Et!blik!på!roller! Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et!blik!på!roller! Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen!"

Transkript

1 Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen! 13.,maj,,kl.,13,,15.30,,Aarhus!! Et!blik!på!roller! Myndighed! Demenskonsulent! Kollega! Ekspertkonsulent! Proceskonsulent! Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!analysen! DK:!Jeg!har!kigget!på!!Som!ekspert!på!demens!mener!jeg,!at!det!rig;ge!at!gøre! her!er.! Team:!OK.!! DK:!Er!det!klart!for!jer,!hvad!det!er!jeg!har!set,!der!får!mig!;l!at!lave!denne! vurdering?! Team:!Øh,!nej.!! DK:!Jeg!ved,!at!han!har!diagnosen!!!Det!jeg!lægger!mærke!;l!når!jeg!ser!ham!er,! at!!det!får!mig!;l!at!konkludere!at!! Team:!Ja.!Sådan!er!det.! DK:!Har!I!nogle!observa;oner,!der!kan!være!i!modstrid!med!denne!konklusion?! X:!Nej.!! Y!(ergoterapeut):!Jo.!Det!har!jeg.! DK:!Hvad!har!du!set?!.! Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!interven;onen! DK:!OK.!Nu!har!vi!lavet!analysen.!Spørgsmål!er,!hvordan!I!så!griber!det!an.!Og! hvordan!i!vil!vurdere,!om!jeres!indsats!er!lykkedes?! Team:!Det!ved!vi!ikke.!Nu!forstår!vi,!hvad!der!er!i!spil.!Men!vi!synes,!at!han!er!svær.!! DK:!Det!er!klart.!Y,!du!nævnte!et!eksempel,!hvor!I!lykkedes!med!ham.!Hvad!var!det! særlige,!i!gjorde!her?! Y:!Jeg!tror,!at!det!vi!gjorde!anderledes!den!dag!var,!at!vi!.!! DK:!Nu!hvor!vi!taler!om,!kommer!I!så!i!tanke!om!andre!eksempler,!hvor!I!lykkes?! Z:!Ja.!Det!gør!jeg!fak;sk.!I!;rsdags!der! DK:!Er!det!det!samme!I!gør!i!de!to!eksempler?! Team:!Det!ved!jeg!ikke! DK:!For!mig!lyder!det!;l,!at!det!du!gør,!Y,!det!er!Det!du!gør,!Z,!det!er!! Team:!Ja.!Sådan!er!det.! DK:!Hvordan!kan!I!gøre!mere!af!det,!der!virker?! Team:!Vi!skal!sikre,!at!vi.! DK:!Ud!over!det,!I!selv!beskriver,!så!tror!jeg,!at!I!med!fordel!kan!.!

2 Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!evalueringen! DK:!OK.!Nu!har!vi!talt!om!både!hvad!der!er!i!spil,!og!hvordan!I!kan!gå!;l!ham.! Lad!os!;l!sidst!fokusere!på,!hvilke!mål!I!har!ops;llet,!og!hvordan!I!kan! vurdere,!om!de!er!nået.! Team:!Ja.! DK:!Hvilke!mål!har!vi!talt!om?! Team:!Det!er!et!mål,!at!vi!ikke!oplever,!at!han!er!så!svær.! DK:!Ja.!Og!jeg!tænkte!på!målet!for!borgeren?! Team:!OK.!Det!er!et!mål,!at!vi!ved!morgenplejen.!Og!ved!aWensmaden!Vi! skal!også! DK:!OK.!Hvordan!vil!I!vurdere,!om!I!lykkes!med!jeres!mål?! Team:!.! Hvad!ser!du?! Mul;posi;onelt!arbejde! Mul>posi>onel,>lgang:!ikke!forankret!i!en!enkelt! posi;on!! A)!Hvad)ser)jeg)nu,)på)baggrund)af)den)posi5on,)jeg) iag6ager)opgaven)igennem?!! B)!Hvad)kunne)jeg)ellers)se,)hvis)jeg)iag6og)opgaven)fra) en)anden)posi5on?!!! Pragma>sk,refleksiv:!Ud!fra!de!forskellige!posi;oners! blik!!hvad!vil!virke!bedst!her?!

3 Hvordan! balancerer!jeg!! mine!!forskellige! roller!iw.! opgaven?! Dobbeltrolle[modellen! Gennemsig>ghed,om, opgavens,indhold,,ramme, og,retning,,mål,mv.!! Bemyndigende,posi>on, Udvikling! Mo;vere! Tale!med,!være!nysgerrig! Involvere! Anerkende!andres!situa;on,! behov!og!ressourcer! Ekspert!på!processer! Myndighedsposi>on, Kontrol! Bruge!sin!autoritet/! formelle!magt! Informere! Tale!;l! Ekspert!på!viden! Case:!Samtalen!på!jobcenteret! Medarbejder:), Goddag,)og)velkommen)5l)jobcenteret)>)jeg)hedder)Thea,)jeg)er)din) sagsbehandler.)vi)har)20)minu6er)5l)vores)samtale.)jeg)starter)med) at)sæ6e)rammen)for)hvad)vi)skal)igennem.)først)vil)jeg)informere) dig)om)de)love)og)regler)og)mulige)konsekvenser,)som)du)skal)være) bekendt)med,)for)at)kende)din)situa5on)godt,)nu)hvor)du)er)her.) DereIer)skiIer)jeg) kasket,)og)så)vil)jeg)gerne)høre,)hvordan)du) oplever)din)situa5on,)hvad)der)er)vig5gt)for)dig,)og)hvordan)du)ser) din)vej)igennem)det)her) )sådan,)at)jeg)kan)hjælpe)dig)bedst)muligt) 5l)at)finde)løsninger,)som)er)gode)for)dig,)inden)for)de)rammer)vi) har.! Hvad)siger)du)5l)det?! Borger:)Ok,)tak)skal)du)have.)Lad)os)gøre)det)sådan.! ROLLEN!SOM!DEFINERET!AF!OPGAVEN! )Relevant) sandhed! Rela5on)5l)klientsystemet! Ringe,grad,af, involvering! Stor,grad,af, involvering! Rela>v, (mellem! mennesker)! Absolut, (uden!for! mennesker)! ImplementeL ringskons., SparringsL, konsulent, Supervisor, ProcesL, konsulent, Rådgiver, Underviser, Træner, Ekspert, Model)af)Per)Krogager) Opgaveløsning!og!forandringer!! i!mekaniske!og!levende!systemer! Lineært!kausalitet:!! årsag![>!virkning) Opgaveløsning!baseret!på! forudsigelighed!(faste!skabeloner! mm.)! Cirkulær!kausalitet:! Interak;on!og!interdependens! Opgaveløsning!baseret!på!emergens!!evnen!;l!udvikle!og!;lpasse!mens! opgaven!løses!

4 EKSPERTKONSULTATION! EKSPERTKONSULTATION! EDGAR!H.!SCHEIN!1999! 2!typer!af!ekspertkonsulta;on:!!!!! Et)sæt)ak5viteter,)som)ekspertrådgiveren)har)valgt)og)gennemfører)med) henblik)på)dels)at)analysere)det)problem,)som)klienten)har)defineret,)dels) at)anbefale)den)bedste)løsning)eller)evt.)to)eller)tre)alterna5ve) løsningsmodeller ))!!!!!!!!!!Haslebo!&!Nielsen!(2003,!p.!17)!! Selling,&,Telling,rela>onen:, Kunden!har!selv!defineret!problemet! Kunden!ser!ikke!sig!selv!som!værende!i!stand!at! fremskaffe!viden/løsning!på!egen!hånd!og!rekvirerer! konsulentbistand!;l!deje:!hvad)er)løsningen?) DoktorLpa>ent,rela>onen:, Kunden!ser! symptomerne! Konsulenten!s;ller!diagnosen:!hvad)er)problemet?) Konsulenten!foreskriver!behandlingen:!hvad)er) løsningen?! Proceskonsulta;on!! Proceskonsulta5on)er)at)skabe)en)rela5on)med)klienten,)der) sæ6er)klienten)i)stand)5l)at)opfange)og)forstå)de)processer)og) begivenheder,)der)opstår)i)klientens)interne)og)eksterne)miljø) med)det)formål)at)situa5onen)kan)forbedres)ud)fra)klientens) defini5on...)(schein,)1999,)p.)20)) Proceskonsulta;on! [grundantagelser!og!vig;gste!færdigheder! Proceskonsulta>on,L,den,klassiske,defini>on!, )) One)can)only)help)a)human)system)to)help)itself.)The)consultant)never)knows)enough)about) the)par5cular)situa5on)and)culture)of)the)organiza5on)to)make)specific)recommenda5ons! (Schein,!1999)! Praksis:!!!fokus!på!fælles)diagnose!og!overførsel!af!konsulentens!diagnose[!og! problemløsningsevner!;l!klienten!!klienten!må!må!lære!at!erkende!og!diagnos;cere!problemer!selv![! diagnoseprocessen!antages!at!være!interven;on!i!sig!selv![!giv!ikke!mennesker! fisk,!lær!dem!at!fiske!!!kun!klienten! ejer!problemet

5 FORSKELLEN!MELLEM! EKSPERTKONSULTATION!&!PROCESKONSULTATION! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space!,Ekspertkonsulta>on:, Klient!(af!græsk:!den!der!ligger!på! ryggen)! At!indsamle!informa;oner!og! analysere! ;l!bunds! Lineær!tænkning!om!årsags![! effekt:!hvad/hvem)er)problemet?) Instruere! den!rig;ge!måde :! Hvad)er)løsningen?! Proceskonsulta>on:, Process)Consulta5on)is)the)crea5on)of)a) rela5onship)with)the)client)that) permits)the)client)to)perceive,) understand,)and)act)on)the)process) events)that)occur)in)the)clients) internal)and)external)environment)in) order)to)improve)the)situa5on)as) defined)by)the)client.!!!!(schein,!1999,!p.20)! Kunden!er!ALTID! problem [ejer! Lære!kunden!at!fiske!i!stedet!for!at! give!fisk! Increasing!Op;ons!! or!opening!space! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space! Nonconscious! Conscious! Increasing!Op;ons!! or!opening!space!

6 Reducing!op;ons!! or!closing!space! MANIPULATION! CONFRONTATION! Nonconscious! Conscious! change! is!nonconscious! change!! is!conscious! SUCCORANCE! EMPOWERMENT! Increasing!op;ons! or!opening!space! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space! Reducing!op;ons!! or!closing!space! Nonconscious! Conscious! change! is!nonconscious! MANIPULATION! SUCCORANCE! CONFRONTATION! EMPOWERMENT! change!! is!conscious! Increasing!Op;ons!! or!opening!space! Increasing!op;ons! or!opening!space!

7 (Deference!with!subservience)! MANIPULATION! SUCCORANCE! (Growth!with!dependence)! (Concession!with!compliance)! CONFRONTATION! EMPOWERMENT! (Libera;on!with!autonomy)! Refleksion!over!roller! 1. Hvilke!roller!er!det!vig;gst,!at!jeg!bruger!som! konsulent?!hvorfor?! 2. Hvordan!er!rollerne!forskellige?!! Hvilke!typer!af!sprog/ord!og!redskaber!bruges?!! Hvilke!rela;oner!;l!organisa;onen!skaber!de! forskellige!roller?!! Og!hvilke!mål!forfølges?! 3. Hvordan!kan!jeg!skabe!bevidsthed!og!dialoger! om!disse!roller!i!opgaveløsningen?!(kontrakt)! Kontrakten:!Konsulentens!vig;gste! styringsredskab! Rammekontraktens ABC: 4 trin Grundkontrakten Rammekontrakten! Kundens!forventninger!;l! konsulenten.! Konsulentens!forventninger! ;l!kunden.!!opgaven!i!sammenhæng!med! den!ønskede!frem;d.!!!konkrete!og!målbare! resultater!!!ak;viteter!og!metoder!!rammer!og!ressourcer! Trin!1:! (Telefon[)kontakt! Trin!2:! Formødet! Trin!3:! Design!af!! processen! Trin!4:!! Arlaring!! med!kunden!!repgheder/forpligtelser! Vores oplevelse af grundkontrakten og rammekontrakten udgør tilsammen den psykologiske kontrakt 27!

8 Meta[niveau! Konsulentmetode: Kontrakt, time-out og afslutning Kontrakt, awale!emne,!mål!og! arbejdsform., Time,out,,,,,,,,,,,,,,,,,, genforhandling!af!kontrakt, Afslutning, udbyje!af!samtalen!+! handlinger,,, Om kontrakter Kontrakten!indeholder!typisk!en!aWale!om:!!Hvad,er,emnet?,,Hvad,er,målet,med,samtalen?,,Hvilken,form,for,samtale,skal,,,,vi,have?, Handlings[niveau! Kontrakter!er!et!kommunika;onsredskab,! som!i!princippet!kan!bruges!i!alle!typer!! af!samtaler.! Time-out Afslutning Indholdet! Hvad!har!udbyjet!været?! Eksempler!;me[out! Lad!os!prøve!at!gøre!status.!Hvilke!;ng!er!blevet!arlarede?!Hvad!skal!vi!fokusere!på!nu?!! For!mig!at!se!er!der!to!veje!at!gå!herfra..!Ser!du!andre?!Hvilken!skal!vi!vælge?! Taler!vi!om!det!rig;ge!eller!skal!vi!ændre!fokus?!!!(genforhandle!kontrakten)! Hvad!sker!der!herfra?!Hvordan!griber!du/vi!det!an?! Er!det!andet!vi!skal!tale!om!som!del!afslutningen?! Samtalen! Gjorde!vi!hinanden!bedre?! Hvilken!læring!tager!vi!med!iW.!hvordan!vi!arbejder!med!emnet?!

9 Anerkendende undersøgelser: 5F Konsultation med handlingspil Forstå, Fælles,fokus! Frigør! Fastslå! Fors>l, Handling! Målet:! TID, Hvem!/!!Hvornår! DEN!INTERNE!KONSULENT! Huffington!&!brunning:!internal!consultancy!in!the!public!sector! Observatørens,posi>on:,Hvad!er!forventningerne!;l!konsulenten?!Hvad!har!du!brug!for!for!at!opbygge!et! godt!samarbejde!med!kunden?!hvordan!vil!du!sikre!dialogen!(indre!og!ydre)!for!at!skabe!et!meta[ perspek;v!gennem!processen?! Neutralitet:,Hvem!er!rekvirenten!og!hvad!er!dennes!agenda?!Hvad!er!historierne!i!organisa;onen!om! forandringen!og!konsulentens!rolle!heri?!hvad!er!rela;onen!mellem!konsulenten,!rekvirenten,! kundeorganisa;onen!og!resten!af!organisa;onen?! Begrænsninger,og,autonomi:,Hvad!er!begrænsninger!og!autonomi!for!hhv.!rekvirent,!konsulent!og! kundeorganisa;on?!under!hvilke!omstændigheder!vil!du!sige! nej!;l!opgaven?! Magtspørgsmål:,Hvilke!temaer!iW.!magt!er!i!spil!i!forandringen?!Hvilken!posi;on!kan!konsulenten!tage!iW.! disse!temaer?!hvordan!kan!der!skabes!dialoger!herom!i!processen?, Vurdering,af,udby_e:,Hvordan!monitoreres!processen!og!udbyjet!heraf?!Hvilke!spørgsmål!skal!der!s;lles!for! at!kunne!vurdere!effek;viteten!af!processen?!hvad!tæller!som!succes!og!fiasko!i! konsulta;onsprocessen?!og!hvad!er!konsekvensen!heraf?!

Dobbeltposi*onsmodellen. Hvordan bruger konsulenten de to posi*oner i praksis? Hotel Nyborg Strand 10. september 2014

Dobbeltposi*onsmodellen. Hvordan bruger konsulenten de to posi*oner i praksis? Hotel Nyborg Strand 10. september 2014 Dobbeltposi*onsmodellen Hvordan bruger konsulenten de to posi*oner i praksis? Hotel Nyborg Strand 10. september 2014 +4561260923 andreas@granhoguhl.dk www.granhoguhl.dk Seminar kontrakt De to posi*oner:

Læs mere

TRIPPELPOSITIONSMODELLEN

TRIPPELPOSITIONSMODELLEN Nye kompetencekrav og egne udviklingskontrakter TRIPPELPOSITIONSMODELLEN Frem%dens teknik- og miljømedarbejder 26. NOVEMBER 2014: KL. 13-14.45 +4561260923 andreas@granhoquhl.dk www.granhoquhl.dk Hvem er

Læs mere

Demenskoordinatoren som ekspert og facilitator introduk5on 5l dobbeltposi5onsmodellen

Demenskoordinatoren som ekspert og facilitator introduk5on 5l dobbeltposi5onsmodellen Demenskoordinatoren som ekspert og facilitator introduk5on 5l dobbeltposi5onsmodellen Hotel Nyborg Strand 10. september 2014 +4561260923 andreas@granhohuhl.dk www.granhohuhl.dk Hvem er jeg? Mul5posi5onelt

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

PLC som reformbryder. Læringsvejlederens rolle i den nye folkeskole. Oplæg - KL - It i undervisning og læring - 26.08.2015

PLC som reformbryder. Læringsvejlederens rolle i den nye folkeskole. Oplæg - KL - It i undervisning og læring - 26.08.2015 PLC som reformbryder Læringsvejlederens rolle i den nye folkeskole Oplæg - KL - It i undervisning og læring - 26.08.2015 Roland Hachmann Videnscenter for Almen Pædagogik og Formidling Rhac@ucsyd.dk Det

Læs mere

SEMINAR: VÆRDISKABENDE MØDER

SEMINAR: VÆRDISKABENDE MØDER 4. JANUAR 2013 SEMINAR: VÆRDISKABENDE MØDER Institut for Datalogi Brandbjerg Højskole, d. 4. januar 2013 Eva Damsgaard, udviklingskonsulent AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø, Team Udvikling

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Gladsaxe d. 7 november - 2013

Gladsaxe d. 7 november - 2013 Gladsaxe d. 7 november - 2013 Børnesynet og anerkendende pædagogik Jens Andersen jensa@post.tele.dk Tlf. 21760988 Udgifterne til ekskluderende specialundervisning som andel af de samlede udgifter på folkeskoleområdet,

Læs mere

Ledelse af frivillige I Regen

Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen V/ Esther Skov Rygaard Kandidat, konsulent i Ledfrivillige.dk, frivillig i RETRO, projektleder Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 239 kr. Ledelse

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Formand i foreningen: Vin med hjerte giver

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter:

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter: JOBRETTET SAMTALE LOGBOG Navn: Jobcenter: INTRODUKTION Velkommen til projekt Jobrettet samtale. Denne logbog indeholder værktøjer, skabeloner og ark, som du vil få brug for i forløbet. Medbring logbogen

Læs mere

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Program Underviser: Timo Klindt Bohni Dag 1 09.00 Velkomst og præsentationer Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Målet med dette delemne

Læs mere

Konsulent men hvordan? Om at navigere mellem forskellige positioner i det konsultative arbejde Lasse Offenberg, DISPUK

Konsulent men hvordan? Om at navigere mellem forskellige positioner i det konsultative arbejde Lasse Offenberg, DISPUK Konsulent men hvordan? Om at navigere mellem forskellige positioner i det konsultative arbejde Lasse Offenberg, DISPUK audiologopædisk forenings efteruddannelseskursus 2017 Hjulspor Konsulent men hvordan?

Læs mere

Dialogtræning ændrer samtalekulturen

Dialogtræning ændrer samtalekulturen Dialogtræning ændrer samtalekulturen Af Eva Iversen evaivers@rm.dk Intensivsygeplejerske og sundhedsfaglig supervisor Neurokirurgisk Intensivafdeling, Nia. Aarhus Universitetshospital. Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere UCSJ Roskilde d.29.10.15 Vibeke Petersen, aut.psykolog, www.vibekepetersen.dk Mål med oplægget At tydeliggøre

Læs mere

Samarbejdssamtaler i Roskilde Kommune

Samarbejdssamtaler i Roskilde Kommune Samarbejdssamtaler i Roskilde Kommune Christa Dalland Nanna Steenstrup Maria Møllerstrøm Sandie Jensen Nyborg Strand den 6. februar 2014 1 Samarbejdssamtaler i Roskilde Kommune Udgangspunkt og formål med

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen Om vejlederrollen Hørsholm 12. maj 2014 Hvad er opgaven? Opgaveforståelse Den gode kollegiale vejleder et samspil mellem tre forhold! Hvordan skal opgaven løses? Metoder Hvor og i hvilken sammenhæng? Kontekst

Læs mere

KOMMUNIKATION OG INVOLVERING

KOMMUNIKATION OG INVOLVERING KOMMUNIKATION OG INVOLVERING ONSDAG D. 9. OKTOBER 2013 Jacob Sønderskov Ledelses- og organisationskonsulent RMC Attractor M: 5161 3039 jcbs@ramboll.com TEMAER DE NÆSTE PAR TIMER Mine pointer: 1. Tænk modtageren

Læs mere

Tlf:

Tlf: jari@kea.dk Tlf: 2344 4682. Vi starter op med 5-10 min. summen om sidste gang 5 spørgsmål fordelt på pensum til dagen. Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner? Individuelt oplæg. Oplæg fra

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Ledelse af store enheder

Ledelse af store enheder Ledelse af store enheder Konference om ledelsesspænd i fremtidens hospitaler d. 23.11.2011. Workshop 2: Relationel ledelse i afsnit med ca. 90 ansatte, Hjertemedicinsk afsnit, Hospitalsenheden Vest. 1

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Tidlig Indsats et tilbud til medarbejdere og ledere ved fravær

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Indlæg ved Kompetenceudvikling i Økologisk Bæredygtighed Eva Gleerup Udviklingskonsulent, DLBR Akademiet Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Fokusområder

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg Styringsparadigmer - fortid og fremtid V. Leon Lerborg Konsulentprogrammet Konference, Middelfart 12. august 2013 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Momentum Direktør 2003-06

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Gamemastererfaringer Reflekterende team Tuckmans teammodel Pause Domæneteori Grafisk facilitering Evaluering Gamemaster-erfaringer

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Fastholdelse af 8-12 årige. Vi bevæger de unge i forening er et udviklingsprojekt mellem DIF, GymDanmark og SVØM. Læs mere på www.vibevæger.

Fastholdelse af 8-12 årige. Vi bevæger de unge i forening er et udviklingsprojekt mellem DIF, GymDanmark og SVØM. Læs mere på www.vibevæger. Fastholdelse af 8-12 årige Vi bevæger de unge i forening er et udviklingsprojekt mellem DIF, GymDanmark og SVØM. Læs mere på www.vibevæger.dk Alwin de Groot 1. Personlig 2. Svømning 3. Uddannelse 4. Arbejdserfaring

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hvervning og. motivation

Hvervning og. motivation Hvervning og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde Ulønnet

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen Om vejlederrollen Hørsholm 8. april 2014 Hvad er opgaven? Opgaveforståelse Den gode kollegiale vejleder et samspil mellem tre forhold! Hvordan skal opgaven løses? Metoder Hvor og i hvilken sammenhæng?

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag Onsdag d. 14. januar 2015 Sønderborg kommune Læringsmålstyret undervisning Velkommen! Dagens program formiddag 12.00 Velkomst og Rammesætning - Facilitatorrollen v. Jens Juulsgaard Larsen 13.00 Introduktion

Læs mere

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING!

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! OMNIBUS" LEDERMÅLING Ennova er Danmarks største leverandør af medarbejder- og ledermålinger. Vi har nu sat os for at samle vores bedste

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Planlægning med borgerne. Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD)

Planlægning med borgerne. Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD) Planlægning med borgerne Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD) CV Peter Sepstrup, 43 år, projektleder, Vejle Kommune Uddannet i statskundskab

Læs mere

Basisundervisning i Rudersdal 2014

Basisundervisning i Rudersdal 2014 Basisundervisning i Rudersdal 2014 Den nye organisering af basisundervisning - visitering Elevjournal for tosprogede elever Denne elektroniske journal skal følge den tosprogede elev fra indskrivning til

Læs mere

Frivillighed, ledelse og motivation

Frivillighed, ledelse og motivation Køb bøgerne i dag Frivillighed, ledelse og motivation V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP Introduktion til Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP www.danskcenterfor-icdp.dk Program for intromødet Kort intro til ICDP Uddannelsen Formål Indhold Struktur Datoer Videoanalysen

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS

En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS Sejlklubben som aktivitets center Fælleskabet og den frivillige kultur Attraktive sejladstilbud og bådtyper Aktiverende sejladser Uddannelse og træning Trænere og

Læs mere

Notat 1912-2. Kontraktredskabet i konsultativt arbejde - psykologiske eller professionelle kontrakter?

Notat 1912-2. Kontraktredskabet i konsultativt arbejde - psykologiske eller professionelle kontrakter? Benedicte Madsen,18.03.20212 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. privat: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk PROKAL-12: Procesledelse og konsultation i aktionslæring Notat 1912-2 Kontraktredskabet

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

SAMTALEN SOM LEDELSESDISCIPLIN

SAMTALEN SOM LEDELSESDISCIPLIN SAMTALEN SOM LEDELSESDISCIPLIN TO DAGES TRÆNING FOR LEDERE OG LEDERGRUPPER I PRAKTISK HÅNDTERING AF LEDELSESDILEMMAER MED UDGANGSPUNKT I SAMTALEN En leders mange samtaler, både formelle og uformelle, med

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Superbruger Guide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Indledning Denne superbrugerguide er til dig, der skal være superbruger, og som derfor skal varetage sidemandsoplæring

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Ressourcer til rådighed Præsentation af de tværfaglige ressourcer og deres arbejdsopgaver Eksterne og interne tværfaglige samarbejder Tværfagligheden

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Familieplejeren som deltager i supervision 47495 Udviklet af: Elsa Munch Carlsen VIA University College Hedeager 2 8200 Århus Tlf.: 87551975 November 2013 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge Apopleksienheden, Neurologisk Klinik Rigshospitalet, Glostrup, Københavns Universitet E8er

Læs mere

SEGES 4. april 2016 Jørgen Kroer Udviklingsdialoger 7481 i projekt Effektive ledelsesformer UDVIKLINGSDAG

SEGES 4. april 2016 Jørgen Kroer Udviklingsdialoger 7481 i projekt Effektive ledelsesformer UDVIKLINGSDAG SEGES 4. april 2016 Jørgen Kroer Udviklingsdialoger 7481 i projekt Effektive ledelsesformer UDVIKLINGSDAG DELTAGERE Morten Fogsgaard, Ukon Tove Goldbeck, Gefion Bente Poulsen, Gefion Karen Freiesleben,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Odense Kommune Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan?

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? CBS/ELU konference: Videnmedarbejdere i Staten og deres kompetenceudvikling. Symbion, 26. okt. 2006 - Bent Gringer, SCKK (bg@sckk.dk) Vores antagelse:

Læs mere

MED-ledelse på attraktive arbejdspladser

MED-ledelse på attraktive arbejdspladser MED-ledelse på attraktive arbejdspladser AM:2010, 9. november 2010 Formålet med workshoppen At præsentere en ny vision for MED, der aktiverer samtlige medlemmer og samler dem om fælles opgaver At præsentere

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen 09:00-12:00 Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen Velkomst- siden sidst ved leder Historiefortællingen Refleksioner ved konsulent Respons spørgeskema fra måling

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

Borgere med særlige behov

Borgere med særlige behov Borgere med særlige behov Grundelementer i opgaveløsningen regionsyddanmark.dk Arbejdshæfte til inspiration når tilbud til borgere med særlige behov etableres og udvikles De 22 kommuner i Region Syddanmark

Læs mere