DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK"

Transkript

1 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & FORSLAG - MAJ 2006

2 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & INDHOLD 2 INDHOLD/INTRO 3 ViISION 5 DISPONERING 6 GYMNASIET 8 SKOLEN 10 ET 12 FRITIDEN 14 PLANER 16 SNIT 17 FACADER 18 PROCES INTRO Ordrup multihal og bibliotek er et hus for idræt og bevægelse, lærdom og læring. I et frugtbart samarbejde mellem skole, gymnasium, bibliotek og fritidsbrugere er visionen om et multifunktionelt og fleksibelt hus vokset frem. Bygningsmæssigt såvel som organisatorisk er udfordringen om at samle et bibliotek og tre organisationer med hvert deres grundlæggende forskellige behov for idrætsflader mundet ud i et projekt, der kombinerer åbenhed med muligheden for fordybelse og intimitet. Det har tilført projektet en klar merværdi til glæde for alle, at brugerne har valgt at fokusere på mulighederne for samarbejde og fællesflader frem for kun at se på egne umiddelbare behov. Det er også en del af projektets vision via bygningsdesign samt formgivning af det omkringliggende terræn at invitere til involvering og bevægelse. Det skal bl.a. ske ved hjælp af såkaldte bevægelsesklare områder, der bl.a. også kan anvendes frit af ikke-organiserede brugere. 2 NORD / SRL Perspektiv fra syd

3 VISION Kompakthed, synergi-effekt og fleksibilitet Ordrup multihal og bibliotek er som navnet antyder en hybrid mellem flere forskellige programmer under samme tag. Bygningen består af to multisale med hhv. tumlerum og teorilokale tilknyttet, en stor hal, et auditorium samt et bibliotek. Alle programmer ligger side om side i en kompakt bygning, der indbyder til en høj grad af interaktion mellem de forskellige brugere på tværs af funktionsflader. AUDITORIUM Gevinsten, ved at placere de givne programmer under samme tag, er synergi-effekten, som man ikke ville opnå, hvis de lå i hver deres bygning. Eksempler på synergi-effekter, der opstår, vil bl.a. være; -at gymnasiet får mulighed for udvidelse af deres undervisningslokaler ved brug af biblioteket, samt direkte adgang til bibliotekets databaser i forbindelse med undervisningen. -at biblioteket får mulighed for at bruge auditoriet, multisalene eller hele huset til kulturelle arrangementer. -at gymnasiet og skolen tilsammen råder over to halve haller/ hel hal, to forskellige multisale, et tumlerum og et teorilokale, der giver helt nye muligheder for en alsidig idrætsundervisning. -at fritidsbrugerne får ét samlet hus, der får et alsidigt udbud af aktivitetstilbud, og som samtidig vil være i stand til at rumme større arrangementer, stævner mm. På trods af husets mange forskellige funktioner, dets åbenhed og kompakthed, vil der alligevel være mulighed for fordybelse og intimitet. Det sikres ved en række fleksible løsninger i både hal, multisale og auditorium, hvor en række mobile vægge sikrer muligheden for den nødvendige adskillelse af funktioner, når behovet opstår. Ordrup lokal Bibliotek Parkens rum som figur Intentionen med projektet er at skabe en bygning, der i overgangen mellem parkrummet og gymnasiets eksisterende boldbane skaber en ny sammenhæng mellem Ordrupvej og Fredensvej; at sammenbinde boldbanens areal med parkens til ét samlet hele, hvor bygningen bliver det nye bindeled. Facaderne er, hvor funktionen tillader det, åbne glaspartier, der giver en oplevelse af sammenhæng mellem det indre og det ydre. For at åbne bygningen mest muligt mod omgivelserne arbejdes der med at skabe god tilgængelighed både fra Fredensvej og fra parken. Det er i det lys, terrænbearbejdningen skal ses. Terrænet bearbejdes, så der bliver direkte adgang til 1.sals niveau, både fra parken og fra Fredensvej. Landskabet trækkes, populært sagt, helt ind i huset. Ordrup Gymnasium Ordrup Ordrup multihal og kulturhus bibliotek Ordrup Skole NORD / SRL 3

4 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & Biblioteket som kulturbro fra Fredensvej til parken For at understrege bevægelsen fra Fredensvej til parken er biblioteket placeret som en kile gennem hele bygningen på 1. sal. Fra hovedindgangen/foyerområdet bevæger man sig op ad trappen til biblioteket, hvor der er udsyn/forbindelse gennem hele huset til parkfacadens store glaspartier, der giver en fantastisk udsigt over parken. Biblioteket kommer til at fungere som en landskabelig, kulturel bro mellem Fredensvej og parken. En kulturel bro, der skaber et mellemrum/en pause i et hus fyldt med aktivitet eller et overraskende aktivt brud på den daglige spadseretur gennem parken. Biblioteket, der både bliver bydels -og gymnasiebibliotek, vil med husets rumlige sammenhænge indeholde et stort potentiale set i relation til bibliotekets vision om at skabe en større kontaktflade til børn- og ungegruppen. De rumlige grænseflader og den visuelle forbindelse til husets øvrige funktioner vil derfor blive bearbejdet i forhold til dette potentiale. På samme måde vil forbindelsen til parkens nye aktivitetsflader blive indarbejdet, så biblioteket får størst mulig sammenhæng med og glæde af disse arealer. Åbne aktivitetsfyldte huse og aktive udendørsflader Den arkitektoniske idé med bygningen er, at volumenet visuelt opbrydes i mindre enheder, der hver især får en særlig karakter, og dermed i fællesskab udtrykker den mangfoldighed, der udspiller sig indvendigt i bygningen. Samtidig er det ønsket, at bygningen ikke bliver en række lukkede haller, men derimod signalerer så stor åbenhed som muligt. Derfor arbejdes der med strejlys og diffust dagslys i det omfang aktivteterne tillader det. Bygningen skal opleves som en række åbne aktivitetsfyldte huse, der i samspil med de omkringliggende udendørsarealer skaber en oplevelse af åbenhed og imødekommenhed, så anlægget appellerer til mere uformelt brug/ophold i lige så høj grad som til den mere organiserede brug. Udearealerne bearbejdes landskabeligt, så der skabes grundlag for både boldspil og mere uformelle aktiviteter. Udgangspunktet for bearbejdningen er, at alle flader er mulige aktivitetsflader, og at kommunens betragtninger omkring bevægelsesklare områder er i centrum. Flowdiagram, koncept 1: Husets aktivitetsflader i stueetagen opleves som en sammenhængende rumlighed, der samtidig skaber sammenhæng mellem Fredensvej og parken. Flowdiagram, koncept 2: Biblioteket skaber en landskabelig bevægelse gennem huset, der forbinder Fredensvej med parken. 4 NORD / SRL Situationsplan 1:1000

5 DISPONERING ET Visionen er et multifunktionelt t hus, hvor kultur, bibliotek og idræt men skaber et rekreativt hus for alle tilsam- borgere, hvor det er muligt at nere idræt og motion med informationssøgning, rekreativ læsning ng og kombi- kulturelle oplevelser. FRITIDEN Kroppens og litteraturens hus Visionen er et borgernes hus, hvor alle aldersgrupper kan finde rum for mental og fysisk bevægelse Når kropskultur møder videnskab, lit- teratur og samvær i et hus, kan der skabes ny oplevelser og erkendelser om det gode liv for individ og fælles- skab. Et hus der rummer både et bydelsbibliotek, som samtidig er gymnasiebibliotek, og idrætsfaciliteter ter til fritid, skole og gymnasium. (Bibliotekets brugere bliver opmærksomme omme på tilbudene om idræt og bevægelse, og samtidig kan biblioteket understøtte husets sundheds- og idrætsprofil.) ORDRUP SKOLE Samarbejdet mellem de 4 grupper medfører en synergieffekt, der giver en bred vifte af udvidede bruger- muligheder for at dele ressourcer og skabe rum, hvor kultur, leg og læring vil flyde umærkeligt sammen. tet vil med sin åbenhed til omverdenen efterhånden blive et stort aktiv i lokal- Projekområdet. ORDRUP GYMNASIUM Videnscenter kraftcenter for både krop og sjæl. En bygning, der med sin unikke flek- sibilitet vil kunne virkeliggøre visio- nerne i gymnasiereformen og sikre at områdets unge bliver bedst muligt klædt på til deres videre uddannelse og ervervskarriere. Et samlingssted for alle generationer i området fællesskab, udfordringer og dygtiggørelse. NORD / SRL 5

6 GYMNASIET 1. MULTISAL Multisalen danner ramme om et utal af idrætsaktiviteter fra aerobic til redskabsgymnastik, men vil samtidig (enten alene eller sammenlagt med skolens multisal) være det fleksible centrum for den årlige musical. Gymnasiets musical med deltagelse af ca. 250 elever står centralt i skolens målsætning og profil; her skabes de brede sociale netværk og en række personlige og sociale kompetencer styrkes samtidig med at eleverne får oplevelser for livet. DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 6 NORD / SRL 2. TEORILOKALET Med teorilokalet placeret i umiddelbar forlængelse af multisalen kan teori og praksis integreres tæt, også i den enkelte undervisningstime. Det fleksible teorilokale kan samtidig anvendes til grundtræning, mindre dansegrupper og som rammen om eksperimentelt orienteret projektarbejde i flere af OGs studieretninger og valghold. 3. DEN STORE Den store hal vil på udmærket vis kunne leve op til gymnasiereformens tre fokusområder i faget idræt fysisk aktivitet, teoriforståelse og træning, hvor det centrale fortsat er den fysiske aktivitet og de gode idrætslige oplevelser. Oplevelser der gerne skulle motivere eleverne til at forsætte med at dyrke idræt også efter afslutningen af deres gymnasietid. Sammen med biblioteket vil der desuden være en oplagt mulighed for at fokusere på gode sundhedsvaner og livsstil, der netop skal grundlægges i ungdomsårene Den store hal vil også danne rammen om en række af OGs mange traditioner: Her vil eleverne samles for i fællesskab at opleve foredrag, kunst, politiske diskussioner og musikalsk optræden; her vil forældre, elever og lærere samles om faglige, pædagogiske og bredere samfundsorienterede diskussioner og aktiviteter; her vil vi d. 3. november fejre skolens fødselsdag med det store årsbal, her vil der blive svedt over årets skriftlige studentereksamensopgaver og herfra vil vi hvert år dimittere årets studenter. 1. Multisal. Boldspil i multisalen, med biblioteket i baggrunden og glasdøre mod foyeren. Plan, stuen 1:1000

7 4. AUDITORIET Auditoriet kommer til at stå helt centralt i gymnasiereformens nye pædagogiske univers. Med sin unikke fleksibilitet vil det være muligt f.x. at lave foredrag/fællesundervisning for op til én hel årgang, at arbejde optimalt med projektarbejde, at sikre den bedste sprogundervisning gennem halvklasse-undervisning samt smidigt at kombinere klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde. Med biblioteket lige uden for auditoriets dør vil en frugtbar symbiose opstå omkring videnssøgning, informationsverifikation og koncentrerede studier, og på samme måde kan f.eks. biblioteket anvende auditoriet til foredragsaftener, kulturbegivenheder og lignende, når gymnasiet ikke selv anvender det. Plan, 1. sal 1: Auditoriet. Forskellige studiesituationer i auditoiet, hvor de mobile vægge er trukket til side. NORD / SRL 7

8 SKOLEN DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 8 NORD / SRL 1. TUMLERUM Tumlerum: Vil på grund af sin størrelse kunne skabe intime læringsmiljøer, som i høj grad vil medføre tryghed forud for aktiviteterne. Dette er en meget vigtig faktor i forhold til skolens målrettede og opsøgende indsats for vores indskolingsgruppe, hvor specialuddannede lærere spotter og forebygger motoriske problematikker ved enkelte elever såvel som i grupper. Tumlerummet vil kunne rumme faste redskabsopstillinger i længere perioder og vil kunne bruges mere eller mindre sideløbende/uafhængigt af den øvrige idrætsundervisning. Rummet vil pga. størrelsen muliggøre en total opsætning af blødt faldunderlag (måtter), hvilket giver mulighed for, med mindre grupper, at benytte rummet til krops- og kamplege. Rummets relativt lave loftshøjde vil give nogle muligheder for at opsætte en lav klatrevæg med klatregreb på væg og i loft en såkaldt boulderingvæg. 2. DEN STORE Stor hal: De alternativer den store hal tilbyder i forhold til multisalen vil i høj grad være egnet til såvel alternative som mere traditionelle hånd-, fod- og slagspil, men også indendørs atletik løb-, springog kasteaktiviteter. Der vil ydermere være mulighed for at samle store dele af skolen, hvor terrænspringet kan fungere som podium eller scene. Igen vil samspillet med gymnasiet skabe enestående optioner, hvor enten skole eller gymnasium i længere sammenhængende perioder kan planlægge mere koncentreret arbejde med specifikke idrætsforløb fx indenfor hånd-, fod- og slagspil. Grundlæggende vil multisalen, den store hal og tumlerummets indbyrdes placering, skabe en nærog overskuelighed, der for de enkelte undervisere kan give stor fleksibilitet i organisering og metode. 1. Tumlerum. Klatrevæggen i brug i tumlerummet, hvor der er udsyn til både skolens multihal og den store hal. Plan, stuen 1:1000

9 3. MULTISAL Multisal: Vil selvsagt have store fordele i organiseringen af den daglige idrætsundervisning. De store fordele fremkommer i udnyttelsen af forskellighederne mellem multisal og den store hal. Multisalen vil have et stort indfald af naturligt lys. Samtidig vil det fastmonterede inventar og redskaber i multihallen kunne skabe store sammenhænge og især underbygge spring- og redskabsgymnastik. Samarbejdet med gymnasiet vil skabe fleksible muligheder for i perioder at benytte hele multisalområdet både i idrætssammenhænge, men også til de fællessamlinger og traditioner, der året igennem præger skolen. Plan, 1. sal 1: Multisal, Fotografering i multisalen, hvor det fleksible podium er i brug. NORD / SRL 9

10 ET Biblioteket, der både er bydels- og gymnasiebibliotek, vil være inddelt i zoner, der hver især fokuserer på forskellige brugergrupper. 1. ANKOMST-ZONE Umiddelbart når man kommer op ad trappen vil det være synligt, hvor der er mulighed for at betjene sig selv, og hvor der kan hentes hjælp. Den indbydende skranke, som giver mindelser om receptionen på et hotel, vil være bemandet i åbningstiden, og automaterne til selvbetjening ved udlån og aflevering vil være pæne og funktionelle. DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 2. BØRNE-ZONE Går man rundt om trappen og ud i rummet med de store vinduer ud til indgangsarealet, ligger området for børn og småbørnsforældre med lave møbler, en eventyrhule eller dukketeater og udklædningstøj. Her er mulighed for at læse og lege. Indretningen er inspirerende og taler til fantasien, men stemningen er rolig og afslappet. 3. ADMINISTRATION For at udbygge samarbejdet mellem gymnasium og bibliotek, indrettes der arbejdspladser, som både kan benyttes af bibliotekets medarbejdere og af gymnasiets lærere i forbindelse med deres undervisning i auditorium eller i idrætshallen. Det er også her på kontoret og i frokoststuen, det uformelle møde mellem halinspektøren og idræftslærerne finder sted. 4. OVENLYS-ZONE Tilbage til indgangspartiet ved skranken finder vi studieområdet med PC ere til informationssøgning og opgaveskrivning. Her vil være direkte adgang til auditoriet, således at gymnasiet kan bruge biblioteket i forbindelse med undervisningen. Møbleringen vil inspirere til både afslappet ophold, studiegrupper og lektielæsning. Længere fremme i biblioteket findes faglitteraturen, hvor der foruden den litteratur, som er relevant for et bydels- og gymnasiebibliotek, også vil være et særligt afsnit med materialer om idræt, bevægelse, ernæring og sund levevis. Biblioteket får en specialsamling på dette område, som vil være opbygget i et tæt samarbejde mellem biblioteket og idtætsunderviserne samt fritdsbrugerne af huset. 1. Ankomst-zone. Hovedindgangen fører via trappen til bibliotekets ankomst-zone, hvor det store ovenlys byder velkommen. 5. UDSIGTSRUM Til venstre lidt nede ad trappen og med udsigt over parken findes skønlitteraturen og biografierne. Her er en lounge-agtig stemning med fred og ro og rum til fordybelse. Dette område er placeret længst væk fra trappen og gymnasiets auditorium og vil især tiltale de lidt ældre brugere af biblioteket, som her kan finde et roligt hjørne. 10 NORD / SRL Plan, 1. sal 1:1000

11 6. LÆSESAL/LOUNGE Længst fremme mod vinduerne ud til parken findes området med aviser og tidsskrifter. Her er automater til kaffe og snacks. Det er her, man sidder med avisen eller tidsskriftet med udsigt over parken og nyder en kop kaffe. HUSET I forbindelse med kulturelle arrangementer vil biblioteket benytte husets øvrige faciliteter, ligesom parken kan bruges til udendørs sommerarrangementer. Disse aktiviteter tilrettelægges i et samarbejde mellem fritidsbrugerne, skole, gymnasium og bibliotek. UDEAREALER På den planlagte amfiscene kan der spilles børneteater og foregå andre arrangementer, der egner sig til udendørs ophold. At opholde sig på et bibliotek foregår som oftest uden de store bevægelser og for især mange børn, kan det være rart med et mere bevægelsesklart område i nærheden. 6. Læsesal/lounge. Udkig mod parken fra bibliotekets læsesal NORD / SRL 11

12 FRITIDEN 1. FOYER I foyeren kan man på det elektroniske billboard se, hvad der sker i huset i dag. På tavlen lyser ugens billede genkendelse af en aktivitet, en ven/veninde eller en begivenhed i huset fra sidste uge. DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & I foyeren krydser idrættens brugere bl.a. borgere på vej til foredrag eller til biblioteket og de tænker hver især Måske skulle jeg næste gang også lige prøve at se hvad der sker i de andre spændende rum i huset 2. MULTISALE/ TUMLERUM I de små idrætsrum kan den lille idræt, f.eks. selvforsvarsklubben, yogaholdet eller miniputfodbolden i afbalancerede rum skabe den motion og bevægelse, som både kan rumme de koncentrerede voksne og de kåde børn. Plan, stuen 1: NORD / SRL 1. Foyer. Husets foyer fungerer som samlet foyer for hele huset. Et rum for information, ophold og aktivitet.

13 3. DEN STORE Idrætshaller og -rum inviterer til at få gang i kroppen både som en regelstyret idræt, den organiserede motion og den spontane leg. Den store hal kan samle de mange børn og voksne til fælles opvarmning, leg og dans. Plan, 1. sal 1:1000 Den kan også rumme den organiserede træning i boldspil og kampen mellem to hold, der konkurrerer om point og ære. Den store hal kan også deles, så idrætsklubbens kamp og motionisternes leg kan ske adskilt. HUSET Alle steder i huset kan man orientere sig på rumoversigter og piktogrammer: hvad er der her og hvem er her lige i dag Til alle rum er der indblik så man se at der er liv og bevægelse til hallen i stor format, men med forskellige størrelser fra panoramavindue til fiskeøje. Til de små mere intime idrætsrum er indsigten meget begrænset koøje - så man fornemmer liv uden at være voyeur. UDEAREALER I visionen skal al idræt på solskinsdagen kunne flyttes ud i parken i praksis skal udeområder sende signal om leg og idræt, så den i første omgang tænker på de yngste idrætsbørn- fra klub eller skole, der altid vil være i de lyse timer (3-10 år). Gerne hvor kunstig belægning skaber overgangen til naturgræs/ grus el. andet. 3. Den store hal. Boldspil i den store hal. Den mobile væg er trukket til side, så hallen kan bruges i fuld størrelse. NORD / SRL 13

14 PLANER Plan, stuen 1:400 A B C meter DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 14 NORD / SRL

15 Plan, 1. sal 1:400 meter NORD / SRL 15

16 SNIT Tværsnit A-A 1:400 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & Tværsnit B-B 1:400 Længdesnit C-C 1: NORD / SRL meter

17 FACADER Østfacade 1:400 Nordfacade 1:400 Vestfacade 1:400 Sydfacade 1:400 NORD / SRL 17

18 O O O O dr t Bibl dr t dr t Bibl dr t dr t Bibl dr t dr t Bibl dr t d d rs d s s t t u kr k t p rk pus rk su lt st r t d t kt d r l s d p rk r d h l r r p r t rr ssk l r s l l t k s kulturpuls r k k lt kt t t r t p rk dsl st k l ud sk l tud d ult d d rs su l k t kt Opd l l r kt t ts t r l t k r l t k t t r h l ll h l kt t t r p su r r pt ld l t k s t d sk l d l st t l dr tt r kk h s ks st r du r r ldslu d ll r r d t kk l r s t r dr t t r r t d s r l t k s d d rs r r ku st r l t k tl l t k s t l d h ld r s dr t sp rt rupp r d ls stud h l ud d ru h l t l ls tur l d t l t l t l t t r l ks l t t ul h d r pd l kk ku r d l su lt st ss t s ss t sk l s d r h pp ru sd l sk r l tr s dd ru ku s r h ll h dt r s r lukk t h ll h l dr tsh l l t k l d k l st ss t sk l ku s p r r s ku d l s r r dr ts u k u r s t ul h d r l ks l pd l ru l s ss t l uldt k t d t r t l udd r l rkst d s kulturhus l d t r r t ud t r t t l kultur ll r r t r d dr t sk l r r s r sk s l d s t u dd l rt k d ru dt d t d p tpl ds s d k r ud d s ul d s r r ud d d r st d r k d r r r ll r d ud ll ud p rk p rk d h ll tr t sk t d d s rs st l t r r d ll s rr t l d t s pr ss ll s l ds t l d u r st d r s r d d kl pp k rt dr ru r ku p dh ss ld r d r r d sp kk r t l dstld l ul t ru t l us k k d r t l t ss s t r p ut l ru sp d h l sp rt l rd r d r r ldr k l k st rt l l d Ordrup l t k s rkst d r k r l r s d d udl kt t t rd r r d t ttr k t s r t l ls s l d rkst d t l p s st r r dr rupp r d t r r p r l ll kt t t r l ls s l rt r d O t rk tr u kt tt ss Op rdr d t l kt t t d d rs t t r tu ll s r t l r k tr d t rr ssk d d d sp r r d r s s dr t l r s d sr d rl k l r r d ls d h l r rr ks r d us ldr t r r l PROCES or r d iklin a pro ram bru er rupper or r nalyse a site ision u ust ntrom der inddra else p ledelsesni eau NABOER BEBOERE FRITIDSBRUGERE GYMNASIUM SKOLE d d rs d d d rs d d rs O DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & Oktober la erin B eller ordele ulemper O O o ember orsla B der arbe des idere med orsla OG B G S S S B S S S S D MULTIFUNKTIONENS HUS u l d r kr S O m real skal re del a al i uld st rrelse med internationale m l Skolens areal adskilles ra ymna siets areal a leksibel skille l kr m real er skolens multirum der kan ud ormes til andre akti iteter ri or bindin er til traditionelle boldspil mm t s r o ember ud idelse endeli asts ttelse a pro ramst rrelse G S m m O S S en i er store muli eder or rumli e sammen n e en i er store udeareals muli eder pladser op olds oner en i er store muli eder or ankomsten o idr tsareal ople elsesrum o llesrum en i er muli et or man e ople el ser o stor isuell kontak mellem bibliotek o idr ts lader NORD / SRL

19 AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM L AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM O u ust september Bru erinddra else or aniserin September dskilte akti iteter eller kultur enter idereud iklin a ision or uset September on eptud iklin skitsemodeller O o ember ebruar Bru erinddra else inddra else a de enkelte bru er rupper med okus p e ne omr der anuar Studietur adsten r us ebruar marts erne ruppem der diskussion p ledelsesni eau om den o erordnede ision o disponerin a uset Gymna sium Spejlsal Depot Indgang Teknik/ omkl. Bibliotek ritid Multihal gym. Hal gym. Teorizone Biblio tek Depot Legezone Multihal skole Foyer Teknik/ Hovedindgang Indgang omkl. Hal skole Skole NORD / SRL 19

20

21

22 auditorium ce ad lounge vidensb yse rum tætte rum

23

24 BCI reolsystemer div. referencer Udstilling : - Design : Ernesto Neto Sted : MOMA Aloísio Magalães, Brasilien rumskabende - foranderligt Udstilling : Kom och Fika Design : Bosch & Fjord Sted : Lunds Kunsthal traditionelle symboler skabe associationer Udstilling : Use it Design : Bosch & Fjord Sted : Expo 2005 Japan - urban atmosfære indendørs - samspil mellem forskellige møbler

25 thekøkken med microovn, kogeplader, kaffemaskine, elkoger og køleskab samt håndvask reolplads til sæsonbøger mm plads til 1000 enheder hæve/sænke borde kontorstol m hæve/sænke funktion arkiv/reol plads til sæsonbøger. Derudover depot til kontorartikler

26

27 Familie Syd reolvæg 150,4m BØRNE COMPUTERE Bibliotek 452m2 UNGE

28

29

30 Kombineret sidde og ligge pladss eksempel på opslagsplads Flytbare skumpuder K m m K m Reol opstalt Reolkasserne i træ enten malet eller lakeret finer uden synlige finerlag. Opslagshøjde med skumpude 93 cm mpude 48 cm Sokkehøjde på reol 8cm Landskab af flytbare skumpuder. Pudernes underside beklædes med en tynd gummimåtte så de skridsikres når de lægges på gulvet eller på reolerne.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK FORSLAG - MAJ 2006

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK FORSLAG - MAJ 2006 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & FORSLAG - MAJ 2006 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & INDHOLD 2 INDHOLD/INTRO 3 ViISION 5 DISPONERING 6 GYMNASIET 8 SKOLEN 10 ET 12 FRITIDEN 14 PLANER 16 SNIT 17 FACADER

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Skolens funktion og det pædagogiske indhold

Skolens funktion og det pædagogiske indhold R I N G S T E D K O M M U N E A S G Å R D / B E N L Ø S E S K O L E Skolens funktion og det pædagogiske indhold Januar 2012 1 Skolens pædagogiske indhold...2 1.1 De overordnede værdier for skolen...2 1.2

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

LETHAL I ØRESTAD CITY SKITSERET BYGGEPROGRAM VER. 2.0 // MARTS 2013

LETHAL I ØRESTAD CITY SKITSERET BYGGEPROGRAM VER. 2.0 // MARTS 2013 LETHAL I ØRESTAD CITY SKITSERET BYGGEPROGRAM VER. 2.0 // MARTS 2013 2 INDHOLD LETHAL I ØRESTAD CITY...3 KONCEPT...4 FLEKSIBILITET...5 LETHALLEN...6 MATERIALER...10 OPGRADERING - OPVARMET DEL...12 BRUGERPROCES...15

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

ORDRUP SKOLE SKOLENS RUM EFTER OMBYGNING

ORDRUP SKOLE SKOLENS RUM EFTER OMBYGNING ORDRUP SKOLE SKOLENS RUM EFTER OMBYGNING 2006 ORDRUP SKOLES SKUB-PROJEKT Ordrup Skole blev indviet i november 2006 efter en gennemgribende ombygning og udbygning som led i Gentofte Kommunes SKUBprojekt.

Læs mere

NORD. Projektforslag A(X1.01. Situationsplan 1 : 500. Situationsplan Arkitekt: Poulsen & Partnere A/S Kystvejen 17, 5.sal Århus C 1 : 500

NORD. Projektforslag A(X1.01. Situationsplan 1 : 500. Situationsplan Arkitekt: Poulsen & Partnere A/S Kystvejen 17, 5.sal Århus C 1 : 500 A(X.0 NORD Situationsplan : 500 Skødstrup Idræts og kulturcenter Situationsplan Kystvejen 7, 5.sal 8000 Århus C Fonden Skødstrup Idræts og kulturcenter Sags nr.: Dato: : 500 A(X.0 A(X)9.0 3D Luftperspektiv

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 LINDE ALLÉ 5-9 / BELIGGENHED Lokalbanen LINDE ALLÉ Kystbanen 3,5 km / 5 min. med bus God infrastruktur og gode transportmuligheder med tog og bus. Tæt

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning Filsning Filsning er et lag puds, man påfører muren i et tyndt lag. For at lysne det store kantinerum kan dele af de mørke røde mursten filses i en lys farve. Dele af det røde murværk filses lysere, således

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark Bevægelse i alle planer Udviklingsplaner - masterplaner for idrætsfaciliteter. Hvordan kan det gribes an, og hvad skal man være opmærksom på? Skal man have en samlet plan/masterplan eller er det brugernes

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 TEKNIK OG DRIFT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 TEKNIK OG DRIFT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 TEKNIK OG DRIFT TSS TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no SAMBRUG AF M2 BRUGER WORKSHOP 02.12.2014

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Lege på legepladsen Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Rytmik Gå tur Rytmik Spise i frokoststuen Aktiv Spille spil INTRODUKTION Offentlig Intimitet Privat Aktivitet Se på legeplads Passiv Alene Lytte Fællesskab

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

TSS. VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN dispositionsforslag d Teknisk Skole Silkeborg

TSS. VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN dispositionsforslag d Teknisk Skole Silkeborg TSS VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN dispositionsforslag d. 08.05.2014 1 tss -hoveddisponering UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI / FLEX OMKL. MULTISAL

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommen En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommens ombygning Trommen og biblioteket er tegnet af arkitekt Knud Munk og stod færdigt i 1987. I Trommens arkitektur, er

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Dette idékatalog er et bilag til studiemiljøudvalgets afsluttende rapport. Idékataloget består af en række enkeltstående forslag. Formålet med idékataloget

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

PROJEKT UCC. Juni 2016

PROJEKT UCC. Juni 2016 PROJEKT UCC Juni 2016 Rev. 16. September 2016 Indholdsfortegnelse Eksisterende fohold Eksisterende situationsplan 4 Eksisterende etageplan, stue 5 Eksisterende etageplan, kælder 6 Eksisterende forhold,

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere