Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iterative projekter og kontraktgrundlaget"

Transkript

1

2 Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig

3 AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative projekter Den iterative kontrakt Arbejdet i IT- og telestyrelsen

4 Kontraktens rolle i projektstyringen generelt og i iterative projekter

5 KONTRAKTSTYRING AF OFFENTLIGE KONTRAKTER Offentlige kontrakter er stadig på kravlestadiet, det er bagt ind i kontrakterne, at det går galt og det afspejler sig i deres kontrakter og alle bruger derfor energien på at dække sig ind i stedet for at komme i mål med det, kunden i virkeligheden havde brug for og havde fundet ud af undervejs i udviklingsforløbet. Leverandøren er ikke interesseret i at afvige fra det aftalte. Når det er sagt er et paradigmeskift undervejs i det offentlige, og om nogle år er vi sikkert der, hvor vi gerne skulle være med successfulde offentlige IT-projekter (Kilde: CMS-leverandør i Computerworld) 5

6 KONTRAKTSTYRING AF OFFENTLIGE KONTRAKTER 9 ud af 10 offentlige IT-projekter afvikles på den traditionelle vandfaldsmodel med krav om omfattende og detaljerede kravspecifikationer, før der kodes en eneste linie. Men en mere tidssvarende udviklingsmodel repræsenteret ved de agile metoder og principper synes at være en langt mere farbar vej for netop de ofte store og komplekse offentlige udviklingsprojekter. Men udfordringen er måske ikke engang valg af metode, men snarere definitionen af, hvad succeskriteriet for et IT-projekt i det offentlige egentlig er? Er det vigtigste, at det kontraktuelt aftalte leveres i tide og på budget (som Rigsrevisionen synes at foretrække), eller om de forretningsmæssige mål med projektet bliver nået? Eller med andre ord: Operationen lykkedes, men patienten døde eller om Patienten blev rask? (Kilde: CW, Hvorfor fejler offentlige IT-projekter igen og igen? Af adm. direktør Carsten Brogaard Jensen, Valtech A/S) 6

7 KONTRAKTSTYRING Kontraktstyring contra projektstyring Rammebetingelser for offentlige kontrakter i form af EU s udbudsregler og det bevillingsmæssige system udgør et problem i relation til smidig og hensigtsmæssig projektstyring. De statslige standardkontrakter (K18, K01, K33 og nu også K02) er i vidt omfang indrettet til at fastholde leverandøren på et totalansvar, således at fokus ofte lægges på kontraktstyring frem for projektstyring. Vandfaldsmodellen og K-kontrakternes udgangspunkt om fast tid, fast pris og fast ydelse er ikke altid det bedste valg for kunden. 7

8 KONTRAKTSTYRING Kontrakten skal sikre kunden relevante juridiske håndtag, som gør det forsvarligt at indgå leveringsaftaler baseret på brug af iterative forløb Kontrakten skal ikke presse vandfaldsmodellens juridiske tankegang ned over fundamentalt anderledes ydelser og processer. 8

9 KONTRAKTSTYRING Bonnerup Rapporten Side af 34:.Erfaringerne fra de undersøgte projekter viser klart, at offentlige købere helt fra starten bør tage det udgangspunkt, at ikke alle krav til systemet kan fastlægges på forhånd. Der skal gøres plads til fleksibilitet og ændringer undervejs i projektforløbet. Detaljerede kontrakter bør derfor erstattes af mere åbne kontraktformer, der kan motivere køber og leverandør til et løbende samarbejde om de mest optimale løsninger. 9

10 KONTRAKTSTYRING I ITERATIVE PROJEKTER Iterative projekter er hverken rendyrket anarki eller et tag-selv bord for leverandøren Brug af en iterativ metode i stedet for vandfaldsmodellen øger ofte sandsynligheden for et projekt inden for den aftalte tid og pris og med et godt resultat. Men: Det kræver en god kontrakt med gode styringsredskaber, en stærk projektledelse og en stor indsats og beslutningskraft hos navnlig kunden! 10

11 KONTRAKTENS ROLLE I DET ITERATIVE PROJEKT Kontrakten skal navnlig have fokus på - samarbejdsrelationen mellem parterne - parternes bemanding af projektet - den iterative metode - projektledelse og styring - prioritering af krav og ønsker - fremdriftsrapportering og risikolog - styring af økonomi og tid 11

12 DEN PROCESORIENTEREDE KONTRAKT I stedet for alene at basere kontrakten på et resultat, baserer man den på en proces, der skaber dette resultat Og derfor bliver kontrakten som styringsredskab for processen helt afgørende. Kontrakten skal have særlig fokus på reguleringen af processen og styringen af processen. Den skal i (endnu) højere grad styre projekts gennemførelse end en traditionel vandfaldsbaseret kontrakt

13 Vandfaldsmodellen contra iterativ model

14 Kunden Hardware Konsulentassistance Licenser Uddannelse Vandfaldsmodellen Systemleverance baseret på fast pris, fast tid og fast definerede krav. Adskilte og sekventielt ordnede faser Alle krav fastlægges i detaljer før kontraktens indgåelse kravspecifikationen styrer Alt designes før udvikling Alt udvikles inden testning Alt afprøves, testes og overtages samlet Fokus på funktionelle krav i kravspecifikationen Systemleverance Drift Vedligeholdelse Support Pris Tid Ydelse 14

15 Fokus Agile Forretningsmæssigt: Understøttelse af behov og forretningsprocesser ved idriftsættelse og ikke ved projektinitiering Vandfald Teknisk: Fokus på tekniske krav ved projektinitiering Funktionalitet Fastlægges endeligt i projektet. Kravspecifikation fastlægger Idriftsættelse Løbende afprøvning i drift Big bang = alt iværksættes og afprøves samlet Kravspecifikation Fokus på forretningsprocesser, Detaljeret angivelse af den forretningsmæssige behov og funktionalitet, der skal etableres fastlæggelse af mindstekrav. (Inspiration kan hentes i SL-07) Overtagelsesprøve Samarbejde Løbende test undervejs. Overtagelsesprøve tester understøttelse af forretningsprocesser samt at øvrige krav er opfyldt Dynamisk deltagelse fra begge parter, tillid til projektdeltagerne Kravspecifikation opfyldt Leverandøren udfører Ydelser Projektledelse, rådgivning, metodekendskab, ressourcer Etablering af funktionalitet Ændringshåndtering Processen og metoden håndterer Betydeligt ressourceforbrug, ændringer undgås helst 15

16 GRUNDLÆGGENDE FORSKEL Vandfaldsmodellen er baseret på tillid til kundens forberedende arbejde inden kontraktens indgåelse og mistillid til leverandørens kontraktopfyldelse Iterative modeller er baseret på tillid til parternes samarbejde ved kontraktens opfyldelse 16

17 BETYDNING AF SAMARBEJDE Kernen i en iterativ proces er et tæt og dynamisk samarbejde mellem parterne, ofte via et fælles projektteam. Samarbejdet omfatter både forretningen og udviklere. Forretning og it arbejder sammen om at skabe forretningsværdi under styret risiko. Kontrakten skal samtidig styre risiko og understøtte samarbejde 17

18 Den generelle holdning til iterative projekter

19 ANBEFALINGER ITST 10 arkitekturprincipper Nr. 1. Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne Nr. 3. Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering Nr. 8. Udnyt mulighederne ved anskaffelser ITST 15 skarpe Nr. 4. Brug agile udviklingsmetoder og spis elefanten i små bidder. Nr. 15. Del viden og samarbejd på tværs 19

20 IT- UDREDNINGEN Indsatsområde 1: Kompetenceløft og fælles metoder: Fælles projektmodel i staten skal skaleres i forhold til projektets størrelse og risikoprofil, og der udarbejdes en light-model for mindre it-projekter Indsatsområde 2: Fokus på de risikofyldte projekter: Etablering af fem principper for gennemførelse af it-projekter. 4. Projekterne skal opdeles i mindre og selvstændige værdiskabende dele, som besluttes og gennemføres uafhængigt af hinanden. Indsatsområde 3: Bedre samarbejde med leverandører og rådgivere Mindre omfattende kravspecifikationer 20

21 IT- UDREDNINGEN Indsatsområde 3: Bedre samarbejde med leverandører og rådgivere Mindre omfattende kravspecifikationer: Uddybende beskrivelse af initiativet Der igangsættes et antal pilotprojekter med henblik på at afprøve forskellige nye metoder for kravspecificering. Det undersøges bl.a., hvorvidt Vejledning til kravskabelon SL-07 fra behov til løsning, som professor på IT-universitetet Søren Lauesen har udviklet i dialog med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bør benyttes som et fælles værktøj for styrelsernes kravspecificering. Lauesens metode har som omdrejningspunkt, at en styrelse bør kravspecificere med udgangspunkt i, hvilke arbejdsopgaver it-løsningen skal understøtte, og ikke med udgangspunkt i en detaljeret opremsning af en lang række krav til, hvordan it-systemet teknisk skal opbygges. Ligesådan bør det klart formuleres, hvad der er de forretningsmæssige formål med den arbejdsproces, der skal it-understøttes, og hvilke forbedringer man ønsker at opnå set i forretningsperspektiv. 21

22 UDGANGSPUNKTER FOR DEBATTEN Kontrakten skal sikre kunden relevante juridiske håndtag, som gør det forsvarligt at indgå leveringsaftaler baseret på brug af iterative forløb Kontrakten skal ikke presse vandfaldsmodellens juridiske tankegang ned over fundamentalt anderledes ydelser og processer. 22

23 HVORNÅR SKAL DET ITERATIVE PROJEKT VÆLGES Ønske om hurtig idriftsættelse Ønske om fokus på behov ved idriftsættelse og ikke ved projektinitiering Krav til løsningen skifter ofte Læring og innovation i projektet Forretningsanalyse i projektet Forandringsprojekt Større sikkerhed for projektøkonomi end ved Vandfaldsmodellen 23

24 PÅ VEJ MOD DEN ITERATIVE PROJEKTMODEL På vej med den iterative projektmodel Juli 2008: SKI April 2009: SKI vejledning til udformning af kontrakter under med brug af iterative forløb Efterår 2009: 01i, 02i, 03i (BvHD Dahl) Marts 2010: ITST vejledning 24

25 Kontrakten til understøttelse af iterative projekter

26 LEVERANCENS GENSTAND

27 LEVERANCENS GENSTAND Leverancens genstand er ikke slutproduktet Ydelser: Leverandørens ydelser er andet end blot etablering af forud fastlagt funktionalitet Metodeanvendelse Projektledelse Ressourcestyring Rådgivning (SKI vejledning pkt. 2.4 s. 10) Procedurer og samarbejde: Større krav til forankring i kontrakten af projektledelse, beslutningskompetence og procedurer. Krav: Kravspecifikationen får en anden rolle. Virker som ramme for samarbejdet og prioriteringsoversigt, mens de konkrete funktionalitetskrav fastlægges undervejs. 27

28 LEVERANCEBESKRIVELSE - HÅNDTERING I K01 OG K02 Kunden udarbejder kravspecifikation, og denne danner grundlag for leverandørens besvarelse HR: Kravspecifikation forventes at være udtømmende oplistning. u. Hvad kunden med føje kan forvente Kunden er hovedansvarlig for, at kravene er formuleret entydigt. Modsat er leverandøren primært ansvarlig for opfyldelsen.

29 HÅNDTERING I DEN ITERATIVE KONTRAKT Leverancebeskrivelsen (behovsopgørelsen) Kunden udarbejder Behovsopgørelse indeholdende; (i) beskrivelse af Kundens Business Case, (ii) de forretningsgange, Leverancen skal understøtte, samt (iii) overordnet beskrivelse af ønsket funktionalitet. Dette dokument danner grundlag for leverandørens tilbud Inspiration kan hentes i SL-07

30 BUSINESS CASEN Indhold Forretningsmæssige mål Baggrund for valg af projekt model Interessenter Beskrivelse af løsning Delprojekter Specifikke constraints Kunderessourcer til rådighed Afhængigheder Risici Opfølgning ** Den Digitale Taskforce, Videnskabsministeriet, KL og Danske Regioner: Business case for digitaliseringsprojekter Realisering af it-udredningen 30

31 BUSINESS CASEN Brug Planlægning Dialogværktøj i forhold kunde leverandør Grundlag for leverandørens udarbejdelse af tilbud Leverandørens tilbud kan eventuelt kræves relateret direkte til kundens business case Afklaringsfasens forløb kan styres af business case Benyttes af kunden til efterfølgende intern evaluering af projektets forløb 31

32 LØSNINGSBESKRIVELSEN Leverancebeskrivelsen (Løsningsbeskrivelsen) På baggrund af kundens behovsopgørelse udarbejder leverandøren en Løsningsbeskrivelse forud for aftalens indgåelse. Leverandørens overordnede besvarelse af Kundens Behovsopgørelse ved Kontraktens indgåelse. Løsningsbeskrivelsen udgør en del af Leverancebeskrivelsen og vil som den øvrige del af Leverancebeskrivelsen løbende undergå ændringer undervejs i Projektet.

33 DETAILSPECIFIKATIONER UNDER ITERATIONER Leverancebeskrivelsen (Detailspecifikationerne) Under de efterfølgende iterationer frembringes løbende en række detailspecifikationer. Når detailspecifikationerne er godkendt af Kunden, udgør disse en del af Leverancebeskrivelsen sammen med Behovsopgørelsen og Løsningsbeskrivelsen, jf. punkt 5.3.

34 LEVERANCEGRUNDLAGET I DEN ITERATIVE KONTRAKT Leverancebeskrivelsen Leverancebeskrivelsen = Behovsopgørelse+Løsningsbeskrivelse+detailspecifikationer Leverandøren skal holde Leverancebeskrivelsen løbende ajour med godkendte detailspecifikationer samt foretage de fornødne konsekvensrettelser af Behovsopgørelsen og Løsningsbeskrivelsen, som den enkelte Iteration giver anledning til, og indhente Kundens godkendelse heraf ved Iterationens afslutning. Den gældende udgave af Leverancebeskrivelsen skal til enhver tid være elektronisk tilgængelig for Kunden på et Projektsite eller lignende.

35 LEVERANCENS GENNEMFØRELSE

36 HVORDAN GENNEMFØRES PROJEKTET De overordnede faser Afklaring Design, udvikling og test Godkendelse og overtagelse

37 HVORDAN GENNEMFØRES PROJEKTET Afklaringsfasen Fortsat behov for grundlæggende drøftelser af kundens behovsopgørelse og belysning af risikofaktorer i projektet

38 HVORDAN GENNEMFØRES PROJEKTET Udviklingsfasen Etablering af udviklingsmiljø Design og udvikling baseres på den valgte iterative model definition og beskrivelse af trin Kontrolpunkter Testprocesser Delovertagelse og ibrugtagning

39 HVORDAN GENNEMFØRES PROJEKTET Godkendelse og overtagelse Projektet godkendes og overtages samlet. men reduceret betydning

40 LEVERANCEFORLØBET (01I OG 02I) Aktiviteterne i en fase (vil afhænge af den valgte iterative model)

41 PROJEKTLEDELSE, MODENHED OG RÅDGIVNING

42 HVORDAN GENNEMFØRES PROJEKTET Centrale elementer i kontrakt om iterativ udvikling Projektledelse og projektstyring Metode, kvalitetssikring og risikostyring Styring på tid frem for funktionalitet ( time boxing ) Fokus på styring af parternes personale Samarbejds- og beslutningsprocedurer Styring af økonomi v/ fast pris/maksimal pris og/eller stramme krav til rapportering af tidsforbrug Krav til fremdriftsrapportering og risikolog

43 TEMAER TIL REGULERING Følgende områder bør reguleres/behandles Rådgivning metoder, teknologi, arkitektur Koordineringsansvar Projektledelse Prioritering og omprioritering Styring af ressourceforbrug Styring af og opfølgning på økonomi Kvalitetssikring Kundens interesser Kundens ret til at øge sin medvirken Underretningspligt Risikolog

44 SÆRLIGT OM PROJEKTORGANISATION Kvalifikationer hos kundens projektdeltagere Kundens deltagere!!!! Bør understreges, at Leverandøren ikke kan forvente bedre kvalifikationer end angivet og skal indrette sine ydelser efter det oplyste Kundens beslutningstagere i projektet Sikre at forretningsmæssig viden er til rådighed Træffe beslutninger tilpasse beslutningsgange Sondre alm. projektbeslutninger og ændringer af kontrakten Formidle behov og forretningsmæssig viden Relateret til tidsplan / faser / aktiviteter Hurtig/umiddelbar eskalationsvej 44

45 PROJEKTLEDELSEN I ITERATIVE PROJEKTER Fortsat krav om projektledelse fra leverandørens side Metoden angives i bilag Styring af det fælles team Rapportering og opfølgning Kvalitetssikring af alle bidrag Koordinering af aktiviteter Beslutninger i projektteams Sammenhæng i system Løbende idriftsættelse Koordinering Feedback fra brugere 45

46 BEHOV FOR FOKUS PÅ KUNDENS MEDVIRKEN Overordnede krav til kundens medvirken; Sørge for at forudsætningerne for kontraktsindgåelse er opfyldt Deltage i arbejdsgrupper for at gennemgå og uddybe specifikationerne Deltage med beslutningskompetence på funktion/tid/pris Bidrage med prioriteringer og løbende funktionelle afklaringer Evaluering og gennemgang under udvikling Sørge for rettidig færdigstillelse af eventuelle egne leverancer Testning og afprøving af udviklede dele af Leverancen Informationsudvikling mod egen organisation og eksternt Fremskaffe testdata og testbeskrivelser (inkluderet brugerscenarier) i henhold til de forudsætninger og frister som er beskrevet i øvrige bilag

47 UDTRÆDELSESADGANG

48 UDTRÆDELSESADGANG Udtræden under Afklaring Når som helst Forpligtelser bortfalder Frembragt materiale ret til efterfølgende brug Betaling af vederlag 48

49 UDTRÆDELSESADGANG Udtræden efterfølgende Bør til hver en tid kunne ske med et varsel på mindst 20 Arbejdsdage. Begge Parters forpligtelser til videre opfyldelse af Kontrakten i relation til de(n) omfattede Delleverance(r) bortfalder. Men hvad med forpligtelser for allerede gennemførte Delleverancer? Suspension af forpligtelser. 49

50 UDTRÆDELSESADGANG Udtrædelsesvederlag Vederlaget kan opgøres som; a. Det beløb som Leverandøren har til gode for den del af Projektet, som allerede er gennemført, b. Dokumenterede direkte udlæg og direkte omkostninger i tilknytning til Projektet, som Leverandøren har pådraget sig, inden Leverandørens modtagelse af Kundens Meddelelse om at ville udtræde, og som ikke er dækket af Leverandørens krav på vederlag i henhold til punkt a). Leverandøren er i forbindelse med opgørelsen af punkt (b) ovenfor forpligtet til at søge at begrænse udgifterne mest muligt. 50

51 PRISMODELLER

52 PRISREGULERINGEN I ET ITERATIVT PROJEKT I den ideelle agile verden fraviges udgangspunktet om fast pris, identificeret leveringstidspunkt og klart definerede krav. Men disse tre parametre må behandles forskelligt i den agile kontrakt. Graden af fleksibilitet på de tre områder givetvis ikke identisk; Offentlige kunder operere med bevillinger og private kunder arbejder under budgetter Det er ofte ikke muligt at arbejde uden en fast defineret økonomisk ramme! Risikoen for budgetoverskridelser er alt andet lige ofte mindre i et iterativt end i et vandfaldsprojekt(!) 52

53 GRADEN AF FLEKSIBILITET (GRADEN AF FLEKSIBILITET UDTRYKKES GENNEM CIRKLERNES STØRRELSE) Vandfaldsmodel Iterativt projekt Prisen Pris Specifikationer Specifikationer Leveringstid Systemet Leveringstid

54 PRISMODELLER Prismodeller Forbrugsafregning Forbrugsafregning med shared risk (målpris) Forbrugsafregning med maksimal pris (maksimalpris) Fast pris Bemærk at omfanget af funktionalitet ikke er fast i et iterativt forløb. Det endelige omfang fastlægges undervejs i projektet, og er delvis bestemt af de ressourcer, der er til rådighed for projektet Forbrugsafregning forudsætter fastlæggelse af krav til registrering af forbrug, rapportering samt bestemmelser om opfølgning i forhold til økonomi 54

55 PRISMODEL I KONTRAKTERNE Maksimalpris Leverandøren angiver en maksimalpris bestående af; a) En fast pris for de leverancer, hvor prissætningen af disse er uafhængig af omfanget af Leverandørens ydelser. b) En forventet pris på de dele af Leverancen, som skal udføres efter medgået tid. c) Et usikkerhedstillæg. Maksimalprisen må ikke overskrides. Maksimalprisen omfatter ikke vederlag for vedligeholdelse og support, og løbende betalinger for anvendelse af Programmel. 55

56 MAKSIMALPRIS Maksimalpris

57 ET ALTERNATIV - MÅLPRIS Forudsætter kunden er villig til at give afkald på den sikkerhed der ligger i det loft maksimalprisen er udtryk for. Fra IT- og Telestyrelsens vejledning

58 MÅLPRIS ANVENDES I NORSKE KONTRAKTER

59 MÅLPRIS

60 KRAV TIL KONTRAKTSTYRINGEN UANSET PRISMODEL Jo større fleksibilitet i prismodellen jo større krav til styringen Opgaverne i kontraktstyringen Styringen af udviklingen i risiko-loggen og indflydelsen på prisrammen Udvidelser af projektscope kontra påregnelig fleksibilitet og betydningen for prisrammen en udvidelse eller indskrænkning af projektet skal således også håndteres i forhold til en eventuel ændring i prisrammerne Oplysningspligten i forhold til timebaseret afregning 60

61 KRAV TIL KONTRAKTSTYRINGEN UANSET PRISMODEL Styringen af det timebaseret vederlag Specifikationskrav med hensyn til ydelser, der vederlægges på grundlag af medgået tidsforbrug. Det er Leverandørens ansvar til stadighed at give Kunden et retvisende og fyldestgørende billede af projektets økonomi baseret på Projektets status. Leverandøren skal senest hver den 5. i en måned sende Kunden en detaljeret opgørelse af tidsforbruget i den forgangne måned og om nødvendigt maksimalpris (i) Leverandørens eventuelle forslag til ændret prioritering, (ii) aftalte ændringer eller udvidelser af Projektet og (iii) en opdatering af Risikologgen. Maksimalprisen må ikke overskrides uden Kundens forudgående godkendelse. 61

62 BEHOVET FOR FLEKSIBILITET CONTRA SIKKERHED SKAL VÆRE I BALANCE Hvad duer ikke; Den kundevenlige udgave. Leverandørens vederlagsestimat er baseret på en grundig gennemgang af kundens krav og forventninger til projektet og er således udtryk for et ansvarligt estimat. Det er i enhver henseende leverandørens ansvar, at prisestimatet er forsvarligt. Leverandøren kan ikke kræve større vederlag end estimeret, medmindre fravigelsen skyldes omstændigheder, som leverandøren ikke kunne have forudset ved meddelelsen af prisestimatet. 62

63 BEHOVET FOR FLEKSIBILITET CONTRA SIKKERHED SKAL VÆRE I BALANCE Hvad duer ikke; Den leverandørvenlige udgave. Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og Leverandørens viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for Leverandøren. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser. Medmindre overskridelserne kan tilregnes Leverandørens væsentlige misligholdelse, fritages Leverandøren for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler Leverandøren for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget. 63

64 TIDSPLAN OG AFPRØVNING

65 TIDSPLAN Ved Kontraktens indgåelse alene en overordnet hovedtidsplan, der fastlægger Projektets overordnede rammer, de enkelte trin (funktionelle testbare område og kontrolpunkter) opdelingen i Delleverancer og tidspunktet for levering heraf. Aktiviteterne i afklaringsfasen bør dog være detaljeret beskrevet Udarbejdelse af detaljeret tidsplan Løbende opdatering af hovedtidsplan

66 AFPRØVNING Den iterative metode indebærer ofte løbende tests af de udviklede iterationer. De tests, der er en del af den iterative metode, er beskrevet i bilaget indeholdende den iterative metode. De kontraktuelle tests er beskrevet i prøvebilaget. Inden idriftsættelsen af den enkelte delleverance skal der være gennemført en delleveranceprøve. Behov for ændringer i bilaget om afprøvning?

67 MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

68 FORSINKELSE Frister angives som ved vandfaldsmodel-kontrakter Bod for forsinkelse Reduktion af vederlag indtil milepæl er opfyldt Klassisk beregning 68

69 MANGLER Begrebet mangel vil afhænge af prismodel og kravspecifikationen mangelsbegrebet i højere grad relevant i forhold til processen og leverandørens evne til at skabe value for money En række mangelsvurderinger vil ikke være sort/hvide men derimod afhænge af et fagligt skøn 69

70 MANGLER FORSLAG TIL SANKTIONER Reducerede timesatser For arbejde med afhjælpning af Mangler i garantiperioden og andre garantiarbejder, som ikke er omfattet af en eventuel vedligeholdelsesaftale, hvor der er aftalt en fast pris, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden dette arbejde i henhold til de aftalte timesatser med fradrag af 25%. 70

71 OPHÆVELSE Fortsat nødvendigt med mulighed for hel eller delvis ophævelse. Bør kun være en mulighed for ophævelse ex nunc (fremadrettet). Skal ses i lyset af den løbende opsigelsesadgang. Opfyldelse af vedligeholdelses- og driftsaftaler ingen afsmittende virkning. Erstatningskravet ved ophævelse. 71

72 TILGÆNGELIGE SKABELONER

73 01I, 02I, 03I SKRÆDDERSYET TIL AGILE FORLØB Mindre projekter 01i eller 03i Større projekter 02i 01 er baseret på K01, 02i er baseret på K02 03i er formuleret mere frit i forhold til K-kontrakterne 73

74 Fællestræk ved 01i, 02i og 03i: Krav til modenhed Business case T&M/Maksimalpris Metodeneutral Fokus på samarbejde, ressourcestyring og prioritering Fleksibel udtrædelsesadgang for Kunden 74

75 SKI RAMMEAFTALER SKI Leverandøren driver processen Projekter og vedligeholdelse Vejledning om agile forløb SKI konsulentydelser Kunden driver processen 75

76 ITB S KONTRAKT TIL ITERATIVE PROJEKTER Kontraktskabelon bliver tilgængelig på Fokus på overskuelighed og forenelighed med praktikken Bilagsskabeloner på vej indtil kan hjælp rekvireres hos Dahl. 76

77 KONTAKTOPLYSNINGER Claus F. Sørensen Mobil telefon: Michael Lemvig Telefon:

78

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

It-kontrakter iterative forløb

It-kontrakter iterative forløb It-kontrakter iterative forløb v/ Nicolai Dragsted Bender von Haller Dragsted Århus, den 1. april 2009 Indledning 2 Vandfaldsmodellen Adskilte og sekventielt ordnede faser Alle krav fastlægges i detaljer

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 Lau Normann Jørgensen LNJ@kromannreumert.com Tlf.: +45 20 44 21 94 Page 1 9 gode råd 1. Skriv den gode kontrakt, d.v.s. en der bl.a. 2. indeholder

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Agile/iterative kontrakter

Agile/iterative kontrakter Agile/iterative kontrakter Master Mind Class Embedded People Advokat Peter Lind Nielsen Februar 2014 Vandfald iterativ - konsulentydelser Vandfaldsmodel Kravspecifikation Totalleverancekontrakter K01 eller

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag 20. december 2012 - standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode 1. Indledning K03 med tilhørende

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011

Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011 Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011 Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag Udvalgte emner: Indledning: Hvorfor går softwaredelen ofte galt? Udbudsretlige forhold

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

K02. Praktiske erfaringer med K02 tendenser med hensyn til forbehold fra kunde- og leverandørsiden. K02 til iterative projekter ny version af K02

K02. Praktiske erfaringer med K02 tendenser med hensyn til forbehold fra kunde- og leverandørsiden. K02 til iterative projekter ny version af K02 K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/k02 K ø b e n h a v n 9. og 10. juni 2 0 0 9 Bliv undervist af forfatterne til den nye version af til iterative projekter samt medskribent til og

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 It-kontrakter 2012/2013 Undersøgelse af problemstillinger ved it-kontrakter set fra kunde, leverandør og rådgiver perspektiv Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj 7. marts 2014 1 Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj Christian Lunding, udbudsdirektør, SKI Anja Piening, chef for afdelingen for jura og CSR, SKI 7. marts 2014 2 Jura som forretningsunderstøttende

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere