STRATEGI for KVUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI for KVUC 2014-16"

Transkript

1 STRATEGI for KVUC Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side Personale arbejdsforhold Side Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø... Side Kommunikation. Side It.. Side Bygning.. Side Økonomi. Side Kvalitetssikring.. Side Organisation og ledelse.. Side Internationalisering.. Side 60 1

2 PRÆSENTATION OG LÆSEVEJLEDNING Strategien indeholder en beskrivelse af, hvilke overordnede mål og indsatsområder KVUC vil sigte efter i de kommende par år. Strategien omfatter alle områder på KVUC og er dermed et styringsværktøj for hele organisationen. Strategiens opbygning: Der er et kapitel for hvert nøgleområde på KVUC: 1. Uddannelser og udbud 2. Pædagogik og didaktik 3. Personale arbejdsforhold 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø 5. Kommunikation 6. It 7. Bygning 8. Økonomi 9. Kvalitetssikring 10. Organisation og ledelse 11. Internationalisering Hvert kapitel indledes med en beskrivelse af den aktuelle baggrund samt de mål og indsatser, der vil blive prioriteret i de kommende år. Indsatserne er desuden beskrevet i skematisk form efter hvert afsnit. Den skematiske opstilling har to niveauer: Niveau 1: Indsatsområder. Inden for hvert nøgleområde defineres indsatsområder og mål, der til sammen er udtryk for den kommende periodes overordnede strategiske prioriteringer. Indsatsområderne fungerer altså som overordnede pejlemærker for de kommende år. Niveau 2: Handleplan / Udviklingsprojekter. Under hvert af indsatsområderne defineres en række udviklingsprojekter og mål/resultater. Disse er konkrete bud på, hvordan vi vil nå de overordnede mål. I modsætning til indsatsområderne (niveau 1), der lægges fast for hele perioden, vil handleplanen (niveau 2) blive justeret løbende. 2

3 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD INTRODUKTION I det følgende beskrives aktivitetsudvidelsen i den forløbne strategiperiode. Målene for kursistvæksten er på gennemsnitligt 20% for hele KVUC over de kommende to år. Væksten skal ske både ved at udvide aktiviteten generelt samt at udvikle udbuddet. Der er samtidig mål for en forbedring af gennemførelsen på 5-10%. Planerne tager afsæt dels i den demografiske udvikling for KVUC s kernealdersgruppe i vores dækningsområde, Københavns Kommune, dels i en fremskrivning af uddannelsesgrundlag og behov for denne gruppe. De overordnede prioriteringer for uddannelser og udbud, der redegøres for i dette afsnit, udgør grundlaget for de øvrige nøgleområders strategiske indsatser. Historien om udbygningen I forbindelse med KVUC s beslutning i maj 2010 om at udvide kapaciteten gennem lejemålet af Sankt Petri Passage 1 blev der udarbejdet en fremskrivning af den forventede studieaktivitet i 2011, 2012 og Denne fremskrivning blev opdateret i september 2011 som oplæg til Strategien En væsentlig forudsætning for denne fremskrivning var, at KVUC (kun) udbød to hf-2 spor (den toårige hf). I forbindelse med kapacitetsdrøftelserne i Region Hovedstaden i efteråret 2012 blev det fastlagt, at KVUC kunne udvide denne aktivitet til fem hf-2 spor fra 2013, og i det lys kunne KVUC med fordel udvide lejemålet i S1. Det har betydet et større udbud og dermed også en væsentlig større aktivitet i 2013 end skønnet ved fremskrivningen, hvori væksten fra 2012 til 2013 var skønnet til knap 10%, men hvor den faktiske vækst blev 19%, jf. tabel 1 nedenfor. 3

4 Tabel 1. Udbygningen af KVUC målt i årskursister. (2013 er Foreløbigt Resultat, FR) Forudsætninger for planlægningen Planlægningen foregår basalt og principielt i såkaldte skemaer og lektioner, som danner det samlede udbud, og med udgangspunkt heri kan man beregne de forventede indtægter og udgifter. Inden for udbuddets rammer sker holddannelsen, som skaber grundlaget for den faktiske størrelse af stort set alle KVUC s taksameterindtægter, mens den direkte påvirkning af lønudgifterne er betydeligt mindre. Holddannelsen kan blive større og dermed medføre et økonomisk set bedre resultat end planlagt og beregnet. Og den kan blive mindre og dermed økonomisk set skabe et dårligere resultat end planlagt. Konklusionen på denne tekniske gennemgang er, at det er forventeligt, at der vil være en vis forskel mellem det planlagte og det faktiske årsresultat, hvilket jo også er fremgået af de fleste Årsrapporter siden Størrelsen/holddannelsen vurderes løbende og kan medføre justeringer i udbuddet allerede i det følgende semester for at imødekomme en vigende eller stigende efterspørgsel efter KVUC s uddannelser. Den planlagte udbygning i 2014 og 2015 I den følgende tabel er KVUC s forskellige uddannelser planlagt for 2014 og Samlet set er stigningen 13 procent for 2014 og 6 procent i

5 KVUC s samlede uddannelsestilbud i lektioner KVUC F2013 E F2014 E Ændring 2015 ændring AVU-dag % % Avu-aften % % AVU-Flex % % FVU % % FVU-Flex % % OBU HF % % HF-dag % % HF-aften % % HF-Flex % % GSK-dag % % Gsk-aften % 500 0% GSK-flex % GSK-som % % SUM % % Planlægningen af den gennemsnitlige vækst på 13% er bygget op på: a) Færdiggørelsen af den planlagte udbygning af den 2-årige hf fra to til fem spor KVUC er med i det forpligtigende samarbejde i Region Hovedstaden og kan derfor ikke ændre i kapaciteten, med mindre der sker ændringer i Region Hovedstadens rammeplaner, som er baseret på befolkningsfremskrivninger og uddannelsesfrekvenser. Eller der sker en omlægning af fordelingen af den samlede gymnasiekapacitet med konsekvenser for placeringen af hfkapaciteten. b) En fortsat udbygning af hf-flex-aktiviteten med en årlig vækst på ca. 20% i de kommende år For at understøtte og udvikle hf-flexen vil vi forbedre hf-flex-undervisningen inden for følgende områder: forbedre KVUC s forskellige elektroniske platforme udbygge og udvide e-læringsmaterialet udvikle de faglige lærerkompetencer med henblik på at forbedre og effektivisere uddannelsesforløbene for de studerende udvikle nye kombinationer af virtuel undervisning og holdundervisning 5

6 c) En to-årig udbygning af avu-aktiviteten Dermed vil KVUC nå den avu-aktivitet, der var fastlagt i udbygningsplanen fra 2010 i forbindelse med den bygningsmæssige udvidelse med S1, og som var en forudsætning for opbygningen af de to huse med de fire afdelinger. For at gennemføre denne udbygning skal flere faktorer inddrages: Det vil være væsentligt fortsat at forbedre gennemførelsen/fastholdelsen i undervisningen. Der vil blive produceret et samlet e-læringsmateriale til både danskundervisningen og til matematikundervisningen, som vil give muligheder for en større differentiering i undervisningen og en større grad af individualisering i planlægningen af de enkelte kursisters uddannelsesforløb. Det vil være væsentligt både at sikre fortsat uddannelse for avu-kursisterne i hfenkeltfagssystemet og en vækst i overgangen til de erhvervsfaglige uddannelser. d) Fastholdelse af hf-enkeltfagsaktiviteten på kapacitetsniveauet i 2013 I forbindelse med udvidelsen af lejemålet i S1 fra 1. august 2013 blev hf-aktiviteten på KVUC udvidet med ca. 10%, og dette aktivitetsniveau vil vi fastholde, med mindre der åbner sig en mulighed for at udvide bygningskapaciteten, eller at væksten i én af de øvrige uddannelser bliver mindre end planlagt. e) Gsk-aktiviteten Mht. gsk-aktiviteten er der i forhold til den kommende SU-reform samt den generelle politiske vurdering af aktivitetens for store omfang ikke noget sikkert grundlag for at planlægge med en fortsat vækst i de kommende år. g) FVU-aktiviteten I de følgende to år vil KVUC satse på en direkte markedsføring over for private og offentlige virksomheder med henblik på både at gøre opmærksom på uddannelsens muligheder/ tilrettelæggelser og med henblik på at få en tilbagemelding på svagheder og styrker i det nuværende udbud. KVUC s kursister I det følgende er der alene fokus på udviklingen i KVUC s to største undervisningsområder: avu og hf. For hf-kursisterne kan man se, at den såkaldte københavnermodel fortsat eksisterer: 6

7 10% af kursisterne er under 20 år. 70% er mellem 20 og 30 år. 20% er mere end 30 år. Den relative vækst er sket i aldersintervallet år, hvilket også kommer til udtryk ved, at gennemsnitsalderen over de seneste år er faldet fra 27,84 til 25,87 år. Aldersfordeling for hf-kursister i perioden (fagkursister i absolutte tal) HF 1995/ / / / / / /13 gns-alder 27,84 27,36 27,47 27,21 27,33 26,10 25,87 Under 20 år år år år år I alt Aldersfordeling for hf-kursister i perioden (fagkursister i pct-tal) 1995/ / / / / / /13 gns-alder 27,84 27,36 27,47 27,21 27,33 26,10 25,87 HF Under 20 år 5% 5% 6% 9% 7% 9% 9% år 40% 41% 39% 43% 42% 45% 46% år 26% 29% 26% 22% 25% 26% 24% år 19% 17% 21% 16% 16% 15% 15% 40 + år 9% 8% 8% 10% 9% 6% 6% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% For avu- kursisterne ser billedet betydeligt mere foranderligt ud. Generelt set er avu-undervisningsaktiviteten vokset med 60%. Væksten er skabt af en øget tilgang af kursister i alderen år, mens der har været et fald af kursister, som er ældre end 40 år. Væksten har især fundet sted blandt de kursister, som er yngre end 25 år. I den forløbne periode har aldersfordelingen dermed ændret sig markant på avu. I 1995 var knap 40% af avu-kursisterne yngre end 30 år, ca. 20% var mellem år, og knap 40% var ældre end 40 år. I 2013 er mere end 60% i aldersintervallet år. I det perspektiv minder kursisterne på avu og hf meget mere om hinanden end tidligere. Blandt andet politiske reformer (ungepakker, genopretningspakken mv.), har været medvirkende til denne ændring. Sammenfattende kan man sige, at omkring 50% af kursisterne er under 25 år på både avu og hf. Et mønster, man også kan se, er ved at blive dannet hos de øvrige VUC er i Danmark. 7

8 Aldersfordelingen for avu-kursister i perioden Fagkursister i absolutte tal 1995/ / / / / / / /13 Gns 36,1 38,0 30,2 31,2 30,8 30,1 28,8 28,4 under i alt Aldersfordelingen for avu-kursister i perioden Fagkursister i pct-tal 1995/ / / / / / / /13 gns 36,1 38,0 30,2 31,2 30,8 30,1 28,8 28,4 under 20 7% 7% 18% 13% 13% 13% 17% 16% % 15% 24% 24% 25% 27% 29% 32% % 13% 13% 15% 15% 16% 15% 15% % 25% 26% 27% 27% 25% 23% 21% % 31% 13% 16% 18% 17% 15% 15% 60+ 4% 9% 5% 4% 2% 2% 1% 1% i alt Befolkningsgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune Vil KVUC fortsat kunne vokse? Her er befolkningsgrundlaget og uddannelsesforholdene i KVUC s geografiske dækningsområde afgørende for vækstmulighederne. I den følgende befolkningsprognose for befolkningsudviklingen i Københavns Kommune er der fokus på KVUC s aldersmæssige kernegruppe, som er de årige. Det gælder for undervisningen på avu, på gsk og på hf. Tabel 2. Befolkningsprognose for aldersgrupperne og år i Københavns Kommune år år

9 I indeksform ser befolkningsprognosen således ud: Tabel 3. Indextal år år Befolkningsvæksten er i perioden fordelt med 18% på de årige og med 31% på de årige. Så i det lange perspektiv frem mod 2020 ser det således stabilt ud med en vækst på ca. 20% i de kommende år. Uddannelsesgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden I KVUC s ansøgning om tilladelse til at udbyde en 2-årig hf-uddannelse er der en statistisk set detaljeret gennemgang af den københavnske uddannelsesprofil for at vise, hvor tæt vi er på at kunne tale om, at målet med, at 95% gennemfører en ungdomsuddannelse, indfris. Et af resultaterne af de mange studieafbrud i erhvervsuddannelserne og i de gymnasiale uddannelser er, at en meget stor andel af befolkningen alene har en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse og dermed har et behov for en second chance. I de følgende tabeller bruger vi antallet af dem, der som højeste uddannelse har en dansk grundskole eller mindre som indikator på, hvor mange der skal supplere, før vi samlet set vil nærme os målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang har gennemført en ungdomsuddannelse. Tabel 4. Antallet af unge voksne (20-29 år), der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst/københavns Kommune år år I alt N: N: Dansk Indvandrer Efterkommer I alt Tabel 5. Antallet af unge voksne (20-29 år), der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst/ Region Hovedstaden år år I alt N: N: Dansk Indvandrer Efterkommer I alt

10 Tallene viser, at der alene i Københavns Kommune er næsten personer, der som højeste danske uddannelse er registreret med en grundskoleuddannelse. Tallet omfatter også personer, som har mindre end en afsluttet grundskole, eller hvor det danske uddannelsesniveau er uoplyst. I tabel 5 har vi udvidet området til Region Hovedstaden, som altså også inkluderer Københavns Kommune. Her er det tilsvarende tal ca Nye vækstområder og indsatser A. Nye vækst- og indsatsområder for avu: De mange med en utilstrækkelig/mangelfuld skolebaggrund Det første store område er at få avu-området (dvs. avu, fvu og obu) tunet ind mod de mange, som enten har en utilstrækkelig grundskoleuddannelse eller - som det vil gælde for mange unge indvandrere - har gennemført endnu mindre dansk uddannelse. Samlet set handler det om de mange unge, som skal integreres i uddannelsessystemet igen. Avu-hold udgør ret stabilt 80% af det samlede avu-udbud, og langt de fleste hold er ganske almindelige kerne- og tilbudsfag, som fyldes gennem den almindelige tilmelding. I en vækststrategi skal de forskellige tilbud og tilrettelæggelser ny- og samtænkes. Der skal eksperimenteres med form og indhold, så kursisten oplever at tage en individuelt tilpasset uddannelse, uanset om det er på hold, i flex eller i en kombination. Eksempler på nytænkning af holdtilbuddet er fx basispakkerne og halvårsfed-tilrettelæggelserne. Endvidere skal tilmelding og indskrivning moderniseres, fx ved online-bestilling af indskrivningssamtale. Konkrete indsatsområder: Forløb rettet mod optagelse på erhvervsuddannelserne: En erhvervsuddannelsesreform vil sandsynligvis medføre optagelseskrav på erhvervsuddannelserne. KVUC vil udarbejde forskellige tilbud, fx en summer camp med afsluttende meritgivende realkompetencevurdering i juli og betinget optag på den ønskede erhvervsuddannelse for de hurtige, ½ års forløb med afsluttende prøve og brobygningsaftaler med erhvervsskolerne. Tilsvarende forløb udvikles med henblik på optagelse på andre ungdomsuddannelser. Brobygning fra avu til erhvervsuddannelserne: DEA-rapporten, maj 2013, viser meget tydeligt, at avu er én af de helt store leverandører til EUD er, og at de, der har fået grundlæggende studiekompetence og grundfaglige kvalifikationer på avu, har et betragteligt mindre frafald end andre på EUD. Denne positive sammenhæng skal styrkes ved at skabe formaliserede overgange og brobygningstilbud for avu-kursister til erhvervsuddannelserne. Samtidig vil vi udvide samarbejdet med erhvervsuddannelserne 10

11 om brancheværksteder. KVUC har p.t. et branchedanskværksted for at støtte de elever, der falder fra EUD er alene pga. for dårlige dansk- og matematikforudsætninger. Uddannelsestilbud for uafklarede unge, der modtager uddannelsespålæg som følge af kontanthjælpsreformen. Nyudvikling af FVU og dansk som andetsprog: FVU og dansk som andetsprog skal have tilbud, der kan omstruktureres hurtigt, så de passer til de til enhver tid gældende krav. Den aktuelle reform af statsborgerskabsloven har fx medført en ændring i dansk som andetsprogs-forløbene. KVUC skal være en central aktør i opkvalificeringen af de ufaglærte. I de følgende to år vil KVUC udvikle og evaluere FVU-kursusudbuddet for private og offentlige virksomheder. Der skal udvikles mere fleksible og individuelle tilbud, og KVUC s samarbejdsflader til virksomhederne skal udvides. Avu-flex forløb: Med en individualisering af undervisningstilbuddet, materialer og værktøjer, som retter sig mod målgruppen, og med nye tilrettelæggelses- og læringsformer, vil avu-flex bidrage til en optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper. En massiv udvidelse af avu-flexen forudsætter, at både flexmaterialer og de administrative systemer omkring flexen skal professionaliseres. Konceptet FED Kombi (halvårs FED tilrettelagt i en kombination af hold og flex) skal evalueres og videreudvikles. Værkstedet skal inddrages i større grad end nu og samplaceres med flexundervisningen og andre avu tilrettelæggelsesformer. OBU: KVUC vil i løbet af de kommende år udbygge OBU-aktiviteterne og etablere et læse- /skrivecenter for regionen, hvor borgere med alle typer af læse-/skriveproblemer kan tilbydes et forløb, der passer til netop deres problemer. Læse-/skrivecentret benytter de nyeste it-teknikker og er up to date med faglige og pædagogiske nyudviklinger. Centret samarbejder bredt med uddannelsesinstitutioner på mange forskellige niveauer. De faglige kompetencer opbygges og vedligeholdes rundt om en kernegruppe af audiologopæder med kontinuerlig kontakt til forskningsmiljøet på Københavns Universitet og en erfaren gruppe fvu-lærere i et tæt faggruppearbejde med videndeling. B. Nye vækst- og indsatsområder for hf: De mange som skal afslutte en ungdomsuddannelse og videre i uddannelsessystemet Hf-enkeltfag er velkendt, velfungerende og konsoliderende i forhold til de mange unge i hovedstadsområdet, som vil gennemføre en ungdomsuddannelse, færdiggøre en ungdomsuddannelse eller afslutte et eller flere hf-enkeltfag. 11

12 Målet med rekrutteringen er især at skabe muligheder for kursisterne, så de kan fortsætte med en videregående uddannelse. Derfor skal vi videre med at udbygge samarbejdet med de forskellige videregående uddannelser i Region Hovedstaden - i samarbejde med de øvrige VUC er. Flex-udvidelse: Flexmaterialerne skal udvikles, blandt andet ved at integrere e- læringsprodukter i forløbene samt ved at øge brugen af både selvrettende opgaver og web 2.0-værktøjer. Vi skal udvikle nye metoder for både lærer/kursist- og kursist/kursistrelationen på flex. Kombinationsmuligheder mellem flex og hold skal udvides. Administrationens it-understøttelse skal forbedres. Forløb for unge med en ubrugt studentereksamen - RUC/KVUC-modellen : KVUC udvikler i samarbejde med RUC et målrettet, individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge under 30, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men som ikke er kommet videre i uddannelsessystemet. Forløbet integrerer elementer på gymnasialt niveau og bachelorniveau. Efter at have gennemført forløbet bliver de unge sluset direkte ind på en videregående uddannelse. Modellen giver KVUC erfaringer med nye forløbs- og tilrettelæggelsestyper og med at lave tætte og forpligtigende samarbejder med andre uddannelsesaktører. Fagpakker til professionsuddannelser: Vi skal fortsat tilbyde samt etablere nye både et- og toårige fagpakker, der sigter mod at kunne honorere de specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, fx læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen m.m. Samtidig skal vi udvide samarbejdet med de videregående uddannelsesaktører, fx UCC og Metropol, således at man også kan opnå integrerede forløb, som kendes fra RUC-KVUC-modellen. Fagpakker til erhvervsakademiuddannelser: Vi skal udbyde fagpakker i forhold til en række erhvervsakademiuddannelser i samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi og Copenhagen Business Academy evt. med henblik på at udbygge integrerede forløb, som kendes fra RUC-KVUC-modellen. Fastholdelse på enkeltfag: Blandt andet ved at kvalificere de 2-årige forløb tilrettelagt inden for enkeltfagsstrukturen med henblik på at øge fastholdelsen samt udvikle studiekompetencen via forbedret værkstedstilbud, støttelærerordninger mv. Udvikling af toninger og fastholdelse på hf-2: Vi skal videreudvikle den to-årige hf, så KVUC s fem to-årige spor har klare pædagogiske profiler og udgør et seriøst læringsmiljø. Vi vil arbejde for i højere grad at skabe en klar 12

13 identitet omkring og binde vores to-årige klasser op på KVUC s værdigrundlag i håbet om at styrke det faglige engagement og tilhørsforholdet til KVUC samt at øge gennemførelsen. Hf for kursister med ASF-diagnose: Vi fortsætter udbud af Aspergers-klasser samt udviklingen af pædagogikken på disse hold. En bæredygtig administrativ model for ASFklasserne skal udvikles. Netværk KVUC er aktuelt med i følgende netværk: Samarbejdet om VEU-Centrene Hovedstadens VUC-samarbejde GS-koordinatoropgaven Fordelingsudvalgene i Region Hovedstaden FVU opgaven i forhold til driftsoverenskomstparterne Desuden har KVUC en række samarbejdspartnere omkring konkrete projekter: UFFA: Region Hovedstadens projekt om Fra Ufaglært til Faglært Gastro-dansk i et samarbejde med HRS RUC-KVUC og Københavns Kommune om Nørrebro Uni VUC er og gymnasier om videreudvikling af e-læringsmaterialer Region Hovedstaden, regionskommuner og uddannelsesinstitutioner om projektet Vild med dansk og matematik 13

14 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD KVUC VISION (REFERENCE) UDVIKLINGSMÅL STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- OMRÅDE Udvidelse af aktiviteten KVUC vil være københavnernes foretrukne voksenuddannelsescenter. KVUC vil bidrage til, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, og at tosprogede naturligt vælger KVUC som den bedste vej til at kvalificere sig til uddannelse eller job. 1. Gennemsnitlig vækst, målt i antal årskursister, på ca. 20%. 2. Øget gennemførelse: avu/prøvegennemførelse: 60% (stigning på 10%) avu/niveauer uden prøve: 85% (stigning på 10%) hf: 70% (stigning på 5-10%) gsk: 80% (stigning på 5-10%) 2. INDSATS- OMRÅDE Udvikling af uddannelsesudbuddet Med udvidelse af undervisningstilbuddet vil KVUC udmærke sig ved en optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper. 1. Nye uddannelsespakker målrettet til bl.a. professions- og erhvervsuddannelser KVUC vil være garant for et alsidigt og fleksibelt uddannelsestilbud til borgere i København. 2. Udvikling og konsolidering af den 2-årige hf 3. Udvikling af klasser/tilbud for kursister med særlige behov 4. Udvikling af forløb der kombinerer virtuel og holdundervisning 14

15 HANDLEPLAN UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 1 Udvidelse af aktiviteten 1.1 Øge overgangsfrekvensen til videre uddannelse PROJEKTVISION KVUC understøtter målrettet avukursisternes studieparathed og overgang til videre uddannelse. PRODUKTMÅL/RESULTAT Stigning i overgangsfrekvensen således at alle avu-kursister på niveau G fortsætter på KVUC eller en erhvervsuddannelse og alle kursister på niveau D fortsætter på hf eller en erhvervsuddannelse. 1.2 Udvide hf-flex KVUC tilbyder fjernundervisning for en bred målgruppe af kursister, og KVUC er førende udvikler af e-læringsprodukter i Danmark. 1. Stigning i antal kursister og gennemførte hf-flexprøver på 20% 2. Fortsat produktion af flexmaterialer i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. 1.3 Udvikle koncepter der kombinerer virtuel undervisning og holdundervisning Fortsat udvikling af læringskoncepter, der integrerer de forskellige typer af pædagogik. Forholdet mellem hold- og fjernundervisning kan variere i omfang. 3. Delvis ekstern finansiering af e- læringsproduktionen. 1. Udvikling af kombinerede forløb. 2. Stigning i antal kursister på kombinerede hold med ca. 300 kursister/ca. 10 hold 1.4 Udvide den virksomhedsrettede undervisning og OBU KVUC vil være det københavnske arbejdsmarkeds foretrukne voksenuddannelsescenter. 1. Professionalisering af det opsøgende arbejde samt organisationen omkring OBU- og FVU-undervisningen 2. Stigning i den virksomhedsrettede undervisning på 10% 15

16 UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Udvikling af uddannelsesudbuddet 2.1 Samarbejde med/fagpakker til uddannelser på erhvervsskoler og University Colleges 2.2 Udvikling af toninger på den toårige hf og avuforløb PROJEKTVISION KVUC udvikler nye hf-fagpakker målrettet til en erhvervs- eller professionsbachelor-uddannelse. KVUC leverer fagligt fundament og brobygning (fvu og avu) til uddannelser på erhvervsskoler. Klasserne på KVUC skal appellere til voksne unge, der motiveres af det seriøse læringsmiljø, som KVUC er forbundet med. PRODUKTMÅL/RESULTAT Etablering af nye samarbejder/fagpakker Konsolidering af den to-årige hf på KVUC med videreudvikling af værksted, tutorordning, introforløb, team-arbejde, studievejledning, fællesarrangementer m.m. 2.3 Udvikling af forløb for unge med en ubrugt studentereksamen KVUC bidrager til at få de ufaglærte studenter videre i uddannelsessystemet og efterfølgende i job. Udvikling af særlige faglige og/eller pædagogiske profileringer for de to-årige hf-klasser og udvalgte avuforløb Samarbejde med RUC om uddannelsesforløb 150 studerende optaget på forløbet i både 2014 og

17 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK INTRODUKTION Baggrund KVUC har i de forløbne år oplevet en meget markant stigning i antallet af kursister. Kursisterne er kendetegnet ved, at de er en meget heterogen gruppe, og kursistsammensætningen ændrer sig løbende. De nye kursistgrupper stiller nye krav til lærerne og til undervisningen. Samtidig medfører udviklingen inden for pædagogik og teknologi nye muligheder og nye kursistforventninger. Vi vil i de kommende år arbejde målrettet for fortsat at udvikle og udnytte de muligheder, som teknologien giver for at imødekomme kursistgruppens meget forskelligartede behov. De nye arbejdstidsrammer for lærerne giver anledning til at nytænke undervisningsformer og tilrettelæggelser. KVUC ønsker at bruge overenskomstens muligheder til at sikre mere lærertid med kursisterne. Formålet med at give kursisterne øget adgang til lærerressourcer er at understøtte både differentiering, stilladsering og opøvelse af studiekompetencer for den enkelte kursist. Målet er at forbedre kvaliteten af undervisningen og dermed øge læringen for den enkelte kursist og i sidste ende at øge gennemførelsen. Omlægningen af tilrettelæggelses- og undervisningsformer stiller naturligvis store krav om systematisk at vidensopsamle, evaluere og videndele. Den pædagogiske praksis skal udvikles løbende via involvering af lærerne i pædagogiske udviklingsprojekter og pædagogiske ressourceteams, og via løbende indsamling af ny viden og forskning. Et fokusområde vil være opfølgning og implementering af nye tiltag, samt bedre kobling mellem den pædagogiske udvikling og fagdidaktik. Det er samtidig vigtigt, at der fortsat er støtte til og incitamenter for lærerne til at arbejde med pædagogisk og didaktisk udvikling. Indsatsområder og udviklingsmål KVUC vil i den kommende strategiperiode særligt fokusere på følgende områder: It og læring: Der vil være fokus på at udvikle webbaserede undervisningsmaterialer og på at anvende it-værktøjer, der giver nye pædagogiske og fagdidaktiske muligheder for at tage udgangspunkt i for kursisternes forskellige forudsætninger og motivation for læring. Den videre udvikling af området vil blandt andet tage afsæt i erfaringerne fra det nyligt afsluttede projekt e-læring og fra flex ens forsøg med brug af web 2-værktøjer. KVUC har efterhånden en væsentlig viden om både produktion og pædagogisk anvendelse af it, og erfaringerne skal bruges i en mere målrettet videreudvikling. Målet om en vækst i flex- 17

18 aktiviteten betyder, at der er behov for bred kompetenceudvikling af KVUC s lærere samt for at forbedre og effektivisere flexforløbene for kursisterne. Styrkelse af kursisternes sprogkompetencer (faglig læsning, skrivning og andetsprogspædagogik): Der vil være fokus på kompetenceudvikling af lærerne. Målet er, at alle lærere på KVUC i deres tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen har fokus på at understøtte kursisternes sprogkompetencer, både hvad angår forståelse og den aktive anvendelse af fagsproget. Det sproglige element skal være synligt, eksplicit og integreret i undervisningen. Indsatserne vil bygge videre på erfaringerne med kurser i faglig læsning samt literacy for hhv. historie- og matematiklærerne. Desuden vil udviklingen af skriftlighedsarbejdet fortsætte. Fastholdelse, nye tilrettelæggelser og ny voksenpædagogik: Der vil i de kommende år blive iværksat en række udviklingsforløb med henblik på at afprøve forskellige tilrettelæggelser, der på forskellige måder skaber mere tid for den enkelte kursist med en lærer/større kursist-lærer-ratio og dermed understøtter gennemførelsen. Der vil desuden være et øget fokus på at gøre kursisterne klar til og motiverede for videre uddannelse. Det vil blandt andet ske via et øget fokus på løbende feedback til kursisterne og via projekt- og temaorienteret undervisning, dvs. en mere tydelig anvendelsesorientering. Indsatserne inden for pædagogik- og didaktikudvikling skal sikre, at Der videreudvikles en række it-/webbaserede pædagogiske forløb og værktøjer, som understøtter differentiering og motivation. Flexundervisningen udvikles og forbedres, blandt andet via større brug af web 2-værktøjer ( peer to peer-feedback) og selvinstruerende/-rettende opgaver. Der er fokus på understøttelse af kursisternes sprogkompetencer i undervisningen på KVUC. Tilrettelæggelser og pædagogik nytænkes, så kursisterne har øget tid sammen med en lærer, og så lærerne har bedre mulighed for at differentiere undervisningen og arbejde med stilladsering for den enkelte kursist. Udviklingsprojekter Videreudvikling af: E-læringskoncepter og -pædagogik på avu og hf SMART Board-pædagogik Flex-forløb 18

19 Pædagogisk brug af ipads/tablets Fagdidaktisk arbejde inden for ny skriftlighed og sproglige kompetencer Nye projekter: Kursisternes og lærernes it-kompetencer It-klasser/virtuelle klasserum for holdkursister Lektieinkluderende undervisning Fælles forløbsudvikling og deling Projekt- og temaorienterede forløb Faglig feedback til kursisterne Voksenlæring på KVUC og fysiske rammer Studieværkstedstilbuddet og støttelærerordningen på hf 19

20 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK STRATEGISKE INDSATSER KVUC VISION (REFERENCE) UDVIKLINGSMÅL 1. INDSATS- OMRÅDE It og læring KVUC integrerer ny viden og forskning i sine uddannelser og giver sine kursister et solidt og tidssvarende grundlag for videregående uddannelse, for bedre jobmuligheder og for personlig afklaring og udvikling. KVUC tilbyder forskelligartede og innovative undervisningskoncepter. 1. Udvikling af e-læringsforløb til anvendelse i fjern-, blended- og klasserumsundervisning. 2. Udvikling af pædagogiske værktøjer og læringsformer med udgangspunkt i de teknologiske muligheder. 3. Kompetenceudvikling inden for teknologisk/webbaseret baseret pædagogik. 2. INDSATS- OMRÅDE Styrkelse af kursisternes sprogkompetencer Lærerne på KVUC har i deres tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen fokus på at understøtte kursisternes sprogkompetencer, både hvad angår forståelse og den aktive anvendelse af sproget. Lærerne tager udgangspunkt i kursisternes forskellige sproglige og kulturelle forudsætninger. 1. Styrkede lærerkompetencer med henblik på understøttelse af kursisternes sprogkompetencer i undervisningen på KVUC. 2. Udvikling af støtteværktøjer til undervisningen. Sproget er et synligt, eksplicit og integreret element i undervisningen. Tosprogede vælger naturligt KVUC som den bedste vej til at 20

Vækst i antal kursister på samlet 20% i løbet af de kommende to år. Formålet er, at flere via de almene uddannelser kan få en videregående

Vækst i antal kursister på samlet 20% i løbet af de kommende to år. Formålet er, at flere via de almene uddannelser kan få en videregående BASISRAMMEN for 2014 INDSATS-OMRÅDER KVUC S VISION UDVIKLINGSMÅL SUCCESKRITERIER / VERIFIKATION INDIKATORER AFRAPPORTERING OG VÆGTE UDVIDELSE AF AKTIVITETEN KVUC vil være københavnernes foretrukne voksenuddannelsescenter.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Jørgen Balling Rasmussen og Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet Side 1 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne, UVM, dec. 2012 Mål Regeringens overordnede

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

HF2net.dk konference 6. november 2013

HF2net.dk konference 6. november 2013 HF2net.dk konference 6. november 2013 Kursisten i centrum for kvalitetsløft i hf2-uddannelsen Foreløbige resultater af Udviklingsplanen for de Gymnasiale Uddannelser hvad tænker vi i uvm om fremtidige

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

Pædagogisk it-strategi

Pædagogisk it-strategi Pædagogisk it-strategi 1. Formål Formålet med nærværende pædagogiske it-strategi er to delt: Dels vil vi gerne give vores kursister de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige it-kompetencer,

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere