Et!blik!på!roller! Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et!blik!på!roller! Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen!"

Transkript

1 Demenskonsulentens/, demenskoordinatorens,arbejde,! og,dobbeltrollemodellen! 13.,maj,,kl.,13,,15.30,,Aarhus!! Et!blik!på!roller! Myndighed! Demenskonsulent! Kollega! Ekspertkonsulent! Proceskonsulent! Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!analysen! DK:!Jeg!har!kigget!på!!Som!ekspert!på!demens!mener!jeg,!at!det!rig;ge!at!gøre! her!er.! Team:!OK.!! DK:!Er!det!klart!for!jer,!hvad!det!er!jeg!har!set,!der!får!mig!;l!at!lave!denne! vurdering?! Team:!Øh,!nej.!! DK:!Jeg!ved,!at!han!har!diagnosen!!!Det!jeg!lægger!mærke!;l!når!jeg!ser!ham!er,! at!!det!får!mig!;l!at!konkludere!at!! Team:!Ja.!Sådan!er!det.! DK:!Har!I!nogle!observa;oner,!der!kan!være!i!modstrid!med!denne!konklusion?! X:!Nej.!! Y!(ergoterapeut):!Jo.!Det!har!jeg.! DK:!Hvad!har!du!set?!.! Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!interven;onen! DK:!OK.!Nu!har!vi!lavet!analysen.!Spørgsmål!er,!hvordan!I!så!griber!det!an.!Og! hvordan!i!vil!vurdere,!om!jeres!indsats!er!lykkedes?! Team:!Det!ved!vi!ikke.!Nu!forstår!vi,!hvad!der!er!i!spil.!Men!vi!synes,!at!han!er!svær.!! DK:!Det!er!klart.!Y,!du!nævnte!et!eksempel,!hvor!I!lykkedes!med!ham.!Hvad!var!det! særlige,!i!gjorde!her?! Y:!Jeg!tror,!at!det!vi!gjorde!anderledes!den!dag!var,!at!vi!.!! DK:!Nu!hvor!vi!taler!om,!kommer!I!så!i!tanke!om!andre!eksempler,!hvor!I!lykkes?! Z:!Ja.!Det!gør!jeg!fak;sk.!I!;rsdags!der! DK:!Er!det!det!samme!I!gør!i!de!to!eksempler?! Team:!Det!ved!jeg!ikke! DK:!For!mig!lyder!det!;l,!at!det!du!gør,!Y,!det!er!Det!du!gør,!Z,!det!er!! Team:!Ja.!Sådan!er!det.! DK:!Hvordan!kan!I!gøre!mere!af!det,!der!virker?! Team:!Vi!skal!sikre,!at!vi.! DK:!Ud!over!det,!I!selv!beskriver,!så!tror!jeg,!at!I!med!fordel!kan!.!

2 Dobbeltposi;onsmodellen!! Eksempel!på!samtale:!evalueringen! DK:!OK.!Nu!har!vi!talt!om!både!hvad!der!er!i!spil,!og!hvordan!I!kan!gå!;l!ham.! Lad!os!;l!sidst!fokusere!på,!hvilke!mål!I!har!ops;llet,!og!hvordan!I!kan! vurdere,!om!de!er!nået.! Team:!Ja.! DK:!Hvilke!mål!har!vi!talt!om?! Team:!Det!er!et!mål,!at!vi!ikke!oplever,!at!han!er!så!svær.! DK:!Ja.!Og!jeg!tænkte!på!målet!for!borgeren?! Team:!OK.!Det!er!et!mål,!at!vi!ved!morgenplejen.!Og!ved!aWensmaden!Vi! skal!også! DK:!OK.!Hvordan!vil!I!vurdere,!om!I!lykkes!med!jeres!mål?! Team:!.! Hvad!ser!du?! Mul;posi;onelt!arbejde! Mul>posi>onel,>lgang:!ikke!forankret!i!en!enkelt! posi;on!! A)!Hvad)ser)jeg)nu,)på)baggrund)af)den)posi5on,)jeg) iag6ager)opgaven)igennem?!! B)!Hvad)kunne)jeg)ellers)se,)hvis)jeg)iag6og)opgaven)fra) en)anden)posi5on?!!! Pragma>sk,refleksiv:!Ud!fra!de!forskellige!posi;oners! blik!!hvad!vil!virke!bedst!her?!

3 Hvordan! balancerer!jeg!! mine!!forskellige! roller!iw.! opgaven?! Dobbeltrolle[modellen! Gennemsig>ghed,om, opgavens,indhold,,ramme, og,retning,,mål,mv.!! Bemyndigende,posi>on, Udvikling! Mo;vere! Tale!med,!være!nysgerrig! Involvere! Anerkende!andres!situa;on,! behov!og!ressourcer! Ekspert!på!processer! Myndighedsposi>on, Kontrol! Bruge!sin!autoritet/! formelle!magt! Informere! Tale!;l! Ekspert!på!viden! Case:!Samtalen!på!jobcenteret! Medarbejder:), Goddag,)og)velkommen)5l)jobcenteret)>)jeg)hedder)Thea,)jeg)er)din) sagsbehandler.)vi)har)20)minu6er)5l)vores)samtale.)jeg)starter)med) at)sæ6e)rammen)for)hvad)vi)skal)igennem.)først)vil)jeg)informere) dig)om)de)love)og)regler)og)mulige)konsekvenser,)som)du)skal)være) bekendt)med,)for)at)kende)din)situa5on)godt,)nu)hvor)du)er)her.) DereIer)skiIer)jeg) kasket,)og)så)vil)jeg)gerne)høre,)hvordan)du) oplever)din)situa5on,)hvad)der)er)vig5gt)for)dig,)og)hvordan)du)ser) din)vej)igennem)det)her) )sådan,)at)jeg)kan)hjælpe)dig)bedst)muligt) 5l)at)finde)løsninger,)som)er)gode)for)dig,)inden)for)de)rammer)vi) har.! Hvad)siger)du)5l)det?! Borger:)Ok,)tak)skal)du)have.)Lad)os)gøre)det)sådan.! ROLLEN!SOM!DEFINERET!AF!OPGAVEN! )Relevant) sandhed! Rela5on)5l)klientsystemet! Ringe,grad,af, involvering! Stor,grad,af, involvering! Rela>v, (mellem! mennesker)! Absolut, (uden!for! mennesker)! ImplementeL ringskons., SparringsL, konsulent, Supervisor, ProcesL, konsulent, Rådgiver, Underviser, Træner, Ekspert, Model)af)Per)Krogager) Opgaveløsning!og!forandringer!! i!mekaniske!og!levende!systemer! Lineært!kausalitet:!! årsag![>!virkning) Opgaveløsning!baseret!på! forudsigelighed!(faste!skabeloner! mm.)! Cirkulær!kausalitet:! Interak;on!og!interdependens! Opgaveløsning!baseret!på!emergens!!evnen!;l!udvikle!og!;lpasse!mens! opgaven!løses!

4 EKSPERTKONSULTATION! EKSPERTKONSULTATION! EDGAR!H.!SCHEIN!1999! 2!typer!af!ekspertkonsulta;on:!!!!! Et)sæt)ak5viteter,)som)ekspertrådgiveren)har)valgt)og)gennemfører)med) henblik)på)dels)at)analysere)det)problem,)som)klienten)har)defineret,)dels) at)anbefale)den)bedste)løsning)eller)evt.)to)eller)tre)alterna5ve) løsningsmodeller ))!!!!!!!!!!Haslebo!&!Nielsen!(2003,!p.!17)!! Selling,&,Telling,rela>onen:, Kunden!har!selv!defineret!problemet! Kunden!ser!ikke!sig!selv!som!værende!i!stand!at! fremskaffe!viden/løsning!på!egen!hånd!og!rekvirerer! konsulentbistand!;l!deje:!hvad)er)løsningen?) DoktorLpa>ent,rela>onen:, Kunden!ser! symptomerne! Konsulenten!s;ller!diagnosen:!hvad)er)problemet?) Konsulenten!foreskriver!behandlingen:!hvad)er) løsningen?! Proceskonsulta;on!! Proceskonsulta5on)er)at)skabe)en)rela5on)med)klienten,)der) sæ6er)klienten)i)stand)5l)at)opfange)og)forstå)de)processer)og) begivenheder,)der)opstår)i)klientens)interne)og)eksterne)miljø) med)det)formål)at)situa5onen)kan)forbedres)ud)fra)klientens) defini5on...)(schein,)1999,)p.)20)) Proceskonsulta;on! [grundantagelser!og!vig;gste!færdigheder! Proceskonsulta>on,L,den,klassiske,defini>on!, )) One)can)only)help)a)human)system)to)help)itself.)The)consultant)never)knows)enough)about) the)par5cular)situa5on)and)culture)of)the)organiza5on)to)make)specific)recommenda5ons! (Schein,!1999)! Praksis:!!!fokus!på!fælles)diagnose!og!overførsel!af!konsulentens!diagnose[!og! problemløsningsevner!;l!klienten!!klienten!må!må!lære!at!erkende!og!diagnos;cere!problemer!selv![! diagnoseprocessen!antages!at!være!interven;on!i!sig!selv![!giv!ikke!mennesker! fisk,!lær!dem!at!fiske!!!kun!klienten! ejer!problemet

5 FORSKELLEN!MELLEM! EKSPERTKONSULTATION!&!PROCESKONSULTATION! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space!,Ekspertkonsulta>on:, Klient!(af!græsk:!den!der!ligger!på! ryggen)! At!indsamle!informa;oner!og! analysere! ;l!bunds! Lineær!tænkning!om!årsags![! effekt:!hvad/hvem)er)problemet?) Instruere! den!rig;ge!måde :! Hvad)er)løsningen?! Proceskonsulta>on:, Process)Consulta5on)is)the)crea5on)of)a) rela5onship)with)the)client)that) permits)the)client)to)perceive,) understand,)and)act)on)the)process) events)that)occur)in)the)clients) internal)and)external)environment)in) order)to)improve)the)situa5on)as) defined)by)the)client.!!!!(schein,!1999,!p.20)! Kunden!er!ALTID! problem [ejer! Lære!kunden!at!fiske!i!stedet!for!at! give!fisk! Increasing!Op;ons!! or!opening!space! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space! Nonconscious! Conscious! Increasing!Op;ons!! or!opening!space!

6 Reducing!op;ons!! or!closing!space! MANIPULATION! CONFRONTATION! Nonconscious! Conscious! change! is!nonconscious! change!! is!conscious! SUCCORANCE! EMPOWERMENT! Increasing!op;ons! or!opening!space! Reducing!Op;ons!or!! Closing!Space! Reducing!op;ons!! or!closing!space! Nonconscious! Conscious! change! is!nonconscious! MANIPULATION! SUCCORANCE! CONFRONTATION! EMPOWERMENT! change!! is!conscious! Increasing!Op;ons!! or!opening!space! Increasing!op;ons! or!opening!space!

7 (Deference!with!subservience)! MANIPULATION! SUCCORANCE! (Growth!with!dependence)! (Concession!with!compliance)! CONFRONTATION! EMPOWERMENT! (Libera;on!with!autonomy)! Refleksion!over!roller! 1. Hvilke!roller!er!det!vig;gst,!at!jeg!bruger!som! konsulent?!hvorfor?! 2. Hvordan!er!rollerne!forskellige?!! Hvilke!typer!af!sprog/ord!og!redskaber!bruges?!! Hvilke!rela;oner!;l!organisa;onen!skaber!de! forskellige!roller?!! Og!hvilke!mål!forfølges?! 3. Hvordan!kan!jeg!skabe!bevidsthed!og!dialoger! om!disse!roller!i!opgaveløsningen?!(kontrakt)! Kontrakten:!Konsulentens!vig;gste! styringsredskab! Rammekontraktens ABC: 4 trin Grundkontrakten Rammekontrakten! Kundens!forventninger!;l! konsulenten.! Konsulentens!forventninger! ;l!kunden.!!opgaven!i!sammenhæng!med! den!ønskede!frem;d.!!!konkrete!og!målbare! resultater!!!ak;viteter!og!metoder!!rammer!og!ressourcer! Trin!1:! (Telefon[)kontakt! Trin!2:! Formødet! Trin!3:! Design!af!! processen! Trin!4:!! Arlaring!! med!kunden!!repgheder/forpligtelser! Vores oplevelse af grundkontrakten og rammekontrakten udgør tilsammen den psykologiske kontrakt 27!

8 Meta[niveau! Konsulentmetode: Kontrakt, time-out og afslutning Kontrakt, awale!emne,!mål!og! arbejdsform., Time,out,,,,,,,,,,,,,,,,,, genforhandling!af!kontrakt, Afslutning, udbyje!af!samtalen!+! handlinger,,, Om kontrakter Kontrakten!indeholder!typisk!en!aWale!om:!!Hvad,er,emnet?,,Hvad,er,målet,med,samtalen?,,Hvilken,form,for,samtale,skal,,,,vi,have?, Handlings[niveau! Kontrakter!er!et!kommunika;onsredskab,! som!i!princippet!kan!bruges!i!alle!typer!! af!samtaler.! Time-out Afslutning Indholdet! Hvad!har!udbyjet!været?! Eksempler!;me[out! Lad!os!prøve!at!gøre!status.!Hvilke!;ng!er!blevet!arlarede?!Hvad!skal!vi!fokusere!på!nu?!! For!mig!at!se!er!der!to!veje!at!gå!herfra..!Ser!du!andre?!Hvilken!skal!vi!vælge?! Taler!vi!om!det!rig;ge!eller!skal!vi!ændre!fokus?!!!(genforhandle!kontrakten)! Hvad!sker!der!herfra?!Hvordan!griber!du/vi!det!an?! Er!det!andet!vi!skal!tale!om!som!del!afslutningen?! Samtalen! Gjorde!vi!hinanden!bedre?! Hvilken!læring!tager!vi!med!iW.!hvordan!vi!arbejder!med!emnet?!

9 Anerkendende undersøgelser: 5F Konsultation med handlingspil Forstå, Fælles,fokus! Frigør! Fastslå! Fors>l, Handling! Målet:! TID, Hvem!/!!Hvornår! DEN!INTERNE!KONSULENT! Huffington!&!brunning:!internal!consultancy!in!the!public!sector! Observatørens,posi>on:,Hvad!er!forventningerne!;l!konsulenten?!Hvad!har!du!brug!for!for!at!opbygge!et! godt!samarbejde!med!kunden?!hvordan!vil!du!sikre!dialogen!(indre!og!ydre)!for!at!skabe!et!meta[ perspek;v!gennem!processen?! Neutralitet:,Hvem!er!rekvirenten!og!hvad!er!dennes!agenda?!Hvad!er!historierne!i!organisa;onen!om! forandringen!og!konsulentens!rolle!heri?!hvad!er!rela;onen!mellem!konsulenten,!rekvirenten,! kundeorganisa;onen!og!resten!af!organisa;onen?! Begrænsninger,og,autonomi:,Hvad!er!begrænsninger!og!autonomi!for!hhv.!rekvirent,!konsulent!og! kundeorganisa;on?!under!hvilke!omstændigheder!vil!du!sige! nej!;l!opgaven?! Magtspørgsmål:,Hvilke!temaer!iW.!magt!er!i!spil!i!forandringen?!Hvilken!posi;on!kan!konsulenten!tage!iW.! disse!temaer?!hvordan!kan!der!skabes!dialoger!herom!i!processen?, Vurdering,af,udby_e:,Hvordan!monitoreres!processen!og!udbyjet!heraf?!Hvilke!spørgsmål!skal!der!s;lles!for! at!kunne!vurdere!effek;viteten!af!processen?!hvad!tæller!som!succes!og!fiasko!i! konsulta;onsprocessen?!og!hvad!er!konsekvensen!heraf?!

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Dialogtræning ændrer samtalekulturen

Dialogtræning ændrer samtalekulturen Dialogtræning ændrer samtalekulturen Af Eva Iversen evaivers@rm.dk Intensivsygeplejerske og sundhedsfaglig supervisor Neurokirurgisk Intensivafdeling, Nia. Aarhus Universitetshospital. Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Fastholdelse af 8-12 årige. Vi bevæger de unge i forening er et udviklingsprojekt mellem DIF, GymDanmark og SVØM. Læs mere på www.vibevæger.

Fastholdelse af 8-12 årige. Vi bevæger de unge i forening er et udviklingsprojekt mellem DIF, GymDanmark og SVØM. Læs mere på www.vibevæger. Fastholdelse af 8-12 årige Vi bevæger de unge i forening er et udviklingsprojekt mellem DIF, GymDanmark og SVØM. Læs mere på www.vibevæger.dk Alwin de Groot 1. Personlig 2. Svømning 3. Uddannelse 4. Arbejdserfaring

Læs mere

Intern konsultation. konsulent i mellemkollegiale relationer i skolen. Af Ole Løw, lektor. gen af konsultative metoder og forholdemåder 2 i skolen.

Intern konsultation. konsulent i mellemkollegiale relationer i skolen. Af Ole Løw, lektor. gen af konsultative metoder og forholdemåder 2 i skolen. Intern konsultation konsulent i mellemkollegiale relationer i skolen Af Ole Løw, lektor 40 Vær nyttig, ikke hjælpsom (Gianfranco Cecchin 1 ) Der er gennem de seneste ti-femten år sket en bevægelse i de

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

Notat 1912-2. Kontraktredskabet i konsultativt arbejde - psykologiske eller professionelle kontrakter?

Notat 1912-2. Kontraktredskabet i konsultativt arbejde - psykologiske eller professionelle kontrakter? Benedicte Madsen,18.03.20212 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. privat: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk PROKAL-12: Procesledelse og konsultation i aktionslæring Notat 1912-2 Kontraktredskabet

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Samarbejdsgrundlag Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune 1 Indhold 1) Forord... 3 2) Hvorfor samarbejde?... 4 Det siger loven... 4 PPR s kerneopgave...

Læs mere

NYHED! PERSPEKTIV. i Ledelse

NYHED! PERSPEKTIV. i Ledelse NYHED! PERSPEKTIV i Ledelse MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 PERSPEKTIV i Ledelse TEAMLEDERE, AFDELINGSLEDERE eller VIRKSOMHEDSEJERE I MINDRE VIRKSOMHEDER der søger strategisk kompetence Effektvitet

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

DEN PROFESSIONELLE PROCESKONSULENT

DEN PROFESSIONELLE PROCESKONSULENT Kristian Dahl & Andreas Granhof Juhl (2009) DEN PROFESSIONELLE PROCESKONSULENT den 21-01-2013 kl. 8:00 Søren Moldrup side 1 af 19 sider Systemafgrænsning Den professionelle proceskonsulent FORORD Kurt

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Husker bedre Lærer mere Har det sjovere BØRN DER UNDERVISER HINANDEN

Husker bedre Lærer mere Har det sjovere BØRN DER UNDERVISER HINANDEN Husker bedre Lærer mere Har det sjovere BØRN DER UNDERVISER HINANDEN Aktive børn der lærer endnu mere Tjek: http://www.cooperativelearning.dk/ Prøv at bruge Cooperative Learning i klassen Verbal bearbejdning

Læs mere

Motiverende ledelse hos McDonald`s

Motiverende ledelse hos McDonald`s Motiverende ledelse hos McDonald`s Mikkel Nors, Restaurantchef McDonald`s Hjørring. Har været tilknyttet McDonald`s siden 1994. McDonald`s blev i 2011, efter i flere år at have placeret sig godt, kåret

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Side 1 CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Lektor, Mph & sygeplejerske Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Navn Navnesen Titel Afdelning 10 august 2009 Cooperative Learning

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Karin Juul Viuff, Demenskonsulent Varde Kommune Rela2onel ledelse i det nære sundhedsvæsen Odense

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Kommunikation på arbejdspladsen. Oplæg til 2. Akademidag

Kommunikation på arbejdspladsen. Oplæg til 2. Akademidag Kommunikation på arbejdspladsen Oplæg til 2. Akademidag Interessentgrupper og organisationens omverden Mintzberg, 1983 Interessentgrupper og organisationens omverden Mintzberg, 1983 Interessentgrupper

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB LOUISE LIND BERN Cand. Psych. Aut. TIDLIGOPS NETOPNU HADERSLEV VIBORG 19/9 2014 Formål med motion og mindfulness gruppen Formålet med denne gruppe var,

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005

Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005 Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005 Hvordan skaber vi effektive og målrettede samtaler i vores daglige arbejde? Hvordan sikrer vi, at de mennesker,

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

ETIK & MORAL I TM AMNESTY

ETIK & MORAL I TM AMNESTY ETIK & MORAL I TM AMNESTY INTRODUKTION Amnesty International Danmark (AIDA) har tre afdelinger, der beskæftiger sig med telemarketing (tm). Afdelingerne består af ca. 100 phonere, ni supervisorer, en administrator

Læs mere

Selvkompetence-Guide

Selvkompetence-Guide Selvkompetence-Guide 1. Formålet med værktøjet Værktøjet er en hjælp til at afklare elevens selvkompetence i forhold til: Opmærksomhed på egne følelser Balanceret følelseshåndtering Bruge egne følelser

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Business Process Reengineering (BPR)

Business Process Reengineering (BPR) Business Process Reengineering (BPR) Hvad er BPR? 3 cases I spidsen for forandring Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere en virksomhed og vurdere potentialet for en BPR-proces i den

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere