OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017"

Transkript

1 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for lager- og pakhusarbejdere, chauffører og arbejdere under 18 år mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat fuld løn under forældreorlov 2. Protokollat børnesorgsdage 3. Protokollat afspadsering af systematisk overarbejde 3a. Protokollat forståelsen af protokollat 5 afspadsering af systematisk overarbejde 4. Protokollat tillidsrepræsentanter 5. Protokollat lokalaftaler 6. Protokollat lokalløn 7. Protokollat forsøgsordning 8. Protokollat seniorordning 9. Protokollat sygd og afspadsering 10. Protokollat overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirkshed 11. Protokollat afklaring af anvendelse af vikararbejde 12. Protokollat oplysninger brug af underleverandører 13. Protokollat fremtidens kpetencebehov inden for transport og logistik 14 Protokollat Udviklings- og Samarbejdsfond 15. Protokollat indførelse af en sundhedsordning 16. Protokollat ferie og særlig opsparing 17. Protokollat løn til lærlinge 18. Protokollat lønforhold og betalingssatser Forbundet tog forbehold for godkendelse i henhold til forbundets vedtægter. Resultatet meddeles Coop hurtigst muligt. Inden for samme frist tog Coop forbehold for godkendelse i direktionen og forbehold for at behandle forbundets beslutning efter reglerne i hovedaftalen mellem LO og Coop Danmark. gruppen

2 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 1 fuld løn under forældreorlov Beløbsgrænsen for betaling under forældreorlov ophæves, således at der ydes fuld løn. Der foretages følgende ændring i overenskstens 21, stk. 3 a: Msnittet "Arbejdsgiveren yder betaling under forældreorlov i indtil 13 uger" ændres således, at ordet "betaling" erstattes med ''fuld løn". Følgende afsnit udgår af bestemmelsen: "Betalingen i disse 13 uger svarer til fuld løn, dog maksimalt kr. 145,- pr. time." Bestemmelserne træder i kraft for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere. 2

3 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 2 børnesorgsdage Parterne er enige, at følgende indsættes s ny 17 i overensksten. S konsekvens heraf rykker nummereringen af de efterfølgende bestemmelser tilsvarende: " 17 Børnesorgsdage Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barnsførste sygedag, har ret til 2 børnesorgsdage pr.ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børnesorgsdage pr.ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem virksheden og medarbejderen under hensyntagen til virkshedens tarv. Børnesorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til 7,4 normaltimer fra særlig opsparing, j[. 10. " Bestemmelserne træder i kraft 1. maj

4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 3 afspadsering af systematisk overarbejde Parterne er enige, at følgende indsættes s ny bestemmelse i overenskstens 2, stk. 7: " 1. Overarbejde udføres, når virksheden har et driftsmæssigt behov. 2. Hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale varierende ugentlig arbejdstid, kan virksheden iværksætte opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering. Opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag. Opsparing af systematisk overarbejde til afspadsering skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres. Opsparet systematisk overarbejde skal - medmindre andet aftales varslet opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering mellem virkshedens ledelse og tillidsrepræsentanten - afspadseres s hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til enfuld arbejdsfri dag, videreføres. Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer. Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksheden og medarbejderen er enige her." 4

5 S note til overenskstens 2, stk. 7 optrykkes følgende: "Parterne er enige, at varierende ugentlig arbejdstid kan iværksættes efter aftale parterne imellem, jf. protokollat fra overenskstforhandlingerne i 2004, hvoraf fremgår, at varierende ugentlig arbejdstid kan iværksættes s en forsøgsordning indenfor rammerne af protokollatet fra overenskstforhandlingerne i 2000." I overenskstens bilag 6 "Mspadseringsaftale" ændres første stk. til følgende: ''Mellem undertegnede organisationer er der truffet aftale følgende rammeaftalefor afspadsering af overarbejde, der ikke hidrører fra varslet opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering." Parterne er enige, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter overenskstens øvrige regler ikke påvirkes af muligheden for at varsle systematisk overarbejde. Parterne er endvidere enige, at i det fang, der i forbindelse med overenskstforhandlingerne i øvrigt foretages ændringer i bestemmelser, s påvirker ovenstående, tilpasses der i overensstemmelse hermed. Bestemmelserne træder i kraft 1. marts Albertslund, den 24. apri

6 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr.3a forståelsen af protokollat nr.30m afspadsering af systematisk overarbejde Parterne har drøftet forståelsen af Protokollat nr.30m afspadsering af systematisk overarbejde. Parterne er enige, at tanken bag den beskrevne model har været at skabe mulighed for, at virksheder med varierende produktionsbehov, hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale varierende ugentlig arbejdstid kan varsle systematisk overarbejde på en sådan måde, at man indenfor en periode på maksimalt 12 måneder skal have udlignet det systematiske overarbejde gennem afspadsering. Parterne er enige at præcisere, at modellen ikke kan anvende til en permanent udvidelse af virkshedernes produktionskapacitet i form af f.eks. en fast 42 timers arbejdsuge med løbende afspadsering, medmindre de lokale parter aftaler det. Parter er endvidere enige at præcisere, at der ikke er tale en rullende 12-måneders afviklingsperiode. Der er derimod tale en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde indenfor hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret. Mspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet s udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode. 6

7 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 tillidsrepræsentanter Parterne er enige, at bevare det eksisterende valggrundlag, quorumkrav og valgbarhedsbetingelser, idet der dog i overensksten indsættes følgende anmærkning i bestemmelsen kring valgbarhed: ''Anmærkning: En tillidsrepræsentant, der indgår uddannelsesaftale med virksheden efter Erhvervsuddannelsesloven, kanfortsætte med at være tillidsrepræsentant. Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten i eventuelle praktikperioder arbejder sammen med sit valggrundlag. " Parterne er enige, at følgende tekst tilføjes s nyt afsnit 2 i l8b, stk. 3: 'Tillidsrepræsentanten forelægger dog alene forslag, henstillinger og klager fra medlemmer af 3F for ledelsen." Parterne er enige, at overenskstens l8b, stk. 4 ændres således, at "forud træffe aftale med sin arbejdsleder" i 4. pkt. ændres 'Jorud herfor underrette sin arbejdsleder". Parterne er enige, at l8d ændres således, at der kan vælges en fællestillidsrepræsentant hvor der er 3 eller flere tillidsrepræsentanter. Bestemmelsen fortsætter i øvrigt uændret. S ny l8e indsættes følgende: "Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter "En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket s sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og sfortsat er beskæftiget på virksheden, har ret til en drøftelse med virksheden medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. S led i drøftelsen afklares det, der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted. Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugersfaglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende hverv s tillidsrepræsentant har medarbejderen ret til 6 ugers fag lig opdatering. 7

8 Medarbejderen modtager fuld løn under den fag lige opdatering. Det er enforudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse) til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksheden. Vedfaglig opdatering kan der ydes støttefra kpetencefonden s ved aftalt uddannelse." Bestemmelsen træder i kraft 1. maj

9 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 5 lokale aftaler Parterne er enige, at der indsættes en ny paragraf 20 i overensksten med følgende ordlyd. Efterfølgende bestemmelser nummereres fortløbende herefter: " 20 Lokalaftaler Stk. 1. Der kan på virksheden indgås lokalaftaler. Lokalaftaler indgås med tillidsrepræsentanten/fællestillidsrepræsentanten. Lokalaftaler skal være skriftlige. Hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan lokalaftaler indgås med den lokale afdeling af3f. a. Der er adgang til at indgå lokalaftaler lokallønjf. særskilt protokollat her. Sådanne aftaler skal være skriftlige og sendes til organisationerne til orientering umiddelbart efter deres indgåelse. Stk. 2. Lokalaftaler kan af begge parter opsiges med 2 måneders varsel til denførste i en måned, medmindre der er truffet aftale andet varsel, dog skal lokalaftaler i henhold til stk. l a, opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned eller for 14-dages lønnede til udgangen af en lønningsperiode. I tilfælde af opsigelse skal den opsigende partforanledige lokal forhandling her. For så vidt der ikke opnås enighed, behandles sagen ved et mæglingsmøde. Stk. 3. Parterne er ikke løstfra den opsagte aftale,før de i stk. 2, andet afsnit anførte regler er iagttaget. " 9

10 I tilknytning til ovenstående bestemmelser er parterne enige, at de allerede eksisterende muligheder for indgåelse og opsigelse aflokalaftaler, herunder adgangen til at fravige overenskstbestemmelser ved lokalaftaler, bevares uændrede. Bestemmelsen træder i kraft 1. marts

11 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 6 lokalløn Med henblik på lokalt at skabe et større råderum for aflønning, tilføjes i overenskstens 3 (Tidløn) s nyt stk. 4 følgende: "Stk. 4. Lokalløn a. Timeløn med lokalløn Med virkning fra den l. marts 2018 kan der på virksheden indgås aftaler 10- kalløn efter nærværende bestemmelse. Lokalløn kan udgøre op til: Pr. l. marts 2018: kr. 0,50 pr. time Pr. l. marts 2019: kr. 1,00 pr. time Hvis der bliver etableret lokalløn reduceres normaltimelønnen efter stk. l tilsvarende. Beregningsgrundlaget for overarbejde er fortsat den normale timeløn efter 3 stk. l. Lokalløn kan inden for overenskstens råde etableres for alle medarbejdere, grupper af medarbejdere eller enkelte medarbejdere. Aftaler lokalløn indgås med en tillidsrepræsentant. b. Arlig opgørelse og udbetaling Ved udgangen af overenskståret eller ved aftalens ophør udarbejder virksheden en opgørelse over lokallønnens størrelse og den samlede udbetalte lokalløn for de medarbejdere, s i løbet af overenskståret har været fattet af lokallønnen. 11

12 Såfremt lokallønnen på opgørelsestidspunktet ikke er fuldt udbetalt, fordeles det resterende beløb mellem de pr. l. marts ansatte medarbejdere i ordningen. Fordelingen sker forholdsmæssigt på baggrund af de individuelt præsterede løntimer i det forgangne overenskstsår, medmindre andet aftales lokalt. Udbetaling af et eventuelt resterende beløb sker iforbindelse medførstkmende lønningsperiode efter l. marts, medmindre andet aftales lokalt. Såfremt tillidsrepræsentanten anmoder virksheden dokumentationfor, at 10- kallønnen er udbetalt s aftalt, skal virksheden fremlægge denfornødne dokumentation herfor. c. Opsigelse aflokallønsordning Lokalaftalen kan opsiges med minimum 6 måneders varsel til udgangen af en lønningsperiode. " Bestemmelsen træder i kraft 1. marts

13 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 7 Organisationsaftale forsøgsordning Parterne er enige, at følgende protokollater er en forsøgsordning, der løber i indeværende overenskstperiode: Protokollat lokalløn Protokollat tillidsrepræsentanter Hvis der ved udløb af overenskstperioden er enighed det, kan ordningen fortsætte, eventuelt med de ændringer, der opnås enighed. I modsat fald udgår organisationsaftalen. 13

14 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 8 seniorordning Overenskstens 26, andet afsnit erstattes af følgende: "[ seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til særlig opsparing tilfinansiering af seniorfridage. Udbetaling fra særlig opsparing iforbindelse med seniorfridage administreres efter samme regler sfrihedskontoenfor virkshedens timelønnede medarbejdere,j[. bilag 4. Såfremt medarbejderen ønsker yderligere senior fridage, kan dette ske ved at konvertere hele eller en del afpensionsbidraget,j[. 23, til senior fridage. Overenskstens 26, femte afsnit erstattes af følgende: ''Medarbejderens indtræden i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskstmæssige beregningsgrundlag og er således kostningsneutralfor virksheden. " Overenskstens 26, sjette afsnit, første punktum erstattes af følgende: "Medarbejderen skal senest l. november give virksheden skriftlig meddelelse, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kmende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af særlig opsparing og det konverterede pensions bidrag vedkmende ønsker at opspare. Endvidere skal medarbejderen give besked, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at afholde i detfølgende kalenderår. " I overenskstens 26, sjette afsnit, nuværende andet punktum, erstattes "Dette valg" af "Disse valg". 14

15 Bestemmelsen træder i kraft l. marts 2017 og får således virkning for seniorordninger fra og med kalenderåret

16 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 9 sygd og afspadsering I overenskstens 16 erstattes 3. afsnit med følgende ordlyd: ''Medarbejdere, der bliver syge inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen slrulle have fundet sted, har ikke pligt til at afspadsere. Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen ogsåfor sygd på efterfølgende afspadseringsdage. Det er enforudsætning, at medarbejderen anmelder sygdmen i overensstemmelse med virkshedens regler. " Bestemmelserne træder i kraft 1. marts

17 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 10 overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirkshed Parterne er enige at tilføje følgende bestemmelse, s et nyt bilag 13 i overensksten. "Bilag 13. Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirkshed. Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene anciennitet hos vikarbureauet, og ikke hos brugervirksheden. Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos brugervirksheden i mindst 3 måneder uden afbrydelse, overføres ancienniteten fra vikarbureauet til brugervirksheden, på vikarens anmodning, i følgende tilfælde: Vikararbejdet på brugervirksheden ophører på grund af arbejdsmangel på brugervirksheden og inden 10 arbejdsdage efter ophør bliver vikaren fastansat på brugervirksheden eller Vikarbureauvikaren ansættes på brugervirksheden i direkte forlængelse af vikararbejdet. Det er alene anciennitet fra det seneste arbejdsforhold i brugervirksheden der overføres." Bestemmelsen træder i kraft l.maj

18 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 11 afldaring af anvendelse af vikararbejde Parterne er enige at tilføje følgende tekst til overenskstens bilag 11, 'Vikarer fra vikarbureauer", s et nyt afsnit: "Afklaring af en udefrakmende virkshed udfører vikararbejde 1. Med henblik på hurtig afklaring af, der i konkrete tilfælde er tale vikararbejde, kan tillidsrepræsentanten på brugervirksheden anmode at få oplysninger fra brugervirksheden udefrakmende virksheder, der udfører arbejde for brugervirksheden, s ellers naturligt kunne udføres afbrugervirkshedens ansatte medarbejdere. 2. Anmodningen skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakmende virksheders arbejde for brugervirksheden. 3. Hvis der efter den lokale informationsudveksling og drøftelse fortsat er uenighed, hvorvidt der er tale vikararbejde, kan begære et afklarende møde overfor BBA. Referat af de lokale drøftelser fremsendes sammen med mødebegæringen. 4. 3F kan ligeledes begære et afklarende møde overfor BBA i de tilfælde, hvor der ikke har kunnet ske en lokal drøftelse af en udefrakmende virksheds arbejde for brugervirksheden, fordi der ikke er valgt tillidsrepræsentant på brugervirksheden. 5. Et afklarende møde skal afholdes hurtigst muligt og senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af begæringen hos BBA. Mødet afholdes på brugervirksheden, medmindre andet aftales imellem parterne. 6. På mødet skal der s minimum oplyses følgende: Den udefrakmende virksheds navn og CVR-nummer (P-nummer) eller RUTnummer Navnet på brugervirkshedens kontaktperson hos den udefrakmende virkshed Beskrivelse af den udefrakmende virksheds opgaver i brugervirksheden og den forventede tidsplan for deres løsning Beskrivelse af ledelses- og instruktionsbeføjelserne over for den udefrakmende virksheds medarbejdere Oplysningerne vil kunne fremlægges mundtligt på det afklarende møde. Der skrives et referat af mødet." 18

19 Bestemmelsen træder i kraft 1. marts

20 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 12 oplysninger brug af underleverandører Parterne er enige at indsætte et nyt bilag nr. 14 med følgende ordlyd: "På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke underleverandører, der udfører opgaver for virksheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå virkshedsnavnet og adressen, s underleverandøren har oplyst til virksheden. Ingen af de udleverede oplysninger underleverandører kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse." Bestemmelsen træder i kraft 1. marts

21 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 13 fremtidens kpetencebehov inden for transport og logistik Parterne er enige at følge det udvalgsarbejde, der i medfør af protokollat nr. 16 i henhold til fornyelsen af Fællesoverensksten, er igangsat i forhold til HTSK-fonden. Når resultatet af dette udvalgsarbejde foreligger, er parterne enige at mødes med henblik på at drøfte, udvalgsarbejdet giver anledning til justeringer eller ændringer i kpetencefonden, jf. overenskstens bilag

22 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 14 U dviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige, at overenskstens bilag 12, 3. afsnit "Bidrag til fonden" erstattes med følgende formulering: ''Fonden tilføresfra 2. kvartal 2017 kr. 0,20 pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2. kvartal 2018 tilføres kr. 0,25 pr. præsteret arbejdstime. " Disse stigninger - såvel s de stigninger, der blev aftalt ved overenskstfornyeisen i tilbageføres til de to overenskstparter i det fang, midlerne er uforbrugte ved regnskabsårets afslutning, medmindre parterne træffer aftale en anden anvendelse af midlerne. 22

23 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 15 indførelsen af en sundhedsordning Parterne er enige, at der indsættes en ny paragraf 17 i overensksten med følgende ordlyd: "Der er med virkning fra den 1. marts 2018 indgået en aftale en obligatorisk sundhedsordning, hvorefter de medarbejdere, der har en arbejdsmarkedspensionsordning, er fattet af en sundhedsordning. Sundhedsordningenfinansieres afmedarbejderne via en reduktion i stigningen i den særlige opsparing pr. 1. marts 2018 med 0,22 %, således at den særlige opsparing alene stiger 0,48 % den 1. marts Der er enighed at følgende indføres s en note til 17: ''Der er enighed, at denne aftale sundhedsordning finansieringsmæssigt er indgået med den forudsætning, at den administreres af og indgår s en del af arbejdsmarkedspensionsaftalen med PFA Pension s et tillæg i form af ordningen "PFA Forebygger" ff. selskabets aftale med Falck Healthcare, og at dækningen på ordningen efter sit indhold særligt fatter adgang til behandling i Fysioterapi, Kiropraktik, Zoneterapi, Massage og Psykologisk Hotline, således s PFAforebygger fungerer på aftaleindgåelsestidspunktet." 23

24 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 16 ferie og særlig opsparing Parterne er enige, at den 1 % af feriegodtgørelsen, der i dag udgøres af særlig opspring flyttes tilbage til den særlige opsparing med virkning fra den 1. januar S konsekvens heraf ændres 11 således, at bestemmelsen får følgende ordlyd: ''Der henvises til ''Fælles bestemmelser vedrørende arbejdsforhold i Coop Danmark A/S". Parterne er enige, at der s nyt stk. 4 i 13 indsættes følgende tekst: "Feriefridagsgodtgørelsen udgør med virkning fra den 1. marts ,5%. Med virkning fra den 1. januar 2018 udgør feriefridagsgodtgørelsen 2,5%." Samtidig ændres ordlyden af 10, således at den får følgende ordlyd: ''Medarbejdere fattet af overensksten opsparer 1. marts januar marts marts ,7% 2,7% 3,18% 3,78% Af den ferieberettigede løn s særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. I maj/juni samt vedfratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Med virkning fra den 1. januar 2018 opgøres saldoen og beløbet udbetales alene medførste lønudbetaling i maj eller vedfratræden. Parterne er enige, at følgende bestemmelse indsættes i 10, stk. 2 s forsøgsordning: "S en forsøgsordning i overenskstperioden kan den enkelte medarbejder vælge mellem normal udbetaling af særlig opsparing eller helt eller delvis indbetaling af den særlige opsparing til medarbejderens arbejdsmarkedspensionsordning. Valget af indbetaling til arbejdsmarkedspensionsordningenforetages i portioner a 0,5 %. Valget skalforetages, samtidig med andre medarbejderes mulighedfor at ændre ifordelingen af deresfritvalgsordning, i december/januar med henblik på effektuering denfølgende maj. Første gang der kan vælges vil være i december 2017jjanuar 2018for udbetalingen 1. maj 2018 og anden gang vil være i december 2018/januar 2019 for udbetalingen 1. maj

25 Parterne evaluerer påforsøgsordningen i efteråret 2019 så betids, at aftale fortsættelse af forsøgsordningen for også december 2019/januar 2020 for udbetalingen 1. maj 2020 kan indgås. Forsøgsordningenforhandles på 3F'sforanledning igen iforåret 2020 iforbindelse med de ordinære overenskstfornyelsesforhandlinger, således at den enten kan falde bort, forlænges s forsøgsordning i overenskstperioden løbende fra 1. marts 2020, eller gøres til en permanent ordning." 25

26 26

27 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 17 løn til elever Parterne er enige, at lønsatserne i tillægsoverenskst for elever vedrørende elever stiger med 1,7 % pr. overenskstår i overenskstperioden og udgør følgende: 9 Lønforhold Stk. 1. Elever (erhvervsuddannelseselever) aflønnes efter nedenstående satser: 1. marts marts marts 2019 Første år: Månedsløn Timeløn kr ,05 kr. 65,02 kr ,02 kr. 66,12 kr ,22 kr. 67,25 Andet år: Månedsløn Timeløn kr ,82 kr. 73,99 kr ,23 kr. 75,24 kr ,45 kr. 76,52 Tredje år: Månedsløn Timeløn kr ,95 kr kr ,02 kr. 84,90 kr ,50 kr. 86,35 Fjerde år: Månedsløn Timeløn kr ,85 kr. 94,08 kr ,37 kr. 95,68 kr ,71 kr. 97,31 27

28 Parterne er enige at indsætte et nyt stk. 2 i 9 i tillægsoverenskst for elever med følgende ordlyd: Stk. 2. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever) aflønnes efter nedenstående satser: EGU-elever aflønnes med: 1. marts 2017 kr. 65,02 1. marts 2018 kr. 66,12 1. marts

29 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 18 lønforhold og betaiingssatser 10. Særlig opsparing Pr. 1. marts 2017 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,7 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pct. af den ferieberettigende løn på medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. januar 2018 overføres 1 % af feriegodtgørelsen til den særlige opsparing, jf. protokollat 16, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,7 pet. af den ferieberettigende løn på medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. maj 2018 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,48 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 3,18 pct. af den ferieberettigende løn på medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2019 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,6 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 3,78 pct. af den ferieberettigende løn på medarbejderens konto for særlig opsparing. 7. Forskudt tid 1. marts marts marts 2019 Hverdage kl * Hverdage kl Hverdage kl Lørdag fra kl mandag morgen kl kr. 40,84 kr. 34,75 kr. 78,90 kr. 85,02 kr. 41,50 kr. 35,30 kr. 80,15 kr. 86,38 kr. 42,15 kr. 35,85 kr. 81,45 kr. 87,76 29

30 3. Tidløn Den normale timeløn udgør Hovedstadstådet pr. 1. marts 2017 kr. 141,22 pr. 1. marts 2018 kr. 143,72 og pr. 1. marts 2019 kr. 146,22. Provinsen pr. 1. marts 2017 kr. 138,33 pr. 1. marts 2018 kr. 140,83 og pr. 1. marts 2019 kr. 143,33. For alle protokollater gælder, at ændringer i overensksterne, herunder satsændringer, har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår. 30

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017

FÆLLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 FÆLLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Fællesoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

AKT/3F LANDS- OG TILlÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017

AKT/3F LANDS- OG TILlÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 AKT/3F LANDS- OG TILlÆGS OVERENSKOMST Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af AKT /3F Lands- og Tillægsoverensksten for en 3-årig periode. Mtalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Jernbaneoverensko~en OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst RENGØRING OG KANTINE 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Du sidder nu med de resultater i hånden,

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Orientering 8. februar 2018 Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Indhold Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning... 1 1. Baggrund... 1 2. Hvem er omfattet af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 023-04 PKAT nr. 144 J.nr. 01-333/11-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den 1. marts 2012 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den 1. marts 2012 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time. Vedrørende overenskomster pr. marts 2012 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den 1. marts 2012 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time. 13 Stk. 2 Varsling

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Aftale mellem Coop Danmark A/S og DLO/Butiksfunktionærgruppen (BF) 2017/2020 1 2 1 Indledning Stk. 1. Coop Danmark og BF har indgået nærværende

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2017-2020 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG AKT (DI) Stem om din nye overenskomst BUSCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere