56. Årgang nr. 10 okt DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f."

Transkript

1 56. Årgang nr. 10 okt DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk

2 Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter Det er hårdt arbejde at tage en diplomuddannelse. Overvej det, og kast jer ud i det, hvis I virkelig vil det, anbefaler laborant fra Syd dansk Universitet Kommunikation, projektstyring og nyt netværk Inspirationsdage i København og Aarhus markerede starten på nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede medlemmer af DL-F. fagligt Fagligt Praktikpladser 18 Fagligt Vikarbureauer 19 Kommentaren 20 Miljøbrevkassen 22 Kursus 23 Projektgruppe Lønstatistik 24 Orientering fra bestyrelsen 28 Brancheklubberne 32 Brancheklubberne 16 diverse 33 Kalenderen Indlæg, der er underskrevet af udvalg eller med navn, afspejler ikke nødvendigvis DL-F s holdning. 2

3 Lederen Når det ikke kun handler om støj, røg og møg Når arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal ar bejdsgiveren lade foretage un dersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Med denne lovparagraf har Ar - bejdstilsynet fået yderligere be - føjelser, og der skal herfra lyde et stort og glædeligt velkommen. Det er vel efterhånden velkendt, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø er at regne på linje med dårligt fysisk arbejdsmiljø. Det næste svære skridt bliver målbarheden. Der findes ikke må - leinstrumenter, der lyser rødt, når et dårligt psykisk arbejdsmiljø når grænseværdien. Det bliver en udfordring at definere, om den højest tilladte dosis er nået, når dagen er omme. I lovparagraffen slås det fast, at undersøgelserne skal foretages af en autoriseret rådgiver. Det skal sikre at de involverede parter ikke undersøger sig selv. Arbejdstilsynet vurderer på baggrund af rapporten, hvorvidt der skal udstedes påbud. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan være svært at få øje på og meget svært at afdække. Det kræver, at medarbejderne tør give ud tryk for, at der er noget galt og om - vendt kræver, at ledelsen tør åbne øjnene for de ikke målbare problemer. De medarbejdere, der eksempelvis føler sig mobbet eller chikaneret af enten chefen eller andre kolleger, skal turde sige det højt til andre, f.eks. arbejdsmiljørepræsentanten. Og når det først er sagt højt, er der ingen vej tilbage. Ét er ordene på papiret, noget andet er udførelsen i praksis. Det bliver interessant, at følge ud - viklingen i antal påbud der gives med baggrund i dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvor galt skal det være, og hvilke former for undersøgelser bliver der foretaget på de virksomheder og institutioner? Helle Vendelbo Jensen Næstformand 3

4 Artikel Diplomlaborant med topkarakter Det er hårdt arbejde at tage en diplomuddannelse. Overvej det, og kast jer ud i det, hvis I virkelig vil det, anbefaler laborant fra Syddansk Universitet. Af Lis Agerbæk Jørgensen Foto: Ole Friis Studieture til USA og Holland og in vivo-forsøg med de nyeste teknikker på mus. Det er bare nogle af de spændende opgaver, Karin Mosegaard Kejling har fået mulighed for at kaste sig over, siden hun tog diplomuddannelsen med topkarakter. Ka - rakteren nævner hun kun, fordi hun bliver spurgt. Fra sin kontorstol i et lyst lokale på tredje sal på Syddansk Universitet ved sygehuset midt i Odense fortæller hun detaljeret om sit emne for den afsluttende opgave, fagudbud og krav. Den rolige stemme overbeviser om, at Karin har arbejdet grundigt med grundfag og opgaver de tre et halvt år, hun brugte på diplomuddannelsen ved siden af fuldtidsjob og familieliv. Og hun vil godt sige højt, at det har væ ret meget tilfredsstillende at klare udfordringen. Jeg er glad for, at jeg har gjort det og kunne gøre det. Det, at jeg nu har lært meget mere teori, har givet mig en solid ballast i mit daglige arbejde. Mit daglige arbejde giver mig mere. Hvis jeg løber ind i problemer, har 4

5 Tænk over, om I vil bruge al den tid på det mangfoldighed TEMA jeg nemmere ved at finde ud af, hvordan jeg kan løse dem, siger hun. Fik fyldt teori på Jobbet giver en endnu større tilfredsstillelse nu. Jeg har altid arbejdet meget selvstændigt, er vildt glad for mit job, og det er bare blevet bedre, siger Karin. Hun bladrer i et ringbind og læ - ser op fra eksamensbeviset: Det er rigtigt, som de skriver, at man får kompetencer, så man kan anvende relevant viden til selvstændigt at planlægge og gennemføre forsøgsarbejde. Det gør jeg nu med større tilfredshed end før. Jeg har fået en stør re glæde ved mit job, bedre forudsætninger og større teoretisk vid en. Og så var det spændende at lave powerpoints før min fremlæggelse til eksamen, tilføjer hun. SDU påskønner og takker for din gode indsats i de forløbne 25 år som ansat i statens tjeneste, Karin Mosegaard Kejling Diplomeksamen Formålet med afgangsprojektet var at undersøge proteiners betydning i vaskulær glattemuskelcelle proliferation Diplomeksamen sommer 2011 efter 3,5 års studier ved siden af jobbet Diplomuddannelse fra Syddansk Universitet, fag i København og Odense Teknisk diplomuddannelse i Bio teknologi, procesteknologi og kemi, retning: Eksperimentel farmakologi Grundkurserne cellebiologi, matematik, fysisk kemi og bioorganisk kemi afsluttes med fire timers skriftlig eksamen Karins uddannelse blev betalt af hendes arbejdsplads og støttet fra kompetenceudviklingsfonde. Karins uddannelse og job Fondsansat til 2009, siden fastansat Institut for Molekylær Medicin, Syd dansk Universitet, fra 2004 Har arbejdet på Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet, i dyrestalden og på Klinisk Immunologisk Afdeling Uddannet laborant i 1985 på Institut for Biokemi på naturvidenskab Odense. 5

6 Artikel står der på et indrammet diplom over hendes skrivebord. Nogen synes måske, at 27 år samme sted lyder kedeligt, men Karin har ar - bejdet i forskellige afdelinger og på forskellige forskningsprojekter. Opgaverne har ændret sig hele tiden, så jeg har altid arbejdet va rieret og med udfordrende forskningsprojekter og jeg vejleder også speciale-, ph.d. studerende med flere i laboratorierne. Alligevel syntes jeg, at jeg manglede noget teori, siger Karin, der i nogle år overvejede, om en di - plom mon var noget for hende. Kunne hun finde ud af at lære teori efter mange år med praktisk arbejde? Man skal ville I flere år tog hun tilløb til at komme i gang og blev mobbet på en positiv måde, som hun kalder det, af sin daværende forskningschef, nu institutleder Uffe Holmskov. Hun blev opfordret til at tage ud - dannelsen og fik grønt lys til at bruge arbejdstid på at deltage i undervisningen, mens hun måtte bruge fritiden til at læse og skrive opgaver i. Musene skal vejes før og efter en operation. Karin Mosegaard Kejling er glad for at arbejde med dyr og for at kunne følge musenes trivsel. Hun har haft sin gang i dyrestalden på Syddansk Universitet, siden hun var fem år, for hendes far var dengang ledende dyretekniker. 6

7 mangfoldighed TEMA Man skal være parat til at bruge sin juleferie på at læse til ek sa - men, så jeg vil sige til andre: Tænk over om I vil bruge al den tid på det. Det kommer ikke af sig selv, og familien skal være med på, at man bruger en ugentlig aften og en lørdag eller søndag på det, siger Karin, hvis tvillinger var år, da hun begyndte på sin diplomuddannelse. Den afsluttende opgave brugte hun vildt meget tid på, og nogle af kollegerne hjalp ved at læse afsnit og give feedback. Studietur til Harvard Mikrokirurgi er et af de felter, hvor den fynske laborant er blevet skrappere takket være efteruddannelsen. En underviser fra Holland blev hen tet til Odense og lærte fra sig i universitetets dyrestald, der ligger nedenfor Karin M. Kejlings af deling. Hun deltog i et spændende kursus sammen med flere ph.d.-studerende og også en plastkirurg. Vi skulle blandt andet klippe et kar over, sy det sammen og se, at det virkede igen. Man skal virkelig koncentrere sig, når karret kun er måske 0,2 mm, og man opererer på en levende rotte. Det er til at blive helt høj af, når det lykkes. Karin har siden været på studietur til Holland, ligesom hun har besøgt verdens førende inden for sit felt i USA. I afslutningsopgaven undersøgte hun, hvordan man kan forhin- Det er dejligt at lære nyt. Mit diplomprojekt byggede på mine praktiske kompetencer i laboratoriet, og jeg blev udfordret af, at sidste del af uddannelsen er meget teoretisk, siger Karin Mosegaard Kejling. Billedet af carotidarterien fra en mus indgår i hendes afslutningsopgave. 7

8 Artikel dre, at der sker en in d- vækst af de glatte mu - skelceller inde i karret efter en ballonudvidelse. En indvækst kan få karret til at snæv re til og give blodpropper. Hun ar bejdede med to slags mus, hvoraf den ene manglede et bestemt protein, og fandt at dem med proteinet af den type, udvikler sygdommen. Nu arbejder hun og kollegerne videre med et projekt afledt af di plom opgaven. De prøver at give antistoffer mod forsnævringer i karrene, og hvis det virker, kan det på sigt bruges terapeutisk. Kateter i mus I en anden model arbejder hun med aneurisme, en udposning på karret, der kan give sprængning af blodkar og dermed blødning. Det er en meget svær teknik på mus. Jeg har deltaget i et kur sus i Holland hos ham, der underviste på diplomkurset, og siden været på Harvard Uni ver sity i USA, hvor jeg snakkede med de førende in - den for om rådet, som er blandt de ene ste i verden, der udfører de operationer. Det er meget vigtigt, at man kan se, når man op - ererer, så de sagde, at jeg har alderen imod mig. Men med gode mikroskoper kan det lade sig gøre, siger Karin M. Kejling, der er 48 og har erfaret, at det er vigtigt at bruge de bedste mi kroskoper og, at der er ro på operationsgangen i dyrestalden. Det svære er, at man adskiller arterie og vene og bagefter lægger et kateter ind i arterien og sprøjter væske ind, som frem kalder en aneurismelignende tilstand. Bagefter skal arterien lukkes igen. Det er virkelig småt på mus, forklarer hun. Og tilføjer, at hun ikke har rolige hænder, hvis hun dagen før har hugget brænde hjemme i haven mellem Odense og Middelfart. Alt i alt har det praktiske arbejde været den nemmeste del, for det er det, hun gør hver dag i laboratorierne. Den store udfordring var meget hjemmearbejde og lærebøger på engelsk. Nog le af grundkurserne lå i Købe n havn, der var meget selvstudium og skriftlige eksamener undervejs. I skriveprocessen bag den store opgave drejede det sig om at skrive, så den var til at forstå for andre. Det lykkedes. 61 sider blev af - slut ningsopgaven på. Karin scorede et 12-tal. Også selvom hun var til eksamen den 13. maj kl. 13, som hun siger med et smil på læben. n Gode mikroskoper betyder alt, når man skal arbejde i detaljen. Karin M. Kejling arbejder både med parafinsnit og opererer på mus. 8

9 mangfoldighed TEMA Skarp til at argumentere Hvad gør man, når kvinder med brystkræft, i dette tilfælde østrogen receptor positiv, bliver resistente over for et af de mest brug te stoffer i behandlingen? Af Lis Agerbæk Jørgensen Foto: Ole Friis Laborant Lene Egedal Johansen er med sin diplomuddannelse fra dette forår kommet et skridt nærmere en løsning. Hun har i sit af gangsprojekt set på mulige biomarkører for tamoxifenresistens. Lene valgte en diplom i Molekylær- og Cellebiologi fra Syddansk Universitet og så på nogle proteiner, som var forskelligt udtrykt i celler, der responderede på tamoxifen og i de resistente celler. Hendes opgave kalder hun en mikroskopisk del af et kæmpe projekt, hvor Henrik Ditzels forskningsgruppe samarbejder med andre grupper. Mikroskopisk del eller ej, så var eksamensbeviset en stor sejr for Lene E. Johansen, der har opgraderet sin laborantuddannelse fra 1998 og arbejder på Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet i Odense. Jeg er nu meget skarpere til litteratursøgning, og det er blevet nemmere at tage nogle diskussioner med kollegerne, hvoraf mange er akademikere, siger Lene. Hun tog de første tre grundfag i København og specialiseringen i molekylær- og cellebio- Lene Egedal Johansen logi på Syddansk Universitet i Odense. La boratoriedelen var let, mens den hårde del var teorien og det at skrive opgaver. Og så det, at studier tager tid. Det er vigtigt, at baglandet er indforstået. Tænk jer godt om, familien skal være med på, at man bruger sin tid i weekenden. I be - gyndelsen syntes min datter på ti, at det var hyggeligt at lave lektier sammen. Da jeg blev færdig, sagde hun: Nu skal du ikke tage mere, vel? Lene brugte seks år på diplomuddannelsen. Undervejs har tre kolleger på skift været på barsel, så det har samtidig krævet fuld fart frem på jobbet. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have gjort det, hvis jeg vidste, hvad det indebar, men sådan er det vel altid? Og kollegerne har været super søde til at tage over, de dage jeg skulle til undervisning, siger hun. Uddannelsen har kostet kr. betalt af instituttet, Lenes chef og Statens Center for kompetenceudvikling. n 9

10 Artikel Kommunikation, projektstyring og nyt netværk Inspirationsdage i København og Aarhus markerede starten på nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede medlemmer af DL-F. Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop Et nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede laboranter er ved at blive etableret. Netværket blev præsenteret på nogle spændende inspirations- og kursusdage i både København og Aarhus, hvor mange af deltagerne bakkede idéen op. Formålet med de såkaldte kickoff dage var, at DL-F i den kommende tid ønsker at gøre en sæ r- lig indsats for laboranter, der har efteruddannet sig til professionsbachelor eller er diplomuddannet. I efteråret vil der som opfølgning på inspirationsdagen være både et fagligt kursus i projektledelse og et personligt kursus i kommunikation på hver to dage i Aarhus og København. Forløbet startede i september med en in - troducerende inspirationsdag, hvor kursuslederne fra begge kurser var til stede for at give oplæg til det videre forløb. Om det nye netværk siger faglig sekretær i DL-F, Jens Klingenberg Rasmussen, at det primært er for de laboranter, som har taget en overbygningsuddannelse som f.eks. en professionsbachelor eller en diplomuddannelse. Formålet er, at DL-F og HK vil være en at - traktiv fagforening, også for denne målgruppe, både fagligt og personligt. Økonomisk støtte Men det er også for dem, der vil i gang med efteruddannelse på et eller andet niveau. De kan også have brug for et fagligt netværk. Det er ideen med det. Og det var noget, vi blev kraftigt o p- fordret til på delegeretmødet. Den opgave har DL-F s bestyrelse påtaget sig, siger Jens Kling enberg Rasmussen. Han fortæller videre, at der også er afsat en portion penge til at drive netværket, når det er kommet rigtig i gang. Det betyder, at DL-F stiller mødelokaler til rådighed og sørger for fortæring og Birgitte 10

11 mangfoldighed TEMA andre fornødenheder, så det rent praktisk kan fungere. Og hvis der er nogen i netværksgruppen, der er villige til at stå i spidsen for denne, så er det planen, at den eller de på - gældende tilbydes et kursus eller en uddannelse til netværksfacilitator. Dermed får de også lidt ud af at drive netværket, siger den faglige sekretær. Men inden netværksideen blev præsenteret sidst på kick-off dagene i september, havde kursusdeltagerne fået en introduktion til både kommunikation og projektstyring. To tilsyneladende vidt forskellige emner, som alligevel hænger godt sammen. For det er umuligt at gennemføre en ordentlig og effektiv projektstyring uden en god kommunikation. Kommunikation vigtig Sallys Der blev lyttet intenst til Birgitte Sallys levende introduktion til kommunikation. Det var Birgitte Sally, der er cand. mag. i kommunikation og teatervidenskab, som stod for at give en smagsprøve på kommunikation på inspirationsdagen, 11

12 Artikel Karin Winsløw og Ann Roldan i gang med at fortælle om kommunikation i projektstyring. 12

13 mangfoldighed TEMA mens Ann Roldan og Karen Winsløw fra MediTeam Consulting stod for smagsprøven på projektledelse, Projektets Veje og Vildveje. Birgitte Sally sagde, at hvis man kombinerer den personlige kommunikationsstyrke med projektledelsesredskaberne, så har man mulighed for at nå næste niveau i jobbet eller karrieren. Hvis vi får løftet en hel masse mennesker her til også at komme videre i deres karriere, så kan vi lave nogle netværk, hvor man kan støtte hinanden og bruge hinanden som sparringspartnere. Hvis der så ind imellem også kommer nogle input fra DL-F, har man et rigtig godt fundament og en god støtte til at ar - bejde videre i sin karriere med de mål, man har sat sig. Det er også en af ideerne med disse kurser, og det er derfor, vi har tænkt projektstyring og kommunikation sammen, selvom emnerne er meget forskellige, siger Birgitte Sally. Hun tilføjer, at hele initiativet går ud på, at hjælpe DL-F s medlemmer, hvis de gerne vil videre i deres karriere. Mit vigtigste budskab er, at når man vil videre i sin karriere, er man nødt til at have en vis gennemslagskraft. Og hvis man skal have det og man ikke synes, det er lykkedes så skal man be - gynde at kigge på både sine styrker og sine ømme tæer i kommunikationen. Det er den enkeltes personlige gennemslagskraft, jeg arbejder med på kurset. I virkeligheden handler det om at nå de mål, man gerne vil nå. Så man ikke sidder med en følelse af, at man egentlig er fagligt kompetent, men at man bare ikke for mår at komme igennem med sine idéer, siger Birgitte Sally. Hvorfor det går galt På inspirationsdagen blev kursusdeltagerne klogere på, hvor kompleks kommunikation er, og hvorfor det kan gå galt. Men neskers forskellighed kommer til udtryk på ufattelig mange måder. Hvad gør du eksempelvis selv i en presset situation? Mange reagerer uhensigtsmæssigt, og det kommer kursusdeltagerne til at arbejde med på kurserne i oktober. Deltagerne bliver også trænet i f.eks. at sige noget på mø - der, hvis de har svært ved det. Kommunikation er væsentlig i forhold til projekter, når man skal samarbejde med andre. Da er det vigtigt, at man er klar og tydelig omkring, hvad man selv vil. Man skal kunne forventnings- afstemme og måske også sælge nogle ideer til andre, som man gerne vil have med på projektet, så det hele kommer til at spille, siger hun. Projektstyring Formålet med kurset i projektstyring var at give deltagerne værktøjer til at varetage rollen som formel/uformel projektleder i den konkrete gennemførelse af et projekt i samarbejde med styregruppe, kolleger, ledere og andre interessenter. MediTeam havde taget en case med til gruppearbejde, som kunne give deltagerne indsigt i de grundlæggende principper for projektet som arbejdsform. Ann Roldan og Karen Winsløw gennemgik emner som kommunikation i projektet, projektets interessenter, projektorganisationen, styringsværktøjer, risikostyring og kvalitetsstyring. Omkring projektledelse er det vigtigt, at projektlederen skal kunne sige fra ellers bliver det nemt et 24 timers job. Ligeledes skal alle aftaleregler overholdes. Det er aftaler om f.eks. projektets formål, bidrag til organisationen, ansvar og kompetence, tidshorisont, økonomi og andre bindinger. n 13

14 Artikel Ledende laborant Birgitte Bode Rasmussen vil skabe nye, indtægtsgivende projekter på sin arbejdsplads. Fra projekt til indtægtskilde Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop En af de kursusdeltagere, som synes hun har fået meget ud af det, er Birgitte Bode Rasmussen, der er ledende laborant på Statens Serum Institut, SSI. Der er ingen tvivl om, at vi er meget pressede i disse år. Regionerne presser sygehusene til at hjemtage rigtig mange af vore patientprøver. Og så skal vi jo finde en ny berettigelse. Det betyder, at vi selvfølgelig skal lære at bruge vores omfattende videnbank i SSI på en ny måde. Jeg har nu fået en smagsprøve på, hvordan jeg kan lave en lidt bedre køreplan end den, vi plejer at bruge til at få løftet vores gode idéer frem til at blive gode indtægter. Det vil jeg rigtig gerne have. Vi skal have udarbejdet en god køreplan for et projekt, så det kan ende med at blive en god indtægtskilde. Det føler jeg, at jeg er kommet meget tættere på at kunne gøre, sagde Birgitte Bode Rasmussen efter inspirationsdagen. Hun glædede sig til at deltage i både det kommende kommunikationskursus og kurset i projektledelse senere på efteråret. På et personligt plan vil jeg meget gerne nå derhen, at min kommunikation bliver et værktøj, jeg kan bruge og ikke bare en måde, jeg snakker med folk på. Så jeg kan bruge kommunikationen me - get mere hensigtsmæssigt i svære situationer. Det kan f. eks. være over for en chef, man skal have givet lidt mere indsigt i en specifik situation. Men også med bevidst kommunikation motivere og få folk til at se, hvad jeg så. Så på den måde føler jeg, det er en rigtig god kombination, sagde hun. Glæder sig til netværk Også netværksidéen er hun med på Jeg leder efter nogen som mig selv. Jeg er ledende laborant, og samtidig føler jeg lidt, det er en uddøende race. Det er lidt, som om vores jobfunktioner bliver overtaget af akademikere og bliver til en anden jobbeskrivelse. Så jeg vil i netværket lede efter andre ledende laboranter. Det tror jeg, netværket vil kunne hjælpe med. Birgitte Bode Rasmussen er hverken professionsbachelor eller diplomuddannet. Hun er laborantuddannet fra Roskilde, og så har hun taget en ud - dannelse i merkonom-ledelse. Det var hendes baggrund for at være på kurset. Jeg har altid brugt mange af HK s kurser, som altid er relevante. Måske også fordi man kan komme med indspark på disse kurser, og det efterlyser de også. Det betyder også, at man får store muligheder for indflydelse, når man tager på kurser, siger hun. 14

15 mangfoldighed TEMA Han kan bruge det hele Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop Miljøtekniker Thomas Lütken, Arbejdsmiljøhuset, møder i sit arbejde mange nye mennesker, som det er særdeles vigtigt at etablere en god kommunikation med. Thomas Lütken rådgiver virksomheder om arbejdsmiljø, og det kan man ikke uden at have kommunikationen i orden. Det er meget vigtigt for mig at få skabt en form for velvillighed i virksomheden overfor de forandringer, der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø. Velvilligheden skulle gerne komme fra både ledelse og medarbejdere. Derfor er det meget vigtigt, at jeg kan komme ud med budskabet på den rigtige måde og gribe det rigtigt an. I nogle tilfælde skal man presse på, i andre tilfælde skal man mere lade det være op til virksomheden selv at komme frem til de konklusioner, de måtte have. Derfor er kommunikation et meget vigtigt redskab i min dagligdag. Og det er noget, man altid kan blive bedre til, siger Thomas Lütken. Hans baggrund er lidt anderledes. Han har en uafsluttet kemiingeniøruddannelse, som så blev godskrevet til en laborantuddannelse, da han søgte ind på miljøtekniker studiet. Hans arbejde er samtidig meget projektorienteret, idet det ofte består af længerevarende processer, hvor han skal skabe forandring og efterfølgende forankring i virksomhederne. Jeg skal sørge for, at forandringerne ikke forsvinder, lige så snart jeg er gået ud ad døren. Det kræver nogen tid og analyser af, hvem der egentlig er interesseret i dette her. Hvem er medspiller, hvem er modspiller, og hvordan håndterer jeg alt dette her. Altså hele den analyse, der er i projektstyring. 75 pct. af min arbejdstid går med længerevarende Miljøtekniker Thomas Lütken, Arbejdsmiljøhuset, satser på god kommunikation. opgaver, og derfor kan jeg også bruge værktøjerne fra projektstyring, siger han. Hans arbejdsplads er Arbejdsmiljøhuset, som rådgiver primært små og mellemstore virksomheder i arbejdsmiljøforhold med hovedvægt i bygge- og anlægssektoren. En stor del af arbejdet går på at hjælpe arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med at vedligeholde godkendelsen. Han bruger allerede netværk i sit daglige arbejde, men er ikke med i noget formaliseret netværk. Jeg har været ansat nu i 13 år, først i Bedrifts - sund hedstjenesten, hvor der var en del netværksgrupper, og derefter i Arbejdsmiljøhuset. Derfor kender jeg en del, jeg kan bruge i mit netværk med mange forskellige spidskompetencer, siger Thomas Lütken, som mener, at han også godt vil kunne bruge et laborantnetværk, om end i be - grænset omfang, fordi hans arbejde intet har til fælles med laborantarbejde. Men jeg kan jo også høre, at der er mange andre her på kurset, som reelt ikke laver laboratoriearbejde, men alle mulige andre koordinerende ting og kvalitetskontrol. Og der kan vi jo netværke, tilføjer han. 15

16 FAGLIGT Praktikpladser Praktikanter er dine fremtidige kol I øjeblikket oplever laborantskolerne et fald i udbuddet af praktikpladser i forhold til antallet af studerende. Derfor opfordrer vi jer til at overveje, om I har mu lighed for at hjælpe studerende med at afslutte deres uddannelse. Jeres modtagelse af en praktikant i et år, vil for jer betyde, at I er med til at sikre, at I fremover kan få kompetente kolleger med praktisk håndelag. Langt de fleste laboratorier har en opgave liggende i skuffen, der ikke lige har været tid til. Den op - timale ph i en metode, et bedre substrat, et nyt udstyr der skal ind køres eller optimeres. De studerende kommer fra skolen med den nyeste teori. De kan udfordre jer, komme med forbedringer og bringe ny viden og læring ind i jeres laboratorium. Her følger en beskrivelse af de reg ler og deadlines, der er i forbindelse med at have en praktikant. Nedenstående er gældende for praktikanter ansat efter 1. juli 2011: Send jeres praktikpladsannonce til mindst tre skoler gerne til alle ni. Mange studerende vil gerne flytte for at få en praktikplads, og I får dermed et større ansøgerfelt at vælge imellem. Virksomheden skal udpege vejleder (praktikantansvarlig), som har kontakten med praktikanten inden start og holder evalueringsmøder med praktikanten undervejs. Vejlederne har desuden kontakten til skolen. Vej lederen behøver ikke at være den laborant, der i det daglige oplærer praktikanten, men skal selv- følgelig have en laborantfaglig viden. En praktikant må gerne deles mellem flere afdelinger. Faktisk er det en fordel for praktikanten at få kendskab til flere områder af laborantfaget i løbet af praktiktiden. Når I har valgt jeres kommende praktikant, udfyldes en praktikaftale (den findes i uddannelsesdokumenterne på skolernes hjemmesider under Retningslinjer for praktikperioden ). Praktikanten skal i samarbejde med vejlederen udfylde en ud dannelsesplan, der sikrer, at læ ringsmålene nås. Skolen skal godkende planen, og kan også vejlede nærmere omkring den. På alle skolernes hjemmeside kan I læse om, hvor let det er at få en praktikant. I kan f.eks. gå ind på Metropol i København: og få mere viden. I kan også få flere informationer ved at kontakte virksomheder, der har praktikanter. Her vil DL-F gerne etablere en kontakt til en vejleder i en virksomhed, der ansætter praktikanter. Praktikåret er gældende for 60 ECTS point som er fordelt på følgende måde Uddannelses element ects-point Arbejdspladsens organisering og kultur 5 Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø 5 Kvalitetssikring 5 Laboratorietekniske metoder 35 Eksamensprojektet 10 16

17 leger ECTS Læringsmålene tager udgangspunkt i ovenstående uddannelseselementer. Alle praktikanter skal igennem ovenstående fem områder i løbet af praktikåret. I uddannelsesdokumenterne er der en nærmere beskrivelse af indhold. I slutningen af praktikperioden skal praktikanten skrive en mindre praktikrapport (5-10 si - der). Der skal kort beskrives, hvad praktikanten har arbejdet med i årets løb og hvordan læ rings målene er opfyldt. Praktikrapporten bygger på praktikantens ugejournaler (en del af ud dannelsesdokumenterne). Rap porten be - dømmes med bestået/ikke-be - stået. Til sidst skal praktikanten ud - føre et eksamensprojekt på virksomheden. Projektet må max. tage syv uger inkl. både laboratoriearbejdet samt rapportskrivningen. De syv uger behøver ikke være sammenhængende. Hvis laboratorieforsøgene kræver en længere periode, er det muligt f.eks. at bruge halve dage i 14 uger. Eller f.eks. tre ugers projektarbejde og så en pause på et par uger, inden de sidste fire ugers projektarbejde. Hvis laboratoriets arbejde er fortroligt, er det muligt, at praktikantens eksamensprojekt ka te - goriseres som fortrolig. Skolen stiller en skolevejleder til rådighed. Denne skolevejleder rådgiver om og godkender problemformuleringen, rådgiver om projektomfang og afgrænsning samt om rapportopbygningen. ECTS står for: European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige om - fang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder, gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. Har du spørgsmål angående praktikanter, er du velkommen til at kontakte Dansk Laborant- Forening på: Tidsplan gældende for alle laborantskoler Praktikstart Seneste tidspunkt for indsendelse af problemformulering for afsluttende eksamensprojekt Seneste tidspunkt for indsendelse af praktikrapport og ugejournal Seneste tidspunkt for aflevering af eksamensprojektrapport Periode for mundtlig eksamen Onsdag i uge 44 Onsdag i uge 44 Onsdag i uge 1 Uge Onsdag i uge 5 Onsdag i uge 5 Onsdag i uge 13 Uge Onsdag i uge 15 Onsdag i uge 15 Onsdag i uge 23 Uge Onsdag i uge 25 Onsdag i uge 25 Onsdag i uge 38 Uge

18 fagligt vikarbureauer Vær opmærksom på ansættelser via vikarbureauer! Går du ledig, kan det virke som en god ide at stå registreret i et vikarbureau, der formidler vikarjobs inden for faget. Der er dog en række ting, du bør være opmærksom på i den forbindelse. Ansættelse som vikar via vikarbureauer sker typisk på to måder: n Enten via en ansættelse som vikar hos bu - reauet, der derefter udsender vikaren. n Eller via en formidlingsaftale, hvor vikarbureauet formidler ansættelsen, men hvor selve ansættelsen sker på selve arbejdsstedet. Hvis du skal ansættes som vikar gennem et vikarbureau, skal du være opmærksom på, hvilke forhold du bliver tilbudt: n Ansættelser, der sker gennem vikarbureauer, er væsentligt forskellige fra en almindelig ansættelse som vikar direkte på den pågældende arbejdsplads og uden om vikarbureauerne. n Et vikarbureau er et privat firma og kan derfor i vid udstrækning selv definere ansættelsestilbuddet og den egentlige månedsløn. n Hvis man søger job via et vikarbureau, er det normalt vikarbureauets eventuelle overenskomst, der gælder for en, lige meget hvilken virk- somhed man bliver sendt ud til. Du får derfor ikke nødvendigvis ret til de goder, de ansatte på virksomheden har. n Der er derfor mange forhold du skal være op - mærksom på, om du som ansat via et vikarbureau får: dit opsigelsesvarsel, har du ret til barns første sygedag, forhold under sygdom eller pension. n Og ikke mindst kan udsendelse via vikarbureauer have betydning for dine dagpengeberegninger. Kontakt derfor altid A-kassen hvis der er tvivl om reglerne. Få tjekket kontrakten Uanset om man har fået job via et vikarbureau eller direkte på en virksomhed, anbefaler DL-F, at man får læst sin ansættelseskontrakt igennem af sin lokale HK-afdeling, inden man sætter sin endelige underskrift uanset om der er en overenskomst på arbejdspladsen eller ej. Det kan nemlig få store konsekvenser, hvis man får sagt ja til dårlige ansættelsesforhold fra begyndelsen. Herunder din startløn en for lav startløn kan føre til et lønefterslæb i mange år, som kan være svært at rette op på. 18

19 Kommentaren Vi ved det godt i DL-F! Vi har medlemmer, der til dagligt varetager vigtige opgaver på laboratorierne uden nødvendigvis at have en reel laborantuddannelse med sig. For disse medlemmer er der nu sket nyt på om - rådet. Der er kommet nye regler på området og dermed nye muligheder for medlemmer uden en laborantuddannelse. Det er nu muligt at få en 1-årig: Akademiud - dannelse i Laboratorie- og Bioteknologi. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point. Der er tale om en såkaldt erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om er - hvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven), efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse). Med andre ord er der IKKE tale om en erstatning for laborantuddannelsen. Det er stadig den 2½ årlige laborantuddannelse, der giver den mest målrettede vej og adgang til laboratorierne. Forløbet kan dog med fordel også bruges af medlemmer, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer. Tænker du derfor i nye baner, kan enkeltmoduler af uddannelsen med fordel bruges til kompetenceudvikling for dig. Susanne Bahne Hansen Formand Du kan læse mere om uddannelsen på (denne lange beskrivelse): _i_laboratorie-_og_bioteknologi.aspx 19

20 Miljøbrevkassen Milj brevkassen Biologisk Arbejdsmiljø Af Vivian Plesner Arbejder du indenfor området, og udfører GMO arbejde, er denne vejledning rigtig god til at hjælpe dig med at gennemtænke de områder på din arbejdsplads, hvor du skal være særlig opmærksom på om sikkerheden for dig og samfundet omkring dig er i orden. Den kan hjælpe dig til at udfylde en fyldsgørende APV. Den vil give dig et indblik i godkendelsesprocessen, både ved nybyggeri og ombygning, om hvilke myndigheder der skal høres i forbindelse med godkendelse af laboratorier til GMO arbejde. Vejledningen angiver det niveau og den gode praksis, som branchernes parter ønsker ved biologisk og genteknologisk arbejde i laboratorier i procesindustrien. Vejledningen henvender sig primært til laboratorier inden for procesindustrien, hvor der arbejdes med biologisk materiale, herunder f.eks. inden for medicinalindu- strien, biotekindustrien og laboratorier på forbrændingsanlæg, men det er lige så interessant for andre at læse den. Skal du som arbejdsmiljørepræsentant være med i godkendelsesprocessen, ved ombygning eller nybyggeri, er der tjeklister bagerst i vejledningen, som kan downloades på nettet i word format, lige til at arbejde videre med. Arbejder du ikke inden for området, kan vejledningen bestemt også læses, for at få et indblik i arbejdsområdets mange sikkerhedsfacetter, samfundets ønske om at sikre os og naturen via Center for Biosikring og beredskab (CBB). God læselyst Miljøbrevkassen Redaktionen består af brevkasseredaktørerne Jørgen Stage Johansen og Vivian Plesner samt faglig sekretær Jens Klingenberg Rasmussen. Alle medlemmer er velkomne til at indsende spørgsmål eller foreslå emner til uddybelse i LABORANTEN. Skriv til Miljøbrevkassen svarer altid direkte tilbage til medlemmet, og efter aftale med medlemmet bruges emnet muligvis til artikler i LABORANTEN. Spørgeren er anonym i LABORANTEN. 20

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere