Trivselsundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 2010 Prinsesse Charlottes Gade København N T:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 3 trivselsanalyse... 7 Styrker og indsatsområder Kommentarer...36 Det fysiske miljø...36 Uddybende kommentarer

3 Indledning I efteråret 2010 blev der foretaget trivselsevalueringer på alle videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Fra politisk hold har man vedtaget det såkaldte ressourceregnskab, der er en ny måde, hvorpå uddannelsesinstitutionerne på Undervisningsministeriets område (dvs. erhvervsskoler, almene gymnasier, VUC er, erhvervsakademier og professionshøjskoler) hvert år skal opgøre og præsentere deres resultater inden for de fire væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet i uddannelserne Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift. Ressourceregnskabet har til formål at belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater gennem en række indikatorer. Ressourceregnskabsmodellen indeholder 20 indikatorer, der tilsammen belyser uddannelsesinstitutionens resultater i forhold til overordnede uddannelsespolitiske mål. En af disse indikatorer er trivselsmåling hos de studerende. Der er derfor nu udarbejdet et fælles spørgeskema, der skal anvendes på alle uddannelser på samme niveau. For KEA betyder dette, at der er et fælles skema for alle erhvervsakademiuddannelser og et skema for alle voksne videregående uddannelser. Metode Trivselsevalueringen foretaget på KEA er gennemført af i alt 1654 studerende. Der har været en meget stor variation i svarprocenten fra uddannelse til uddannelse, som det fremgår af nedenstående skema. En konsekvens af ressourceregnskabet har desværre været en manglende fleksibilitet i forhold til afvikling af undersøgelsen, idet erhvervsakademierne kun kunne gennemføre uddannelsen i bestemte uger. Dette faldt ikke heldigt ud på alle uddannelser. På nogle uddannelser var en stor gruppe studerende i praktik og andre var i gang med at skrive speciale og var derfor ikke lette at kontakte og motivere til at deltage i undersøgelsen. Dette er meget beklageligt, da en høj svarprocent er afgørende for undersøgelsens validitet. Jo mindre population der deltager, jo større svarprocent kræves for at sikre validiteten. For at opnå validitet i en population på kræves 585 svar. Ud fra dette kan det heldigvis konkluderes, at for hele KEA og de fleste uddannelser er antallet af besvarelser tilfredsstillende. 3

4 Evalueringen blev gennemført som en anonym undersøgelse, hvilket de studerende blev informeret om inden de påbegyndte deres besvarelser. Det er vigtigt at pointere, at trivselsevalueringerne giver et øjebliksbillede af temperaturen på de forskellige uddannelser. De studerende giver udtryk for deres subjektive vurderinger, hvilket man skal tage med i analysen af resultaterne. Man kan aflæse tendenser af en trivselsmåling og udpege eventuelle indsatsområder, men resultaterne er ikke udtryk for en objektiv sandhed. Derfor kan der være behov for yderligere uddybning af resultaterne i form af andre kvantitative og kvalitative målinger. En almindeligt brugt fremgangsmåde i tvivlstilfælde kan være fokusgruppeinterviews blandt bestemte grupper af studerende. Det er vigtigt, at man primært opfatter en trivselsevaluering, som en temperaturmåling og et godt dialogværktøj. Evalueringen skal ses som et værktøj til at reflektere systematisk over arbejdet med de studerende og en mulighed for dialog på tværs af akademiet ikke mindst i forhold til vore brugere, de studerende. Det er et vigtigt signal at sende de studerende, at akademiet interesserer sig for deres mening og har en oprigtig vilje til at skabe udvikling og forbedringer. De studerende tog stilling til 44 spørgsmål, under følgende hovedtemaer: generel tilfredshed med uddannelsen udbytte af uddannelsen tilknytning til uddannelsen organisering af uddannelse undervisningen udstyr og materialer 4

5 fysisk miljø socialt miljø praktikdelen eksaminer & prøver egen indsats I de overordnede spørgsmål skulle de studerende besvare spørgsmålene ud fra en skalainddeling fra 1-10, hvor 1 ville vise en stor uenighed med det respektive udsagn og 10 ville vise en stor enighed med det respektive udsagn. Der var også mulighed for at kunne svare ved ikke på spørgsmålet. De øvrige spørgsmål var primært formuleret som udsagn, som de studerende skulle forholde sig til i forhold til, hvor enige de var med udsagnet. Udover disse lukkede spørgsmål, har spørgeskemaet også inkluderet enkelte åbne kvalitative spørgsmål, hvor den studerende har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Besvarelserne af spørgeskemaet er trukket ud i uredigeret form, og er herefter nøje blevet analyseret ud fra forskellige gennemsigtige måleparametre. En bærende værdi i analysen er, at der ikke lægges skjulte parametre ind i analysen, men udsagnene sættes sammen efter tema og helheden vurderes herfra. Årsagssammenhænge søges afklaret, der hvor det giver mening. Hvis der ikke umiddelbart kan afklares sammenhænge i et tydeligt indsatsområde anbefales yderligere uddybning. Besvarelser på 7 og derover rates som gennemsnitlig eller positiv besvarelse. De udsagn der besvares efter enighedskriteriet vurderes en enighed på 75 % og derover også som værende positiv. Besvarelser på mellem 6-7 karakteriseres som en jævn eller middelmådig besvarelse, og en besvarelse på 6, eller derunder vurderes som et potentielt indsatsområde afhængig af tema og sammenhæng. Det er vigtigt at være opmærksom på korrelationen på spørgsmålene. Den har afgørende betydning for at nogle emneområder er vigtigere end andre. Man kan eksempelvis godt forestille sig, at direkte spørgsmål til emners relevans, vil give en skæv fordeling af vigtighed af et emne, idet alle respondenter vil være tilbøjelige til at mene, at samtlige emner er vigtige. Korrelationen mellem de studerendes overordnede tilfredshed med studiet viser sig stort set i alle undersøgelser at korrelere med vurderinger af undervisningen, som vigtigste faktor og organisering af uddannelsen og det sociale miljø som de to næst vigtigste faktorer. Tilsammen udgør disse 3 emner kernen i de studerendes studieglæde. En konsekvens af denne korrelationsanalyse er at det letter muligheden for at vurdere effekten af et potentielt indsatsområde. 5

6 Korrelationsanalyse 29% Organisering af uddannelsen 46% Undervisning 2 Socialt miljø Fysisk miljø Udstyr & materialer 5% Praktik Som det fremgår af ovenstående diagram vil en indsats i forhold til undervisning, organisering og socialt miljø have en god effekt, hvorimod en indsats på de ydre rammer ikke umiddelbart vil have den store effekt på de studerendes generelle tilfredshed med studiet. Heldigvis er det vigtigste for vore studerende undervisningen. 6

7 trivselsanalyse Trivselsanalysen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra 20 studerende fra et hold. Der skal derfor tages forbehold for den lave population. Generelt: De studerende er tilfredse med deres uddannelse og er motiverede. De studerende vil anbefale uddannelsen til andre, de føler at det er den rigtige uddannelse de har valgt og forventer at fuldføre den. Ledelse De studerende får rettidig information om skemaændringer. Der er nem adgang for de studerende til relevant information. De studerende føler at de har nemt ved at blive hørt. De studerende er ikke tilfredse med uddannelsesstrukturen (5,5), men den er højere end gennemsnittet for både byggeri/produktion (4,8) og KEA (5,3). Kravene der stilles til de studerende er kendte. De studerendes tilfredshed med arbejdsmængdens fordeling er lav. Studievejledning 65 % af de studerende har modtaget vejledning inden studiestart og denne vurderes som god. Der er kun en studerende der har modtaget vejledning under uddannelsen (5%). Studiemiljø En femtedel af de studerende har deltaget i vejledende fællesarrangementer. Der er blandt disse studerende tilfredshed med kvaliteten af arrangementerne. Tilknytning De studerende er stolte af at fortælle andre om deres uddannelse, at den giver mulighed for videreuddannelse og at tror uddannelsen giver dem et ønskeligt job bagefter. Undervisning De studerende er tilfredse med det faglige udbytte og det faglige niveau, Underviserne anses som engagerede og gode til at se sammenhængen med andre fag inden for uddannelsen. Undervisningen vurderes til at være baseret på den nyeste viden. De studerende vurderer at underviserne er gode til at hjælpe hvis der er behov for det. Der er variation i undervisningsformen. 7

8 De studerende mener at uddannelsen klæder dem på til at anvende IT i relation til deres kommende profession og at uddannelsen inddrager IT i tilstrækkelig grad. Fysiske miljø Der er stor utilfredshed med det tekniske udstyr(3,9). De studerende er utilfredse med adgang til uddannelsens tekniske udstyr og support. Undervisningsmaterialet er dog tidssvarende ifølge de studerende. Der er udtalt utilfredshed med de it-faciliteter for det som KEA tilbyder (2,9). De studerende trives i indeklimaet og de fysiske rammer. Fællesarealerne og kantineforholdene vurderes som utilfredsstillende. Sociale miljø De studerendes fællesskab og medansvar ligger over målet og de føler sig godt tilpas i deres klasser og stemningen på KEA vurderes positivt. De studerende mener at der er for få sociale arrangementer på KEA. 8

9 Styrker og indsatsområder Styrker Den overordnede tilfredshed med uddannelsen er høj (7,7) højere end både gennemsnittet på KEA og på byggeri/produktion. På langt de fleste punkter er udvises der tilfredshed eller høj tilfredshed med uddannelsen. Indsatsområder Kun én studerende har modtaget studievejledning i løbet af uddannelsen og kun en femtedel deltaget i faglige fællesarrangementer. Bortset fra undervisningsmaterialerne er der utilfredshed med KEAs udstyr og materialer samt med support til disse. Der er udtalt utilfredshed med fællesarealer og kantineforhold. Der er utilfredshed med mængden af sociale arrangementer og muligheden for at engagere sig i disse. 9

10 Table 1: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "meget utilfreds" og 10 er "meget tilfreds") Base 20 Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? 7,7 Table 2: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "kunne ikke være længere fra" og 10 er "kunne ikke være tættere på") Base 20 Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? 6,9 Table 3: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 20 Jeg føler mig motiveret i min uddannelse Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignend 7,9 8,0 10

11 Table 4: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "meget utilfreds" og 10 er "meget tilfreds") Base 20 Det faglige udbytte af uddannelsen Det faglige niveau på uddannelsen 7,5 7,8 Table 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 20 De valgte undervisningsformer er generelt gode for min læring 7,4 11

12 Table 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 20 Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) Jeg vil anbefale uddannelsen til andre Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 7,1 8,0 8,0 8,8 Table 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 20 Uddannelsen er velstruktureret 6,4 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende Arbejdsmængden er godt fordelt på min uddannelse Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer) Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 7,2 6,6 6,8 7,1 7,1 8,1 12

13 Table 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet Ikke indekseret Base 20 Ja 13 65% Nej 7 35% Table 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 17 Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 7,5 6,7 13

14 Table 10: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseret Base 20 Ja 1 5% Nej 19 95% Table 11: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 1 Den personlige studievejledning jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god 9,0 14

15 Table 12: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Jeg har deltaget i vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse (fx om praktik, studieteknik, valgfag og eksamener) Ikke indekseret Ja 4 21% Nej 15 79% Table 13: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 3 De vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse, har været gode 7,0 15

16 Table 14: Undervisningen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse (fx fællesforløb, perspektivering til andre Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesretning Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen 6,7 7,2 8,4 8,0 6,7 8,5 16

17 Table 15: Undervisningen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Der er en passende variation i formen af den undervisning jeg deltager i (fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsn 7,6 Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen 8,2 Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den profession, du på sigt skal varetage 7,5 Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen 8,2 Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine 7,3 Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv eller en medstuderende har behov for det 8,4 17

18 Table 16: Udstyr og materialer Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Undervisningsmaterialet er tidssvarende Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse (fx computere, div. maskiner, øvefaciliteter, Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale i god tid før jeg skal bruge det Der er god support til uddannelsesstedets tekniske udstyr Biblioteket opfylder de studierelaterede behov, jeg har 7,8 3,9 5,1 5,9 3,7 2,6 18

19 Table 17: Udstyr og materialer Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? Ikke indekseret Ja 19 % Nej 0 Table 18: Udstyr og materialer Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "meget utilfreds" og 10 er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr (trådløst netværk, strø 2,9 19

20 Table 19: Udstyr og materialer Ikke indekseret Har du brug for, at du kan få adgang til relevante elektroniske materialer uden for skolens normale åbningstid? Tota l Slet ikke I høj gra d 10 Ved ikke? Table 20: Fysisk miljø Hvor lang tid om dagen bruger du på transport til og fra din uddannelsesinstitution? (NB: ikke praktikstedet) Ikke indekseret 0-10 minutter 2 11% minutter 5 26% minutter 3 16% minutter 4 21% 1-2 timer 4 21% Mere end 2 timer 1 5% 20

21 Table 21: Fysisk miljø Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsessted De fysiske rammer på uddannelsesstedet understøtter alle relevante undervisningsformer Fællesarealerne er inspirerende at opholde sig i Kantineforholdene er tilfredsstillende 7,2 7,5 3,8 4,4 Table 22: Socialt miljø Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse Der er en god stemning på mit uddannelsessted Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesstedet Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer 7,3 7,4 8,1 8,2 5,2 5,7 21

22 Table 23: Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig 8,2 8,1 8,4 22

23 Table 24: Praktikdelen Har du været i praktik på din igangværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 0 Nej 19 % Table 25: Praktikdelen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode 7,0 23

24 Table 26: Praktikdelen Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? Ikke indekseret Ja 15 79% Nej 4 21% Table 27: Praktikdelen Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 15 Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold 6,7 24

25 Table 28: Eksaminer & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 4 21% Nej 15 79% Table 29: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 4 Bedømmelseskriterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikerede Der er god sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav 7,3 7,3 25

26 Table 30: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "meget utilfreds" og 10 er "meget tilfreds") Base 4 Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener? 8,3 Table 31: Egen indsats Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "meget utilfreds" og 10 er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen? 8,2 26

27 Table 32: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på undervisning (fx forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer, gruppearbejde og lignende) Ikke indekseret Op til 10 timer 2 11% timer timer 3 16% Mere end 30 timer 14 74% Table 33: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende) Ikke indeksret Op til 10 timer 9 47% timer 8 42% timer 0 Mere end 30 timer 2 11% 27

28 Table 34: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studenterforeningsarbejde (både fagligt og socialt) Ikke indekseret Base 18 Op til 10 timer 18 % timer timer 0 Mere end 30 timer 0 Table 35: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studierelevant arbejde (både lønnet og frivilligt arbejde) Ikke indekseret Base 18 Op til 10 timer 18 % timer timer 0 Mere end 30 timer 0 28

29 Table 36: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på ikke studierelevant arbejde Ikke indekseret Base 18 Op til 10 timer 11 61% timer 5 28% timer 2 11% Mere end 30 timer 0 29

30 Table 37: Æstetisk miljø Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "helt uenig" og 10 er "helt enig") Base 0 Table 38: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Sprog Base 20 Dansk 20 % English 0 30

31 Table 39: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Køn Mand 19 % Kvinde 0 Table 40: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Alder Yngre end 21 år 1 5% år 5 26% år 8 42% Ældre end 30 år 5 26% 31

32 Table 41: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Uddannelsens opbygning i semestre eller moduler Semestre 19 % Moduler 0 32

33 Table 42: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilket semester/modul går du på? 1. semester/1.-2. modul 19 % 2. semester/3.-4. modul 0 3. semester/5.-6. modul 0 4. semester/7.-8. modul 0 5. semester/ modul 0 6. semester/ modul 0 7. semester/ modul 0 8. semester/ modul 0 33

34 Table 43: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilken prioritet den nuværende uddannelse var, da man ansøgte om optagelse 1. prioritet 19 % 2. prioritet 0 3. prioritet 0 4. prioritet eller lavere 0 Table 44: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Adgangsgivende eksamen til den nuværende uddannelse STX 0 HF 2 11% HHX 0 HTX 0 Erhvervsuddannelse 16 84% Andet 1 5% 34

35 Table 45: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Civile stand Bor hos forældre/forælder 2 11% Bor alene uden børn 7 37% Bor alene med børn 0 Samlevende uden børn 5 26% Samlevende med børn 5 26% 35

36 Kommentarer Her er medtaget kommentarer fra de studerende på energiteknologuddannelsen. Kommentarerne omfatter først det fysiske miljø og dernæst kan de uddybende kommentarer til undersøgelsen læses. Det fysiske miljø Kantine forhold dårlige ved spidsbelastning. MEGET dårlige kørselsrampe op til parkering på taget. (Huller i vejen) Det er meget uheldigt at vi skal gå på en skole hvor størstedelen af de "studerende" er år.(tec) Kantinen er det eneste fællesareal jeg kender til, og der er larm for det meste - og når der ikke er larm er der madpapir og madrester overalt. (Stæhr Johansens Vej 7) det trådløse internet på tec er noget lort! er yderst tilfreds med vores lokale 112 :) Jeg er enormt glad for undervisningslokalet på johannes stær vej(lokale 112). Dog er jeg virkelig træt at at være placeret på en teknisk skole. Der er ikke meget vilje til et godt arbejdsmiljø uden for klassen. Der er simpelthen for mange 16 årige, der skal lave et eller andet for ikke at få slået hånden af, hjemme fra. lok. 112 meget utætte vinduer, det blæser ind. ellers et rigtigt godt lokale med god plads. Tilkørselsrampen op til parkerings arealet er ødelagt (Hullet). Uddybende kommentarer Dvs. at 0 (nul) timer og 10 timers studierelevant arbejde, giver det samme? Det er da vidst en fejlkilde der siger spar 2. Ud over de utilfredshedder/tilfredshedder i kan læse ud fra min besvarelse, kan jeg nævne en stor socialt-fælles utilfredshed i klassen, med en vis lærer vi har som energiteknologer! Dog er jeg i tvivl om, om det skal nævnes her, da der allerede er blevet gjort opmærksom på det over for vores "klasse"-lærer... syntes ikke at der er nok relevante svar muligheder på de seneste 5 spørgsmål som f.eks. noget under de 10 timer! Fyr IT afdelingen. De ved ikke hvad de snakker om, og ønsker heller ikke at imødekomme de forespørgsler man kunne have. Det var over alle deres forventninger at vi havde computere der kørte 64 bit. Dette er en teknologi der har været standart de sidste år! Det er simpelthen ikke godt nok. Jeg forstår heller ikke hvorfor det skal tage over en måned at give os adgang til en printer. Når vi så anskaffer os vores egen, skal vi så også selv betale for toner. Sam vi heller ikke må sætte den på netværket, så vi manuelt skal stikke en usb nøgle i hver gang. Kom i gang! Der er for ringe der ikke kan indhentes hjælp til Mac brugere...!!! 36

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Metropol Svarprocent: 49% (1.16 besvarelser ud af 2.278 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 46% (1.782 besvarelser ud af 3.91 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse Produktions Bygningskonstruktør, byggetekniker, kort-og landmålingsekniker, produktions og bygningskonstruktør (International) Prinsesse Charlottes Gade 38 København N T: 4646 3 Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (79/94) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: % (7/678) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Svarprocent: 32% (154/488) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 31% (448/1435) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 24% (352/1495) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 3% (837/2751) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (113/2562) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (2629/4129) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 28% (17/5798) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Professionshøjskoler samlet Maj 213 - Svarprocent: 48% (394/818) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: 53% (284/538) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (/8258) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (2534/3812) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 56% (3783/99) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 63% (25/481) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Lillebælt Svarprocent: % (27/3) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 Metropol - December 14 Metropol Svarprocent: 31% (2915/9452) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 - December 215 Svarprocent: 84% (139/1231) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (2925/4434) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (21/3616) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 76% (3131/4115) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 51% (21/15747) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 Lillebælt - December 215 Lillebælt Svarprocent: 62% (251/3316) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier og Professionshøjskoler 1 December 1 Svarprocent: 73% (2.56 besvarelser ud af 2.832 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesudvalgenes sammensætning:

Uddannelsesudvalgenes sammensætning: Uddannelsesudvalg ved september 14 Uddannelsesudvalgenes lovgrundlag: I Lovbekendtgørelse nr 935 af 25/8/14 om erhvervsakademier for videregående uddannelse og Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. Her indsætter I uddannelsesstedets logo UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel Dato:_25. august 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. august

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde. 19. Januar 2015 Laboratorie Fødevare og jordbrug

Uddannelsesudvalgsmøde. 19. Januar 2015 Laboratorie Fødevare og jordbrug Uddannelsesudvalgsmøde 19. Januar 2015 Laboratorie Fødevare og jordbrug Dagsorden 1. Velkomst og præsentation Helle Thastum. 2. Gennemgang af kommissorium v/helle Thastum bilag 1 3. Konstituering, der

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017 Studietilfredshed for deltidsstuderende 217 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 217 Svarprocent: 64% (11 ud af 172 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere