DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK"

Transkript

1 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & FORSLAG - MAJ 2006

2 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & INDHOLD 2 INDHOLD/INTRO 3 ViISION 5 DISPONERING 6 GYMNASIET 8 SKOLEN 10 ET 12 FRITIDEN 14 PLANER 16 SNIT 17 FACADER 18 PROCES INTRO Ordrup multihal og bibliotek er et hus for idræt og bevægelse, lærdom og læring. I et frugtbart samarbejde mellem skole, gymnasium, bibliotek og fritidsbrugere er visionen om et multifunktionelt og fleksibelt hus vokset frem. Bygningsmæssigt såvel som organisatorisk er udfordringen om at samle et bibliotek og tre organisationer med hvert deres grundlæggende forskellige behov for idrætsflader mundet ud i et projekt, der kombinerer åbenhed med muligheden for fordybelse og intimitet. Det har tilført projektet en klar merværdi til glæde for alle, at brugerne har valgt at fokusere på mulighederne for samarbejde og fællesflader frem for kun at se på egne umiddelbare behov. Det er også en del af projektets vision via bygningsdesign samt formgivning af det omkringliggende terræn at invitere til involvering og bevægelse. Det skal bl.a. ske ved hjælp af såkaldte bevægelsesklare områder, der bl.a. også kan anvendes frit af ikke-organiserede brugere. 2 NORD / SRL Perspektiv fra syd

3 VISION Kompakthed, synergi-effekt og fleksibilitet Ordrup multihal og bibliotek er som navnet antyder en hybrid mellem flere forskellige programmer under samme tag. Bygningen består af to multisale med hhv. tumlerum og teorilokale tilknyttet, en stor hal, et auditorium samt et bibliotek. Alle programmer ligger side om side i en kompakt bygning, der indbyder til en høj grad af interaktion mellem de forskellige brugere på tværs af funktionsflader. AUDITORIUM Gevinsten, ved at placere de givne programmer under samme tag, er synergi-effekten, som man ikke ville opnå, hvis de lå i hver deres bygning. Eksempler på synergi-effekter, der opstår, vil bl.a. være; -at gymnasiet får mulighed for udvidelse af deres undervisningslokaler ved brug af biblioteket, samt direkte adgang til bibliotekets databaser i forbindelse med undervisningen. -at biblioteket får mulighed for at bruge auditoriet, multisalene eller hele huset til kulturelle arrangementer. -at gymnasiet og skolen tilsammen råder over to halve haller/ hel hal, to forskellige multisale, et tumlerum og et teorilokale, der giver helt nye muligheder for en alsidig idrætsundervisning. -at fritidsbrugerne får ét samlet hus, der får et alsidigt udbud af aktivitetstilbud, og som samtidig vil være i stand til at rumme større arrangementer, stævner mm. På trods af husets mange forskellige funktioner, dets åbenhed og kompakthed, vil der alligevel være mulighed for fordybelse og intimitet. Det sikres ved en række fleksible løsninger i både hal, multisale og auditorium, hvor en række mobile vægge sikrer muligheden for den nødvendige adskillelse af funktioner, når behovet opstår. Ordrup lokal Bibliotek Parkens rum som figur Intentionen med projektet er at skabe en bygning, der i overgangen mellem parkrummet og gymnasiets eksisterende boldbane skaber en ny sammenhæng mellem Ordrupvej og Fredensvej; at sammenbinde boldbanens areal med parkens til ét samlet hele, hvor bygningen bliver det nye bindeled. Facaderne er, hvor funktionen tillader det, åbne glaspartier, der giver en oplevelse af sammenhæng mellem det indre og det ydre. For at åbne bygningen mest muligt mod omgivelserne arbejdes der med at skabe god tilgængelighed både fra Fredensvej og fra parken. Det er i det lys, terrænbearbejdningen skal ses. Terrænet bearbejdes, så der bliver direkte adgang til 1.sals niveau, både fra parken og fra Fredensvej. Landskabet trækkes, populært sagt, helt ind i huset. Ordrup Gymnasium Ordrup Ordrup multihal og kulturhus bibliotek Ordrup Skole NORD / SRL 3

4 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & Biblioteket som kulturbro fra Fredensvej til parken For at understrege bevægelsen fra Fredensvej til parken er biblioteket placeret som en kile gennem hele bygningen på 1. sal. Fra hovedindgangen/foyerområdet bevæger man sig op ad trappen til biblioteket, hvor der er udsyn/forbindelse gennem hele huset til parkfacadens store glaspartier, der giver en fantastisk udsigt over parken. Biblioteket kommer til at fungere som en landskabelig, kulturel bro mellem Fredensvej og parken. En kulturel bro, der skaber et mellemrum/en pause i et hus fyldt med aktivitet eller et overraskende aktivt brud på den daglige spadseretur gennem parken. Biblioteket, der både bliver bydels -og gymnasiebibliotek, vil med husets rumlige sammenhænge indeholde et stort potentiale set i relation til bibliotekets vision om at skabe en større kontaktflade til børn- og ungegruppen. De rumlige grænseflader og den visuelle forbindelse til husets øvrige funktioner vil derfor blive bearbejdet i forhold til dette potentiale. På samme måde vil forbindelsen til parkens nye aktivitetsflader blive indarbejdet, så biblioteket får størst mulig sammenhæng med og glæde af disse arealer. Åbne aktivitetsfyldte huse og aktive udendørsflader Den arkitektoniske idé med bygningen er, at volumenet visuelt opbrydes i mindre enheder, der hver især får en særlig karakter, og dermed i fællesskab udtrykker den mangfoldighed, der udspiller sig indvendigt i bygningen. Samtidig er det ønsket, at bygningen ikke bliver en række lukkede haller, men derimod signalerer så stor åbenhed som muligt. Derfor arbejdes der med strejlys og diffust dagslys i det omfang aktivteterne tillader det. Bygningen skal opleves som en række åbne aktivitetsfyldte huse, der i samspil med de omkringliggende udendørsarealer skaber en oplevelse af åbenhed og imødekommenhed, så anlægget appellerer til mere uformelt brug/ophold i lige så høj grad som til den mere organiserede brug. Udearealerne bearbejdes landskabeligt, så der skabes grundlag for både boldspil og mere uformelle aktiviteter. Udgangspunktet for bearbejdningen er, at alle flader er mulige aktivitetsflader, og at kommunens betragtninger omkring bevægelsesklare områder er i centrum. Flowdiagram, koncept 1: Husets aktivitetsflader i stueetagen opleves som en sammenhængende rumlighed, der samtidig skaber sammenhæng mellem Fredensvej og parken. Flowdiagram, koncept 2: Biblioteket skaber en landskabelig bevægelse gennem huset, der forbinder Fredensvej med parken. 4 NORD / SRL Situationsplan 1:1000

5 DISPONERING ET Visionen er et multifunktionelt t hus, hvor kultur, bibliotek og idræt men skaber et rekreativt hus for alle tilsam- borgere, hvor det er muligt at nere idræt og motion med informationssøgning, rekreativ læsning ng og kombi- kulturelle oplevelser. FRITIDEN Kroppens og litteraturens hus Visionen er et borgernes hus, hvor alle aldersgrupper kan finde rum for mental og fysisk bevægelse Når kropskultur møder videnskab, lit- teratur og samvær i et hus, kan der skabes ny oplevelser og erkendelser om det gode liv for individ og fælles- skab. Et hus der rummer både et bydelsbibliotek, som samtidig er gymnasiebibliotek, og idrætsfaciliteter ter til fritid, skole og gymnasium. (Bibliotekets brugere bliver opmærksomme omme på tilbudene om idræt og bevægelse, og samtidig kan biblioteket understøtte husets sundheds- og idrætsprofil.) ORDRUP SKOLE Samarbejdet mellem de 4 grupper medfører en synergieffekt, der giver en bred vifte af udvidede bruger- muligheder for at dele ressourcer og skabe rum, hvor kultur, leg og læring vil flyde umærkeligt sammen. tet vil med sin åbenhed til omverdenen efterhånden blive et stort aktiv i lokal- Projekområdet. ORDRUP GYMNASIUM Videnscenter kraftcenter for både krop og sjæl. En bygning, der med sin unikke flek- sibilitet vil kunne virkeliggøre visio- nerne i gymnasiereformen og sikre at områdets unge bliver bedst muligt klædt på til deres videre uddannelse og ervervskarriere. Et samlingssted for alle generationer i området fællesskab, udfordringer og dygtiggørelse. NORD / SRL 5

6 GYMNASIET 1. MULTISAL Multisalen danner ramme om et utal af idrætsaktiviteter fra aerobic til redskabsgymnastik, men vil samtidig (enten alene eller sammenlagt med skolens multisal) være det fleksible centrum for den årlige musical. Gymnasiets musical med deltagelse af ca. 250 elever står centralt i skolens målsætning og profil; her skabes de brede sociale netværk og en række personlige og sociale kompetencer styrkes samtidig med at eleverne får oplevelser for livet. DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 6 NORD / SRL 2. TEORILOKALET Med teorilokalet placeret i umiddelbar forlængelse af multisalen kan teori og praksis integreres tæt, også i den enkelte undervisningstime. Det fleksible teorilokale kan samtidig anvendes til grundtræning, mindre dansegrupper og som rammen om eksperimentelt orienteret projektarbejde i flere af OGs studieretninger og valghold. 3. DEN STORE Den store hal vil på udmærket vis kunne leve op til gymnasiereformens tre fokusområder i faget idræt fysisk aktivitet, teoriforståelse og træning, hvor det centrale fortsat er den fysiske aktivitet og de gode idrætslige oplevelser. Oplevelser der gerne skulle motivere eleverne til at forsætte med at dyrke idræt også efter afslutningen af deres gymnasietid. Sammen med biblioteket vil der desuden være en oplagt mulighed for at fokusere på gode sundhedsvaner og livsstil, der netop skal grundlægges i ungdomsårene Den store hal vil også danne rammen om en række af OGs mange traditioner: Her vil eleverne samles for i fællesskab at opleve foredrag, kunst, politiske diskussioner og musikalsk optræden; her vil forældre, elever og lærere samles om faglige, pædagogiske og bredere samfundsorienterede diskussioner og aktiviteter; her vil vi d. 3. november fejre skolens fødselsdag med det store årsbal, her vil der blive svedt over årets skriftlige studentereksamensopgaver og herfra vil vi hvert år dimittere årets studenter. 1. Multisal. Boldspil i multisalen, med biblioteket i baggrunden og glasdøre mod foyeren. Plan, stuen 1:1000

7 4. AUDITORIET Auditoriet kommer til at stå helt centralt i gymnasiereformens nye pædagogiske univers. Med sin unikke fleksibilitet vil det være muligt f.x. at lave foredrag/fællesundervisning for op til én hel årgang, at arbejde optimalt med projektarbejde, at sikre den bedste sprogundervisning gennem halvklasse-undervisning samt smidigt at kombinere klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde. Med biblioteket lige uden for auditoriets dør vil en frugtbar symbiose opstå omkring videnssøgning, informationsverifikation og koncentrerede studier, og på samme måde kan f.eks. biblioteket anvende auditoriet til foredragsaftener, kulturbegivenheder og lignende, når gymnasiet ikke selv anvender det. Plan, 1. sal 1: Auditoriet. Forskellige studiesituationer i auditoiet, hvor de mobile vægge er trukket til side. NORD / SRL 7

8 SKOLEN DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 8 NORD / SRL 1. TUMLERUM Tumlerum: Vil på grund af sin størrelse kunne skabe intime læringsmiljøer, som i høj grad vil medføre tryghed forud for aktiviteterne. Dette er en meget vigtig faktor i forhold til skolens målrettede og opsøgende indsats for vores indskolingsgruppe, hvor specialuddannede lærere spotter og forebygger motoriske problematikker ved enkelte elever såvel som i grupper. Tumlerummet vil kunne rumme faste redskabsopstillinger i længere perioder og vil kunne bruges mere eller mindre sideløbende/uafhængigt af den øvrige idrætsundervisning. Rummet vil pga. størrelsen muliggøre en total opsætning af blødt faldunderlag (måtter), hvilket giver mulighed for, med mindre grupper, at benytte rummet til krops- og kamplege. Rummets relativt lave loftshøjde vil give nogle muligheder for at opsætte en lav klatrevæg med klatregreb på væg og i loft en såkaldt boulderingvæg. 2. DEN STORE Stor hal: De alternativer den store hal tilbyder i forhold til multisalen vil i høj grad være egnet til såvel alternative som mere traditionelle hånd-, fod- og slagspil, men også indendørs atletik løb-, springog kasteaktiviteter. Der vil ydermere være mulighed for at samle store dele af skolen, hvor terrænspringet kan fungere som podium eller scene. Igen vil samspillet med gymnasiet skabe enestående optioner, hvor enten skole eller gymnasium i længere sammenhængende perioder kan planlægge mere koncentreret arbejde med specifikke idrætsforløb fx indenfor hånd-, fod- og slagspil. Grundlæggende vil multisalen, den store hal og tumlerummets indbyrdes placering, skabe en nærog overskuelighed, der for de enkelte undervisere kan give stor fleksibilitet i organisering og metode. 1. Tumlerum. Klatrevæggen i brug i tumlerummet, hvor der er udsyn til både skolens multihal og den store hal. Plan, stuen 1:1000

9 3. MULTISAL Multisal: Vil selvsagt have store fordele i organiseringen af den daglige idrætsundervisning. De store fordele fremkommer i udnyttelsen af forskellighederne mellem multisal og den store hal. Multisalen vil have et stort indfald af naturligt lys. Samtidig vil det fastmonterede inventar og redskaber i multihallen kunne skabe store sammenhænge og især underbygge spring- og redskabsgymnastik. Samarbejdet med gymnasiet vil skabe fleksible muligheder for i perioder at benytte hele multisalområdet både i idrætssammenhænge, men også til de fællessamlinger og traditioner, der året igennem præger skolen. Plan, 1. sal 1: Multisal, Fotografering i multisalen, hvor det fleksible podium er i brug. NORD / SRL 9

10 ET Biblioteket, der både er bydels- og gymnasiebibliotek, vil være inddelt i zoner, der hver især fokuserer på forskellige brugergrupper. 1. ANKOMST-ZONE Umiddelbart når man kommer op ad trappen vil det være synligt, hvor der er mulighed for at betjene sig selv, og hvor der kan hentes hjælp. Den indbydende skranke, som giver mindelser om receptionen på et hotel, vil være bemandet i åbningstiden, og automaterne til selvbetjening ved udlån og aflevering vil være pæne og funktionelle. DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 2. BØRNE-ZONE Går man rundt om trappen og ud i rummet med de store vinduer ud til indgangsarealet, ligger området for børn og småbørnsforældre med lave møbler, en eventyrhule eller dukketeater og udklædningstøj. Her er mulighed for at læse og lege. Indretningen er inspirerende og taler til fantasien, men stemningen er rolig og afslappet. 3. ADMINISTRATION For at udbygge samarbejdet mellem gymnasium og bibliotek, indrettes der arbejdspladser, som både kan benyttes af bibliotekets medarbejdere og af gymnasiets lærere i forbindelse med deres undervisning i auditorium eller i idrætshallen. Det er også her på kontoret og i frokoststuen, det uformelle møde mellem halinspektøren og idræftslærerne finder sted. 4. OVENLYS-ZONE Tilbage til indgangspartiet ved skranken finder vi studieområdet med PC ere til informationssøgning og opgaveskrivning. Her vil være direkte adgang til auditoriet, således at gymnasiet kan bruge biblioteket i forbindelse med undervisningen. Møbleringen vil inspirere til både afslappet ophold, studiegrupper og lektielæsning. Længere fremme i biblioteket findes faglitteraturen, hvor der foruden den litteratur, som er relevant for et bydels- og gymnasiebibliotek, også vil være et særligt afsnit med materialer om idræt, bevægelse, ernæring og sund levevis. Biblioteket får en specialsamling på dette område, som vil være opbygget i et tæt samarbejde mellem biblioteket og idtætsunderviserne samt fritdsbrugerne af huset. 1. Ankomst-zone. Hovedindgangen fører via trappen til bibliotekets ankomst-zone, hvor det store ovenlys byder velkommen. 5. UDSIGTSRUM Til venstre lidt nede ad trappen og med udsigt over parken findes skønlitteraturen og biografierne. Her er en lounge-agtig stemning med fred og ro og rum til fordybelse. Dette område er placeret længst væk fra trappen og gymnasiets auditorium og vil især tiltale de lidt ældre brugere af biblioteket, som her kan finde et roligt hjørne. 10 NORD / SRL Plan, 1. sal 1:1000

11 6. LÆSESAL/LOUNGE Længst fremme mod vinduerne ud til parken findes området med aviser og tidsskrifter. Her er automater til kaffe og snacks. Det er her, man sidder med avisen eller tidsskriftet med udsigt over parken og nyder en kop kaffe. HUSET I forbindelse med kulturelle arrangementer vil biblioteket benytte husets øvrige faciliteter, ligesom parken kan bruges til udendørs sommerarrangementer. Disse aktiviteter tilrettelægges i et samarbejde mellem fritidsbrugerne, skole, gymnasium og bibliotek. UDEAREALER På den planlagte amfiscene kan der spilles børneteater og foregå andre arrangementer, der egner sig til udendørs ophold. At opholde sig på et bibliotek foregår som oftest uden de store bevægelser og for især mange børn, kan det være rart med et mere bevægelsesklart område i nærheden. 6. Læsesal/lounge. Udkig mod parken fra bibliotekets læsesal NORD / SRL 11

12 FRITIDEN 1. FOYER I foyeren kan man på det elektroniske billboard se, hvad der sker i huset i dag. På tavlen lyser ugens billede genkendelse af en aktivitet, en ven/veninde eller en begivenhed i huset fra sidste uge. DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & I foyeren krydser idrættens brugere bl.a. borgere på vej til foredrag eller til biblioteket og de tænker hver især Måske skulle jeg næste gang også lige prøve at se hvad der sker i de andre spændende rum i huset 2. MULTISALE/ TUMLERUM I de små idrætsrum kan den lille idræt, f.eks. selvforsvarsklubben, yogaholdet eller miniputfodbolden i afbalancerede rum skabe den motion og bevægelse, som både kan rumme de koncentrerede voksne og de kåde børn. Plan, stuen 1: NORD / SRL 1. Foyer. Husets foyer fungerer som samlet foyer for hele huset. Et rum for information, ophold og aktivitet.

13 3. DEN STORE Idrætshaller og -rum inviterer til at få gang i kroppen både som en regelstyret idræt, den organiserede motion og den spontane leg. Den store hal kan samle de mange børn og voksne til fælles opvarmning, leg og dans. Plan, 1. sal 1:1000 Den kan også rumme den organiserede træning i boldspil og kampen mellem to hold, der konkurrerer om point og ære. Den store hal kan også deles, så idrætsklubbens kamp og motionisternes leg kan ske adskilt. HUSET Alle steder i huset kan man orientere sig på rumoversigter og piktogrammer: hvad er der her og hvem er her lige i dag Til alle rum er der indblik så man se at der er liv og bevægelse til hallen i stor format, men med forskellige størrelser fra panoramavindue til fiskeøje. Til de små mere intime idrætsrum er indsigten meget begrænset koøje - så man fornemmer liv uden at være voyeur. UDEAREALER I visionen skal al idræt på solskinsdagen kunne flyttes ud i parken i praksis skal udeområder sende signal om leg og idræt, så den i første omgang tænker på de yngste idrætsbørn- fra klub eller skole, der altid vil være i de lyse timer (3-10 år). Gerne hvor kunstig belægning skaber overgangen til naturgræs/ grus el. andet. 3. Den store hal. Boldspil i den store hal. Den mobile væg er trukket til side, så hallen kan bruges i fuld størrelse. NORD / SRL 13

14 PLANER Plan, stuen 1:400 A B C meter DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & 14 NORD / SRL

15 Plan, 1. sal 1:400 meter NORD / SRL 15

16 SNIT Tværsnit A-A 1:400 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & Tværsnit B-B 1:400 Længdesnit C-C 1: NORD / SRL meter

17 FACADER Østfacade 1:400 Nordfacade 1:400 Vestfacade 1:400 Sydfacade 1:400 NORD / SRL 17

18 O O O O dr t Bibl dr t dr t Bibl dr t dr t Bibl dr t dr t Bibl dr t d d rs d s s t t u kr k t p rk pus rk su lt st r t d t kt d r l s d p rk r d h l r r p r t rr ssk l r s l l t k s kulturpuls r k k lt kt t t r t p rk dsl st k l ud sk l tud d ult d d rs su l k t kt Opd l l r kt t ts t r l t k r l t k t t r h l ll h l kt t t r p su r r pt ld l t k s t d sk l d l st t l dr tt r kk h s ks st r du r r ldslu d ll r r d t kk l r s t r dr t t r r t d s r l t k s d d rs r r ku st r l t k tl l t k s t l d h ld r s dr t sp rt rupp r d ls stud h l ud d ru h l t l ls tur l d t l t l t l t t r l ks l t t ul h d r pd l kk ku r d l su lt st ss t s ss t sk l s d r h pp ru sd l sk r l tr s dd ru ku s r h ll h dt r s r lukk t h ll h l dr tsh l l t k l d k l st ss t sk l ku s p r r s ku d l s r r dr ts u k u r s t ul h d r l ks l pd l ru l s ss t l uldt k t d t r t l udd r l rkst d s kulturhus l d t r r t ud t r t t l kultur ll r r t r d dr t sk l r r s r sk s l d s t u dd l rt k d ru dt d t d p tpl ds s d k r ud d s ul d s r r ud d d r st d r k d r r r ll r d ud ll ud p rk p rk d h ll tr t sk t d d s rs st l t r r d ll s rr t l d t s pr ss ll s l ds t l d u r st d r s r d d kl pp k rt dr ru r ku p dh ss ld r d r r d sp kk r t l dstld l ul t ru t l us k k d r t l t ss s t r p ut l ru sp d h l sp rt l rd r d r r ldr k l k st rt l l d Ordrup l t k s rkst d r k r l r s d d udl kt t t rd r r d t ttr k t s r t l ls s l d rkst d t l p s st r r dr rupp r d t r r p r l ll kt t t r l ls s l rt r d O t rk tr u kt tt ss Op rdr d t l kt t t d d rs t t r tu ll s r t l r k tr d t rr ssk d d d sp r r d r s s dr t l r s d sr d rl k l r r d ls d h l r rr ks r d us ldr t r r l PROCES or r d iklin a pro ram bru er rupper or r nalyse a site ision u ust ntrom der inddra else p ledelsesni eau NABOER BEBOERE FRITIDSBRUGERE GYMNASIUM SKOLE d d rs d d d rs d d rs O DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & Oktober la erin B eller ordele ulemper O O o ember orsla B der arbe des idere med orsla OG B G S S S B S S S S D MULTIFUNKTIONENS HUS u l d r kr S O m real skal re del a al i uld st rrelse med internationale m l Skolens areal adskilles ra ymna siets areal a leksibel skille l kr m real er skolens multirum der kan ud ormes til andre akti iteter ri or bindin er til traditionelle boldspil mm t s r o ember ud idelse endeli asts ttelse a pro ramst rrelse G S m m O S S en i er store muli eder or rumli e sammen n e en i er store udeareals muli eder pladser op olds oner en i er store muli eder or ankomsten o idr tsareal ople elsesrum o llesrum en i er muli et or man e ople el ser o stor isuell kontak mellem bibliotek o idr ts lader NORD / SRL

19 AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM L AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM AUDITORIUM O u ust september Bru erinddra else or aniserin September dskilte akti iteter eller kultur enter idereud iklin a ision or uset September on eptud iklin skitsemodeller O o ember ebruar Bru erinddra else inddra else a de enkelte bru er rupper med okus p e ne omr der anuar Studietur adsten r us ebruar marts erne ruppem der diskussion p ledelsesni eau om den o erordnede ision o disponerin a uset Gymna sium Spejlsal Depot Indgang Teknik/ omkl. Bibliotek ritid Multihal gym. Hal gym. Teorizone Biblio tek Depot Legezone Multihal skole Foyer Teknik/ Hovedindgang Indgang omkl. Hal skole Skole NORD / SRL 19

20

21

22 auditorium ce ad lounge vidensb yse rum tætte rum

23

24 BCI reolsystemer div. referencer Udstilling : - Design : Ernesto Neto Sted : MOMA Aloísio Magalães, Brasilien rumskabende - foranderligt Udstilling : Kom och Fika Design : Bosch & Fjord Sted : Lunds Kunsthal traditionelle symboler skabe associationer Udstilling : Use it Design : Bosch & Fjord Sted : Expo 2005 Japan - urban atmosfære indendørs - samspil mellem forskellige møbler

25 thekøkken med microovn, kogeplader, kaffemaskine, elkoger og køleskab samt håndvask reolplads til sæsonbøger mm plads til 1000 enheder hæve/sænke borde kontorstol m hæve/sænke funktion arkiv/reol plads til sæsonbøger. Derudover depot til kontorartikler

26

27 Familie Syd reolvæg 150,4m BØRNE COMPUTERE Bibliotek 452m2 UNGE

28

29

30 Kombineret sidde og ligge pladss eksempel på opslagsplads Flytbare skumpuder K m m K m Reol opstalt Reolkasserne i træ enten malet eller lakeret finer uden synlige finerlag. Opslagshøjde med skumpude 93 cm mpude 48 cm Sokkehøjde på reol 8cm Landskab af flytbare skumpuder. Pudernes underside beklædes med en tynd gummimåtte så de skridsikres når de lægges på gulvet eller på reolerne.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

CUBE PARKOUR SYSTEM. Motivation til læring og fri bevægelse

CUBE PARKOUR SYSTEM. Motivation til læring og fri bevægelse CUBE PARKOUR SYSTEM Motivation til læring og fri bevægelse Forord Børn og unge i Danmark bevæger sig ikke nok. I øjeblikket er omkring 20% af alle børn og unge overvægtige, 8% er svært overvægtige - og

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

SPONSORHÆFTE. Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund.

SPONSORHÆFTE. Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund. SPONSORHÆFTE Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund. Rungsted private Realskole Side 2 side 3 Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format:

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Nyt køkken Boligorganisationen har det seneste år arbejdet på at få udarbejdet et udbud vedrørende køkkener til gavn for alle afdelinger, både dem som ønsker at udskifte

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere