et samarbejde med HRS RUC-KVUC og Københavns Kommune om Nørrebro Uni VUC er og gymnasier om videreudvikling af e-læringsmaterialer Region Hovedstaden, regionskommuner og uddannelsesinstitutioner om projektet Vild med dansk og matematik 13

14 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD KVUC VISION (REFERENCE) UDVIKLINGSMÅL STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- OMRÅDE Udvidelse af aktiviteten KVUC vil være københavnernes foretrukne voksenuddannelsescenter. KVUC vil bidrage til, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, og at tosprogede naturligt vælger KVUC som den bedste vej til at kvalificere sig til uddannelse eller job. 1. Gennemsnitlig vækst, målt i antal årskursister, på ca. 20%. 2. Øget gennemførelse: avu/prøvegennemførelse: 60% (stigning på 10%) avu/niveauer uden prøve: 85% (stigning på 10%) hf: 70% (stigning på 5-10%) gsk: 80% (stigning på 5-10%) 2. INDSATS- OMRÅDE Udvikling af uddannelsesudbuddet Med udvidelse af undervisningstilbuddet vil KVUC udmærke sig ved en optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper. 1. Nye uddannelsespakker målrettet til bl.a. professions- og erhvervsuddannelser KVUC vil være garant for et alsidigt og fleksibelt uddannelsestilbud til borgere i København. 2. Udvikling og konsolidering af den 2-årige hf 3. Udvikling af klasser/tilbud for kursister med særlige behov 4. Udvikling af forløb der kombinerer virtuel og holdundervisning 14

15 HANDLEPLAN UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 1 Udvidelse af aktiviteten 1.1 Øge overgangsfrekvensen til videre uddannelse PROJEKTVISION KVUC understøtter målrettet avukursisternes studieparathed og overgang til videre uddannelse. PRODUKTMÅL/RESULTAT Stigning i overgangsfrekvensen således at alle avu-kursister på niveau G fortsætter på KVUC eller en erhvervsuddannelse og alle kursister på niveau D fortsætter på hf eller en erhvervsuddannelse. 1.2 Udvide hf-flex KVUC tilbyder fjernundervisning for en bred målgruppe af kursister, og KVUC er førende udvikler af e-læringsprodukter i Danmark. 1. Stigning i antal kursister og gennemførte hf-flexprøver på 20% 2. Fortsat produktion af flexmaterialer i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. 1.3 Udvikle koncepter der kombinerer virtuel undervisning og holdundervisning Fortsat udvikling af læringskoncepter, der integrerer de forskellige typer af pædagogik. Forholdet mellem hold- og fjernundervisning kan variere i omfang. 3. Delvis ekstern finansiering af e- læringsproduktionen. 1. Udvikling af kombinerede forløb. 2. Stigning i antal kursister på kombinerede hold med ca. 300 kursister/ca. 10 hold 1.4 Udvide den virksomhedsrettede undervisning og OBU KVUC vil være det københavnske arbejdsmarkeds foretrukne voksenuddannelsescenter. 1. Professionalisering af det opsøgende arbejde samt organisationen omkring OBU- og FVU-undervisningen 2. Stigning i den virksomhedsrettede undervisning på 10% 15

16 UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Udvikling af uddannelsesudbuddet 2.1 Samarbejde med/fagpakker til uddannelser på erhvervsskoler og University Colleges 2.2 Udvikling af toninger på den toårige hf og avuforløb PROJEKTVISION KVUC udvikler nye hf-fagpakker målrettet til en erhvervs- eller professionsbachelor-uddannelse. KVUC leverer fagligt fundament og brobygning (fvu og avu) til uddannelser på erhvervsskoler. Klasserne på KVUC skal appellere til voksne unge, der motiveres af det seriøse læringsmiljø, som KVUC er forbundet med. PRODUKTMÅL/RESULTAT Etablering af nye samarbejder/fagpakker Konsolidering af den to-årige hf på KVUC med videreudvikling af værksted, tutorordning, introforløb, team-arbejde, studievejledning, fællesarrangementer m.m. 2.3 Udvikling af forløb for unge med en ubrugt studentereksamen KVUC bidrager til at få de ufaglærte studenter videre i uddannelsessystemet og efterfølgende i job. Udvikling af særlige faglige og/eller pædagogiske profileringer for de to-årige hf-klasser og udvalgte avuforløb Samarbejde med RUC om uddannelsesforløb 150 studerende optaget på forløbet i både 2014 og

17 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK INTRODUKTION Baggrund KVUC har i de forløbne år oplevet en meget markant stigning i antallet af kursister. Kursisterne er kendetegnet ved, at de er en meget heterogen gruppe, og kursistsammensætningen ændrer sig løbende. De nye kursistgrupper stiller nye krav til lærerne og til undervisningen. Samtidig medfører udviklingen inden for pædagogik og teknologi nye muligheder og nye kursistforventninger. Vi vil i de kommende år arbejde målrettet for fortsat at udvikle og udnytte de muligheder, som teknologien giver for at imødekomme kursistgruppens meget forskelligartede behov. De nye arbejdstidsrammer for lærerne giver anledning til at nytænke undervisningsformer og tilrettelæggelser. KVUC ønsker at bruge overenskomstens muligheder til at sikre mere lærertid med kursisterne. Formålet med at give kursisterne øget adgang til lærerressourcer er at understøtte både differentiering, stilladsering og opøvelse af studiekompetencer for den enkelte kursist. Målet er at forbedre kvaliteten af undervisningen og dermed øge læringen for den enkelte kursist og i sidste ende at øge gennemførelsen. Omlægningen af tilrettelæggelses- og undervisningsformer stiller naturligvis store krav om systematisk at vidensopsamle, evaluere og videndele. Den pædagogiske praksis skal udvikles løbende via involvering af lærerne i pædagogiske udviklingsprojekter og pædagogiske ressourceteams, og via løbende indsamling af ny viden og forskning. Et fokusområde vil være opfølgning og implementering af nye tiltag, samt bedre kobling mellem den pædagogiske udvikling og fagdidaktik. Det er samtidig vigtigt, at der fortsat er støtte til og incitamenter for lærerne til at arbejde med pædagogisk og didaktisk udvikling. Indsatsområder og udviklingsmål KVUC vil i den kommende strategiperiode særligt fokusere på følgende områder: It og læring: Der vil være fokus på at udvikle webbaserede undervisningsmaterialer og på at anvende it-værktøjer, der giver nye pædagogiske og fagdidaktiske muligheder for at tage udgangspunkt i for kursisternes forskellige forudsætninger og motivation for læring. Den videre udvikling af området vil blandt andet tage afsæt i erfaringerne fra det nyligt afsluttede projekt e-læring og fra flex ens forsøg med brug af web 2-værktøjer. KVUC har efterhånden en væsentlig viden om både produktion og pædagogisk anvendelse af it, og erfaringerne skal bruges i en mere målrettet videreudvikling. Målet om en vækst i flex- 17

18 aktiviteten betyder, at der er behov for bred kompetenceudvikling af KVUC s lærere samt for at forbedre og effektivisere flexforløbene for kursisterne. Styrkelse af kursisternes sprogkompetencer (faglig læsning, skrivning og andetsprogspædagogik): Der vil være fokus på kompetenceudvikling af lærerne. Målet er, at alle lærere på KVUC i deres tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen har fokus på at understøtte kursisternes sprogkompetencer, både hvad angår forståelse og den aktive anvendelse af fagsproget. Det sproglige element skal være synligt, eksplicit og integreret i undervisningen. Indsatserne vil bygge videre på erfaringerne med kurser i faglig læsning samt literacy for hhv. historie- og matematiklærerne. Desuden vil udviklingen af skriftlighedsarbejdet fortsætte. Fastholdelse, nye tilrettelæggelser og ny voksenpædagogik: Der vil i de kommende år blive iværksat en række udviklingsforløb med henblik på at afprøve forskellige tilrettelæggelser, der på forskellige måder skaber mere tid for den enkelte kursist med en lærer/større kursist-lærer-ratio og dermed understøtter gennemførelsen. Der vil desuden være et øget fokus på at gøre kursisterne klar til og motiverede for videre uddannelse. Det vil blandt andet ske via et øget fokus på løbende feedback til kursisterne og via projekt- og temaorienteret undervisning, dvs. en mere tydelig anvendelsesorientering. Indsatserne inden for pædagogik- og didaktikudvikling skal sikre, at Der videreudvikles en række it-/webbaserede pædagogiske forløb og værktøjer, som understøtter differentiering og motivation. Flexundervisningen udvikles og forbedres, blandt andet via større brug af web 2-værktøjer ( peer to peer-feedback) og selvinstruerende/-rettende opgaver. Der er fokus på understøttelse af kursisternes sprogkompetencer i undervisningen på KVUC. Tilrettelæggelser og pædagogik nytænkes, så kursisterne har øget tid sammen med en lærer, og så lærerne har bedre mulighed for at differentiere undervisningen og arbejde med stilladsering for den enkelte kursist. Udviklingsprojekter Videreudvikling af: E-læringskoncepter og -pædagogik på avu og hf SMART Board-pædagogik Flex-forløb 18

19 Pædagogisk brug af ipads/tablets Fagdidaktisk arbejde inden for ny skriftlighed og sproglige kompetencer Nye projekter: Kursisternes og lærernes it-kompetencer It-klasser/virtuelle klasserum for holdkursister Lektieinkluderende undervisning Fælles forløbsudvikling og deling Projekt- og temaorienterede forløb Faglig feedback til kursisterne Voksenlæring på KVUC og fysiske rammer Studieværkstedstilbuddet og støttelærerordningen på hf 19

20 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK STRATEGISKE INDSATSER KVUC VISION (REFERENCE) UDVIKLINGSMÅL 1. INDSATS- OMRÅDE It og læring KVUC integrerer ny viden og forskning i sine uddannelser og giver sine kursister et solidt og tidssvarende grundlag for videregående uddannelse, for bedre jobmuligheder og for personlig afklaring og udvikling. KVUC tilbyder forskelligartede og innovative undervisningskoncepter. 1. Udvikling af e-læringsforløb til anvendelse i fjern-, blended- og klasserumsundervisning. 2. Udvikling af pædagogiske værktøjer og læringsformer med udgangspunkt i de teknologiske muligheder. 3. Kompetenceudvikling inden for teknologisk/webbaseret baseret pædagogik. 2. INDSATS- OMRÅDE Styrkelse af kursisternes sprogkompetencer Lærerne på KVUC har i deres tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen fokus på at understøtte kursisternes sprogkompetencer, både hvad angår forståelse og den aktive anvendelse af sproget. Lærerne tager udgangspunkt i kursisternes forskellige sproglige og kulturelle forudsætninger. 1. Styrkede lærerkompetencer med henblik på understøttelse af kursisternes sprogkompetencer i undervisningen på KVUC. 2. Udvikling af støtteværktøjer til undervisningen. Sproget er et synligt, eksplicit og integreret element i undervisningen. Tosprogede vælger naturligt KVUC som den bedste vej til at 20

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker

Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker VUC Roskilde Strategisk styringsgrundlag for 2015-2018 Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker 2014 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse 1 Mission, vision

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed?

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? 1 Lektieinkluderende undervisning Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? Af lektor Knud Rønn Lektieinkluderende undervisning er et led i en omfattende ændring af undervisningen på VUC

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT Virksomhedsplan 2012 2013 Arbejdsmarkedscenter MIDT Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere