56. Årgang nr. 10 okt DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f."

Transkript

1 56. Årgang nr. 10 okt DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk

2 Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter Det er hårdt arbejde at tage en diplomuddannelse. Overvej det, og kast jer ud i det, hvis I virkelig vil det, anbefaler laborant fra Syd dansk Universitet Kommunikation, projektstyring og nyt netværk Inspirationsdage i København og Aarhus markerede starten på nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede medlemmer af DL-F. fagligt Fagligt Praktikpladser 18 Fagligt Vikarbureauer 19 Kommentaren 20 Miljøbrevkassen 22 Kursus 23 Projektgruppe Lønstatistik 24 Orientering fra bestyrelsen 28 Brancheklubberne 32 Brancheklubberne 16 diverse 33 Kalenderen Indlæg, der er underskrevet af udvalg eller med navn, afspejler ikke nødvendigvis DL-F s holdning. 2

3 Lederen Når det ikke kun handler om støj, røg og møg Når arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal ar bejdsgiveren lade foretage un dersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Med denne lovparagraf har Ar - bejdstilsynet fået yderligere be - føjelser, og der skal herfra lyde et stort og glædeligt velkommen. Det er vel efterhånden velkendt, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø er at regne på linje med dårligt fysisk arbejdsmiljø. Det næste svære skridt bliver målbarheden. Der findes ikke må - leinstrumenter, der lyser rødt, når et dårligt psykisk arbejdsmiljø når grænseværdien. Det bliver en udfordring at definere, om den højest tilladte dosis er nået, når dagen er omme. I lovparagraffen slås det fast, at undersøgelserne skal foretages af en autoriseret rådgiver. Det skal sikre at de involverede parter ikke undersøger sig selv. Arbejdstilsynet vurderer på baggrund af rapporten, hvorvidt der skal udstedes påbud. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan være svært at få øje på og meget svært at afdække. Det kræver, at medarbejderne tør give ud tryk for, at der er noget galt og om - vendt kræver, at ledelsen tør åbne øjnene for de ikke målbare problemer. De medarbejdere, der eksempelvis føler sig mobbet eller chikaneret af enten chefen eller andre kolleger, skal turde sige det højt til andre, f.eks. arbejdsmiljørepræsentanten. Og når det først er sagt højt, er der ingen vej tilbage. Ét er ordene på papiret, noget andet er udførelsen i praksis. Det bliver interessant, at følge ud - viklingen i antal påbud der gives med baggrund i dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvor galt skal det være, og hvilke former for undersøgelser bliver der foretaget på de virksomheder og institutioner? Helle Vendelbo Jensen Næstformand 3

4 Artikel Diplomlaborant med topkarakter Det er hårdt arbejde at tage en diplomuddannelse. Overvej det, og kast jer ud i det, hvis I virkelig vil det, anbefaler laborant fra Syddansk Universitet. Af Lis Agerbæk Jørgensen Foto: Ole Friis Studieture til USA og Holland og in vivo-forsøg med de nyeste teknikker på mus. Det er bare nogle af de spændende opgaver, Karin Mosegaard Kejling har fået mulighed for at kaste sig over, siden hun tog diplomuddannelsen med topkarakter. Ka - rakteren nævner hun kun, fordi hun bliver spurgt. Fra sin kontorstol i et lyst lokale på tredje sal på Syddansk Universitet ved sygehuset midt i Odense fortæller hun detaljeret om sit emne for den afsluttende opgave, fagudbud og krav. Den rolige stemme overbeviser om, at Karin har arbejdet grundigt med grundfag og opgaver de tre et halvt år, hun brugte på diplomuddannelsen ved siden af fuldtidsjob og familieliv. Og hun vil godt sige højt, at det har væ ret meget tilfredsstillende at klare udfordringen. Jeg er glad for, at jeg har gjort det og kunne gøre det. Det, at jeg nu har lært meget mere teori, har givet mig en solid ballast i mit daglige arbejde. Mit daglige arbejde giver mig mere. Hvis jeg løber ind i problemer, har 4

5 Tænk over, om I vil bruge al den tid på det mangfoldighed TEMA jeg nemmere ved at finde ud af, hvordan jeg kan løse dem, siger hun. Fik fyldt teori på Jobbet giver en endnu større tilfredsstillelse nu. Jeg har altid arbejdet meget selvstændigt, er vildt glad for mit job, og det er bare blevet bedre, siger Karin. Hun bladrer i et ringbind og læ - ser op fra eksamensbeviset: Det er rigtigt, som de skriver, at man får kompetencer, så man kan anvende relevant viden til selvstændigt at planlægge og gennemføre forsøgsarbejde. Det gør jeg nu med større tilfredshed end før. Jeg har fået en stør re glæde ved mit job, bedre forudsætninger og større teoretisk vid en. Og så var det spændende at lave powerpoints før min fremlæggelse til eksamen, tilføjer hun. SDU påskønner og takker for din gode indsats i de forløbne 25 år som ansat i statens tjeneste, Karin Mosegaard Kejling Diplomeksamen Formålet med afgangsprojektet var at undersøge proteiners betydning i vaskulær glattemuskelcelle proliferation Diplomeksamen sommer 2011 efter 3,5 års studier ved siden af jobbet Diplomuddannelse fra Syddansk Universitet, fag i København og Odense Teknisk diplomuddannelse i Bio teknologi, procesteknologi og kemi, retning: Eksperimentel farmakologi Grundkurserne cellebiologi, matematik, fysisk kemi og bioorganisk kemi afsluttes med fire timers skriftlig eksamen Karins uddannelse blev betalt af hendes arbejdsplads og støttet fra kompetenceudviklingsfonde. Karins uddannelse og job Fondsansat til 2009, siden fastansat Institut for Molekylær Medicin, Syd dansk Universitet, fra 2004 Har arbejdet på Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet, i dyrestalden og på Klinisk Immunologisk Afdeling Uddannet laborant i 1985 på Institut for Biokemi på naturvidenskab Odense. 5

6 Artikel står der på et indrammet diplom over hendes skrivebord. Nogen synes måske, at 27 år samme sted lyder kedeligt, men Karin har ar - bejdet i forskellige afdelinger og på forskellige forskningsprojekter. Opgaverne har ændret sig hele tiden, så jeg har altid arbejdet va rieret og med udfordrende forskningsprojekter og jeg vejleder også speciale-, ph.d. studerende med flere i laboratorierne. Alligevel syntes jeg, at jeg manglede noget teori, siger Karin, der i nogle år overvejede, om en di - plom mon var noget for hende. Kunne hun finde ud af at lære teori efter mange år med praktisk arbejde? Man skal ville I flere år tog hun tilløb til at komme i gang og blev mobbet på en positiv måde, som hun kalder det, af sin daværende forskningschef, nu institutleder Uffe Holmskov. Hun blev opfordret til at tage ud - dannelsen og fik grønt lys til at bruge arbejdstid på at deltage i undervisningen, mens hun måtte bruge fritiden til at læse og skrive opgaver i. Musene skal vejes før og efter en operation. Karin Mosegaard Kejling er glad for at arbejde med dyr og for at kunne følge musenes trivsel. Hun har haft sin gang i dyrestalden på Syddansk Universitet, siden hun var fem år, for hendes far var dengang ledende dyretekniker. 6

7 mangfoldighed TEMA Man skal være parat til at bruge sin juleferie på at læse til ek sa - men, så jeg vil sige til andre: Tænk over om I vil bruge al den tid på det. Det kommer ikke af sig selv, og familien skal være med på, at man bruger en ugentlig aften og en lørdag eller søndag på det, siger Karin, hvis tvillinger var år, da hun begyndte på sin diplomuddannelse. Den afsluttende opgave brugte hun vildt meget tid på, og nogle af kollegerne hjalp ved at læse afsnit og give feedback. Studietur til Harvard Mikrokirurgi er et af de felter, hvor den fynske laborant er blevet skrappere takket være efteruddannelsen. En underviser fra Holland blev hen tet til Odense og lærte fra sig i universitetets dyrestald, der ligger nedenfor Karin M. Kejlings af deling. Hun deltog i et spændende kursus sammen med flere ph.d.-studerende og også en plastkirurg. Vi skulle blandt andet klippe et kar over, sy det sammen og se, at det virkede igen. Man skal virkelig koncentrere sig, når karret kun er måske 0,2 mm, og man opererer på en levende rotte. Det er til at blive helt høj af, når det lykkes. Karin har siden været på studietur til Holland, ligesom hun har besøgt verdens førende inden for sit felt i USA. I afslutningsopgaven undersøgte hun, hvordan man kan forhin- Det er dejligt at lære nyt. Mit diplomprojekt byggede på mine praktiske kompetencer i laboratoriet, og jeg blev udfordret af, at sidste del af uddannelsen er meget teoretisk, siger Karin Mosegaard Kejling. Billedet af carotidarterien fra en mus indgår i hendes afslutningsopgave. 7

8 Artikel dre, at der sker en in d- vækst af de glatte mu - skelceller inde i karret efter en ballonudvidelse. En indvækst kan få karret til at snæv re til og give blodpropper. Hun ar bejdede med to slags mus, hvoraf den ene manglede et bestemt protein, og fandt at dem med proteinet af den type, udvikler sygdommen. Nu arbejder hun og kollegerne videre med et projekt afledt af di plom opgaven. De prøver at give antistoffer mod forsnævringer i karrene, og hvis det virker, kan det på sigt bruges terapeutisk. Kateter i mus I en anden model arbejder hun med aneurisme, en udposning på karret, der kan give sprængning af blodkar og dermed blødning. Det er en meget svær teknik på mus. Jeg har deltaget i et kur sus i Holland hos ham, der underviste på diplomkurset, og siden været på Harvard Uni ver sity i USA, hvor jeg snakkede med de førende in - den for om rådet, som er blandt de ene ste i verden, der udfører de operationer. Det er meget vigtigt, at man kan se, når man op - ererer, så de sagde, at jeg har alderen imod mig. Men med gode mikroskoper kan det lade sig gøre, siger Karin M. Kejling, der er 48 og har erfaret, at det er vigtigt at bruge de bedste mi kroskoper og, at der er ro på operationsgangen i dyrestalden. Det svære er, at man adskiller arterie og vene og bagefter lægger et kateter ind i arterien og sprøjter væske ind, som frem kalder en aneurismelignende tilstand. Bagefter skal arterien lukkes igen. Det er virkelig småt på mus, forklarer hun. Og tilføjer, at hun ikke har rolige hænder, hvis hun dagen før har hugget brænde hjemme i haven mellem Odense og Middelfart. Alt i alt har det praktiske arbejde været den nemmeste del, for det er det, hun gør hver dag i laboratorierne. Den store udfordring var meget hjemmearbejde og lærebøger på engelsk. Nog le af grundkurserne lå i Købe n havn, der var meget selvstudium og skriftlige eksamener undervejs. I skriveprocessen bag den store opgave drejede det sig om at skrive, så den var til at forstå for andre. Det lykkedes. 61 sider blev af - slut ningsopgaven på. Karin scorede et 12-tal. Også selvom hun var til eksamen den 13. maj kl. 13, som hun siger med et smil på læben. n Gode mikroskoper betyder alt, når man skal arbejde i detaljen. Karin M. Kejling arbejder både med parafinsnit og opererer på mus. 8

9 mangfoldighed TEMA Skarp til at argumentere Hvad gør man, når kvinder med brystkræft, i dette tilfælde østrogen receptor positiv, bliver resistente over for et af de mest brug te stoffer i behandlingen? Af Lis Agerbæk Jørgensen Foto: Ole Friis Laborant Lene Egedal Johansen er med sin diplomuddannelse fra dette forår kommet et skridt nærmere en løsning. Hun har i sit af gangsprojekt set på mulige biomarkører for tamoxifenresistens. Lene valgte en diplom i Molekylær- og Cellebiologi fra Syddansk Universitet og så på nogle proteiner, som var forskelligt udtrykt i celler, der responderede på tamoxifen og i de resistente celler. Hendes opgave kalder hun en mikroskopisk del af et kæmpe projekt, hvor Henrik Ditzels forskningsgruppe samarbejder med andre grupper. Mikroskopisk del eller ej, så var eksamensbeviset en stor sejr for Lene E. Johansen, der har opgraderet sin laborantuddannelse fra 1998 og arbejder på Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet i Odense. Jeg er nu meget skarpere til litteratursøgning, og det er blevet nemmere at tage nogle diskussioner med kollegerne, hvoraf mange er akademikere, siger Lene. Hun tog de første tre grundfag i København og specialiseringen i molekylær- og cellebio- Lene Egedal Johansen logi på Syddansk Universitet i Odense. La boratoriedelen var let, mens den hårde del var teorien og det at skrive opgaver. Og så det, at studier tager tid. Det er vigtigt, at baglandet er indforstået. Tænk jer godt om, familien skal være med på, at man bruger sin tid i weekenden. I be - gyndelsen syntes min datter på ti, at det var hyggeligt at lave lektier sammen. Da jeg blev færdig, sagde hun: Nu skal du ikke tage mere, vel? Lene brugte seks år på diplomuddannelsen. Undervejs har tre kolleger på skift været på barsel, så det har samtidig krævet fuld fart frem på jobbet. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have gjort det, hvis jeg vidste, hvad det indebar, men sådan er det vel altid? Og kollegerne har været super søde til at tage over, de dage jeg skulle til undervisning, siger hun. Uddannelsen har kostet kr. betalt af instituttet, Lenes chef og Statens Center for kompetenceudvikling. n 9

10 Artikel Kommunikation, projektstyring og nyt netværk Inspirationsdage i København og Aarhus markerede starten på nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede medlemmer af DL-F. Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop Et nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede laboranter er ved at blive etableret. Netværket blev præsenteret på nogle spændende inspirations- og kursusdage i både København og Aarhus, hvor mange af deltagerne bakkede idéen op. Formålet med de såkaldte kickoff dage var, at DL-F i den kommende tid ønsker at gøre en sæ r- lig indsats for laboranter, der har efteruddannet sig til professionsbachelor eller er diplomuddannet. I efteråret vil der som opfølgning på inspirationsdagen være både et fagligt kursus i projektledelse og et personligt kursus i kommunikation på hver to dage i Aarhus og København. Forløbet startede i september med en in - troducerende inspirationsdag, hvor kursuslederne fra begge kurser var til stede for at give oplæg til det videre forløb. Om det nye netværk siger faglig sekretær i DL-F, Jens Klingenberg Rasmussen, at det primært er for de laboranter, som har taget en overbygningsuddannelse som f.eks. en professionsbachelor eller en diplomuddannelse. Formålet er, at DL-F og HK vil være en at - traktiv fagforening, også for denne målgruppe, både fagligt og personligt. Økonomisk støtte Men det er også for dem, der vil i gang med efteruddannelse på et eller andet niveau. De kan også have brug for et fagligt netværk. Det er ideen med det. Og det var noget, vi blev kraftigt o p- fordret til på delegeretmødet. Den opgave har DL-F s bestyrelse påtaget sig, siger Jens Kling enberg Rasmussen. Han fortæller videre, at der også er afsat en portion penge til at drive netværket, når det er kommet rigtig i gang. Det betyder, at DL-F stiller mødelokaler til rådighed og sørger for fortæring og Birgitte 10

11 mangfoldighed TEMA andre fornødenheder, så det rent praktisk kan fungere. Og hvis der er nogen i netværksgruppen, der er villige til at stå i spidsen for denne, så er det planen, at den eller de på - gældende tilbydes et kursus eller en uddannelse til netværksfacilitator. Dermed får de også lidt ud af at drive netværket, siger den faglige sekretær. Men inden netværksideen blev præsenteret sidst på kick-off dagene i september, havde kursusdeltagerne fået en introduktion til både kommunikation og projektstyring. To tilsyneladende vidt forskellige emner, som alligevel hænger godt sammen. For det er umuligt at gennemføre en ordentlig og effektiv projektstyring uden en god kommunikation. Kommunikation vigtig Sallys Der blev lyttet intenst til Birgitte Sallys levende introduktion til kommunikation. Det var Birgitte Sally, der er cand. mag. i kommunikation og teatervidenskab, som stod for at give en smagsprøve på kommunikation på inspirationsdagen, 11

12 Artikel Karin Winsløw og Ann Roldan i gang med at fortælle om kommunikation i projektstyring. 12

13 mangfoldighed TEMA mens Ann Roldan og Karen Winsløw fra MediTeam Consulting stod for smagsprøven på projektledelse, Projektets Veje og Vildveje. Birgitte Sally sagde, at hvis man kombinerer den personlige kommunikationsstyrke med projektledelsesredskaberne, så har man mulighed for at nå næste niveau i jobbet eller karrieren. Hvis vi får løftet en hel masse mennesker her til også at komme videre i deres karriere, så kan vi lave nogle netværk, hvor man kan støtte hinanden og bruge hinanden som sparringspartnere. Hvis der så ind imellem også kommer nogle input fra DL-F, har man et rigtig godt fundament og en god støtte til at ar - bejde videre i sin karriere med de mål, man har sat sig. Det er også en af ideerne med disse kurser, og det er derfor, vi har tænkt projektstyring og kommunikation sammen, selvom emnerne er meget forskellige, siger Birgitte Sally. Hun tilføjer, at hele initiativet går ud på, at hjælpe DL-F s medlemmer, hvis de gerne vil videre i deres karriere. Mit vigtigste budskab er, at når man vil videre i sin karriere, er man nødt til at have en vis gennemslagskraft. Og hvis man skal have det og man ikke synes, det er lykkedes så skal man be - gynde at kigge på både sine styrker og sine ømme tæer i kommunikationen. Det er den enkeltes personlige gennemslagskraft, jeg arbejder med på kurset. I virkeligheden handler det om at nå de mål, man gerne vil nå. Så man ikke sidder med en følelse af, at man egentlig er fagligt kompetent, men at man bare ikke for mår at komme igennem med sine idéer, siger Birgitte Sally. Hvorfor det går galt På inspirationsdagen blev kursusdeltagerne klogere på, hvor kompleks kommunikation er, og hvorfor det kan gå galt. Men neskers forskellighed kommer til udtryk på ufattelig mange måder. Hvad gør du eksempelvis selv i en presset situation? Mange reagerer uhensigtsmæssigt, og det kommer kursusdeltagerne til at arbejde med på kurserne i oktober. Deltagerne bliver også trænet i f.eks. at sige noget på mø - der, hvis de har svært ved det. Kommunikation er væsentlig i forhold til projekter, når man skal samarbejde med andre. Da er det vigtigt, at man er klar og tydelig omkring, hvad man selv vil. Man skal kunne forventnings- afstemme og måske også sælge nogle ideer til andre, som man gerne vil have med på projektet, så det hele kommer til at spille, siger hun. Projektstyring Formålet med kurset i projektstyring var at give deltagerne værktøjer til at varetage rollen som formel/uformel projektleder i den konkrete gennemførelse af et projekt i samarbejde med styregruppe, kolleger, ledere og andre interessenter. MediTeam havde taget en case med til gruppearbejde, som kunne give deltagerne indsigt i de grundlæggende principper for projektet som arbejdsform. Ann Roldan og Karen Winsløw gennemgik emner som kommunikation i projektet, projektets interessenter, projektorganisationen, styringsværktøjer, risikostyring og kvalitetsstyring. Omkring projektledelse er det vigtigt, at projektlederen skal kunne sige fra ellers bliver det nemt et 24 timers job. Ligeledes skal alle aftaleregler overholdes. Det er aftaler om f.eks. projektets formål, bidrag til organisationen, ansvar og kompetence, tidshorisont, økonomi og andre bindinger. n 13

14 Artikel Ledende laborant Birgitte Bode Rasmussen vil skabe nye, indtægtsgivende projekter på sin arbejdsplads. Fra projekt til indtægtskilde Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop En af de kursusdeltagere, som synes hun har fået meget ud af det, er Birgitte Bode Rasmussen, der er ledende laborant på Statens Serum Institut, SSI. Der er ingen tvivl om, at vi er meget pressede i disse år. Regionerne presser sygehusene til at hjemtage rigtig mange af vore patientprøver. Og så skal vi jo finde en ny berettigelse. Det betyder, at vi selvfølgelig skal lære at bruge vores omfattende videnbank i SSI på en ny måde. Jeg har nu fået en smagsprøve på, hvordan jeg kan lave en lidt bedre køreplan end den, vi plejer at bruge til at få løftet vores gode idéer frem til at blive gode indtægter. Det vil jeg rigtig gerne have. Vi skal have udarbejdet en god køreplan for et projekt, så det kan ende med at blive en god indtægtskilde. Det føler jeg, at jeg er kommet meget tættere på at kunne gøre, sagde Birgitte Bode Rasmussen efter inspirationsdagen. Hun glædede sig til at deltage i både det kommende kommunikationskursus og kurset i projektledelse senere på efteråret. På et personligt plan vil jeg meget gerne nå derhen, at min kommunikation bliver et værktøj, jeg kan bruge og ikke bare en måde, jeg snakker med folk på. Så jeg kan bruge kommunikationen me - get mere hensigtsmæssigt i svære situationer. Det kan f. eks. være over for en chef, man skal have givet lidt mere indsigt i en specifik situation. Men også med bevidst kommunikation motivere og få folk til at se, hvad jeg så. Så på den måde føler jeg, det er en rigtig god kombination, sagde hun. Glæder sig til netværk Også netværksidéen er hun med på Jeg leder efter nogen som mig selv. Jeg er ledende laborant, og samtidig føler jeg lidt, det er en uddøende race. Det er lidt, som om vores jobfunktioner bliver overtaget af akademikere og bliver til en anden jobbeskrivelse. Så jeg vil i netværket lede efter andre ledende laboranter. Det tror jeg, netværket vil kunne hjælpe med. Birgitte Bode Rasmussen er hverken professionsbachelor eller diplomuddannet. Hun er laborantuddannet fra Roskilde, og så har hun taget en ud - dannelse i merkonom-ledelse. Det var hendes baggrund for at være på kurset. Jeg har altid brugt mange af HK s kurser, som altid er relevante. Måske også fordi man kan komme med indspark på disse kurser, og det efterlyser de også. Det betyder også, at man får store muligheder for indflydelse, når man tager på kurser, siger hun. 14

15 mangfoldighed TEMA Han kan bruge det hele Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop Miljøtekniker Thomas Lütken, Arbejdsmiljøhuset, møder i sit arbejde mange nye mennesker, som det er særdeles vigtigt at etablere en god kommunikation med. Thomas Lütken rådgiver virksomheder om arbejdsmiljø, og det kan man ikke uden at have kommunikationen i orden. Det er meget vigtigt for mig at få skabt en form for velvillighed i virksomheden overfor de forandringer, der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø. Velvilligheden skulle gerne komme fra både ledelse og medarbejdere. Derfor er det meget vigtigt, at jeg kan komme ud med budskabet på den rigtige måde og gribe det rigtigt an. I nogle tilfælde skal man presse på, i andre tilfælde skal man mere lade det være op til virksomheden selv at komme frem til de konklusioner, de måtte have. Derfor er kommunikation et meget vigtigt redskab i min dagligdag. Og det er noget, man altid kan blive bedre til, siger Thomas Lütken. Hans baggrund er lidt anderledes. Han har en uafsluttet kemiingeniøruddannelse, som så blev godskrevet til en laborantuddannelse, da han søgte ind på miljøtekniker studiet. Hans arbejde er samtidig meget projektorienteret, idet det ofte består af længerevarende processer, hvor han skal skabe forandring og efterfølgende forankring i virksomhederne. Jeg skal sørge for, at forandringerne ikke forsvinder, lige så snart jeg er gået ud ad døren. Det kræver nogen tid og analyser af, hvem der egentlig er interesseret i dette her. Hvem er medspiller, hvem er modspiller, og hvordan håndterer jeg alt dette her. Altså hele den analyse, der er i projektstyring. 75 pct. af min arbejdstid går med længerevarende Miljøtekniker Thomas Lütken, Arbejdsmiljøhuset, satser på god kommunikation. opgaver, og derfor kan jeg også bruge værktøjerne fra projektstyring, siger han. Hans arbejdsplads er Arbejdsmiljøhuset, som rådgiver primært små og mellemstore virksomheder i arbejdsmiljøforhold med hovedvægt i bygge- og anlægssektoren. En stor del af arbejdet går på at hjælpe arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med at vedligeholde godkendelsen. Han bruger allerede netværk i sit daglige arbejde, men er ikke med i noget formaliseret netværk. Jeg har været ansat nu i 13 år, først i Bedrifts - sund hedstjenesten, hvor der var en del netværksgrupper, og derefter i Arbejdsmiljøhuset. Derfor kender jeg en del, jeg kan bruge i mit netværk med mange forskellige spidskompetencer, siger Thomas Lütken, som mener, at han også godt vil kunne bruge et laborantnetværk, om end i be - grænset omfang, fordi hans arbejde intet har til fælles med laborantarbejde. Men jeg kan jo også høre, at der er mange andre her på kurset, som reelt ikke laver laboratoriearbejde, men alle mulige andre koordinerende ting og kvalitetskontrol. Og der kan vi jo netværke, tilføjer han. 15

16 FAGLIGT Praktikpladser Praktikanter er dine fremtidige kol I øjeblikket oplever laborantskolerne et fald i udbuddet af praktikpladser i forhold til antallet af studerende. Derfor opfordrer vi jer til at overveje, om I har mu lighed for at hjælpe studerende med at afslutte deres uddannelse. Jeres modtagelse af en praktikant i et år, vil for jer betyde, at I er med til at sikre, at I fremover kan få kompetente kolleger med praktisk håndelag. Langt de fleste laboratorier har en opgave liggende i skuffen, der ikke lige har været tid til. Den op - timale ph i en metode, et bedre substrat, et nyt udstyr der skal ind køres eller optimeres. De studerende kommer fra skolen med den nyeste teori. De kan udfordre jer, komme med forbedringer og bringe ny viden og læring ind i jeres laboratorium. Her følger en beskrivelse af de reg ler og deadlines, der er i forbindelse med at have en praktikant. Nedenstående er gældende for praktikanter ansat efter 1. juli 2011: Send jeres praktikpladsannonce til mindst tre skoler gerne til alle ni. Mange studerende vil gerne flytte for at få en praktikplads, og I får dermed et større ansøgerfelt at vælge imellem. Virksomheden skal udpege vejleder (praktikantansvarlig), som har kontakten med praktikanten inden start og holder evalueringsmøder med praktikanten undervejs. Vejlederne har desuden kontakten til skolen. Vej lederen behøver ikke at være den laborant, der i det daglige oplærer praktikanten, men skal selv- følgelig have en laborantfaglig viden. En praktikant må gerne deles mellem flere afdelinger. Faktisk er det en fordel for praktikanten at få kendskab til flere områder af laborantfaget i løbet af praktiktiden. Når I har valgt jeres kommende praktikant, udfyldes en praktikaftale (den findes i uddannelsesdokumenterne på skolernes hjemmesider under Retningslinjer for praktikperioden ). Praktikanten skal i samarbejde med vejlederen udfylde en ud dannelsesplan, der sikrer, at læ ringsmålene nås. Skolen skal godkende planen, og kan også vejlede nærmere omkring den. På alle skolernes hjemmeside kan I læse om, hvor let det er at få en praktikant. I kan f.eks. gå ind på Metropol i København: og få mere viden. I kan også få flere informationer ved at kontakte virksomheder, der har praktikanter. Her vil DL-F gerne etablere en kontakt til en vejleder i en virksomhed, der ansætter praktikanter. Praktikåret er gældende for 60 ECTS point som er fordelt på følgende måde Uddannelses element ects-point Arbejdspladsens organisering og kultur 5 Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø 5 Kvalitetssikring 5 Laboratorietekniske metoder 35 Eksamensprojektet 10 16

17 leger ECTS Læringsmålene tager udgangspunkt i ovenstående uddannelseselementer. Alle praktikanter skal igennem ovenstående fem områder i løbet af praktikåret. I uddannelsesdokumenterne er der en nærmere beskrivelse af indhold. I slutningen af praktikperioden skal praktikanten skrive en mindre praktikrapport (5-10 si - der). Der skal kort beskrives, hvad praktikanten har arbejdet med i årets løb og hvordan læ rings målene er opfyldt. Praktikrapporten bygger på praktikantens ugejournaler (en del af ud dannelsesdokumenterne). Rap porten be - dømmes med bestået/ikke-be - stået. Til sidst skal praktikanten ud - føre et eksamensprojekt på virksomheden. Projektet må max. tage syv uger inkl. både laboratoriearbejdet samt rapportskrivningen. De syv uger behøver ikke være sammenhængende. Hvis laboratorieforsøgene kræver en længere periode, er det muligt f.eks. at bruge halve dage i 14 uger. Eller f.eks. tre ugers projektarbejde og så en pause på et par uger, inden de sidste fire ugers projektarbejde. Hvis laboratoriets arbejde er fortroligt, er det muligt, at praktikantens eksamensprojekt ka te - goriseres som fortrolig. Skolen stiller en skolevejleder til rådighed. Denne skolevejleder rådgiver om og godkender problemformuleringen, rådgiver om projektomfang og afgrænsning samt om rapportopbygningen. ECTS står for: European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige om - fang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder, gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. Har du spørgsmål angående praktikanter, er du velkommen til at kontakte Dansk Laborant- Forening på: Tidsplan gældende for alle laborantskoler Praktikstart Seneste tidspunkt for indsendelse af problemformulering for afsluttende eksamensprojekt Seneste tidspunkt for indsendelse af praktikrapport og ugejournal Seneste tidspunkt for aflevering af eksamensprojektrapport Periode for mundtlig eksamen Onsdag i uge 44 Onsdag i uge 44 Onsdag i uge 1 Uge Onsdag i uge 5 Onsdag i uge 5 Onsdag i uge 13 Uge Onsdag i uge 15 Onsdag i uge 15 Onsdag i uge 23 Uge Onsdag i uge 25 Onsdag i uge 25 Onsdag i uge 38 Uge

18 fagligt vikarbureauer Vær opmærksom på ansættelser via vikarbureauer! Går du ledig, kan det virke som en god ide at stå registreret i et vikarbureau, der formidler vikarjobs inden for faget. Der er dog en række ting, du bør være opmærksom på i den forbindelse. Ansættelse som vikar via vikarbureauer sker typisk på to måder: n Enten via en ansættelse som vikar hos bu - reauet, der derefter udsender vikaren. n Eller via en formidlingsaftale, hvor vikarbureauet formidler ansættelsen, men hvor selve ansættelsen sker på selve arbejdsstedet. Hvis du skal ansættes som vikar gennem et vikarbureau, skal du være opmærksom på, hvilke forhold du bliver tilbudt: n Ansættelser, der sker gennem vikarbureauer, er væsentligt forskellige fra en almindelig ansættelse som vikar direkte på den pågældende arbejdsplads og uden om vikarbureauerne. n Et vikarbureau er et privat firma og kan derfor i vid udstrækning selv definere ansættelsestilbuddet og den egentlige månedsløn. n Hvis man søger job via et vikarbureau, er det normalt vikarbureauets eventuelle overenskomst, der gælder for en, lige meget hvilken virk- somhed man bliver sendt ud til. Du får derfor ikke nødvendigvis ret til de goder, de ansatte på virksomheden har. n Der er derfor mange forhold du skal være op - mærksom på, om du som ansat via et vikarbureau får: dit opsigelsesvarsel, har du ret til barns første sygedag, forhold under sygdom eller pension. n Og ikke mindst kan udsendelse via vikarbureauer have betydning for dine dagpengeberegninger. Kontakt derfor altid A-kassen hvis der er tvivl om reglerne. Få tjekket kontrakten Uanset om man har fået job via et vikarbureau eller direkte på en virksomhed, anbefaler DL-F, at man får læst sin ansættelseskontrakt igennem af sin lokale HK-afdeling, inden man sætter sin endelige underskrift uanset om der er en overenskomst på arbejdspladsen eller ej. Det kan nemlig få store konsekvenser, hvis man får sagt ja til dårlige ansættelsesforhold fra begyndelsen. Herunder din startløn en for lav startløn kan føre til et lønefterslæb i mange år, som kan være svært at rette op på. 18

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere