Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice"

Transkript

1 Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: P Dat: Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen P Versin 3: Prjektaftale efter høring Center/afdeling Relatin til andre prjekter Center Pleje g Omsrg Tele Care Nrd. Pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade. Demensudredningsmdellen Tidsramme Udarbejdet af Charltte Berg g Blette Tft Dat 28. august 2013 Status Gdkendt af BY den Frmål g beskrivelse Frmålet med prjektet er en faglig g øknmisk bæredygtig ældre- g handicapservice, hvr rammerne fr ældre g handicappede skabes med fkus på det gde i livet, g hvr træning g hverdagsrehabilitering vil få stadig større vægt. Det grundlæggende afsæt fr arbejdet er tanken m at løfte brgeren g hjælpe den enkelte til at kunne klare sig selv så vidt, det er muligt med udgangspunkt i brgerens individuelle behv g ressurcer. Der er med den udvidede ledergruppe i Center Pleje g Omsrg, repræsentanter fr medarbejderne, plitikere, Ældreråd, Handicapråd g øvrige interesserede brgeres ideer sat fkus på 9 centrale temamråder med brgeren i centrum g, hvr rehablitering udgør den røde tråd. Charltte Berg & Blette Tft Side 1 af 14

2 Det nære sundhedsvæsen Organisering, ledelse g kmmunikatin Bligfrmer g målgrupper Fremtidens medarbejder Brgeren i centrum Rehabilitering Velfærdsteknlgi Frivillighed Demensmrådet Aktivitets- g samværstilbud 1. Rehabilitering Et af prjektets mål bliver at skabe rammer fr ældre g handicappede, hvr der er fkus på det gde i livet, g hvr træning g hverdagsrehabilitering vil få stadig større vægt. I Rebild Kmmune er hverdagsrehabilitering den grundlæggende metde. Udgangspunktet fr hverdagsrehabiliteringen er at bibehlde g frbedre brgerens funktinsevne g frebygge tab af samme fr på denne vis at sikre brgeren størst mulig livskvalitet. Fr at pnå dette mål er der fkus på at videreudvikle kulturændring hs sundhedspersnalet således, at der blandt andet tænkes langt mere i rehabiliterende frem fr kmpenserende hjælp. Delmål med fkus på: Rehabilitering implementeres bedre herunder hverdagsrehablitering. Den enkelte brger - brgeren i centrum. Eksempelvis rehabilitering sm frebyggelse af ensmhed g genptræning efter sygdmsfrløb. Charltte Berg & Blette Tft Side 2 af 14

3 Rehabilitering er en målrettet g tidsbestemt samarbejdsprces mellem en brger, pårørende g fagflk. Frmålet er at brgeren, sm har eller er i risik fr at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske g/eller sciale funktinsevne, pnår et selvstændigt g meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på brgerens hele livssituatin g beslutninger g består af en krdineret, sammenhængende g vidensbaseret indsats. Kilde: Marselisbrgcentret; Hvidbg m Rehabiliteringsbegrebet 2. Det nære sundhedsvæsen Et sundt liv begynder hs brgeren selv i brgerens dagligdag g nærmiljø, hvrfr Rebild Kmmune er det naturlige udgangspunkt fr det nære sundhedsvæsen. Rebild Kmmune har mulighed fr at levere sammenhængende tilbud på tværs af centrene g dermed sikre brgeren et så ptimalt tilbud sm muligt. Delmål med fkus på: Den ældre medicinske patient. Akut team Telemedicin Hjerneskade indsatser 3. Bligfrmer g målgrupper Fremtidens ældre- g handicapbliger skal imødekmme de mange frskelligartede ønsker g behv, sm fremtidens ældre g handicappede har g samtidig være faglige g øknmiske bæredygtige enheder. Bligen er et af de centrale elementer i tilværelsen fr alle brgere. Bligen er en væsentlig del af grundlaget fr den enkeltes livskvalitet, frihed, tryghed g trivsel uanset alder. Der er en faldende efterspørgsel efter plejebliger på ældrecentrene, hvilket resulterer i ledige bliger g deraf følgende kmmunal udgift til dækning af tabte lejeindtægter. Flere ældre ønsker at blive bende i egen blig trds funktinstab g behv fr mfattende pleje. Delmål med fkus på: Dækningsgradsanalyse g huslejelft. Sammenligning på ECO nøgletal. Samdrifts muligheder mellem ældre- g handicapmrådet. Business case/øknmisk analyse på driftsratinaler. Aflastningsbliger g placering Demensbliger. Utidssvarende bliger til handicappede i nuværende btilbud. 4. Velfærdsteknlgi Flere ældre, øgede frventninger til de ffentlige ydelser g den kmmende mangel på arbejdskraft gør det sandsynligt, at velfærdsteknlgi vil fylde mere i fremtidens senir- g handicapservice, end vi ser i dag. Herunder at velfærdsteknlgi anvendes til at vedligehlde g frbedre brgernes aktive deltagelse i eget liv men gså, at velfærdsteknlgi bliver en meningsfuld g integreret del af medarbejdernes arbejdsliv med henblik på at fremme et gdt arbejdsmiljø g en effektiv ressurceudnyttelse. Eksempelvis nytænkning g udvikling af kernepgaver sm initiativer til bedre medicinhåndtering eller til frebyggelse af indlæggelser. Delmål med fkus på Charltte Berg & Blette Tft Side 3 af 14

4 Dkumentatin. Frbedret arbejdsmiljø. Mere selvhjulpet hs brgerne. Opfyldelse af digitaliseringsstrategi. Optimering af arbejdsgange. Afklaring m finansiering af diverse hjælpemidler Business Case 5. Demensmrådet Antallet af brgere med demenssygdmme er i betydelig vækst g andelen af brgere med særlige behv i relatin til demenssygdm stiger. Demens ændrer ikke kun tilværelsen fr den demente selv, men påvirker i høj grad gså de pårørende. Det stiller stre krav til den hjælp g støtte, der skal tilbydes, hvrfr der med et tværfagligt krdineret samarbejde kan pnås en sammenhængende indsats. Delmål med fkus på: Brgeren Analyse af behv fr specialkmpetencer. Demensudredningsmdel. Organisering g samarbejde med centrene g handicapmrådet. Kmpetenceudvikling Undervisningstilbud. 6. Aktivitets- g samværstilbud Aktivitets- g samværstilbud skal danne rammen m meningsfyldte aktiviteter, scialt samvær, livskvalitet, mtinslignende tilbud samt frebygge g bryde mfattende islatin, ensmhed g stilstand. Det skal klarlægges, hvilke aktiviteter g tilbud der skal ligge i kmmunalt regi g hvilke, der kan varetages af frivillige. Delmål med fkus på: Etablering af eget dagtilbud på handicapmrådet Indhld til aktivitets- g samværstilbud IT Brgeren sm frivillig 7. Frivillighed Rebild Kmmune ønsker at øge samarbejdet mellem frivillige g fagpersner fr at styrke det aktive medbrgerskab, hvr det giver mening g glæde fr den enkelte at hjælpe g tage ansvar. Balancen mellem faglighed g frivilliges indsats skal sikres. Rebild Kmmunes frivilligplitik frventes gdkendt august Delmål med fkus på: Styrke brgernes livskvalitet. Udarbejdelse af frivillighedspjece. Identifikatin af pgaver. Styrkelse af frivillige Charltte Berg & Blette Tft Side 4 af 14

5 8. Fremtidens medarbejder Både i dag g i fremtiden skal der være fkus på, at medarbejderne kan håndtere de udfrdringer g de nye pgaver, der pstår sm følge af pgaveglidning fra regin til kmmune g de ønsker g krav, sm fremtidens brgere har. Delmål med fkus på: Afdækning af behv fr faglige kmpetencer. Sikring af ensretning i udførelse gennem brug af kliniske retningslinjer. Tydelige delegeringsbeskrivelser. Øknmiske g faglige tilsyn. Optimering af arbejdsgange. 9. Organisering, ledelse g kmmunikatin Ældre- g handicapmrådet er præget af stre frandringer g nye vilkår, sm medfører både udfrdringer g muligheder fr ledelsen både i frhld til brgerne g medarbejdere, sm ønsker synlig ledelse. Ledelsen skal mestre tillidsfulde g invlverende prcesser, så medarbejderne trives g føler sig inddragede g ansvarliggjrte. Samtidig er der brug fr ledere, der kan lede frandringsprcesser g skabe mening, mtivatin g tryghed i en hverdag, der hele tiden frandrer sig g stiller nye krav. Delmål med fkus på: Afdækning af ledelsesspænd. Frventning til pgaveløsning. Sikring ad faglighed g budgetverhldelse. Samarbejde mellem handicap g ældre. Afdækning af myndigheds- g administratinsmrådet g snitflader herunder afklaring mkring pgaver g kmpetencer. Synlig ledelse Udbytte Baggrund Prjektet Fremtidens senir- g handicapservice skal sikre, at der udarbejdes en strategiplan fr årene De grundlæggende udfrdringer indenfr ældremrådet handler m demgrafi både i relatin til antallet af ældre g i relatin til antallet af medarbejdere. Antallet af ældre i Rebild Kmmune vkser kraftigt i de kmmende 10 år ca. 27 % fr de årige g ca. 25 % fr de 80 årige. Charltte Berg & Blette Tft Side 5 af 14

6 Der er ansat 773 medarbejdere i Center Pleje g Omsrg pr. 1. februar I samme peride 10-årig frventes p til 22 % af de nuværende medarbejdere at frlade arbejdsmarkedet g gå på efterløn eller pensin. Derudver vil nye generatiner af ældre g handicappede stille andre krav til blig, kst, hverdagens aktiviteter g indhld. Samtidig ses der en stigning i verdragelse af pgaver fra regin til kmmune, hvr kmmunerne i stigende grad skal løse nye g mere kmplekse pleje- g behandlingspgaver. Der sker en markant mlægning fra statinær til ambulant behandling på sygehusene, hvilket betyder, at kmmunerne i større g større mfang skal løse sundhedspgaver. Alle aspekter der frdrer udarbejdelse af en samlet strategi fr Fremtidens senir- g handicapservice. Mål g udbytte Succeskriterier Ejerskab - Alle skal inddrages g tage ansvar. Løbende tilpasning g justering af prces g mål. Bygge på SMARTE mål. (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) Tidsrammen skal være kendt g verskuelig Resultatmål: Det endelige resultatmål i prjektet et er, at vi udarbejder en strategiplan fr årene I prcessen sættes der fkus på såvel ældre- sm handicapmrådet, sm kører i t parallelle spr. Hvert temamråde skal indehlde delmål g handlingsplan. Den verrdnede strategi- g handlingsplan bliver indsat i et årshjul gældende fr periden Beskrive de udfrdringer der skal mødes indenfr Fremtidens senir- g handicapservice Charltte Berg & Blette Tft Side 6 af 14

7 Beskrive værdier g principper, der skal kendetegne indsatsen indenfr Fremtidens senir- g handicap service. Knkretisering af muligheder g udfrdringer inden fr de ni indsatsmråder fr de kmmende års udviklingsindsats baseret på de venfr beskrevne frmål g delfrmål. Målsætninger fr Fremtidens ældre- g handcapservice inden fr de ni indsatsmråder. Når strategiplanen freligger udarbejdes Rebild Kmmunes Ældreplitik. Fkus på at skabe helhed i pgaveløsningen gså der, hvr pgaverne er kmplekse, g delt mellem flere mråder/samarbejdsflader. Styringen af prjektet Metde: Strategien skal udarbejdes sm en prces med inddragelse af medarbejdere, ledere, plitikere g øvrige interessenter g samarbejdspartnere, hvrved der bliver skabt et bredt fælles ejerskab. Strategien skal være levende, dvs der skal løbende udvikles g implementeres samtidig med, at der sættes mål fr fremtiden. Det er afgørende fr ejerskabet, at der høstes hurtige resultater g gevinster, hvrfr de enkelte prjekter skal have krte tidsrammer, hvrfr der tages udgangspunkt i prjektmetden Actin Learning Cnsulting, sm bygger på praksis udførelse af prjekter. På Kick Off dagen udarbejdes der en back lg med input til hvert enkelt prjekt under de venfr beskrevne indsatsmråder. Styregruppen pririterer efterfølgende de enkelte frslag til prjekter, g der arbejdes videre med de udvalgte prjekter i såkaldte sprints ver 2 4 uger, hvrefter prjektresultaterne er klar til levering. Charltte Berg & Blette Tft Side 7 af 14

8 Det er afgørende fr prjekterne at lederne er klar på deres pgaver g rller. De har en nøglepsitin i relatin til frmidling g prjektstyring. Derfr etableres der sideløbende med prjektet et lederudviklingsfrløb, hvr den enkelte leders rller tydeliggøres i relatin til prjektet g indsatserne ved brug af Leadership Pipeline. Organisering g bemanding Styregruppe: Chef fr Center Pleje g Omsrg (Frmand) Direktør med særligt ansvar fr bl.a. Pleje g Omsrg Frmand fr Sundhedsudvalget g repræsentant (2) Repræsentanter fra den udvidede ledergruppe Pleje g Omsrg (1) Repræsentant fra SektrMED Pleje g Omsrg (2) Repræsentant fra Ældreråd (1) Repræsentant fra Handicapråd (1) Prjektledere (2) Styregruppens rlle er at sikre de nødvendige ressurcer til prjektet samt træffe nødvendige beslutninger fr at sikre prjektets fremdrift g retning. Styregruppen bidrager med krdinering g frankring på tværs i rganisatinen. Prjektejeren er frmand fr styregruppen g fungerer sm prjektlederens primære sparringspartner, hvad angår de mange beslutninger i dagligdagen, sm kræver hurtigt svar. Prjektgruppe: Prjektejer Centerchef fr Pleje g Omsrg Prjektleder Knsulent fra Center Pleje g Omsrg Prjektleder Udviklingsknsulent Fællescenter HR g Udvikling I prjektgruppen indgår frmanden fr styregruppen, sm gså er prjektejeren. Prjektlederne har ansvar fr at sikre, at arbejdsgrupperne leverer det indenfr temamråderne aftalte g fungere sm bindeled mellem de respektive arbejdsgrupper, styregruppe g følgegruppe. Følgegrupper: en mulig sammensætning af deltagere Den udvidede ledergruppe i Center Pleje g Omsrg SektrMED Pleje g Omsrg Ældrerådet Handicaprådet Center Sundhed Center Arbejdsmarked Center Familie g handicap Charltte Berg & Blette Tft Side 8 af 14

9 Følgegrupperne består af en række væsentlige interessenter, hvis faglige kmpetencer g viden vil variere alt afhængig af, hvilken arbejdsgruppen den aktuelle følgegruppe er tilknyttet. På følgegruppernes møder vil freløbige arbejdsdkumenter blive drøftet med henblik på deltagernes tilkendegivelser m indhld g fremgangsmåde. Følgegrupperne bidrager via dialg med viden g faglig kvalitetssikring af prjektet. Følgegrupperne har ikke kmpetence til at træffe beslutninger m prjektet. Deres funktin er primært rådgivende set i frhld til styregruppen. Arbejdsgrupperne: Styregruppen vil efter Kick-ff seminaret d. 9. ktber 2013 nedsætte arbejdsgrupper svarende til de temamråder, der bliver besluttet. I arbejdsgrupperne vil indgå interessenter, ledere g medarbejdere med relevant, tværfaglig viden m ældre- g handicapmrådet. Repræsentanterne har viden m hver sit felt/specialemråde g kendskab til vilkår, behv, muligheder g lkale frhld. Samlet har arbejdsgruppen en viden, der dække temamrådet bredt. Arbejdsgrupperne skal udarbejde et plæg til strategi g handlingsplan inden fr de besluttede temamråde. Arbejdsgruppen indhenter nødvendige plysninger, sikre at specifikke ønsker g krav til den knkrete pgave bliver belyst g indgår i plægget. Arbejdsgrupperne skal løbende sende beskrivelser af indhld g frmål til de tilknyttede følgegrupper g til styregruppen. På Wrkshp i december 2013 skal arbejdsgruppernes plæg til strategi g handlingsplan præsenteres g drøftes inden plitisk behandling, høringsperide g endelig gdkendelse prim Ønsker arbejdsgruppen at inddrage arbejdsmråder, der ikke indgår i temamrådet, udfærdiger arbejdsgruppen en indstilling til styregruppen til gdkendelse. I hver arbejdsgruppen skal der være en tvhlder. Tvhlderen er bindeled mellem arbejdsgruppen, den tilknyttede følgegruppe g prjektgruppen. Det er tvhlderens ansvar, at arbejdsgruppen indkaldes rettidigt til møder, g at arbejdsgruppens pgaver frløber på en hensigtsmæssig måde. Tvhlderen er ansvarlig fr viderefrmidling af plægget til følge- g prjektgruppe. I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem styregruppe, prjektgruppe, arbejdsgrupper g de der tilknyttede følgegrupper: Charltte Berg & Blette Tft Side 9 af 14

10 Budget g finansiering I prjekt Fremtidens senir- g handicapservice er der afsat kr. Hertil skal lægges kr. til lederudvikling. Der er mange deltagere i prjektet. Herunder er et freløbigt bud på det frventede tidsfrbrug fr frskellige deltagergrupper. Byrådet Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Plitisk behandling (3 gange) Brgermøde ca. 2 timer Sundhedsudvalget Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Plitisk behandling (5 gange) Brgermøde ca. 2 timer Styregruppe 1 times styregruppemøde 1 gang hver måned frud fr SU-møder + mødefrberedelse Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Brgermøde ca. 2 timer Følgegruppe Wrkshp 1 dag 2-4 følgegruppemøder af max 2 timers varighed + mødefrberedelse Brgermøde ca. 2 timer Prjektgruppe Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) 1½ times prjektgruppemøder hver 14. dag i prjektperiden + mødefrberedelse Gennemsnitligt 2 timer pr. uge til prjektaktiviteter herudver Brgermøde ca. 2 timer Lkale arbejdsgrupper Temamøde, kick ff seminar g wrkshp (Sammenlagt ca. 2 dage) Brgermøde ca. 2 timer Gennemsnitlig arbejdstid afhænger af arbejdsgruppernes pgave g dennes mfang. Aktivitets g tidsplan Tidsramme: Tids- g prcesplan gdkendt af byrådet d. 30. maj 2013 Prjektet løber frem til april Strategiplan fr årene Kick-ff dag 9. ktber m eftermiddagen, hvr de enkelte indsatsmråder i kmmissriet drøftes ligesm det er ønsket, at der sker en yderligere idégenerering. Fase 1: Prjektfrberedelse: (Maj ktber 2013) Seminar Input til kmmissrium: Den udvidede ledergruppe i CPO. Wrkshp Input til kmmissrium: TR/AMR Temamøde - Input til kmmissrium: Plitikere, Ældreråd, Handicapråd, brgere, medarbejdere g ledere. Udarbejde udkast til kmmissrium Plitisk behandling af kmmissrium Indstilling til høring. Høring af kmmissrium fr Fremtidens senir- g handicapservice Charltte Berg & Blette Tft Side 10 af 14

11 Plitisk behandling g vedtagelse af kmmissrium Kick-ff seminar Input til strategi g handlingsplan. Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper Udarbejde kmmunikatinsstrategi Fase 2: Freløbig plæg til strategi: (Oktber 2013 marts 2014) Udkast til strategi g handlingsplan udarbejdes i de respektive arbejdsgrupper. Analyse af frhld inden fr ældre g handicapmrådet. Planlægge g frberede wrkshp Gennemføre wrkshps Plitisk behandling af udkast til strategi g handlingsplan indstilling til høring. Høring: Strategi g handlingsplan herunder brgermøde. Plitisk vedtagelse af strategi g handlingsplan. Fase 3: Dialgprcesser g handleplaner: Videndeling m strategi g handlingsplan g udarbejdelse af årshjul. Udarbejdelse af Rebild Kmmunes Ældreplitik Evaluering af prjektet/prcessen. Implementering Implementering: Arbejdsgrupperne pstiller mål g handlingsplaner herunder hvrdan indsatsen sikres implementeret. Sammenhænge g grænseflader Udarbejdelse af strategien skal derudver ske inden fr følgende rammer: Demensplitikken. Frivilligplitikken. Mad- g måltidsplitikken fr ældrecentrene. Sundhedsplitikken. Kvalitetsstandarder på mrådet. Den fremtidige indsats skal bygge videre på de erfaringer Rebild Kmmune har gjrt sig med en rehabiliterende indsats verfr ældre med henblik på en frtsat udvikling heraf, Arbejdet inspireres af: KL s ældreplitiske udspil Nye ældre, nye muligheder fra 2010 Ældrekmmissinens 43 anbefalinger til, hvrdan man kan styrke ældreplejehjemsbeberes livskvalitet g selvbestemmelse på plejehjem, februar Charltte Berg & Blette Tft Side 11 af 14

12 KL s Principper fr samarbejde mellem parter på det ffentlige arbejdsmarked mmdernisering fra juni Rapprt fra Hjemmehjælpskmmissinen Fremtidens hjemmehjælp ældres ressurcer i centrum fr en sammenhængende indsats fra juli Charter fr samspil mellem det frivillige Danmark/Freningsdanmark g det ffentlige fra juli Kmmunikatin Kmmunikatinsplanen mfatter følgende elementer: En site på hjemmesiden, hvr der løbende infrmeres m arbejdet undervejs i prcessen. Pressemeddelelser. Nyhedsbrev en gang pr. månedl til medarbejdere. Nyhedspdatering på en gang månedligt m prcessen g fremadrettet gså input fra de enkelte prjekter g arbejdsgrupper. Offentlige brgermøder. Høringsprtal Evaluering Evalueringen kører i 2 spr: 1. En løbende g afsluttende prcesevaluering, sm fungerer sm internt redskab til refleksin i frhld til egen praksis g læring til kmmende prjekter. 2. En effektevaluering, der skal dkumentere effekter herunder cst-benefit, sm følge af Fremtidens senir- g handicapservice. Effektevalueringen baseres på øknmiske data/statistik hentet før, under g efter prjektet. Der udarbejdes en midtvejsevaluering i 2016 g en evaluering i Prcesevaluering i 2 faser: Der fretages en løbende refleksin/evaluering de sidste 10 min.af hvert møde i arbejdsgrupperne g på Kick-ff seminaret 9. ktber Hvad har fungeret rigtig gdt i dag? Hvrdan kan vi bruge denne læring til at gøre næste møde bedre? Er der nget vi skal være pmærksmme på at gøre endnu bedre til næste møde? Den afsluttende prcesevaluering - sm finder sted prim januar 2014 baseres på fkusgruppeinterview. Her inviteres repræsentanter fra hver af de lkale arbejdsgrupper g repræsentanter fra styregruppen. Hvert fkusgruppeinterview tager ca. 1½ time g gennemføres sm åbne, løst strukturerede interviews på baggrund af en vejledende spørgeguide. Den tager udgangspunkt i hvrdan rganiseringen har været, hvilke udfrdringer der er relateret til de enkelte prjekter, samt hvilke psitive erfaringer prjekterne har pnået ind til videre. Efter interviewet får deltagerne tilsendt et referat, g har mulighed fr at kmmentere det. Herefter laves en fælles sammenfatning af frdele, pmærksmhedspunkter g anbefalinger fra såvel den løbende sm afsluttende evaluering. Charltte Berg & Blette Tft Side 12 af 14

13 Løbende evaluering efter kick - ff g møder. 2 fkusgruppeinterview med repræsentanter fra hver nedsat tema- g styregruppe. Spørgeskema til medarbejdere i Center Pleje g Omsrg Okt. - Dec. Januar Oktber Januar Januar Indhente øknmiske data/statistik Midtvejsevaluering Indhente øknmiske data/statistik Evaluering Indhente øknmiske data/statistik Charltte Berg & Blette Tft Side 13 af 14

14 Bilag Spørgeguide til brug ved fkusgruppeinterview (vejledende) 1) Har prjektet været planlagt g frberedt gdt nk? a. Hvad har fungeret gdt? b. Hvad kunne have været bedre? 2) Har gennemførelsen af prjektet været afviklet på en hensigtsmæssig måde? a. Har styregruppen været rigtigt sammensat? b. Har styringen af prjektet fungeret tilfredsstillende? c. Har kmmunikatinen mellem parterne været klar g tilstrækkelig? d. Har det daglige samarbejde mellem parterne fungeret? e. Har parterne løbende infrmeret m udfrdringer g prblemstillinger, der er pstået undervejs f. Har parterne løbende fulgt p på udfrdringer g prblemstillinger, der er pstået undervejs? g. Har styregruppen frmået at skabe en fælles frståelse af prjektet g af de prblemstillinger, der er pstået undervejs? 3) Har prjektet leveret tilfredsstillende resultater? 4) Hvilke læringsperspektiver kan drages af prjektet ift. tilsvarende prjekter fremadrettet? Charltte Berg & Blette Tft Side 14 af 14

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere