BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse"

Transkript

1 BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1

2 8-2

3 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3

4 8-4

5 KAPITEL 8.1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR TRANSPORTERENDE ENHEDER OG UDSTYR HERPÅ Transporterende enheder En transporterende enhed, der er lastet med farligt gods, må ikke omfatte mere end ét påhængskøretøj, herunder sættevogn Dokumenter, der skal følge med den transporterende enhed Følgende dokumenter, ud over sådanne, som er foreskrevet i andre bestemmelser, skal følge med den transporterende enhed: (a) transportdokumenter vedrørende alt det transporterede farlige gods som foreskrevet i 5.4.1, og hvor det er relevant containerpakkeattesten foreskrevet i 5.4.2, (b) skriftlige anvisninger som foreskrevet i 5.4.3, (c) (Reserveret) (d) billedlegitimation til hvert medlem af køretøjets mandskab i henhold til Følgende dokumenter skal, når de kræves udfærdiget i medfør af bestemmelserne i ADR, ligeledes følge med den transporterende enhed: (a) godkendelsesattesten, der er omhandlet i 9.1.3, for hver transporterende enhed eller hvert af dennes elementer, (b) førerens kursusbevis, som foreskrevet i 8.2.1, (c) en kopi af den kompetente myndigheds tilladelse, når denne er foreskrevet i (c) eller (d) eller , De i foreskrevne skriftlige anvisninger skal opbevares let tilgængeligt (Slettet) Afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte Transporterende enheder med farligt gods skal forsynes med faresedler og orangefarvede skilte i overensstemmelse med kapitel Brandslukningsmateriel Følgende bestemmelser gælder for transporterende enheder med farligt gods med undtagelse af de i omtalte enheder: 8-5

6 (a) (b) Alle transporterende enheder skal være udstyret med mindst én håndildslukker til brandklasse 1) A, B og C med en kapacitet på mindst 2 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler), der er egnet til bekæmpelse af brand i motoren eller førerkabinen på den transporterende enhed. Yderligere udstyr er påbudt efter følgende retningslinjer: (i) (ii) (iii) For transporterende enheder med en tilladt totalvægt på over 7,5 tons: en eller flere håndildslukkere til brandklasse 1) A, B og C med en samlet kapacitet på mindst 12 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler), hvoraf mindst én skal have en kapacitet på mindst 6 kg. For transporterende enheder med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons og højst 7,5 tons: en eller flere håndildslukkere til brandklasse 1) A, B og C med en samlet kapacitet på mindst 8 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler), hvoraf mindst én skal have en kapacitet på mindst 6 kg. For transporterende enheder med en tilladt totalvægt på højst 3,5 tons: en eller flere håndildslukkere til brandklasse 1) A, B og C med en samlet kapacitet på mindst 4 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler). (c) De i henhold til (a) påbudte ildslukkeres kapacitet kan trækkes fra de i henhold til (b) påbudte ildslukkeres samlede mindstekapacitet Transporterende enheder med farligt gods i overensstemmelse med skal være udstyret med én håndildslukker til brandklasse 1) A, B og C med en kapacitet på mindst 2 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler) Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj og skal overholde de relevante krav i EN 3 Portable fire extinguishers, Del 1-6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995). Hvis køretøjet er forsynet med en fastmonteret ildslukker, automatisk eller let udløselig til bekæmpelse af brand i motoren, behøver håndildslukkeren ikke kunne bekæmpe en sådan brand. Slukningsmidlerne må ikke kunne afgive giftige gasser i førerkabinen eller ved varmeudvikling under brand Håndildslukkere, der overholder forskrifterne i eller , skal være forsynet med et segl, der angiver, at de ikke har været anvendt. Desuden skal de være forsynet med et mærke, der angiver, at de er i overensstemmelse med en standard, der er anerkendt af den kompetente myndighed, samt en påskrift, der som minimum angiver datoen (måned, år) for næste periodiske eftersyn eller alternativt den maksimalt tilladte anvendelsesperiode. Ildslukkerne skal underkastes periodiske eftersyn i overensstemmelse med godkendte nationale standarder med henblik på at sikre deres funktionssikkerhed. 1) 8-6 En definition af brandklasserne findes i standarden "EN 2:1992 Classification of fires".

7 Ildslukkerne skal monteres på de transporterende enheder således, at de er let tilgængelige for køretøjets mandskab. Monteringen skal ske på en sådan måde, at ildslukkerne er beskyttet mod vejrmæssige forhold, så deres funktionssikkerhed ikke påvirkes Diverse udstyr og personlige værnemidler Hver transporterende enhed med farligt gods skal være forsynet med udstyr til generel og personlig beskyttelse i henhold til Udstyret skal vælges i overensstemmelse med fareseddelnummeret for det læssede gods. Nummeret kan ses i transportdokumentet For alle fareseddelnumre skal følgende udstyr medbringes på den transporterende enhed: - mindst én stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets vægt og hjulenes diameter, - to selvstående advarselsmarkeringer, - øjenskyllevæske 2), og for hvert af køretøjets mandskab - en advarselsvest (f.eks. som beskrevet i EN 471), - en transportabel belysningsanordning i overensstemmelse med 8.3.4, - et par beskyttelses handsker, og - øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller) Yderligere udstyr som kræves for enkelte klasser: - en flugtmaske 3) til hvert medlem af køretøjets mandskab skal medbringes på køretøjet ved fareseddelnummer 2.3 eller 6.1, - en skovl 4), - en afløbsprop 4), - en opsamlingsbeholder af plast 4). 2) Kræves ikke for fareseddelnumrene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og ) F.eks. en flugtmaske med kombineret gas-/støvfilter af typen A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2, som svarer til den, der er beskrevet i standarden EN 141 4) Kræves kun for fareseddelnumrene 3, 4.1, 4.3, 8 og 9 8-7

8 8-8

9 KAPITEL 8.2 BESTEMMELSER FOR UDDANNELSE AF KØRETØJETS MANDSKAB Generelle bestemmelser for uddannelse af førere Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, skal være i besiddelse af et bevis udstedt af den kompetente myndighed eller af en organisation, der er anerkendt af denne myndighed, med angivelse af, at de har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen i de særlige krav, der skal opfyldes under transport af farligt gods Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, skal deltage i et grundkursus. Uddannelse skal gives i form af et kursus, der er godkendt af den kompetente myndighed. Hovedformålet er, at gøre førere opmærksomme på de faremomenter, der kan opstå i forbindelse med transport af farligt gods, og at give dem grundlæggende information, der er uomgængelig nødvendig for at mindske risikoen for, at der sker uheld, og, hvis uheld alligevel opstår, at sætte dem i stand til at træffe forholdsregler, der kan være nødvendige for deres egen sikkerheds skyld, for offentlighedens skyld og for miljøets skyld, med henblik på at begrænse virkningerne af uheldet. Denne uddannelse, der skal omfatte individuelle praktiske øvelser, skal danne grundlag for uddannelsen for alle førerkategorier, idet den mindst skal omfatte de emner, der er angivet i Førere af køretøjer eller MEMU s med farligt gods i faste tanke eller aftagelige tanke med en kapacitet på mere end liter, førere af batterikøretøjer med en samlet kapacitet på over liter og førere af køretøjer eller MEMU s med farligt gods i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC s med en individuel kapacitet på over liter skal deltage i et specialiseringskursus i de særlige krav, der skal opfyldes under transport af farligt gods i tanke, idet det mindst skal omfatte de emner, der er angivet i Førere af køretøjer med stoffer eller genstande i klasse 1, undtagen stoffer og genstande i underklasse 1.4 forenelighedsgruppe S (se tillægsbestemmelse S1 i kapitel 8.5), førere af MEMU s med stoffer og genstande i klasse 1 og stoffer i klasse 5.1 i blandet last (se ) og førere af køretøjer med visse typer radioaktive stoffer (se særlige bestemmelser S11 og S12 i kapitel 8.5) skal deltage i specialiseringskurser, der mindst omfatter de emner, der er angivet i eller Føreren af et køretøj med farligt gods skal være i stand til ved påtegninger på beviset foretaget hvert 5. år af den kompetente myndighed eller af en organisation, der er anerkendt af denne myndighed, at dokumentere, at han i året før udløbsdatoen på beviset har gennemført en repetitionsuddannelse og har bestået den tilhørende eksamen. Den nye gyldighedsperiode skal begynde ved bevisets udløbsdato Grundkurserne og specialiseringskurserne i såvel den grundlæggende uddannelse *) som repetitionsuddannelsen kan afholdes som integrerede heldækkende kurser **) ved samme lejlighed og udføres af samme uddannelsesorganisation. *) **) Ved begrebet grundlæggende uddannelse skal forstås det kursus eller de kurser, en person deltager i, for at opnå beviset beskrevet i eller udvide gyldighedsområdet første gang. Ved begrebet heldækkende kursus skal forstås et grundkursus samt et eller flere specialiseringskurser afviklet i umiddelbar forlængelse af grundkurset. 8-9

10 Den grundlæggende uddannelse *), repetitionsuddannelsen, de praktiske øvelser, eksamenerne og den kompetente myndigheds rolle skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Alle uddannelsesbeviser, der opfylder kravene i dette afsnit, og som er udstedt i overensstemmelse med modellen vist i af en kontraherende parts kompetente myndighed eller af en organisation, der er anerkendt af denne myndighed, skal i deres gyldighedsperiode accepteres af de andre kontraherende parters kompetente myndigheder Beviset skal udfærdiges på det sprog, eller på et af sprogene, i landet for den kompetente myndighed, der udstedte beviset eller anerkendte den udstedende organisation, og, såfremt dette sprog ikke er engelsk, fransk eller tysk, tillige på enten engelsk, fransk eller tysk, med mindre andet er bestemt ved særlige aftaler mellem de lande, der berøres af transporten Specifikke bestemmelser for uddannelse af førere Den nødvendige viden og de praktiske færdigheder bibringes i form af en uddannelse, der omfatter både teoretiske kurser og praktiske øvelser. Denne viden skal testes ved en eksamen Den, der udbyder uddannelse, skal sikre, at uddannelsesinstruktørerne har et godt kendskab til og tager hensyn til udviklingen i forbindelse med regelsætning og uddannelseskrav i relation til transport af farligt gods. Uddannelsen skal være praksisrelateret. Uddannelsesprogrammet skal være i overensstemmelse med godkendelsen vedrørende de i nævnte emner. Såvel den grundlæggende uddannelse *) som repetitionsuddannelsen skal omfatte individuelle praktiske øvelser (se ) Uddannelsens opbygning Såvel den grundlæggende uddannelse *) som repetitionsuddannelsen skal gives i form af et grundkursus, og, hvor det er relevant, et eller flere specialiseringskurser Grundkurset skal som et minimum omfatte følgende emner: (a) (b) (c) (d) (e) De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods. De vigtigste faretyper. Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald. Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper. Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr m.v.) *) Ved begrebet grundlæggende uddannelse skal forstås det kursus eller de kurser, en person deltager i, for at opnå beviset beskrevet i eller udvide gyldighedsområdet første gang. 8-10

11 (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte. Hvad føreren bør og ikke bør gøre under transport af farligt gods. Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer. Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container. Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods. Generelle oplysninger om privatretligt ansvar. Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport). Håndtering og stuvning af kolli. Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.) Specialiseringskurset for transport i tanke skal som et minimum omfatte følgende særlige emner: (a) (b) (c) Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser. Særlige krav til køretøjer. Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer. (d) Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.) Specialiseringskurset for transport af stoffer og genstande i klasse 1 skal som et minimum omfatte følgende særlige emner: (a) Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande. (b) Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse Specialiseringskurset for transport af radioaktive stoffer i klasse 7 skal som et minimum omfatte følgende særlige emner: (a) (b) Særlige farer i forbindelse med ioniserende stråling. Særlige krav vedrørende emballering, håndtering, sammenlæsning og stuvning af radioaktive stoffer. 8-11

12 (c) Særlige forholdsregler, der skal tages i tilfælde af en ulykke, der involverer radioaktive stoffer Grundlæggende uddannelsesprogram *) Varigheden af det teoretiske indhold i hvert enkelt kursus eller del af et heldækkende kursus **) skal som minimum være: Grundkursus 18 lektioner 1) Specialiseringskursus for transport i tanke 12 lektioner 1) Specialiseringskursus for transport af stoffer og genstande i klasse 1 Specialiseringskursus for transport af radioaktivt materiale 8 lektioner 8 lektioner Den samlede varighed af et heldækkende kursus **) kan fastlægges af den kompetente myndighed, idet varigheden af grundkurset og specialiseringskurset for tanke dog skal bibeholdes, mens den kan supplere grundkurset med afkortede specialiseringskurser for klasserne 1 og En lektion regnes normalt med at vare 45 minutter Normalt tillades højst 8 lektioner på en kursusdag De individuelle praktiske øvelser skal finde sted i forbindelse med den teoretiske uddannelse og skal mindst omfatte førstehjælp, brandslukning, samt hvad man skal gøre i tilfælde af en hændelse eller et uheld Uddannelsesprogram for repetition Repetitionsuddannelse med regelmæssige mellemrum har til formål at bringe førerens viden ajour. Uddannelsen skal dække nye tekniske, juridiske og stofrelaterede udviklinger Repetitionsuddannelse skal være gennemført før udløbet af den periode, der henvises til i Repetitionsuddannelsens varighed inklusive individuelle praktiske øvelser skal være mindst to dage Normalt tillades højst 8 lektioner på en kursusdag. *) **) Ved begrebet grundlæggende uddannelse skal forstås det kursus eller de kurser, en person deltager i, for at opnå beviset beskrevet i eller udvide gyldighedsområdet første gang. Ved begrebet heldækkende kursus skal forstås et grundkursus samt et eller flere specialiseringskurser afviklet i umiddelbar forlængelse af grundkurset. 1) 8-12 Yderligere lektioner er påkrævet til de i nedenfor nævnte praktiske øvelser; antallet vil variere alt efter antallet af chauffører til undervisning.

13 Godkendelse af uddannelse Kurserne skal godkendes af den kompetente myndighed Godkendelse meddeles kun på baggrund af en skriftlig ansøgning Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen om godkendelse: (a) (b) (c) (d) Et detaljeret uddannelsesprogram med angivelse af de emner, der undervises i, samt af tidsplanen og de planlagte undervisningsmetoder. Undervisningspersonalets kvalifikationer og aktivitetsområder. Information om kursusstedet/kursusstederne, om undervisningsmaterialerne samt om faciliteterne for de praktiske øvelser. Vilkår for deltagelse i kurserne, som f.eks. antallet af deltagere Den kompetente myndighed varetager tilsynet med uddannelserne og eksamenerne Den kompetente myndighed meddeler skriftlig godkendelse på følgende vilkår: (a) (b) (c) (d) Uddannelsen skal gives i overensstemmelse med ansøgningsdokumenterne. Den kompetente myndighed har ret til at sende bemyndigede personer, der overværer kurserne og eksamenerne. Den kompetente myndighed skal i god tid have meddelelse om dato og sted for de enkelte kurser. Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis vilkårene ikke overholdes Godkendelsesdokumentet skal angive, hvorvidt de pågældende kurser er grund- eller specialiseringskurser, og om de indgår i grundlæggende uddannelse *) eller repetitionsuddannelse Hvis uddannelsesorganisationen, efter at et kursus er godkendt, ønsker at foretage nogen ændringer i henseende til sådanne detaljer, som var relevante for godkendelsen, skal den søge tilladelse på forhånd fra den kompetente myndighed. Dette gælder især ændringer vedrørende uddannelsesprogrammet Eksamener Eksamener for grundkursus i den grundlæggende uddannelse *) Efter gennemførelse af uddannelsen på grundkurset, herunder de praktiske øvelser, skal der afholdes en eksamen Ved eksaminationen skal kandidaten vise, at han på baggrund af grundkurset har opnået den viden, indsigt og praktiske færdighed, der er nødvendig som professionel fører af køretøjer med farligt gods. 8-13

14 Til brug herfor skal den kompetente myndighed, eller den eksamensorganisation, der er godkendt af den kompetente myndighed, udarbejde et katalog over spørgsmål, der omhandler de emner, der er anført i Spørgsmål til brug ved eksaminationen skal tages fra dette katalog. Kandidaterne må ikke have kendskab til de konkrete spørgsmål, der udvælges fra kataloget, før den pågældende eksamen Der kan afholdes én samlet eksamen for heldækkende kurser **) Den kompetente myndighed fører tilsyn med de formelle omstændigheder omkring eksamen Eksaminationen skal være en skriftlig prøve eller en kombination af en skriftlig og mundtlig eksamen. Hver kandidat skal stilles mindst 25 skriftlige spørgsmål. Varigheden af eksaminationen skal være mindst 45 minutter. Spørgsmålene kan være af varierende sværhedsgrad og kan tildeles forskellig vægtning Eksamener for specialiseringskurser for transport i tanke eller for transport af eksplosive stoffer og genstande eller radioaktive stoffer i den grundlæggende uddannelse *) Efter at have gennemført eksamen på grundkurset og efter at have deltaget i specialiseringskurset for transport i tanke og/eller for transport af eksplosive stoffer og genstande eller radioaktive stoffer, skal kandidaten tillades at deltage i den tilhørende eksamen Eksamen skal afholdes og tilses på samme måde som angivet i Der skal stilles mindst 15 spørgsmål i relation til hvert enkelt specialiseringskursus Eksamener for repetitionsuddannelse Efter at have gennemgået repetitionsuddannelsen skal kandidaten tillades at deltage i den tilhørende eksamen Eksamen skal afholdes og tilses på samme måde som angivet i Ved eksamen skal der stilles mindst 15 spørgsmål i relation til repetitionsuddannelsen Bevis for føreres uddannelse I henhold til skal beviset udstedes: (a) (b) Efter gennemførelse af et grundkursus, forudsat kandidaten har bestået eksamen i overensstemmelse med Hvis det er relevant, efter gennemførelse af et specialiseringskursus for transport i tanke eller transport af eksplosive stoffer og genstande eller radioaktive stoffer, eller efter at have erhvervet viden i henhold til særlig bestemmelse S1 eller S11 i kapitel 8.5, forudsat kandidaten har bestået en eksamen i overensstemmelse med Beviset fornyes, hvis kandidaten dokumenterer sin deltagelse i en repetitionsuddannelse i overensstemmelse med , og hvis han har bestået en eksamen i overensstemmelse med

15 Beviset skal have et layout som vist nedenfor. Det anbefales, at formatet bliver det samme som formatet for det europæiske nationale førerbevis, dvs. A7 ( mm) eller et dobbelt ark, som kan foldes til dette format. 8-15

16 MODEL FOR KURSUSBEVIS ADR-KURSUSBEVIS FOR FØRERE AF KØRETØJER MED FARLIGT GODS Tank 1) Stykgods 2) Kursusbevis nr.. Kendetegn for udstedende stat. 1), 2) Gyldigt for klasserne: Tank Stykgods , 4.2, , 4.2, , , , , Efternavn.. Fornavn. Fødselsdag.. Nationalitet Indehaverens underskrift.. Udstedt af.. Dato.. Underskrift 4). Fornyet indtil af Dato.. Gyldigt indtil (dato) 3).. Underskrift 4). 1) De ikke gældende overstreges. 2) Om udvidelse til andre klasser se side 3. 3) Om fornyelse se side 2. 4) og/eller segl (eller stempel) af udstedende myndighed. Udvidet til klasserne 5) 3 Til nationale regler 4 i tank 1 2 Dato , 4.2, 4.3 Underskrift og/eller segl eller stempel 5.1, , stykgods 5) 1 2 Dato , 4.2, 4.3 Underskrift og/eller segl eller stempel 5.1, , ) Det ikke gældende overstreges 8-16

17 8.2.3 Uddannelse af andre personer end førere med bevis i henhold til 8.2.1, som er involveret i transport af farligt gods ad vej Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods i overensstemmelse med kapitel 1.3. Dette krav skal gælde for personer som f.eks. personale, som er ansat af vognmanden eller afsenderen, personale, som af- eller pålæsser farligt gods, personale i speditørkontorer og førere af køretøjer andre end førere med bevis i henhold til 8.2.1, som er involveret i transport af farligt gods ad vej. 8-17

18 8-18

19 KAPITEL 8.3 DIVERSE BESTEMMELSER, DER SKAL OPFYLDES AF KØRETØJETS MANDSKAB Passagerer Der må ikke befordres andre personer end mandskabet på transporterende enheder med farligt gods Brug af brandslukningsmateriel Medlemmer af køretøjets mandskab skal være kendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet Forbud mod åbning af kolli Føreren eller dennes medhjælper må ikke åbne et kolli, der indeholder farligt gods Transportable belysningsanordninger De transportable belysningsanordninger må ikke have metaloverflader, der kan frembringe gnister Forbud mod rygning Rygning er forbudt under håndtering indeni eller i nærheden af køretøjer Standsning af motoren under af- og pålæsning Bortset fra tilfælde, hvor motoren anvendes til at drive pumper eller andre hjælpemidler til af- eller pålæsning af køretøjet, og hvor det land, hvori køretøjet befinder sig, tillader, at den holdes i gang under sådanne omstændigheder, skal motoren være standset under af- og pålæsning Brug af parkeringsbremser og stopklodser Køretøjer, der transporterer farligt gods, må aldrig parkeres uden aktiveret parkeringsbremse. Påhængskøretøjer uden bremseanordninger skal sikres mod at kunne bevæge sig, ved at anvende mindst en stopklods som beskrevet i Brug af kabler I tilfælde af en transporterende enhed forsynet med blokeringsfrie bremser (ABS) bestående af et motorkøretøj og en O 3 - eller O 4 -påhængsvogn, skal ledningerne, der er omtalt i , forbinde det trækkende køretøj og påhængskøretøjet på alle tidspunkter under transporten. 8-19

20 8-20

21 KAPITEL 8.4 BESTEMMELSER FOR OPSYN MED KØRETØJER Køretøjer med farligt gods i de mængder, der er anført i de særlige bestemmelser S1 (6) og S14 til S24 i kapitel 8.5 for et givet stof i henhold til kolonne (19) i tabel A i kapitel 3.2 skal holdes under opsyn, men kan også parkeres uden opsyn, på en sikker lagerplads eller et sikkert fabriksområde. I mangel af sådanne parkeringsmuligheder kan den transporterende enhed, efter at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er truffet, parkeres på et ubefærdet sted, der opfylder betingelserne i (a), (b) eller (c) nedenfor: (a) (b) (c) en parkeringsplads, der er under opsyn af en vagt, der er instrueret om ladningens art og førerens opholdssted, en offentlig eller privat parkeringsplads, hvor den transporterende enhed efter al sandsynlighed ikke er i fare for at blive beskadiget af andre køretøjer, eller et egnet åbent område, som ikke ligger i nærheden af store offentlige veje eller beboede områder, og som normalt ikke af offentligheden anvendes som vej eller samlingssted. De i (b) omhandlede parkeringspladser må kun benyttes i mangel af de i afsnit (a) nævnte, ligesom de i (c) beskrevne parkeringspladser kun må benyttes i mangel af de i (a) og (b) omhandlede Læssede MEMU's skal overvåges eller kan alternativt parkeres uovervåget i en sikker garage eller på et sikkert fabriksområde. Tomme, urensede MEMU's er fritaget fra dette krav. 8-21

22 8-22

23 KAPITEL 8.5 TILLÆGSBESTEMMELSER FOR VISSE KLASSER ELLER STOFFER Udover bestemmelserne i kapitel 8.1 til 8.4 skal, hvor dette er angivet i kolonne (19) i tabel A i kapitel 3.2, følgende bestemmelser være opfyldt ved transport af det pågældende farlige stof eller den pågældende genstand. Hvor bestemmelserne i kapitel strider mod bestemmelserne i dette kapitel, skal bestemmelserne i dette kapitel være gældende. S1: Tillægsbestemmelser for transport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1) (1) Særlig uddannelse af førere (a) (b) (c) Bestemmelserne i finder anvendelse for førere af køretøjer, der transporter stoffer eller genstande i klasse 1, undtagen stoffer og genstande i underklasse 1.4 forenelighedsgruppe S. Førere af køretøjer, der transporter stoffer eller genstande i klasse 1, undtagen stoffer og genstande i underklasse 1.4 forenelighedsgruppe S, skal deltage i et specialiseringskursus, der mindst omfatter de emner, der angivet i Hvis en fører ifølge anden lovgivning, der gælder i en kontraherende parts land, har fulgt en tilsvarende godkendt uddannelse under andre former eller med et andet formål, der dækker de emner, der henvises til i (b), kan der, helt eller delvis, dispenseres fra specialiseringskurset. (2) Godkendt repræsentant En kontraherende part til ADR kan forlange, at en af dennes kompetente myndighed godkendt repræsentant skal befinde sig på køretøjet for transportørens regning, hvis den nationale lovgivning indeholder en sådan bestemmelse. (3) Forbud mod rygning, brug af ild og åben flamme Rygning, brug af ild og åben flamme er forbudt på køretøjer, der transporterer stoffer og genstande i klasse 1, samt i disses nærhed eller under af- og pålæsning af de pågældende stoffer og genstande. (4) Af- og pålæsningssteder (a) (b) (c) Det er forbudt at foretage af- og pålæsning af stoffer og genstande i klasse 1 på offentlige steder i bymæssig bebyggelse uden særlig tilladelse fra de kompetente myndigheder. Det er forbudt at foretage af- og pålæsning af stoffer og genstande i klasse 1 på offentlige steder uden for bymæssig bebyggelse, uden at give meddelelse derom til de kompetente myndigheder, med mindre af- og pålæsningen skyldes tvingende sikkerhedshensyn. Ved håndtering på offentlige steder, uanset grunden dertil, skal der på grundlag af faresedlerne foretages adskillelse af stoffer og genstande af forskellig art. 8-23

24 (d) Når køretøjer, der transporterer stoffer og genstande i klasse 1, skal standse af hensyn til af- og pålæsning på et offentligt sted, skal de holdende køretøjer holde en indbyrdes afstand på mindst 50 m. (5) Konvojer (a) Når køretøjer med farlige stoffer og genstande i klasse 1 kører i konvoj, skal der være en afstand på mindst 50 m mellem de transporterende enheder. (b) Den kompetente myndighed kan udstede forskrifter for konvojens sammensætning og køretøjernes rækkefølge. (6) Opsyn med køretøjer Bestemmelserne i kapitel 8.4 finder kun anvendelse, når stoffer og genstande i klasse 1 med en samlet nettoeksplosivstofmængde over de nedenfor angivne mængder, transporteres i et køretøj. Underklasse 1.1: 0 kg Underklasse 1.2: 0 kg Underklasse 1.3, forenelighedsgruppe C: 0 kg Underklasse 1.3, undtagen forenelighedsgruppe C: 50 kg Underklasse 1.4, undtagen de nedenfor listede: 50 kg Underklasse 1.5: 0 kg Underklasse 1.6: 50 kg Stoffer og genstande i Underklasse 1.4 hørende til UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 and 0500: 0 kg For sammenlæsset gods skal den laveste grænse, der finder anvendelse for et af de stoffer eller genstande, der transporteres, anvendes for hele lasten. Endvidere skal de pågældende stoffer og genstande være under konstant opsyn for at forebygge eventuelt hærværk, og således at føreren og de kompetente myndigheder kan tilkaldes i tilfælde af beskadigelse eller brand. Tomme, urensede emballager er undtaget herfra. (7) Aflåsning af køretøjer Døre og stive overdækninger i lastrum på EX/II-køretøjer og alle åbninger i lastrum på EX/III-køretøjer, der transporterer stoffer og genstande henhørende til klasse 1, skal aflåses under transport, med undtagelse af perioderne for af- og pålæsning. S2: Tillægsbestemmelser for transport af brandfarlige væsker og gasser (1) Transportable belysningsanordninger 8-24 Det er forbudt at gå ind i lastrummet på et lukket køretøj, der transporterer væsker med et flammepunkt på indtil 60 C eller brandfarlige stoffer eller genstande i klasse 2, med andre transportable belysningsanordninger end sådanne, der er konstrueret og fremstillet således, at de ikke kan antænde de eventuelle brandfarlige dampe eller gasser, der måtte have bredt sig inde i køretøjet.

25 (2) Drift af forbrændingsvarmeanlæg under af- og pålæsning Drift af forbrændingsvarmeanlæg på køretøjer af typen FL (se del 9) er forbudt under af- og pålæsning. (3) Forholdsregler mod elektrostatisk ladning I tilfælde af køretøjer af typen FL (se del 9), skal der etableres en god elektrisk forbindelse mellem køretøjets chassis og jord, før tankene fyldes eller tømmes. Fyldningshastigheden skal desuden være begrænset. S3: Særlige bestemmelser for transport af smittefarlige stoffer Bestemmelserne i (b) og finder ikke anvendelse for transporterende enheder med farlige stoffer i klasse 6.2. S4: Tillægsbestemmelser for transporter, hvor der kræves temperaturkontrol Overholdelse af den foreskrevne temperatur er væsentlig for gennemførelse af en sikker transport. Almindeligvis skal der være: - omhyggelig inspektion af den transporterende enhed før lastning, - instruktioner til transportøren om driften af kølesystemet, herunder om firmaer undervejs, som er leverandør af kølemiddel, - fremgangsmåder, som skal følges, i tilfælde af tab af kontrol med køleanlægget, - regelmæssig overvågning af driftstemperatur og - et reservekøleanlæg eller reservedele til rådighed. Temperaturen i den omgivende luft indeni den transporterende enhed skal måles med to uafhængige sensorer, og resultaterne skal optegnes på en sådan måde, at temperaturændringer bliver opdaget umiddelbart. Temperaturen skal måles og optegnes hver 4. til 6. time. Hvis kontroltemperaturen overskrides under transporten, skal en hurtig procedure, som involverer enhver nødvendig reparation af køleanlægget eller en forøgelse af kølekapaciteten (fx ved at tilsætte flydende eller fast kølemiddel) igangsættes. Der skal også foretages hyppige kontroller af temperaturen og forberedelse til igangsættelse af nødprocedurer. Hvis nødtemperaturen (se også og ) nås, skal nødprocedurerne sættes i gang. Anm.: Denne bestemmelse S4 finder ikke anvendelse på de i nævnte stoffer, når stofferne er stabiliseret ved tilsættelse af kemiske inhibitorer, der giver en SADT 8-25

26 over 50 C. I så fald kan temperaturkontrol være påkrævet under transportforhold, hvor temperaturen kan overstige 55 C. S5: Særlige bestemmelser fælles for transport af radioaktive stoffer i klasse 7, der udelukkende transporteres i undtagelseskolli Bestemmelserne i (b), 8.2.1, og finder ikke anvendelse. S6: Særlige bestemmelser fælles for transport af radioaktive stoffer i klasse 7, der transporteres i andet end undtagelseskolli Bestemmelserne i finder ikke anvendelse for køretøjer, der udelukkende transporterer kolli, ekstra ydre emballager eller containere mærket med fareseddel 7A (kategori I-HVID). Bestemmelserne i finder ikke anvendelse, såfremt det radioaktive stof ikke besidder nogen sekundær fare. S7: (Slettet) Andre tillægsbestemmelser eller særlige bestemmelser S8: Hvis en transporterende enhed er lastet med over kg af disse stoffer, skal standsning af driftsmæssige hensyn i nærheden af beboede områder eller samlingssteder så vidt muligt undgås. Standsning i længere tid i nærheden af sådanne steder må kun finde sted med tilladelse fra de kompetente myndigheder. S9: Under transport af disse stoffer skal standsning af driftsmæssige hensyn i nærheden af beboede områder eller samlingssteder så vidt muligt undgås. Standsning i længere tid i nærheden af sådanne steder må kun finde sted med tilladelse fra de kompetente myndigheder. S10: Ved parkering i perioden fra april til oktober af et køretøj skal kolliene beskyttes effektivt mod sollys, hvis det pågældende land foreskriver dette. Kolliene kan f.eks. tildækkes med presenninger, der anbringes mindst 20 cm over ladningen. S11: (1) (2) (3) Bestemmelserne i finder anvendelse. Førere af køretøjer skal deltage i et specialiseringskursus, der mindst omfatter de emner, der angivet i Hvis en fører ifølge anden lovgivning, der gælder i et land, der er kontraherende part, har fulgt en tilsvarende godkendt uddannelse under et andet system eller med et andet formål, der dækker de emner, der henvises til i (2), kan der, helt eller delvis, dispenseres fra specialiseringskurset. S12: Særlig bestemmelse S11 finder ikke anvendelse, hvis det samlede antal kolli, der indeholder det transporterede radioaktive stof, ikke overstiger 10, og hvis summen af transportindices (TI) ikke overstiger 3. Førere skal dog have modtaget behørig uddannelse i forhold til og passende for deres opgaver, hvilket giver dem en bevidsthed om de strålingsrisici, der er 8-26

27 forbundet med transport af radioaktivt materiale. En sådan uddannelse skal bekræftes med et bevis, der udleveres af førernes arbejdsgiver. S13: Såfremt forsendelsen ikke kan afleveres til modtageren, skal forsendelsen transitopbevares på et sikkert sted, og den kompetente myndighed skal snarest muligt underrettes med henblik på anvisninger til videre foranstaltninger. S14: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse uanset den transporterede mængde af disse stoffer. S15: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse uanset den transporterede mængde af disse stoffer. Bestemmelserne i kapitel 8.4 finder dog ikke anvendelse, hvis det læssede lastrum er aflåst eller de transporterede kolli på anden måde er beskyttet mod enhver ulovlig aflæsning. S16: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger 500 kg. Derudover skal køretøjer med mere end 500 kg af disse stoffer være under konstant opsyn for at forebygge hærværk, og således at føreren og de kompetente myndigheder kan tilkaldes i tilfælde af spild eller brand. S17: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger kg. S18: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger kg. S19: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger kg. S20: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde eller volumen af disse stoffer i køretøjet overstiger kg som emballeret gods eller liter i tanke. S21: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse på alle stoffer uanset mængde. Derudover skal godset være under konstant opsyn for at forebygge hærværk, og således at føreren og de kompetente myndigheder kan tilkaldes i tilfælde af spild eller brand. Bestemmelserne i kapitel 8.4 finder dog ikke anvendelse, hvis: (a) (b) lastrummet er aflåset, eller de transporterede kolli på anden måde er beskyttet mod enhver ulovlig aflæsning, og dosishastigheden er højst 5 µsv/h på ethvert tilgængeligt sted på køretøjets overflade. S22: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde eller volumen af disse stoffer i køretøjet overstiger kg som emballeret gods eller liter i tanke. 8-27

28 S23: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når dette stof transporteres i bulk eller i tanke og den samlede mængde eller volumen i køretøjet overstiger henholdsvis kg eller liter. S24: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når mængden af dette stof i køretøjet overstiger 100 kg. 8-28

29 KAPITEL 8.6 RESTRIKTIONER FOR TRANSPORT AF FARLIGT GODS GENNEM VEJTUNNELER Generelle bestemmelser Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, når der gælder restriktioner for kørsel gennem vejtunneler i overensstemmelse med Anm.: Restriktioner, der ikke er i overensstemmelse med 1.9.5, kan fortsat gælde indtil 31. december 2009 (se ) Færdselstavler eller signaler, der regulerer kørsel med køretøjer, der transporterer farligt gods Tunnelkategorien, som en given vejtunnel i overensstemmelse med tildeles af den kompetente myndighed med henblik på at begrænse gennemkørsel af transporterende enheder med farligt gods, skal ved hjælp af færdselstavler og signaler angives som følger: Tavle og signal Ingen færdselstavle Færdselstavle med undertavle med bogstavet B Færdselstavle med undertavle med bogstavet C Færdselstavle med undertavle med bogstavet D Færdselstavle med undertavle med bogstavet E Tunnelkategori Tunnelkategori A Tunnelkategori B Tunnelkategori C Tunnelkategori D Tunnelkategori E Tunnelrestriktionskoder Restriktionerne for transport af specifikt farligt gods gennem tunneler er baseret på tunnelrestriktionskoden for det pågældende gods, som anført i kapitel 3.2, tabel A, kolonne (15). Tunnelrestriktionskoderne står i parentes nederst i cellen. Hvis der er angivet en streg ( ) i stedet for en af tunnelrestriktionskoderne, er det farlige gods ikke underlagt nogen tunnelrestriktion. For farligt gods henført til UN 2919 og UN 3331, kan restriktioner for kørsel gennem tunneler dog være et led i en særlig ordning, der er godkendt af den eller de kompetente myndigheder på grundlag af Hvis en transporterende enhed indeholder farligt gods, for hvilket der gælder forskellige tunnelrestriktionskoder, skal den mest restriktive af disse tunnelrestriktionskoder gælde for den samlede last Farligt gods, der transporteres i overensstemmelse med 1.1.3, er ikke underlagt tunnelrestriktioner og skal ikke tages i betragtning ved fastsættelse af tunnelrestriktionskoden for en transporterende enheds samlede last Restriktioner for transporterende enheder, der transporterer farligt gods gennem tunneler Når den tunnelrestriktionskode, der skal tildeles den transporterende enheds samlede last, er fastsat, gælder følgende restriktioner for den pågældende transporterende enheds kørsel gennem tunneler: 8-29

30 Tunnelrestriktionskode for den samlede last B B1000C B/D B/E C C5000D C/D C/E D D/E E - Restriktion Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed overstiger 1000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed ikke overstiger 1000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed overstiger 5000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed ikke overstiger 5000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i bulk eller tank: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel tilladt gennem alle tunneler (for UN nr og 3331, se også ). Anm.: F.eks. er kørsel gennem tunneler med kategori D og E med en transporterende enhed med UN 0161 KRUDT, RØGSVAGT, klassifikationskode 1.3C, tunnelrestriktionskode C5000D i en mængde svarende til en total nettovægt af det eksplosive stof på 3000 kg forbudt. 8-30

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-156-0130 Dok.: TRD40484 Hermed sendes besvarelse af

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser. Center for Forebyggelse

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser. Center for Forebyggelse Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker. Side 1 af 8 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker. I medfør af landstingsforordning nr. 9 af 19. december 1986 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand fastsættes

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Anm.: Med hensyn til dette kapitel defineres sikring (eng.: security) som foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

DEL 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer

DEL 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer DEL 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer 9-1 9-2 KAPITEL 9.1 OMFANG, DEFINITIONER OG BESTEMMELSER FOR GODKENDELSE AF KØRETØJER 9.1.1 Omfang og definitioner 9.1.1.1 Omfang 9.1.1.2

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere