Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer"

Transkript

1 24-546_manual.indd , Art Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 1

2 Flask- och barnmatsvärmare VIKTIGA SÄKERHETSREGLER 1. Innan produkten börjar användas, läs noga igenom bruksanvisningen, även om du känner dig bekant med produkten. Använd endast produkten för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. Förvara bruksanvisningen på säker plats. 2. Produkten är ej någon leksak. Barn får ej använda produkten och den skall förvaras oåtkomlig för barn. 3. Nätspänningen måste vara identisk med den spänning som anges på märkskylten på botten av produkten. Anslut endast produkten till växelspänning. 4. VARNING! När produkten används innehåller den hett vatten. 5. Se till att produkten och elkabeln alltid hålls utom räckhåll för barn. 6. Plocka bort locket från burken innan maten värms upp. 7. Placera alltid nappflaskan/barnmatsburken i värmaren innan du tillsätter vattnet. 8. Se alltid till att det finns vatten i värmaren innan den startas. 9. Kontrollera alltid matens temperatur. När maten uppnått önskad temperatur, tag genast ur kärlet. 10. Barnmat värms endast upp en gång och ges sedan direkt till barnet. Håll ej mat varm under längre tid än 1 timma, i annat fall kan den hygieniska kvalitén på maten minska. 11. Om maten står kvar i värmaren fortsätter temperaturen att stiga, eftersom termostaten slår till och från så länge produkten är ansluten till vägguttaget. 12. Stäng av produkten efter avslutad användning och innan rengöring, genom att lossa stickkontakten från vägguttaget. 13. Sänk ALDRIG ner produkten i vatten. 14. Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2: Om anslutningskabeln är skadad skall den bytas av behörig elektriker. SÄKERHETSRÅD & INTRODUKTION Innan produkten börjar användas, läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den på säker plats för framtida bruk. Denna Baby flask- och barnmatsvärmare är lämplig för de flesta typer av nappflaskor (standard- och bredhalsade flaskor) och barnmatsburkar. Produkten är avsedd att användas i köket. PRODUKTBESKRIVNING B. A. Lyftbricka B. Elkabel med stickkontakt C. Kontrollampa D. Värme/termostatvred A. C. D. 2

3 VARNING Produktens vattenbehållare och vattnet blir mycket varmt under användning. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Produkten är EJ någon LEKSAK. Sänk aldrig ned produkten i vatten. Använd endast produkten på en torr, stabil, plan och värmetålig yta. Stäng alltid av produkten efter avslutad användning genom att lossa stickkontakten från vägguttaget. Före användning, kontrollera att nätspänningen är identisk med den spänning som anges på märkskylten på botten av produkten. SKÖTSELINSTRUKTIONER 1. Lossa stickkontakten från vägguttaget, häll ur återstående vatten samt låt värmaren svalna innan du rengör den. 2. Ta ur lyftbrickan (A) och torka in- och utvändigt med en lätt fuktad trasa. 3. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel. 4. Sänk ALDRIG ner produkten i vatten. 5. Använd gärna förkokt eller filtrerat vatten för att förhindra kalkavlagringar. 6. Kalka ur flask- och barnmatsvärmaren var 4:e vecka så kommer den att fungera perfekt i fortsättningen också. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL Uppvärmning av nappflaskor Produkten kan användas för uppvärmning av nappflaskor och barnmatsburkar. För att värma upp en nappflaska och dess innehåll: Häng lyftbrickan (A) på plats i produktens vattenbehållare. Placera sedan nappflaskan med innehåll i vattenbehållaren. Fyll på vatten. OBS: Överfyll ej! Fyll ej högre än nappflaskans hals eller max. 10 mm under vattenbehållarens övre kant. Värmen medför annars att vattnet lätt flödar över. VARNING! Fyll alltid på vatten innan produktens stickkontakt ansluts till vägguttaget. 3

4 Anslut produkten till ett AC 230 V, 50/60 Hz vägguttag och vrid vredet (D) till lämplig inställning. Tänk på att vredets inställning är beroende av mängden mat som skall värmas upp, matens begynnelsetemperatur och matens konsistens. Genom att justera vredet (från 1 till 7) så kommer du snabbt att hitta den lämpliga inställningen för dina behov. OBS: Detta är endast en vägledning. Du kanske måste justera temperaturen upp eller ner för att hitta den rätta. Exempel: En normal 125 ml nappflaska med kylskåpskall mjölk/välling (+5 C) ca minuter at värma upp. Tiden för att värma upp rumstempererad mjölk/välling från blir naturligtvis kortare. Var försiktig så att inte mjölken/vällingen blir för varm. Skaka alltid nappflaskan före användning och kontrollera sedan temperaturen på mjölken/vällingen (ex. genom att skaka ut några droppar på handens ovansida) innan den ges till barnet. P.g.a. hygieniska skäl så ska inte barnmat vara i värmaren längre än 1 timme. Maten ska inte värmas upp förrän så krävs. Observera att kontrollampan (C ) lyser när flask- och barnmatsvärmaren startas och den släcks när maten eller mjölken/vällingen närmar sig den korrekta temperaturen, varvid mjölkens/vällingens temperatur måste kontrolleras enligt beskrivning ovan. Om den inte är tillräckligt varm, placera tillbaka nappflaskan i flask- och barnmatsvärmaren. Kontrollampan (C ) kommer omväxlande att tändas och släckas allt eftersom den automatiska termostaten kontrollerar vattentemperaturen. Den indikerar ej att maten är klar, ej heller att flask- och barnmatsvärmaren är avstängd. 4 Barnmat: glasburkar eller andra typer av kärl För att värma barnmat, ta bort locket från burken/behållaren. Placera burken/behållaren i flask- och barnmatsvärmaren och fyll på lagom mängd vatten, max. 10 mm under övre kanten på vattenbehållaren. Vrid vredet (D) till max. (läge 7) och starta genom att ansluta stickkontakten till vägguttaget. Rör om med jämna mellanrum tills uppvärmningen är klar. Kontrollera temperaturen på vällingen/maten. VAR UPPMÄRKSAM PÅ DEN HÖGA TEM- PERATUREN PÅ BURKEN NÄR DEN LYFTS UPP. DEN KAN VARA MYCKET VARM!!! El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC)

5 Flaske- og barnematvarmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 1. Før produktet tas i bruk, les nøye gjennom bruksanvisningen, også om du føler deg kjent med produktet. Bruk produktet kun for formålene som beskrives i bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. 2. Produktet er ikke noe leketøy. Barn skal ikke bruke produktet, og det skal oppbevares utilgjengelig for barn. 3. Nettspenningen må være identisk med spenningen angitt på merkeskiltet på bunnen av produktet. Koble produktet kun til vekselspenning. 4. ADVARSEL! Når produktet brukes, inneholder det svært varmt vann. 5. Pass på at produkt og ledning alltid holdes utenfor barns rekkevidde. 6. Ta lokket av glasset før maten varmes opp. 7. Plasser alltid tåteflasken/barnematglasset i varmeren før du tilsetter vannet. 8. Se alltid etter at det er vann i varmeren før den startes. 9. Kontroller alltid matens temperatur. Når maten er kommet opp i ønsket temperatur, ta den straks ut av karet. 10. Barnemat varmes opp kun én gang og gis straks til barnet. Hold ikke mat varm i mer enn 1 time, ellers kan den hygieniske kvaliteten av maten bli redusert. 11. Dersom maten blir stående i varmeren, fortsetter temperaturen å stige, fordi termostaten slås på og av så lenge produktet er koblet til stikkontakten. 12. Slå av produktet etter avsluttet bruk og før rengjøring ved å trekke støpselet ut av stikkkontakten. 13. Senk ALDRI produktet ned i vann. 14. Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne må ikke bruke produktet uten tilsyn i henhold til EN / A2: Dersom kabelen er skadet, skal den skiftes av godkjent elektriker. SIKKERHETSRÅD OG INNLEDNING Før produktet tas i bruk, les nøye gjennom bruksanvisningen, og oppbevar den på et sikkert sted for å kunne slå opp i den senere. Denne flaske- og barnematvarmeren er velegnet for de fleste typer tåteflasker (standard og bred hals) og barnematglass. Produktet er beregnet for bruk i kjøkken. PRODUKTBESKRIVELSE A. Løftebrett B. Ledning med støpsel C. Kontrollampe D. Varme/termostatbryter A. B. C. D. 5

6 ADVARSEL Produktets vannbeholder og vannet blir svært varmt under bruk. Oppbevar produktet utenfor barns rekkevidde. Produktet er IKKE noe LEKETØY. Senk aldri produktet ned i vann. Bruk produktet kun på et tørt, stabilt, plant og varmebestandig underlag. Slå alltid av produktet etter avsluttet bruk ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Før bruk, kontroller at nettspenningen er identisk med spenningen angitt på merkeskiltet på bunnen av produktet. VEILEDNING FOR VEDLIKEHOLD 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten, hell ut vannet som er igjen, og la varmeren avkjøles før rengjøring. 2. Ta ut løftebrettet (A), og tørk inn- og utvendig med en lett fuktet klut. 3. Bruk ikke rengjøringsmiddel med slipemiddel. 4. Senk ALDRI produktet ned i vann. 5. Bruk gjerne forkokt eller filtrert vann for å hindre kalkavleiringer. 6. Foreta avkalking av flaske- og barnematvarmeren hver 4. uke slik at den til enhver tid fungerer perfekt. BRUK OG STELL Varme opp tåteflasker Produktet kan brukes for oppvarming av tåteflasker og barnmatglass. For å varme opp en tåteflaske med innhold: Heng løftebrettet (A) på plass i produktets vannbeholder. Plasser så tåteflasken med innhold i vannbeholderen. Fyll på vann. OBS! Overfyll ikke! Fyll ikke høyere enn tåteflaskens hals eller maks. 10 mm under vannbeholderens øvre kant. Varmen medfører ellers at vannet lett renner over. ADVARSEL! Fyll alltid på vann før produktets støpsel settes i stikkontakten. 6

7 Koble produktet til en AC 230 V, 50/60 Hz stikkontakt, og vri bryteren (D) til passe innstilling. Tenk på at bryterens innstilling er avhengig av hvor mye mat som skal varmes opp, matens opprinnelige temperatur og matens konsistens. Ved å justere bryteren (fra 1 til 7) finner du raskt passende innstilling for dine behov. OBS! Dette er kun en veiledning. Du må kanskje justere temperaturen opp eller ned for å finne den riktige. Eksempel: En normal 125 ml tåteflaske med kjøleskapkald melk/grøt (+5 C) tar ca minutter å varme opp. Tiden for å varme opp melk/grøt med romtemperatur blir naturligvis kortere. Vær forsiktig slik at melken/grøten ikke blir for varm. Rist alltid tåteflasken før bruk, og kontroller så temperaturen på melken/grøten (f.eks. ved å riste ut noen dråper på oversiden av hånden) før den gis til barnet. Av hygieniske grunner skal ikke barnemat være i varmeren i mer enn 1 time. Maten skal ikke varmes opp før nødvendig. Legg merke til at kontrollampen (C) lyser når flaske- og barnematvarmeren startes, og den slokkes når maten eller melken/grøten nærmer seg korrekt temperatur. Melkens/grøtens temperatur må da kontrolleres som beskrevet ovenfor. Dersom den ikke er varm nok, sett tåteflasken i flaske- og barnmatvarmeren igjen. Kontrollampen (C) vil vekselvis tennes og slukkes alt ettersom den automatiske termostaten kontrollerer vanntemperaturen. Den indikerer ikke at maten er klar, og heller ikke at flaskeog barnmatvarmeren er slått av. 7 Barnemat: glass eller andre typer beholdere For å varme barnemat, ta lokket av glasset/ beholderen. Plasser glasset/beholderen i flaske- og barnmatvarmeren, og fyll på passe mengde vann, maks. 10 mm under øvre kant på vannbeholderen. Vri bryteren (D) til maks. (posisjon 7), og slå på ved å sette støpselet i stikkontakten. Rør om med jevne mellomrom til oppvarmingen er klar. Kontroller temperaturen på grøten/maten. VÆR OPPMERKSOM PÅ DEN HØYE TEMPERATUREN PÅ GLASSET NÅR DET LØFTES OPP. DET KAN VÆRE SVÆRT VARMT! EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC)

8 Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet huolella ennen tuotteen käyttöä, vaikka tuntisit tuotteen entuudestaan. Käytä tuotetta vain käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa. 2. Tuote ei ole lelu. Lapset eivät saa käyttää tuotetta ja se pitää säilyttää lasten ulottumattomissa. 3. Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tuotteen saa kytkeä vain vaihtojännitteeseen. 4. VAROITUS! Käytön aikana tuotteen sisällä on kuumaa vettä. 5. Varmista, että tuote ja virtajohto eivät ole lapsen ulottuvilla. 6. Irrota purkin kansi ennen ruuan lämmitystä. 7. Aseta aina tuttipullo/ruokapurkki lämmittimeen ennen kuin lisäät veden. 8. Varmista että lämmittimessä on vettä ennen kuin kytket sen päälle. 9. Tarkasta aina ruuan lämpötila. Ota astia lämmittimestä, kun ruoka on saavuttanut halutun lämpötilan. 10. Vauvanruoka lämmitetään vain kerran ja annetaan suoraan lapselle. Älä pidä ruokaa lämpimänä yli tunnin ajan, koska ruuan hygieninen laatu saattaa heikentyä. 11. Jos ruoka jätetään lämmittimeen, sen lämpötila nousee, koska termostaatti kytkee lämmittimen päälle ja pois niin kauan kun se on kytkettynä seinäpistorasiaan. 12. Kytke laite pois päältä käytön jälkeen ja ennen puhdistusta irrottamalla pistoke pistorasiasta. 13. Älä KOSKAAN upota laitetta veteen. 14. Lapset ja psyykkisesti tai fyysisesti toimintaesteiset eivät standardin EN / A2:2006 mukaan saa käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa. 15. Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. TURVAOHJEITA JA JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolella ennen tuotteen käyttöä ja säilytä käyttöohje varmassa paikassa. Tuttipullon- ja vauvanruuan lämmitin sopii useimmille tuttipulloille (vakio- ja leveäkaulaiset) ja vauvanruokapurkeille. Tarkoitettu käytettäväksi keittiössä. TUOTTEEN KUVAUS A. Nostolevy B. Virtajohto C. Merkkivalo D. Lämpötilan säädin A. B. C. D. 8

9 VAROITUS Tuotteen vesisäiliö ja vesi kuumenevat käytön aikana. Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tuote ei ole LELU. Älä koskaan upota laitetta veteen. Käytä tuotetta kuivalla, tasaisella, tukevalla ja kuumuutta kestävällä alustalla. Kytke laite pois päältä käytön jälkeen irrottamalla pistoke pistorasiasta. Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. HOITO-OHJEET 1. Irrota pistoke pistorasiasta, kaada pois vesi ja anna lämmittimen jäähtyä ennen puhdistusta. 2. Ota pois nostolevy (A) ja kuivaa sisä- ja ulkopuolelta nihkeällä rievulla. 3. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 4. Älä KOSKAAN upota laitetta veteen. 5. Käytä mieluusti keitettyä tai suodatettua vettä kalkkeutumien välttämiseksi. 6. Poista lämmittimestä kalkki 4 viikon välein parhaan toiminnan varmistamiseksi. KÄYTTÖ JA HOITO Tuttipullojen lämmittäminen Tuotetta voidaan käyttää tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien lämmitykseen. Tuttipullon ja sen sisällön lämmittäminen: Ripusta nostolevy (A) tuotteen vesisäiliöön. Aseta sitten tuttipullo sisältöineen vesisäiliöön. Täytä vettä säiliöön. HUOM: Älä täytä liikaa. Täytä vain tuttipullon kaulaan tai enintään 10 mm päähän vesisäiliön yläreunasta. Muuten lämpenevä vesi voi valua säiliöstä. VAROITUS! Täytä vesi ennen kuin kytket virtajohdon seinäpistorasiaan. 9

10 Kytke tuote AC 230 V~ 50/60 Hz seinäpistorasiaan ja säädä lämpötila säätimellä (D). Sopiva säätimen asento riippuu lämmitettävästä ruuasta, ruuan alkulämpötilasta ja ruuan rakenteesta. Etsi kokeilemalla tarpeisiisi sopiva asetus (1-7). HUOM: Tämä on vain suositus. Sinun on ehkä lisättävä tai vähennettävä lämpötilaa oikean asetuksen löytämiseksi. Esimerkki: Tavallisen 125 ml tuttipullon, jossa on jääkaappilämpöistä maitoa/velliä (+5 C), lämpeneminen kestää noin 8-10 minuuttia. Aika on tietysti lyhyempi, kun lämmität huoneenlämpöistä maitoa/velliä. Varo lämmittämästä maitoa/velliä liikaa. Ravistele tuttipulloa ennen käyttöä ja tarkasta sitten maidon/vellin lämpötila (esim. tipauttamalla pisara kämmenselälle) ennen kuin annat sen lapselle. Hygieniasyistä vauvanruokaa ei saisi pitää lämpimänä yli 1 tunnin ajan. Ruoka tulisi lämmittää vasta juuri ennen käyttöä. Huomaa, että merkkivalo (C ) palaa, kun lämmitin kytkeytyy päälle ja sammuu, kun ruoka/ maito/velli on oikean lämpöistä. Tarkasta vielä maidon/vellin/ruuan lämpötila edellä kuvatulla tavalla. Ellei se ole riittävän lämmitintä, aseta pullo/purkki takaisin lämmittimeen. Merkkivalo (C ) syttyy ja sammuu, kun termostaatti säätelee veden lämpötilaa. Se ei ilmaise, että ruoka on valmista eikä myöskään sitä, että lämmitin olisi pois päältä. 10 Vauvanruoka: lasipurkki tai muu astia Irrota purkin/astian kansi ennen ruuan lämmittämistä. Aseta purkki/astia lämmittimeen ja täytä kohtuullisesti vettä, enintään 10 mm vesisäiliön yläreunan alapuolelle. Käännä säädin (D) maksimiasentoon (7) ja kytke lämmitin päälle kytkemällä virtajohto pistorasiaan. Sekoita ruokaa säännöllisesti, kunnes se on sopivan lämpöistä. Tarkasta aina vellin/ruuan lämpötila. VARO! PURKKI VOI OLLA HYVIN KUUMA, KUN SE NOSTETAAN LÄMMITTIMESTÄ!!! Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/ EC mukaisesti)

11 Sutteflaske- og babymadvarmer VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Læs brugsanvisningen grundigt inden brug, også selv om du mener at vide, hvordan apparatet fungerer. Brug kun apparatet til de formål, som beskrives i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen på et sikkert sted. 2. Apparatet er ikke legetøj. Børn må ikke bruge apparatet, og det skal opbevares utilgængeligt for børn. 3. Netspændingen skal svare til den spænding, som fremgår af typeskiltet på apparatets underside. Slut kun apparatet til vekselstrøm. 4. ADVARSEL! Når apparatet er i brug, indeholder det varmt vand. 5. Vær opmærksom på, at apparatet og ledningen er uden for børns rækkevidde. 6. Skru låget af beholderen, inden maden opvarmes. 7. Sæt altid sutteflasken/glasset med babymad i apparatet, inden du fylder vand på det. 8. Kontrollér, at der er fyldt vand på apparatet, inden du tænder for det. 9. Kontrollér altid madens temperatur. Når maden har den ønskede temperatur, skal den tages ud af apparatet med det samme. 10. Babymaden må kun opvarmes én gang, og skal spises umiddelbart efter. Hold ikke maden varm i mere end 1 time, da madens hygiejnemæssige kvalitet ellers kan forringes. 11. Hvis maden får lov at blive stående i apparatet, stiger dens temperatur, da termostaten slår til og fra, så længe apparatet er sluttet til strøm. 12. Sluk apparatet efter brug og inden rengøring ved at trække stikket ud af stikkontakten. 13. Nedsænk ALDRIG apparatet i vand. 14. Børn og personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne må ikke anvende produktet uden opsyn i henhold til EN /A2: Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret elektriker. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG INTRODUKTION Inden du tager apparatet i brug, skal du læse brugsanvisningen grundigt og gemme den på et sikkert sted til senere brug. Denne sutteflaske- og madvarmer passer til de fleste sutteflasker (almindelige og brede) og glas med babymad. Produktet er beregnet til brug i køkkenet. B. OVERSIGT OVER APPARATETS DELE A. Holder B. Ledning og stik C. Kontrollampe D. Varme-/termostatknap A. C. D. 11

12 ADVARSEL Apparatets vandbeholder og vandet bliver meget varm under brug. Opbevar apparatet uden for børns rækkevidde. Apparatet er IKKE LEGETØJ. Nedsænk ALDRIG apparatet i vand. Brug kun apparatet på en tør, stabil, plan og varmebestandig flade. Sluk apparatet efter brug og inden rengøring ved at trække stikket ud af stikkontakten. Før brug skal du kontrollere, at netspændingen svarer til den spænding, som fremgår af typeskiltet på apparatets underside. VEDLIGEHOLD 1. Træk stikket ud af stikkontakten, hæld vandet ud af apparatet og lad apparatet køle af, inden du rengør det. 2. Tag holderen (A) ud, og aftør apparatet indog udvendigt med en hårdt opvredet klud. 3. Brug ikke slibende rengøringsmidler. 4. Nedsænk ALDRIG apparatet i vand. 5. Brug kogt eller filtreret vand for at undgå kalkaflejringer. 6. Afkalk apparatet hver 4. uge for at øge apparatets driftslevetid. BRUG OG VEDLIGEHOLD Opvarmning af sutteflasker Apparatet kan bruges til opvarmning af de fleste sutteflasker og glas med babymad. Sådan opvarmes en sutteflaske og dens indhold: Hæng løftegrebet (A) på plads i apparatets vandbeholder. Sæt derefter den fyldte sutteflaske i vandbeholderen. Fyld vand på. Bemærk! Må ikke overfyldes! Påfyld ikke vand højere op end til sutteflaskens hals eller til maks. 10 mm under vandbeholderens øverste kant, da varmen ellers kan få vandet til at flyde over. ADVARSEL! Fyld altid vand på apparatet, inden stikket sættes i stikkontakten. 12

13 Slut apparatet til en stikkontakt med AC 230 V, 50/60 Hz, og drej knappen (D) til den ønskede indstilling. Den korrekte indstilling afhænger af mængden af mad, madens begyndelsestemperatur og madens konsistens. Ved at dreje knappen (fra 1 til 7) kan du hurtigt finde den indstilling, som passer til dine behov. Bemærk! Dette er kun vejledende: Du skal muligvis hæve eller sænke temperaturen for at få det ønskede resultat. Eksempel: En almindelig 125 ml sutteflaske med køleskabskold mælk/vælling (+5 C) tager cirka 8-10 minutter at varme op. Hvis du opvarmer mælk/vælling, som har stuetemperatur, er opvarmningstiden naturligvis kortere. Vær forsigtig, så mælken/vællingen ikke bliver for varm til barnet. Ryst altid sutteflasken før brug, og mærk mælkens/vællingens temperatur (f.eks. ved at hælde nogle dråber ud på oversiden af din hånd), inden du giver barnet sutteflasken. Af hygiejnemæssige hensyn må babymaden ikke stå i apparatet i mere end 1 time. Opvarm maden, umiddelbart før du skal bruge den. Kontrollér, at kontrollampen (C) lyser, når apparatet tændes, og at den går ud, når maden eller mælken/vællingen nærmer sig den korrekte temperatur. Mærk madens temperatur som beskrevet ovenfor. Hvis maden ikke er tilstrækkeligt varm, skal du sætte beholderen tilbage i apparatet. Kontrollampen (C) tænder og slukker skiftevis, da det er den automatiske termostat, der styrer vandets temperatur. Den viser således ikke om maden er klar, eller om apparatet er slukket. 13 Babymad: i glas eller i andre typer beholdere Skru låget af glasset/beholderen, før du varmer maden. Sæt glasset/beholderen i apparatet, og fyld vand på, dog maks. op til 10 mm under vandbeholderens øverste kant. Drej knappen (D) til den maksimale indstilling (position 7), og tænd for apparatet ved at slutte det til en stikkontakt. Rør i maden med jævne mellemrum, indtil maden er opvarmet. Kontrollér madens temperatur. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT BEHOLDE- REN ER VARM, NÅR DEN TAGES OP. DEN KAN VÆRE MEGET VARM! El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC)

14 14

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 200 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk. Vattenkokarens

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas.

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. HALOGENSTRÅLKASTARE Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången.

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. Konvektorelement med fläkt VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. OBS: Kontrollera så att spänningen som anges

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 44-226 Manual.indd 2012-10-5, 08.56.03 Art. 44-226 Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 1 2012-10-05 Biltema Nordic Services AB Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Luftfuktare Luftfukter Ilmankostutin Luftfugter

Luftfuktare Luftfukter Ilmankostutin Luftfugter Luftfuktare Luftfukter Ilmankostutin Luftfugter 1 2007 Biltema Nordic Services AB Luftfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan luftfuktaren används första gången och spara den för

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

FROSTVAKT, IP23. SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten.

FROSTVAKT, IP23. SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. FROSTVAKT, IP23 SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag. Eventuell fast installation ska utföras av behörig elektriker. VARNING

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

ELEKTRISK KOKPLATTA ELEKTRISK KOKEPLATE SÄHKÖTOIMINEN KEITTOTASO ELKOGEPLADE

ELEKTRISK KOKPLATTA ELEKTRISK KOKEPLATE SÄHKÖTOIMINEN KEITTOTASO ELKOGEPLADE 84-126 Manual.indd 2011-10-12, 16.24.43 Art. 84-126 ELEKTRISK KOKPLATTA dubbel ELEKTRISK KOKEPLATE dobbel SÄHKÖTOIMINEN KEITTOTASO kaksi levyä ELKOGEPLADE dobbelt Original manual 2011 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 1 TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 2 S V E N S KA VIKTIGT Av säkerhetsskäl ska du läsa instruktionerna noggrant innan du använder strykjärnet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere