Et!blik!på!roller! Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et!blik!på!roller! Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen!"

Transkript

1 Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen! 13.,maj,,kl.,13,,15.30,,Aarhus!! Et!blik!på!roller! Myndighed! Demenskonsulent! Kollega! Ekspertkonsulent! Proceskonsulent! Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!analysen! DK:!Jeg!har!kigget!på!!Som!ekspert!på!demens!mener!jeg,!at!det!rig;ge!at!gøre! her!er.! Team:!OK.!! DK:!Er!det!klart!for!jer,!hvad!det!er!jeg!har!set,!der!får!mig!;l!at!lave!denne! vurdering?! Team:!Øh,!nej.!! DK:!Jeg!ved,!at!han!har!diagnosen!!!Det!jeg!lægger!mærke!;l!når!jeg!ser!ham!er,! at!!det!får!mig!;l!at!konkludere!at!! Team:!Ja.!Sådan!er!det.! DK:!Har!I!nogle!observa;oner,!der!kan!være!i!modstrid!med!denne!konklusion?! X:!Nej.!! Y!(ergoterapeut):!Jo.!Det!har!jeg.! DK:!Hvad!har!du!set?!.! Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!interven;onen! DK:!OK.!Nu!har!vi!lavet!analysen.!Spørgsmål!er,!hvordan!I!så!griber!det!an.!Og! hvordan!i!vil!vurdere,!om!jeres!indsats!er!lykkedes?! Team:!Det!ved!vi!ikke.!Nu!forstår!vi,!hvad!der!er!i!spil.!Men!vi!synes,!at!han!er!svær.!! DK:!Det!er!klart.!Y,!du!nævnte!et!eksempel,!hvor!I!lykkedes!med!ham.!Hvad!var!det! særlige,!i!gjorde!her?! Y:!Jeg!tror,!at!det!vi!gjorde!anderledes!den!dag!var,!at!vi!.!! DK:!Nu!hvor!vi!taler!om,!kommer!I!så!i!tanke!om!andre!eksempler,!hvor!I!lykkes?! Z:!Ja.!Det!gør!jeg!fak;sk.!I!;rsdags!der! DK:!Er!det!det!samme!I!gør!i!de!to!eksempler?! Team:!Det!ved!jeg!ikke! DK:!For!mig!lyder!det!;l,!at!det!du!gør,!Y,!det!er!Det!du!gør,!Z,!det!er!! Team:!Ja.!Sådan!er!det.! DK:!Hvordan!kan!I!gøre!mere!af!det,!der!virker?! Team:!Vi!skal!sikre,!at!vi.! DK:!Ud!over!det,!I!selv!beskriver,!så!tror!jeg,!at!I!med!fordel!kan!.!

2 Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!evalueringen! DK:!OK.!Nu!har!vi!talt!om!både!hvad!der!er!i!spil,!og!hvordan!I!kan!gå!;l!ham.! Lad!os!;l!sidst!fokusere!på,!hvilke!mål!I!har!ops;llet,!og!hvordan!I!kan! vurdere,!om!de!er!nået.! Team:!Ja.! DK:!Hvilke!mål!har!vi!talt!om?! Team:!Det!er!et!mål,!at!vi!ikke!oplever,!at!han!er!så!svær.! DK:!Ja.!Og!jeg!tænkte!på!målet!for!borgeren?! Team:!OK.!Det!er!et!mål,!at!vi!ved!morgenplejen.!Og!ved!aWensmaden!Vi! skal!også! DK:!OK.!Hvordan!vil!I!vurdere,!om!I!lykkes!med!jeres!mål?! Team:!.! Hvad!ser!du?! Mul;posi;onelt!arbejde! Mul>posi>onel,>lgang:!ikke!forankret!i!en!enkelt! posi;on!! A)!Hvad)ser)jeg)nu,)på)baggrund)af)den)posi5on,)jeg) iag6ager)opgaven)igennem?!! B)!Hvad)kunne)jeg)ellers)se,)hvis)jeg)iag6og)opgaven)fra) en)anden)posi5on?!!! Pragma>sk,refleksiv:!Ud!fra!de!forskellige!posi;oners! blik!!hvad!vil!virke!bedst!her?!

3 Hvordan! balancerer!jeg!! mine!!forskellige! roller!iw.! opgaven?! Dobbeltrolle[modellen! Gennemsig>ghed,om, opgavens,indhold,,ramme, og,retning,,mål,mv.!! Bemyndigende,posi>on, Udvikling! Mo;vere! Tale!med,!være!nysgerrig! Involvere! Anerkende!andres!situa;on,! behov!og!ressourcer! Ekspert!på!processer! Myndighedsposi>on, Kontrol! Bruge!sin!autoritet/! formelle!magt! Informere! Tale!;l! Ekspert!på!viden! Case:!Samtalen!på!jobcenteret! Medarbejder:), Goddag,)og)velkommen)5l)jobcenteret)>)jeg)hedder)Thea,)jeg)er)din) sagsbehandler.)vi)har)20)minu6er)5l)vores)samtale.)jeg)starter)med) at)sæ6e)rammen)for)hvad)vi)skal)igennem.)først)vil)jeg)informere) dig)om)de)love)og)regler)og)mulige)konsekvenser,)som)du)skal)være) bekendt)med,)for)at)kende)din)situa5on)godt,)nu)hvor)du)er)her.) DereIer)skiIer)jeg) kasket,)og)så)vil)jeg)gerne)høre,)hvordan)du) oplever)din)situa5on,)hvad)der)er)vig5gt)for)dig,)og)hvordan)du)ser) din)vej)igennem)det)her) )sådan,)at)jeg)kan)hjælpe)dig)bedst)muligt) 5l)at)finde)løsninger,)som)er)gode)for)dig,)inden)for)de)rammer)vi) har.! Hvad)siger)du)5l)det?! Borger:)Ok,)tak)skal)du)have.)Lad)os)gøre)det)sådan.! ROLLEN!SOM!DEFINERET!AF!OPGAVEN! )Relevant) sandhed! Rela5on)5l)klientsystemet! Ringe,grad,af, involvering! Stor,grad,af, involvering! Rela>v, (mellem! mennesker)! Absolut, (uden!for! mennesker)! ImplementeL ringskons., SparringsL, konsulent, Supervisor, ProcesL, konsulent, Rådgiver, Underviser, Træner, Ekspert, Model)af)Per)Krogager) Opgaveløsning!og!forandringer!! i!mekaniske!og!levende!systemer! Lineært!kausalitet:!! årsag![>!virkning) Opgaveløsning!baseret!på! forudsigelighed!(faste!skabeloner! mm.)! Cirkulær!kausalitet:! Interak;on!og!interdependens! Opgaveløsning!baseret!på!emergens!!evnen!;l!udvikle!og!;lpasse!mens! opgaven!løses!

4 EKSPERTKONSULTATION! EKSPERTKONSULTATION! EDGAR!H.!SCHEIN!1999! 2!typer!af!ekspertkonsulta;on:!!!!! Et)sæt)ak5viteter,)som)ekspertrådgiveren)har)valgt)og)gennemfører)med) henblik)på)dels)at)analysere)det)problem,)som)klienten)har)defineret,)dels) at)anbefale)den)bedste)løsning)eller)evt.)to)eller)tre)alterna5ve) løsningsmodeller ))!!!!!!!!!!Haslebo!&!Nielsen!(2003,!p.!17)!! Selling,&,Telling,rela>onen:, Kunden!har!selv!defineret!problemet! Kunden!ser!ikke!sig!selv!som!værende!i!stand!at! fremskaffe!viden/løsning!på!egen!hånd!og!rekvirerer! konsulentbistand!;l!deje:!hvad)er)løsningen?) DoktorLpa>ent,rela>onen:, Kunden!ser! symptomerne! Konsulenten!s;ller!diagnosen:!hvad)er)problemet?) Konsulenten!foreskriver!behandlingen:!hvad)er) løsningen?! Proceskonsulta;on!! Proceskonsulta5on)er)at)skabe)en)rela5on)med)klienten,)der) sæ6er)klienten)i)stand)5l)at)opfange)og)forstå)de)processer)og) begivenheder,)der)opstår)i)klientens)interne)og)eksterne)miljø) med)det)formål)at)situa5onen)kan)forbedres)ud)fra)klientens) defini5on...)(schein,)1999,)p.)20)) Proceskonsulta;on! [grundantagelser!og!vig;gste!færdigheder! Proceskonsulta>on,L,den,klassiske,defini>on!, )) One)can)only)help)a)human)system)to)help)itself.)The)consultant)never)knows)enough)about) the)par5cular)situa5on)and)culture)of)the)organiza5on)to)make)specific)recommenda5ons! (Schein,!1999)! Praksis:!!!fokus!på!fælles)diagnose!og!overførsel!af!konsulentens!diagnose[!og! problemløsningsevner!;l!klienten!!klienten!må!må!lære!at!erkende!og!diagnos;cere!problemer!selv![! diagnoseprocessen!antages!at!være!interven;on!i!sig!selv![!giv!ikke!mennesker! fisk,!lær!dem!at!fiske!!!kun!klienten! ejer!problemet

5 FORSKELLEN!MELLEM! EKSPERTKONSULTATION!&!PROCESKONSULTATION! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space!,Ekspertkonsulta>on:, Klient!(af!græsk:!den!der!ligger!på! ryggen)! At!indsamle!informa;oner!og! analysere! ;l!bunds! Lineær!tænkning!om!årsags![! effekt:!hvad/hvem)er)problemet?) Instruere! den!rig;ge!måde :! Hvad)er)løsningen?! Proceskonsulta>on:, Process)Consulta5on)is)the)crea5on)of)a) rela5onship)with)the)client)that) permits)the)client)to)perceive,) understand,)and)act)on)the)process) events)that)occur)in)the)clients) internal)and)external)environment)in) order)to)improve)the)situa5on)as) defined)by)the)client.!!!!(schein,!1999,!p.20)! Kunden!er!ALTID! problem [ejer! Lære!kunden!at!fiske!i!stedet!for!at! give!fisk! Increasing!Op;ons!! or!opening!space! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space! Nonconscious! Conscious! Increasing!Op;ons!! or!opening!space!

6 Reducing!op;ons!! or!closing!space! MANIPULATION! CONFRONTATION! Nonconscious! Conscious! change! is!nonconscious! change!! is!conscious! SUCCORANCE! EMPOWERMENT! Increasing!op;ons! or!opening!space! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space! Reducing!op;ons!! or!closing!space! Nonconscious! Conscious! change! is!nonconscious! MANIPULATION! SUCCORANCE! CONFRONTATION! EMPOWERMENT! change!! is!conscious! Increasing!Op;ons!! or!opening!space! Increasing!op;ons! or!opening!space!

7 (Deference!with!subservience)! MANIPULATION! SUCCORANCE! (Growth!with!dependence)! (Concession!with!compliance)! CONFRONTATION! EMPOWERMENT! (Libera;on!with!autonomy)! Refleksion!over!roller! 1. Hvilke!roller!er!det!vig;gst,!at!jeg!bruger!som! konsulent?!hvorfor?! 2. Hvordan!er!rollerne!forskellige?!! Hvilke!typer!af!sprog/ord!og!redskaber!bruges?!! Hvilke!rela;oner!;l!organisa;onen!skaber!de! forskellige!roller?!! Og!hvilke!mål!forfølges?! 3. Hvordan!kan!jeg!skabe!bevidsthed!og!dialoger! om!disse!roller!i!opgaveløsningen?!(kontrakt)! Kontrakten:!Konsulentens!vig;gste! styringsredskab! Rammekontraktens ABC: 4 trin Grundkontrakten Rammekontrakten! Kundens!forventninger!;l! konsulenten.! Konsulentens!forventninger! ;l!kunden.!!opgaven!i!sammenhæng!med! den!ønskede!frem;d.!!!konkrete!og!målbare! resultater!!!ak;viteter!og!metoder!!rammer!og!ressourcer! Trin!1:! (Telefon[)kontakt! Trin!2:! Formødet! Trin!3:! Design!af!! processen! Trin!4:!! Arlaring!! med!kunden!!repgheder/forpligtelser! Vores oplevelse af grundkontrakten og rammekontrakten udgør tilsammen den psykologiske kontrakt 27!

8 Meta[niveau! Konsulentmetode: Kontrakt, time-out og afslutning Kontrakt, awale!emne,!mål!og! arbejdsform., Time,out,,,,,,,,,,,,,,,,,, genforhandling!af!kontrakt, Afslutning, udbyje!af!samtalen!+! handlinger,,, Om kontrakter Kontrakten!indeholder!typisk!en!aWale!om:!!Hvad,er,emnet?,,Hvad,er,målet,med,samtalen?,,Hvilken,form,for,samtale,skal,,,,vi,have?, Handlings[niveau! Kontrakter!er!et!kommunika;onsredskab,! som!i!princippet!kan!bruges!i!alle!typer!! af!samtaler.! Time-out Afslutning Indholdet! Hvad!har!udbyjet!været?! Eksempler!;me[out! Lad!os!prøve!at!gøre!status.!Hvilke!;ng!er!blevet!arlarede?!Hvad!skal!vi!fokusere!på!nu?!! For!mig!at!se!er!der!to!veje!at!gå!herfra..!Ser!du!andre?!Hvilken!skal!vi!vælge?! Taler!vi!om!det!rig;ge!eller!skal!vi!ændre!fokus?!!!(genforhandle!kontrakten)! Hvad!sker!der!herfra?!Hvordan!griber!du/vi!det!an?! Er!det!andet!vi!skal!tale!om!som!del!afslutningen?! Samtalen! Gjorde!vi!hinanden!bedre?! Hvilken!læring!tager!vi!med!iW.!hvordan!vi!arbejder!med!emnet?!

9 Anerkendende undersøgelser: 5F Konsultation med handlingspil Forstå, Fælles,fokus! Frigør! Fastslå! Fors>l, Handling! Målet:! TID, Hvem!/!!Hvornår! DEN!INTERNE!KONSULENT! Huffington!&!brunning:!internal!consultancy!in!the!public!sector! Observatørens,posi>on:,Hvad!er!forventningerne!;l!konsulenten?!Hvad!har!du!brug!for!for!at!opbygge!et! godt!samarbejde!med!kunden?!hvordan!vil!du!sikre!dialogen!(indre!og!ydre)!for!at!skabe!et!meta[ perspek;v!gennem!processen?! Neutralitet:,Hvem!er!rekvirenten!og!hvad!er!dennes!agenda?!Hvad!er!historierne!i!organisa;onen!om! forandringen!og!konsulentens!rolle!heri?!hvad!er!rela;onen!mellem!konsulenten,!rekvirenten,! kundeorganisa;onen!og!resten!af!organisa;onen?! Begrænsninger,og,autonomi:,Hvad!er!begrænsninger!og!autonomi!for!hhv.!rekvirent,!konsulent!og! kundeorganisa;on?!under!hvilke!omstændigheder!vil!du!sige! nej!;l!opgaven?! Magtspørgsmål:,Hvilke!temaer!iW.!magt!er!i!spil!i!forandringen?!Hvilken!posi;on!kan!konsulenten!tage!iW.! disse!temaer?!hvordan!kan!der!skabes!dialoger!herom!i!processen?, Vurdering,af,udby_e:,Hvordan!monitoreres!processen!og!udbyjet!heraf?!Hvilke!spørgsmål!skal!der!s;lles!for! at!kunne!vurdere!effek;viteten!af!processen?!hvad!tæller!som!succes!og!fiasko!i! konsulta;onsprocessen?!og!hvad!er!konsekvensen!heraf?!

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Samtale der gør andre større

Samtale der gør andre større Samtale der gør andre større Lars Goldschmidt 1 (Bragt i Filosofiske stemmer festskrift til Ole Fogh Kirkeby. Samfundslitteratur 2007) Introduktion Når Ole Fogh Kirkeby holder foredrag eller taler i andre

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013

AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013 SEMINARER KURSER KONFERENCER UDDANNELSER AKT- 10 ECTS UDDANNELSE Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Inklusion i teori og praksis Klassearbejde Vejlederrollen Psykologi Individuelle handleplaner Mindfulness

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse?

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? 1 OM UDVIKLINGSKONSULENTERNE Internationalt arbejdende konsulentvirksomhed igennem 21 år.

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere