Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice"

Transkript

1 Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: P Dat: Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen P Versin 3: Prjektaftale efter høring Center/afdeling Relatin til andre prjekter Center Pleje g Omsrg Tele Care Nrd. Pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade. Demensudredningsmdellen Tidsramme Udarbejdet af Charltte Berg g Blette Tft Dat 28. august 2013 Status Gdkendt af BY den Frmål g beskrivelse Frmålet med prjektet er en faglig g øknmisk bæredygtig ældre- g handicapservice, hvr rammerne fr ældre g handicappede skabes med fkus på det gde i livet, g hvr træning g hverdagsrehabilitering vil få stadig større vægt. Det grundlæggende afsæt fr arbejdet er tanken m at løfte brgeren g hjælpe den enkelte til at kunne klare sig selv så vidt, det er muligt med udgangspunkt i brgerens individuelle behv g ressurcer. Der er med den udvidede ledergruppe i Center Pleje g Omsrg, repræsentanter fr medarbejderne, plitikere, Ældreråd, Handicapråd g øvrige interesserede brgeres ideer sat fkus på 9 centrale temamråder med brgeren i centrum g, hvr rehablitering udgør den røde tråd. Charltte Berg & Blette Tft Side 1 af 14

2 Det nære sundhedsvæsen Organisering, ledelse g kmmunikatin Bligfrmer g målgrupper Fremtidens medarbejder Brgeren i centrum Rehabilitering Velfærdsteknlgi Frivillighed Demensmrådet Aktivitets- g samværstilbud 1. Rehabilitering Et af prjektets mål bliver at skabe rammer fr ældre g handicappede, hvr der er fkus på det gde i livet, g hvr træning g hverdagsrehabilitering vil få stadig større vægt. I Rebild Kmmune er hverdagsrehabilitering den grundlæggende metde. Udgangspunktet fr hverdagsrehabiliteringen er at bibehlde g frbedre brgerens funktinsevne g frebygge tab af samme fr på denne vis at sikre brgeren størst mulig livskvalitet. Fr at pnå dette mål er der fkus på at videreudvikle kulturændring hs sundhedspersnalet således, at der blandt andet tænkes langt mere i rehabiliterende frem fr kmpenserende hjælp. Delmål med fkus på: Rehabilitering implementeres bedre herunder hverdagsrehablitering. Den enkelte brger - brgeren i centrum. Eksempelvis rehabilitering sm frebyggelse af ensmhed g genptræning efter sygdmsfrløb. Charltte Berg & Blette Tft Side 2 af 14

3 Rehabilitering er en målrettet g tidsbestemt samarbejdsprces mellem en brger, pårørende g fagflk. Frmålet er at brgeren, sm har eller er i risik fr at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske g/eller sciale funktinsevne, pnår et selvstændigt g meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på brgerens hele livssituatin g beslutninger g består af en krdineret, sammenhængende g vidensbaseret indsats. Kilde: Marselisbrgcentret; Hvidbg m Rehabiliteringsbegrebet 2. Det nære sundhedsvæsen Et sundt liv begynder hs brgeren selv i brgerens dagligdag g nærmiljø, hvrfr Rebild Kmmune er det naturlige udgangspunkt fr det nære sundhedsvæsen. Rebild Kmmune har mulighed fr at levere sammenhængende tilbud på tværs af centrene g dermed sikre brgeren et så ptimalt tilbud sm muligt. Delmål med fkus på: Den ældre medicinske patient. Akut team Telemedicin Hjerneskade indsatser 3. Bligfrmer g målgrupper Fremtidens ældre- g handicapbliger skal imødekmme de mange frskelligartede ønsker g behv, sm fremtidens ældre g handicappede har g samtidig være faglige g øknmiske bæredygtige enheder. Bligen er et af de centrale elementer i tilværelsen fr alle brgere. Bligen er en væsentlig del af grundlaget fr den enkeltes livskvalitet, frihed, tryghed g trivsel uanset alder. Der er en faldende efterspørgsel efter plejebliger på ældrecentrene, hvilket resulterer i ledige bliger g deraf følgende kmmunal udgift til dækning af tabte lejeindtægter. Flere ældre ønsker at blive bende i egen blig trds funktinstab g behv fr mfattende pleje. Delmål med fkus på: Dækningsgradsanalyse g huslejelft. Sammenligning på ECO nøgletal. Samdrifts muligheder mellem ældre- g handicapmrådet. Business case/øknmisk analyse på driftsratinaler. Aflastningsbliger g placering Demensbliger. Utidssvarende bliger til handicappede i nuværende btilbud. 4. Velfærdsteknlgi Flere ældre, øgede frventninger til de ffentlige ydelser g den kmmende mangel på arbejdskraft gør det sandsynligt, at velfærdsteknlgi vil fylde mere i fremtidens senir- g handicapservice, end vi ser i dag. Herunder at velfærdsteknlgi anvendes til at vedligehlde g frbedre brgernes aktive deltagelse i eget liv men gså, at velfærdsteknlgi bliver en meningsfuld g integreret del af medarbejdernes arbejdsliv med henblik på at fremme et gdt arbejdsmiljø g en effektiv ressurceudnyttelse. Eksempelvis nytænkning g udvikling af kernepgaver sm initiativer til bedre medicinhåndtering eller til frebyggelse af indlæggelser. Delmål med fkus på Charltte Berg & Blette Tft Side 3 af 14

4 Dkumentatin. Frbedret arbejdsmiljø. Mere selvhjulpet hs brgerne. Opfyldelse af digitaliseringsstrategi. Optimering af arbejdsgange. Afklaring m finansiering af diverse hjælpemidler Business Case 5. Demensmrådet Antallet af brgere med demenssygdmme er i betydelig vækst g andelen af brgere med særlige behv i relatin til demenssygdm stiger. Demens ændrer ikke kun tilværelsen fr den demente selv, men påvirker i høj grad gså de pårørende. Det stiller stre krav til den hjælp g støtte, der skal tilbydes, hvrfr der med et tværfagligt krdineret samarbejde kan pnås en sammenhængende indsats. Delmål med fkus på: Brgeren Analyse af behv fr specialkmpetencer. Demensudredningsmdel. Organisering g samarbejde med centrene g handicapmrådet. Kmpetenceudvikling Undervisningstilbud. 6. Aktivitets- g samværstilbud Aktivitets- g samværstilbud skal danne rammen m meningsfyldte aktiviteter, scialt samvær, livskvalitet, mtinslignende tilbud samt frebygge g bryde mfattende islatin, ensmhed g stilstand. Det skal klarlægges, hvilke aktiviteter g tilbud der skal ligge i kmmunalt regi g hvilke, der kan varetages af frivillige. Delmål med fkus på: Etablering af eget dagtilbud på handicapmrådet Indhld til aktivitets- g samværstilbud IT Brgeren sm frivillig 7. Frivillighed Rebild Kmmune ønsker at øge samarbejdet mellem frivillige g fagpersner fr at styrke det aktive medbrgerskab, hvr det giver mening g glæde fr den enkelte at hjælpe g tage ansvar. Balancen mellem faglighed g frivilliges indsats skal sikres. Rebild Kmmunes frivilligplitik frventes gdkendt august Delmål med fkus på: Styrke brgernes livskvalitet. Udarbejdelse af frivillighedspjece. Identifikatin af pgaver. Styrkelse af frivillige Charltte Berg & Blette Tft Side 4 af 14

5 8. Fremtidens medarbejder Både i dag g i fremtiden skal der være fkus på, at medarbejderne kan håndtere de udfrdringer g de nye pgaver, der pstår sm følge af pgaveglidning fra regin til kmmune g de ønsker g krav, sm fremtidens brgere har. Delmål med fkus på: Afdækning af behv fr faglige kmpetencer. Sikring af ensretning i udførelse gennem brug af kliniske retningslinjer. Tydelige delegeringsbeskrivelser. Øknmiske g faglige tilsyn. Optimering af arbejdsgange. 9. Organisering, ledelse g kmmunikatin Ældre- g handicapmrådet er præget af stre frandringer g nye vilkår, sm medfører både udfrdringer g muligheder fr ledelsen både i frhld til brgerne g medarbejdere, sm ønsker synlig ledelse. Ledelsen skal mestre tillidsfulde g invlverende prcesser, så medarbejderne trives g føler sig inddragede g ansvarliggjrte. Samtidig er der brug fr ledere, der kan lede frandringsprcesser g skabe mening, mtivatin g tryghed i en hverdag, der hele tiden frandrer sig g stiller nye krav. Delmål med fkus på: Afdækning af ledelsesspænd. Frventning til pgaveløsning. Sikring ad faglighed g budgetverhldelse. Samarbejde mellem handicap g ældre. Afdækning af myndigheds- g administratinsmrådet g snitflader herunder afklaring mkring pgaver g kmpetencer. Synlig ledelse Udbytte Baggrund Prjektet Fremtidens senir- g handicapservice skal sikre, at der udarbejdes en strategiplan fr årene De grundlæggende udfrdringer indenfr ældremrådet handler m demgrafi både i relatin til antallet af ældre g i relatin til antallet af medarbejdere. Antallet af ældre i Rebild Kmmune vkser kraftigt i de kmmende 10 år ca. 27 % fr de årige g ca. 25 % fr de 80 årige. Charltte Berg & Blette Tft Side 5 af 14

6 Der er ansat 773 medarbejdere i Center Pleje g Omsrg pr. 1. februar I samme peride 10-årig frventes p til 22 % af de nuværende medarbejdere at frlade arbejdsmarkedet g gå på efterløn eller pensin. Derudver vil nye generatiner af ældre g handicappede stille andre krav til blig, kst, hverdagens aktiviteter g indhld. Samtidig ses der en stigning i verdragelse af pgaver fra regin til kmmune, hvr kmmunerne i stigende grad skal løse nye g mere kmplekse pleje- g behandlingspgaver. Der sker en markant mlægning fra statinær til ambulant behandling på sygehusene, hvilket betyder, at kmmunerne i større g større mfang skal løse sundhedspgaver. Alle aspekter der frdrer udarbejdelse af en samlet strategi fr Fremtidens senir- g handicapservice. Mål g udbytte Succeskriterier Ejerskab - Alle skal inddrages g tage ansvar. Løbende tilpasning g justering af prces g mål. Bygge på SMARTE mål. (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) Tidsrammen skal være kendt g verskuelig Resultatmål: Det endelige resultatmål i prjektet et er, at vi udarbejder en strategiplan fr årene I prcessen sættes der fkus på såvel ældre- sm handicapmrådet, sm kører i t parallelle spr. Hvert temamråde skal indehlde delmål g handlingsplan. Den verrdnede strategi- g handlingsplan bliver indsat i et årshjul gældende fr periden Beskrive de udfrdringer der skal mødes indenfr Fremtidens senir- g handicapservice Charltte Berg & Blette Tft Side 6 af 14

7 Beskrive værdier g principper, der skal kendetegne indsatsen indenfr Fremtidens senir- g handicap service. Knkretisering af muligheder g udfrdringer inden fr de ni indsatsmråder fr de kmmende års udviklingsindsats baseret på de venfr beskrevne frmål g delfrmål. Målsætninger fr Fremtidens ældre- g handcapservice inden fr de ni indsatsmråder. Når strategiplanen freligger udarbejdes Rebild Kmmunes Ældreplitik. Fkus på at skabe helhed i pgaveløsningen gså der, hvr pgaverne er kmplekse, g delt mellem flere mråder/samarbejdsflader. Styringen af prjektet Metde: Strategien skal udarbejdes sm en prces med inddragelse af medarbejdere, ledere, plitikere g øvrige interessenter g samarbejdspartnere, hvrved der bliver skabt et bredt fælles ejerskab. Strategien skal være levende, dvs der skal løbende udvikles g implementeres samtidig med, at der sættes mål fr fremtiden. Det er afgørende fr ejerskabet, at der høstes hurtige resultater g gevinster, hvrfr de enkelte prjekter skal have krte tidsrammer, hvrfr der tages udgangspunkt i prjektmetden Actin Learning Cnsulting, sm bygger på praksis udførelse af prjekter. På Kick Off dagen udarbejdes der en back lg med input til hvert enkelt prjekt under de venfr beskrevne indsatsmråder. Styregruppen pririterer efterfølgende de enkelte frslag til prjekter, g der arbejdes videre med de udvalgte prjekter i såkaldte sprints ver 2 4 uger, hvrefter prjektresultaterne er klar til levering. Charltte Berg & Blette Tft Side 7 af 14

8 Det er afgørende fr prjekterne at lederne er klar på deres pgaver g rller. De har en nøglepsitin i relatin til frmidling g prjektstyring. Derfr etableres der sideløbende med prjektet et lederudviklingsfrløb, hvr den enkelte leders rller tydeliggøres i relatin til prjektet g indsatserne ved brug af Leadership Pipeline. Organisering g bemanding Styregruppe: Chef fr Center Pleje g Omsrg (Frmand) Direktør med særligt ansvar fr bl.a. Pleje g Omsrg Frmand fr Sundhedsudvalget g repræsentant (2) Repræsentanter fra den udvidede ledergruppe Pleje g Omsrg (1) Repræsentant fra SektrMED Pleje g Omsrg (2) Repræsentant fra Ældreråd (1) Repræsentant fra Handicapråd (1) Prjektledere (2) Styregruppens rlle er at sikre de nødvendige ressurcer til prjektet samt træffe nødvendige beslutninger fr at sikre prjektets fremdrift g retning. Styregruppen bidrager med krdinering g frankring på tværs i rganisatinen. Prjektejeren er frmand fr styregruppen g fungerer sm prjektlederens primære sparringspartner, hvad angår de mange beslutninger i dagligdagen, sm kræver hurtigt svar. Prjektgruppe: Prjektejer Centerchef fr Pleje g Omsrg Prjektleder Knsulent fra Center Pleje g Omsrg Prjektleder Udviklingsknsulent Fællescenter HR g Udvikling I prjektgruppen indgår frmanden fr styregruppen, sm gså er prjektejeren. Prjektlederne har ansvar fr at sikre, at arbejdsgrupperne leverer det indenfr temamråderne aftalte g fungere sm bindeled mellem de respektive arbejdsgrupper, styregruppe g følgegruppe. Følgegrupper: en mulig sammensætning af deltagere Den udvidede ledergruppe i Center Pleje g Omsrg SektrMED Pleje g Omsrg Ældrerådet Handicaprådet Center Sundhed Center Arbejdsmarked Center Familie g handicap Charltte Berg & Blette Tft Side 8 af 14

9 Følgegrupperne består af en række væsentlige interessenter, hvis faglige kmpetencer g viden vil variere alt afhængig af, hvilken arbejdsgruppen den aktuelle følgegruppe er tilknyttet. På følgegruppernes møder vil freløbige arbejdsdkumenter blive drøftet med henblik på deltagernes tilkendegivelser m indhld g fremgangsmåde. Følgegrupperne bidrager via dialg med viden g faglig kvalitetssikring af prjektet. Følgegrupperne har ikke kmpetence til at træffe beslutninger m prjektet. Deres funktin er primært rådgivende set i frhld til styregruppen. Arbejdsgrupperne: Styregruppen vil efter Kick-ff seminaret d. 9. ktber 2013 nedsætte arbejdsgrupper svarende til de temamråder, der bliver besluttet. I arbejdsgrupperne vil indgå interessenter, ledere g medarbejdere med relevant, tværfaglig viden m ældre- g handicapmrådet. Repræsentanterne har viden m hver sit felt/specialemråde g kendskab til vilkår, behv, muligheder g lkale frhld. Samlet har arbejdsgruppen en viden, der dække temamrådet bredt. Arbejdsgrupperne skal udarbejde et plæg til strategi g handlingsplan inden fr de besluttede temamråde. Arbejdsgruppen indhenter nødvendige plysninger, sikre at specifikke ønsker g krav til den knkrete pgave bliver belyst g indgår i plægget. Arbejdsgrupperne skal løbende sende beskrivelser af indhld g frmål til de tilknyttede følgegrupper g til styregruppen. På Wrkshp i december 2013 skal arbejdsgruppernes plæg til strategi g handlingsplan præsenteres g drøftes inden plitisk behandling, høringsperide g endelig gdkendelse prim Ønsker arbejdsgruppen at inddrage arbejdsmråder, der ikke indgår i temamrådet, udfærdiger arbejdsgruppen en indstilling til styregruppen til gdkendelse. I hver arbejdsgruppen skal der være en tvhlder. Tvhlderen er bindeled mellem arbejdsgruppen, den tilknyttede følgegruppe g prjektgruppen. Det er tvhlderens ansvar, at arbejdsgruppen indkaldes rettidigt til møder, g at arbejdsgruppens pgaver frløber på en hensigtsmæssig måde. Tvhlderen er ansvarlig fr viderefrmidling af plægget til følge- g prjektgruppe. I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem styregruppe, prjektgruppe, arbejdsgrupper g de der tilknyttede følgegrupper: Charltte Berg & Blette Tft Side 9 af 14

10 Budget g finansiering I prjekt Fremtidens senir- g handicapservice er der afsat kr. Hertil skal lægges kr. til lederudvikling. Der er mange deltagere i prjektet. Herunder er et freløbigt bud på det frventede tidsfrbrug fr frskellige deltagergrupper. Byrådet Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Plitisk behandling (3 gange) Brgermøde ca. 2 timer Sundhedsudvalget Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Plitisk behandling (5 gange) Brgermøde ca. 2 timer Styregruppe 1 times styregruppemøde 1 gang hver måned frud fr SU-møder + mødefrberedelse Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Brgermøde ca. 2 timer Følgegruppe Wrkshp 1 dag 2-4 følgegruppemøder af max 2 timers varighed + mødefrberedelse Brgermøde ca. 2 timer Prjektgruppe Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) 1½ times prjektgruppemøder hver 14. dag i prjektperiden + mødefrberedelse Gennemsnitligt 2 timer pr. uge til prjektaktiviteter herudver Brgermøde ca. 2 timer Lkale arbejdsgrupper Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Brgermøde ca. 2 timer Gennemsnitlig arbejdstid afhænger af arbejdsgruppernes pgave g dennes mfang. Aktivitets g tidsplan Tidsramme: Tids- g prcesplan gdkendt af byrådet d. 30. maj 2013 Prjektet løber frem til april Strategiplan fr årene Kick-ff dag 9. ktber m eftermiddagen, hvr de enkelte indsatsmråder i kmmissriet drøftes ligesm det er ønsket, at der sker en yderligere idégenerering. Fase 1: Prjektfrberedelse: (Maj ktber 2013) Seminar Input til kmmissrium: Den udvidede ledergruppe i CPO. Wrkshp Input til kmmissrium: TR/AMR Temamøde - Input til kmmissrium: Plitikere, Ældreråd, Handicapråd, brgere, medarbejdere g ledere. Udarbejde udkast til kmmissrium Plitisk behandling af kmmissrium Indstilling til høring. Høring af kmmissrium fr Fremtidens senir- g handicapservice Charltte Berg & Blette Tft Side 10 af 14

11 Plitisk behandling g vedtagelse af kmmissrium Kick-ff seminar Input til strategi g handlingsplan. Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper Udarbejde kmmunikatinsstrategi Fase 2: Freløbig plæg til strategi: (Oktber 2013 marts 2014) Udkast til strategi g handlingsplan udarbejdes i de respektive arbejdsgrupper. Analyse af frhld inden fr ældre g handicapmrådet. Planlægge g frberede wrkshp Gennemføre wrkshps Plitisk behandling af udkast til strategi g handlingsplan indstilling til høring. Høring: Strategi g handlingsplan herunder brgermøde. Plitisk vedtagelse af strategi g handlingsplan. Fase 3: Dialgprcesser g handleplaner: Videndeling m strategi g handlingsplan g udarbejdelse af årshjul. Udarbejdelse af Rebild Kmmunes Ældreplitik Evaluering af prjektet/prcessen. Implementering Implementering: Arbejdsgrupperne pstiller mål g handlingsplaner herunder hvrdan indsatsen sikres implementeret. Sammenhænge g grænseflader Udarbejdelse af strategien skal derudver ske inden fr følgende rammer: Demensplitikken. Frivilligplitikken. Mad- g måltidsplitikken fr ældrecentrene. Sundhedsplitikken. Kvalitetsstandarder på mrådet. Den fremtidige indsats skal bygge videre på de erfaringer Rebild Kmmune har gjrt sig med en rehabiliterende indsats verfr ældre med henblik på en frtsat udvikling heraf, Arbejdet inspireres af: KL s ældreplitiske udspil Nye ældre, nye muligheder fra 2010 Ældrekmmissinens 43 anbefalinger til, hvrdan man kan styrke ældreplejehjemsbeberes livskvalitet g selvbestemmelse på plejehjem, februar Charltte Berg & Blette Tft Side 11 af 14

12 KL s Principper fr samarbejde mellem parter på det ffentlige arbejdsmarked mmdernisering fra juni Rapprt fra Hjemmehjælpskmmissinen Fremtidens hjemmehjælp ældres ressurcer i centrum fr en sammenhængende indsats fra juli Charter fr samspil mellem det frivillige Danmark/Freningsdanmark g det ffentlige fra juli Kmmunikatin Kmmunikatinsplanen mfatter følgende elementer: En site på hjemmesiden, hvr der løbende infrmeres m arbejdet undervejs i prcessen. Pressemeddelelser. Nyhedsbrev en gang pr. månedl til medarbejdere. Nyhedspdatering på en gang månedligt m prcessen g fremadrettet gså input fra de enkelte prjekter g arbejdsgrupper. Offentlige brgermøder. Høringsprtal Evaluering Evalueringen kører i 2 spr: 1. En løbende g afsluttende prcesevaluering, sm fungerer sm internt redskab til refleksin i frhld til egen praksis g læring til kmmende prjekter. 2. En effektevaluering, der skal dkumentere effekter herunder cst-benefit, sm følge af Fremtidens senir- g handicapservice. Effektevalueringen baseres på øknmiske data/statistik hentet før, under g efter prjektet. Der udarbejdes en midtvejsevaluering i 2016 g en evaluering i Prcesevaluering i 2 faser: Der fretages en løbende refleksin/evaluering de sidste 10 min.af hvert møde i arbejdsgrupperne g på Kick-ff seminaret 9. ktber Hvad har fungeret rigtig gdt i dag? Hvrdan kan vi bruge denne læring til at gøre næste møde bedre? Er der nget vi skal være pmærksmme på at gøre endnu bedre til næste møde? Den afsluttende prcesevaluering - sm finder sted prim januar 2014 baseres på fkusgruppeinterview. Her inviteres repræsentanter fra hver af de lkale arbejdsgrupper g repræsentanter fra styregruppen. Hvert fkusgruppeinterview tager ca. 1½ time g gennemføres sm åbne, løst strukturerede interviews på baggrund af en vejledende spørgeguide. Den tager udgangspunkt i hvrdan rganiseringen har været, hvilke udfrdringer der er relateret til de enkelte prjekter, samt hvilke psitive erfaringer prjekterne har pnået ind til videre. Efter interviewet får deltagerne tilsendt et referat, g har mulighed fr at kmmentere det. Herefter laves en fælles sammenfatning af frdele, pmærksmhedspunkter g anbefalinger fra såvel den løbende sm afsluttende evaluering. Charltte Berg & Blette Tft Side 12 af 14

13 Løbende evaluering efter kick - ff g møder. 2 fkusgruppeinterview med repræsentanter fra hver nedsat tema- g styregruppe. Spørgeskema til medarbejdere i Center Pleje g Omsrg Okt. - Dec. Januar Oktber Januar Januar Indhente øknmiske data/statistik Midtvejsevaluering Indhente øknmiske data/statistik Evaluering Indhente øknmiske data/statistik Charltte Berg & Blette Tft Side 13 af 14

14 Bilag Spørgeguide til brug ved fkusgruppeinterview (vejledende) 1) Har prjektet været planlagt g frberedt gdt nk? a. Hvad har fungeret gdt? b. Hvad kunne have været bedre? 2) Har gennemførelsen af prjektet været afviklet på en hensigtsmæssig måde? a. Har styregruppen været rigtigt sammensat? b. Har styringen af prjektet fungeret tilfredsstillende? c. Har kmmunikatinen mellem parterne været klar g tilstrækkelig? d. Har det daglige samarbejde mellem parterne fungeret? e. Har parterne løbende infrmeret m udfrdringer g prblemstillinger, der er pstået undervejs f. Har parterne løbende fulgt p på udfrdringer g prblemstillinger, der er pstået undervejs? g. Har styregruppen frmået at skabe en fælles frståelse af prjektet g af de prblemstillinger, der er pstået undervejs? 3) Har prjektet leveret tilfredsstillende resultater? 4) Hvilke læringsperspektiver kan drages af prjektet ift. tilsvarende prjekter fremadrettet? Charltte Berg & Blette Tft Side 14 af 14

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere