Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 9. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler under hensynstagen til elevernes forudsætninger for at gennemføre den afsluttende svendeprøve. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling. Uddannelsens opbygning i trin og specialer er anført under kap 4. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. For elever med uddannelsesaftale før grundforløb (adgangsvejen) kan uddannelsen begynde med i virksomheden i højst 12 uger før påbegyndelse af grundforløb. Hvis en elev indgår en uddannelsesaftale undervejs i grundforløbet, beregnes uddannelsestiden fra afslutningen af grundforløbet, som om eleven er vejselev. Afslutning i uddannelsens trin 1 skal beregnes således, at eleven som minimum får 78 ugers uddannelsestid og som maksimum 84 ugers uddannelsestid i hovedforløbet. Hvis eleven har været i forud for grundforløbet, kan denne tid fratrækkes uddannelsestiden i hovedforløbet. Afslutningsdatoen er altid fredag i en uge, men er ikke nødvendigvis sidste dag i sidste forløb på hovedforløbet. Oplysning om bedømmelsesresultat sker ved afslutning af sidste forløb, men udlevering af uddannelsesbevis sker først på afslutningsdatoen i virksomheden. Afslutningen i uddannelsens trin 2 skal ske fredag i uge 13 og 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, kan det faglige udvalg forskyde afslutningen til fredag i uge 12 eller uge 14. Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af uddannelsesbevis eller svendebrev er sammenfaldende med elevens afslutningsdato. Det faglige udvalg fastlægger planlægning af - og perioderne, som det fremgår af skemaet. Det omtrentlige antal uger, der er angivet mellem perioderne, er det minimum, der skal planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke nødvendigvis til en præcis uddannelseslængde. Som det fremgår af skemaet, skal H3 være gennemført inden for de første to år af læretiden inkluderet grundforløbet. 1

2 Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger 3 år og 3 9 måneder. Træoperatør og bygningsmontør 2 år. Trin 1 Trin 2 1år 2 år 3 år 4 år Speciale Grund forløb Hovedforløb Bygningssnedker Møbel Snedker Orgelbygger Bygningsmontør / Træoperatør Indledende kun for adgangsvejens elever ugers ca. 23 uger ca. 23 uger ca. 23 uger ca. 23 uger H1 H1 H1 H1 ca. 20 uger ca. 20 uger ca. 20 uger ca. 20 uger H2 H2 H2 H2 ca. 20 uger ca. 20 uger ca. 20 uger ca. 20 uger H3 H3 H3 H3 med eksamen H4 H4 H4 H5 H5 H5 H6 med svendeprøve H6 med svendeprøve H 6 5 ug er Svende prøve i firma Skolen afklarer evt. godskrivning for undervisningen efter hovedbekendtgørelsens 50 og 54 på grundlag af ns kompetenceafklaring af eleven. Det faglige udvalg træffer afgørelse om afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på baggrund af en dokumenteret ansøgning med udtalelser fra elev, virksomhed og. Elever, der har gennemført byggemontageteknikeruddannelsen, kan indgå en uddannelsesaftale som bygningsmontør, bygningssnedker og møbelsnedker med en afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på 6 måneder. Elever med bestået studentereksamen, hf, hhx eller htx kan gennemføre specialerne bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger på 2 år og 3-9 måneder efter følgende model: Grundforløbet skal gennemføres på max. 10 uger, i modsat fald lægges der 6 måneder på uddannelsestiden i hovedforløbet. 6 x s hovedforløb 2

3 Praktikuddannelse ca. 100 uger Praktikvirksomheden skal være indforstået med afkortningen fra begyndelsen af aftalen. Voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring i bygnings- træ og møbelindustrien kan indgå en uddannelsesaftale med en afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på 6 måneder. Voksne med relevant arbejdsmarkedsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer kan fritages for grundforløbet og indgå en uddannelsesaftale med en afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på 6 måneder. Voksne med relevante AMU-mål eller tilsvarende kvalifikationer kan fritages for grundforløbet og indgå en uddannelsesaftale med en afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på 6 måneder. Hvis de tillige har mindst 3 års relevant erhvervserfaring i bygnings- træ og møbelindustrien, kan de indgå en uddannelsesaftale med en afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på op til 24 måneder. Med hensyn til relevante AMU-mål skal eleven henvende sig til det faglige udvalg. For GVU-elever skal aftalen med n sendes til det faglige udvalg, vedrørende kravet til relevant erhvervserfaring. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for undervisningen i hovedforløbet De særlige kompetencemål, der skal opnås for at påbegynde hovedforløbet er gældende for alle elever, uanset valg af speciale eller tilrettelægning af grundforløb. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås gennem, at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt mål ud fra didaktiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets ophold og ophold. Undervisningen gennem hele uddannelsen tilrettelægges således, at den i videst mulige omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for snedkerområdet. Undervisningen skal give indsigt i og forståelse for miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleven kan gennemføre den uddannelsesplanlægning, der aftales i samarbejde med kontaktlæreren, også med henblik på egen efter- og videreuddannelse. Alle fag er beskrevet med henblik på, at undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres som projektorienteret undervisning, og sådan at eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. Den projektorienterede undervisning skal give eleven forudsætninger for udvikling af en faglig identitet. Eleven skal både selvstændigt og i samarbejde med andre møde fagligt udviklende problemstillinger, der kan medføre en personlig udvikling både på et indre plan som individ og på et ydre plan som samfundsborger. 3

4 I uddannelsesordningens angivelser af fag, niveauer og mål optræder en del fælles mål for trin 1 og trin 2 i snedkeruddannelsen og i maskinsnedkeruddannelsen med henblik på samlæsning og mulighed for bredere læringsmiljøer på de r, hvor begge uddannelser udbydes. Grundfagene i uddannelsen er udvalgt, fordi deres målbeskrivelser giver mulighed for at supplere og understøtte område- og specialefagene i den helhedsorienterede tilrettelæggelse. Matematik og arbejdsmiljø påbegyndes i grundforløbet. Matematik indgår i uddannelsen, som en fundamental forudsætning. Det er især de grundlæggende færdigheder, der kommer i anvendelse areal, mængde, pris, handelsregning, brøker og geometri. Faget skal afsluttes på trin 1. Fremmedsprog skal give mulighed for at anvende og forstå et fremmedsprog i forbindelse med faglige opgaver. Endvidere skal faget styrke elevens forståelse for at fungere i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Skolerne opfordres til at tilrettelægge undervisningen i sammenhæng med et specialefag og i udlandet. Faget skal afsluttes på trin 2. Arbejdsmiljø Modul 1 indgår i alle fagbeskrivelser og underliggende målbeskrivelser. Faget giver eleverne en grundlæggende forståelse for at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle faser af en arbejdsopgave. Endvidere giver faget eleven mulighed for at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens opgaver og ansvar i forhold til dens arbejdsmiljøorganisation. Faget afsluttes på trin 1. Hvad angår grundfagene i uddannelsen, henvises til beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag. Den kan findes i Retsinformation. Emnet Materialeforståelse er indarbejdet i alle de bundne og valgfrie specialefag. Skolerne opfordres til at inddrage gæstelærere i form af f.eks. leverandører, og arrangere virksomhedsbesøg med henblik på en opdateret viden om nye materialer. Tabel 1 er en oversigt over fordelingen af undervisningsfag og varighed på henholdsvis trin 1 og trin 2. Tabel 1 er til forskel fra tabel 2 en samlet kort oversigt på én side over fordelingen af undervisningsfag på alle specialer. Det fremgår, hvordan grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfrie specialefag og valgfag indgår i hvert speciale. Tabellen fortæller, hvilke fag der er fælles for alle specialer og hvilke fag der er fælles for udvalgte specialer. Det fremgår af tabel 2 hvilke undervisningsfag uddannelsen indeholder, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål det pågældende fag understøtter. Det fremgår også, om fagene skal afsluttes på trin 1 eller trin 2 med henblik på en god sammenhæng i uddannelsesforløbet. Endelig er der angivet fordeling af timer på de enkelte trin. Det fremgår af tabel 3, hvilke mål uddannelsen indeholder, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende mål understøtter. Praktikmålene indgår i den virksomhedsvurdering, Snedkerfagets Fællesudvalg foretager ved godkendelsen af virksomheden. Praktikmålene fremgår også af den uddannelseslogbog, som følger den enkelte elev. Det er ikke nødvendigt at gennemføre alle målene for at opfylde kravene til det faglige indhold i tiden. Virksomhedernes arbejdsopgaver giver ikke altid mulighed for at gennemføre alle de anførte mål. Det påhviler dog virksomheden at sørge for så alsidig en tid som muligt ved evt. udlån til andre virksomheder eller supplerende un- 4

5 dervisning. Skolen og det lokale uddannelsesudvalg for uddannelsen skal løbende foretage en helhedsvurdering af om, tiden giver eleven mulighed for at få tilstrækkelige og fornødne arbejdsopgaver, erfaringer og færdigheder. Nærmere beskrivelse af undervisningsfagene i delen og mål findes sidst i denne uddannelsesordning. 5

6 Tabel 1 Oversigt over fagenes placering og varighed på hovedforløbet 1s ophold på henholdsvis 1. og 2. trin Trin 1 Trin 2 Orgelbygger Bygningmon/træ Orgelbygger Møbelsnedker Træoperat/møbel Bygningssnedker G Matematik F Fremmedsprog F Arbejdsmiljø Modul 1, F Sum af grundfag i hovedforløb O Design, produktion og produktudvikling Informationsteknologi Industrielt plademøbel, rutineret 1,5 1,5 1,5 Sum af områdefag i hovedforløb 4,5 4,5 4, BS Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, rutineret 2,5 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, avanceret 2,5 Trapper, rutineret 3,5 Siddemøbel, rutineret 2 2,5 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, rutineret 2 2 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, avanceret 1 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler, rutineret 2,5 2,5 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler, avanceret 3 Orgel, dokumentation og bearbejdning, rutineret 2,5 Orglets klanglige materialer, rutineret 2 Montage af døre og vinduer, rutineret 0,5 Elementmontage, rutineret 0,5 0,5 0,5 Byggepladsindretning, rutineret 0,5 Gulv, lette skillevægge og lofter, rutineret 1 Plademøbel byg, avanceret 0,5 Bundne specialefag i alt ,5 6,5 6,5 VS Valgfri specialefag frit valg fra vejledningen 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 S Sum af specialefag i hovedforløb 7,5 7,5 7, V Valgfag udbudt af n Skoleuger i alt på hovedforløb

7 Tabel 2 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - delen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Præstationsniveau for faget Vejledende tid Trin 1 Trin 2 Nummereringen af komptencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. numre på kompetencemål, Grundfag Uger 2 uger 2 uger som faget bidrager til. 5, 6, 13, Matematik F 1 uge x 4, 5, 9. Fremmedsprog F 2 uger x 10, 11, 12,16-21, 23, 24, 30. Arbejdsmiljø Modul 1 F 1 uge x Områdefag Præstationsstandard for faget 4, i alt 1, 2, 3, 6, 8, 10. Industrielt plademøbel Rutineret 1, x 4,5 uger 2 3-5, 10-13, 17- Design, produktion og produktudvikling Rutineret 2 uger x 25, 29-31, 3-5, 10-13, Design, produktion og produktudvikling Avanceret 2 uger x 17-25, 29-31, 3, 5, 6, 13 Informationsteknologi Rutineret 1 uge x Specialefag Bundne specialefag for alle specialer Præstationsstandard for faget 0, i alt 2, 3, 4, 18. Elementmontage Rutineret 0,5 uge x Bundne specialefag 0,5 uger i alt 2, 3, 5, 6, 7, 11, 15. Specialet Bygningssnedker Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre 11 uger 4,5 i alt uger Rutineret 2, x 6,5 uger 7

8 2, 3, 5, 6, 7, 11, Industriel og håndværksmæssig Avanceret 2, x 15. fremstilling af vinduer og døre 2, 3, 5, 12,13, Trapper Rutineret 3, x 14, 16. 2, 3, 17. Montage af døre og vinduer Rutineret 0,5 uge x 16, 17, 18, 19, Byggepladsindretning Rutineret 0,5 uge x 20 2, 5, 3, 19, 20. Gulv, lette skillevægge og lofter Rutineret 1 uge x 1, 2, 3, 5, 6, 7, Plademøbel, byg Avanceret 0,5 x 8, 10. Specialet Møbelsnedker 11 uger i alt 4,5 uger 6,5 uger 1, 2, 3, 4, 5, 6, Siddemøbel Rutineret 2, x 7, 8, 21, 22, 24. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 23. Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademø- Rutineret 2 uger x 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 26, 27. bel Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Avanceret 1 uge x Rutineret 2, x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 26, 27. Håndværksmæssig / Avanceret 3 uger x maskinel fremstilling af møbler Specialet Orgelbygger 11 uger i alt 4,5 uger 6,5 uger Siddemøbel orgel Rutineret 2 uge x Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Rutineret 2 uger x Rutineret 2, x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 36, , 33, 34, 35, 36. 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Orglets klanglige materialer Valgfri specialefag For alle specialer Iværksætteri og entreprenørskab Design, produktionsudvikling og produktions-modning Rutineret 2, x Rutineret 2,0 uger x Orgel, dokumentation og bearbejdning Præstationsstandard for faget 6 uger i alt Avanceret 3,5 x Avanceret 3,5 x x x 8

9 23, 24, 27. 2, 3, 5, 6, 7, 8, Plademøbler og massivt træ Rutineret 2,5 x 10, 23, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Plademøbler og massivt træ Avanceret 3,5 x 10, 23, 2, 3, 5, 6, 10, CNC-programmering og bearbejdning Rutineret 2,5 x 23, 24. 2, 3, 5, 6, 10, CNC-programmering og bearbejdning Avanceret 3,5 x 23, 24. 1, 2, 3, 11, 18. Rutineret brug af Rutineret 2,5 x el-håndværktøj 1, 8, 18. Avanceret brug af Avanceret 1,0 x x el-håndværktøj 8, 15, 18. Samlinger i høvlet konstruktionstræ Avanceret 1,0 x x 1, 24, 25, 26. Samlinger i møbelelementer Avanceret 1,0 x x 1, 8, 10, 24 Korpus, finer og intarsia Avanceret 1,0 x x 1. Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- AMU mål 0,4 x x og rundsav 1. Maskinteknik, træ. Høvlemaskiner AMU mål 0,2 x x 1. Maskinteknik, træ. Bore- og AMU mål 0,4 x x stemmemaskiner 1. Maskinteknik, træ. Fræsere AMU mål 0,4 x x 1. Træbearbejdning på bordfræsere AMU mål 0,4 x x 1, 6. CNC styret overfræser, maskinlære, AMU mål 0,8 x x træ 1, 2, 3, 4. Brandforanstaltninger v. gnistproduce-rende AMU mål 0,2 x x værktøj 2, 7, 17,18, 19, Pers. Sikkerhed v arbejde med expoxy og isocyanater AMU mål 0,4 x x Valgfrie specialefag Specialerne Møbelsnedker og Orgelbygger 1, 2, 3, 4, 5, 7, Renovering og restaurering af Avanceret 3,5 x 8, 25, 26, 27. møbler 3, 6. Robbotteknologi Avanceret 3,5 x 1, 2, 3, 5, 8, Lim og finerteknik Rutineret 2,5 x.1, 2, 3, 5, 8, Lim og finerteknik Avanceret 3,5 x 1, 2, 3, 7, 10. Overfladebehandling Rutineret 2,5 x 1, 2, 3, 4, 7, 10. Overfladebehandling Avanceret 3,5 x 1-8, 10, 23, 30, Orgelemner i plade og massivt træ Rutineret 2,5 x , 23, 30,36 Orgelemner i plade og massivt træ Avanceret 3,5 x 9

10 Valgfrie specialefag Specialet Bygningssnedker 3, 5, 17, 18, 19, Bygningsmontage Rutineret 2,5 x 20. 3, 5, 17, 18, 19, Bygningsmontage Avanceret 3,5 x 20. 1, 2, 3, 5, 6, 7, Udvendige døre og Rutineret 2,5 x 8, 11, 17. vinduer 1, 2, 3, 5, 6, 7, Udvendige døre og Avanceret 3,5 x 8, 11, 17. vinduer 2, 3, 4, 5, 8, 15, Energirigtigt byggeri/renovering Avanceret 1,0 x x 17, 18, 19, 20. 2, 4, 17. Fuger fugning ved vinduer og AMU mål 0,6 x x døre 2, 3, 4, 15, 17, Isolering Energirigtige løsninger AMU mål 0,6 x x 18, 19, 20. ved isolering 2, 4. Termografering af bygninger AMU mål 0,2 x x 2, 4. Dampspærre Montering og trykprøvning AMU mål 0,2 x x i nybyggeri 2, 4, 15. Dampspærre Renovering af tagkonsruktion AMU mål 0,4 x x 2, 4, 15. Dampspærre Renovering af AMU mål 0,2 x x ydervægskonstruktion 3, 5. Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner Avanceret 1,0 x x 3, 5. Udførsel af komplicerede tømmerkonstruktioner Avanceret 1,0 x x 3, 5. CAD-2D på byggepladsen AMU mål 0,6 x x 3, 5. CAD-3D på AMU mål 0,6 x x byggepladsen 19 Vægkonstruktioner timberframing AMU mål 0,5 x x 19 Vægbeklædning buet gips AMU mål 0,4 x x 15 Bygningsrestaurering udarbejdelse AMU mål 0,4 x x af løsningsforslag 11 Træ og Aluminium - Døre/vinduer AMU mål 0,8 x x i træindustrien Valgfag 2 uger x x 10

11 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Træoperatør døre /vinduer Træoperatør møbel Bygningsmontør Bygningssnedker Møbelsnedker Orgelbygger Praktikmål 3, 4, 5. Teknisk dokumentation til møbel x x x x x x eller bygningsdele 1, 2, 3, 4, 10, 11, Produktions og kvalitetskontrol x x x x x x 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30. 1, 26. Anvendelse og vedligeholdelse af værktøj x x x x x x 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 23. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 23. 1, 2, 3, 6, 8, 10, , 23. 1, 8, 10, 18, 21, 23, 24, 25, 26. 7, 8, 10, 21, 23, 24, 25. 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, , 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37. Betjening af træbearbejdningsmaskiner møbel x x x Betjening af træbearbejdningsmaskiner x x x byg Betjening af træ og pladematerialer x x x Snedkersamlinger og beslåning x x x x x x Limning og overfladebehandling møbel Limning og overfladebehandling byg Orgelproduktion x x x 17. Montering af døre og vinduer x x x x x x 18, 19, 20. Montering af indvendigt arbejde x x 16. Trapper montering x x 12, 13, 14, 16. Trapper udførsel og montering x 8, 15, 25. Reparation / renoveringsarbejder x X x 1, 2, 3, 4, 5, 8. Praktikprojekt mellem 3H og 4H x X x 11

12 Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af undervisningen og uddannelsen Uddannelseshåndbog Snedkerfagets Fællesudvalg udfærdiger en uddannelseslogbog, som n udleverer til eleven ved udgangen af grundforløbet. De erklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte ophold jf. hovedbekendtgørelsen indgår som en del af uddannelseslogbogen. Undtaget er dog den særlige erklæring efter sidste periode, som Snedkerfagets Fællesudvalg sender direkte til virksomheden. Denne erklæring gælder som tilmelding til svendeprøven, og skal være det faglige udvalg i hænde senest en måned inden prøvens afholdelse. Uddannelseslogbogen er en del af det faglige udvalgs kvalitetskontrol med perioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftale herom. Praktikprojekt Eleven skal udføre et projekt i perioden mellem 3. og 4. ophold. Problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde / produktområde. Produkt af projektarbejdet skal kunne anvendes i virksomheden. Med hensyn til planlægningen af opgaven opfordrer det faglige udvalg til, at rne indkalder de enkelte virksomheder til et møde på n, mens eleven gennemfører 3. ophold. På mødet mellem elev, virksomhed og skal parterne nå frem til et oplæg om, hvad projektet / problemstillingen skal indeholde og en tidsplan for evalueringen.. Eleven skal i forbindelse med evalueringen fremstille dokumentation i form af f.eks. skitse/tegning, materiale/opskæresedler og kort redegøre for problemstillinger i udførelsen af projektet. Evalueringen gennemføres på virksomheden med deltagelse af, virksomhed og elev. Evalueringen skal synliggøres i elevplan og uddannelseslogbogen. Uddannelseslogbogen indeholder en evaluering af projektet. Den skal virksomheden udfylde og den underskrives af både virksomhed og faglærer. Valgfrie specialefag Hovedforløbet indeholder 2,s valgfri specialefag på rutineniveau på trin 1 og 3,s valgfrie specialefag på avanceret niveau på trin 2. Det valgfrie specialefag på 2, anbefales gennemført på elevens 2. uddannelsesår. Elever, der ønsker at afslutte trin 1, gennemfører det valgfrie specialefag på H3. Det anbefales at gennemføre det valgfrie specialefag på 3, på H5. Det gælder for tre af de valgfrie specialefag, at de kun kan gennemføres på trin 2, fordi de kræver et avanceret niveau. Det drejer sig om; Design, produktionsudvikling og produktions-modning, Iværksætteri og entreprenørskab og Renovering og restaurering af møbler. De valgfrie specialefag i hovedforløbene er fælles for alle specialer. De fleste valgfrie specialefag er også fælles med specialer i uddannelsen til maskinsnedker og produktionsassistent. Derudover er der fire valgfrie specialefag af en uges varighed, der er fælles med Træfagenes Byggeuddannelse. Endvidere er der to valgfrie specialefag af en uges varighed rettet mod møbelsnedkerfaget og et antal AMU mål specielt rettet mod bygningssnedkeruddannelsen. Skolen kan vælge at udbyde de valgfri specialefag og AMU mål sammen med almindeligt udbud af efteruddannelsesaktiviteter, og gennemføre undervisningen som samlæsning mellem to elevgrupper. De valgfrie specialefag kan også tages som valgfag eller som påbygning. Skolerne opfordres til at koordinere med hinanden omkring udbud af valgfrie specialefag. 12

13 Der indgår to ugers valgfag, som rne skal udbyde til eleverne i alle specialer. Den ene uges valgfag indgår i trin 1 og den anden uges valgfag indgår i trin 2. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Praktikvirksomheden indsender den afsluttende erklæring, der samtidig gælder som tilmelding til afsluttende prøve / svendeprøven. Virksomheden indbetaler samtidig et gebyr til det faglige udvalg til dækning af udgifterne ved prøvens afholdelse. Tilmelding til svendeprøve skal finde sted senest en måned før prøvens afholdelse. Den afsluttende prøve for trin 1 består af et projekt, der tager udgangspunkt i det valgfrie specialefag, eleven gennemfører på 3. hovedforløb. Den afsluttende prøve for trin 2 udgør svendeprøven og omfatter alle specialefag. Opgaven til projektsvendeprøven er et selvvalgt projekt. Eleven afleverer senest 10 uger før starten af den sidste periode et projektoplæg i form af en målsat konstruktionstegning, der godkendes af n i samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg har udarbejdet en vejledning til projektsvendeprøve. Ved alle prøver på trin 2 skal projektbeskrivelser besvares i elektronisk form, men der er valgfrihed med hensyn til om eleven vil aflevere en håndtegning eller en elektronisk udført tegning. Den afsluttende prøve på trin 1 bedømmes af en lærer udpeget af n og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Den traditionelle svendeprøve for bygningssnedker og møbelsnedker bedømmes af en lærer udpeget af n og fire censorer udpeget af det faglige udvalg. Projektsvendeprøven for bygningssnedker og møbelsnedker bedømmes af en lærer udpeget af n og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Svendeprøven for orgelbygger bedømmes af en svendeprøvekommission udpeget af det faglige udvalg. Kommissionen består af én uddannet orgelbygger fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Det faglige udvalg har udarbejdet en censorvejledning til brug for bedømmelsen af afsluttende prøver og svendeprøver. Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af uddannelsesbevis eller svendebrev er sammenfaldende med elevens afslutningsdato. I svendebrevet anføres den samlede karakter og der tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, som angivet i nedenstående skema: 13

14 Karakter ECTS 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E Herudover får elever, en særlig påtegning på svendebrevet efter følgende fordelingsnøgle, som angivet i nedenstående skema: Fordelingsnøgle Benævnelse 12,0 Antaget med sølv 11,9-11,0 Antaget med bronze 10,9-8,5 Antaget med ros 8,4-02 Antaget Hvis eleven ikke består den afsluttende prøve/svendeprøve, tilbyder det faglige udvalg eleven en ny prøve, eventuelt efter supplerende uddannelse og uddannelse. Elever kan normalt tilbydes at gå til svendeprøve to gange. I særlige tilfælde kan det faglige udvalg tilbyde eleven en tredje prøve. Hvis der er flere delprøver i et fag, aflægges kun ny prøve i de delprøver, hvor karakteren i den første prøve er under 02, henholdsvis ikke bestået eller ikke godkendt. Elever, som har været forhindret i at fuldføre svendeprøven på grund af dokumenteret sygdom eller anden tvingende årsag, kan deltage i en ny prøve efter det faglige udvalgs nærmere bestemmelse. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsrne mv. Klager i forbindelse med en svendeprøve afgøres af institutionen i samråd med det faglige udvalg. Reglerne i eksamensbekendtgørelsen finder anvendelse. Til afsnit 7, EUX Der henvises til fagbilagets bestemmelser for rammer og indhold på eux-forløb for specialet/uddannelsen. Det faglige udvalg anbefaler at - og perioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Dette under iagttagelse af elevernes muligheder for at påbegynde en videregående uddannelse umiddelbart deres EUX-forløb ved udgangen af august i det afsluttende år. Det anbefales derfor, at nye forløb starter primo august måned. 14

15 Svendeprøven og de gymnasiale eksamener ligger i forbindelse med den sidste periode. Tidsmæssigt ligger svendeprøven sidst i marts og de gymnasiale eksamener ligger, så de matcher med tidspunktet for eksamen inden for de øvrige gymnasiale uddannelser. Grundforløb Hovedforløb 40 ugers undervisning Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og meritgivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer for de tre specialer i uddannelsen: Tabel 4 Alle specialer Grundforløb EUD med C fag I alt uger Afkortning Uger efter afkortning eud Arbejdsmiljø 1 1 eud Brand og førstehjælp 0,5 0,5 eud Rulle bukke stillads 0,2 0,2 eud Eud-grundforløbsundervisning 18,3 Afsluttende grundforløbsprojekt eud Matematik C eud Dansk C eud Engelsk C 20 eud Fysik C eud Samfundsfag C eud Teknologi C Samlet for grundforløbet 40,0 Hovedforløb Alle specialer Praktik 1H 43 uger Bemærkninger eud Fremmedsprog F Læst i grundforløbet eud Arbejdsmiljø eud Matematik F Læst i grundforløbet eud Industriel plademøbel, rutineret 1,5 0 1,5 eud Design, produktion og produktudvikl., rutineret Design, produktion og produktudvikl., avanceret eud eud Informationsteknologi, rutineret eud Elementmontage, rutineret 0,5 0 0,5 eud Valgfri specialefag Indgår som afkortning af de gymnasiale fag med 20 timer eud Valgfag Anvendes til gymnasiale fag Bygningssnedker eud Byggepladsindretning, rutineret 0,5 0 0,5 eud Gulv, lette skillevægge og lofter, rutineret eud Montage døre og vinduer, rutineret 0,5 0 0,5 Praktik 2H 21 uger med eksamen Praktik Aug. Jan. Jan. Jan. Jan. Aug. 4 år og 1 mdr. i alt 15

16 eud Trapper, rutineret 3,5 0 3,5 eud Plademøbel byg, avanceret 0,5 0 0,5 eud Industriel og håndværksmæssig fremstilling af 2,5 0 2,5 vinduer og døre, rutineret eud Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, avanceret 2,5 0 2,5 Samlet for eud i hovedforløbet Møbelsnedker eud Siddemøbel, rutineret 2,5 0 2,5 eud Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbel, rutineret eud Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbel, avanceret eud Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler, rutineret eud Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler, avanceret 2,5 0 2, Samlet for eud i hovedforløbet Orgelbygger eud Siddemøbel, rutineret eud Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbel, rutineret eud Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler, rutineret ,5 0 2,5 eud Orgel, dokumentation og bearbejdning, rutineret 2,5 0 2,5 eud Orglets klanglige materialer, rutineret Samlet for eud i hovedforløbet Gymnasiale fag på hovedforløb I alt timer Afkortning Efter afkortning Alle specialer htx Dansk A Timer læst på grundforløb. htx Engelsk B Timer læst på grundforløb. htx Matematik B timer læst på grundforløb. 20 timer i hovedforløbets EUD-fag htx Fysik B Timer læst på grundforløb. hf Kemi C htx Samfundsfag C Læst på grundforløbet eux Teknikfag B - Byggeri og energi timer i hovedforløbets EUDfag eux Byggeteknologi B timer læst på grundforløb. 55 timer i hovedforløbets EUD-fag htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfundsfag C til B Valgfri specialefag grundlag for afkortning af gymnasiale fag Større skriftlig opgave Eksamensopgave Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Omregnet til uger (1 EUD-uge svarende til 25 gymnasiale timer) 67,6 39,0 Undervisningsuger på EUX ialt 104,0 16

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2010 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Ændret den 25. juni 2010 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 20.07.2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01. juli 2017 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 6. april 2017 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11.7.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedelsesdato: 1. august 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 1. august 2011 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11.7. 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 15.3.2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Ændret 6. december 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Ændret den 1.juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 180 af 3.3.2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere