Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard"

Transkript

1 Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen & Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Århus V Resumé Balanced scorecard har efterhånden vundet indpas i mange danske offentlige og private virksomheder, både som et rapporteringssystem og som et værktøj til strategiudvikling. I artiklen skitseres det, hvorledes balanced scorecard kan bruges på projektniveau til dels at sikre projekters strategiske forankring, dels at synliggøre projekternes forretningsmæssige bidrag som et element i projektstyringen. 1

2 Introduktion Flere og flere danske virksomheder offentlige såvel som private er begyndt at anvende balanced scorecard i deres ledelsesrapportering. Samtidig har balanced scorecard mange steder udviklet sig til også at være et redskab til at formulere og konkretisere virksomhedens strategi. Men hvordan forholder det sig med at implementere strategien? Dette spørgsmål kan synes lidt paradoksalt, idet balanced scorecard ofte indføres netop som et strategi-implementeringsredskab. Det er imidlertid vores erfaring, at det i mange virksomheder er vanskeligt at skabe opmærksomhed omkring de strategiske mål i virksomhedens scorecard. Nogle gange er det, fordi det scorecard, der er blevet konstrueret, ikke reelt afspejler virksomhedens strategi, men andre gange er det, fordi der opleves stor usikkerhed omkring, hvad det betyder og indebærer at indføre balanced scorecard i de enkelte dele af virksomheden. I denne artikel vil vi skitsere, hvorledes balanced scorecard kan bruges i en projektorganiseret virksomhed til på den ene side at danne bro mellem virksomhedens overordnede strategi og projekternes succeskriterier og til på den anden side at sikre en strategisk eller forretningsmæssig forankring af de enkelte projekter. I det følgende afsnit beskrives det, hvad balanced scorecard er. Herefter diskuteres det, hvorledes et balanced scorecard udvikles på projektniveau, og endelig afslutter vi artiklen med nogle angivelser af, hvorledes et balanced scorecard-projekt skal gribes an i en projektorganiseret virksomhed. Strategi og styring med balanced scorecard Siden balanced scorecard blev introduceret i amerikanske virksomheder i starten af 1990erne og siden blev præsenteret i bogen The balanced scorecard fra 1996, har metoden vundet indpas som ledelsessystem i mange private og offentlige virksomheder. Den seneste udvikling, der er præsenteret i bogen The Strategy-Focused Organization, har introduceret og tydeliggjort tankegangen omkring optegning af et strategikort med henblik på at skabe sammenhæng i virksomhe dens strategi indenfor fire perspektiver det finansielle, kunde, intern proces samt lærings- og perspektivet. Balanced scorecard sætter fokus på de kritiske succesfaktorer, som følger af virksomhedens strategi. Desuden omfatter balanced scorecard en række værktøjer og metoder, der kan hjælpe med at konkretisere strategien, således at den bliver implementerbar, og handlingsplaner kan iværksættes med udgangspunkt heri. Udgangspunktet er således at koncentrere indsatsen om det, der er vigtigst. I de fleste virksomheder er det indtjening eventuelt suppleret med indikatorer, der forventes at være nært knyttede til 2

3 virksomhedens øjeblikkelige præstationer, f.eks. afkastningsgrad, egenkapitalforrentning og overskud per medarbejder eller indikatorer for fremtidige præstationer som f.eks. i omsætningen, debiteringsgrader og markedsandele. En sådan finansiel forankring af strategien er første skridt på vej mod en konkretisering. Men hvad skal virksomheden herudover gøre for at føre sin strategi ud i liv et? Hvilke kunder skal virksomheden have, og hvilken service vil man yde? Hvilke kompetencer skal udvikles på både kort og langt sigt? Hvilke præstationsmål understøtter virksomhedens hensigter, og hvorledes er disse præstationsmål relateret til hinanden? Bag disse spørgsmål gemmer der sig komplicerede ledelsesmæssige problemstillinger, og ved at anvende den metodik, som balanced scorecard er bygget på, kan man komme med seriøse bud på de faktorer, der driver virksomhedens indtjening. Kortlægning af virksomhedens strategi bidrager således med at synliggøre og dermed overvåge fremdriften i virksomhedens strategi. For at inddrage de faktorer, der på langt sigt påvirker virksomhedens resultater, er det nødvendigt at se på information uden for det traditionelle regnskabsvæsen som kunders tilfredshed og loyalitet, medarbejdernes kompetencer, fornyelse af virksomhedens produktportefølje, produkternes kvalitet osv. blot for at nævne nogle af de faktorer, som i mange virksomheder vil være kandidater til måltal i et scorecard. På baggrund af en række virksomheders erfaringer med udvikling af nye præstationsmålingssystemer er der identificeret fire områder eller perspektiver, hvor vir ksomheden med fordel kan sætte mål. Dermed afspejles den kortsigtede finansielle præstation samtidig med de langsigtede determinanter for finansiel præstation (se også figur 1): det finansielle perspektiv kundeperspektivet det interne perspektiv lærings- og perspektivet. De fire perspektiver angiver også fire områder, inden for hvilke virksomhedens strategi kan formuleres. Forud for rapportering af en række nøgletal skal virksomhedens strategi være klart formuleret, for at nøgletallene skaber en sammenhæng og bidrager til opnåelse af strategien. Men der er flere faser i at arbejde med balanced scorecard. Et er at kortlægge strategien og udpege nøgletal. Noget andet er at implementere balanced scorecard i organisationen, således at alle medarbejdere kender til og arbejder efter at opnå de samme præstationsmål. En måde at implementere balanced scorecard i organisationen er at udarbejde balanced scorecard på flere niveauer, hvor man har virksomhedens overordnede strategi, formuleret ved hjælp af strategikortet, som ramme og derefter laver en tilpasning af balanced scorecard til de underordnede 3

4 afdelinger. Dette vil ofte være fremgangsmåden i virksomheder, hvor de underliggende afdelinger og divisioner har forskellige vilkår, og som følge heraf har ikke alle nøgletal i det overordnede balanced scorecard samme relevans. Desuden er det den samme metode, der anvendes, når der på projektniveau udvikles et scorecard. Et projekt scorecard I projektorganisationer er de styringsmæssige byggeklodser ofte projekter, hvor man ved hver projektetablering formulerer et projektspecifikt balanced scor ecard, men stadig under hensyntagen til det overordnede balanced scorecard. Projektet vil således nedarve de målinger, der er relevante for projektet, men samtidig også have frihedsgrad til at identificere andre relevante mål (se figur 1). Målinger i det finansielle perspektiv på virksomhedsniveau som f.eks. overskudsgrad vil sjældent være relevant på projektniveau, idet dette nøgletal afhænger af mange andre faktorer, der ligger uden for projektet. Derimod kan man skabe fokus på økonomien i projektet ved at inddrage omkostninger i form af timeforbrug i projekt -scorecardet. Virksomheden Projekt n Projekt 2 Projekt 1 Figur 1: Balanced scorecard og projekter Eksempler på nøgletal, der kan arves fra det overordnede scorecard, er kundetilfredshed eller kompetenceudvikling af medarbejdere. Ofte etableres projekter for en kunde, og dennes tilfredshed med gennemførelse af de enkelte faser i projektet kan indsamles løbende gennem statusmøder eller 4

5 ved afslutning af projektet. Dette vil derefter kunne aggregeres for alle projekter og dermed udgøre målet i det overordnede scorecard. På samme vis kan der ved projektetablering sættes specifikke mål for udvikling af medarbejdernes kompetencer i forbindelse med projektforløbet. På baggrund af det overordnede scorecard fastlægges for de enkelte projekter mål for, hvorledes disse skal bidrage til virksomhedens strategi ved at adressere de mål, der i det overordnede scorecard er afledt heraf. Hvis det i en rådgivningsvirksomhed eksempelvis er fastlagt, at det er nødvendigt med en udfaktureringsgrad på 65% af konsulenternes tid for at nå den planlagte overskudsgrad og et mersalg på 15% af kontraktsummen for at nå omsætningsmålet, er det disse mål, som de enkelte projekter skal forholde sig til ved etableringen. Da de enkelte projekter kan være vidt forskellige, skal det ved projektets etablering fastlægges, om der eksempelvis kan forventes en udfaktureringsgrad på 60%, 65% eller måske mere. Der tages altså hensyn til projektspecifikke forhold samtidig med, at projekternes scorecard kan konsolideres i forhold til virksomhedens overordnede målsætninger. En anden overordnet målsætning kunne for eksempel være, at mindst 35 ingeniører skal gennemgå en bestemt uddannelse, som i relation til virksomhedens overordnede strategi anses for at blive en vigtig kompetence for virksomheden i dens fremtidige tilbudsudarbejdelse. Det velkendte spørgsmål, der rejser sig i løbet af året, er nu, hvilke projektledere, der skal afgive medarbejdere til at gennemgå denne uddannelse, som der aktuelt ikke er behov for i de konkrete projekter, som til gengæld har kunder, der står og venter i den anden ende. Her kan virksomhedens langsigtede forretningsmæssige hensyn forankres på projektniveau, ved at der ved projektetableringen sættes konkrete mål for, hvorledes de enkelte projekter skal bidrage hertil. Det betyder i det aktuelle eksempel, at der i projekt-scorecardet indarbejdes mål for efteruddannelse af projektmedarbejderne på lige fod med mål for overholdelse af tidsfrister, kvalitetsnormer og økonomiske kriterier. Hvordan kommer man i gang? De fleste virksomheder, der arbejder projektorganiseret enten i forhold til interne projekter eller i forhold til løsning af kundens opgaver inddrager langt mere end blot finansielle aspekter, som budgetoverholdelse, indtjening etc. i vurderingen af de konkrete projekters fremdrift og succes. Inddragelsen af en række ikke-økonomiske succesfaktorer i projektstyringen fører imidlertid ikke i sig selv til en balanced scorecard-baseret projektstyring. I denne artikel er der taget udgangspunkt i, at der konstrueres et scorecard for de enkelte projekter på grundlag af virksomhedens overordnede strategikortlægning ved hjælp af balanced scorecard- 5

6 metoderne. Dette indebærer, at virksomhedens strategiproces integreres med udviklingen af et balanced scorecard på koncernniveau. Ofte vil dette betyde, at der designes et udviklingsforløb, der er bygget op omkring afholdelsen af en 1-2 dages strategiworkshop i ledergruppen. Her fastlægges de overordnede krav til virksomhedens lønsomhed,, kompetenceudvikling, kundeorientering osv. Erfaringerne fra en række virksomheders arbejde med balanced scorecard viser, at akilleshælen i scorecard-arbejdet ligger her. Kun hvis virksomhedens overordnede scorecard reelt omfatter de strategiske prioriteringer og pejlemærker, får det en strategisk betydning og det er tilsvarende forudsætningen for, at de enkelte projekter forretningsmæssigt kan forankres i virksomhedens scorecard. Herudover er det et spørgsmål om at indarbejde konstruktionen af et projekt-scorecard i de enkelte projekters etablering, herunder tilbudsgivning og kalkulation, ligesom rapporteringen på scorecardets mål skal integreres i den eksisterende projektrapportering. Nogle gange forbinder man balanced scorecard med indførelsen af IT-systemer og forskellige former for automatiseret dataopsamling. Et balanced scorecard i sig selv indebærer imidlertid ikke indførelsen af nye systemer og ofte kun i et begrænset omfang nye registreringer og målinger. Det afgørende er, at der fokuseres på de få, men væsentlige forhold, der sikrer realiseringen af virksomhedens langsigtede strategi og dermed projekternes strategiske forankring. Læs mere Robert S. Kaplan og David P. Norton s seneste bog Fokus på strategier: Balanced scorecard som strategiværktøjer i organisationer er i 2002 oversat til dansk (København: Børsens Forlag). Læs også om danske virksomheders erfaringer med metoden i Balanced scorecard på dansk (P.N. Bukh m.fl. 2000, Børsens Forlag, København). Artikler og materiale om balanced scorecard kan downloades fra 6

7 Om forfatterne Per Nikolaj Bukh er BDO-professor og Mette Rosenkrands Johansen er Ph.D.-studerende, begge ved Handelshøjskolen i Århus, hvor de ud over balanced scorecard arbejder med økonomistyring, videnregnskab, strategi samt og entrepreneurskab. Per Nikolaj Bukh har udgivet bogen Balanced Scorecard på Dansk (Børsens Forlag 2000), og de er begge forfattere på bogen Videnregnskaber (Børsens Forlag 2001). Ud over sin forskningsindsats bidrager Per Nikolaj Bukh ofte til efteruddannelseskurser og erhvervsrettede konferencer og har således i løbet af de sidste 4 år holdt over 150 foredrag om de emner, som han forsker i, ligesom han har fungeret som konsulent for en ræ kke danske virksomheder og organisationer. 7

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Er budgetkritikken relevant?

Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning CAM-I og svenske erfaringer fører til Beyond Budgeting Beyond

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere