Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen"

Transkript

1 Side 1 af 18 Projektopgave i projektstyring: Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Forfatter Steven Clauwaert Underskrift Vejleder Allan Laumann Organisation 2B1Group i samarbejde med Køge Handelsskole Dato: 27 februar 2012

2 Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Virksomhedsbeskrivelse Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode Data Fase 1. Ide / behov Brainstorming Rating-metoden Fase 2: Analyse Formål med projektet Bidrag til organisation Type af projekt Afgrænsning af projektet SWOT analyse Tidshorisont Økonomi Bindinger Interessenter Fase 3: Planlægning Gantt chart Fase 4: Gennemførsel Projektsgruppens organisering Projektgruppens kompetencer og ansvarsplaceringer Projektgruppens ledelsesstil Logbog, kvalitet og kommunikation Risikovurdering Justeringer/ændringer Fase 5: Implementering Fase 6: Evaluering Diskussion og vurdering Diskussion og vurdering Konklusion Perspektivering Bilag Brainstorming Interessentenanalyse Tidestimering...18

3 Side 3 af Risiko analyse Kildefortegnelse Indledning Tidligere har projektarbejdsformen taget sit udgangspunkt i bygge- og anlægsprojekter, hvor projektets mål har været entydigt og klart fx. bygning af en ny bro eller anlæggelse af en ny golfbane. I dag har projektarbejdsformen dog bredt sig og er efterhånden velkendt i alle typer organisationer, private såvel som offentlige, omend der er stor forskel på den måde, arbejdsformen bliver praktiseret i forskellige sammenhænge, afhængigt af branche- og kulturbestemte forhold. Fra at projekter for mange virksomheder var undtagelsen, er det mange steder i dag reglen. Samtidig går udviklingen mod, at omverdenen og virksomhederne bliver mere og mere komplekse og dynamiske, og således stiger kompleksiteten i projekterne også. I de senere år er behovet for en professionel ledelse og styring af projekter derfor øget markant, og projekternes succes er blevet stadig mere vitalt for virksomhedens udviklings- og overlevelsesevne i et internationalt og globalt marked. Indenfor de såkaldt vidensintensive erhverv har der i de senere år været en betydelig vækst målt i både brancheomsætning og antal beskæftigede. Vidensintensive virksomheder udvikler og videreformidler viden i form af uddannelse, rådgivning, konsulentydelser, databehandling samt udvikling og implementering af software. I arbejdet med at skabe nye innovative produkter kan vidensintensive virksomheder indenfor IT-branchen ofte opleve udfordringer i forhold til projektstyring, og flaskehalse, budgetoverskridelser eller kuldsejlede projekter er ikke et ukendt fænomen i denne branche (Danmarks statistik II ). Flere gange gennem min karriere har jeg oplevet, at når et projekt er meget forankret i et udviklings- og forskningsmiljø indenfor IT-branchen tabes fokus på de forskellige faser, som eksisterer i et udviklingsprojekt, og i værste tilfælde kan produktet ikke leve op til krav og succeskriterier, bl.a. fordi man ikke har overvejet og analyseret forhindringer og muligheder, som opstår undervejs. Derfor ønsker jeg i denne opgave at belyse, hvordan en struktureret projektstyringsmodel samt metoder og værktøjer kan benyttes i et udviklingsprojekt, og hvilke fordele projektet kan drage af dette. 1.1 Virksomhedsbeskrivelse I denne opgave vil jeg konstruere en case udformet på baggrund af mine tidligere arbejdserfaringer fra flere vidensintensive virksomheder indenfor IT-branchen, alle med base i Danmark. Casen omhandler en privat virksomhed indenfor IT-branchen, som leverer software indenfor billedbehandling bl.a. til multimedia telefoner og kameraer. Virksomheden hedder Real3D, og er geografisk placeret i København. Real3D er grundlagt i 2008, og har 9 ansatte, hvoraf der er to direktører og en projektleder. En ekstern virksomhed benyttes til at varetage personaleadministrative forhold, og i perioder benyttes ligeledes eksterne konsulenter i forbindelse med projekter. I virksomheden anvendes der ikke et bestemt overordnet ledelseskoncept, men ledelsesstilen er præget af en rationel optik og tilgang. I projekterne benyttes en logisk fasemodel indeholdende

4 faserne målsætning, planlægning, gennemførelse og evaluering, samt Lean principper og evt. arbejdsmetoden SCRUM. Ledelsen i Real3D har besluttet, at virksomheden fremover skal fokusere på: at specialisere sig indenfor 3D rekonstruktion. at øge antal markedssegmenter nationalt såvel som internationalt. 2 Problemstilling Side 4 af 18 Den teknologiske udvikling og virksomhedernes internationalisering har øget mulighederne for at frigøre en række arbejdsfunktioner fra bindinger af tid og rum og dermed kunne flytte rundt på dem. Informationsteknologien og net-baserede serviceydelser giver nye muligheder for mobilitet. Det er blevet billigere og nemmere at flytte arbejdsopgaver, så de kan løses rundt om i verden. Konsekvenserne af teknologiens udbredelse og grænseoverskridende aktiviteter byder på store udfordringer, med tilsvarende store muligheder, for det fremtidige arbejdsmarked. For at imødekomme disse udfordringer ønsker ledelsen i Real3D at optimere deres udviklingsprojekter for at skabe bedre produkter, der kan konkurrere på det internationale marked. Virksomheden har tidligere oplevet problemer i forbindelse med deres projekter bl.a. i form af overskridelse af budgetter og deadlines, samt tilfælde hvor produktet ikke kunne leve op til krav og succeskriterier. 3 Problemformulering Ud fra nedenstående problemformulering ønsker jeg hermed i denne opgave at belyse: Hvilke fordele kan virksomheden Real3D drage af at anvende en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer i et udviklingsprojekt fra idefase til levering af et kompleks produkt på markedet? 4 Afgrænsning Denne opgave afgrænses til at omhandle et udviklingsprojekt i en privat og vidensintensiv virksomhed i IT-branchen med de arbejdsformer og kulturbestemte forhold, som generelt er gældende for denne branche. Organisatoriske rammer og kulturbestemte forhold bliver ikke berørt i opgaven, da dette ligger uden for opgavens størrelse. En specifik og detaljeret projektplan udarbejdes ikke i opgaven, da det er den overordnede projektstyringsmodel, metoder og værktøjer, som ønskes belyst. For eksempel nævnes de væsentligste risici og handlingsplan derpå, i stedet for at præsentere en komplet risikoanalyse. Tilsvarende belyses produktets kvalitet og krav til dokumentation kun overordnet, men begge foregår som understøttende aktiviteter, der løbende planlægges og tages højde for gennem hele forløbet. Yderligere bliver marketing og salg af produktet ikke uddybet i detaljer i denne opgave.

5 5 Metode Side 5 af 18 Denne opgave tager udgangspunkt i en fiktiv case udformet på baggrund af mine tidligere arbejdserfaringer. Opgaven har til formål at belyse, hvilke fordele case-virksomheden Real3D kan drage af at anvende en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer i et udviklingsprojekt. Da casen rummer et udviklingsprojekt i en vidensintensiv virksomhed i den private servicesektor, har jeg valgt at tage udgangspunkt i Steen Thorborgs bog Projektstyring (Thorborg IV ), som fokuserer på projektarbejde, der bliver gennemført i servicesektoren. Af projektstyringsmodel, metoder og værktøjer har jeg valgt at anvende følgende: 6 Data En projektplan med faserne ide/behov, analyse, planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering. I casen benyttes projektplanen til at give en samlet oversigt arbejdsopgaverne og den nødvendige disposition for, hvordan arbejdes skal gribes an. Brainstorming som er en effektiv teknik i forbindelse med ideudvikling. Teknikkens styrke er, at den er hurtig og let at gennemføre. I casen anvendes brainstorming til at skabe ideforbedringer på to tidligere fremførte ideer, samt skabe nye løsningsforslag. Rating-metoden med de 4 trin: Valg af kriterier, vægtning af kriterierne, individuel vurdering samt sammentælling og valg af ide. I casen bruges rating-metoden til at vurdere på tre udvalgte ideer fra brainstormingen, for at se om ideerne er bæredygtige, dvs. om det forventede resultat står i relation til den indsats, der skal til for at nå målet. Et projektmandat med punkterne formål, bidrag til organisationen, tidshorisont, økonomi, bindinger (herunder kvalitetskrav), mål og delmål, succeskriterier samt evaluering. I casen bliver projektmandatet udarbejdet mellem projektlederen og to ansatte, for herefter at blive godkendt af ledelsen. Projektmandatet er projektets aftalegrundlag, som sikrer, at der ikke er nogen tvivl om de overordnede rammer, som projektet udarbejdes indenfor. En SWOT-analyse, som står for Strenghts, Weaknesses, Opportunities og Threats. SWOT analysen er ligeledes et velegnet værktøj til at vurdere, om en ide er bæredygtig. I casen udarbejdes en SWOT-analyse på den ide, som scorede bedst under rating-metoden, og således supplerer SWOT-analysen rating-metoden. Identificerede svagheder og trusler fra SWOT analysen bliver efterfølgende anvendt i en risikoanalyse. En interessentanalyse som beskriver og analyserer de enkelte interessenter til et projekt. I casen anvendes en interessentanalyse til at udarbejde en involveringsstrategi i forhold til interessenterne for at sikre opbakning til projektet, samt forebygge og imødekomme evt. konflikter. Følgende afsnit er struktureret efter Thorborgs projektplan med faserne ide/behov, analyse, planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering (Thorborg IV ). 6.1 Fase 1. Ide / behov Nedenunder beskrives, hvordan udviklingsprojektet i Real3D begyndte: Under en kaffepause i virksomheden Real3D taler to ansatte løst sammen om nye ideer til udvikling af virksomhedens produkter. Den ene ansatte synes, at det kunne være fint at udvikle et software program, der kan lave en 3D model (billede) af tænderne via tandlægens kamera.

6 Side 6 af 18 Den anden ansatte har en ide om at udvikle et software program til kamera, som udarbejder en 3D model (billede) af fx et hus til brug for, når man skal sælge og vise et hus frem. Begge ansatte er interesseret i at arbejde sammen, fordi de to ideer ligner et arbejde indenfor samme fagområde. De kender nogen af hinandens kompetencer, og de beslutter sig at se nærmere på mulighederne. De mødes efterfølgende til et enkelt møde og drøfter mest koncepter og mulige ideer. De har mange ideer, men hvordan skal de gribe det an? Hvad er det rigtige koncept, og hvem skal involveres? Brainstorming I fase 1, Ide/behov, kan teknikken Brainstorming bruges med fokus på at udvikle og konkretisere nye ideer til at lave en 3D model fra tænderne (ide 1) eller et 3D model fra huset (ide 2). De ansatte kan benytte denne teknik og fx stille følgende spørgsmål: 1. Hvor overlapper de to ideer hinanden? 2. Hvad kræves det at udvikle og gennemføre ide 1 og ide 2? 3. Hvilken behov hos kunden kan ide 1 og ide 2 dække? 4. Har vi nogen andre gode ideer? Resultat af brainstormingen: De to ansatte finder ud af, at en fælles faktor for de to ideer er det grundlæggende 3D system. Ide 1 og ide 2 kan baseres på et fælles udviklingsprojekt. Både ide 1 og ide 2 kræver omfattende ressourcer og specialviden indenfor flere fagområder. Begge ideer har ligeledes brug for at kunne blive demonstreret og solgt på en nem og effektiv måde. En løsning på dette kunne være at udveksle billeder fra en multimedia telefon, som har forbindelse med en server på internettet. Ideerne kunne opfylde fremtidige kunders behov for hurtigt, let tilgængelig og detaljeret information. De to ansatte får flere andre gode ideer under brainstormingen bl.a. en 3. ide om at lave 2D billeder fra mobiltelefoner om til 3D billeder. De ansatte beslutter sig for at arbejde videre med ide 1, 2 og Rating-metoden Resultaterne af brainstormingen, ide 1, 2 og 3, kan vurderes via rating-metoden for at se, om ideerne er bæredygtige, dvs. om det forventede resultat står i relation til den indsats, der skal til for at nå målet. I rating metoden udvælges nogle kriterier for at sammenligne ideer 1, 2 og 3. De ansatte kan fx vælge følgende relevante kriterier: Rating 0-2 hvor 2 er bedst. Vægtningen er udarbejdet af medarbejderne i forhold til vigtighed af kriterier Vægtning Ide 1 (Tand) Ide 2 (Hus) Ide 3 (Mobil) Lav Kompleksitet

7 Side 7 af 18 Forventninger til produktet Antal af biprodukter Lav Økonomi Lav Tid Lav Risiko Total Via rating-metoden bliver det tydeligt, at ide 3 er den mest bæredygtige, da ideen scorer højst i de udvalgte kriterier, og dermed er den mest egnet til et udviklingsprojekt. Derudover finder de to ansatte ud af, at processen omkring videreudvikling af ide 3 på nogle områder kan overføres til videreudviklingen af de to andre ideer. Markedet kan dog have ændret sig undervejs, så de ansatte planlægger at revurdere ide 1 og ide 2 igen ved afslutningen af udviklingsprojektet baseret på ide Fase 2: Analyse Ide 3 viste sig under rating-metoden at være den mest bæredygtige ide til et udviklingsprojekt. I forhold til projektet vil det nu være et egnet tidspunkt at definere et projektmandat for at sikre, at der ikke er nogen tvivl om de overordnede rammer, som projektet udarbejdes indenfor. Efter aftale med ledelsen udarbejdes projektmandatet mellem projektlederen og de to ansatte. I forhold til dette udviklingsprojekt giver det god mening, at projektmandatet, udover punkterne formål, bidrag til organisationen, tidshorisont, økonomi, bindinger (herunder kvalitetskrav), rummer punkterne mål og delmål, succeskriterier samt evaluering, da disse også spiller ind på projektets rammer. Udover et projektmandat vil det ligeledes være et egnet tidspunkt at udarbejde en interessentanalyse til brug for en involveringsstrategi i forhold til interessenterne, dels for at sikre opbakning til projektet, dels for at forebygge og imødekomme evt. konflikter. I nedenstående præsenteres projektmandatet til udviklingsprojektet Formål med projektet At fremme brug af kommunikation og billeder fra kamera eller multimedia telefoner via 3D modeller. At levere en let tilgængelig præsentation af 3D billeder på internettet eller på multimedia telefon. At specialisere sig og levere 3D modeller indenfor nye særlige markedssegmenter, herunder mediabranchen, medicobranchen og mæglerbranchen Bidrag til organisation Øge den økonomiske omsætning via salg af nye produkter i markedet indenfor 3D udvikling.

8 Side 8 af 18 Øge fremtidige udviklingsmuligheder indenfor 3D produkter Type af projekt Projektet klassificeres som produktudviklingsprojekt indenfor IT og Telekommunication, og det er et åbent projekt, idet flere af virksomhedens ansatte er direkte involveret. Projektet vil primært foregå internt i Real3D, og kun enkelte dele af konceptet laves muligvis eksternt. I opstarten er projektet fortroligt, men dette kan dog ændre sig undervejs, fx når Real3D har taget patent på udviklingen af deres produkt Afgrænsning af projektet Projektets tekniske løsning koncentrerer sig hovedsageligt om billeder af møbler og personer. Projektet skal udvikles til android og iphone markedet. Produktet må ikke kræve specialudstyr til kameraer og multimedia telefoner SWOT analyse På dette tidspunkt i projektmandatet vil det være udbytterigt at lave en SWOT analyse for at identificere de forskellige styrker, svagheder, muligheder og trusler. S Styrker W Svagheder Lav investering Stor kunde database Automatiseret SAAS Global marked Initiel investeringsrisiko Forskning Mange formater af kamera/multimediatelefon Kompetencer O Muligheder T Trusler Solid udviklingsplatform til at udvide funktionalitet samt andre projekter Produkt modning Biprodukter Markedsændringer Lang tidshorisont på produkt Opfyldelse af kvalitets- og kundekrav Understøttelse af mange 3D fil-formater Eksisterende patenter SWOT analysen gentages efter behov i Real3D for at se, om der opstår nye trusler eller om mulighederne har forandret sig. Real3D benytter SWOT analysen til at imødekomme mulige trusler og opstiller en strategi med tilhørende handlingsplan med aktiviteter. Derudover anvendes SWOT analysen også som input til en risiko analyse Tidshorisont Tidshorisonten estimeres til 6 måneder fra og med februar til og med juli 2012.

9 6.2.7 Økonomi Udgifter Side 9 af 18 Der forventes personaleudgifter for omkring 2 MDKK omfattende 2 medarbejderne, 1 projektleder og en styregruppe på 2 personer. Udgifter til IT, herunder server og pc inklusiv programmer vil beløbe på omkring DKK. Kommercielle aktiviteter, inklusiv rejser er budgetteret til DKK. Indtægter På det private marked forventes indtægter fra iphone og android marked på DKK indenfor de første 4 måneder efter lancering, og 0,5 MDKK indenfor et år efter lancering. Forventet omsætning herefter er 0,5 MDKK om året. På det professionelle marked forventes en indtægt på omkring DKK om året Bindinger Arbejdsprocessen vil for medarbejderne inkludere en test-drevet udviklingsform. Databehandlingen forventes stor og krævende, og derfor lægges der op til at bruge Intel s bibliotek til udvikling af algoritmerne. Flere specifikke detaljer om udviklingen og krav til dokumentation findes i afsnittet om logbog og kvalitet. Relevante kvalitetsstandarder inkluderer ISO/IEC 90003:2004 V, som forventes overholdt Interessenter Nedenstående findes en sammenfatning af projektets interessenter, og deres involvering i forhold til den fase (F1-F6), som projektet befinder sig i. For uddybende interessentanalyse jf. bilag. Interessent Orientering Information Lytte Involver Konkurrenter F1-F6 Myndigheder F1 = Ide/behov F5 F2 F6 Kunder F5, F6 Opdragsgivere F3, F4, F5 F1, F2, F6 Projektleder Projektmedarbejdere Interne afdelinger Eksterne konsulenter F2 = Analyse F3 = Planlægning F4 = Gennemførsel F5 = Implementering F6 = Evaluering F1-F6 F1 F2, F6 F3, F4, F5 F3, F5 F1, F6 F2, F4 F2 F4, F5 F3 Bemærk at interessenternes rolle og indflydelse på projektet kan flytte sig undervejs i projektforløbet, og konkurrenterne skal der holdes nøje øje med gennem hele forløbet. Andre interne afdelinger bliver også involveret, så de kan laver forberedende arbejde som for eksempel at oprette en passende IT infrastruktur.

10 6.3 Fase 3: Planlægning Til brug for planlægning anvender Real3D en Gantt chart model som planlægningsværktøj Gantt chart Gantt chart modellen indeholder mål og delmål, milepæle, afhængighed, prioriteringer, tidsestimering samt ressourcer. Side 10 af 18 For at lette og præcisere tidsestimeringen er det en god ide at tidsestimere delmålene i stedet for målene. Real3D benytter matematiske værktøjer i forbindelse med tidsestimeringen. I planlægningen anvendes milepæle, og fx i slutningen af april måned har projektet en vigtig milepæl omhandlende de tekniske løsninger. Ved milepælen beslutter Real3D at arbejde videre på understøttende teknologier, og de har mulighed for at outsource dele af udviklingsprojektet, som applikationsudvikling til android og iphone. Udover en Gantt chart model anvender Real3D SMART-formuleringen som huskeliste til målkrav. 6.4 Fase 4: Gennemførsel Fase 4, gennemførsel, hører i en produktudvikling meget tæt på planlægningsfasen. Indenfor udviklingsprojektet har Real3D både brug for at vide opgavens omfang samt de økonomiske og tidsmæssige ressourcer for at sikre produktets kvalitet (optimal opgaveløsning). Sammenhængen mellem de tre parametre illustreres i følgende tegning. VI Opgaveomfang

11 Side 11 af 18 Produktets kvalitet Omkostninger Tid Derudover er det ligeledes vigtigt at afklare projektgruppens kompetencer, samt gruppens organisering og ansvarsplaceringer Projektsgruppens organisering Nedenstående skema viser projektgruppens organisering. Projektgruppens organisering Styregruppen Adm. direktør Teknisk direktør Projektleder Udvikling og ledelse Projekt medarbejderne Matematisk + logik udvikling Grafisk udvikling Projektgruppens kompetencer og ansvarsplaceringer CEO Søren Madsen Administrerende direktør med 16 år erfaring indenfor ingeniørmæssig produkt udvikling og forretning. Erfaring fra IT, telekommunikation, sikkerhed og medico branchen. Meget engageret indenfor ideudvikling og udvikling af produkter. CTO - Casper Espersen Teknisk direktør med 12 år erfaring indenfor software udvikling. Erfaring som software arkitekt og god til at udvælge og anvende standardløsninger indenfor IT udvikling. Projektleder - Stine Vagn Projektleder og ansvarlig for projektets gennemførsel. Hun kender til de forskellige discipliner indenfor projektledelse og styring, og hun spiller en stor rolle i udvikling af projekttidsplanen og mødeplanlægning. Varetager kommunikationen med den øvrige ledelse ifm. afrapportering af projektet. Matematik Programmør - Sune Nielsen Matematisk baggrund indenfor automation og billedbehandling, og har 10 års erfaring som programmør. Ansvarlig for udvikling af algoritmer og bagvedliggende logik. Grafisk Programmør - Carsten Jakobsen Dygtig programmør med erfaring i de nyeste teknologier indenfor grafisk udvikling og specielt 3D. Godt kendskab til software arkitektur Projektgruppens ledelsesstil I udviklingsprojektet benyttes situationsbestemt ledelse med fokus på projektmedarbejderne. Ledelsesstilen varieres efter ud fra medarbejderne og deres forskellige behov for styring, træning og opbakning under projektet.

12 6.4.4 Logbog, kvalitet og kommunikation Side 12 af 18 I udviklingsprojektet oprettes en form for logbog, hvor der registreres den nødvendige dokumentation for monitorering af projektforløbet. Real3D anvender forskellige IT værktøjer til dokumenthåndteringen, som kan ses i nedenstående skema. IT værktøjets formål Beskrivelse af projekt, produkt, arbejdsprocesser, interne møder mv. Bygge-server Kildedata opbevaring Udviklingsplatform Kildetest system til automatisk test Test dækning og kildekode analyse Matematisk platform Kalender og mødeindkaldelse Navn Dokuwiki CCNet Git Microsoft Visual Studio Nunit og Google Gtest Ncover Intel Performance Libraries Outlook Den interne kommunikation er altafgørende i forbindelse med videndeling og samarbejde. Hertil anvendes Real3D Dokuwiki. Dokuwiki bruges også i det daglige arbejde og er let tilgængeligt. Det giver et overblik over historik, og hvem afsenderen er. Endvidere giver det automatisk information om opdaterede ændringer til alle ansatte. I Real3D benyttes løbende kildekodeanalyser, automatiske tests og målinger som kontrol af produktets kvalitet. Real3D følger ISO standard i projektet, som lægger op til at bruge best practice indenfor software udvikling Risikovurdering I forlængelse af kvalitetsstyringen vælger Real3D at foretage deres risikovurdering, hvor de identificerer produktets risici og udarbejder en plan for, hvordan der tages højde for de væsentligste risici (risiko score på min. 3). Nedenstående skema er et udtræk af risikovurderingen. Risiko beskrivelse Projektet passer ikke ind i Real3D Projektet forsinkes pga. sygdom Risiko kategori Forandringsproces Tidsplanbudget Projektet lanceres på markedet af en konkurrent Projektets relevans Manglende opbakning fra ledelsen Interne udfordringer Risiko faktor Medium Medium Medium Høj Høj Risiko sandsynlighed Kunderne køber ikke produktet Projektet relevans Lav Lav Medium Medium Medium Risiko score

13 Handlingsplan - - Vurdering af konkurrenternes produkter Information og involvering af ledelsen Side 13 af 18 Salgsstrategi indeholder gratis prøvetid Justeringer/ændringer Under gennemførslen af udviklingsprojektet er der fokus på styring, opfølgning på delmål, specificering af krav, samt tilpasning til ændringer. Styregruppen gennemgår og vurderer projektets mandat minimum ved hver milepæl. En handlingsplan udarbejdes, hvis delmålene ikke er opfyldt. Således vurderes fremskridt løbende og med bestemte intervaller. 6.5 Fase 5: Implementering I denne fase er udviklingsprojekt nu afsluttet, og projektgruppen fremlægger resultatet for styregruppen. Styregruppen godkender produktet, og marketing afdelingen varetager dernæst salgsstrategien og promotion, bl.a. indeholdende bruger tests hos kunder. 6.6 Fase 6: Evaluering Nedenstående skema anvendes til evaluering af udviklingsprojektet. Evalueringsemner Projektets mål og delmål Udviklet produkt Tidsplan, budget og ressourceramme Planlægningserfaringer Styringserfaringer Evaluering i forhold til Oprindelig mål Kvalitet og kundernes tilfredshed Oprindelig tidsplan, budget og ressourceramme Gode og dårlige erfaringer Gode og dårlige erfaringer Real3D vil benytte iphone/android applikations marked til at indhente tilbagemeldinger og evaluering fra kunderne. Til indsamling af erfaringer indenfor planlægning og styring laves en intern undersøgelse i Real3D i form af interview med projektgruppen. 7 Diskussion og Vurdering Generelt kan Thorborgs projektstyringsmodel i første omgang virke omfattende, men den er gennemtænkt, grundig og kommer godt rundt om projektstyringens kunst. Frem for alt giver modellen et overblik både før, under og efter projektet, og modellens enkelte faser er i høj grad egnet til udviklingsprojekter indenfor IT og telekommunikation. De forskellige metoder og værktøjer anvendt i casen er udvalgt, fordi jeg er af den opfattelse, at de supplerer hinanden godt. Derudover finder jeg metoderne og værktøjerne let anvendelige, og i brugen af dem (under arbejdsprocesserne) øges motivationen for projektet og forståelsen for produktet. Det er dog væsentligt at projektmedarbejderne er opmærksomme på, at anvendelsen af metoderne og værktøjerne ikke udelukker fejl. Det vil sige, at projektgruppen stadig kan foretage fejlvurderinger.

14 Side 14 af 18 Indenfor ideer og ideudvikling kan de adskillige værktøjer som Thorborg forslår bruges til at undersøge problemet og til at åbne nye muligheder, hvis man kombinerer disse med Thorborgs kriterier kan man lede op til en matematisk beslutningsprocess som kan hjælpe til at tage beslutningen. Ide/behov, selve projektstyringsmodel er god til at omfatte hele opgaven men det kan være svært at definere hvornår selve ide bliver til et analyse af projektet, fordi dette kræver ressourcer indenfor virksomheden. Efterfølgende forventes at mandatet bliver udarbejdet i analyse fase. Typisk vil arbejdet fra at udforme mandatet bliver givet til projektlederen, som er med til at udarbejde mandatet i analyse fasen. Det er styregruppen som har den endelig beslutning til at starte gennemførslen af projektet og giver her mandatet videre til projektgruppen. SWOT analyse er et god eksempel på en kreativ analyse som er nemt at udføre. Faren med denne metode er dog at man ikke kommer nok omkring de forskellige emner og ender op med en uoverskuelig liste af emner. For at forbedre metoder kan man tilpasser den til at omfatte nogen kategorier som er prædefineret og hvis efter analysen viser at ikke alle kategorier er belyst kan man prøver at finde flere. Hvis da er mange ideer kan det også være en id at gruppere disse indenfor nogen hovedområder eller de samme kategorier. Analyse fasen er generelt styret omkring projektmandatet og belyse nogen af de vigtige faktorer som burde klarlægges i hvert projekt. Interessentanalyser hjælpe til at både lave en undersøgelse mod eksterne og interne interessenter og er en forløber til at opstille et kommunikationsplan. Det kan være svært for de ansatte at faktisk udfylde projektmandatet uden en ordentligt markedsanalyse gennem støtte af andre afdelinger som marketing. Denne problemstilling kunne løses hvis virksomheden er mer drevet indenfor innovationskulturen og afsætter den nødvendige tid og ressourcer til innovative opgaver. Ligeledes er det svært for projektlederen i analyses projektmandat at snakker om ressourcer, når man ikke har gennemført en delmål, planlægning og tidsestimering, dels fordi ressourcer er meget afgørende i økonomien af den type af arbejdsopgave, som udviklingsprojekter er og de nødvendige kompetencer betyder meget i forhold til tiden som opgaven får. I selve planlægningsfasen berøres opdeling i mål og delmål som er klassisk indenfor produktudvikling, vigtigt er også afhængighed af aktiviteter eller produkter. Fokus på den kritiske sti indenfor projektet er en af de vigtig ting at berøre indenfor implementering og en opbyggelse af gantt projekt eller anden it udstyr er en hjælp i denne fase. For selve tidsestimering vil det dog være klog at tage udgangspunkt i nogen eksisterende færdiggjort projekter fra samme karakter. Efter bedømning af det nye projektets omfang i forhold til det færdiggjorte kan man enten skalere tiden op eller ned. Brug dette som et ekstra check til at sikre at ingen væsenylige deler er overset. Risikovurdering er en hjælp til at gøre projekt overvejelser mer konkret og er en god anledning til at lave et handlingsplan. Gennemførsel fasen. Det som undrer mig med Thorborgs fasemodel og forklaring af disse principper, er, at det ser ud til at styregruppen eller projektleder er nød til at udarbejde et model med brug af de passende interessenter, men at der ikke bruges samme indgang med værktøjer til at informere de nye medarbejderne om projektet og inddrage dem i de samme teknikker. Fordelen med denne type af værktøjer er, at der bevist øges forståelse for opgaven og for de udfordringer, som

15 Side 15 af 18 ligger i opgaven. Ide behov Logbog og kvalitet Dokumentation i et projekt er vigtigt. Herunder at opstille en liste over hvilke ting man vil føre log over, som møder, notater. Indenfor produktudvikling og innovationstunge virksomheder er der nogen gange et helt regelsæt af dokumenter og standards som skal benyttes og som væsenligt forsinker arbejdet og i den modsatte side er der virksomheden som mangler en formaliseret mode til at holde møde og mangel af arbejdsprocesser sådan at det har en stor negativ indflydelse på fremgang af projektet. Kvalitet ligger meget skjult i Thorborg styringsmodel og fortjener en god indarbejdelse fra starten af projektet. Det er vigtigt i projektet at sætte sig ind i standarden, som forventes at overholde på grund af projektet eller produktets art og bruge disse standarden i gennemførsel af projektet. Ellers vil man ende op med at opbygge en teknisk efterslæb i forhold til eventuel manglende dokumentation, tests, godkendelser og produktkrav. I evalueringsfasen, giver succeskriterier en mulighed for at drage nytte af erfaringer og ikke mindst til at vurdere projektets resultater. Generalt er værktøjer er til gavn af projekter i de faser, som er belyst, men kan give anledning til overfortolkning af resultatet. Primært gør de værktøjer gavn, fordi det er udfordrende at bruge nogen af disse værktøjer, og værktøjer kan præsenteres som et seriøst leg indenfor opgaven. 8 Konklusion I opgaven ønskede jeg at belyse: Hvilke fordele kan virksomheden Real3D drage af at anvende en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer i et udviklingsprojekt fra idefase til levering af et kompleks produkt på markedet? En struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer kan resultere i følgende fordele i et udviklingsprojekt: En projektplan kan give en samlet oversigt arbejdsopgaverne og den nødvendige disposition for, hvordan arbejdes skal gribes an. En brainstorming kan være en effektiv teknik til ideudvikling og til at skabe ideforbedringer. Rating-metoden kan være anvendelig i forhold til at vurdere om en ide er bæredygtig, dvs. om det forventede resultat står i relation til den indsats, der skal til for at nå målet. En SWOT analyse kan være et velegnet værktøj til at vurdere og få overblik over, om en ide er værd at bruge ressourcer på. Et projektmandat kan sikre, at der ikke er nogen tvivl om de overordnede rammer, som projektet udarbejdes indenfor....evaluering? En interessentanalyse kan give overblik over de enkelte interessenter til et projekt og klarlægge deres krav og forventninger. Herved kan interessentanalyse hjælpe til med at sikre opbakning til projektet, samt forebygge og imødekomme evt. konflikter.

16 Side 16 af 18 Samlet set vil en struktureret projektstyringsmodel, metoder og værktøjer bidrage til at optimere Real3D's udviklingsprojekt, og hermed øge muligheden for at skabe et bedre produkt, der kan konkurrere på det internationale marked. 9 Perspektivering Selve projektstyringsmodel og værktøjer kan også anvendes i andre fremtidige udviklingsprojekter fra Real3D, og dermed lede op til en general forbedring af Real3D's produkter. Det kan også undersøges projektleders rolle, holdninger og kompetencer i de forskellige faser og den rolle som projektleder kan bidrage med når man bruge disse værktøjer er et emne som man kan sætte mer fokus på. Samt videreudvikling fra disse værktøjer i projektstyring så de bliver endnu skarpere og smartere at bruge i forskellige sammenhænge. Efter selve interessentanalyse vælges at fremstille en kommunikationsplan, man kan også tager skridtet videre og implementerer et ansvar diagram for de enkelte aktiviteter som indeholde både opgaven og dokumentation, men da dette er meget omfattende er dette ikke behandlet i denne rapport. 10 Bilag 10.1 Brainstorming Uddrag af brainstorming til ideeudvikling indenfor temaet 3D. Tænder i 3d til at lave knustig tænder, Møbler til websider i 3D, Personens ansigter i 3D, Personidentifikation fra 3D karkateristiker, Tøjforretningen som hjælper at passe tøj. Matematisk model til vidersalg. Produkt demonstrationer fra mobiltelefonen i 3D. Internet møbler forretninger med billede i 3D. Bilsalg med alle siden fra bilen i 3D. Mennesker med deformiteter, måling af deformiteter i 3D. Arkitekter til pladsbeskrivelse me bevisførelse i 3D billeder. Fotografer til at lave 3D effekter. Internet tilbydning som SAAS. Kolissionsprevention til biler gennem 3D visualisering. 3D rekonstruktion fra statuer Interessentenanalyse Emne Konkurrenter Mundigheden Kunder Opdragsgiver Projektleder Identifikation af interessenter Ydelser, krav forventninger Vigtighed i forhold til projekt 3Shape, Damvig Minimal brug Vigtig hvis lignende løsning ISO standarder Arbejdsmiljø Profit Medvirker Private bruger Fotografer Brugervenlig Nemt, Billigt Kunden er kongen og kunden er Intern i virksomheden Investor, kvalitet, levering Involverende rolle Intern i virksomheden Gennemføre Tværfaglighed Opfølgning Stor

17 Interesse i projekt Mulig aktivitet Holdning til projektet Magt position til projekt kommer på marke ingenting Interesseret Ingen Specifik kundekreds som har specifik formal Påvirke marked Influere produktet og udviklingen Købelyst eller afholdenhed Højt Specificere krav, følge faser Negativ Ingen Uvidende Involveret og driver Højt Side 17 af 18 Styre og lede medarbejderne Accepteret opgaven Konkurrenter Mundigheden Kunder Opdragsgivere Projektleder Projekt medarbejderne Interne afdelinger Eksterne konsulenter 10.3 Tidestimering 10.4 Risiko analyse 11 Kildefortegnelse I. John B Miner (2007), Organizational behavior - From theory to practice, ISBN II. Projektstyring, Danmarks Statistik, III. Globalisering af videnstungt arbejde (2005), Teknologirådet videnstungt_arbejde_projektbeskrivelse.pdf IV. Peter Nielsen (2004), Personale i vidensøkonomien - Innovation, vidensorganisationer og kompetenceudvikling i det nye årtusinde, Aalborg Universitetsforlag ISBN

18 V. Thorborg, Steen (2011), Projektstyring, Hans Reitzel Forlag ISBN Side 18 af 18 VI. ISO/IEC 90003:2004. Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software ISO/IEC 9003:2004. VII. Lewis, James P. (2005). Project Planning, Scheduling & Control, 4E. McGraw Hill. ISBN

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011.

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. STREGKODE STYRING AF LAGER I HANDELSVIRKSOMHED. Finn Lørup Februar 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse. 1.0

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Projektstyring. Dag 4

Projektstyring. Dag 4 Akademifaget Projektstyring Dag 4 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Planlægning Hvis du fejler i at planlægge? - planlægger

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Fra ide til ansøgning Kulturdialog

Fra ide til ansøgning Kulturdialog Fra ide til ansøgning Kulturdialog v. Seniorkonsulent Anne Marie Damgård IBC ProjectManagement amd@ibc.dk www.projektledelse.net 1 Om mig IBC ProjectManagement 2006 ff Underviser på Grundlæggende, Akademi,

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere