Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice"

Transkript

1 Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: P Dat: Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen P Versin 3: Prjektaftale efter høring Center/afdeling Relatin til andre prjekter Center Pleje g Omsrg Tele Care Nrd. Pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade. Demensudredningsmdellen Tidsramme Udarbejdet af Charltte Berg g Blette Tft Dat 28. august 2013 Status Gdkendt af BY den Frmål g beskrivelse Frmålet med prjektet er en faglig g øknmisk bæredygtig ældre- g handicapservice, hvr rammerne fr ældre g handicappede skabes med fkus på det gde i livet, g hvr træning g hverdagsrehabilitering vil få stadig større vægt. Det grundlæggende afsæt fr arbejdet er tanken m at løfte brgeren g hjælpe den enkelte til at kunne klare sig selv så vidt, det er muligt med udgangspunkt i brgerens individuelle behv g ressurcer. Der er med den udvidede ledergruppe i Center Pleje g Omsrg, repræsentanter fr medarbejderne, plitikere, Ældreråd, Handicapråd g øvrige interesserede brgeres ideer sat fkus på 9 centrale temamråder med brgeren i centrum g, hvr rehablitering udgør den røde tråd. Charltte Berg & Blette Tft Side 1 af 14

2 Det nære sundhedsvæsen Organisering, ledelse g kmmunikatin Bligfrmer g målgrupper Fremtidens medarbejder Brgeren i centrum Rehabilitering Velfærdsteknlgi Frivillighed Demensmrådet Aktivitets- g samværstilbud 1. Rehabilitering Et af prjektets mål bliver at skabe rammer fr ældre g handicappede, hvr der er fkus på det gde i livet, g hvr træning g hverdagsrehabilitering vil få stadig større vægt. I Rebild Kmmune er hverdagsrehabilitering den grundlæggende metde. Udgangspunktet fr hverdagsrehabiliteringen er at bibehlde g frbedre brgerens funktinsevne g frebygge tab af samme fr på denne vis at sikre brgeren størst mulig livskvalitet. Fr at pnå dette mål er der fkus på at videreudvikle kulturændring hs sundhedspersnalet således, at der blandt andet tænkes langt mere i rehabiliterende frem fr kmpenserende hjælp. Delmål med fkus på: Rehabilitering implementeres bedre herunder hverdagsrehablitering. Den enkelte brger - brgeren i centrum. Eksempelvis rehabilitering sm frebyggelse af ensmhed g genptræning efter sygdmsfrløb. Charltte Berg & Blette Tft Side 2 af 14

3 Rehabilitering er en målrettet g tidsbestemt samarbejdsprces mellem en brger, pårørende g fagflk. Frmålet er at brgeren, sm har eller er i risik fr at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske g/eller sciale funktinsevne, pnår et selvstændigt g meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på brgerens hele livssituatin g beslutninger g består af en krdineret, sammenhængende g vidensbaseret indsats. Kilde: Marselisbrgcentret; Hvidbg m Rehabiliteringsbegrebet 2. Det nære sundhedsvæsen Et sundt liv begynder hs brgeren selv i brgerens dagligdag g nærmiljø, hvrfr Rebild Kmmune er det naturlige udgangspunkt fr det nære sundhedsvæsen. Rebild Kmmune har mulighed fr at levere sammenhængende tilbud på tværs af centrene g dermed sikre brgeren et så ptimalt tilbud sm muligt. Delmål med fkus på: Den ældre medicinske patient. Akut team Telemedicin Hjerneskade indsatser 3. Bligfrmer g målgrupper Fremtidens ældre- g handicapbliger skal imødekmme de mange frskelligartede ønsker g behv, sm fremtidens ældre g handicappede har g samtidig være faglige g øknmiske bæredygtige enheder. Bligen er et af de centrale elementer i tilværelsen fr alle brgere. Bligen er en væsentlig del af grundlaget fr den enkeltes livskvalitet, frihed, tryghed g trivsel uanset alder. Der er en faldende efterspørgsel efter plejebliger på ældrecentrene, hvilket resulterer i ledige bliger g deraf følgende kmmunal udgift til dækning af tabte lejeindtægter. Flere ældre ønsker at blive bende i egen blig trds funktinstab g behv fr mfattende pleje. Delmål med fkus på: Dækningsgradsanalyse g huslejelft. Sammenligning på ECO nøgletal. Samdrifts muligheder mellem ældre- g handicapmrådet. Business case/øknmisk analyse på driftsratinaler. Aflastningsbliger g placering Demensbliger. Utidssvarende bliger til handicappede i nuværende btilbud. 4. Velfærdsteknlgi Flere ældre, øgede frventninger til de ffentlige ydelser g den kmmende mangel på arbejdskraft gør det sandsynligt, at velfærdsteknlgi vil fylde mere i fremtidens senir- g handicapservice, end vi ser i dag. Herunder at velfærdsteknlgi anvendes til at vedligehlde g frbedre brgernes aktive deltagelse i eget liv men gså, at velfærdsteknlgi bliver en meningsfuld g integreret del af medarbejdernes arbejdsliv med henblik på at fremme et gdt arbejdsmiljø g en effektiv ressurceudnyttelse. Eksempelvis nytænkning g udvikling af kernepgaver sm initiativer til bedre medicinhåndtering eller til frebyggelse af indlæggelser. Delmål med fkus på Charltte Berg & Blette Tft Side 3 af 14

4 Dkumentatin. Frbedret arbejdsmiljø. Mere selvhjulpet hs brgerne. Opfyldelse af digitaliseringsstrategi. Optimering af arbejdsgange. Afklaring m finansiering af diverse hjælpemidler Business Case 5. Demensmrådet Antallet af brgere med demenssygdmme er i betydelig vækst g andelen af brgere med særlige behv i relatin til demenssygdm stiger. Demens ændrer ikke kun tilværelsen fr den demente selv, men påvirker i høj grad gså de pårørende. Det stiller stre krav til den hjælp g støtte, der skal tilbydes, hvrfr der med et tværfagligt krdineret samarbejde kan pnås en sammenhængende indsats. Delmål med fkus på: Brgeren Analyse af behv fr specialkmpetencer. Demensudredningsmdel. Organisering g samarbejde med centrene g handicapmrådet. Kmpetenceudvikling Undervisningstilbud. 6. Aktivitets- g samværstilbud Aktivitets- g samværstilbud skal danne rammen m meningsfyldte aktiviteter, scialt samvær, livskvalitet, mtinslignende tilbud samt frebygge g bryde mfattende islatin, ensmhed g stilstand. Det skal klarlægges, hvilke aktiviteter g tilbud der skal ligge i kmmunalt regi g hvilke, der kan varetages af frivillige. Delmål med fkus på: Etablering af eget dagtilbud på handicapmrådet Indhld til aktivitets- g samværstilbud IT Brgeren sm frivillig 7. Frivillighed Rebild Kmmune ønsker at øge samarbejdet mellem frivillige g fagpersner fr at styrke det aktive medbrgerskab, hvr det giver mening g glæde fr den enkelte at hjælpe g tage ansvar. Balancen mellem faglighed g frivilliges indsats skal sikres. Rebild Kmmunes frivilligplitik frventes gdkendt august Delmål med fkus på: Styrke brgernes livskvalitet. Udarbejdelse af frivillighedspjece. Identifikatin af pgaver. Styrkelse af frivillige Charltte Berg & Blette Tft Side 4 af 14

5 8. Fremtidens medarbejder Både i dag g i fremtiden skal der være fkus på, at medarbejderne kan håndtere de udfrdringer g de nye pgaver, der pstår sm følge af pgaveglidning fra regin til kmmune g de ønsker g krav, sm fremtidens brgere har. Delmål med fkus på: Afdækning af behv fr faglige kmpetencer. Sikring af ensretning i udførelse gennem brug af kliniske retningslinjer. Tydelige delegeringsbeskrivelser. Øknmiske g faglige tilsyn. Optimering af arbejdsgange. 9. Organisering, ledelse g kmmunikatin Ældre- g handicapmrådet er præget af stre frandringer g nye vilkår, sm medfører både udfrdringer g muligheder fr ledelsen både i frhld til brgerne g medarbejdere, sm ønsker synlig ledelse. Ledelsen skal mestre tillidsfulde g invlverende prcesser, så medarbejderne trives g føler sig inddragede g ansvarliggjrte. Samtidig er der brug fr ledere, der kan lede frandringsprcesser g skabe mening, mtivatin g tryghed i en hverdag, der hele tiden frandrer sig g stiller nye krav. Delmål med fkus på: Afdækning af ledelsesspænd. Frventning til pgaveløsning. Sikring ad faglighed g budgetverhldelse. Samarbejde mellem handicap g ældre. Afdækning af myndigheds- g administratinsmrådet g snitflader herunder afklaring mkring pgaver g kmpetencer. Synlig ledelse Udbytte Baggrund Prjektet Fremtidens senir- g handicapservice skal sikre, at der udarbejdes en strategiplan fr årene De grundlæggende udfrdringer indenfr ældremrådet handler m demgrafi både i relatin til antallet af ældre g i relatin til antallet af medarbejdere. Antallet af ældre i Rebild Kmmune vkser kraftigt i de kmmende 10 år ca. 27 % fr de årige g ca. 25 % fr de 80 årige. Charltte Berg & Blette Tft Side 5 af 14

6 Der er ansat 773 medarbejdere i Center Pleje g Omsrg pr. 1. februar I samme peride 10-årig frventes p til 22 % af de nuværende medarbejdere at frlade arbejdsmarkedet g gå på efterløn eller pensin. Derudver vil nye generatiner af ældre g handicappede stille andre krav til blig, kst, hverdagens aktiviteter g indhld. Samtidig ses der en stigning i verdragelse af pgaver fra regin til kmmune, hvr kmmunerne i stigende grad skal løse nye g mere kmplekse pleje- g behandlingspgaver. Der sker en markant mlægning fra statinær til ambulant behandling på sygehusene, hvilket betyder, at kmmunerne i større g større mfang skal løse sundhedspgaver. Alle aspekter der frdrer udarbejdelse af en samlet strategi fr Fremtidens senir- g handicapservice. Mål g udbytte Succeskriterier Ejerskab - Alle skal inddrages g tage ansvar. Løbende tilpasning g justering af prces g mål. Bygge på SMARTE mål. (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) Tidsrammen skal være kendt g verskuelig Resultatmål: Det endelige resultatmål i prjektet et er, at vi udarbejder en strategiplan fr årene I prcessen sættes der fkus på såvel ældre- sm handicapmrådet, sm kører i t parallelle spr. Hvert temamråde skal indehlde delmål g handlingsplan. Den verrdnede strategi- g handlingsplan bliver indsat i et årshjul gældende fr periden Beskrive de udfrdringer der skal mødes indenfr Fremtidens senir- g handicapservice Charltte Berg & Blette Tft Side 6 af 14

7 Beskrive værdier g principper, der skal kendetegne indsatsen indenfr Fremtidens senir- g handicap service. Knkretisering af muligheder g udfrdringer inden fr de ni indsatsmråder fr de kmmende års udviklingsindsats baseret på de venfr beskrevne frmål g delfrmål. Målsætninger fr Fremtidens ældre- g handcapservice inden fr de ni indsatsmråder. Når strategiplanen freligger udarbejdes Rebild Kmmunes Ældreplitik. Fkus på at skabe helhed i pgaveløsningen gså der, hvr pgaverne er kmplekse, g delt mellem flere mråder/samarbejdsflader. Styringen af prjektet Metde: Strategien skal udarbejdes sm en prces med inddragelse af medarbejdere, ledere, plitikere g øvrige interessenter g samarbejdspartnere, hvrved der bliver skabt et bredt fælles ejerskab. Strategien skal være levende, dvs der skal løbende udvikles g implementeres samtidig med, at der sættes mål fr fremtiden. Det er afgørende fr ejerskabet, at der høstes hurtige resultater g gevinster, hvrfr de enkelte prjekter skal have krte tidsrammer, hvrfr der tages udgangspunkt i prjektmetden Actin Learning Cnsulting, sm bygger på praksis udførelse af prjekter. På Kick Off dagen udarbejdes der en back lg med input til hvert enkelt prjekt under de venfr beskrevne indsatsmråder. Styregruppen pririterer efterfølgende de enkelte frslag til prjekter, g der arbejdes videre med de udvalgte prjekter i såkaldte sprints ver 2 4 uger, hvrefter prjektresultaterne er klar til levering. Charltte Berg & Blette Tft Side 7 af 14

8 Det er afgørende fr prjekterne at lederne er klar på deres pgaver g rller. De har en nøglepsitin i relatin til frmidling g prjektstyring. Derfr etableres der sideløbende med prjektet et lederudviklingsfrløb, hvr den enkelte leders rller tydeliggøres i relatin til prjektet g indsatserne ved brug af Leadership Pipeline. Organisering g bemanding Styregruppe: Chef fr Center Pleje g Omsrg (Frmand) Direktør med særligt ansvar fr bl.a. Pleje g Omsrg Frmand fr Sundhedsudvalget g repræsentant (2) Repræsentanter fra den udvidede ledergruppe Pleje g Omsrg (1) Repræsentant fra SektrMED Pleje g Omsrg (2) Repræsentant fra Ældreråd (1) Repræsentant fra Handicapråd (1) Prjektledere (2) Styregruppens rlle er at sikre de nødvendige ressurcer til prjektet samt træffe nødvendige beslutninger fr at sikre prjektets fremdrift g retning. Styregruppen bidrager med krdinering g frankring på tværs i rganisatinen. Prjektejeren er frmand fr styregruppen g fungerer sm prjektlederens primære sparringspartner, hvad angår de mange beslutninger i dagligdagen, sm kræver hurtigt svar. Prjektgruppe: Prjektejer Centerchef fr Pleje g Omsrg Prjektleder Knsulent fra Center Pleje g Omsrg Prjektleder Udviklingsknsulent Fællescenter HR g Udvikling I prjektgruppen indgår frmanden fr styregruppen, sm gså er prjektejeren. Prjektlederne har ansvar fr at sikre, at arbejdsgrupperne leverer det indenfr temamråderne aftalte g fungere sm bindeled mellem de respektive arbejdsgrupper, styregruppe g følgegruppe. Følgegrupper: en mulig sammensætning af deltagere Den udvidede ledergruppe i Center Pleje g Omsrg SektrMED Pleje g Omsrg Ældrerådet Handicaprådet Center Sundhed Center Arbejdsmarked Center Familie g handicap Charltte Berg & Blette Tft Side 8 af 14

9 Følgegrupperne består af en række væsentlige interessenter, hvis faglige kmpetencer g viden vil variere alt afhængig af, hvilken arbejdsgruppen den aktuelle følgegruppe er tilknyttet. På følgegruppernes møder vil freløbige arbejdsdkumenter blive drøftet med henblik på deltagernes tilkendegivelser m indhld g fremgangsmåde. Følgegrupperne bidrager via dialg med viden g faglig kvalitetssikring af prjektet. Følgegrupperne har ikke kmpetence til at træffe beslutninger m prjektet. Deres funktin er primært rådgivende set i frhld til styregruppen. Arbejdsgrupperne: Styregruppen vil efter Kick-ff seminaret d. 9. ktber 2013 nedsætte arbejdsgrupper svarende til de temamråder, der bliver besluttet. I arbejdsgrupperne vil indgå interessenter, ledere g medarbejdere med relevant, tværfaglig viden m ældre- g handicapmrådet. Repræsentanterne har viden m hver sit felt/specialemråde g kendskab til vilkår, behv, muligheder g lkale frhld. Samlet har arbejdsgruppen en viden, der dække temamrådet bredt. Arbejdsgrupperne skal udarbejde et plæg til strategi g handlingsplan inden fr de besluttede temamråde. Arbejdsgruppen indhenter nødvendige plysninger, sikre at specifikke ønsker g krav til den knkrete pgave bliver belyst g indgår i plægget. Arbejdsgrupperne skal løbende sende beskrivelser af indhld g frmål til de tilknyttede følgegrupper g til styregruppen. På Wrkshp i december 2013 skal arbejdsgruppernes plæg til strategi g handlingsplan præsenteres g drøftes inden plitisk behandling, høringsperide g endelig gdkendelse prim Ønsker arbejdsgruppen at inddrage arbejdsmråder, der ikke indgår i temamrådet, udfærdiger arbejdsgruppen en indstilling til styregruppen til gdkendelse. I hver arbejdsgruppen skal der være en tvhlder. Tvhlderen er bindeled mellem arbejdsgruppen, den tilknyttede følgegruppe g prjektgruppen. Det er tvhlderens ansvar, at arbejdsgruppen indkaldes rettidigt til møder, g at arbejdsgruppens pgaver frløber på en hensigtsmæssig måde. Tvhlderen er ansvarlig fr viderefrmidling af plægget til følge- g prjektgruppe. I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem styregruppe, prjektgruppe, arbejdsgrupper g de der tilknyttede følgegrupper: Charltte Berg & Blette Tft Side 9 af 14

10 Budget g finansiering I prjekt Fremtidens senir- g handicapservice er der afsat kr. Hertil skal lægges kr. til lederudvikling. Der er mange deltagere i prjektet. Herunder er et freløbigt bud på det frventede tidsfrbrug fr frskellige deltagergrupper. Byrådet Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Plitisk behandling (3 gange) Brgermøde ca. 2 timer Sundhedsudvalget Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Plitisk behandling (5 gange) Brgermøde ca. 2 timer Styregruppe 1 times styregruppemøde 1 gang hver måned frud fr SU-møder + mødefrberedelse Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Brgermøde ca. 2 timer Følgegruppe Wrkshp 1 dag 2-4 følgegruppemøder af max 2 timers varighed + mødefrberedelse Brgermøde ca. 2 timer Prjektgruppe Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) 1½ times prjektgruppemøder hver 14. dag i prjektperiden + mødefrberedelse Gennemsnitligt 2 timer pr. uge til prjektaktiviteter herudver Brgermøde ca. 2 timer Lkale arbejdsgrupper Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Brgermøde ca. 2 timer Gennemsnitlig arbejdstid afhænger af arbejdsgruppernes pgave g dennes mfang. Aktivitets g tidsplan Tidsramme: Tids- g prcesplan gdkendt af byrådet d. 30. maj 2013 Prjektet løber frem til april Strategiplan fr årene Kick-ff dag 9. ktber m eftermiddagen, hvr de enkelte indsatsmråder i kmmissriet drøftes ligesm det er ønsket, at der sker en yderligere idégenerering. Fase 1: Prjektfrberedelse: (Maj ktber 2013) Seminar Input til kmmissrium: Den udvidede ledergruppe i CPO. Wrkshp Input til kmmissrium: TR/AMR Temamøde - Input til kmmissrium: Plitikere, Ældreråd, Handicapråd, brgere, medarbejdere g ledere. Udarbejde udkast til kmmissrium Plitisk behandling af kmmissrium Indstilling til høring. Høring af kmmissrium fr Fremtidens senir- g handicapservice Charltte Berg & Blette Tft Side 10 af 14

11 Plitisk behandling g vedtagelse af kmmissrium Kick-ff seminar Input til strategi g handlingsplan. Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper Udarbejde kmmunikatinsstrategi Fase 2: Freløbig plæg til strategi: (Oktber 2013 marts 2014) Udkast til strategi g handlingsplan udarbejdes i de respektive arbejdsgrupper. Analyse af frhld inden fr ældre g handicapmrådet. Planlægge g frberede wrkshp Gennemføre wrkshps Plitisk behandling af udkast til strategi g handlingsplan indstilling til høring. Høring: Strategi g handlingsplan herunder brgermøde. Plitisk vedtagelse af strategi g handlingsplan. Fase 3: Dialgprcesser g handleplaner: Videndeling m strategi g handlingsplan g udarbejdelse af årshjul. Udarbejdelse af Rebild Kmmunes Ældreplitik Evaluering af prjektet/prcessen. Implementering Implementering: Arbejdsgrupperne pstiller mål g handlingsplaner herunder hvrdan indsatsen sikres implementeret. Sammenhænge g grænseflader Udarbejdelse af strategien skal derudver ske inden fr følgende rammer: Demensplitikken. Frivilligplitikken. Mad- g måltidsplitikken fr ældrecentrene. Sundhedsplitikken. Kvalitetsstandarder på mrådet. Den fremtidige indsats skal bygge videre på de erfaringer Rebild Kmmune har gjrt sig med en rehabiliterende indsats verfr ældre med henblik på en frtsat udvikling heraf, Arbejdet inspireres af: KL s ældreplitiske udspil Nye ældre, nye muligheder fra 2010 Ældrekmmissinens 43 anbefalinger til, hvrdan man kan styrke ældreplejehjemsbeberes livskvalitet g selvbestemmelse på plejehjem, februar Charltte Berg & Blette Tft Side 11 af 14

12 KL s Principper fr samarbejde mellem parter på det ffentlige arbejdsmarked mmdernisering fra juni Rapprt fra Hjemmehjælpskmmissinen Fremtidens hjemmehjælp ældres ressurcer i centrum fr en sammenhængende indsats fra juli Charter fr samspil mellem det frivillige Danmark/Freningsdanmark g det ffentlige fra juli Kmmunikatin Kmmunikatinsplanen mfatter følgende elementer: En site på hjemmesiden, hvr der løbende infrmeres m arbejdet undervejs i prcessen. Pressemeddelelser. Nyhedsbrev en gang pr. månedl til medarbejdere. Nyhedspdatering på en gang månedligt m prcessen g fremadrettet gså input fra de enkelte prjekter g arbejdsgrupper. Offentlige brgermøder. Høringsprtal Evaluering Evalueringen kører i 2 spr: 1. En løbende g afsluttende prcesevaluering, sm fungerer sm internt redskab til refleksin i frhld til egen praksis g læring til kmmende prjekter. 2. En effektevaluering, der skal dkumentere effekter herunder cst-benefit, sm følge af Fremtidens senir- g handicapservice. Effektevalueringen baseres på øknmiske data/statistik hentet før, under g efter prjektet. Der udarbejdes en midtvejsevaluering i 2016 g en evaluering i Prcesevaluering i 2 faser: Der fretages en løbende refleksin/evaluering de sidste 10 min.af hvert møde i arbejdsgrupperne g på Kick-ff seminaret 9. ktber Hvad har fungeret rigtig gdt i dag? Hvrdan kan vi bruge denne læring til at gøre næste møde bedre? Er der nget vi skal være pmærksmme på at gøre endnu bedre til næste møde? Den afsluttende prcesevaluering - sm finder sted prim januar 2014 baseres på fkusgruppeinterview. Her inviteres repræsentanter fra hver af de lkale arbejdsgrupper g repræsentanter fra styregruppen. Hvert fkusgruppeinterview tager ca. 1½ time g gennemføres sm åbne, løst strukturerede interviews på baggrund af en vejledende spørgeguide. Den tager udgangspunkt i hvrdan rganiseringen har været, hvilke udfrdringer der er relateret til de enkelte prjekter, samt hvilke psitive erfaringer prjekterne har pnået ind til videre. Efter interviewet får deltagerne tilsendt et referat, g har mulighed fr at kmmentere det. Herefter laves en fælles sammenfatning af frdele, pmærksmhedspunkter g anbefalinger fra såvel den løbende sm afsluttende evaluering. Charltte Berg & Blette Tft Side 12 af 14

13 Løbende evaluering efter kick - ff g møder. 2 fkusgruppeinterview med repræsentanter fra hver nedsat tema- g styregruppe. Spørgeskema til medarbejdere i Center Pleje g Omsrg Okt. - Dec. Januar Oktber Januar Januar Indhente øknmiske data/statistik Midtvejsevaluering Indhente øknmiske data/statistik Evaluering Indhente øknmiske data/statistik Charltte Berg & Blette Tft Side 13 af 14

14 Bilag Spørgeguide til brug ved fkusgruppeinterview (vejledende) 1) Har prjektet været planlagt g frberedt gdt nk? a. Hvad har fungeret gdt? b. Hvad kunne have været bedre? 2) Har gennemførelsen af prjektet været afviklet på en hensigtsmæssig måde? a. Har styregruppen været rigtigt sammensat? b. Har styringen af prjektet fungeret tilfredsstillende? c. Har kmmunikatinen mellem parterne været klar g tilstrækkelig? d. Har det daglige samarbejde mellem parterne fungeret? e. Har parterne løbende infrmeret m udfrdringer g prblemstillinger, der er pstået undervejs f. Har parterne løbende fulgt p på udfrdringer g prblemstillinger, der er pstået undervejs? g. Har styregruppen frmået at skabe en fælles frståelse af prjektet g af de prblemstillinger, der er pstået undervejs? 3) Har prjektet leveret tilfredsstillende resultater? 4) Hvilke læringsperspektiver kan drages af prjektet ift. tilsvarende prjekter fremadrettet? Charltte Berg & Blette Tft Side 14 af 14

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere