Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen"

Transkript

1 Side 1 af 18 Projektopgave i projektstyring: Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Forfatter Steven Clauwaert Underskrift Vejleder Allan Laumann Organisation 2B1Group i samarbejde med Køge Handelsskole Dato: 27 februar 2012

2 Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Virksomhedsbeskrivelse Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode Data Fase 1. Ide / behov Brainstorming Rating-metoden Fase 2: Analyse Formål med projektet Bidrag til organisation Type af projekt Afgrænsning af projektet SWOT analyse Tidshorisont Økonomi Bindinger Interessenter Fase 3: Planlægning Gantt chart Fase 4: Gennemførsel Projektsgruppens organisering Projektgruppens kompetencer og ansvarsplaceringer Projektgruppens ledelsesstil Logbog, kvalitet og kommunikation Risikovurdering Justeringer/ændringer Fase 5: Implementering Fase 6: Evaluering Diskussion og vurdering Diskussion og vurdering Konklusion Perspektivering Bilag Brainstorming Interessentenanalyse Tidestimering...18

3 Side 3 af Risiko analyse Kildefortegnelse Indledning Tidligere har projektarbejdsformen taget sit udgangspunkt i bygge- og anlægsprojekter, hvor projektets mål har været entydigt og klart fx. bygning af en ny bro eller anlæggelse af en ny golfbane. I dag har projektarbejdsformen dog bredt sig og er efterhånden velkendt i alle typer organisationer, private såvel som offentlige, omend der er stor forskel på den måde, arbejdsformen bliver praktiseret i forskellige sammenhænge, afhængigt af branche- og kulturbestemte forhold. Fra at projekter for mange virksomheder var undtagelsen, er det mange steder i dag reglen. Samtidig går udviklingen mod, at omverdenen og virksomhederne bliver mere og mere komplekse og dynamiske, og således stiger kompleksiteten i projekterne også. I de senere år er behovet for en professionel ledelse og styring af projekter derfor øget markant, og projekternes succes er blevet stadig mere vitalt for virksomhedens udviklings- og overlevelsesevne i et internationalt og globalt marked. Indenfor de såkaldt vidensintensive erhverv har der i de senere år været en betydelig vækst målt i både brancheomsætning og antal beskæftigede. Vidensintensive virksomheder udvikler og videreformidler viden i form af uddannelse, rådgivning, konsulentydelser, databehandling samt udvikling og implementering af software. I arbejdet med at skabe nye innovative produkter kan vidensintensive virksomheder indenfor IT-branchen ofte opleve udfordringer i forhold til projektstyring, og flaskehalse, budgetoverskridelser eller kuldsejlede projekter er ikke et ukendt fænomen i denne branche (Danmarks statistik II ). Flere gange gennem min karriere har jeg oplevet, at når et projekt er meget forankret i et udviklings- og forskningsmiljø indenfor IT-branchen tabes fokus på de forskellige faser, som eksisterer i et udviklingsprojekt, og i værste tilfælde kan produktet ikke leve op til krav og succeskriterier, bl.a. fordi man ikke har overvejet og analyseret forhindringer og muligheder, som opstår undervejs. Derfor ønsker jeg i denne opgave at belyse, hvordan en struktureret projektstyringsmodel samt metoder og værktøjer kan benyttes i et udviklingsprojekt, og hvilke fordele projektet kan drage af dette. 1.1 Virksomhedsbeskrivelse I denne opgave vil jeg konstruere en case udformet på baggrund af mine tidligere arbejdserfaringer fra flere vidensintensive virksomheder indenfor IT-branchen, alle med base i Danmark. Casen omhandler en privat virksomhed indenfor IT-branchen, som leverer software indenfor billedbehandling bl.a. til multimedia telefoner og kameraer. Virksomheden hedder Real3D, og er geografisk placeret i København. Real3D er grundlagt i 2008, og har 9 ansatte, hvoraf der er to direktører og en projektleder. En ekstern virksomhed benyttes til at varetage personaleadministrative forhold, og i perioder benyttes ligeledes eksterne konsulenter i forbindelse med projekter. I virksomheden anvendes der ikke et bestemt overordnet ledelseskoncept, men ledelsesstilen er præget af en rationel optik og tilgang. I projekterne benyttes en logisk fasemodel indeholdende

4 faserne målsætning, planlægning, gennemførelse og evaluering, samt Lean principper og evt. arbejdsmetoden SCRUM. Ledelsen i Real3D har besluttet, at virksomheden fremover skal fokusere på: at specialisere sig indenfor 3D rekonstruktion. at øge antal markedssegmenter nationalt såvel som internationalt. 2 Problemstilling Side 4 af 18 Den teknologiske udvikling og virksomhedernes internationalisering har øget mulighederne for at frigøre en række arbejdsfunktioner fra bindinger af tid og rum og dermed kunne flytte rundt på dem. Informationsteknologien og net-baserede serviceydelser giver nye muligheder for mobilitet. Det er blevet billigere og nemmere at flytte arbejdsopgaver, så de kan løses rundt om i verden. Konsekvenserne af teknologiens udbredelse og grænseoverskridende aktiviteter byder på store udfordringer, med tilsvarende store muligheder, for det fremtidige arbejdsmarked. For at imødekomme disse udfordringer ønsker ledelsen i Real3D at optimere deres udviklingsprojekter for at skabe bedre produkter, der kan konkurrere på det internationale marked. Virksomheden har tidligere oplevet problemer i forbindelse med deres projekter bl.a. i form af overskridelse af budgetter og deadlines, samt tilfælde hvor produktet ikke kunne leve op til krav og succeskriterier. 3 Problemformulering Ud fra nedenstående problemformulering ønsker jeg hermed i denne opgave at belyse: Hvilke fordele kan virksomheden Real3D drage af at anvende en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer i et udviklingsprojekt fra idefase til levering af et kompleks produkt på markedet? 4 Afgrænsning Denne opgave afgrænses til at omhandle et udviklingsprojekt i en privat og vidensintensiv virksomhed i IT-branchen med de arbejdsformer og kulturbestemte forhold, som generelt er gældende for denne branche. Organisatoriske rammer og kulturbestemte forhold bliver ikke berørt i opgaven, da dette ligger uden for opgavens størrelse. En specifik og detaljeret projektplan udarbejdes ikke i opgaven, da det er den overordnede projektstyringsmodel, metoder og værktøjer, som ønskes belyst. For eksempel nævnes de væsentligste risici og handlingsplan derpå, i stedet for at præsentere en komplet risikoanalyse. Tilsvarende belyses produktets kvalitet og krav til dokumentation kun overordnet, men begge foregår som understøttende aktiviteter, der løbende planlægges og tages højde for gennem hele forløbet. Yderligere bliver marketing og salg af produktet ikke uddybet i detaljer i denne opgave.

5 5 Metode Side 5 af 18 Denne opgave tager udgangspunkt i en fiktiv case udformet på baggrund af mine tidligere arbejdserfaringer. Opgaven har til formål at belyse, hvilke fordele case-virksomheden Real3D kan drage af at anvende en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer i et udviklingsprojekt. Da casen rummer et udviklingsprojekt i en vidensintensiv virksomhed i den private servicesektor, har jeg valgt at tage udgangspunkt i Steen Thorborgs bog Projektstyring (Thorborg IV ), som fokuserer på projektarbejde, der bliver gennemført i servicesektoren. Af projektstyringsmodel, metoder og værktøjer har jeg valgt at anvende følgende: 6 Data En projektplan med faserne ide/behov, analyse, planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering. I casen benyttes projektplanen til at give en samlet oversigt arbejdsopgaverne og den nødvendige disposition for, hvordan arbejdes skal gribes an. Brainstorming som er en effektiv teknik i forbindelse med ideudvikling. Teknikkens styrke er, at den er hurtig og let at gennemføre. I casen anvendes brainstorming til at skabe ideforbedringer på to tidligere fremførte ideer, samt skabe nye løsningsforslag. Rating-metoden med de 4 trin: Valg af kriterier, vægtning af kriterierne, individuel vurdering samt sammentælling og valg af ide. I casen bruges rating-metoden til at vurdere på tre udvalgte ideer fra brainstormingen, for at se om ideerne er bæredygtige, dvs. om det forventede resultat står i relation til den indsats, der skal til for at nå målet. Et projektmandat med punkterne formål, bidrag til organisationen, tidshorisont, økonomi, bindinger (herunder kvalitetskrav), mål og delmål, succeskriterier samt evaluering. I casen bliver projektmandatet udarbejdet mellem projektlederen og to ansatte, for herefter at blive godkendt af ledelsen. Projektmandatet er projektets aftalegrundlag, som sikrer, at der ikke er nogen tvivl om de overordnede rammer, som projektet udarbejdes indenfor. En SWOT-analyse, som står for Strenghts, Weaknesses, Opportunities og Threats. SWOT analysen er ligeledes et velegnet værktøj til at vurdere, om en ide er bæredygtig. I casen udarbejdes en SWOT-analyse på den ide, som scorede bedst under rating-metoden, og således supplerer SWOT-analysen rating-metoden. Identificerede svagheder og trusler fra SWOT analysen bliver efterfølgende anvendt i en risikoanalyse. En interessentanalyse som beskriver og analyserer de enkelte interessenter til et projekt. I casen anvendes en interessentanalyse til at udarbejde en involveringsstrategi i forhold til interessenterne for at sikre opbakning til projektet, samt forebygge og imødekomme evt. konflikter. Følgende afsnit er struktureret efter Thorborgs projektplan med faserne ide/behov, analyse, planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering (Thorborg IV ). 6.1 Fase 1. Ide / behov Nedenunder beskrives, hvordan udviklingsprojektet i Real3D begyndte: Under en kaffepause i virksomheden Real3D taler to ansatte løst sammen om nye ideer til udvikling af virksomhedens produkter. Den ene ansatte synes, at det kunne være fint at udvikle et software program, der kan lave en 3D model (billede) af tænderne via tandlægens kamera.

6 Side 6 af 18 Den anden ansatte har en ide om at udvikle et software program til kamera, som udarbejder en 3D model (billede) af fx et hus til brug for, når man skal sælge og vise et hus frem. Begge ansatte er interesseret i at arbejde sammen, fordi de to ideer ligner et arbejde indenfor samme fagområde. De kender nogen af hinandens kompetencer, og de beslutter sig at se nærmere på mulighederne. De mødes efterfølgende til et enkelt møde og drøfter mest koncepter og mulige ideer. De har mange ideer, men hvordan skal de gribe det an? Hvad er det rigtige koncept, og hvem skal involveres? Brainstorming I fase 1, Ide/behov, kan teknikken Brainstorming bruges med fokus på at udvikle og konkretisere nye ideer til at lave en 3D model fra tænderne (ide 1) eller et 3D model fra huset (ide 2). De ansatte kan benytte denne teknik og fx stille følgende spørgsmål: 1. Hvor overlapper de to ideer hinanden? 2. Hvad kræves det at udvikle og gennemføre ide 1 og ide 2? 3. Hvilken behov hos kunden kan ide 1 og ide 2 dække? 4. Har vi nogen andre gode ideer? Resultat af brainstormingen: De to ansatte finder ud af, at en fælles faktor for de to ideer er det grundlæggende 3D system. Ide 1 og ide 2 kan baseres på et fælles udviklingsprojekt. Både ide 1 og ide 2 kræver omfattende ressourcer og specialviden indenfor flere fagområder. Begge ideer har ligeledes brug for at kunne blive demonstreret og solgt på en nem og effektiv måde. En løsning på dette kunne være at udveksle billeder fra en multimedia telefon, som har forbindelse med en server på internettet. Ideerne kunne opfylde fremtidige kunders behov for hurtigt, let tilgængelig og detaljeret information. De to ansatte får flere andre gode ideer under brainstormingen bl.a. en 3. ide om at lave 2D billeder fra mobiltelefoner om til 3D billeder. De ansatte beslutter sig for at arbejde videre med ide 1, 2 og Rating-metoden Resultaterne af brainstormingen, ide 1, 2 og 3, kan vurderes via rating-metoden for at se, om ideerne er bæredygtige, dvs. om det forventede resultat står i relation til den indsats, der skal til for at nå målet. I rating metoden udvælges nogle kriterier for at sammenligne ideer 1, 2 og 3. De ansatte kan fx vælge følgende relevante kriterier: Rating 0-2 hvor 2 er bedst. Vægtningen er udarbejdet af medarbejderne i forhold til vigtighed af kriterier Vægtning Ide 1 (Tand) Ide 2 (Hus) Ide 3 (Mobil) Lav Kompleksitet

7 Side 7 af 18 Forventninger til produktet Antal af biprodukter Lav Økonomi Lav Tid Lav Risiko Total Via rating-metoden bliver det tydeligt, at ide 3 er den mest bæredygtige, da ideen scorer højst i de udvalgte kriterier, og dermed er den mest egnet til et udviklingsprojekt. Derudover finder de to ansatte ud af, at processen omkring videreudvikling af ide 3 på nogle områder kan overføres til videreudviklingen af de to andre ideer. Markedet kan dog have ændret sig undervejs, så de ansatte planlægger at revurdere ide 1 og ide 2 igen ved afslutningen af udviklingsprojektet baseret på ide Fase 2: Analyse Ide 3 viste sig under rating-metoden at være den mest bæredygtige ide til et udviklingsprojekt. I forhold til projektet vil det nu være et egnet tidspunkt at definere et projektmandat for at sikre, at der ikke er nogen tvivl om de overordnede rammer, som projektet udarbejdes indenfor. Efter aftale med ledelsen udarbejdes projektmandatet mellem projektlederen og de to ansatte. I forhold til dette udviklingsprojekt giver det god mening, at projektmandatet, udover punkterne formål, bidrag til organisationen, tidshorisont, økonomi, bindinger (herunder kvalitetskrav), rummer punkterne mål og delmål, succeskriterier samt evaluering, da disse også spiller ind på projektets rammer. Udover et projektmandat vil det ligeledes være et egnet tidspunkt at udarbejde en interessentanalyse til brug for en involveringsstrategi i forhold til interessenterne, dels for at sikre opbakning til projektet, dels for at forebygge og imødekomme evt. konflikter. I nedenstående præsenteres projektmandatet til udviklingsprojektet Formål med projektet At fremme brug af kommunikation og billeder fra kamera eller multimedia telefoner via 3D modeller. At levere en let tilgængelig præsentation af 3D billeder på internettet eller på multimedia telefon. At specialisere sig og levere 3D modeller indenfor nye særlige markedssegmenter, herunder mediabranchen, medicobranchen og mæglerbranchen Bidrag til organisation Øge den økonomiske omsætning via salg af nye produkter i markedet indenfor 3D udvikling.

8 Side 8 af 18 Øge fremtidige udviklingsmuligheder indenfor 3D produkter Type af projekt Projektet klassificeres som produktudviklingsprojekt indenfor IT og Telekommunication, og det er et åbent projekt, idet flere af virksomhedens ansatte er direkte involveret. Projektet vil primært foregå internt i Real3D, og kun enkelte dele af konceptet laves muligvis eksternt. I opstarten er projektet fortroligt, men dette kan dog ændre sig undervejs, fx når Real3D har taget patent på udviklingen af deres produkt Afgrænsning af projektet Projektets tekniske løsning koncentrerer sig hovedsageligt om billeder af møbler og personer. Projektet skal udvikles til android og iphone markedet. Produktet må ikke kræve specialudstyr til kameraer og multimedia telefoner SWOT analyse På dette tidspunkt i projektmandatet vil det være udbytterigt at lave en SWOT analyse for at identificere de forskellige styrker, svagheder, muligheder og trusler. S Styrker W Svagheder Lav investering Stor kunde database Automatiseret SAAS Global marked Initiel investeringsrisiko Forskning Mange formater af kamera/multimediatelefon Kompetencer O Muligheder T Trusler Solid udviklingsplatform til at udvide funktionalitet samt andre projekter Produkt modning Biprodukter Markedsændringer Lang tidshorisont på produkt Opfyldelse af kvalitets- og kundekrav Understøttelse af mange 3D fil-formater Eksisterende patenter SWOT analysen gentages efter behov i Real3D for at se, om der opstår nye trusler eller om mulighederne har forandret sig. Real3D benytter SWOT analysen til at imødekomme mulige trusler og opstiller en strategi med tilhørende handlingsplan med aktiviteter. Derudover anvendes SWOT analysen også som input til en risiko analyse Tidshorisont Tidshorisonten estimeres til 6 måneder fra og med februar til og med juli 2012.

9 6.2.7 Økonomi Udgifter Side 9 af 18 Der forventes personaleudgifter for omkring 2 MDKK omfattende 2 medarbejderne, 1 projektleder og en styregruppe på 2 personer. Udgifter til IT, herunder server og pc inklusiv programmer vil beløbe på omkring DKK. Kommercielle aktiviteter, inklusiv rejser er budgetteret til DKK. Indtægter På det private marked forventes indtægter fra iphone og android marked på DKK indenfor de første 4 måneder efter lancering, og 0,5 MDKK indenfor et år efter lancering. Forventet omsætning herefter er 0,5 MDKK om året. På det professionelle marked forventes en indtægt på omkring DKK om året Bindinger Arbejdsprocessen vil for medarbejderne inkludere en test-drevet udviklingsform. Databehandlingen forventes stor og krævende, og derfor lægges der op til at bruge Intel s bibliotek til udvikling af algoritmerne. Flere specifikke detaljer om udviklingen og krav til dokumentation findes i afsnittet om logbog og kvalitet. Relevante kvalitetsstandarder inkluderer ISO/IEC 90003:2004 V, som forventes overholdt Interessenter Nedenstående findes en sammenfatning af projektets interessenter, og deres involvering i forhold til den fase (F1-F6), som projektet befinder sig i. For uddybende interessentanalyse jf. bilag. Interessent Orientering Information Lytte Involver Konkurrenter F1-F6 Myndigheder F1 = Ide/behov F5 F2 F6 Kunder F5, F6 Opdragsgivere F3, F4, F5 F1, F2, F6 Projektleder Projektmedarbejdere Interne afdelinger Eksterne konsulenter F2 = Analyse F3 = Planlægning F4 = Gennemførsel F5 = Implementering F6 = Evaluering F1-F6 F1 F2, F6 F3, F4, F5 F3, F5 F1, F6 F2, F4 F2 F4, F5 F3 Bemærk at interessenternes rolle og indflydelse på projektet kan flytte sig undervejs i projektforløbet, og konkurrenterne skal der holdes nøje øje med gennem hele forløbet. Andre interne afdelinger bliver også involveret, så de kan laver forberedende arbejde som for eksempel at oprette en passende IT infrastruktur.

10 6.3 Fase 3: Planlægning Til brug for planlægning anvender Real3D en Gantt chart model som planlægningsværktøj Gantt chart Gantt chart modellen indeholder mål og delmål, milepæle, afhængighed, prioriteringer, tidsestimering samt ressourcer. Side 10 af 18 For at lette og præcisere tidsestimeringen er det en god ide at tidsestimere delmålene i stedet for målene. Real3D benytter matematiske værktøjer i forbindelse med tidsestimeringen. I planlægningen anvendes milepæle, og fx i slutningen af april måned har projektet en vigtig milepæl omhandlende de tekniske løsninger. Ved milepælen beslutter Real3D at arbejde videre på understøttende teknologier, og de har mulighed for at outsource dele af udviklingsprojektet, som applikationsudvikling til android og iphone. Udover en Gantt chart model anvender Real3D SMART-formuleringen som huskeliste til målkrav. 6.4 Fase 4: Gennemførsel Fase 4, gennemførsel, hører i en produktudvikling meget tæt på planlægningsfasen. Indenfor udviklingsprojektet har Real3D både brug for at vide opgavens omfang samt de økonomiske og tidsmæssige ressourcer for at sikre produktets kvalitet (optimal opgaveløsning). Sammenhængen mellem de tre parametre illustreres i følgende tegning. VI Opgaveomfang

11 Side 11 af 18 Produktets kvalitet Omkostninger Tid Derudover er det ligeledes vigtigt at afklare projektgruppens kompetencer, samt gruppens organisering og ansvarsplaceringer Projektsgruppens organisering Nedenstående skema viser projektgruppens organisering. Projektgruppens organisering Styregruppen Adm. direktør Teknisk direktør Projektleder Udvikling og ledelse Projekt medarbejderne Matematisk + logik udvikling Grafisk udvikling Projektgruppens kompetencer og ansvarsplaceringer CEO Søren Madsen Administrerende direktør med 16 år erfaring indenfor ingeniørmæssig produkt udvikling og forretning. Erfaring fra IT, telekommunikation, sikkerhed og medico branchen. Meget engageret indenfor ideudvikling og udvikling af produkter. CTO - Casper Espersen Teknisk direktør med 12 år erfaring indenfor software udvikling. Erfaring som software arkitekt og god til at udvælge og anvende standardløsninger indenfor IT udvikling. Projektleder - Stine Vagn Projektleder og ansvarlig for projektets gennemførsel. Hun kender til de forskellige discipliner indenfor projektledelse og styring, og hun spiller en stor rolle i udvikling af projekttidsplanen og mødeplanlægning. Varetager kommunikationen med den øvrige ledelse ifm. afrapportering af projektet. Matematik Programmør - Sune Nielsen Matematisk baggrund indenfor automation og billedbehandling, og har 10 års erfaring som programmør. Ansvarlig for udvikling af algoritmer og bagvedliggende logik. Grafisk Programmør - Carsten Jakobsen Dygtig programmør med erfaring i de nyeste teknologier indenfor grafisk udvikling og specielt 3D. Godt kendskab til software arkitektur Projektgruppens ledelsesstil I udviklingsprojektet benyttes situationsbestemt ledelse med fokus på projektmedarbejderne. Ledelsesstilen varieres efter ud fra medarbejderne og deres forskellige behov for styring, træning og opbakning under projektet.

12 6.4.4 Logbog, kvalitet og kommunikation Side 12 af 18 I udviklingsprojektet oprettes en form for logbog, hvor der registreres den nødvendige dokumentation for monitorering af projektforløbet. Real3D anvender forskellige IT værktøjer til dokumenthåndteringen, som kan ses i nedenstående skema. IT værktøjets formål Beskrivelse af projekt, produkt, arbejdsprocesser, interne møder mv. Bygge-server Kildedata opbevaring Udviklingsplatform Kildetest system til automatisk test Test dækning og kildekode analyse Matematisk platform Kalender og mødeindkaldelse Navn Dokuwiki CCNet Git Microsoft Visual Studio Nunit og Google Gtest Ncover Intel Performance Libraries Outlook Den interne kommunikation er altafgørende i forbindelse med videndeling og samarbejde. Hertil anvendes Real3D Dokuwiki. Dokuwiki bruges også i det daglige arbejde og er let tilgængeligt. Det giver et overblik over historik, og hvem afsenderen er. Endvidere giver det automatisk information om opdaterede ændringer til alle ansatte. I Real3D benyttes løbende kildekodeanalyser, automatiske tests og målinger som kontrol af produktets kvalitet. Real3D følger ISO standard i projektet, som lægger op til at bruge best practice indenfor software udvikling Risikovurdering I forlængelse af kvalitetsstyringen vælger Real3D at foretage deres risikovurdering, hvor de identificerer produktets risici og udarbejder en plan for, hvordan der tages højde for de væsentligste risici (risiko score på min. 3). Nedenstående skema er et udtræk af risikovurderingen. Risiko beskrivelse Projektet passer ikke ind i Real3D Projektet forsinkes pga. sygdom Risiko kategori Forandringsproces Tidsplanbudget Projektet lanceres på markedet af en konkurrent Projektets relevans Manglende opbakning fra ledelsen Interne udfordringer Risiko faktor Medium Medium Medium Høj Høj Risiko sandsynlighed Kunderne køber ikke produktet Projektet relevans Lav Lav Medium Medium Medium Risiko score

13 Handlingsplan - - Vurdering af konkurrenternes produkter Information og involvering af ledelsen Side 13 af 18 Salgsstrategi indeholder gratis prøvetid Justeringer/ændringer Under gennemførslen af udviklingsprojektet er der fokus på styring, opfølgning på delmål, specificering af krav, samt tilpasning til ændringer. Styregruppen gennemgår og vurderer projektets mandat minimum ved hver milepæl. En handlingsplan udarbejdes, hvis delmålene ikke er opfyldt. Således vurderes fremskridt løbende og med bestemte intervaller. 6.5 Fase 5: Implementering I denne fase er udviklingsprojekt nu afsluttet, og projektgruppen fremlægger resultatet for styregruppen. Styregruppen godkender produktet, og marketing afdelingen varetager dernæst salgsstrategien og promotion, bl.a. indeholdende bruger tests hos kunder. 6.6 Fase 6: Evaluering Nedenstående skema anvendes til evaluering af udviklingsprojektet. Evalueringsemner Projektets mål og delmål Udviklet produkt Tidsplan, budget og ressourceramme Planlægningserfaringer Styringserfaringer Evaluering i forhold til Oprindelig mål Kvalitet og kundernes tilfredshed Oprindelig tidsplan, budget og ressourceramme Gode og dårlige erfaringer Gode og dårlige erfaringer Real3D vil benytte iphone/android applikations marked til at indhente tilbagemeldinger og evaluering fra kunderne. Til indsamling af erfaringer indenfor planlægning og styring laves en intern undersøgelse i Real3D i form af interview med projektgruppen. 7 Diskussion og Vurdering Generelt kan Thorborgs projektstyringsmodel i første omgang virke omfattende, men den er gennemtænkt, grundig og kommer godt rundt om projektstyringens kunst. Frem for alt giver modellen et overblik både før, under og efter projektet, og modellens enkelte faser er i høj grad egnet til udviklingsprojekter indenfor IT og telekommunikation. De forskellige metoder og værktøjer anvendt i casen er udvalgt, fordi jeg er af den opfattelse, at de supplerer hinanden godt. Derudover finder jeg metoderne og værktøjerne let anvendelige, og i brugen af dem (under arbejdsprocesserne) øges motivationen for projektet og forståelsen for produktet. Det er dog væsentligt at projektmedarbejderne er opmærksomme på, at anvendelsen af metoderne og værktøjerne ikke udelukker fejl. Det vil sige, at projektgruppen stadig kan foretage fejlvurderinger.

14 Side 14 af 18 Indenfor ideer og ideudvikling kan de adskillige værktøjer som Thorborg forslår bruges til at undersøge problemet og til at åbne nye muligheder, hvis man kombinerer disse med Thorborgs kriterier kan man lede op til en matematisk beslutningsprocess som kan hjælpe til at tage beslutningen. Ide/behov, selve projektstyringsmodel er god til at omfatte hele opgaven men det kan være svært at definere hvornår selve ide bliver til et analyse af projektet, fordi dette kræver ressourcer indenfor virksomheden. Efterfølgende forventes at mandatet bliver udarbejdet i analyse fase. Typisk vil arbejdet fra at udforme mandatet bliver givet til projektlederen, som er med til at udarbejde mandatet i analyse fasen. Det er styregruppen som har den endelig beslutning til at starte gennemførslen af projektet og giver her mandatet videre til projektgruppen. SWOT analyse er et god eksempel på en kreativ analyse som er nemt at udføre. Faren med denne metode er dog at man ikke kommer nok omkring de forskellige emner og ender op med en uoverskuelig liste af emner. For at forbedre metoder kan man tilpasser den til at omfatte nogen kategorier som er prædefineret og hvis efter analysen viser at ikke alle kategorier er belyst kan man prøver at finde flere. Hvis da er mange ideer kan det også være en id at gruppere disse indenfor nogen hovedområder eller de samme kategorier. Analyse fasen er generelt styret omkring projektmandatet og belyse nogen af de vigtige faktorer som burde klarlægges i hvert projekt. Interessentanalyser hjælpe til at både lave en undersøgelse mod eksterne og interne interessenter og er en forløber til at opstille et kommunikationsplan. Det kan være svært for de ansatte at faktisk udfylde projektmandatet uden en ordentligt markedsanalyse gennem støtte af andre afdelinger som marketing. Denne problemstilling kunne løses hvis virksomheden er mer drevet indenfor innovationskulturen og afsætter den nødvendige tid og ressourcer til innovative opgaver. Ligeledes er det svært for projektlederen i analyses projektmandat at snakker om ressourcer, når man ikke har gennemført en delmål, planlægning og tidsestimering, dels fordi ressourcer er meget afgørende i økonomien af den type af arbejdsopgave, som udviklingsprojekter er og de nødvendige kompetencer betyder meget i forhold til tiden som opgaven får. I selve planlægningsfasen berøres opdeling i mål og delmål som er klassisk indenfor produktudvikling, vigtigt er også afhængighed af aktiviteter eller produkter. Fokus på den kritiske sti indenfor projektet er en af de vigtig ting at berøre indenfor implementering og en opbyggelse af gantt projekt eller anden it udstyr er en hjælp i denne fase. For selve tidsestimering vil det dog være klog at tage udgangspunkt i nogen eksisterende færdiggjort projekter fra samme karakter. Efter bedømning af det nye projektets omfang i forhold til det færdiggjorte kan man enten skalere tiden op eller ned. Brug dette som et ekstra check til at sikre at ingen væsenylige deler er overset. Risikovurdering er en hjælp til at gøre projekt overvejelser mer konkret og er en god anledning til at lave et handlingsplan. Gennemførsel fasen. Det som undrer mig med Thorborgs fasemodel og forklaring af disse principper, er, at det ser ud til at styregruppen eller projektleder er nød til at udarbejde et model med brug af de passende interessenter, men at der ikke bruges samme indgang med værktøjer til at informere de nye medarbejderne om projektet og inddrage dem i de samme teknikker. Fordelen med denne type af værktøjer er, at der bevist øges forståelse for opgaven og for de udfordringer, som

15 Side 15 af 18 ligger i opgaven. Ide behov Logbog og kvalitet Dokumentation i et projekt er vigtigt. Herunder at opstille en liste over hvilke ting man vil føre log over, som møder, notater. Indenfor produktudvikling og innovationstunge virksomheder er der nogen gange et helt regelsæt af dokumenter og standards som skal benyttes og som væsenligt forsinker arbejdet og i den modsatte side er der virksomheden som mangler en formaliseret mode til at holde møde og mangel af arbejdsprocesser sådan at det har en stor negativ indflydelse på fremgang af projektet. Kvalitet ligger meget skjult i Thorborg styringsmodel og fortjener en god indarbejdelse fra starten af projektet. Det er vigtigt i projektet at sætte sig ind i standarden, som forventes at overholde på grund af projektet eller produktets art og bruge disse standarden i gennemførsel af projektet. Ellers vil man ende op med at opbygge en teknisk efterslæb i forhold til eventuel manglende dokumentation, tests, godkendelser og produktkrav. I evalueringsfasen, giver succeskriterier en mulighed for at drage nytte af erfaringer og ikke mindst til at vurdere projektets resultater. Generalt er værktøjer er til gavn af projekter i de faser, som er belyst, men kan give anledning til overfortolkning af resultatet. Primært gør de værktøjer gavn, fordi det er udfordrende at bruge nogen af disse værktøjer, og værktøjer kan præsenteres som et seriøst leg indenfor opgaven. 8 Konklusion I opgaven ønskede jeg at belyse: Hvilke fordele kan virksomheden Real3D drage af at anvende en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer i et udviklingsprojekt fra idefase til levering af et kompleks produkt på markedet? En struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer kan resultere i følgende fordele i et udviklingsprojekt: En projektplan kan give en samlet oversigt arbejdsopgaverne og den nødvendige disposition for, hvordan arbejdes skal gribes an. En brainstorming kan være en effektiv teknik til ideudvikling og til at skabe ideforbedringer. Rating-metoden kan være anvendelig i forhold til at vurdere om en ide er bæredygtig, dvs. om det forventede resultat står i relation til den indsats, der skal til for at nå målet. En SWOT analyse kan være et velegnet værktøj til at vurdere og få overblik over, om en ide er værd at bruge ressourcer på. Et projektmandat kan sikre, at der ikke er nogen tvivl om de overordnede rammer, som projektet udarbejdes indenfor....evaluering? En interessentanalyse kan give overblik over de enkelte interessenter til et projekt og klarlægge deres krav og forventninger. Herved kan interessentanalyse hjælpe til med at sikre opbakning til projektet, samt forebygge og imødekomme evt. konflikter.

16 Side 16 af 18 Samlet set vil en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer bidrage til at optimere Real3D's udviklingsprojekt, og hermed øge muligheden for at skabe et bedre produkt, der kan konkurrere på det internationale marked. 9 Perspektivering Selve projektstyringsmodel og værktøjer kan også anvendes i andre fremtidige udviklingsprojekter fra Real3D, og dermed lede op til en general forbedring af Real3D's produkter. Det kan også undersøges projektleders rolle, holdninger og kompetencer i de forskellige faser og den rolle som projektleder kan bidrage med når man bruge disse værktøjer er et emne som man kan sætte mer fokus på. Samt videreudvikling fra disse værktøjer i projektstyring så de bliver endnu skarpere og smartere at bruge i forskellige sammenhænge. Efter selve interessentanalyse vælges at fremstille en kommunikationsplan, man kan også tager skridtet videre og implementerer et ansvar diagram for de enkelte aktiviteter som indeholde både opgaven og dokumentation, men da dette er meget omfattende er dette ikke behandlet i denne rapport. 10 Bilag 10.1 Brainstorming Uddrag af brainstorming til ideeudvikling indenfor temaet 3D. Tænder i 3d til at lave knustig tænder, Møbler til websider i 3D, Personens ansigter i 3D, Personidentifikation fra 3D karkateristiker, Tøjforretningen som hjælper at passe tøj. Matematisk model til vidersalg. Produkt demonstrationer fra mobiltelefonen i 3D. Internet møbler forretninger med billede i 3D. Bilsalg med alle siden fra bilen i 3D. Mennesker med deformiteter, måling af deformiteter i 3D. Arkitekter til pladsbeskrivelse me bevisførelse i 3D billeder. Fotografer til at lave 3D effekter. Internet tilbydning som SAAS. Kolissionsprevention til biler gennem 3D visualisering. 3D rekonstruktion fra statuer Interessentenanalyse Emne Konkurrenter Mundigheden Kunder Opdragsgiver Projektleder Identifikation af interessenter Ydelser, krav forventninger Vigtighed i forhold til projekt 3Shape, Damvig Minimal brug Vigtig hvis lignende løsning ISO standarder Arbejdsmiljø Profit Medvirker Private bruger Fotografer Brugervenlig Nemt, Billigt Kunden er kongen og kunden er Intern i virksomheden Investor, kvalitet, levering Involverende rolle Intern i virksomheden Gennemføre Tværfaglighed Opfølgning Stor

17 Interesse i projekt Mulig aktivitet Holdning til projektet Magt position til projekt kommer på marke ingenting Interesseret Ingen Specifik kundekreds som har specifik formal Påvirke marked Influere produktet og udviklingen Købelyst eller afholdenhed Højt Specificere krav, følge faser Negativ Ingen Uvidende Involveret og driver Højt Side 17 af 18 Styre og lede medarbejderne Accepteret opgaven Konkurrenter Mundigheden Kunder Opdragsgivere Projektleder Projekt medarbejderne Interne afdelinger Eksterne konsulenter 10.3 Tidestimering 10.4 Risiko analyse 11 Kildefortegnelse I. John B Miner (2007), Organizational behavior - From theory to practice, ISBN II. Projektstyring, Danmarks Statistik, III. Globalisering af videnstungt arbejde (2005), Teknologirådet videnstungt_arbejde_projektbeskrivelse.pdf IV. Peter Nielsen (2004), Personale i vidensøkonomien - Innovation, vidensorganisationer og kompetenceudvikling i det nye årtusinde, Aalborg Universitetsforlag ISBN

18 V. Thorborg, Steen (2011), Projektstyring, Hans Reitzel Forlag ISBN Side 18 af 18 VI. ISO/IEC 90003:2004. Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software ISO/IEC 9003:2004. VII. Lewis, James P. (2005). Project Planning, Scheduling & Control, 4E. McGraw Hill. ISBN

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig

På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig Det Danske Ledelsesakademis konference, Aalborg Universitet, 6.- 7. december, 2010 På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig projektledelse

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere