NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov"

Transkript

1 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr Brevid Ref. LHJ Dir. tlf NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I dette notat beskrives forslag til retningslinjer for deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov, takster for deltidspladser samt lovgrundlaget for deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov. Lovændringen træder i kraft den 1. januar Forslag til retningslinjer for deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov i Roskilde kommune Det er intentionen med ændringen i dagtilbudsloven, at forældre som afholder fravær i medfør af barselsloven fremover skal have mere fleksible muligheder for at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel. Ændringen betyder, at forældre, hvoraf en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til alle børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Forældrene skal have mulighed for at vælge en 30 timers deltidsplads i en kommunal, selvejende, udliciteret eller privat daginstitution samt i en kommunal eller privat dagpleje. Der er ingen udliciterede daginstitutioner eller private dagplejere i Roskilde Kommune. Forældre, der ønsker en 30 timers deltidsplads til deres barn er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v. Tilbuddet skal træde i kraft den 1. januar Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser, for ansøgning om og ophør af deltidspladser i Roskilde Kommune og for forældrenes oplysningspligt. Privatinstitutioner er omfattet af kommunalbestyrelsens retningslinjer for forældrenes ansøgning om og ophør af deltidspladser 30 timer, men skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen under barsel- og forældreorlov i deres respektive tilbud. Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov i Roskilde Kommune. Forslaget fremgår nedenfor. Retningslinjer for deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov i Roskilde Kommune Anvendelsen af deltidspladser Forvaltningen foreslår, at alle forældre, som afholder fravær i medfør af barselsloven, skal have mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i et dagtilbud i Roskilde Kommune i den periode, hvor forældrene afholder fraværet mod en reduceret egenbetaling. Forældrene skal dog minimum afholde fravær svarende til 7 timer om ugen før, de har mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud 30 timer om ugen. Det følger af dagtilbudsloven, at deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Forældre, der ønsker en 30 timers deltidsplads til deres barn, er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v.

2 Side2/6 Forvaltningen foreslår, at perioden hvor forældrene har ret til en deltidsplads 30 timer om ugen i et dagtilbud i Roskilde Kommune skal påbegyndes den 1. eller den 16. i en måned og tilsvarende ophøre den sidste hverdag eller den 15. i den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører 1. Dette gælder uanset, hvornår forældrenes fravær afbrydes eller ophører i den pågældende måned. Forvaltningen foreslår, at en deltidsplads 30 timer om ugen i et dagtilbud i Roskilde Kommune skal anvendes i tidsrummet mellem kl Har forældrene brug for pasning uden for dette tidsrum, må forældrene fastholde deres fuldtidsplads. Ansøgning Forvaltningen foreslår, at forældrenes ansøgning om en deltidsplads skal indgives til Roskilde Kommune senest 1 måned før, deltidspladsen ønskes. Det følger af loven, at forældrene i ansøgningen skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Den periode, forældrene angiver i ansøgningen, udgør den maksimale periode for deltidspladsen. Det betyder, at forældrene kun vil skulle informere kommunen, såfremt der sker ændringer, der betyder, at forældrene ønsker deltidspladsen for en kortere periode end den, de har angivet ved ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at en af forældrene enten afholder eller skal afholde fravær efter barselsloven, på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes. Som dokumentation skal der fremsendes kopi af vandrejournal med forventet terminsdato eller fødselsattest. Derudover skal der ved udskudt barsel eller lignende vedlægges kopi af en aftale med arbejdsgiver. Ønsker forældre bosiddende i Roskilde Kommune en deltidsplads i en privat institution eller i et dagtilbud i en anden kommune skal forældrene ansøge Roskilde Kommune senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes, jf. dagtilbudslovens 27 b, stk. 6. Roskilde Kommune skal varsle institutionskommunen eller privatinstitutionen om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads, senest 1 måned før ændringen træder i kraft, jf. dagtilbudslovens 27 b, stk. 7. Ophør af deltidspladsen Det følger af dagtilbudsloven, at forældrenes ret til en deltidsplads bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode mindre end fem ugers varighed. Som anført ovenfor foreslås det, at retten til en deltidsplads 30 timer om ugen i et dagtilbud i Roskilde Kommune ophører enten den sidste hverdag eller den 15. i den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører. Dette gælder uanset, hvornår forældrenes fravær afbrydes eller ophører i den pågældende måned. Når deltidspladsen ophører konverteres den til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget. 1 Dette vil være i tråd med kommunens visitationsregler. 2 Dette er det tidsrum dagtilbudslederne har peget på af hensyn til, at barnet kan deltage i planlagte ture m.v.

3 Side3/6 Forvaltningen foreslår, at hvis forældrene gentagne gange overskrider deltidspladsens pasningstid, dvs. de 30 timer om ugen, vil forældrene få varsel om, at yderligere overtrædelse vil medføre, at deltidspladsen overgår til en almindelig fuldtidsplads. I Roskilde Kommune kan dagtilbuddene allerede i dag anvende en digital løsning til at registrere, hvornår barnet kommer og går. Omfanget af deltidspladsen kan dermed registreres digitalt i det enkelte dagtilbud. Som udgangspunkt bør anvendelse af deltidspladsen baseres på tillid til, at forældrene overholder 30 timers tilbuddet. Forvaltningen foreslår derfor, at dagtilbuddene alene foretager stikprøver i forhold til, om forældrene overholder dette timetal. Det er samtidig den metode, der kræver mindst administration. Forældrenes oplysningspligt Forvaltningen foreslår, at forældrene har pligt til at varsle Roskilde Kommune om planlagte afbrydelser af fraværsperioden af mere end 5 ugers varighed eller fraværets ophør senest 1 måned før afbrydelsen påbegyndes eller fraværsperioden ophører 3. Det følger af loven, at forældre, der er bosiddende i Roskilde Kommune og har deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution, skal oplyse Roskilde Kommune om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft, jf. dagtilbudslovens 27 b, stk. 6, og deltidspladsen eventuelt skal konverteres til en fuldtidsplads. Roskilde Kommune skal varsle institutionskommunen eller privatinstitutionen om afbrydelse eller ophør af fravær senest 1 måned før ændringen træder i kraft. 2. Reduceret forældrebetaling Det følger af dagtilbudsloven, at retten til en deltidsplads medfører en reduktion i forældrenes egenbetaling. I forbindelse med indførelsen af deltidspladser på 30 timer til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov skal det derfor fastsættes, hvordan forældrenes betaling for en deltidsplads skal være, samt hvordan den økonomiske tildeling pr. barn til dagtilbuddene for de børn, der har en deltidsplads, skal være. Det er op til den enkelte kommune, at bestemme serviceniveauet i deltidspladserne. Forvaltningen foreslår, at budgetterne for daginstitutionerne reguleres forholdsmæssigt i forhold til den eksisterende budgetmodel pengene følger barnet. For dagplejen reguleres budgettet ikke, da den enkelte dagplejers løn og ansættelsesforhold ikke kan ændres. Forvaltningen skønner, at der i Roskilde Kommune kan blive tale om, at 70 børn vil anvende deltidstilbuddet. Forvaltningens skøn tager udgangspunkt i København Kommunes forventning om, at 500 børn vil anvende deltidstilbuddet og en forholdsmæssig betragtning i forhold til befolkningsandelen i Roskilde Kommune. Forældre med ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud skal have reduceret egenbetaling. Med reduceret egenbetaling vil kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling skulle afspejle udgifterne ved den benyttede plads. Forældrebetalingsandelen kan ikke overstige den maksimale forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. I beregningen skal der tages højde for udgifter, der knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget. 3 Dette vil være i tråd med varslet for udmeldelse i Roskilde Kommunes visitationsregler.

4 Side4/6 I beregningen af taksten for deltidspladsen må kommunerne gerne opdele udgifterne i faste og variable udgifter, således at forældrene med deltidspladser betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til udgifter, der fordeles lige på børnene uanset, om de er på fuldtid eller deltid. Faste udgifter kan eksempelvis være ledelsestid, tid til forældresamtaler, forældremøder, frokost m.v., mens de variable udgifter overvejende omfatter lønninger til det pædagogiske personale. Kommunen foretager selv vurderingen af, hvad der kan anses som faste og variable udgifter ud fra en rimeligheds betragtning. Takstforslag for 2019 for en deltidsplads på 30 timer om ugen fremgår af bilag. Indførelsen af deltidspladser 30 timer om ugen til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov indebærer, at taksterne, der er med i budgetmaterialet for 2019, skal konsekvensberegnes. Økonomisk kompensation for deltidspladser Implementeringen af deltidspladser på 30 timer til børn for forældre på barsels- eller forældreorlov understøttes økonomisk gennem kompensation for nye opgaver med lov og cirkulære program. For de opgaver, der følger af deltidspladser på 30 timer om ugen kompenseres Roskilde Kommune med ca kr. årligt i 2019 og frem. 3. Lovgrundlag for deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov Med indførelsen af 27 b i dagtilbudsloven får forældre, hvoraf en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Retten til en deltidsplads gælder i et dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk 2-5, eller 21, stk. 2 og 3, dvs. i en kommunal, selvejende, udliciteret daginstitution eller privatinstitution eller i en kommunal eller privat dagpleje. Med børn i husstanden forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der bor i samme husstand, hvor det er et krav, at de pågældende børn har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder adoptivforældre samt plejeforældre. Med reduceret egenbetaling forstås, at kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling vil skulle afspejle udgifterne ved den benyttede plads, hvor forældrebetalingsandelen ikke kan overstige den maksimale forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. I beregningen skal der tages højde for udgifter, der knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som f.eks. udarbejdelse af pædagogisk læreplan, forældremøder mv. Forældrebetalingsprocenten skal være den samme for fuldtids- og deltidspladser, idet deltidspladser ikke er en selvstændig dagtilbudstype. Alle forældre, som afholder fravær i medfør af barselsloven, skal have mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud 30 timer om ugen i den periode, hvor forældrene afholder fraværet, mod en reduceret egenbetaling. Dette omfatter blandt andet forældres fravær under graviditet og efter fødsel, under forældreorlov m.v. samt adoptanters ret til fravær i forbindelse med en adoption. Forældre, som i medfør af reglerne om fleksibel barsel, genoptager arbejdet delvist har ligeledes mulighed for at få en deltidsplads, hvis forældrene ikke tidligere har fået en deltidsplads til det pågældende barn. Det har ingen betydning for retten til deltidspladsen i dagtilbuddet 30 timer om ugen, hvem af forældrene der afholder fraværet, såfremt barnets forældre er samlevende, dog kan kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer om, at forældrene minimum skal afholde fravær svarende til 7 timer om ugen før, de har ret til en deltidsplads 30 timer om ugen. Hvis barnets forældre ikke er samlevende, vil retten til

5 Side5/6 deltidspladsen følge den forælder, der afholder fraværet, såfremt barnet har folkeregisteradresse hos den pågældende forælder, og forælderen har ret til ydelser efter dagtilbudslovens 2. Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, vil dette betragtes som én sammenhængende periode. Deltidspladser på 30 timer om ugen for forældre på barsels- eller forældreorlov er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, formålet for dagtilbud samt reglerne om pædagogisk læreplan. Dette indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet. Forældre på barsels- eller forældreorlov, der ønsker en deltidsplads i et dagtilbud 30 timer om ugen til deres barn er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v. Retningslinjer for deltidspladser Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser, ansøgning om og ophør af deltidspladser i opholdskommunen og for forældrenes oplysningspligt. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer, der betyder, at perioden, hvor forældrene har ret til deltidspladsen, skal påbegyndes den 1. i en måned og tilsvarende ophøre med udgangen af den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører. Dette gælder uanset, hvornår forældrenes fravær afbrydes eller ophører i den pågældende måned. Kommunalbestyrelsen kan således fastsætte retningslinjer om, at deltidspladsen kan opretholdes indtil udgangen af den pågældende måned, selvom forældrenes fravær efter barselsloven f.eks. ophører den 10. i en måned Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for forældrenes varsling i forbindelse med deltidspladsens ophør. Kommunalbestyrelsen kan således f.eks. fastsætte retningslinjer om, at forældrene har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller fraværets ophør senest 1 måned før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører. Kommunalbestyrelsen kan også fastsætte retningslinjer om, at forældrene som minimum skal afholde fravær svarende til 7 timer om ugen før, de har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen. Kommunalbestyrelsens retningslinjer kan endvidere omhandle, hvordan deltidspladsen konkret er placeret, herunder at forældre f.eks. kan anvende deltidspladsen i dagtilbuddet i tidsrummet mellem Privatinstitutioner er omfattet af kommunalbestyrelsens retningslinjer for forældrenes ansøgning om og ophør af deltidspladser 30 timer, men skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen under barsel og forældreorlov i deres respektive tilbud. Ansøgning om deltidsplads i et dagtilbud 30 timer om ugen for forældre på barsels- eller forældreorlov Forældrenes ansøgning om en deltidsplads skal indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen efter de retningslinjer for ansøgning om en deltidsplads som kommunalbestyrelsen har fastsat. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen for. Den periode, forældrene angiver ved ansøgning, vil udgøre den maksimale periode for deltidspladsen. Dette indebærer, at forældrene kun skal informere kommunen

6 Side6/6 såfremt, der sker ændringer, der betyder, at forældrene ønsker deltidspladsen for en kortere periode end den, de ved ansøgningen har angivet. Afgørelser om deltidspladser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ansøgning om en deltidsplads i en privatinstitution eller i et dagtilbud i en anden kommune Forældrenes ansøgning om en deltidsplads i en privatinstitution eller et dagtilbud i en anden kommune skal indgives til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder før, deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft. Opholdskommunen skal varsle privatinstitutioner og institutionskommuner om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads til privatinstitutioner og til et dagtilbud i en anden kommune samt om afbrydelse eller ophør af fravær senest 1 måned før ændringen træder i kraft. Dokumentationskrav Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de enten afholder eller skal afholde fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen. Dokumentationen kan f.eks. være en kopi af vandrejournal, hvor det forventede fødselstidspunkt fremgår, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Bortfald af retten til deltidsplads Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end fem ugers varighed. Hermed sikres det, at forældre som kortvarigt afbryder fraværet f.eks. for at afholde kortere ferieperioder ikke mister retten til deltidspladsen. Forældrene har pligt til at oplyse opholdskommunen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end fem uger, eller fraværet efter barselsloven på anden vis ophører. Når fraværsperioden afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, skal pladsen som udgangspunkt konverteres til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget. Hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet, vil retten til en deltidsplads 30 timer om ugen bortfalde.

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at denne opsøgende indsats i forhold til forældrene sker inden for rammerne af allerede eksisterende aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at denne opsøgende indsats i forhold til forældrene sker inden for rammerne af allerede eksisterende aktiviteter. Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 3039480 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder 13. februar 2019 I dette

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen [DATO] og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af Familieudvalget d. 4. december 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 20-12-2018 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skriv dit barn op. Kontrollere

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo Aabenraa Kommune Børn og Skole Tinglev Midt 2 6360 Tinglev Kontaktperson Navn Pladsanvisning Telefon 73 76 76 76 E-mail digitalplads@aabenraa.dk Dato Sagsidentifikation - KLE 28.09.40G01 5 708410 045271

Læs mere

Optagelse i dagtilbud

Optagelse i dagtilbud Optagelse i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser...2 1.1. Dagtilbud...2 1.2. Ét tilskud pr. barn...2 1.3. Pasningsgaranti...2 2. Venteliste...2 2.1. Opskrivning på venteliste...2 2.2.

Læs mere

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud 2018 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen 6. juni 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Allerød d. 4. juni 2018 Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Ændringer ift. Dagtilbudsloven af 20. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Private dag Herudover gives

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING Med den nye dagtilbudslov har forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid i dagtilbud ret til tilskud til fleksibel pasning hos en privat børnepasser. Kombinationstilbuddet

Læs mere

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen LOV nr 554 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-444 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1214

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagpleje- og vuggestuepladser tilbydes børn i alderen 26 uger til barnet fylder tre år.

Dagpleje- og vuggestuepladser tilbydes børn i alderen 26 uger til barnet fylder tre år. UDKAST Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 310265 Brevid. 2959976 31. oktober 2018 Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold

Læs mere

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven 2018 Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet og dagtilbudsloven... 2 2.1 Tilskud til privat pasning... 2 2.2 Tilskud til pasning

Læs mere

Regelsæt for plads i dagtilbud

Regelsæt for plads i dagtilbud Regelsæt for plads i dagtilbud Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Generelle bestemmelser...2 Opskrivning til en plads...2 Ønske om en specifik plads...3 Optagelse...3 Pasningsgaranti...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bedre fordeling i daginstitutioner

Bedre fordeling i daginstitutioner Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 3039863 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk Bedre fordeling i daginstitutioner 28. februar 2019 I dette notat beskrives forslag til

Læs mere

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet.

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet. ADMINISTRATIONEN - DAGTILBUD & SKOLE Pladsanvisningen Dato: 16. november 2018 Kære forældre E-mail: dagtilbudogskole@vejen.dk Information om dagtilbud, førskole, SFO og fripladsskala 2019 Hermed informerer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 176 af 25/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1529

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Gældende fra 1. januar 2019 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning. Regler gældende fra 1. januar

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Orientering om ændring af dagtilbudsloven lov 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner

Orientering om ændring af dagtilbudsloven lov 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle kommuner m.fl. Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-3611 Doknr. 638763 Dato 21-12-2018 Orientering om ændring af dagtilbudsloven

Læs mere

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 BALLERUP KOMMUNE Dato: 5. april 2018 Sagsid: 28.00.00-A00-1-18 Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 Der er fremlagt forslag til ny dagtilbudslov i Folketinget. Loven bliver førstebehandlet d. 20. marts og

Læs mere

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper PRIVAT PASNING 1 Private pasningsordninger Norddjurs kommune giver jævnfør dagtilbudslovens 80, forældre med børn i alderen 30 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse,

Læs mere

Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT

Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune GENERELT Dato: 12.02.2019 Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens 23 og 27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 310265 Brevid. 2985068 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar 28. november 2018 Skole- og Børneudvalget besluttede den

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Indhold. Børn og Unge

Indhold. Børn og Unge Børn og Unge Maj 2018 Sagsbehandler: Dorthe Brandt Petersen Indhold Notat Aftalen Stærke Dagtilbud Alle skal med i fællesskabet... 1 Aftalens fokusområder... 1 Økonomi... 1 Aftalens 24 initiativer... 2

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 1214 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Retningslinjer for dagtilbud

Retningslinjer for dagtilbud Retningslinjer for dagtilbud Retningslinjerne omfatter opskrivning og anvisning af pladser til Faxe Kommunes dagpleje, aldersintegrerede daginstitutioner, børnehaver og SFO samt fritidsklubber ifølge lov

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 07-09-2017 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skrive dit barn op. Kontrollere

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Administrationsgrundlag pladsadministration i Kolding Kommune - juli 2018

Administrationsgrundlag pladsadministration i Kolding Kommune - juli 2018 Administrationsgrundlag pladsadministration i Kolding Kommune - juli 2018 Lovgrundlag Dagtilbudsloven (se denne på fx retsinformation.dk) Herunder skal følgende bemærkes Kommunens forpligtelser i h.t.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere