Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) 1. april 2014 Til Tilsynsmyndigheden Indhold Afsnit I a) Generelle forhold vedr. kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande. b) Kontrol med indenrigserklæringer vedrørende eksportstatus. Afsnit II Særlige forhold vedr. kontrollen med visse tredjelands-godkendte virksomheder. a) USA- godkendte kødvirksomheder Kapitel 1: Kontrolbesøg A) Generelle forhold B) Specielle forhold 1. Kontrol af 0-tolerance for forurening med mavetarmindhold 2. Kontrol af fravær af synlig forurening med mælk 3. Kontrol af virksomhedens SSOP program 4. Kontrol af virksomhedens HACCP system 5. Mikrobiologiske undersøgelser 6. Kontrol af korrekt angivelse af dyreart C) Dokumentation på kontrolrapport Kapitel 2: Ugentlige møder med virksomheden b) Kina- godkendte kødvirksomheder c) Korea-godkendte virksomheder d) Ruslands-godkendte virksomheder

2 Afsnit I a) Generelle forhold vedr. kontrol med fødevareeksporterende virksomheder Kontrollen med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande, følger de generelle retningslinier i kontrolvejledningen og kontrolfrekvensvejledningen. I denne vejledning gives supplerende retningslinier for kontrol af eksportvirksomheder, med henblik på opfyldelse af EU lovgivningen og aftaler med tredjelande. I forordning (EF) Nr. 882/2004, Artikel 30, stk. 2, er fastsat: Når der kræves officiel attestering, skal det sikres: a) at certifikatet og sendingen kan sættes i forbindelse med hinanden b) at oplysningerne i certifikatet er præcise og korrekte I forordning (EF) Nr. 178/2002, Artikel 12, stk. 2 er fastsat: I de tilfælde, hvor bestemmelserne i en bilateral aftale indgået mellem Fællesskabet eller en af dets medlemsstater og et tredjeland finder anvendelse, skal de fødevarer og det foder, der eksporteres fra Fællesskabet eller medlemsstaten til det pågældende tredjeland, overholde disse bestemmelser. Fødevarestyrelsen er således forpligtet gennem EU lovgivningen til at kontrollere, at Fødevarer der eksporteres til tredjelande opfylder ordlyden i eksportcertifikater og opfylder øvrige aftaler med tredjelandene. Desuden er der i nogle tilfælde indgået aftaler med tredjelande, fx USA, om særlig kontrol af eksportvirksomheder. Eksportbekendtgørelsens 6 stiller krav til virksomhederne om at udføre egenkontrol med det formål at sikre og dokumentere overholdelse af eksportkrav. Der stilles desuden krav om, at egenkontrolprocedurerne skal være angivet i virksomhedens egenkontrolprogram. I øvrigt henvises til vejledningen til eksportbekendtgørelsen, som indeholder uddybende tolkning af eksportbekendtgørelsens krav. Audit af egenkontrollen. Kontrollen omfatter kontrol af reglerne i Eksportbekendtgørelsen og i Certifikatpapirbekendtgørelsen. I kødvirksomheder, som er omfattet af kontrolplanerne tilknyttet bilag 5 i kontrolfrekvensvejledningen, bør der i forbindelse med alle planlagte ordinære kontrolbesøg udføres kontrol af eksportrelaterede emner. Kontrollen udføres enten som audit (mindst 1 gang årligt for hvert af de eksportrelaterede kontrolemner) eller som tilsyn/verifikation ved de ordinære kontrolbesøg hvor emnerne ikke auditeres. Side 2/25

3 I andre eksportvirksomheder, herunder i engrosvirksomheder uden lager/produktion (kontorvirksomheder), skal der mindst 1 gang årligt udføres audit af relevante områder af betydning for eksporten. Kontrol af Certifikatpapirbekendtgørelsen udføres i henhold til særligt cirkulære. Når kontrollen med eksportaktiviteter ikke udføres inden for den ordinære kontrolfrekvens udføres den som anden kontrol jf. kontrolfrekvensvejledningen. Kontrol af reglerne i Eksportbekendtgørelsen og/eller Certifikatpapirbekendtgørelsen udføres i virksomheder, herunder kontorvirksomheder, som har en eller flere af følgende aktiviteter: 1) virksomheden anmoder om udstedelse af eksportcertifikater 2) virksomheden anmoder om underskrift på andre eksportdokumenter, fx indenrigserklæringer 3) virksomheden eksporterer varer, som ikke opfylder dansk lovgivning, men som eksporteres i overensstemmelse med eksportbekendtgørelsens 4, stk. 7 4) virksomheden anmoder om officiel forsegling af varepartier/transportmidler 5) virksomheden er omfattet af særlige tredjelandsgodkendelser i henhold til eksportbekendtgørelsens 8 6) virksomheden anmoder om udlevering af certifikatpapir Kontrollen skal bl.a. sikre, at Fødevarestyrelsen har det fornødne grundlag for at udstede eksportcertifikater. Bemærk i den forbindelse også reglerne i Certifikatbekendtgørelsen og i den tilhørende generelle certifikatvejledning. Den person, der underskriver et eksportcertifikat, skal have det fornødne grundlag for at kunne gøre dette. Fødevareafdelingen/Kødkontrollen skal derfor have et system der sikrer, at der i tilstrækkelig grad sker en formidling af kontrolresultater (gives grønt lys ) fra den tilsynsførende til den person, der underskriver certifikaterne, således at grundlaget for underskriften er i orden, samt at den tilsynsførende er informeret om hvilke certifikater virksomheden får udstedt. Supplerende retningslinjer for visse tredjelande. Ud over de generelle retningslinier er der i denne vejledning beskrevet supplerende retningslinier for kontrollen med virksomheder godkendt til eksport til visse tredjelande, med henblik på at sikre, at kontrollen lever op til aftalerne med landene. For USA og Kina godkendte kødvirksomheder er der fastsat en frekvens for kontrol (dagligt/ ugentligt) ud over de ordinære kontrolbesøg. Ved disse kontrolbesøg, der registreres som anden kontrol på kontrolrapporten, udføres kontrol med specifikke krav samt grundlæggende EU krav, som er en forudsætning for virksomhedens specifikke godkendelse. Særlige tredjelandsgodkendelser. Side 3/25

4 I forbindelse med godkendelse af virksomheder til eksport til særlige tredjelande skal tilsynsmyndigheden skriftligt meddele godkendelsen i henhold til eksportbekendtgørelsens 8. I forbindelse med tilbagekaldelse af en virksomheds godkendelse til eksport til et særligt tredjeland, eller en virksomhed frivilligt anmoder om at blive slettet af en tredjelandsliste, skal tilsynsmyndigheden skriftligt tilbagekalde godkendelsen med virkning fra den dato, der er meddelt International handel som ikrafttrædelsesdato. b) Kontrol med indenrigserklæringer vedrørende eksportstatus. Brug af indenrigserklæringer tjener to formål: Indenrigserklæringer bruges af virksomhederne som dokumentation for, at fødevarer der modtages fra andre virksomheder i Danmark opfylder særlige tredjelandskrav. Indenrigserklæringer udgør dermed en del af den egenkontroldokumentation (baggrundsdokumentation) som kræves af virksomhederne i henhold til eksportbekendtgørelsens 6, i forbindelse med udstedelse af eksportcertifikater. Indenrigserklæringen skal samtidig dokumentere overfor certifikatudstederen, dvs. tilsynsmyndigheden, at forhold, som certifikatudstederen ikke selv har mulighed for at kontrollere, bliver kontrolleret af tilsynsmyndigheden på de virksomheder, som ligger i de forudgående led i fremstillingsprocessen, jf. certifikatbekendtgørelsen, 4. For at indenrigserklæringen kan opfylde dette formål, er det nødvendigt, at indenrigserklæringen indeholder en bekræftelse på, at oplysningerne i erklæringen kontrolleres af tilsynsmyndigheden ved den virksomhed, som har udstedt erklæringen. Når eksportvirksomheder beder tilsynsmyndigheden om at påtegne løbende eller partispecifikke indenrigserklæringer, må underskriften ikke betragtes som en godkendelse, der fritager virksomheden for ansvar. Påtegningen er nødvendig for, at tilsynsmyndigheden ved den modtagende virksomhed kan være sikker på, at erklæringens indhold bliver underkastet kontrol på den virksomhed, som har udstedt erklæringen. Indholdet af indenrigserklæringer og virksomhedens dokumentation for håndtering af fejlafsendelser underkastes kontrol efter retningslinierne i ovenstående afsnit Generelle forhold vedr. kontrol med fødevareeksporterende virksomheder. Hvis erklæringens indhold ikke tidligere har været kontrolleret i virksomheden, skal påtegning af erklæringen afvente et kontrolbesøg i virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal, med henblik på kontrol af erklæringernes indhold, registrere hvilke løbende og partispecifikke erklæringer den har påtegnet. For de løbende erklæringer skal registreringen indeholde oplysning om, i hvilke perioder erklæringerne løber. Endelig skal det af registreringen fremgå, hvilke virksomheder erklæringerne er sendt til. Tilsynsmyndigheden bør til dette formål føre en liste eller lignende, og/eller tage kopi af de påtegnede erklæringer. Side 4/25

5 Hvis tilsynsmyndigheden, i henhold til eksportbekendtgørelsens 4, stk. 3, bliver underrettet af en virksomhed om fejlafsendelser, dvs. forsendelser som ikke opfylder en udstedt erklæring, skal tilsynsmyndigheden underrette tilsynsmyndigheden for den/de modtagende virksomhed(er). Har tilsynsmyndigheden i forbindelse med kontrol i virksomheden fundet fejl vedrørende en udstedt erklæring, skal tilsynsmyndigheden, ud over generel sagsopfølgning, orientere den eller de involverede tilsynsmyndigheder. Er der afsendt varepartier til et tredjeland uden tilstrækkeligt grundlag, skal tilsynsmyndigheden orientere International handel med henblik på orientering af tredjelandets myndigheder. I tilfælde af at tilsynsmyndigheden har tilbagekaldt en virksomheds godkendelse til eksport til et særligt tredjeland, eller virksomheden frivilligt har anmodet om at blive slettet af en tredjelandsliste, skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at virksomheden har tilbagekaldt alle relevante løbende indenrigserklæringer med virkning fra den dato, som tilsynsmyndigheden har meddelt Fødevarestyrelsens 3. kontor som ikrafttrædelsesdato. Afsnit II Særlige forhold vedr. kontrollen med visse tredjelands-godkendte virksomheder. a) Særlige krav vedr. USA godkendte kødvirksomheder A) Kontrolbesøg- generelle forhold. Kapitel 1 Der udføres kontrolbesøg på alle dage og på alle skift, hvor virksomheden behandler eller pakker varer som skal have USA-eksportstatus. Der er tale om flere skift når 1) personalet udskiftes, enten løbende eller på én gang, eller 2) forskellige personalegrupper hverken helt eller delvist arbejder samtidig i virksomheden. Som eksempel på 1) kan nævnes et slagteri hvor personalet som er tilknyttet slagtningen går hjem efter endt arbejdsdag og erstattes af et nyt hold som fortsætter slagtningen. Som eksempel på 2) kan nævnes et slagteri som foretager slagtning med ét hold personale, og derefter har produktion i eksempelvis en opskærings- eller kødproduktafdeling med et andet hold personale. Varigheden af kontrolbesøgene fastsættes ud fra en behovsvurdering. Alle dele af et skift bør dækkes ligeligt ind med kontrol, under forudsætning af at der ikke er særlige forhold vedr. risiko/behov at tage hensyn til. Side 5/25

6 Hvis kontrolbesøget ikke strækker sig over hele skiftet, skal start- og sluttidspunktet for kontrolbesøget dokumenteres på den daglige kontrolrapport, således at det i løbet af en periode kan dokumenteres, at der udføres kontrol på alle dele af skiftet. Uanset antal skift udarbejdes kun én kontrolrapport pr. dato. Bemærk at der er særlige frekvenser for kontrolbesøg med SSOP, HACCP og 0-tolerance samt visse kontrolemner ( SPS forhold). Se afsnittet Daglig eller ugentlig kontrol nedenfor og de relevante kontrolemner under Kontrolbesøg - specielle forhold. I virksomheder, der alene oplagrer kødvarer (køle-/fryselagre og tørvarelagre), udføres kontrolbesøg efter følgende retningslinier: Virksomheden kontrolleres med den kontrolfrekvens, der er fastsat i medfør af kontrolfrekvensvejledningen. Hvis denne frekvens ikke giver mindst 1 ordinært kontrolbesøg hvert kvartal, skal der udføres yderligere kontrol, således at der udføres mindst 1 kontrolbesøg hvert kvartal. Desuden skal der udføres et kontrolbesøg i hver uge, hvor virksomheden afsender kød eller kødprodukter direkte til USA. Dette planlægges i henhold til virksomhedens forhåndsoplysninger. Hvis der alene sker afsendelse af kød med USA-status til andre destinationer end USA, fx indenrigs afsendelse, udløser dette ikke et kontrolbesøg i den pågældende uge. Hvis virksomheden anmoder om certifikatudstedelse i en uge, hvor der ikke er planlagt kontrol, kan certifikatet først udstedes når der er udført kontrol i virksomheden. Virksomheden kan anmode om at få udført ugentlige kontrolbesøg, selv om der ikke sker afsendelse til USA hver uge, hvis virksomheden finder det hensigtsmæssigt af hensyn til certifikatudstedelsen. Kvartalsvise kontrolbesøg, eller ordinære kontrolbesøg, som er planlagt i henhold til kontrolfrekvensvejledningen, erstatter ugentlige besøg i uger, hvor der er sammenfald. Frysehuse, der modtager emballeret kød til indfrysning, betragtes som lagervirksomheder, jf. ovenstående. I USA-godkendte kødvirksomheder, der hverken behandler eller pakker varer med USA - eksportstatus, eller afsender varer til USA, udføres ikke særlige kontrolbesøg i anledning af USA-godkendelsen. Fraviges grundreglen om dagligt kontrolbesøg i behandlings- eller pakkevirksomheder, eller de særlige kontrolbesøg i lagervirksomheder, fordi der ikke behandles eller pakkes varer med USA status, eller afsendes varer til USA, skal der foreligge dokumentation fra virksomheden der underbygger en reduceret kontrolfrekvens. Hvis USA-kontrol i en periode har været indstillet, skal tilsynsmyndigheden ved et kontrolbesøg i virksomheden konstatere, at virksomheden opfylder USA-kravene, inden virksomheden Side 6/25

7 igen kan producere og afsende produkter med USA-status. Kontrolbesøget udføres som audit og/eller tilsyn. Ordinære kontrolbesøg: I USA-godkendte kødvirksomheder udføres det antal ordinære kontrolbesøg, som virksomheden er tildelt i henhold til kontrolfrekvensvejledningen. Ordinære kontrolbesøg gennemføres efter de generelle retningslinier, som fremgår af kontrolfrekvensvejledningen, auditvejledningen og kontrolforordningerne. Dog skal ordinære kontrolbesøg på USA- godkendte kødvirksomheder altid udføres under en embedsdyrlæges overordnede ansvar, også i tilfælde hvor kontrolforordningen giver mulighed for, at ordinære kontrolbesøg kan udføres af kontrolpersonale, som ikke er dyrlæger. Daglig eller ugentlig kontrol: Udover at gennemføre ordinære kontrolbesøg skal tilsynsmyndigheden gennemføre daglige eller ugentlige kontrolbesøg ( Anden kontrol ) for at verificere, at fastsatte krav i lovgivningen og i egenkontrolsystemet er overholdt. I produktionsvirksomheder skal disse kontrolbesøg som minimum omfatte: a. Daglig kontrol af fravær af synlig forurening med mave-tarmindhold (0- tolerance), og evt. kontrol af fravær af synlig forurening med mælk, på slagterier b. Daglig kontrol af, at virksomhedens SSOP-program fungerer efter hensigten, herunder i. Daglig kontrol af SSOP før opstart af produktion og ii. Daglig kontrol af SSOP under produktionen iii. Kontrol af mindre end daglig rengøring c. Kontrol af virksomhedens HACCP-system d. Ugentlig kontrol af grundlæggende hygiejne-, indretnings- og vedligeholdelseskrav: I kontrolplanen (excel-arket) er angivet 11 kontrolemner som indeholder elementer af de amerikanske SPS krav, jf. 9 CFR Der skal ugentligt, i relevant omfang føres kontrol inden for disse 11 emner. Alle 11 emner skal ikke kontrolleres hver uge. Omfanget vurderes ud fra en konkret faglig vurdering af behovet. Daglig og ugentlig kontrol skal derudover i relevant omfang omfatte kontrol af eksportdokumenter, eksportprocedurer, herunder sporbarhed og adskillelse mellem produktioner af forskellig status, mærkning m.v. i henhold til fastlagt frekvens i kontrolplanen. Observationer og målinger relateres til virksomhedens egenkontrolprocedurer og dokumentation. Side 7/25

8 Daglig og ugentlig kontrol kan involvere afdelinger i virksomheden, hvor der ikke produceres USA-varer, hvis det findes nødvendigt af hensyn til kontrollen af USA krav. Daglig og ugentlig kontrol i ikke USA- afdelinger kan eksempelvis omfatte kontrol af: - skadedyr - at der ikke foregår USA produktion - at der ikke anvendes fælles udstyr og personale - grundlæggende hygiejnekrav, afhængig af graden af adskillelse i forhold til USA-produktion - dyresundhed, herunder statuserklæringer på modtagne råvarer I lagervirksomheder (køle-/fryselagre og tørvarelagre) skal der i hver uge, hvor der afsendes produkter til USA som minimum udføres kontrol inden for følgende kontrolemne, jævnfør kontrolplanerne tilknyttet bilag 4 i kontrolfrekvensvejledningen: Krav, eksportdokumenter: Relevante dokumenter i relation til de aktuelle afsendelser til USA kontrolleres. Hvis der sker flere afsendelser til USA inden for en uge kontrolleres dokumenter for disse afsendelser stikprøvevist. Desuden udføres i hver uge hvor der afsendes produkter til USA, kontrol af grundlæggende hygiejne-, indretnings- og vedligeholdelseskrav: I kontrolplanen (excel-arket) er angivet 11 kontrolemner som indeholder elementer af de amerikanske SPS krav, jf. 9 CFR Der skal ugentligt, i relevant omfang føres kontrol inden for disse 11 emner. Der udvælges relevante kontrolemner på baggrund af virksomhedens aktiviteter. I lagervirksomheder der kun får 1 kontrolbesøg pr. kvartal, skal grundlæggende hygiejne-, indretnings- og vedligeholdelseskrav kontrolleres ved hvert besøg. Kontrolpersonalets kvalifikationer: Kontrol på USA-godkendte kødvirksomheder, herunder konklusion på kontrolbesøget og underskrift på kontrolrapporten, kan udføres af kontrolpersonale som er tilstrækkeligt kvalificeret, dog altid under en embedsdyrlæges overordnede ansvar. På USA-godkendte køle-/fryselagre skal kontrolpersonale undtagen dyrlæger opfylde uddannelseskravene i EU direktiv 64/433 eller forordning 854/2004. På USA-godkendte slagterier og opskæringsvirksomheder skal kontrolpersonale opfylde kravene i forordning 854/2004. Hvis der udføres opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger givet ved ordinære kontrolbesøg, jf. kontrolfrekvensvejledningen, vil disse opfølgende kontrolbesøg være EU relaterede. Er der tale om en virksomhed, hvor kontrolforordningen for animalske fødevarer stiller krav om, at kontrolbesøg skal foretages af en embedsdyrlæge, skal konklusionen på opfølgende kontrolbesøg, og underskrift på kontrolrapporten, derfor udføres af en embedsdyrlæge. Side 8/25

9 B) Kontrolbesøg- specielle forhold. 1) Kontrol af fravær af synlig forurening med mave-tarmindhold (0-tolerance). Kontrollen udføres a) dagligt på alle skift, og b) periodevis, som verifikation af virksomhedens CCP for fravær af synlig forurening med mave-tarmindhold. Se under afsnit 4) Kontrol af virksomhedens HACCP, ad b). Ad a) 0-tolerancekontrol: Tilsynsmyndigheden skal dagligt på alle skift kontrollere 22 halve slagtekroppe, eller 11 hele slagtekroppe, for fravær af forurening med mave-tarmindhold. Slagtekroppene skal udvælges tilfældigt, og kontrollen skal foretages efter slagtemæssig behandling (efter efterkontrol) og inden slagtekroppenes indgang i kølerum. Alle dele af slagtekroppen skal inspiceres grundigt. Tilsynsmyndigheden skal sikre, at kontrolpladsen er hensigtsmæssigt indrettet, og at der er den fornødne tid til at foretage kontrollen. Kontrollen skal ikke nødvendigvis udføres på samme sted som virksomheden overvåger slagtekroppe for gødningsforurening. Findes forurening med mave-tarmindhold på slagtekroppe ved denne kontrol, skal det kontrolleres, at virksomheden implementerer korrigerende handlinger i henhold til HACCPkravene. Ad b) Ud over 0 tolerancekontrollen skal der ske verifikation som led i kontrol med virksomhedens HACCP system, da et af slagteriernes kritiske kontrolpunkter netop er fravær af forurening med mave-tarmindhold. Når tilsynsmyndigheden udfører verifikation af virksomhedens CCP overvågning skal verifikationen ske samme sted og med samme metode, men ikke nødvendigvis med kontrol af samme antal slagtekroppe, som virksomheden anvender, se senere afsnit. Identifikation af mave-tarmindhold: Tilsynsmyndigheden skal identificere forurening med mave-tarmindhold på baggrund af forureningens farve og tekstur. Tarmindhold (inkl. maveindhold) fra svin varierer i farve fra lys gulbrun til mørk brun. Teksturen varierer fra fiberlignende til grynet evt. med identificerbare foderpartikler. Tilsynsmyndigheden skal kun identificere forureninger som mave-tarmindhold når både farve og tekstur er i overensstemmelse med ovenstående. Mængden af forurening er underordnet. Vær dog opmærksom på at det kan være vanskeligt at identificere forureninger som mavetarmindhold, hvis mængden er meget lille. 2) Kontrol af fravær af synlig forurening med mælk I virksomheder, der slagter lakterende dyr, skal det indgå i virksomhedens HACCP risikoanalyse, om synlig forurening med mælk udgør en relevant fødevaresikkerhedsrisiko. Hvis dette Side 9/25

10 er tilfældet, skal virksomheden fastlægge et kritisk kontrolpunkt (CCP) med henblik på kontrol af denne risiko. Hvis virksomheden har fastlagt et CCP for fravær af synlig forurening med mælk, skal tilsynsmyndighedens 0-tolerancekontrol (se foranstående afsnit 1) også omfatte kontrol af fravær af synlig forurening med mælk. Derudover skal tilsynsmyndigheden verificere virksomhedens CCP overvågning. Verifikationen skal ske samme sted og med samme metode, men ikke nødvendigvis med kontrol af samme antal slagtekroppe, som virksomheden anvender, se senere afsnit. Hvis virksomheden ikke har fastlagt et CCP for fravær af synlig forureningen med mælk, skal virksomheden begrunde denne beslutning. Hvis virksomheden bruger GMP procedurer/prerequisite programs som begrundelse for beslutningen, gælder der særlige krav som disse GMP procedurer/programmer skal opfylde, og til kontrollen af procedurerne, se senere afsnit: Kontrol af virksomhedens HACCP system- årlig auditering. Hvis virksomheden ikke har fastlagt et CCP for fravær af synlig forurening med mælk uden at begrunde dette med GMP procedurer/prerequisite programs, skal virksomheden under alle omstændigheder kunne forklare, hvordan den sikrer opfyldelse af kravet i hygiejneforordningen for animalske fødevarer 1, om at slagtekroppen ikke må være forurenet med mælk. Tilsynsmyndigheden skal ligeledes under alle omstændigheder kontrollere, at virksomheden opfylder dette krav. 3) Kontrol af virksomhedens SSOP program (i virksomheder hvor der er krav om SSOP program) Kontrollen omfatter a) årlig auditering b) daglig verifikation. Ad a) tilsynsmyndigheden skal minimum årligt kontrollere, at virksomhedens egenkontrolprogram opfylder de gældende krav til SSOP, jf. eksportbekendtgørelsen. Denne kontrol skal gennemføres som audit. Ad b) I forbindelse med daglig kontrol, skal tilsynsmyndigheden verificere, at virksomheden opfylder lovgivningen vedr. SSOP. Daglig kontrol omfatter: i) Daglig kontrol af SSOP før opstart 1 Forordning (EF) nr. 853/2004, bilag III, afsnit I, kap. IV, 7, d Side 10/25

11 Tilsynsmyndigheden skal dagligt foretage kontrol med SSOP før opstart. Kontrollen kan foretages på følgende måder: 1. Fysisk tilsyn 2 med SSOP før produktion a. Egne observationer b. Over skulderen kontrol c. Kontrol af korrigerende handlinger d. Kontrol af rengøringsprocedurer 2. Dokumentkontrol Der bør udføres fysisk tilsyn før produktion mindst 2 gange ugentligt, på slagterier dog 3 gange ugentligt, heraf mindst en gang ugentligt på slagtegangen. Ved ugens øvrige tilsyn udføres dokumentkontrol. 1. Fysisk tilsyn med SSOP før produktion Fysisk tilsyn kan foretages som egne observationer eller som over skulderen kontrol eller kombination af begge metoder. a) Egne observationer: Tilsynsmyndigheden skal vurdere rengøringsstand inden opstart, efter at virksomheden har udført overvågningen og har meldt afdelingen/udstyret klar til produktion. Brug lygte og vær opmærksom på enhver form for forurening, idet synligt rent er standarden. Evt. fund af forurening skal beskrives præcist, dvs. det skal dokumenteres om forureningen består af kød, fedt, blod, olie m.v. Konstateres enkelte udstyrsdele i produktzonen utilstrækkeligt rengjorte skal det sikres, at virksomheden genopretter de hygiejniske forhold. Udstyret opmærkes om nødvendigt som tilbageholdt. Konstateres mange overflader i produktzonen utilstrækkeligt rengjorte skal tilsynsmyndigheden vurdere, om der er behov for at meddele forbud mod opstart i hele afdelingen, indtil ny kontrol er foretaget efter ny klarmelding fra virksomheden. Der bør kontrolleres en repræsentativ del af en afdeling. Er resultaterne over en periode gode, kan kontrollen reduceres til evt. kun at omfatte en mindre del af afdelingen, fx en enkelt maskine. Vær også opmærksom på udstyr, der indbringes i lokalerne som f.eks. stålhandsker, knive, kar og vogne. b) Over skulderen kontrol: Tilsynsmyndigheden skal vurdere, om overvågningsprocedurerne er effektivt implementeret. Findes snavset udstyr eller inventar, som virksomhedens operatør overser, opmærkes dette og tilbageholdes som ovenfor. Virksomheden kan først anvende udstyret når tilsynsmyndigheden har konstateret, at det er rent. Som minimum kontrolle- 2 Ved fysisk tilsyn forstås i denne vejledning: Enhver kontrol som udføres under fysisk tilstedeværelse i virksomheden, bortset fra kontrol af dokumenter Side 11/25

12 res overvågningen i et lokale eller en linie/en del af en linie (slagtelinie eller skærelinie). c) Korrigerende handlingerer - SSOP før produktion, egne observationer eller overskulderen kontrol. Ved korrigerende handlinger i forbindelse med SSOP før produktion vil der normalt ikke være sket forurening af produkter, hvilket betyder, at der ikke er krav om forebyggende foranstaltninger. Det er derfor tilstrækkeligt at kontrollere, at virksomheden foretager effektiv rengøring og desinfektion af snavset udstyr og at denne handling bliver dokumenteret. Dog, hvis urent udstyr konstateres af tilsynsmyndigheden skal virksomheden overveje, hvordan den kan forbedre rengørings- og overvågningsprocedurerne. Virksomheden skal også regelmæssigt evaluere effekten af procedurerne. d) Kontrol af rengøringsprocedurer: Tilsynsmyndigheden skal lejlighedsvist overvære når rengøringen udføres af enten et rengøringsselskab eller af virksomheden selv. Der ses f.eks. på, om rengøringsmidler og desinfektionsmidler anvendes korrekt, herunder om midlerne anvendes i den anbefalede koncentration og virketid, og om rengøringen udføres som beskrevet. Som minimum kontrolleres en enkelt maskine eller et enkelt lokale. Frekvensen for denne kontrol bør afhænge af, om der konstateres problemer med rengøringen ved den øvrige SSOP-kontrol. Kontrollen forventes ikke at være så hyppig som det øvrige fysiske tilsyn og dokumentkontrol. Det fysiske tilsyn kan derudover eksempelvis omfatte: Mikrobiologiske rengøringsprøver eller overvågning af virksomhedens udtagelse af rengøringsprøver. 2. Dokumentkontrol af SSOP før produktion. Virksomhedens dokumentationsskemaer for overvågning, korrigerende handlinger og eventuel dokumentation for evaluering af SSOP-programmets effektivitet kontrolleres. Kontrollér dokumenterne for en afgrænset tidsperiode. Kontrollér om overvågningen er udført på alle produktionsdage. Vær opmærksom på om forurening er præcist beskrevet (dvs. kødrester, fedtrester m.v.), og om der er sket forurening af produkter. Hvis der ikke er sket produktforurening, skal dokumentationen for korrigerende handlinger kun omfatte genopretning af hygiejniske tilstande, jf. ovennævnte punkt 1, c. Vurder om der overensstemmelse mellem tilsynsmyndighedens egne fund og virksomhedens fund. Bemærk: Når tilsynsmyndigheden under det fysiske tilsyn konstaterer fejl i virksomheden, skal virksomheden udføre korrigerende handlinger, som skal dokumenteres af virksomheden, jf. eksportbekendtgørelsen, bilag 6, kapitel 3, nr. 4, a og 5, a. De fejl, som tilsynsmyndigheden konstaterer, skal dermed indgå i virksomhedens rutinemæssige evaluering af effektiviteten af SSOP programmet. Side 12/25

13 ii) Daglig kontrol af SSOP under produktion Tilsynsmyndigheden skal dagligt på hvert skift foretage kontrol med SSOP under produktion Kontrollen kan udføres på følgende måder: 1. Fysisk tilsyn med SSOP under produktion a. Egne observationer b. Over skulderen kontrol c. Kontrol af korrigerende handlinger 2. Dokumentkontrol Der bør dagligt udføres fysisk tilsyn under produktion. På slagterier bør slagtegangen eller dele af slagtegangen kontrolleres mindst en gang om ugen. I øvrigt udføres kontrollen således at der veksles eller kombineres mellem de forskellige måder, og således at alle måder anvendes over tid. 1. Fysisk tilsyn med SSOP under produktion. Fysisk tilsyn kan foretages som egne observationer eller som over skulderen kontrol eller en kombination af begge metoder. Fysisk tilsyn kan omfatte implementering og overvågning af SSOP procedurer under produktion samt eventuelle korrigerende handlinger. a) Egne observationer: Tilsynsmyndigheden skal kontrollere, at virksomhedens medarbejdere overholder de fastlagte SSOP-procedurer under produktion, og at procedurerne er effektive. Der skal være fokus på produkterne. Derved forstås, at der skal være fokus på, om procedurer, håndtering og forhold i omgivelserne giver anledning til forurening af produkter. Eksempler på kontrol: Kontrol af om virksomheden overholder hygiejniske arbejdsprocedurer, om udstyr der indbringes i produktionslokalerne er rent, og om eventuelle procedurer for styring af kondens er effektive. Tilsynsmyndigheden skal ud over de produktberørende flader have fokus på produktzoner, dvs. alle de steder hvorfra produkter kan blive forurenede. Forurening kan fx ske fra overliggende konstruktioner eller ved krydskontamination fra ikke rent udstyr. Ved konstatering af forurening af produkter, eller når der vurderes at være umiddelbar risiko for forurening af produkter, skal tilsynsmyndigheden reagere. Forurenet udstyr og/eller produkter kan om nødvendigt opmærkes som tilbageholdt. Tilsynsmyndigheden skal vurdere, om der er behov for at meddele forbud mod videre produktion. Kontrollen skal som minimum foretages i en afdeling eller en afgrænset del af en afdeling. b) Over skulderen kontrol Side 13/25

14 Tilsynsmyndigheden skal vurdere om overvågningsprocedurerne er korrekt implementeret og effektive. Findes forhold som virksomhedens SSOP-operatør ikke ser, dokumenteres dette og evt. involveret udstyr eller produkter opmærkes og tilbageholdes som beskrevet ovenfor. Som minimum kontrolleres overvågningen i en afdeling eller en afgrænset del af en afdeling. c) Korrigerende handlinger SSOP under produktion, egne observationer eller overskulderen kontrol. Tilsynsmyndigheden skal kontrollere, at den korrigerende handling er effektiv. Virksomheden observeres, når den foretager genopretning af de hygiejniske tilstande og sikrer at intet fejlbehæftet produkt bliver omsat. Eksempelvis observeres om virksomheden foretager effektiv nedtørring af kondens, effektiv rengøring og desinfektion af forurenet udstyr eller effektiv renskæring eller anden disponering af eventuelle forurenede produkter. I nogle tilfælde vil det også være muligt at observere virksomhedens iværksættelse af tiltag til hindring af gentagelse. 2. Kontrol af dokumentation. Virksomhedens dokumentationsskemaer for overvågning, korrigerende handlinger og eventuel dokumentation for regelmæssig evaluering af SSOP-programmets effektivitet kontrolleres. Kontrollér dokumenterne for en afgrænset tidsperiode. Kontroller om overvågningen er udført på alle skift med den fastsatte frekvens. Vær opmærksom på om fejl er præcist beskrevet og om dokumentation for korrigerende handlinger omfatter alle led, herunder disponering af eventuelt forurenede produkter, genopretning af hygiejniske tilstande og forhindring af gentagelser. Vurder dokumentationens troværdighed, herunder om der er overensstemmelse mellem tilsynsmyndighedens egne fund og virksomhedens fund. Sammenhold med observationer gjort ved fysisk tilsyn ovenfor. Vurder om virksomhedens system til hindring af gentagelser dokumenterede og effektive. Ud over virksomhedens egne afvigerapporter bør kontrolrapporter og evt. anden relevant information anvendes aktivt i virksomhedens system til evaluering af SSOP procedurerne. iii) Kontrol af mindre end daglig rengøring En virksomhed kan beslutte at anvende en frekvens, der er mindre end daglig, for rengøring af et område eller udstyr, der kan komme i direkte kontakt med produkter. Dette kan f.eks være tilfældet for gyro-frysere, pladefrysere eller pulvertørringsanlæg, hvor det af forskellige årsager ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre daglig rengøring. En sådan beslutning forudsætter, at virksomheden kan underbygge, at rengøringsfrekvensen ikke medfører nogen fødevaresikkerhedsrisiko eller at produkter bliver direkte forurenede eller hygiejnisk fejlbehæftede. Side 14/25

15 Virksomheden skal, på samme måde som for de præ-operationelle SSOP procedurer i forbindelse med daglig rengøring, have skriftlige procedurer for den "mindre end daglige" rengøring. Virksomheden skal desuden gennemføre og vedligeholde procedurerne, gennemføre korrigerende handlinger og gennemføre registreringer i overensstemmelse med eksportbek. bilag 6, kap. 3. Ud over selve den "mindre end daglige" rengøring, kan procedurerne indeholde løbende procedurer til delvis rengøring eller prøveudtagning - f.eks. til at følge kimtallene på en produktberørende flade i løbet af produktionsperioden imellem rengøringen. Tilsynsmyndigheden skal kontrollere, at virksomheden følger sine procedurer og frekvenser for rengøringen. Tilsynsmyndigheden skal desuden kontrollere effekten af procedurerne. Ved kontrol på tidspunkter, hvor virksomheden lige har gennemført sin rengøring, udføres kontrollen som ved andre præ-operationelle SSOP tilsyn, inklusive kontrol med dokumentation for gennemførelse af procedurerne og evt. korrektioner samt evaluering. Ved kontrol på andre tidspunkter kontrolleres om virksomheden følger eventuelle løbende procedurer. Hvis procedurerne omfatter prøveudtagning bør kontrolpersonalet kontrollere: virksomhedens gennemførelse af prøveudtagningen, virksomhedens vurdering af resultaterne samt reaktioner på utilfredsstillende forhold. Hvis de løbende procedurer omfatter f.eks. skylning/desinfektion med varmt vand, kontrolleres gennemførelsen af dette. Resultaterne af løbende procedurer skal indgå i virksomhedens evaluering af SSOP programmets effektivitet. Vær opmærksom på, at SSOP programmer (inkl. evt. "mindre end daglig" rengøringsprocedurer) er at betragte som pre-rekvisitte programmer til HACCP planen. 4) Kontrol af virksomhedens HACCP system (i virksomheder hvor der er krav om et HACCP system) Kontrollen omfatter a) årlig auditering b) løbende verifikation. Ad a), årlig auditering: Tilsynsmyndigheden skal minimum årligt kontrollere, at virksomhedens egenkontrolprogram opfylder de gældende krav til HACCP, jf. eksportbekendtgørelsen, herunder risikoanalyse, overvågning, korrigerende handlinger verifikation, validering, dokumentation, og årlig revision. Denne kontrol gennemføres som audit Hvis tilsynsmyndigheden under udøvelse af kontrollen konstaterer, at virksomheden har ændret HACCP planen eller implementeret en ny HACCP plan eller risikoanalyse, skal tilsynsmyndigheden få bekræftet hos virksomheden, at den person, som har udarbejdet planen, opfylder gældende krav til HACCP uddannelse. Side 15/25

16 Bemærk at skriftlige GMP procedurer/prerequisite programs kan anvendes som grundlag for beslutninger i HACCP risikoanalysen om, at fødevaresikkerhedsrisici ikke med rimelig sandsynlighed vil forekomme. Når GMP/Prerequisite programs anvendes som grundlag for beslutninger i HACCP risikoanalysen, skal tilsynsmyndigheden vurdere, om procedurerne er tilstrækkelige til at opfylde deres formål, samt kontrollere at programmerne er skriftlige at virksomheden følger procedurerne at procedurerne overvåges at overvågningen dokumenteres. at de data, der fremkommer ved overvågningen, understøtter beslutningen i HACCP risikoanalysen I de tilfælde, hvor der i USA s lovgivning er fastsat lovkrav til udformningen af GMP procedurer/prerequisite programs, skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at lovkravene er opfyldt. Som eksempler kan nævnes: 1) Når SSOP procedurer anvendes som grundlag for en beslutning om, at Listeria monocytogenes ikke med rimelig sandsynlighed vil forekomme i kødprodukter, som er håndterede efter den Listeria-dræbende behandling, jf. eksportbekendtgørelsen, Bilag 6, kapitel 14, skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at virksomheden opfylder lovkravene vedr. SSOP, jf. eksportbekendtgørelsen, Bilag 6, kapitel 3. 2) Når USA s konservesregler i 9 CFR anvendes som grundlag for en beslutning om, at mikrobiologiske fødevaresikkerhedsrisici ikke med rimelig sandsynlighed vil forekomme i kødprodukter, skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at virksomheden opfylder konservesreglerne. Ad b), løbende verifikation: I forbindelse med de daglige tilsyn skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at virksomheden opfylder lovgivningen vedr. HACCP, bl.a. vedr. overvågning, korrigerende handlinger og verifikation, herunder kalibrering. Kontrol af HACCP tager udgangspunkt i hvor mange kritiske kontrolpunkter (CCP) virksomheden har fastlagt i sin HACCP plan. Tilsynsmyndigheden skal udføre kontrol af hvert CCP mindst 1 gang ugentligt. Hvis virksomheden har flere skift skal HACCP kontrollen fordeles ligeligt på de forskellige skift. I det følgende er beskrevet de måder, kontrollen kan udføres på: 1. Fysisk tilsyn med overvågning af CCP a) egne observationer b) over skulderen kontrol 2. Fysisk tilsyn med korrigerende handlinger 3. Fysisk tilsyn med verifikation 4. Dokumentkontrol-generelt Side 16/25

17 5. Dokumentkontrol- partikontrol Kontrollen udføres således at der veksles eller kombineres mellem de forskellige metoder og således, at alle virksomhedens CCP er kontrolleres på alle måder over tid. Hver uge bør der udføres både fysisk tilsyn og dokumentkontrol. Bemærk at kontrollen af HACCP tager udgangspunkt i hvor mange kritiske kontrolpunkter (CCP) virksomheden har fastlagt i sin HACCP plan. Hvor der kun er ét CCP udføres både fysisk tilsyn og dokumentkontrol med dette CCP hver uge. Er der flere CCP'er kan fysisk tilsyn og dokumentkontrol fordeles, således at hvert CCP kontrolleres hver uge, men ikke nødvendigvis ved både fysisk tilsyn og dokumentkontrol hver uge. HACCP- Fysisk tilsyn Fysisk tilsyn kan foretages som egne observationer eller som over skulderen kontrol eller kombination af begge metoder. Fysisk tilsyn kan omfatte overvågning af CCP, korrigerende handlinger eller verifikation. 1. HACCP Fysisk tilsyn med overvågning af CCP a) Egne observationer: Her foretager tilsynsmyndigheden egne observationer i forbindelse med virksomhedens CCP er, overvågningen foretages samme sted og med samme metode som virksomheden, dog ikke nødvendigvis med samme frekvens. Eksempler: Overvågning af et antal kroppe for fravær af forurening med mave- tarmindhold. Overvågningen skal foretages på det sted, hvor virksomheden foretager sin overvågning. Der anvendes samme metode som virksomheden anvender, dog ikke nødvendigvis samme frekvens som virksomheden. Der kan således kontrolleres et andet antal slagtekroppe end virksomheden kontrollerer. Findes forurening med mavetarmindhold på slagtekroppe ved denne kontrol, skal slagtekroppe tilbageholdes, og det kontrolleres, at virksomheden implementerer korrigerende handlinger i henhold til HACCP-kravene. Kølelagring: Ved egne observationer af CCP-kølelagring følges samme principper som ovenfor nævnt. Tilsynsmyndigheden gennemgår temperaturregistreringerne på samme måde som virksomheden. Findes der overskridelser af den kritiske grænse, skal det kontrolleres, at virksomheden udfører korrigerende handlinger i henhold til HACCP-kravene. b) Over skulderen kontrol: Tilsynsmyndigheden overvåger den operatør, som foretager kontrol af CCP. Her observeres det, om operatøren udfører og registrerer overvågningen korrekt og om overvågningen er omhyggelig nok til at sikre, at den kritiske grænse er overholdt. Side 17/25

18 2. HACCP Fysisk tilsyn med korrigerende handlinger: (egne observationer eller over skulderen kontrol) I det omfang, der kan overværes udførelse af korrigerende handlinger, kontrolleres, at alle led i den korrigerende handling udføres: 1. at fejlen identificeres og elimineres 2. at CCP et bringes i styring 3. at der iværksættes foranstaltninger til at forhindre gentagelse 4. at ingen sundhedsfarlige eller på anden måde fejlbehæftede varer omsættes. Vær opmærksom på, at den korrigerende handling udføres for alle produkter omfattet af overvågningen. 3. HACCP fysisk tilsyn med verifikation: Tilsynsmyndigheden observerer hvorledes virksomheden udfører løbende verifikationsaktiviteter. Det kontrolleres, at virksomhedens verifikationsaktiviteter som minimum omfatter: 1. Kalibrering af overvågningsinstrumenter 2. Direkte observation af overvågning og korrigerende handlinger 3. Gennemgang af dokumentation for overvågning og korrigerende handlinger. Der kan være flere verifikationsaktiviteter som skal overvåges. Tag udgangspunkt i virksomhedens HACCP plan. HACCP dokumentkontrol- generelt: 4. Virksomhedens dokumentationsskemaer for overvågning, korrigerende handlinger, og verifikation kontrolleres. Kontroller dokumentationen for en afgrænset tidsperiode. Vær opmærksom på: Om dokumentationen indeholder dato, tidspunkt og initialer, og om registreringerne er foretaget på det tidspunkt, hvor den konkrete begivenhed er sket. Om der er angivet eksakte, kvantificerbare værdier for overvågningsresultater. Om eventuelle overskridelser af en kritisk grænse er konstateret og har affødt iværksættelse af korrigerende handlinger. Om dokumentation for korrigerende handlinger omfatter alle led. Om dokumentation for verifikation omfatter dato, tidspunkt og initialer samt resultat af verifikationen for hvert led i verifikationen. Om frekvenser for overvågning og verifikation følger HACCP planen. Om eventuelle rettelser er bevidnede med dato, tidspunkt og initialer. Vurder om der er overensstemmelse mellem tilsynsmyndighedens egne fund og virksomhedens fund (dokumentationens troværdighed) og om virksomhedens overvågning og verifikation har været effektiv. Side 18/25

19 Virksomhedens dokumentation for validering eller revision kan indgå i kontrollen, men dette vil oftest være mere hensigtsmæssigt at kontrollere i forbindelse med audit. I forbindelse med enhver afvigelse fra kritiske grænseværdier, hvad enten denne er konstateret af virksomheden eller af tilsynsmyndigheden, skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at virksomheden har gennemført alle led i de korrigerende handlinger, jf. eksportbekendtgørelsen bilag 6, kapitel 4, nr Kontrollen gennemføres som fysisk tilsyn og/eller som dokumentkontrol. Hvis virksomheden selv har konstateret afvigelsen fra den kritiske grænse, vil tilsynsmyndigheden dog ofte kun have mulighed for at udføre dokumentkontrol. Ved enhver HACCP fejl konstateret af tilsynsmyndigheden skal tilsynsmyndigheden desuden udføre en parti-kontrol for det parti fejlen er konstateret for. Formålet er at kontrollere, om der er sket flere HACCP fejl for samme parti, herunder evt. afvigelse fra kritiske grænseværdier. HACCP dokumentkontrol- partikontrol 5. Partikontrol er en dokumentkontrol. Tilsynsmyndigheden skal kontrollere, om alle HACCP krav er opfyldt for alle CCP er under samme HACCP plan som gælder for partiet eller dagsproduktionen. Det kontrolleres, om virksomheden har fulgt HACCP planen (overvågning, korrigerende handlinger og verifikation), om dokumentationen er fuldstændig og opfylder kravene og om virksomheden selv har konstateret og reageret på evt. fejl (overskridelser af kritiske grænser, eller fejl i frekvenser eller i dokumentation). Da en partikontrol også skal omfatte pre-shipment, kan den først afsluttes, når virksomheden har udført pre-shipment for det pågældende parti. Parti-kontrol udføres ved enhver HACCP-fejl konstateret af tilsynsmyndigheden for det parti fejlen er konstateret for. Dette gælder ikke alene ved konstaterede afvigelser fra kritiske grænseværdier, men også ved andre fejl, fx dokumentationsfejl. Herudover udføres parti-kontrol lejlighedsvist. 5) Mikrobiologiske undersøgelser Slagtekroppe Salmonella. I eksportbekendtgørelsen, bilag 6, kapitel 8, stilles der krav om egenkontrolundersøgelser af slagtekroppe for Salmonella. Tilsynsmyndigheden skal til kontrol af virksomhedens egenkontrol udtage 1 prøve om ugen til analyse for Salmonella. Prøverne udtages og behandles som angivet i eksportbekendtgørelsen, bilag 6, kapitel 8, og analyseres på tilsynsmyndighedens laboratorium. Side 19/25

20 Kødprodukter Salmonella og Listeria monocytogenes Til kontrol af virksomhedens egenkontrol skal tilsynsmyndigheden mindst udtage følgende antal prøver af kødprodukter, til analyse for Listeria monocytogenes og Salmonella: Af spiseklare kødprodukter, som er håndterede efter den Listeria- dræbende behandling udtages 1 prøve pr. måned af det produkt som vurderes at indebære størst risiko med hensyn til Listeria monocytogenes. Blandt de øvrige håndterede spiseklare kødprodukter som fremstilles i virksomheden udtages yderligere i alt 1 prøve pr. måned. Af spiseklare kødprodukter som ikke er håndterede efter den Listeria- dræbende behandling, og som ikke er helkonserves, udtages i alt 4 prøver pr. år blandt de relevante produkter som fremstilles i virksomheden. For helkonserves er der ikke krav om udtagning af rutinemæssige myndighedsprøver, ligesom der ikke er krav om myndighedsprøver taget i produktionsmiljøet (produktkontaktflader mv.). Hvis tilsynsmyndigheden udtager sådanne prøver skal de foreskrevne laboratoriemetoder anvendes. Forsegling af prøver: Ved forsendelse til laboratorium skal prøven forsegles. Der kan anvendes 1) en etiket med embedsstempel anbragt således, at etiketten brydes når emballagen åbnes, 2) forsegling ved hjælp af aluminiumsplombe og plombesnor (som er beskrevet i FVST s vejledning om forseglingsmateriale til brug ved eksport af fødevarer, som ligger på FVST s intranet). Laboratoriemetoder: Listeria: Prøvestørrelsen omfatter 25g eller 125g. Tilsynsmyndigheden skal anvende følgende metoder: 1) Metoderne i FSIS Microbiology Laboratory Guidebook eller 2) NMKL nr. 136, 4. udg., 2007 (opformeringsmetode, afsnit 8.1) eller 3) RAPID L.mono (Bio-Rad Laboratories) Side 20/25

21 Salmonella: Generelt: For rå og spiseklare kødvarer skal medtages en positiv og negativ (upodet) kontrolprøve med hver gruppe af USA salmonellaprøver. Tilsynsmyndigheden skal anvende følgende metoder: 1) Metoderne i FSIS Microbiology Laboratory Guidebook eller 2) NMKL nr. 71, med følgende tilføjelser: Til svaberprøver fra slagtekroppe skal tilsættes 50 ml bufferet peptonvand. For spiseklare produkter skal anvendes en analysemængde på 325 g. eller 3) iq- Check Salmonella kit, Bio-Rad, Frankrig. eller 4) VIDAS Salmonella SLM eller VIDAS Easy SLM, Biomerieux. VIDAS metoderne er alene godkendt af USA til undersøgelse af slagtekroppe, IKKE til undersøgelse af spiseklare kødprodukter. Opfølgning på mikrobiologiske undersøgelser: Slagtekroppe: Tilsynsmyndighedens resultater anvendes ved vurderingen af om virksomhedens prøveudtagning, prøveopbevaring, forsendelse og analyse m.v. foregår korrekt og efter forskrifterne. Når tilsynsmyndighedens ugentlige verifikationsprøve er positiv, skal tilsynsmyndigheden vurdere, om resultatet er i overensstemmelse med virksomhedens resultat. Vurderingen af virksomhedens resultater skal foretages for den prøveudtagnings-periode, som er dækket af den positive ugentlige verifikationsprøve. Ved uoverensstemmelse mellem virksomhedens og tilsynsmyndighedens resultater skal årsagen til uoverensstemmelsen søges afklaret. Undersøgelsen skal som minimum omfatte fysisk tilsyn med virksomhedens prøveudtagning. Den samlede vurdering og resultater fra de gennemførte undersøgelser skal dokumenteres. Ved virksomhedens overskridelse af Salmonella standarden, jf. eksportbekendtgørelsen, bilag 6, kapitel 8, skal tilsynsmyndigheden iværksætte relevante sanktioner samt sikre, at virksomheden udfører korrigerende handlinger i overensstemmelse med eksportbekendtgørelsen, bilag 6, kapitel 8, nr Kødprodukter: Side 21/25

22 Salmonella: I henhold til patogenvejledningen vurderes påvisning af Salmonella i spiseklare kødprodukter som en sundhedsmæssig risiko, og opfølgningen skal afspejle dette. Listeria monocytogenes: Ved tilsynsmyndighedens påvisning af Listeria monocytogenes i spiseklare produkter gælder, at det vil være i strid med eksportbekendtgørelsens Bilag 6, kapitel 14, nr. 1, a, at eksportere partiet til USA. Evt. kan partiet underkastes ny Listeria-dræbende behandling jf. eksportbekendtgørelsens Bilag 6, kapitel 14, nr. 6, f. Inden genoptagelse af eksporten til USA bør virksomheden have iværksat den opfølgning, som gælder i henhold til eksportbekendtgørelsen, bilag 6, kapitel 14, nr. 6, eller tilsvarende. Herudover skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at virksomheden udover undersøgelser af produktkontaktflader jf. eksportbekendtgørelsens bilag 6, kapitel 14, tillige udfører undersøgelser af forarbejdningsområder og udstyr, jf. mikrobiologiforordningen (2073/2005) artikel 5, nr. 2. Forarbejdningsområder inkluderer gulve, vægge mm. 6) Kontrol af korrekt angivelse af dyreart Tilsynsmyndigheden skal kontrollere, at indholdet af kød og kødprodukter, der eksporteres til USA, svarer til den deklarerede art. Kontrollen sker som led i den generelle kontrol med virksomhedens overholdelse af eksportbekendtgørelsens 6 (sikring af korrekte certifikatoplysninger) og 7 (adskillelse mellem produktioner, hvor det er påkrævet). Kontrollen skal udføres mindst 1 gang årligt, og omfatter kontrol af virksomhedens egenkontrolprocedurer, i virksomheder, der behandler kød af flere dyrearter og i virksomheder, der modtager råvarer fra andre virksomheder, herunder kødproduktvirksomheder. Kontrollen omfatter desuden verifikation af, at virksomheden overholder egenkontrolprocedurerne. Verifikation kan fx omfatte kontrol af dokumentation fra råvareleverandører, kontrol af adskillelse mellem forskellige produktioner og visuel kontrol af indholdet af pakninger. I kødproduktvirksomheder bør der desuden årligt udføres receptkontrol, samt stikprøvevist, og ved mistanke om uoverensstemmelser, udtages prøver til kemisk artsbestemmelse. Aftale om analyser kan træffes med Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. C) Kontrolbesøg- Tilsynsmyndighedens dokumentation Den udførte kontrol dokumenteres på kontrolrapporterne under det lovgivningsområde, som emnet henhører under jf. kontrolplanen (regnearket), evt. anvendes supplerende checkskemaer. Det er væsentligt, at det fremgår af kontrolrapporten hvilket emne der er kontrolleret, hvilke kontrolmetoder, der har været anvendt, hvilke fejl der er fundet, og hvilken opfølgning der er foretaget. Dette gælder i forbindelse med den daglige kontrol af SSOP før og under produktion, 0-tolerance og kontrol af HACCP samt i forbindelse med den ugentlige kontrol af grundlæggende hygiejne-, indretnings- og vedligeholdelseskrav. Når tilsynsmyndigheden ved egne observationer under den daglige kontrol konstaterer fejl i relation til 0-tolerance, SSOP eller HACCP, eller er informeret af virksomheden om afvigelser fra kritiske grænseværdier, skal tilsynsmyndigheden kontrollere og dokumentere, at alle Side 22/25

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) J.nr. 2016-30-33-00100/HPE Dato: 21-04-2016 Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) Til Tilsynsmyndigheden Indhold Afsnit I a) Generelle

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg 884 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation. Kontrolleret procedure 06.08-0 for bortskaffelse/opbevaring

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: 2011-20-7560-00004/LTM Revideret d. 22.05.2015/LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

Vi har med udgangspunkt i høringsskrivelsen følgende mere detaljerede kommentarer til de fremsendte udkast:

Vi har med udgangspunkt i høringsskrivelsen følgende mere detaljerede kommentarer til de fremsendte udkast: Dato 25. april 2012 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Att: International Handel Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Høring vedr. revideret eksportbekendtgørelse og vejledning hertil (j.nr. 2012-20-2301-00943/JANT/HPE

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1) BEK nr 914 af 10/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2012-20-2301-00943 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledningen har til formål at beskrive forhold og betingelser, som man som certifikatudsteder skal være opmærksom på

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf:

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf: Dynamikken i HACCP Lena Bjertrup Corporate Quality Manager, lenbj@danishcrown.dk Tlf: 45 2429 0354 International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden Nøgletal 8.278 58 MIA. 26.000

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION ØST FØDEVAREAFDELING RINGSTED 29.9.2009 J.nr.: 2009-Ø1-712-14536/JESO/HKNU

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1) BEK nr 722 af 26/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00059 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Formål med kontrolplanlægning 1 Bilag 3 For autoriserede kødvirksomheder

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1) Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1) I medfør af 29, 39, 40, stk. 1 og 2, 41, 49, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område og

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Risikovurdering I praksis

Risikovurdering I praksis Risikovurdering I praksis 02-03-2016 Lone Hansen Fakta om Bureau Veritas Bureau Veritas blev etableret i 1828 Verdensledende inden for test, inspektion og certificering. Specialister inden for kvalitet,

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum

Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum Bekendtgørelse nr. 1346 af 5. december 2007 Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum I medfør af 27, 28, 29,

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere