Indhold. Forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2"

Transkript

1

2 Indhold Forord Indledning Generelle retningslinjer Bornholms Regionskommune Fyns Amt Nordjyllands Amt Ringkøbing Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Miljøvurdering af forslaget til landsplandirektiv sommerhusområder i kystnærhedszonen 2

3 Forord Vi skal passe på vores kystområder. Derfor er Planloven restriktiv med hensyn til ny bebyggelse i kystnærhedszonen. Og derfor fastlægger den ændring af Planloven, der muliggør nye sommerhusgrunde en række strenge krav til de enkelte arealudlæg. Først og fremmest, at de lægges bag eksisterende sommerhusområder. De må heller ikke på anden måde gå ud over væsentlige natur- og landskabsinteresser. Dette forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen er et led i regeringens bestræbelser på at skabe en mere balanceret udvikling i Danmark. Regeringen vil støtte de områder i landet, hvor udviklingen ikke går helt så stærkt som i landsdelscentrene og deres oplande. Her er sommerhuse mange steder et nødvendigt grundlag for turisterhvervet. Det gælder om at finde en balance mellem beskyttelse og benyttelse i kystnærhedszonen - sætte fokus på kvalitet - både i arbejdet med vores landskab og ved planlægningen af de enkelte sommerhusområder. Kvalitet er en forudsætning for at de nye sommerhuse kan bidrage til at fremme den lokale turisme og styrke de rekreative muligheder. Miljøministeriet har fået forslag til næsten nye sommerhusgrunde, og der er ud fra lovens kriterier foretaget en grundig gennemgang af samtlige forslag. Ved udvælgelsen af direktivets forslag til udlæg af ca sommerhusgrunde fordelt på 70 områder i 34 kommuner er der lagt vægt på, at samtlige kriterier i loven er opfyldt, præcis som Folketinget ønskede det. Cirka 340 sommerhusgrunde er sorteret fra, da de ligger udenfor kystnærhedszonen og derfor ikke er omfattet af loven. Forslaget fremlægges nu til offentlig debat frem til den 20. maj Jeg håber, at alle interesserede kommuner, andre myndigheder, organisationer og borgere vil deltage i debatten. Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal sendes til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen senest den 20. maj Connie Hedegaard, Miljøminister 3 sommerhusområder i kystnærhedszonen

4 1. INDLEDNING Baggrunden for forslag til landsplandirektiv Regionplanudvalget afgav i juni 2003 delbetænkning om Planlægning i kystnærhedszonen. Udvalget anbefalede blandt andet at overveje at åbne for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i visse dele af landet. På baggrund af disse anbefalinger nedsatte den daværende miljøminister en arbejdsgruppe, som fik til opgave at diskutere muligheden for at udlægge nye kystnære sommerhusgrunde. Miljøministeren inviterede i december 2003 en række organisationer til møde om retningslinier for udbygning af eksisterende sommerhusområder. På møderne blev der udarbejdet en række retningslinier for et evt. kommende lovarbejde, herunder krav om at udvidelsen primært skulle foregå i landets yderområder og at væsentlige natur- og landskabsressourcer i kystlandskaberne skulle sikres. Miljøministeren besluttede at udarbejde et lovforslag om ændring af planloven således at der med et eller flere landsplandirektiver ville blive mulighed for at udlægge op til nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Ministeriet gennemførte i februar 2004 et eksempelprojekt, som skulle belyse på hvilken måde en udbygning af eksisterende sommerhusområder kunne medvirke til at styrke den lokale økonomi samtidig med at sikre væsentlige natur- og landskabsresourcer. Projektet blev gennemført på Sydfyn og på Lolland-Falster. Folketinget vedtog i juni måned 2004 en ændring af planloven, som bemyndiger miljøministeren til at udvide eksisterende sommerhusområder med op til 8000 nye sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen, jf. lov nr. 455 af 9. juni I loven er det fastsat, at udlægget af nye sommerhusgrunde skal overholde en række bestemmelser. Udvidelsen skal ske bagved et eksisterende sommerhusområde i retning væk fra kysten og kan ikke ske indenfor områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 8 om klitfredning eller 15 om strandbeskyttelse. Udvidelsen af et eksisterende sommerhusområde kan primært ske i landets yderområder. Loven fastsætter endvidere, at miljøministeren, ved afgørelse af hvilke sommerhusområder der kan udvides, skal finde det godtgjort, at udvidelsen kan forventes at få en lokaløkonomisk effekt, og at udvidelsen ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. De ovenfor nævnte krav kan fraviges på de små øer, hvis det findes begrundet efter en samlet afvejning af naturbeskyttelsesinteresser, landskabelige interesser og den forventede lokaløkonomiske effekt. De små øer er i denne forbindelse defineret som de 27 små øer, der er omfattet af lov om støtte til de små øsamfund. Det er en restriktiv lov, hvilket også var Folketingets intention. Ved 1. behandlingen af lovforslaget understregede den daværende miljøminister: sommerhusområder i kystnærhedszonen 4

5 Jeg har bare sagt sammen med regeringen, at er det vi maksimalt vil acceptere. Det kan blive 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, eller hvad det nu måtte være. Det kan vi jo ingenting sige om, for der er en stribe betingelser, der skal være opfyldt. Det her forslag er meget restriktivt, det medgiver jeg, men det har været meningen. Forslag til landsplandirektiv Miljøministeren sendte den 15. juni 2004 brev til samtlige kystkommuner om lovændringen og anmodede kommunerne om at indsende forslag til Skov- og Naturstyrelsen om udvidelse af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen. 88 kommuner fremsendte forslag til styrelsen om udvidelse af ialt 270 sommerhusområder. Forslagene er herefter gennemgået og vurderet i Miljøministeriet. Med sommerhusområder i kystnærhedszonen, fremlægges det som forslag, hvilke områder der kan indgå i et kommende landsplandirektiv, ligesom det fremlægges på hvilke nærmere betingelser, det kan ske. Der foreslås i alt udlagt sommerhusgrunde, fordelt på 70 områder i 34 kommuner. I afsnit 2 nr. 2.1 til nr. 2.9 angives en række generelle forhold og vilkår, som skal overholdes i forbindelse med den videre kommune- og lokalplanlægningen for samtlige områder. I de følgende afsnit - afsnit 3 til afsnit 11 angives amts- og kommunevis hvert af de områder, der kan indgå i et kommende landsplandirektiv. Desuden er der for hvert af områderne nævnt enkelte retningslinjer, som angiver vilkår for den videre planlægning af de enkelte områder, som skal overholdes, udover ovennævnte generelle retningslinjer. Afsnit 12 indeholder den foretagne miljøvurdering af forslaget til landsplandirektiv, jf. lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. ne i det kommende landsplandirektiv vil have status som regionplanretningslinjer, jf. planlovens 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen

6 2. GENERELLE RETNINGSLINJER Internationale naturbeskyttelsesområder 2.1 I forbindelse med den konkrete lokalplanlægning for de områder, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der indgå en vurdering af lokalplanforslagets virkning på internationale naturbeskyttelsesområder, herunder på områdernes naturtyper og levesteder, samt de arter området er udpeget for at bevare. Ingen af de nye sommerhusområder ligger inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, men enkelte grænser op til eller ligger i nærheden af et sådant område. I henhold til 6 i bek. nr. 477 af 7. juni 2003 med senere ændringer om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder skal der i redegørelsen til planforslag, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder, samt de arter området er udpeget for at bevare. Såfremt vurderingen i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at lokalplanen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, at lokalplanen vil indebære forringelse af områdets naturtyper eller levestederne for arterne, eller at lokalplanen kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, kan lokalplanen ikke gennemføres i den foreliggende form. Habitatdirektivets artsbeskyttelse 2.2 I forbindelse med lokalplanlægningen skal det undersøges, hvorvidt der forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for det pågældende område. Hvis sådanne arter findes i området, skal der foretages en konsekvensvurdering af om de bliver påvirket af arealanvendelsen. Myndighederne er efter artikel 12 i habitatdirektivet (Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF)) direkte forpligtet til at sikre beskyttelse af en række dyrearter, også udenfor beskyttelsesområderne. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, også kaldet bilag IV-arter. De omfatter i Danmark udbredte arter som stor vandsalamander og spidssnudet frø. Se Efter direktivet gælder forbud mod forsætlig at forstyrre disse arter, i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer samt at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder. Artikel 12-beskyttelsen er gennemført bl.a. gennem naturbeskyttelseslovens 3, men gælder også for yngle- og rasteområder, der ikke er generelt beskyttede. Det skal således i alle tilfælde sikres, at den konkrete planlægning af arealanvendelsen i de nye sommerhusområder ikke er i konflikt med habitatdirektivets artsbeskyttelse. sommerhusområder i kystnærhedszonen 6

7 Områder omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer 2.3 Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen afklares, i hvilket omfang bygge- og beskyttelseslinjerne indenfor områderne vil kunne fraviges, og om det skal ske ved konkret dispensation eller ved at linjen indskrænkes. En eventuel indskrænkning af linjerne sker ved kommunens indsendelse af skitse til bebyggelsesplan til Skov- og Naturstyrelsen og efterfølgende ved ansøgning om indskrænkning i forbindelse med indsendelse af forslag til lokalplan. Flere af de nye områder er omfattet af en eller flere af følgende af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer: sø- og åbeskyttelseslinjen ( 16), skovbyggelinjen ( 17), og fortidsmindebeskyttelseslinjen ( 18). Hovedprincippet for administrationen af disse linjer er den mulighed amter og kommuner har for at dispensere fra beskyttelsen. I de tilfælde hvor der vil være tale om en administrativ forenkling, kan Skov- og Naturstyrelsen bestemme, at bygge- og beskyttelseslinjerne ikke skal gælde for nærmere angivne områder. Den administrative forenkling betyder, at en samlet ophævelse erstatter en række dispensationer. Vurdering af en indskrænkning af bygge- og beskyttelseslinjerne vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper 2.4 Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der inden for de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i tilstanden af de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper og en omkringliggende bræmme på mindst 5 m. En del af områderne indeholder arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper. Disse arealer og en omkringliggende bræmme på mindst 5 m må ikke udstykkes til sommerhusgrunde eller på anden måde inddrages til intensiv anvendelse, som medfører at naturarealerne og deres eksisterende økologiske funktioner forsvinder eller bliver påvirket. Hvis arealerne indgår på anden måde i sommerhusområdet, fx som naturarealer, fællesarealer, rekreative arealer eller lignende er det vigtigt, at deres tilstand og økologiske funktion ikke ændres. Intensiv rekreativ anvendelse, afvanding, anlæg af stier, græsslåning, oprensning af søer og vandhuller vil kræve en forudgående dispensation. Områder med jord- og stendiger beskyttet efter naturbeskyttelseslovens Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der indenfor de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i tilstanden af de jord- og stendiger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. 7 sommerhusområder i kystnærhedszonen

8 En del af områderne indeholder diger omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Områder omfattet af fredskovspligt efter skovloven 2.6 Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der indenfor fredskovspligtige arealer i de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i strid med skovlovens bestemmelser om fredskovspligt. Enkelte af de udpegede områder omfatter fredskovspligtige arealer efter skovloven. De fredskovspligtige arealer må ikke udnyttes i strid med skovloven, herunder må der ikke udstykkes til sommerhusgrunde, opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. Vandindvindings- og drikkevandsinteresser i områderne 2.7 Ved lokalplanlægningen skal man være opmærksom på hensynet til vandindvindings- og drikkevandsinteresser. Støjkonsekvenszoner 2.8 Lokalplanlægningen skal sikre, at de regler om støj, der generelt gælder for nye boligområder, også opfyldes i de nye sommerhusområder. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984. Det maximalt tilladte støjniveau for områder der planlægges til sommerhusformål er i vejledningen fastsat til 50 db (A). Miljøvurdering af planer og programmer 2.9 I forbindelse med kommunernes udarbejdelse af forslag til lokalplaner og evt. tillæg til kommuneplaner for udvidelse af sommerhusområder i henhold til miljøministerens landsplandirektiv skal der foretages vurderinger af planforslagene i henhold til reglerne i lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med udarbejdelsen af dette forslag til landsplandirektiv er der foretaget miljøvurdering af forslaget. Der henvises til afsnit 12 med den udarbejdede miljørapport. sommerhusområder i kystnærhedszonen 8

9 3. BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Forslaget til landsplandirektiv åbner på Bornholm mulighed for at udlægge fire sommerhusområder med op til ca. 70 nye sommerhusgrunde. De nye sommerhusområder ligger dels ved Bølshavn, dels nær strandområderne ved Dueodde. Landskabet på Bornholm er stærkt kuperet med skærgårdskyst, og sprækkedale, der skærer sig ind i landskabet. På Sydbornholm er landskabet præget af sandflugtsplantager på de flade kyststrækninger. Byudviklingen, der traditionelt har været knyttet til fiskeriet, er foregået langs kysterne mod vest, nordøst og øst. På den sydvestlige kyst mellem Rønne og Snogebæk er der kun enkelte og ganske små byer, men store samlede sommerhusområder. Der er ikke lokal service i umiddelbar nærhed af de foreslåede nye sommerhusområder. Det er derfor usikkert, hvor på Bornholm efterspørgselen fra de nye sommerhusområder vil kunne mærkes. Imidlertid må det formodes, at Svaneke og landsbyen Pedersker vil bidrage til forsyningen med dagligvarer. Gevinsten, hvad enten den vil stamme fra håndværkerindtægter eller salg af daglig- og udvalgsvarer, vil dog altovervejende falde på Bornholm. Der er så få ubebyggede grunde i de eksisterende nærtliggende sommerhusområder, at disse ikke vurderes at have indflydelse på den takt, hvormed nye grunde vil kunne sælges. Øen er et yderområde, hvor der i mange år har været befolkningstilbagegang og et faldende antal arbejdspladser. Nye sommerhusområder områder r 9 sommerhusområder i kystnærhedszonen

10 Bølshavn Bornholms Regionskommune Bølshavn ligger ved Bornholms Nordøstkyst og omfatter 22 sommerhusgrunde. ved Bølshavnevej anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 30 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 4,7 ha. ligger umiddelbart bag det eksisterende sommerhusområde. Landskabet på Østbornholm er stærkt kuperet. Fra kysten stiger terrænet over et par kilo til kote Kysten er en skærgårdskyst med særpræget afvekslende vegetation. Fra kysten skærer de karakteristiske sprækkedale sig med jævne mellemrum ind i landskabet. Udover den beplantning som findes omkring bebyggelsen i det åbne land og enkelte småskove, er det primært langs sprækkedalene, der er en tættere beplantning. Den bymæssige bebyggelse er koncentreret omkring kysten. ved Bølshavn ligger langs Bølshavnevej. Området er højt beliggende i et meget åbent landskabsrum. Fra området er der vide udsigter og sigtelinjer både langs kysten, over vandet og udover kystlandskabet. Terrænet skråner mod vandet ca. fra kote 35 til kote 22. Øst for området ligger et ubebygget landbrugsområde, som er udlagt til sommerhusområde, men som af landskabelige årsager er fredet. Området er mod nordøst afgrænset af det eksisterende sommerhusområde, mod sydøst af Bølshavnevej og det åbne land, mod sydvest af det åbne land og mod nordvest af en sprækkedal. Der er ingen bebyggelse eller beplantning indenfor Bebyggelse i den sydøstlige del af området vil hindre en stor del af udsigten over vandet og Christiansø fra Bølshavnevej, og dette areal skal derfor friholdes for bebyggelse. Området vil både kunne ses fra kysten mod Svaneke og fra havet. Der er ingen bindinger efter naturbeskyttelsesloven på 4,7 ha til sommerhusformål sydvest for det eksisterende sommerhusområde ved Bølshavn. maksimalt udstykkes 30 sommerhusgrunde indenfor 3 Det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det på kortskitsen med signatur viste areal ikke kan bebygges. 4 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser sommerhusområder i kystnærhedszonen 10

11 Slusegård Bornholms Regionskommune på Sydbornholm omfatter i alt ca sommerhusgrunde. Det nye område ved Slusegård anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 12 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 2,0 ha. ligger i umiddelbar forlængelse af det eksisterende sommerhusområde. Landskabet på Sydbornholm er jævnt kuperet og er præget af sandflugtsplantager, som primært anvendes til sommerhusformål. Langs kysten mod sydvest skærer sprækkedale sig med jævne mellemrum ind i landskabet. Nåletræer er den helt dominerende beplantning langs kysten, men bag plantagerne er der løvtræsbælter langs sprækkedalene. ved Slusegård ligger i et lukket landskabsrum omgivet af beplantning. Mod syd er området afgrænset af det eksisterende sommerhusområde, som også afgrænser området mod vest sammen med Østre Sømarksvej. Mod nord afgrænses området af en mindre skovholm og mod øst af en karakteristisk sprækkedal. Området er u- bebygget og delt i to dele. Den vestlige del ligger i direkte forlængelse af det eksisterende sommerhusområde i kote 13. Den østlige del af området omfatter en skrænt, beplantning og det nedenfor beliggende plateau ved Øle Å. Denne del indgår i det landskabsrum, som knytter sig til sprækkedalen ved Øle Å og skal derfor friholdes for bebyggelse. Området kan ses fra adgangsvejen, men hverken fra kysten eller vandet. En stor del af området er omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens 17. 2,0 ha til sommerhusformål sydvest for det eksisterende sommerhusområde ved Slusegård. maksimalt udstykkes 12 sommerhusgrunde indenfor 3 Det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det på kortskitsen med signatur viste areal ikke kan bebygges. 4 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen

12 Sømarken Bornholms Regionskommune på Sydbornholm omfatter i alt ca sommerhusgrunde. Det nye område ved Sømarken anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 15 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 2,6 ha. ligger umiddelbart bag det eksisterende sommerhusområde. Landskabet på Sydbornholm er jævnt kuperet og er langs kysten præget af sandflugtsplantager, som primært anvendes til sommerhusformål. Langs kysten mod sydvest skærer sprækkedale sig med jævne mellemrum ind i landskabet. Nåletræer er den helt dominerende beplantning langs kysten, men bag plantagerne er der løvtræsbælter langs sprækkedalene. ved Sømarken ligger bagved det eksisterende sommerhusområde og ca m fra kysten på overgangen mellem det flade kystlandskab og det mere bakkede landskab inde i landet. Området ligger på en skrånende landskabsflade, der stiger landværts fra kote 20 mod syd til kote 30 i den nordøstlige del af Området grænser op til den tætte plantage mod kysten i et relativt lukket landskabsrum, der åbner sig mod nordøst med kig og sigtelinjer ind i landet. Området grænser mod syd op til det eksisterende sommerhusområde. Mod vest, nord og øst grænser området op til det åbne land. Området grænser op til en landbrugsejendom og udover den beplantning der findes omkring landbrugsejendommen, er der ingen beplantning inden for Området vil ikke kunne ses fra de omkringliggende adgangsveje og hverken fra kysten eller vandet. Der er ingen bindinger efter naturbeskyttelsesloven på 2,6 ha til sommerhusformål nord for det eksisterende sommerhusområde ved Sømarken. maksimalt udstykkes 15 sommerhusgrunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser sommerhusområder i kystnærhedszonen 12

13 Ædjavejen Bornholms Regionskommune på Sydbornholm omfatter i alt ca sommerhusgrunde. Det nye område ved Ædjavejen anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 10 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 1,6 ha. ligger bag det eksisterende sommerhusområde. Landskabet på Sydbornholm er jævnt kuperet og præget af sandflugtsplantager, som primært anvendes til sommerhusformål. Langs kysten mod sydvest skærer sprækkedale sig med jævne mellemrum ind i landskabet. Kysten er domineret af plantager bestående af nåletræer. Bag plantagerne er der løvtræsbælter langs sprækkedalene. ved Ædjavejen ligger inde i det eksisterende sommerhusområde. Området er omgivet af beplantning på tre af siderne og ligger i et lukket landskabsrum. Området er helt fladt og ligger ca. i kote 14. Mod syd og vest er området afgrænset af det eksisterende sommerhusområde, mod nord af et vandløb med beplantning og mod øst af Ædjavejen, samt et fredet og åbent areal. I den sydlige del af området ligger en bebyggelse bestående af flere bygninger, der i dag anvendes til boligformål. Der er en del beplantning omkring bebyggelsen. Området kan ses fra Ædjavejen, der er adgangsvej til området, men hverken fra kysten eller vandet. Hele området er omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens 17. 1,6 ha til sommerhusformål inde i det eksisterende sommerhusområde ved Ædjavejen. maksimalt udstykkes 10 sommerhusgrunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 13 sommerhusområder i kystnærhedszonen

14 4. FYNS AMT Forslaget til landsplandirektiv åbner i Fyns Amt mulighed for udlæg af 11 sommerhusområder med op til ca. 600 nye sommerhusgrunde. Disse ligger dels på Syd- og Østfyn (i Ørbæk, Svendborg, Fåborg og Hårby kommuner), dels på Langeland (Sydlangeland, Rudkøbing og Tranekær). Landskabet på Sydfyn og på de sydfynske øer er kuperet og langs kysterne findes en rigdom af forskellige kystformer. Langeland er desuden præget af de markante hatbakker, som er et egnskarakteristisk landskabstræk. Byudviklingen er knyttet til de mindre og mellemstore købstæder, der ligger ved kysten. Det drejer sig om Svendborg, Fåborg og Rudkøbing. De eksisterende sommerhusområder ligger som mindre enklaver langs kysten. Væksten på Fyn har været svag de senere år. På Odenseegnen er niveauet dog tæt på landsgennemsnittet, men ellers er hovedindtrykket stagnation eller fald i folketal og beskæftigelse, et fald, som gennemgående er større, jo længere væk fra Odense, man kommer. De nye sommerhusudlæg sker i svage områder; dog har der de senere år været befolkningsvækst i Ørbæk, især som følge af tilflytning. På Syd- og Østfyn vil de foreslåede udlæg udnytte bygge- og reparationshåndværket og den eksisterede detailhandel i Svendborg, Fåborg og Nyborg. Også servicen i Ørbæk, Horne, Hårby og på Tåsinge kan håbe på et større kundegrundlag. Størstedelen af efterspørgselen fra de nye sommerhusbrugere må derfor forventes at styrke økonomien i yderområderne. Det må dog forventes, at især en del af indtjeningen ved opførsel af de nye huse vil tilfalde virksomheder i Odense. På Langeland forventes det, at lokale håndværkere vil kunne få opgaver som underleverandører og reparatører, men det må forudses, at mange af indtægterne ved byggeriet vil tilfalde Svendborg eller landsdækkende virksomheder. Sommerhusbrugerne vil formentlig fordele deres indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder over øen i fx Lohals, Rudkøbing, Bagenkop, Humble og Lindelse. Den overvejende del af indkøbene må forventes at blive foretaget på Langeland og kun i mindre omfang i Svendborg og andre steder. Samlet set vil udlægget af nye grunde derfor give et tilskud til øens økonomi. Der er så få ubebyggede grunde i de eksisterende nærtliggende sommerhusområder, at disse ikke vurderes at have indflydelse på den takt, hvormed nye grunde vil kunne sælges. Nye sommerhusområder områder r sommerhusområder i kystnærhedszonen 14

15 Hesseløje-Fruerlund Fåborg Kommune Hesseløje-Fruerlund ligger på nordvestkysten på halvøen Horne Land og omfatter ca. 205 sommerhusgrunde., der i dag anvendes til landbrugsformål, er på ca. 4,6 ha og kan udstykkes i 28 sommerhusgrunde. Området ligger syd for og i direkte forlængelse af det eksisterende område. Horne Land er en halvø, som ligger umiddelbart sydvest for Svanninge bakker og Faaborg by. Halvøen er præget af en højderyg op til kote mellem 40 og 60, hvorfra der er vidt udsyn over kystlandskabet. Det eksisterende sommerhusområde Hesseløje-Fruerlund ligger på den nordøstlige side af Horne Land ud til Sønderfjord i Helnæs bugten. Det åbne landskab brydes af bebyggelse, hegn og småskove. ligger på en skrånende landskabsflade, der falder fra kote 30 i syd til kote 18 i den nordlige del. Området er mod nord afgrænset af et tæt hegn til det eksisterende sommerhusområde, mod vest af Hesseløjevej, mod sydvest af en stor bygning, mod syd af det åbne land og mod øst af et stendige og det åbne land. Området er, bortset fra lidt beplantning i det sydøstlige skel, ubeplantet. Der er ingen bebyggelse indenfor Området vil være synligt fra adgangsvejen og fra det omkringliggende landskab, men hverken fra kysten eller vandet. Langs områdets østlige afgrænsning ligger et stendige, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Det nordvestligste hjørne af området er omfattet af beskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens 18 afkastet af et fortidsminde udenfor 4,6 ha til sommerhusformål syd for det eksisterende sommerhusområde ved Hesseløje-Fruerlund. maksimalt udstykkes 28 sommerhusgrunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 15 sommerhusområder i kystnærhedszonen

16 Horne Sommerland Fåborg Kommune Horne Sommerland ligger på den sydlige side af halvøen Horne Land og omfatter ca. 200 sommerhusgrunde., der i dag anvendes til landbrugsformål, er på ca. 30,1 ha og kan udstykkes i 140 sommerhusgrunde. Området ligger nord for og i direkte forlængelse af det eksisterende sommerhusområde. Horne Land er en halvø, som ligger umiddelbart sydvest for Svanninge bakker og Faaborg by. Halvøen er præget af en højderyg på mellem kote 40 og 60, hvorfra terrænet skråner ned mod kysten. Det eksisterende sommerhusområde Horne Sommerland ligger på den sydlige side af Horne Land ud til Lyø Krog nord for Lyø. Landskabsskalaen er forholdsvis stor, men brydes af bebyggelse, hegn og småskove. ligger på en skrånende landskabsflade, der falder fra kote 32 i nord mod syd til kote 15 på grænsen til det eksisterende sommerhusområde. Området er opdelt i mindre landskabsrum af en række levende hegn. Mod syd er området afgrænset af det eksisterende sommerhusområde, mod vest og øst af levende hegn og det åbne land. Mod nord er området afgrænset af det åbne land og Egsgyden, som er vejen fra Faaborg. Der er ingen bebyggelse indenfor En del af området vil kunne ses fra vandet, da området er højt beliggende. På grund af bebyggelse og beplantning i den nordøstlige del, vil størstedelen af området ikke være særligt synligt fra vejen. Den nordvestlige del vil derimod være synlig fra vejen. For at sikre udsigten herfra over vandet skal den nordvestlige bræmme i området friholdes for bebyggelse. I områdets afgrænsning mod øst og vest ligger diger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Herudover er der to nordsydgående diger og et østvestgående dige indenfor området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. I den østlige del af området ligger en stendysse, omfattet af museumslovens 29e, der afkaster beskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens 18. Umiddelbart øst for det nye område ligger et andet fortidsminde, som også afkaster beskyttelseslinje ind i Endelig er den østligste del af området omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelsesloven ,1 ha til sommerhusformål nordøst for det eksisterende sommerhusområde ved Horne Sommerland. maksimalt udstykkes 140 sommerhusgrunde indenfor 3 Det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det på kortskitsen med signatur viste areal ikke kan bebygges. 4 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respek-teres, herunder tilladelser sommerhusområder i kystnærhedszonen 16

17 Brunshuse Haarby Kommune ved Brunshuse ligger på Sydvestfyn., der i dag anvendes til landbrugsfomål, er på ca. 3,4 ha og kan udstykkes i 23 sommerhusgrunde. r ligger nord og vest for og i direkte forlængelse af det eksisterende område. Landskabet på Sydfyn er kuperet med en bugtet kystlinje og et fladt forstrandsareal. Fra baglandet er der hyppige udsigter over landskabet, som er præget af mange småskove og levende hegn, både langs veje og markskel. Fra landskabet omkring Brunshuse kan man se udover Nørrefjord, Agernæs og Helnæs. Brunshuse er et gammelt fiskerleje og udskibningssted, der i dag præges af sommerhusene. ligger på et stærkt skrånende terræn, der stiger fra kote ca. 6-7 i det sydvestlige hjørne ca. til kote 27 i det nordøstlige hjørne. Herfra er der vid udsigt, blandt andet over Nørrefjord. Området er afgrænset mod vest af et levende hegn langs Vesteragergyden, mod syd af et dige og det eksisterende sommerhusområde, mod øst af det åbne land og mod nord af et dige og det åbne land. Umiddelbart nord for området ligger Lillehøj i kote 32. Bortset fra hegnet i den vestlige afgrænsning, er området uden beplantning og bebyggelse. Den nordligste halvdel af området ligger markant i landskabet og kan derfor ikke bebygges. Området kan ses fra vandet og fra den del af kysten, hvor Brunshusevej ligger. I den sydlige og nordlige afgræsning af området ligger diger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. 3,4 ha til sommerhusformål nord for det eksisterende sommerhusområde ved Brunshuse. maksimalt udstykkes 23 sommerhusgrunde indenfor 3 Det skal gennem lokalplanlægning sikres, at det på kortskitsen med signatur viste areal ikke kan bebygges. 4 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 17 sommerhusområder i kystnærhedszonen

18 Spodsbjerg Rudkøbing Kommune ved Spodsbjerg ligger på Østlangeland og omfatter i alt 205 sommerhusgrunde. anvendes i dag til landbrugsformål og ligger afgrænset af et engareal bag det eksisterende sommerhusområde. Indenfor området kan udstykkes 60 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 11,8 ha. Det karakteristiske randmorænelandskab er meget kuperet og præget af de mange små kuplede grusbakker de såkaldte hatbakker. Landskabet omkring Spodsbjerg har mange levende hegn og småskove. Området er relativt kuperet og ligger fra kote 0 med enkelte bakketoppe i kote ligger på en skrånende landskabsflade, der falder fra Spodsbjergvej fra ca. kote 13 til kote 5. er afgrænset af Spodsbjergvej og det åbne land mod vest og nord, det eksisterende sommerhusområde mod øst og et skovareal mod syd. Området ligger i et relativt lukket landskabsrum med en række hegn, der deler området i en række mindre arealer. vil være meget synligt fra Spodsbjergvej. Området vil kunne ses fra vandet, men ikke fra kysten. Området er i dag udlagt til ferie- og fritidsformål. I områdets centrale del og i afgrænsningen mod syd og sydøst ligger en række jorddiger omfattet af naturbekyttelseslovens 4. 11,8 ha til sommerhusformål vest for det eksisterende sommerhusområde ved Spodsbjerg. vist på kortskitsen og der må maksimalt udstykkes 60 sommerhusgrunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser sommerhusområder i kystnærhedszonen 18

19 Vemmenæs Svendborg Kommune ved Vemmenæs ligger på Tåsinge og omfatter i alt ca. 200 sommerhusgrunde. anvendes i dag til landbrugsformål og ligger syd for det eksisterende sommerhusområde. Indenfor området kan udstykkes 40 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 7,5 ha. Den sydøstlige del af Tåsinge er karakteriseret af bløde lavtliggende morænebakker, der ligger mellem kote 0 og kote 10. Anvendelsen er primært landbrug med mindre dyrkningsenheder og spredt bebyggelse. Den østlige del af Vemmenæs er præget af markante skovpartier, med skovbryn mod østkysten. Skalaen på Vemmenæs er relativ beskeden og det afvekslende landskab består af relativt små landskabsrum dannet af hegn, småskove og bebyggelser. ligger på en skrånende landskabsflade, der falder fra Stenoddevej ned mod kysten fra ca. kote 9 til kote 7. Området er afgrænset af Stenoddevej og det åbne land med Stenoddeskoven mod øst, et levende hegn og det åbne land mod syd, det åbne land og kysten mod vest og et eksisterende sommerhusområde mod nord. Området ligger i et relativt lukket landskabsrum omgivet af levende hegn og anden beplantning, men fra dele af området er der udsigt over vandet. Det nye område vil kunne ses fra vandet og fra dele af kysten. I områdets sydlige afgrænsning ligger et dige, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. 7,5 ha til sommerhusformål syd for det eksisterende sommerhusområde ved Vemmenæs. vist på kortskitsen og der må maksimalt udstykkes 40 sommerhusgrunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 19 sommerhusområder i kystnærhedszonen

20 Bukkemose Sydlangeland Kommune Bukkemose ligger på Østlangeland og omfatter i alt ca. 129 sommerhusgrunde. i Bukkemose anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 53 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 10,0 ha. Det nye område ligger bag det eksisterende sommerhusområde adskilt af en vej. Det karakteristiske randmorænelandskab er meget kuperet og præget af de mange små kuplede grusbakker de såkaldte hatbakker. I kystlandskabet mod øst er terrænet ret lavtliggende og med jævnt bølget karakter. Landskabet er præget af mange skovholm og små skove. Mod vest og nord af markante skovpartier, og omkring Bukkemose af de mange levende hegn og diger. ved Bukkemose ligger i et relativ lukket landskabsrum omgivet af levende hegn og det eksisterende sommerhusområde. Området ligger på en svagt bølget landskabsflade mellem kote 2 og kote 8, med det højeste punkt i den vestlige afgrænsning. Området ligger i en landskabslomme inde i det eksisterende sommerhusområde og grænser mod øst op mod det eksisterende område. Mod syd og vest grænser området op til en golfbane adskilt af et levende hegn, og mod nord til det åbne land adskilt af et levende hegn. Indenfor området er lidt beplantning omkring 3-områderne, men ingen bebyggelsen. Området kan hverken ses fra kysten eller fra vandet. Området vil kunne ses fra de højest beliggende dele af golfbanen, samt glimtvis fra de omkringliggende adgangsveje. Området afgrænses mod det åbne land af diger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. I det sydvestlige hjørne ligger et vandhul, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. I den østlige del af området ligger et eng- og overdrevs- område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 10,0 ha til sommerhusformål vest for det eksisterende sommerhusområde ved Bukkemose. vist på kortskitsen og der må maksimalt udstykkes 53 grunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser sommerhusområder i kystnærhedszonen 20

21 Ristinge Sydlangeland Kommune Ristinge ligger på Vestlangeland og omfatter i alt ca. 579 sommerhusgrunde. i Ristinge anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 47 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 7,2 ha. ligger som et aflangt areal langs Ristingevej, bag det eksisterende sommerhusområde. Det karakteristiske randmorænelandskab er kuperet og præget af de mange små kuplede grusbakker de såkaldte hatbakker. Kystlandskabet er ret lavtliggende med jævnt bølget karakter. Mod vest og nord er landskabet præget af markante skovpartier. Syd for Ristinge ligger Tryggelev Nor, der er et internationalt naturbeskyttelsesområde, og mod nord ligger et inddæmmet areal, der er under tilgroning. Det nye sommerhusområde ved Ristinge ligger i et svagt stigende terræn, som fra kysten mod vest stiger ca. fra kote 2 til 18. En række levende hegn opdeler området i mindre, lukkede landskabsrum, der er med til at skjule sommerhusområderne. Området er mod syd og vest afgrænset af det eksisterende sommerhusområde, mod nord af Ristingevej og mod øst af grænsen til det åbne land. Udover de levende hegn er der beplantning omkring den eksisterende bebyggelse langs Ristingevej. Indenfor området er der ingen bebyggelse. Området kan ikke ses fra adgangsvejen før man er i området, og kan hverken ses fra kysten eller fra vandet. I området ligger en række diger i nordsydgående retning, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Et mindre areal i det nordvestlige hjørne er omfattet af naturbeskyttelseslovens 17 om skovbyggelinje. 7,2 ha til sommerhusformål vest for det eksisterende sommerhusområde ved Ristinge. vist på kortskitsen og der må maksimalt udstykkes 47 grunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 21 sommerhusområder i kystnærhedszonen

22 Hou Tranekær Kommune Hou ligger på Nordlangeland og omfatter i alt ca. 236 sommerhusgrunde. i Hou anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 22 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 8,2 ha. ligger umiddelbart vest for det eksisterende sommerhusområde. Det karakteristiske randmorænelandskab er meget kuperet og præget af de mange små kuplede grusbakker de såkaldte hatbakker. Kystlandskabet er ret lavtliggende med jævnt bølget karakter. Mod vest og nord er landskabet præget af markante skovpartier. ved Hou ligger i et kuperet terræn præget af skove. Byen Hou ligger på en mindre bakke, hvorfra terrænet falder ned mod det eksisterende sommerhusområde. Det nye sommerhusområde ved Hou ligger i et lukket landskabsrum ved indkørslen til det eksisterende sommerhusområde. Området, der er beliggende ca. i kote 2, er omgivet af beplantning på alle sider med undtagelse af den vestlige side, hvor der er en åbning i beplantningen. Nord for området ligger et naturområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Øst for området ligger det eksisterende sommerhusområde, og syd for ligger det åbne land adskilt af et beplantningsbælte. Mod vest er der åbent mod Gustav Petersensvej, der er adgangsvej til Der er ingen beplantning eller bebyggelse i selve Området kan hverken ses fra kysten eller fra vandet og kan kun ses få hundrede før man når til selve området fra Gustav Petersensvej. Langs områdets nordlige afgrænsning ligger et dige, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. 8,2 ha til sommerhusformål sydvest for det eksisterende sommerhusområde ved Hou. vist på kortskitsen og der må maksimalt udstykkes 22 grunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser sommerhusområder i kystnærhedszonen 22

23 Stoense Tranekær Kommune Stoense ligger ved Langelands nordvestkyst og omfatter i alt ca. 400 sommerhusgrunde. ved Stoense Udflyttervej anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan der udstykkes 75 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 24,8 ha. Det karakteristiske randmorænelandskab er meget kuperet og præget af mange små kuplede grusbakker de såkaldte hatbakker. Kystlandskabet er ret lavtliggende med jævnt bølget karakter. Mod vest og nord er landskabet præget af markante skovpartier. I området omkring Stoense Udflyttere er landskabet domineret af et markant nord-sydgående bakkedrag, hvorpå vejen til Hou er beliggende. Det nye sommerhusområde ved Stoense Udflyttere ligger mellem bakkedraget i kote og det eksisterende sommerhusområde i kote Den sydlige del af området ligger i et relativt åbent landskabsrum. Det nordlige område ligger i et mere lukket landskabsrum end det sydlige, og er præget af mere bebyggelse med små gårde omgivet af beplantning. Hele det nye område er afgrænset af vandløbet mod øst, Stoense Havnevej og det åbne land mod syd, Stoense Udflyttervej og det eksisterende sommerhusområde mod vest og det åbne land mod nord. Der er del beplantning omkring markskel, veje og eksisterende bebyggelse. Den nordlige del af området er hverken synligt fra kysten eller vandet, men kan ses få steder fra Lohalsvej. Den sydlige del af område er heller ikke synligt hverken fra vandet eller fra kysten, men ligger i et åbent landskabsrum med lange kig over det omkringliggende landskab blandt andet til det markante bakkedrag. For at bevare oplevelsen af dette, skal en del af det sydlige område friholdes for bebyggelse. Indenfor området ligger flere diger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Langs områdets østlige afgrænsning løber et vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Centralt i området ligger en eng og et vandhul, der begge er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 24,8 ha til sommerhusformål øst for det eksisterende sommerhusområde ved Stoense Udflyttere. vist på kortskitsen og der må maksimalt udstykkes 75 sommerhusgrunde indenfor 3 Det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det på kortskitsen med signatur viste areal ikke kan bebygges. 4 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 23 sommerhusområder i kystnærhedszonen

24 Slude Strand Ørbæk Kommune ved Slude Strand ligger på Østfyn og omfatter i alt ca. 69 sommerhusgrunde. anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 27 sommerhusgrunde, og arealet er på ca.3,8 ha. Det Østfynske landskab er dannet af istidsformationerne med et bakket landskab, der gennemskæres af tunneldale, med bække og åer, der løber ud i Storebælt. Det kuperede landskab, som ligger fra kote 0 til ca. kote 60, åbner op for mange kig udover Storebælt og det omkringliggende landskab. Nord for området ligger Kajbjerg Skov, og syd for området ligger Kongshøj Å, der skærer sig gennem landskabet i en af de mange tunneldale. ligger i et kuperet og åbent kystlandskab på en bakke fra ca. kote 10 til ca. kote 19. Området er mod øst afgrænset af det eksisterende sommerhusområde adskilt af en landskabskile. Mod syd er området afgrænset af et levende hegn og det åbne land, mod vest af et bakkedrag med en bakketop i kote 46 og mod nord af det åbne land. Området ligger i et landskabsrum, der med lange kig og sigtelinjer er åbent mod nord. Mod øst kan man se vandet over og gennem beplantningen. Området kan ses fra vandet og fra dele af kysten mod nord. Der er ingen bindinger efter naturbekyttelsesloven på 3,8 ha til sommerhusformål vest for det eksisterende sommerhusområde ved Slude Strand. maksimalt udstykkes 27 sommerhusgrunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser sommerhusområder i kystnærhedszonen 24

25 Tårup Strand Ørbæk Kommune ved Tårup Strand ligger på Østfyn og omfatter i alt 214 sommerhusgrunde. anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 92 sommerhusgrunde, og arealet er på ca. 11,0 ha. Det Østfynske landskab er et bakket landskab, der gennemskæres af tunneldale, med bække og åer, der løber ud i Storebælt. Det kuperede landskab, der ligger fra kote 0 til ca. kote 60, åbner op for mange kig udover Storebælt og det omkringliggende landskab. Nord for området ligger Kajbjerg Skov, og syd for området ligger Kongshøj Å, der skærer sig gennem landskabet i en af de mange tunneldale. ligger i et jævnt kuperet landskab adskilt fra det eksisterende sommerhusområde med en landskabskile. Området skråner fra kote to i nordlige del op mod et højdepunkt i den sydlige del, som er beliggende i kote 17. Herfra er der kig og sigtelinier mod det kuperede landskab mod vest. er mod nord og øst afgrænset af det eksisterende sommerhusområde. Mod vest og syd er området afgrænset af det åbne land. Området er beliggende på hver side af Maemosevej og terrænet falder fra vejen mod vest ned mod et skovbryn. Landskabet er præget af beplantninger, hegn og småskove, der bryder de lange kig. Området er synligt fra Lersey Allé set fra vest mod øst. Enkelte dele af området kan ses fra vandet, men ikke fra kysten. Der er ingen bindinger efter naturbeskyttelsesloven på 11,0 ha til sommerhusformål vest for det eksisterende sommerhusområde ved Tårup Strand. 2 Arealet skal afgrænses som maksimalt udstykkes 92 sommerhusgrunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 25 sommerhusområder i kystnærhedszonen

26 5. NORDJYLLANDS AMT Forslaget til landsplandirektiv åbner i Nordjyllands Amt mulighed for udlæg af 14 sommerhusområder med op til ca. 720 nye sommerhusgrunde. Disse ligger dels ved Jammerbugten (i Fjerritslev, Pandrup og Løkken-Vrå kommuner), dels ved Øster Hurup i Hadsund kommune og ved Bratten i Frederikshavn kommune. Kystlandskabet i Nordjylland har en stor variation. Fra den barske vestkyst med klitlandskaber og klinter til den milde østkyst med strandengog strandvoldslandskaber. Havet med fiskeri, søtransport og turisme har været vigtig for udviklingen langs Vendsyssels kyster, herunder for byudviklingen i Frederikshavn. På Vestkysten er byudviklingen foregået omkring de små fiskerlejer og i Hjørring i baglandet. De eksisterende sommerhusområder er koncentreret i større områder, på vestkysten ofte knyttet til fiskerlejerne. I Himmerland har områdets byer en fortid som ladepladser og fiskerlejer. Fiskeriet har mistet betydning, mens turismen rykker frem i de fleste byer, herunder også omkring Øster Hurup. Væksten i Nordjylland har været svag de senere år. På Aalborgegnen følger væksten dog landsgennemsnittet, men ellers er hovedindtrykket et fald i folketal og beskæftigelse, som gennemgående er større, jo længere væk fra Aalborg, man kommer. I Pandrup har jobudviklingen dog været stærkt svingende som følge af først ekspansion og siden nedgang i elektronikindustrien. De nye sommerhusudlæg sker i kommuner, der de senere år har oplevet stagnation i folketallet og et tydeligt fald i antallet af arbejdspladser. Der er lokale butikker nær alle de foreslåede sommerhusområder. Efterspørgselen efter et bredere varesortiment kan opfyldes i kommunecentrene Hadsund, Frederikshavn, Pandrup og Fjerritslev samt i Løkkens store sommerhusområde. En mindre del af efterspørgselen kan også rette sig mod Aalborg. Også en væsentlig del af håndværkerfirmaerne til reparationsarbejder vil være lokaliseret i disse byer. Såvel lokale som landsdækkende firmaer formodes at deltage i byggeriet af sommerhusene. Den økonomiske effekt af de foreslåede nye sommerhusområder vil derfor altovervejende være placeret i yderområder. Der er så få ubebyggede grunde i de eksisterende nærtliggende sommerhusområder, at disse ikke vurderes at have indflydelse på den takt, hvormed nye grunde vil kunne sælges. Nye sommerhusområder områder r sommerhusområder i kystnærhedszonen 26

27 Hjortdal Fjerritslev Kommune De eksisterende sommerhusområder ved Hjortdal og Slettestrand ligger på den Nordvestjydske kyst ud for Fjerritslev og omfatter i alt ca. 296 sommerhusgrunde. Det nye område, der ligger ved Hjortdal, anvendes i dag til landbrugsformål. Indenfor området kan udstykkes 50 sommerhusgrunde og arealet er på ca. 7,3 ha. Kystlandskabet ud for Fjerritslev og Brovst er meget særegent. Lien er en høj skrænt, der rejser sig op i kote For nogle tusinde år siden udgjorde Lien kystskrænten ud mod havet mellem Svinkløv og Tranum, men efter at havbunden hævede sig, er et areal på op til 4 km i dybden det såkaldte stenalderhav - blevet blotlagt og fremstår i dag som hedeareal. Lien er et meget markant landskabselement på egnen og fra toppen af Lien er der en imponerende udsigt udover Stenalderhavet. Langs Lien er der dybe erosionskløfter fx Fosdalen og Langdalen. Nedenfor skrænterne ligger et marint forland, hvoraf størsteparten er fredet eller udlagt som internationalt naturbeskyttelsesområde. Det nye sommerhusområde ved Hjortdal ligger på et terræn, der skråner ned landværts. Området ligger omkring kote i et åbent landskabsrum med udsigt over plantagen mod vest og det åbne land mod øst. Området gennemskæres af Slettestrandvej, der deler området i en østlig og en vestlig del. Den vestlige del af området grænser mod syd op til Hjortdal, mod vest op til en landskabskile og Slette Å, mod nord op til det eksisterende sommerhusområde og mod øst til Slettestrandvej. Den østlige del grænser op til det åbne land mod syd og øst, en kursusejendom mod nord og det eksisterende sommerhusområde og Slettestrandvej mod vest. Der er ingen bebyggelse indenfor området, men en række levende hegn, specielt i det østlige område, deler arealet i flere mindre landskabsrum. Den nye bebyggelse vil ikke kunne ses fra vandet eller kysten. Bebyggelsen på den vestlige del vil opleves som en fremrykning af det eksiste- rende sommerhusområde set fra Hjortdal ad Slettestrandvej. Der er ingen bindinger efter naturbeskyttelsesloven på 7,3 ha til sommerhusformål syd for det eksisterende sommerhusområde ved Hjortdal. maksimalt udstykkes 50 grunde indenfor for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser 27 sommerhusområder i kystnærhedszonen

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005 Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005 Kommuner med et eller flere områder i Landsplandirektivet. Indhold Offentliggørelse af Landsplandirektiv... 3 1 Landsplandirektiv...

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006

Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 492 Offentligt [Danmarkskort med områderne] Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006

Læs mere

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Januar 2007

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Januar 2007 Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø Januar 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 Landsplandirektiv... 4 Generelle retningslinjer... 7

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. December 2006

Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. December 2006 Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland December 2006 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelle retningslinjer... 6 Farsø Kommune - Lovns... 9

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006 Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland oktober 2006 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelle retningslinjer... 6 Christiansfeld Kommune - Sandersvig...

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007 for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland april 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 1... 4 2 Generelle retningslinjer... 7 3 Det sønderjyske område... 9 4 Haderslev

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Marts 2007

Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Marts 2007 for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Marts 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 1... 4 2 Generelle retningslinjer... 7 3 Det nordjyske område... 9 4 Vesthimmerlands

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Oktober 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Oktober 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande Oktober 2010 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 5 3 De enkelte områder:... 9 Esbjerg Kommune

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Maj 2010

Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Maj 2010 Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande Maj 2010 Indhold Forord... 3 1 Indledning... 4 2 Generelle retningslinjer... 6 3 De enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008 for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Marts 2008 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 6 4 Saxild, Odder Kommune...

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For et nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg & Miljø Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Udkast Forslag til Lov om udstykning og salg af statens arealer, som er udlejet som sommerhusgrunde i Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand 1. Loven gælder for

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Der er indkommet 6 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget under den offentlige høring. De kommer fra:

Der er indkommet 6 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget under den offentlige høring. De kommer fra: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. november 2014 Behandling af indsigelser til lokalplanforslag 06-030-0002, Marbæk, Udstykning af sommerhusgrunde i Sjelborg Der er indkommet 6 indsigelser og bemærkninger

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011 Udkast til Redegørelse for r 101 82 Uoverensstemmelser imellem udlagt sommerhusområde, og gældende ejendomsskel i marken. Uudnyttede arealer af sommerhusområde, som har uhensigtsmæssig afgræning burde

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN

MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen - eksempler fra Lolland-Falster og det sydfynske område Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund DEBAT R e g i o n p l a n 2001-2012 TILLÆG 20 Udvidelse af golfbane mellem Tårnborg- parken og Høneklint i Korsør Kommune Projektet og dets baggrund Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner

Landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 6 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 8 4 Saxild, Odder Kommune... 10

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00598 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig på Bornholm

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere