Konflikt ABC - Spørgsmål og svar version 4 pr. 9. april 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikt ABC - Spørgsmål og svar version 4 pr. 9. april 2018"

Transkript

1 Konflikt ABC - Spørgsmål og svar version 4 pr. 9. april 2018 ABC en vil løbende blive opdateret med ændringsmarkeringer i forhold til den seneste version. Tidligere udsendte versioner af ABC en kan findes i arkivet på DAP en. A Afspadsering Har du i dit ansættelsesforhold normalt ret til afspadsering, kan du ikke afspadsere, mens konflikten står på. Hvis du er begyndt at afspadsere, inden konflikten iværksættes, skal du afbryde afspadseringen ved konfliktens begyndelse. Har du en aftale om afspadsering, kan du ikke begynde at afspadsere, så længe konflikten løber, men må aftale nyt tidspunkt for afspadseringen med din leder, når konflikten er ophørt. Der kan ikke optjenes afspadsering under en konflikt. Andet arbejde Er du omfattet af konflikten, må du ikke påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Hvis du allerede har aftalt eller er i gang med bibeskæftigelse på en arbejdsplads, der ikke er konfliktramt, kan du fortsætte med dette. Se også: Bibeskæftigelse Ansættelsessager under en evt. konflikt I en verserende konfliktperiode kan der ikke ske behandling af ansættelsessager i stillinger, der er omfattet af konflikten. Hvis en ansættelsessag ikke er færdigbehandlet inden iværksættelsen af en konflikt for den pågældende stilling, må den videre sagsbehandling suspenderes under konfliktperioden. Ansættelsessagen må først færdigbehandles, når konflikten er ophørt. ATP Da ansættelsesforholdet betragtes som suspenderet ved konfliktens ikrafttræden, bliver der ikke indbetalt bidrag til ATP under konflikten. Der indbetales ikke ATP af eventuel konfliktstøtte eller -lån. B Barns sygdom Du har ikke ret til fravær med løn ved barns 1. og 2. sygedag, hvis du er omfattet af konflikten. Kontakt din faglige organisation for nærmere informationer. Barsel Er du begyndt på eller skal du til at påbegynde en lønnet barselsorlov eller forældreorlov, vil du ikke få løn fra din arbejdsgiver under konflikten. 1

2 Er du på graviditetsorlov (orlov før fødsel), barselsorlov eller fædre-/forældreorlov med løn, når konflikten starter, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark, hvor du kan få udbetalt barselsdagpenge. Kontakt din faglige organisation for information om udbetaling af supplerende økonomisk støtte. Særligt før fødslen Hvis der er mere end 4 uger til forventet fødsel, skal du kontakte din faglige organisation, da du i denne periode ikke har ret til barselsdagpenge. Særligt om barselsorlov Begynder du din barselsorlov under konflikten, skal du omgående meddele det til din leder, når konflikten slutter. Den periode, hvor arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, bliver ikke forlænget med den tid, som konflikten varer. På samme vis bliver en eventuel dagpengeret fra kommunen heller ikke forlænget. Du får derfor hverken ret til mere eller mindre orlov, hvis du bliver omfattet af konflikten. Hvis du bliver omfattet af en konflikt anbefales det, at du overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov over for din arbejdsgiver, som hvis du ellers var på arbejde. Når konflikten er ophørt, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel igen. Særligt om forældreorlov uden løn (med fuld pension) Du afholder din forældreorlov som planlagt uden løn. Er du omfattet af konflikten, vil du ikke få udbetalt fuld pension under konflikten. Se også: Ferie afholdelse af ferie for spørgsmål vedrørende afholdelse af ferie før, under og efter konflikten. Begravelser Kistebegravelser/urnenedsættelser (jordfæstelse) og kremeringer kan finde sted som sædvanligt på de kirkegårde og krematorier, som enten slet ikke er berørt af konflikten, eller som kun i delvist er berørt af konflikten. Tjenestemandsansatte kirkegårdsledere og gravere samt tjenestmands- og tjenestemandslignede ansatte kirkegårdsassistenter er ikke omfattet af konflikten. Endvidere er gartnere og gartneriarbejdere på de bykirkegårde, som ikke er omfattet af 3F s strejkevarsel, ikke omfattet af lockoutvarslet. Overenskomstansatte gravere, gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejder, som ikke er medlem af deres relevante forhandlingsberettigede organisation, er heller ikke omfattet af konflikten. På de landsbykirkegårde, hvor der udelukkende er konfliktramte gravere og/eller gravermedhjælpere kan urnenedsættelser ikke finde sted i konfliktperioden. Se nedenfor om muligheden for kistebegravelser. På de kirkegårde/krematorier, som delvist er konfliktramt, kan kistebegravelser/urnenedsættelser og kremeringer finde sted i det omfang den lokale leder vurder, at opgaven kan løses med det til rådighed værende personale. Den normale frist for kistebegravelse og kremering er 8 dage efter dødsfaldet. Den lokale begravelsesmyndighed (det vil i denne sammenhæng sige menighedrådet/kirkegårdsbestyrelsen) kan ifølge meddelelse af 28. januar 2014 fra Styrelsen for patientsikkerhed forlænge denne frist til 14 dage. 2

3 Styrelsen for Patientsikkerhed har den 19. marts 2018 udsendt en opdateret meddelelse om udsættelse af jordfæstelse og ligbrænding. Se mere på dette link. I tilfælde af uopsættelige kistebegravelser, og kun kistebegravelser, skal menighedsrådet/kirkegården fremsende en ansøgning om dispensation til gennemførelse af en konkret kistebegravelse. Ministeriet vil herefter undersøge muligheden for dispensation. Ansøgningen, som skal indeholde oplysninger om tid og sted for kistebegravelsen, skal sendes til i så god tid som muligt. Se også: Tjenestemandsansatte Bibeskæftigelse Hvis du har bibeskæftigelse, vil du kunne varetage dette under konflikten, i samme omfang som når du er i arbejde, forudsat at bibeskæftigelsen ikke er konfliktramt område. Se også: Andet arbejde C Chefer undtaget fra konflikt Se under ledere Cirkulæreansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere Hvis du er ansat som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder på cirkulære-vilkår og altså ikke omfattet af organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgave som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikere er du ikke omfattet af konflikten. Kirkeministeriet er bekendt med at en række cirkulæreansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere har modtaget brev fra ministeriet, hvoraf det fremgår, at de er omfattet af lockouten. Dette er en fejl, og de ansatte på cirkulære kan meddele deres menighedsråd, at de ikke er omfattet af konflikten, idet de ikke er omfattet af organisationsaftalen. Der er udsendt særskilt brev til alle cirkulæreansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere herom. D Deltidsansatte Hvis du er deltidsansat, så kontakt din faglige organisation herom i forbindelse med om udbetalingen er konfliktunderstøttelse eller-lån. Dødsanmeldelser m.m. Hvis du er tjenestemandsansat sognepræst med forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed, er det dit ansvar at godkende dødsanmeldelser og ansøgninger om kremering/jordfæstelse under en eventuel konflikt, også selv om dette arbejde sædvanligvis udføres af en kordegn. E 3

4 Efterløn Kontakt din a-kasse, hvis du overgår til efterløn i en konfliktramt periode. Elever Elever er generelt undtaget fra at deltage i konflikt. Det skyldes, at uddannelsesaftalen er indgået for at sikre eleven en uddannelse inden for en vis tidsramme. Deltager elever i strejke, vil det kunne betragtes som en misligholdelse, og arbejdsgiveren vil kunne ophæve kontrakten. Elever må tilsvarende ikke være omfattet af en lockout. Under konflikten skal eleverne udføre arbejde, der hører under deres oplærings-område. Bliver det på grund af konflikt nødvendigt at sende eleven hjem, skal eleven have normal løn. Elever kan ikke varetage arbejde, som skulle have været udført af medarbejdere, som er omfattet af konflikt. F Ferie - afholdelse af ferie Som hovedregel må du ikke holde ferie i konfliktperioden, hvis du er omfattet af konflikten. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold principielt betragtes som ophørt under en konflikt, og du vil derfor ikke kunne holde ferie, så længe konflikten varer. Du kan kun holde ferie under en konflikt, hvis Du kan kun holde ferie under en konflikt, hvis ferien (herunder afholdelse af særlige feriedage) er begyndt, senest dagen inden konflikten begynder. Vær her særlig opmærksom på et par tekniske spidsfindigheder: Ferie regnes for at begynde ved arbejdstids start på den første feriedag En konflikt iværksættes normalt fra døgnets start Eksempel: Hvis en konflikt iværksættes fra tirsdag den 10. april 2018, skal din første feriedag således være mandag den 9. april 2018, for at du må holde resten af din ferie. Opfylder du dét krav, så din ferie er begyndt på det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes, må du gerne holde resten af den aftalte ferie, selv om der er konflikt. Hvis du holder ferie med løn, har du ret til at få lønnen udbetalt under ferien. Moderniseringsstyrelsen har på Kirkeministeriets forespørgsel præciseret, at hvis ferien ønskes sammensat af forskellige typer af fravær, såsom ferie, særlige feriedage og afspadsering/fleks, skal man være særligt opmærksom på, at den samlede periode opdeles ved overgangen mellem hver type af fravær. Det betyder, at en sammenhængende fraværsperiode bestående af f.eks. ferie, særlige feriedage og afspadsering kun kan afvikles, såfremt hver eneste af disse fraværsperioder påbegyndes senest dagen inden konflikten begynder. Du kan ikke holde ferie under en konflikt, hvis Hvis du er udtaget til strejke eller bliver lockoutet på det tidspunkt, hvor din ferie skulle begynde, er der tale om en feriehindring. Det betyder, at du ikke må holde din planlagte ferie. Eksempel: Du forlader din arbejdsplads mandag den 9. april 2018 om eftermiddagen med henblik på at holde ferie fra tirsdag den 10. april Der bliver varslet konflikt til start den 10. april 2018 fra døgnets begyndelse. Du kan derfor ikke påbegynde din ferie, da din ferie formelt set først begynder ved arbejdsdagens start den 10. april

5 Kan du ikke holde din ferie på grund af en konflikt, har du ret til erstatningsferie. Din arbejdsgiver har mulighed for at fastsætte et nyt tidspunkt for afholdelse af den udskudte ferie. Du er forpligtet til at møde på arbejde den første arbejdsdag efter konfliktens afslutning. Ellers vil der være tale om udeblivelse og misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Derfor kan du ikke tage af sted på en privat ferie, mens der er konflikt. Du og din leder kan imidlertid godt inden konfliktens start indgå en aftale om afholdelse af ferie, og som falder lige efter konfliktens ophør, og derfor kan holdes som planlagt. Men det kræver, at du specifikt og skriftligt aftaler det med din leder. Du kan holde ferie under hele konflikten, hvis Du kan holde ferie under hele konflikten, hvis ferien er begyndt senest dagen inden konflikten begynder, og hvis den samlede ferie løber henover konflikten og først afsluttes efter konfliktens ophør. Eksempel: Du forlader din arbejdsplads fredag den 6. april 2018 om eftermiddagen med henblik på at holde ferie fra mandag den 9. april 2018 til og med den 22. april Konflikten iværksættes fra den 10. april 2018 og ophører den 16. april Du kan afholde hele din planlagte ferie. Se også: Konfliktens ophør. Hvis din ferie ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (den 30. april 2018) som følge af konflikten, skal ikke-afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Du kan dog også aftale, at den ikke afholdte ferie overføres til det følgende ferieår. Her skal du være opmærksom på eventuelle lokale retningslinjer for overførsel af ferie, hvorefter det normalt er muligt at overføre 5 almindelige og 5 særlige feriedage, medmindre overførslen skyldes en feriehindring. Flexjob / job på særlige vilkår / job med løntilskud Er du ansat i flexjob, akutjob, i job på særlige vilkår eller med løntilskud, deltager du i konflikten på lige fod med andre medlemmer. Forhandlingsberettiget organisation. Du er kun omfattet af konflikten, hvis din stilling er omfattet af en overenskomst/organisationsaftale, hvor der er varslet strejke eller lockout, og hvis du er medlem af den relevante forhandlingsberettigede organisation. For overenskomstansatte akademikere fremgår samtlige relevante forhandlingsberettigede organisationer af bilag A til AC-overenskomsten. Medlemmer som er udmeldt af fagforeningen er ikke omfattet af en konflikt. De fleste fagforeninger har imidlertid vedtægter, som forhindrer medlemmer i at melde sig ud under eller under optræk til konflikt. Det vil derfor afhænge af de enkelte fagforeningers vedtægter om et medlem, som har opsagt sit medlemskab fortsat er omfattet af konflikten. Forpligtelse under konflikten Kontakt din faglige organisation for information om dine forpligtelser i forhold til organisationen under konflikten. Fritstillede Fritstillede er omfattet af konflikten i samme omfang, som andre ansatte, og modtager derfor ikke løn i konfliktperioden. 5

6 G Gartnere og gartneriarbejder. Hvis du er ansat som gartner eller gartneriarbejder på en bykirkegård eller ved et krematorium, er du ikke omfattet af lockoutvarslet, men du kan være omfattet af 3F s strejkevarsel. De kirkegårde som er omfattet af 3F s strejkevarsel fremgår af ministeriets oversigt over strejkevarsler, som blev udsendt med nyhedsbrev nr. 1. H Hjemmearbejde Er du omfattet af konflikten må du ikke arbejde hjemmefra. Er du ikke omfattet af konflikten skal du møde på arbejde som normalt. I Indmeldelse i faglig organisation Kontakt din faglige organisation med spørgsmål omkring indmeldelse. K Kirkebogsføring Hvis du er tjenestemandsansat sognepræst med forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed, er det dit ansvar at varetage personregistreringen under en eventuel konflikt, også selv om dette arbejde sædvanligvis udføres af en kordegn. Kirke- og kulturmedarbejdere Se også: Cirkulæreansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Konfliktens ophør Hvis du er omfattet af konflikten, ophører dit ansættelsesforhold i konfliktperioden, men du genindtræder i din nuværende stilling, når konflikten ophører. Konfliktberørte medarbejdere har pligt til uden unødigt ophør at genoptage arbejdet, når konflikten slutter. Du indtræder i samme stilling, som du havde før konflikten. Hvis du har været omfattet af konflikten og ikke kan genoptage dit arbejde på grund af sygdom eller lignende, skal du omgående give besked i forhold til de almindelige regler for sygemelding. Dette er vigtigt for, at du kan blive betragtet som genindtrådt på arbejdet. Se også: Ferie afholdelse af ferie for svar på spørgsmål om ferie i forbindelse med konfliktens ophør. Konfliktramt Du er omfattet af konflikten, hvis følgende 3 punkter er opfyldt: 6

7 Der er udsendt strejke- eller lockoutvarsel, som dækker din arbejdsplads Din stilling er omfattet af den overenskomst eller organisationsaftale, som varslet dækker Du er medlem af den relevante forhandlingsberettigede organisation. Konfliktramt arbejde Der kan først fra tidspunktet for en konflikts iværksættelse blive tale om, at en arbejdsopgave er konfliktramt. En arbejdsopgave er således ikke konfliktramt, så længe en konflikt ikke er iværksat. Så længe en konflikt (strejke/lockout) ikke er konkret iværksat, kan en arbejdsgiver derfor med hjemmel i den almindelige ledelsesret lovligt pålægge sine medarbejdere at udføre almindelige arbejdsopgaver, også selv om konsekvensen af det færdigt udførte arbejde senere vil kunne opleves under en iværksat konflikt. Eksempel: Et menighedsråd må gerne forud for iværksættelsen af en konflikt pålægge en konfliktvarslet kirketjener at sørge for, at varmen i kirken er tændt, og ikke efterfølgende skrues ned igen. Dermed kan menighedsrådet på forhånd sikre en passende temperatur i kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger også under en konfliktperiode. Med hjemmel i den almindelige ledelsesret kan en arbejdsgiver også lovligt prioritere de ansattes løsning af bestemte arbejdsopgaver frem for andre, forud for en eventuel iværksættelse af en konflikt. Eksempel: Forud for iværksættelsen af en konflikt kan et menighedsråd godt pålægge en konfliktvarslet kordegn med regnskabsforpligtelse, at fremrykke løsningen af regnskabsopgaver fremfor løsningen af f.eks. sekretæropgaver for et af rådets udvalg. Dermed kan menighedsrådet f.eks. sikre, at regninger, der forfalder under en konfliktperiode, på trods af konflikten kan blive betalt rettidigt. Medarbejderne har pligt til at efterleve tjenstlige påbud fra deres arbejdsgiver. Er du ikke omfattet af konflikten, skal du udføre dit sædvanlige arbejde, herunder er du også forpligtet til merarbejde i sædvanligt omfang. Men du må ikke påtage dig arbejde, som skulle have været udført af kollegaer, som er i strejke eller ramt af lockout. Ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af medarbejdere, der er omfattet af en konflikt. En tjenestemandsansat præst kan varetage visse kirkelige handlinger, som ellers skulle have været foretaget af en ok-sognepræst i samme sogn/pastorat under konfliktperioden, f.eks. begravelser, bisættelser og visse bryllupper og gudstjenester. Dette kan dog kun ske i det omfang, at den kirkelige handling ikke på forhånd har været planlagt til ok-sognepræsten. Dette gælder også ved stillingsledighed i ok-stillingen i et sogn/pastorat, hvor der også er en tjenestemandsansat præst. Se også: Ledere/chefer undtaget fra konflikten. Konfliktunderstøttelse og - lån Kontakt din faglige information med spørgsmål om konfliktunderstøttelse og lån. Kursus 7

8 Er du omfattet af konflikten og har planlagt at deltage i et kursus, hvor du ville få løn, kan du som hovedregel ikke deltage, mens der er konflikt. Hvis du er i gang med et kursus, når konflikten starter, skal du som udgangspunkt afbryde din deltagelse, når konflikten går i gang. Ønsker du at deltage i allerede planlagte kurser, der finder sted på tidspunktet for konfliktens begyndelse/under konflikten, skal du afklare med din arbejdsgiver og faglige organisation, om det er muligt for dig at deltage. Du vil herefter få udbetalt løn i de dage, hvor du er på kursus. Hvis du skal deltage, skal du give din arbejdsgiver særskilt besked herom. L Ledere/chefer undtaget fra konflikten Er du chef ansat efter akademikeroverenskomsten på lønramme 36-niveau og derover, er du i medfør af hovedaftalen mellem en række akademikerorganisationer og Finansministeriet undtaget fra en arbejdsstandsning. Chefkonsulenter og ledere der har reelt personalesansvar, dvs. har medarbejdere i direkte reference og afholder MUS-samtale og lønforhandling, er ligeledes undtaget fra konflikten. I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til Kirkeministeriet. Afsnittet om ledere er ændret i forhold til version 1. Det fremgik af version 1, at også andre ledere end akademikere, f.eks. kordegne eller ledende gravere, kunne undtages fra konflikten på grund af deres ledelsesopgaver. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Kun akademikere på lønramme 36-niveau, som har reelt personaleansvar er undtaget. Biskopper og provster er at betragte som ledere, og kan derfor varetage konfliktramte vigtige tjenester og kirkelige handlinger indenfor henholdsvis stiftets og provstiets grænser. Se også: Tjenestemandsansatte Løn Kirkeministeriet har i marts måned udsendt en vejledning til menighedsrådene om, hvordan de skal forholde sig i forhold til standsning og udbetaling af løn i tilfælde af, at konfliktperioden iværksættes. M Merarbejde Hvis du ikke er omfattet af konflikten, skal du møde på arbejde som normalt. Du vil derfor også kunne pålægges merarbejde som normalt, men ikke konfliktramte kollegers arbejde. N Nyansættelser Nyansatte medarbejdere, der tiltræder f.eks. 1. april 2018, men inden konfliktens start, skal sidestilles med medarbejdere, der har været i stillingen i længere tid. Medarbejderen skal, såfremt stillingen er omfattet af varslet om strejke, varsles om strejken og tilkendegive, hvorvidt vedkommende ser sig omfattet eller ej. Medarbejderen skal ligeledes varsles om lockout og tilkendegive, hvorvidt vedkommende ser sig omfattet eller ej. 8

9 Hvis det er aftalt at en nyansat skal tiltræde i konfliktperioden kan dette ikke ske, hvis stillingen er omfattet af konflikten og den, der ønskes ansat, er medlem af den relevante forhandlingsberettigede organisation. I sådan en situation må tiltræden afvente konfliktens afslutning. Nøgler og adgangskort Det er den lokale arbejdsgiver, som træffer afgørelse om, hvorvidt du under konflikten skal aflevere dine nøgler, adgangskort eller andet som hører til arbejdspladsen. O Omsorgs- og opsparingsdage Der skelnes mellem omsorgs- og opsparingsdage, som er påbegyndt før konflikten, og omsorgs og opsparingsdage, som er planlagt påbegyndt under konflikten. Påbegyndte omsorgs- opsparingsdage: Har du påbegyndt omsorgs- og opsparingsdagene inden konflikten, kan du afholde dem som hidtil. Med hensyn til løn mv. stilles du ligesom de medlemmer, der er omfattet af konflikten. Det vil sige, at du ikke får udbetalt løn under afholdelsen, efter at konflikten er trådt i kraft. Under konflikten: Omsorgs- og opsparingsdage kan ikke uanset om de er aftalt tidligere påbegyndes under konflikt. Omsorgs- og opsparingsdage, der ikke er anvendt på grund af konflikten, kan efter aftalte anvendes på et senere tidspunkt. Opsigelse - arbejdsgiver En arbejdsgiver kan opsige en medarbejder med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selv om en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden. En arbejdsgiver kan også opsige medarbejdere under en konflikt. Det skal ligeledes ske med det sædvanlige varsel og på sædvanlige vilkår. Det er dog ikke lovligt at opsige medarbejdere med den begrundelse, at der er konflikt. Opsigelse - medarbejder Ønsker du at opsige din stilling under en konflikt, skal det gøres med det sædvanlige varsel. Orlov uden løn Der skelnes mellem, om orlov/tjenestefrihed er begyndt inden konflikten eller ønskes begyndt under konflikten. Du kan ikke få bevilliget eller begynde orlov under en konflikt. Er du derimod allerede på orlov uden løn, for eksempel præsters studieorlov, når konflikten begynder, er du ikke omfattet af konflikten. Du kan fortsætte orloven uanset konflikten. Hvis orloven afsluttes i konfliktperioden, bliver du omfattet af konflikten og skal henvende dig til din faglige organisation hurtigst muligt. 9

10 P Personregistrering Se også: Kirkebogsføring. Præstesekretærer Hvis du er ansat som præstesekretær (men ikke er omfattet af organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgave som kordegne, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker) og derfor kun udfører opgaver som præstesekretær, er du ikke omfattet af konflikten. Prøvetid Hvis du er ansat på prøve, er du også omfattet af konflikten. Når du genoptager arbejdet efter konfliktens ophør, forlænges din prøvetid med det antal dage, konflikten har varet. Prøveansatte har ret og pligt til at genoptage arbejdet ved konfliktens ophør. Dette gælder, uanset om prøvetiden er udløbet under konflikten. R Rekruttering Se: Ansættelsessager under en evt. konflikt S Sognemedhjælpere Se også: Cirkulæreansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Studentermedarbejdere Studentermedarbejdere ansat på overenskomst med HK og samtidig fagligt organiseret hos HK, er omfattet af konflikten. Hvis du ikke er medlem af HK, skal du fortsætte dit arbejde, som du plejer. Supplerende dagpenge Du skal rette henvendelse til din faglige organisation, der kan vejlede dig. Sygdom Der skelnes mellem sygdom, som opstår før konflikten, sygdom, som indtræffer under en verserende konflikt og (fortsat) sygdom efter konfliktens ophør. Sygdom før konflikten: Hvis du er sygemeldt, inden en lovlig konflikt bryder ud, og har ret til løn under sygdom, er du ikke længere berettiget til løn/sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor konflikten bryder ud. Orienter dig på alternativt kontakt din hjemkommune eller faglige organisation. Sygdom under konflikten: 10

11 Bliver du sygemeldt, efter konflikten er begyndt, har du hverken ret til løn eller sygedagpenge, mens konflikten løber. Bliver du syg under konflikten, skal du ikke meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du har en planlagt operation i den periode, hvor konflikten løber, vil du godt kunne gennemføre operationen, selvom du er omfattet af konflikten. Kontakt din faglige organisation med spørgsmål. T Tidsbegrænset ansatte Under en konflikt gælder de samme regler for tidsbegrænset ansatte/vikarer/projektansatte som for fastansatte. Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører, mens konflikten står på, kan du få arbejdsløshedsdagpenge, når ansættelsen udløber givet, at du er medlem af en a-kasse og opfylder de almindelige betingelser for at modtage dagpenge. Tjenestemandsansatte/Tjenestemandslignede ansatte Er du tjenestemandsansat (eller tjenestemandslignede) er du ikke omfattet af konflikten. For tjenestemænd gælder, at deres arbejdsopgaver kan ændres efter de almindelige regler på tjenestemandsområdet. Dog anbefaler Moderniserings-styrelsen, at tjenestemænd ikke pålægges konfliktramt arbejde medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det. Er du tjenestemandsansat leder vil du i videre omfang end ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af konflikten. Den præcise afgrænsning afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Kontakt Kirkeministeriet for en nærmere afklaring. Kirkeministeriet er bekendt med at en række tjenestemænd har modtaget brev fra ministeriet, hvoraf det fremgår, at de er omfattet af lockouten. Dette er en fejl, og tjenestemænd og tjenestemandslignende kan se bort fra brevet. Se også: ledere/chefer Tilstedeværelse på arbejdspladsen Er du omfattet af konflikten, skal du forlade arbejdspladsen, så snart en konflikt træder i kraft. Og du må ikke befinde dig på arbejdspladsen eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer. Tjenestefrihed uden løn Se: Orlov uden løn Tjenesterejser Bliver du omfattet af konflikten, kan du ikke deltage i tjenesterejser efter konfliktens start. 11

12 Er du på tjenesterejse, når konflikten starter, skal den afbrydes, og du skal returnere hurtigst muligt. Som udgangspunkt skal du benytte den samme trafikform, som du brugte på udrejsen, med mindre der aftales andet med din arbejdsgiver. Det afhænger af de præcise omstændigheder, om din arbejdsgiver eller din faglige organisation, der skal betale for returrejsen. Kontakt din arbejdsgiver hurtigst muligt, hvis du er på tjenesterejse, når konflikten starter. U Udenlandske ansatte Medarbejdere, der er statsborgere i Norden eller EU/EØS-lande vil være omfattet af konflikten fuldstændig som danske statsborgere. Medlemmer, der er såkaldt tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, bør henvende sig til deres faglige organisation for at få individuel vejledning. Der vil komme nærmere information herom. V Varsling af medarbejder Kirkeministeriet udsender snarest en konkret vejledning til menighedsrådene om, hvordan de varsler de berørte medarbejdere. 12

A Afspadsering Har du i dit ansættelsesforhold normalt ret til afspadsering, kan du ikke afspadsere, mens konflikten står på.

A Afspadsering Har du i dit ansættelsesforhold normalt ret til afspadsering, kan du ikke afspadsere, mens konflikten står på. Konflikt ABC - Spørgsmål og svar version 2 pr. 20. marts 2018 ABC en vil løbende blive opdateret med ændringsmarkeringer A Afspadsering Har du i dit ansættelsesforhold normalt ret til afspadsering, kan

Læs mere

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis?

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? I dette notat finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt. Hvis du har spørgsmål så kontakt GKF, din FTR eller

Læs mere

Oversigten er rettet specifikt mod de spørgsmål, du kan have som personaleleder og er derfor ikke en rådgivning til dine medarbejdere.

Oversigten er rettet specifikt mod de spørgsmål, du kan have som personaleleder og er derfor ikke en rådgivning til dine medarbejdere. OK18 Personalelederens konflikt ABC Den truende overenskomstmæssige konflikt med varslet strejke og lockout rejser en række ledelsesmæssige spørgsmål omkring håndtering af UCL og EAL s medarbejdere. Oversigten

Læs mere

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis?

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? I denne guide finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt og lockout. Hvis du har spørgsmål så kontakt GKF,

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Samtlige fagforeninger på det offentlige område varslet strejker til ikrafttræden 4. april (10-15 %)

Samtlige fagforeninger på det offentlige område varslet strejker til ikrafttræden 4. april (10-15 %) Storkonflikt Den 23. februar brød forhandlingerne sammen Samtlige fagforeninger på det offentlige område varslet strejker til ikrafttræden 4. april (10-15 %) Omfattende lockout-varsel fra de offentlige

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Konfliktvejledning omkring personalets forhold i forbindelse med strejken/lockouten i de selvejende institutioner

Konfliktvejledning omkring personalets forhold i forbindelse med strejken/lockouten i de selvejende institutioner Konfliktvejledning omkring personalets forhold i forbindelse med strejken/lockouten i de selvejende institutioner Vejledningen er udarbejdet med henblik på afklaring af de mest almindelige spørgsmål, som

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende med, at medlemmerne skal i strejke. Forhandlingerne

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? SKAL JEG STREJKE, HVIS KONFLIKTEN KOMMER? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Konfliktvejledning. For DOKS-medlemmer. Som er i konflikt. Som er overenskomstansatte, men ikke i konflikt. Som er tjenestemænd

Konfliktvejledning. For DOKS-medlemmer. Som er i konflikt. Som er overenskomstansatte, men ikke i konflikt. Som er tjenestemænd Konfliktvejledning For DOKS-medlemmer Som er i konflikt Som er overenskomstansatte, men ikke i konflikt Som er tjenestemænd Indledning Denne mini-vejledning har til formål at beskrive de regler som gælder

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Svar på konkrete spørgsmål, der kan opstå under konflikt Afspadsering Anciennitet Andet arbejde / bibeskæftigelse

Svar på konkrete spørgsmål, der kan opstå under konflikt Afspadsering Anciennitet Andet arbejde / bibeskæftigelse Svar på konkrete spørgsmål, der kan opstå under konflikt... 3 1. Afspadsering... 3 2. Anciennitet... 3 3. Andet arbejde / bibeskæftigelse... 3 4. ATP og arbejdsmarkedsbidrag... 4 5. Barns sygdom... 4 6.

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Hvad skal jeg gøre? OK18 Hvis konflikten kommer

Hvad skal jeg gøre? OK18 Hvis konflikten kommer OK18 Hvis konflikten kommer Ved Sygdom Hvad skal jeg gøre? Er du omfattet af konflikten, og er du sygemeldt ved konfliktens start, vil du ikke modtage løn, men vil kunne få udbetalt sygedagpenge ved henvendelse

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Konsekvenser af konfliktvarslet

Konsekvenser af konfliktvarslet Konsekvenser af konfliktvarslet Hvad er en strejke og lockout? Tidscenarie Hvem er omfattet? Betydningen for Ansættelsesforholdet Løn mv. Arbejdstid Ferie, afspadsering, feriedage Planlagt efteruddannelse

Læs mere

Informationsmøde om evt. kommende konflikt

Informationsmøde om evt. kommende konflikt Informationsmøde om evt. kommende konflikt OK 2018: Din nye overenskomst Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen, og Forligsinstitutionen mægler nu mellem parterne. FOA har varslet strejke med start

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Minivejledning om rettigheder og pligter for medarbejderne under en eventuel konflikt

Minivejledning om rettigheder og pligter for medarbejderne under en eventuel konflikt Niels Jørgen Andersen 22. marts 2018 Minivejledning om rettigheder og pligter for medarbejderne under en eventuel konflikt Konfliktens start Besættelse af ledige stillinger Hvem omfatter det Hvem er undtaget

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn.

Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn. Praktiske spørgsmål og svar om strejke og lockout Her er en lang række spørgsmål og svar om strejke og lockout (emnerne er i alfabetisk rækkefølge). Har du flere spørgsmål, kan du altid tage fat i din

Læs mere

Lønmodtagernes retsstilling i forbindelse med de afledte virkninger af en konflikt på det offentlige arbejdsmarked,

Lønmodtagernes retsstilling i forbindelse med de afledte virkninger af en konflikt på det offentlige arbejdsmarked, 0 Notat Lønmodtagernes retsstilling i forbindelse med de afledte virkninger af en konflikt på det offentlige arbejdsmarked, hvor lønmodtageren ikke har mulighed for at opfylde sin arbejdsforpligtelse.

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv Afgivelse af konfliktvarsler Hvem er omfattet af konflikten?...

Vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv Afgivelse af konfliktvarsler Hvem er omfattet af konflikten?... Vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv. Indhold Vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv. 3 1.1 Afgivelse af konfliktvarsler... 3 1.2 Hvem er omfattet af konflikten?... 3 1.3 Konsekvenser

Læs mere

Programmet for i dag

Programmet for i dag Programmet for i dag Velkommen Den overordnede ramme beskrevet i Hovedaftale mellem Finansministeriet og LC Konfliktvarsel er afsendt. Hvad så nu? Hvad er situationen for de ansatte, hvis konflikten bliver

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt KONFLIKT ABC Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt Layout: Dansk Sygeplejeråd 17-112 Copyright Dansk Sygeplejeråd 2018 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse

Læs mere

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt KONFLIKT ABC Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt Layout: Dansk Sygeplejeråd 17-112 Copyright Dansk Sygeplejeråd 2018 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse

Læs mere

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 7.marts

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 7.marts Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 7.marts 2018 1 Kære medlem Det er Radiograf Rådets klare mål, at vi vil søge at undgå en konflikt og blive enige ved forhandlingsbordet ved OK18. Men

Læs mere

OK-18 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-18 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 24. november 2017 LD/NK Sagsnr.: 16-0068.14 Vedr.: OK-18 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i

Læs mere

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 BUPLs medlemmer har stemt nej til det mæglingsforlig der var sendt til afstemning. Det betyder, at pædagoger

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 16.april 2018 1 Kære medlem Det er Dansk Sygeplejeråds klare mål, at vi vil søge at undgå en konflikt og blive enige ved forhandlingsbordet ved OK18.

Læs mere

Vejledning om nødberedskab OK 18

Vejledning om nødberedskab OK 18 Vejledning om nødberedskab OK 18 Om denne vejledning Først forhandles central rammeaftale Ifølge vores hovedaftaler med Regionernes Lønnings- og Takstnævn og KL skal Etf stille det nødvendige beredskab

Læs mere

OK 18 det offentlige område Konflikt, hvad betyder det i praksis Af Torben Vangsgaard, 28. februar 2018

OK 18 det offentlige område Konflikt, hvad betyder det i praksis Af Torben Vangsgaard, 28. februar 2018 OK 18 det offentlige område Konflikt, hvad betyder det i praksis Af Torben Vangsgaard, 28. februar 2018 Side 1 af 17 Indhold FØRSTE DEL... 4 INDLEDNING... 4 FORLIGSINSTITUTIONEN... 4 DE KOLLEKTIVE KAMPSKRIDT...

Læs mere

BESTEMMELSE OM OVERENSKOMSTMÆSSIGE KONFLIKTER I FORSVARSMINISTERIETS KONCERN

BESTEMMELSE OM OVERENSKOMSTMÆSSIGE KONFLIKTER I FORSVARSMINISTERIETS KONCERN BESTEMMELSE OM OVERENSKOMSTMÆSSIGE KONFLIKTER I FORSVARSMINISTERIETS KONCERN INDHOLD 1. FORMÅL...2 2. KOLLEKTIVE KAMPSKRIDT...2 3. PERSONAFGRÆNSNING...2 3.1 Hvem er omfattet af konflikten...2 3.2 Undtagne

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

OK18 status. OK18 TR møde Program: TR-møde den 19. marts OK18 status Carsten Eckhart Thomsen

OK18 status. OK18 TR møde Program: TR-møde den 19. marts OK18 status Carsten Eckhart Thomsen OK18 status TR-møde den 19. marts 2018 OK18 TR møde 19.3.2018 Program: OK18 status Carsten Eckhart Thomsen IDA strejke/lockout, hvordan/hvem Brian Laursen TR s rolle Pernille Klostergaard Testrup Konfliktlån

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

GENERELT OM KONFLIKT

GENERELT OM KONFLIKT KONFLIKTVEJLEDNING 2018 1 GENERELT OM KONFLIKT GENERELT OM KONFLIKTTYPER Overenskomstmæssige (lovlige) konflikter opstår i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Det er i hovedaftalerne mellem forbundet

Læs mere

Konfliktens Q & A s. 18. april Indhold

Konfliktens Q & A s. 18. april Indhold 18. april 2018 Konfliktens Q & A s Indhold FOR MEDARBEJDERE... 2 Konflikten generelt... 2 Mit ansættelsesforhold, hvis jeg er omfattet af konflikten... 5 Sygefravær... 7 Deltid, orlov og tjenestefrihed...

Læs mere

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen)

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) eijilli PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) 2011 Cirkulære

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION 1994 Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til hovedaftalens

Læs mere

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt KONFLIKT ABC Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt Layout: Dansk Sygeplejeråd 17-112 Copyright Dansk Sygeplejeråd 2018 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse

Læs mere

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt

Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt KONFLIKT ABC Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt Layout: Dansk Sygeplejeråd 17-112 Copyright Dansk Sygeplejeråd 2018 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

De udfordringer tjenestemænd skal være opmærksom på i forbindelse med konflikt, gennemgås i afsnittet om Tjenestemænd og Konfliktramt arbejde.

De udfordringer tjenestemænd skal være opmærksom på i forbindelse med konflikt, gennemgås i afsnittet om Tjenestemænd og Konfliktramt arbejde. Senest opdateret 15. marts 2018 Side 1 af 22 Konfliktvejledning Her i foråret 2018 skal DS have fornyet overenskomsterne på det kommunale, regionale og statslige område med virkning fra 1. april 2018.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Bygade 28 A Vedtægt for kontaktperson ved Linnerup sognes menighedsråd I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Konfliktunderstøttelse 14 Konstitution i højere stilling 15 Kurser/efteruddannelse 15 Lockout 15 Løn 16 Nyt job 16 Nødberedskab 16 Opsigelse 16

Konfliktunderstøttelse 14 Konstitution i højere stilling 15 Kurser/efteruddannelse 15 Lockout 15 Løn 16 Nyt job 16 Nødberedskab 16 Opsigelse 16 KONFLIKT ABC 2 Indhold Kære medlem 5 Afspadsering 7 Anciennitet 7 ATP 7 Barns sygdom 7 Barselsorlov 7 De samme frister gælder 8 Hvis du starter din orlov før eller senest samtidig med konflikten 8 Særligt

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KONFLIKT ABC. Stemmer overens med DSR, v 16. april 2018

KONFLIKT ABC. Stemmer overens med DSR, v 16. april 2018 7 KONFLIKT ABC Radiograf Rådet, v 17 april, 2018 Stemmer overens med DSR, v 16. april 2018 Konflikt ABC OK18 Værd at vide om konflikt Layout: Dansk Sygeplejeråd 17-112 Copyright Dansk Sygeplejeråd 2018

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Konfliktvejledning. For elever og FOA-medlemmer på kurser eller anden uddannelse

Konfliktvejledning. For elever og FOA-medlemmer på kurser eller anden uddannelse Konfliktvejledning For elever og FOA-medlemmer på kurser eller anden uddannelse FOA Overenskomst og FOA Faglig, 26. marts 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Konfliktvejledning... 3 Kapitel 1: er... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

De nye ferieregler og overgangen dertil

De nye ferieregler og overgangen dertil De nye ferieregler og overgangen dertil En vejledning om farmakonomer og farmakonomelevers ferie på privat apotek (august 2019) 1 Indhold 1. Baggrunden for den nye ferielov... 4 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere