RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. 18 år"

Transkript

1 RÅDGIVNING Gode råd om ansættelse af elever unge under 18 år

2 Indhold Lovgivning 3 Risikovurdering 4 Oplæring og instruktion 4 Tilsyn 5 APV for unge 5 Underretningspligt 5 Arbejdsopgaver 6 Maskiner og tekniske hjælpemidler 7 Pengetransport 8 Arbejde ved kassen 8 Tunge løft, træk og skub 9 Farlige stoffer og materialer 9 Arbejdstid 11 Aften- og natarbejde 12 Alene-arbejde/voldsrisiko 12 Steder med servering af alkohol 13 Konsekvenser 14 Ansættelseskontrakt 15 Løn 15 Yderligere information 16 Udgivet af Dansk Erhverv 2. udgave, Gode marts råd 2018 om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 2

3 Gode råd om ansættelse af unge under 18 år Unge er en særlig gruppe medarbejdere på arbejdsmarkedet. På den ene side er det vigtigt, at unge kommer ud på arbejdsmarkedet og får erfaring, og på den anden side er unge i en arbejdsmæssig situation sårbare og med en begrænset eller ingen arbejdserfaring. Disse forhold er der taget hensyn til i lovgivningen og i hovedparten af de kollektive overenskomster, der gælder på arbejdsmarkedet. For eksempel gælder der særlige regler for, hvilket arbejde unge må udføre, hvordan unge skal være instrueret i arbejdet, og hvor mange timer unge må arbejde om ugen. Desuden er den enkelte virksomhed pålagt en række pligter i forbindelse med ansættelsen. Denne pjece giver overblik over de særlige regler, der gælder, når man som arbejdsgiver skal ansætte unge under 18 år. Lovgivning Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren er ansvarlig for, at medarbejderne arbejder i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Loven gælder både for unges og voksnes arbejde, og for unge er loven suppleret af et særskilt regelsæt, bekendtgørelsen om unges arbejde, der har til formål at beskytte unge mod forskellige risici på arbejdspladsen. Der er tale om skærpede regler, som ikke kan fraviges til ugunst for de unge, hverken ved aftale eller ved kollektiv overenskomst. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 3

4 Der gælder forskellige regler for unge under 18 år alt afhængig af, om de er omfattet af undervisningspligten eller ej. I Danmark er man undervisningspligtig til og med 9. klasse. Reglerne gælder ikke for lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde i arbejdsgivers private husholdning, eller for arbejde i familievirksomheder, så længe arbejdet hverken er skadeligt eller farligt for den unge. Risikovurdering Unge må ikke udføre arbejde, der er farligt, og som arbejdsgiver skal man altid vurdere risikoen ved det arbejde, som man påtænker at ansætte de unge til. Viser risikovurderingen, at der er risici ved arbejdet, skal arbejdsgiveren imødegå dette inden ansættelsen. Ved en risikovurdering skal arbejdsgiveren tage udgangspunkt i den unges manglende erfaring og manglende bevidsthed om de risici, der er ved arbejdet. Arbejdsgiveren skal se på alle elementer på arbejdspladsen, fx arbejdsstedets indretning, tekniske hjælpemidler, kemi og materialer, samt hvordan den unge skal udføre arbejdet. Hvis resultatet af risikovurderingen er, at en bestemt arbejdsproces i virksomheden udgør en risiko for den unges sikkerhed og sundhed, skal arbejdsgiveren ændre processen eller træffe andre sikkerhedsforanstaltninger, så den unge ikke udsættes for fare. Der gælder ingen formkrav til arbejdsgiverens risikovurdering. Oplæring og instruktion Som arbejdsgiver skal man sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion. Det betyder, at man som arbejdsgiver skal sikre, at de unge har forstået og er fortrolige med, hvordan arbejdet skal udføres, og hvilke risici der er forbundet med arbejdet. På samme måde skal arbejdsgiveren forklare de unge, hvad der er gjort for at sikre, at de unge kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er en god idé, at arbejdsgiveren gentagne gange viser de unge, hvordan arbejdet konkret skal udføres og ikke blot forklarer det. På den måde får de unge de bedste forudsætninger for at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og efter instruktionerne. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 4

5 Instruer bl.a. i god og korrekt løfteteknik, gode arbejdsstillinger, forsvarlig håndtering af tekniske hjælpemidler, anvendelse af rengøringsmidler, og hvordan den unge skal håndtere en eventuel kundekontakt. Lad gerne de ældre og mere erfarne medarbejdere være gode forbilleder for de unge. Tilsyn De unge skal være under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Det kan være nødvendigt, at den person, der fører tilsynet, står umiddelbart ved siden af den unge og overvåger, indtil vedkommende er blevet rutineret i at udføre arbejdet. Herefter kan tilsynet bestå i periodevis kontakt, hvor det jævnligt sikres, at den unge udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette kan, alt afhængigt af arbejdssituationen, bestå enten i fysisk eller telefonisk kontakt. Afgørende er, at arbejdsgiveren sikrer, at den unge udfører arbejdet forsvarligt og efter instruktionerne. APV for unge Hvis en virksomhed beskæftiger unge under 18 år, skal virksomheden særskilt i den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) beskrive de risici, som de unge kan komme ud for, når de er på arbejde. Virksomheden skal også beskrive, hvordan den enkelte risiko er blevet imødegået. Læs mere om APV i Gode råd om arbejdspladsvurdering. Underretningspligt Virksomheder, der ansætter unge årige eller unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, skal informere forældre eller værgen til den unge om ansættelsen. Forældrene skal have oplysninger om arbejdstidens længde og om eventuelle risici for ulykker og sundhedsskader. Informationen kan enten gives skriftligt, telefonisk eller personligt. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 5

6 Ved ansættelse af unge, som er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, skal virksomheden efter en fuldtidsansættelse i 3 måneder give kommunen besked om ansættelsen, så den unge kan få tilbud om uddannelsesvejledning. Arbejdsopgaver Det er den unges alder og undervisningspligten, der er afgørende for, hvilke arbejdsopgaver vedkommende må udføre, og hvor mange timer der må arbejdes årige samt unge, som ikke har afsluttet 9. klasse Denne gruppe unge må kun udføre lettere arbejde og i kortere tid: Lettere arbejde med at modtage, sortere, optælle, prismærke samt pakke varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse. Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv. Lettere rengøring, oprydning og borddækning. Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende. Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning. Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling. Lettere manuelt arbejde som fx pakning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj. Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker. Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler, fx fodring, udmugning og pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver. Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 6

7 Særlig risikovurdering for årige samt unge, som ikke har afsluttet 9. klasse Det er en forudsætning for at kunne ansætte de unge til at udføre de pågældende arbejdsopgaver, at: Arbejdet ikke udsætter de unge for fare. Arbejdet ikke indebærer, at de unge arbejder med eller i farlig nærhed af maskiner, medmindre der er tale om ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner, såsom en støvsuger eller kopimaskine. Arbejdet er enkelt, forudsigeligt, overskueligt og uproblematisk, sådan at de unge let kan forstå arbejdsopgaven og leve op til forventningerne. Arbejdet ikke udsætter de unge for risiko for konflikter med kunder eller vold eller trusler om vold fra kunder årige, der har afsluttet 9. klasse Denne gruppe af unge, der eksempelvis går i 10. klasse, gymnasiet, på handelsskole eller lignende, må i langt de fleste tilfælde udføre det samme arbejde som voksne, så længe arbejdet ikke er farligt. Dog er der visse begrænsninger ift. maskiner, tekniske hjælpemidler og pengetransporter. Maskiner og tekniske hjælpemidler De årige og dem, der endnu ikke har afsluttet 9. klasse, må som udgangspunkt ikke arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner. Denne gruppe af unge må kun arbejde med ufarlige husholdnings- og kontormaskiner, som fx støvsugere og kopimaskiner. Unge, der er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, må arbejde med visse maskiner og tekniske hjælpemidler, forudsat at maskinerne og hjælpemidlerne er udformet eller afskærmet, så de bevægelige og bearbejdende dele ikke er tilgængelige under drift, og der ikke er andre farer ved maskinerne. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren grundigt har instrureret de unge i at anvende maskinen og/eller det tekniske hjælpemiddel, fx ved at have vist pågældende, hvordan en maskine skal håndteres. Husk, at det er arbejdsgiverens ansvar at føre tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt og efter instruktionerne. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 7

8 Unge, der er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, må gerne: Betjene afskærmede pålægsmaskiner, flaskeautomater og pappressere, dog ikke tømme, vedligeholde, rengøre eller klargøre pressen eller tænde for strømmen. De unge må dog ikke rengøre pålægsmaskiner. Bruge gaffelstablere, der ikke er selvkørende, så længe løftehøjden ikke overstiger 1 meter, og den unge er fyldt 16 år. Unge, der er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, må ikke: Arbejde med ekstremt høje temperaturer, fx arbejde med en friturekoger. Køre med gaffeltruck eller selvkørende gaffelstablere. Pengetransport Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter. Det gælder også, selv om den unge følges med en person, der er fyldt 18 år. Egentlige pengetransporter er transporter, hvis formål er at transportere penge, fx dagens omsætning til banken. Hvis det primære formål med transporten er at bringe en vare ud til en kunde, må den unge gerne medbringe byttepenge og modtage betaling for varen, når blot der ikke er tale om væsentlige pengebeløb. Den situation, hvor den unge bærer pengekassen til eller fra udgangskassen i et supermarked, er ikke en egentlig pengetransport, men arbejdsgiveren skal selvfølgelig sikre, at den unge er nøje instrueret i opgaven. I øvrigt må unge gerne håndtere penge som led i deres arbejde, fx når de betjener kunder. Arbejde ved kassen Unge årige samt unge, der ikke har afsluttet 9. klasse, må ikke sidde ved kassen. Det må derimod dem, der er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, forudsat at kassebåndets bevægelige og bearbejdende dele ikke er tilgængelige under arbejdet, og der ikke er andre farer ved kassebåndet eller arbejdet i øvrigt. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 8

9 Tunge løft, træk og skub Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke løfte mere end 12 kg af gangen, men hvis løftet foregår under gode løfteforhold, kan unge lejlighedsvist løfte byrder, fx en genstand, der er tungere. Dog må unge aldrig løfte mere end 25 kg. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren instruerer og viser de unge i god og korrekt løfteteknik: Hold byrden så tæt ind til kroppen som muligt. Ansigt og fødder skal pege i samme retning. Ryggen skal være rank. Der skal være et solidt greb om byrden uden foroverbøjning og forværrende faktorer, som fx vrid i lænd og ryg. Løftet bør være mellem midt på låret og skulderhøjde. Sørg for, at de unge bruger de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed, og vis hvordan de skal bruges. Rulleborde og vogne er gode hjælpemidler til at lette skub og træk af eksempelvis varer. Unge må ikke udsættes for store belastninger, når de trækker eller skubber vogne, varer eller kasser. Det anbefales, at unge ikke skubber mere end 10 kundevogne af gangen. Sørg for, at de unge ikke skubber med skråstilling, og at underlaget ikke hælder for meget, men derimod er stabilt og uden ujævnheder. Farlige stoffer og materialer For at beskytte unge mod skadelige påvirkninger, må unge ikke udsættes for stoffer og materialer, der er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, og som kan medføre allergi eller indeholder opløsningsmidler. Det betyder, at unge ikke selv må arbejde med stoffer og materialer, som fx mineralsk terpentin, rensebenzin og visse typer ovnrens. Derudover må unge ikke arbejde i lokaler, hvor der er risiko for, at de udsættes for farlige stoffer og materialer, som andre medarbejdere bruger. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 9

10 Hvis virksomheden arbejder med stoffer, som ikke må bruges af unge under 18 år, skal det fremgå af virksomhedens arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Det er arbejdsgiverens pligt at udarbejde en APB, hvis nogle medarbejdere arbejder med farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal beskrive den konkrete brug af stoffet / materialet, og hvordan medarbejderne skal håndtere det pågældende stof / materiale, så der ikke opstår risiko for deres sundhed. En APB kan udarbejdes på baggrund af oplysningerne i leverandørbrugsanvisningen og sikkerhedsdatablade. Bemærk, at en arbejdspladsbrugsanvisning (APB) og arbejdspladsvurdering (APV) ikke er det samme. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 10

11 Arbejdstid Der gælder særlige arbejdstidsregler for unge under 18 år. Reglerne er forskellige alt afhængig af de unges alder, og om de unge er omfattet af undervisningspligten, dvs. har afsluttet 9. klasse. Model 1: Arbejdstid årige årige 9.klasse ikke afsluttet årige 9.klasse afsluttet Skoledag 2 timer pr. dag 2 timer pr. dag 8 timer pr. dag*) Skolefridag 7 timer pr. dag 8 timer pr. dag 8 timer pr. dag*) Skoleuge 12 timer pr. uge 12 timer pr. uge 40 timer pr. uge *) Skolefri uge 35 timer pr. uge 40 timer pr. uge 40 timer pr. uge *) Pause (Medregnes ikke i arbejdstidens længde) 30 minutter, når arbejdstiden overstiger 4,5 time 30 minutter, når arbejdstiden overstiger 4,5 time 30 minutter, når arbejdstiden overstiger 4,5 time Hvileperiode 14 timer 14 timer 12 timer Fridøgn 2 døgn pr. uge 2 døgn pr. uge 2 døgn pr. uge Ferie Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode i skolesommerferien Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode i skolesommerferien Note: * Arbejdstiden må ikke overstige arbejdstiden for voksne i samme fag. Det betyder, at hvis en voksen har en ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen, må den unges arbejdstid ikke overstige 37 timer. Arbejdstiden må, uanset de voksnes arbejdstid, aldrig overstige 40 timer om ugen. Flere arbejdsgivere Arbejdstiden skal lægges sammen, hvis den unge arbejder for flere arbejdsgivere. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre sig, at de unge ikke arbejder mere end det tilladte. Det kan være en god idé at få den unge til at underskrive en erklæring om, at den unge overholder arbejdstidsreglerne. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 11

12 Aften- og natarbejde Bemærk, at der gælder særlige regler for, hvornår unge må arbejde alene, jf. afsnit om alene-arbejde nedenfor. Unge årige samt unge, der ikke har afsluttet 9. klasse, må ikke arbejde i tidsrummet fra kl til kl Tilsvarende gælder for unge, der er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, dog med nedenstående undtagelser: I bagerier (men ikke i butikken) må unge arbejde fra kl I kontorer, butikker, tankstationer og lign. må unge arbejde indtil kl I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder og lign. underholdningssteder må unge assistere ved forestillinger indtil kl I restauranter, hoteller, grillbarer og lign. må unge arbejde indtil kl Bemærk, at der er særlige regler på arbejdspladser, hvor der serveres alkohol. Ved udbringning af dagblade må arbejdet tidligst begynde kl Alene-arbejde/voldsrisiko Der gælder særlige regler for, hvor og hvornår unge under 18 år må arbejde alene. I kiosker, grillbarer, bagerforretninger, videobutikker, tankstationer, internetcafeer og lignede samt andre butikker, der ligger i et isoleret område uden almindelig færdsel, må unge under 18 år ikke arbejde på følgende tidspunkter, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år: Efter kl og før kl på hverdage. Efter kl og før kl på lørdage, søn- og helligdage. Alle dage og alle tidspunkter i butikker, der geografisk er placeret isoleret og uden for almindelig færdsel. I storcentre må unge under 18 år arbejde alene eller sammen med andre unge inden for almindelig åbningstid: Mellem kl og kl på hverdage. Mellem kl og kl på lørdage, søn- og helligdage. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 12

13 Det er en betingelse, at centeret hyppigt patruljeres af sikkerhedsvagter, eller at butikken har en anden form for overvågning, der sikrer, at den unge inden for et kort tidsrum kan få hjælp, fx ved tv-overvågning. Ifølge Arbejdstilsynet er der ikke tale om alene-arbejde, hvis unge, uden brug af tekniske hjælpemidler, fx et kaldeapparat, kan kontakte en person over 18 år, der befinder sig i et tilstødende lokale. Eksempel: Den unge står alene i en bagerbutik. I et tilstødende lokale befinder sig en person over 18 år, som den unge uden brug af tekniske hjælpemidler, kan komme i kontakt med. I denne situation kan den unge arbejde videre i bagerbutikken efter kl. 14 på lørdage, søndage og helligdage forudsat, at der ikke er risiko ved alenearbejdet. Unge må ikke være beskæftiget med arbejde, der indebærer en særlig risiko for vold, medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år. Steder med servering af alkohol Det er tilladt for unge, der er fyldt 15 år og som ikke er omfattet af undervisningspligten, at arbejde på serveringssteder, hvor der serveres alkohol, hvis hovedformålet på serveringsstedet er at servere mad, og hvor udskænkningen af alkohol sker i forbindelse hermed. Disse unge må derfor gerne arbejde på en restaurant, hvor hovedformålet er servering af mad, og hvor servering af alkohol sker i forbindelse hermed. Disse unge må derimod ikke arbejde på en bodega, hvor hovedformålet er servering af alkohol, og hvor serveringen af mad kun udgør et sekundært element. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 13

14 Ansættelse må kun ske på steder, hvor der er en begrænset risiko for, at unge bliver udsat for at skulle håndtere alkoholpåvirkede personer. Derfor skal arbejdsgiveren inden ansættelsen vurdere risikoen herfor samt overveje, hvordan man kan imødegå denne risiko. De unge må arbejde med (udtømmende liste): Afrydning. Opdækning. Rengøringsarbejde. Modtagelse af bestillinger. Servering af alkohol, når dette sker i forbindelse med servering af mad og under opsyn af personer over 18 år med den fornødne indsigt i arbejdet. Opsyn adskiller sig fra tilsyn ved, at opsyn kræver, at der er en person over 18 år til stede, når de unge arbejder. Unge må arbejde med ovennævnte opgaver i tidsrummet Fra kl må unge arbejde med andre typer af opgaver, så længe dette ikke foregår på serveringsstedet, i garderoben eller på toilettet, fx pudse glas og folde servietter i baglokalet eller hjælpe til i køkkenet. Det er en betingelse, at der er tale om restauranter, hoteller, grillbarer og lignende. Bemærk, at der gælder særlige regler for unge, der er uddannet eller som er under uddannelse i tjenerfaget og for værtens børn og børnebørn. Disse persongrupper må arbejde indtil kl og med alle opgaver uden at være under opsyn. Dog gælder der fortsat en tilsynspligt for arbejdsgiveren. Konsekvenser Hvis en virksomhed overtræder arbejdsmiljøloven, kan det medføre påbud og bøde fra Arbejdstilsynet, som er den myndighed, der fører tilsyn med arbejdsmiljøet i Danmark. Virksomheden kan desuden blive meldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, eller hvis virksomheden ikke retter sig efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod virksomheden. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 14

15 Ansættelseskontrakt Alle medarbejdere, der er ansat for mere end en måned, og som arbejder mere end gennemsnitlig 8 timer om ugen, har krav på en ansættelseskontrakt. Det fremgår af lov om ansættelsesbeviser. Loven indeholder ingen aldersgrænser, og derfor gælder reglerne også for unge under 18 år. Medarbejderen skal have en ansættelseskontrakt senest 1 måned efter ansættelsen. Dansk Erhverv anbefaler, at medarbejderen får kontrakten senest samtidig med tiltrædelsen. På den måde kan virksomheden sikre sig, hvilke vilkår der er aftalt for ansættelsen. Det er ikke krav, at forældrene underskriver ansættelseskontrakten. Selvom en medarbejder ikke har ret til en ansættelseskontrakt, vil det ofte være en god ide med en ansættelseskontrakt alligevel. Det kan fx være tilfældet, hvis du som arbejdsgiver vil undgå uenighed om de vilkår, der skal gælde for ansættelsen, fx løn, arbejdstid, opsigelsesvarsler mv. Har virksomheden ikke overholdt ansættelsesbevisloven, kan medarbejderen kræve en godtgørelse på op til 20 ugers løn. Løn I Danmark gælder der ingen lov om mindsteløn. Derimod indeholder mange kollektive overenskomster lønbestemmelser, der fastsætter lønnen eller mindstelønnen for en givent arbejdsområde. Hvis et ansættelsesforhold ikke er omfattet af en overenskomst, fastsættes lønnen efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. Parterne kan som udgangspunkt frit aftale lønnen. Dog er det ikke lovligt at give unge under 18 år en lavere løn, end medarbejdere der er fyldt 18 år, blot fordi de pågældende medarbejdere er under 18 år. Det skyldes en regel i forskelsbehandlingsloven, der forbyder arbejdsgiveren at forskelsbehandle medarbejdere pga. alder. Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 15

16 Derimod er det lovligt at give en ung medarbejder en lavere løn end en anden medarbejder, hvis den unge har kortere erfaring eller færre kompetencer indenfor arbejdsområdet. Med andre ord skal lønnen for en ung under 18 år aftales på samme måde, som for en medarbejder, der er fyldt 18 år. Kun i de tilfælde, hvor den unges ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, som indeholder særlige lønsatser for unge under 18 år, er det lovligt at give en ung under 18 år en lavere løn end en medarbejder, der er fyldt 18 år. Yderligere information Medlemmer af Dansk Erhverv kan få yderligere information og rådgivning ved henvendelse til Hotline på Gode råd om ansættelse af unge under 18 år / Dansk Erhverv 16

17 DANSK ERHVERV Børsen DK-1217 København K T Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv. Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer i en globaliseret økonomi.

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer,

Læs mere

Undervisningspligtige unges arbejde

Undervisningspligtige unges arbejde Erstattet At-vejledning E.0.1 af marts 2007 Undervisningspligtige unges arbejde Indhold 1. Kort om vejledningen 2. Hvilke unge gælder reglerne for? 3. Hvad må børn og unge arbejde med? 3.1. Det gælder

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges abejdsmiljø.

Læs mere

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN Dette fakta-ark er målrettet arbejdsgivere og omhandler unge, der er fyldt 15 år og gået ud af 9. klasse og som er beskæftiget i restaurations- og forlystelsesbranchen.

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der ikke er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

GODE RÅD OM. Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR I FRITIDSJOB. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR I FRITIDSJOB. Udgivet af DANSK ERHVERV Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 Info@danskerhverv.dk www.danskerhverv.dk GODE RÅD OM Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Udgivet af DANSK ERHVERV 2008 GODE

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 En sikker arbejdsplads - også for unge medarbejdere unges arbejdsmiljø GIV UNGE MEDARBEJDERE EN SIKKER START Unges arbejdsmiljø (13-25 år) September 2015 Arbejdsmiljø 3 unges arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Hvornår gælder arbejdsmiljøloven for elver i praktik? AT-vejledninger - At-meddelelse 4.01.6-1 - 1. februar 1998 Opdateret november 2018

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Ikke undervisningspligtige unges arbejde

Ikke undervisningspligtige unges arbejde Ikke undervisningspligtige unges arbejde At-vejledning E.0.2-2 Marts 2007 - Opdateret: Juni 2018 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 1. Område, definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Inden for detailhandelen beskæftiges en del unge i fritidsjob både af mere permanent karakter eller som sommerferiejob. Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om arbejdsmiljøet

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland I medfør af 13, stk. 3, 33, 37, 46, stk. 3-6, 47, stk. 5, 48, stk. 3, 48 a samt 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. om seniorer af elever

RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. om seniorer af elever RÅDGIVNING Gode råd om ansættelse om seniorer af elever Indhold Hvem er seniorerne? 3 Seniorpolitik 4 Regler om seniorer 5 Kompetenceudvikling og efteruddannelse 6 Seniorsamtalen 7 Senioraftalen 9 Mere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt Har dit barn lov? skole fritid og arbejde alder og arbejdsmiljø ansættelseskontrakt Uden TILLADELSE GÅR DET IKKE Der er mange gode grunde til at unge begynder at interessere sig for fritidsjob, når de

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier RÅDGIVNING Gode råd om sociale medier Indhold Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 Medarbejderens relation til virksomheden på de sociale medier 4 Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed 5 Kontrol

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.1 Undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.2 Ikke undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Vejledning om ansættelsesforhold mellem koreografer og dansere

Vejledning om ansættelsesforhold mellem koreografer og dansere Vejledning om ansættelsesforhold mellem koreografer og dansere Denne vejledning henvender sig til koreografer, der fungerer som arbejdsgivere, og dansere, som ansættes af dem. Formålet med vejledningen

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din

Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din Velkommen til Norddjurs Kommunes standard APV Skema Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet Kvalitetsprocedure Bagatelgrænsen Kvalitetsprocedure RT-4 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2012 Senest redigeret: Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om unges arbejde 1) Bekendtgørelse om unges arbejde 1) I medfør af 17, stk. 3, 39, 46, 60, stk. 3, 60, stk. 4, 60, stk. 5, 60, stk. 6, 61, stk. 5, 62, stk. 3, 62 a samt 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Regler for unges arbejde

Regler for unges arbejde 5.7 1. Regler for unges arbejde For elever er den ugentlige arbejdstid den samme som for de mejerister, som er ansat i virksomheden, ligesom placeringen af arbejdstiden og fridage følger, hvad der er gældende

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Supplerende viden: Arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Supplerende viden: Arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren har ansvaret for at skabe rammerne herfor. Det kan være ved planlægning og

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Når vi hjælper hinanden med... ARBEJDSMILJØ NORDDJURS KOMMUNE

Når vi hjælper hinanden med... ARBEJDSMILJØ NORDDJURS KOMMUNE Når vi hjælper hinanden med... ARBEJDSMILJØ NORDDJURS KOMMUNE Side 2 Formålet med denne pjece er At sikre et godt arbejdsmiljø. At alle på arbejdspladsen er opmærksomme på arbejdsmiljø og sikkerhed. At

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder Løft og bæring af tunge byrder Film om tunge løft og bæring Vi har her samlet fem instruktionsfilm, der sætter fokus på løft og bæring af tunge byrder. Filmene giver gode råd om løfteteknik og brug af

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn

Oplæring, instruktion og tilsyn P r æ s e n t a t i Muralee Bala Flemming Lindegaard 03. maj 2018 Oplæring, instruktion og tilsyn med udgangspunkt i AT-vejledning 1.7.1-1 Oplæg i ExForum den 3. maj 2018 Hvorfor er instruktion, oplæring

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder Juni 2018 Regler og rettigheder når du arbejder i Danmark Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og rettigheder, som du skal kende, når du arbejder i Danmark. Du kan få mere at vide på hjemmesiden

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere